MPCF Thailand

MPCF Thailand

ตำแหน่งใกล้เคียง สถานที่สักการะ

วัตถุมงคล หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ณ
วัตถุมงคล หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ณ
3/606 หมู่บ้านอยู่เจริญ (9ไร่) ซ.เทิดราชัน 47 ถ.เทิดราชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
วัดดอนเมือง (พระอารามหลวง)
วัดดอนเมือง (พระอารามหลวง)
Choetwutthakat Rd.
Seldom And Rare In Thailand
Seldom And Rare In Thailand
10210
Saphanmai Baptist Church
Saphanmai Baptist Church
Paholyothin 52, Saimai
วัดห้วยหินดำ
วัดห้วยหินดำ
ฮอด, Amphoe Hot
คริสตจักรพันธมิตรดอนเมือง
คริสตจักรพันธมิตรดอนเมือง
41/4 ซ.เกตุวรชัย1 ถ.เวฬุวนาราม9 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ (จ
มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ (จ
299 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
คณะธิดานักบุญเปาโล - เปาลีเน
คณะธิดานักบุญเปาโล - เปาลีเน
343/63 ซอย พหลโยธิน 69/4 อนุสาวรีย์ บางเขน
วัดเจ้าเจ็ดนอก เสนา พระนครศร
วัดเจ้าเจ็ดนอก เสนา พระนครศร
เสนา, Sena
กุฎิ ลมโชย วัดไผ่เขียว
กุฎิ ลมโชย วัดไผ่เขียว
วัดเวฬุวนาราม
New Wineskins Church
New Wineskins Church
ซ.เพิ่มสิน 32 ถ.เพิ่มสิน-ออเงิน เขตสายไหม แขวงสายไหม
ศูนย์ส่งเสริมการตั้งคริสตจ
ศูนย์ส่งเสริมการตั้งคริสตจ
10400

#ซื่อสัตย์

รัตนตรัย
รัตนตรัย
10200

พันธกิจคนในเครื่องแบบ และครอบครัว เพื่อพระคริสต์ มูลนิธิคริสเตียนทหารตำรวจในประเทศไทย (คทต.) เพจนี้สร้างขึ้นเผยแพร่งานพันธกิจของมูลนิธิคริสเตียนทหารตำรวจในประเทศไทย หรือ คทต. โดยมีพันธกิจในการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าและพระนามพระเยซูคริสต์กับคนในเครื่องแบบ โดยเฉพาะนักเรียนเตรียมทหาร นักเรียนนายร้อยทุกเหล่าทัพ และนักเรียนนายร้อยตำรวจ ตลอดจนครอบครัว เพื่อเสริมสร้างความเชื่อให้เข้มแข็ง หยั่งรากลงในความรู้ของพระเยซูคริสต์ จนกว่าจะเติบโตขึ้นถึงความไพบูลย์ของพระองค์ และเสริมสร้างพื้นฐานด้านจริยธรรม คุณธรรมตามหลักศาสนา อันเป็นรากฐานของความเป็นผู้นำที่ดี ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ของชุมชนสังคม ของกองทัพและของประเทศชาติต่อไป

เปิดเหมือนปกติ

MPCF Thailand updated their info in the about section. 20/03/2022

MPCF Thailand updated their info in the about section.

MPCF Thailand updated their info in the about section.

20/03/2022

...สันติสุขแท้ของชีวิต...
.
.
วันต้นสัปดาห์ กับ พระวจนะแห่งชีวิต

"เรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่าน สันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้น เราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้ อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์ อย่ากลัวเลย"

- (ยอห์น บทที่ 14 ข้อที่ 27) -

----------------------------

ในวันต้นสัปดาห์นี้ขอนำพระวจนะในหนังสือยอห์น บทที่ 14 มาแบ่งปัน และแลกกับผู้อ่านทุกคน โดยจะขอนำเหตุการณ์ในที่พระเยซูคริสต์กำลังเปิดเผยพระองค์ให้กับเหล่าสาวกของพระองค์ ซึ่งในขณะนั้นไม่มียูดาส อิคาริโอท อยู่ด้วย เพราะยูดาสได้ถูกซาตานเข้าสิงและดลใจให้อายัดพระเยซู (ยอห์น บทที่ 13 ข้อที่ 27) บริบทในตอนนี้เป็นการสอนเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ซึ่งในภาษาอังกฤษ หมายถึง ผู้สนับสนุน ผู้ให้คำปรึกษา ผู้ช่วยเหลือ หรือในภาษากรีกหมายถึง ผู้ปลอบขวัญ หรือผู้ยังคงอยู่) (ข้อที่ 15-17) พระเยซูกำชับสาวกของพระองค์ให้เข้าใจถึงข้อตกลงว่าจะสามารถได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ คือ ให้เรารักพระองค์ และปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ เพียงเท่านี้ พระเยซูตรัสว่า "เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่าน เพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไป" แน่นอนว่าหลายครั้งคุณอาจคิดว่าพระเจ้าไม่เคยขออะไรจากชีวิตของคุณ หรือต้องการอะไรที่แลกเปลี่ยนจากชีวิตของคุณ แต่ในบริบทนี้สะท้อนให้เห็นว่า "ไม่ใช่เลย" พระองค์เรียกร้องและขอให้เราทำตามพระองค์ โดยเริ่มต้นที่ให้รักพระองค์ก่อน เพราะถ้าคุณรักพระองค์ คุณก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ และพระองค์ก็จะให้คุณเข้าใจถึงความจริงในเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ ... ซึ่งพระเยซูคริสต์ได้พูดถึงสถานะของพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่า "พระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้ เพราะมองไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์" แน่นอนข้อนี้หากเราคิดตามเชื่อว่าสาวกทุกคนคงงง เพราะในเวลานั้นสาวกเองก็ยังไม่เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น แต่พระเยซูคริสต์ได้เปิดเผยว่า "พระวิญญาณบริสุทธิ์" เป็นอย่างไร? แต่พระองค์ยิ่งทำให้สาวกประหลาดใจเพิ่มขึ้นอีก โดยพระองค์ตรัสว่า "พวกท่านรู้จักพระองค์เพราะพระองค์สถิตอยู่กับท่าน และจะประทับอยู่ท่ามกลางท่าน" เชื่อแน่นอนว่าสาวกของพระองค์ทั้ง 11 คนในเวลาก็คงจะสงสัยว่าพระเยซูคริสต์พูดเรื่องอะไร? แต่จากคำตรัสของพระเยซูคริสต์ และโดยยอห์นผู้บันทึกได้ทำให้เราเข้าใจถึงคำสัญญาของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อสาวกของพระองค์ ว่าพระองค์จะสถิตอยู่กับพวกเขา แม้ว่าตัวของพระองค์จะไม่อยู่ก็ตาม แต่พระองค์ได้ทูลขอให้พระบิดาประทานพระวิญญาณแห่งความจริงนี้กับสาวกของพระองค์... ซึ่งต่อมาหากทุกคนได้ศึกษาพระวจนะก็จะพบว่า สาวกเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดหลังจากที่พระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์ และเป็นขึ้นมาจากความตาย เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ โดยเหล่าสาวกได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ณ ห้องชั้นบน ในวันเทศกาลเพ็นเทคอสต์ (เทศกาลภายหลังวันเริ่มเทศกาลขนมปังไร้เชื้อ 50 วัน) การเสด็จของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเวลานั้นทำให้เหล่าสาวกทุกคนพูดภาษาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาษาของตนเอง ซึ่งระบุได้มากกว่า 10 ภาษา ทำให้คนที่ได้ยินก็ประหลาดใจ และยังเป็นผลให้เปโตรได้ปราศัยทำให้คนกว่าสามพันคนได้กลับใจใหม่และเป็นสาวก (กิจการ บทที่ 2)

ต่อมาในข้อที่ 18-24 เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูเริ่มเปิดเผยชัดเจนว่า "พระองค์จะต้องไปจากโลก แต่พระองค์จะไม่ละทิ้งเหล่าสาวกของพระองค์ และจะอยู่กับพวกเขา" โดยผ่านเงื่อนไขและข้อตกลงที่พระเยซูได้บอกสาวกไว้ตั้งแต่ตอนต้นคือ รักพระองค์ และทำตามพระบัญญัติของพระองค์ คำถามคือ พระบัญญัติของพระองค์ คืออะไร? คำตอบมีอยู่แล้วในหนังสือ มัทธิว บทที่ 22 ข้อที่ 36-37 นั้นคือ "จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้า และด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า" และ "จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง" และในข้อที่ 22 นี้น่าสนใจ เมื่อสาวกที่ชื่อยูดาส (ไม่ใช่อิสคาริโอท) ทูลพระองค์ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ทำไมพระองค์ถึงสำแดงพระองค์แก่พวกข้าพระองค์ แต่ไม่สำแดงแก่โลก?” ผู้อ่านเคยคิดหรือไม่? แต่คำถามนี้นักศาสนศาสตร์ให้ข้อมูลว่า เพราะพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์แก่อับบราฮัม อิสอัค และยาโคบ บรรพบุรุษของพวกเขา ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่การมาของพระเยซูคริสต์ในเวลานั้น เพื่อคนยิวก่อน แต่ในภายหลัง เมื่อคนยิวในเวลานั้นปฏิเสธพระองค์ พระองค์ก็ทรงให้สาวกของพระองค์นำข่าวดีเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า และข่าวประเสริฐเรื่องเยซูคริสต์ไปถึงแก่คนต่างชาติ ซึ่งในข้อที่ 23-24 ก็เป็นการเฉลยในเรื่องนี้ คือ พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ถ้าใครรักเรา คนนั้นจะประพฤติตามคำของเรา และพระบิดาจะทรงรักเขา แล้วเราทั้งสองจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขา คนที่ไม่รักเราก็ไม่ประพฤติตามคำของเรา..." คำถามคือ วันนี้ที่คุณได้รับต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณ เพราะอะไร? อยากให้ทุกคนที่ได้อ่านพิจารณาถึงเรื่องนี้ เพราะถ้าคุณเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้า คุณก็จะเข้าใจถึงความล้ำลึกของพระองค์ด้วย และพระองค์จะสถิตอยู่กับคุณในการดำเนินชีวิต ตลอดจนจะทรงนำคุณไปตามแผนการที่ได้ทรงกำหนดไว้ จนถึงความสำเร็จของพระองค์

ต่อมา ข้อที่ 25-31 บริบทนี้เป็นช่วงท้ายของการสนทนาระหว่างพระเยซูคริสต์กับเหล่าสาวกของพระองค์ ข้อ 25-26 พระเยซูได้เน้นย้ำอีกครั้งว่า เมื่อพระองค์ไม่อยู่ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะอยู่กับพวกเขาทุกคน และเปิดเผยทุกสิ่งให้พวกเขาสาวกของพระองค์เข้าใจ โดยเฉพาะสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสในเวลานี้ นอกจากนี้พระเยซูคริสต์ ได้บอก Keyword สำคัญกับเหล่าสาวกถึง "พระวิญญาณบริสุทธิ์" ว่ามาจากพระบิดา และการมาของพระวิญญาณเพราะ "นามของพระองค์" ในข้อนี้น่าจะเป็นที่มาของการอธิษฐานของผู้เชื่อทุกคน ว่าต้องลงท้ายคำอธิษฐานทุกครั้งด้วย "นามของพระเยซูคริสต์" ... ต่อมาในข้อ 27 เป็นข้อความที่เป็นไฮไลต์ในสัปดาห์นี้ที่ได้หยิบยกมาหนุนใจผู้อ่านทุกคน "เรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่าน สันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้น เราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้ อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์ อย่ากลัวเลย" จากบริบทในข้อนี้ทำให้เข้าใจว่า "สาวกของพระองค์" อาจะมีความรู้สึกบางอย่างซึ่งยอห์นไม่ได้บันทึกไว้ หรือ พระเยซูคริสต์ทรงทราบความรู้สึก หรือความคิดของสาวกของพระองค์ว่าคิดอะไร หลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวมาทั้งหมด โดยเฉพาะเมื่อได้ยินว่า "อาจารย์" จะไม่อยู่กับพวกเขาแล้ว และจะให้บางสิ่งกับพวกเขาแทนตัวของพระองค์ แน่นอนถ้าหากเป็นเช่นนั้นก็คงไม่แปลก เพราะในความเป็นมนุษย์ อย่างที่ได้เขียนไปว่า "ทัศนะของคนยิว" ที่มีต่อพระเยซูในเวลานั้น โดยเฉพาะสาวกของพระองค์ มองว่าพระเยซูจะมาเป็นกษัตริย์ที่มาปกครองในฝ่ายโลก และพระองค์จะทรงช่วยพวกเขาให้หลุดพ้นจากการข่มเหงของพวกโรมันในเวลานั้น แต่ในความจริงตรงกันข้าม พระเยซูคริสต์ไม่ได้มาปกครองในแบบมนุษย์ แต่พระองค์มาเพื่อไถ่ความบาปของมนุษย์ และสิ้นพระชนม์เพื่อทุกคน ที่สำคัญพระองค์ทรงเป็นขึ้นมา เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ประทับอยู่ที่ข้างขวาของพระบิดา และวันหนึ่งพระองค์จะเสด็จกลับมารับผู้เชื่อทุกคนที่รักพระองค์ และปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ไปอยู่กับพระองค์... คำตรัสของพระเยซูในข้อที่ 27 นั้นสำคัญมาก เพราะทำให้สาวกของพระองค์รู้จักคำว่า "สันติสุข" ซึ่งในความหมายของรากศัพท์ภาษาฮีบูร คือ "Shalom" หมายถึง สันติภาพ ความสมบูรณ์ และสวัสดิภาพ คำนี้สามารถหมายถึงสันติภาพระหว่างสิ่งที่มีอยู่จริงสองอย่าง (โดยเฉพาะระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าหรือระหว่างสองประเทศ) หรือความเป็นอยู่ที่ดี สวัสดิภาพหรือความปลอดภัยของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มของปัจเจกบุคคล ... นอกจากนี้พระเยซูคริสต์ยังตรัสว่า "สันติสุขของพระองค์ แตกต่างไปจากที่โลกนี้มีให้" ซึ่งในบริบทนี้พระเยซูคริสต์กำลังพูดถึงบทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่โลกให้ แต่เป็นมาจากพระบิดา ตามคำทูลขอของพระเยซูนั้นเอง...

ในข้อที่ 28 นี้น่าสนใจพระเยซู ถ้าเข้าใจไม่ผิดเหมือนเป็นประโยคแรก ๆ ว่าพระองค์ตรัสถึงพระสัญญาของพระองค์ใน 2 เรื่องพร้อม ๆ กัน คือ "พระองค์ต้องจากไป คือไม่อยู่กับสาวกของพระองค์ แต่ พระองค์จะกลับมา ในรูปประโยคนี้ไม่ได้หมายถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่ 2 แต่หมายถึงการกลับมาของพระองค์ในฐานะ "พระวิญญาณบริสุทธิ์" ซึ่งในบทบาทนี้พระองค์ทรงสถิตอยู่กับสาวกของพระองค์ได้ทุกที่ทุกแห่งหน บางคนขอตีความคำตรัสของพระเยซู ว่าอาจจะหมายถึงการที่พระเยซูคริสต์ทรงบอกว่า พระองค์จะทรงเสด็จกลับมาอีกครั้ง... ซึ่งก็เป็นไปได้ อยู่ที่มุมมองและความเข้าใจ แต่เชื่อว่าในเวลานั้นสาวกของพระองค์ยังคงไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้น ทั้งนี้ พระเยซูคริสต์บอกสาวกของพระองค์ว่า "ต้องยอมรับความจริง" คือ ต้องชื่นชมยินดีต่อการจากไปของพระองค์ และพระเยซูคริสต์ได้ให้เครดิตพระบิดากับเหล่าสาวกว่า พระบิดาทรงยิ่งใหญ่กว่าตัวของพระองค์เอง ในข้อที่ 29-31 พระองค์ได้กำชับสุดท้ายว่า การที่พระองค์ทรงเปิดเผยกับเหล่าสาวกของพระองค์ไว้ก่อนนั้น ก็เพื่อเมื่อถึงเวลานั้นเกิดขึ้นจริง ทุกคนจะเชื่อและเข้าใจ ซึ่งหมายถึงเรื่อง พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเอง...

-----------------------

สุดท้ายนี้ขอพระนามของพระเยซูคริสต์ ทรงโปรดประทานสันติสุข ให้กับผู้อ่านทุกคน ในท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความวุ่นวาย ไม่ว่าจะเป็นสงคราม เศรษฐกิจ หรือโรคระบาด ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่ไว้วางใจของผู้อ่านทุกคน และให้พระองค์โปรดให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เปิดเผยประสงค์ของพระองค์ที่ได้กำหนดไว้แต่ละคน และให้เราทุกคนมั่นคงในความเชื่อ หยัดยืน และประกาศถึงความจริงในพระองค์อยู่เสมอ ขอพระเมตตาและฤทธานุภาพจากพระองค์ ปกป้อง และสงวนทุกคนไว้ในสถานที่ซึ่งพระองค์ได้โปรดจัดเตรียมไว้ ให้ทุกคนยอมรับความจริงด้วยความชื่นชมยินดี ให้สันติสุขของพระองค์เต็มเปี่ยมล้นในใจของพวกเขาอยู่เสมอ...

สรรเสริญและขอบคุณพระเจ้า

By : MPCF Thailand
20/3/2020
#วันต้นสัปดาห์กับพระวจนะแห่งชีวิต #สันติสุข #พระเยซูคริสต์ #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #ความจริง
(หมายเหตุ : บทเรียนนี้เคยเผยแพร่แล้วเมื่อปี 2020 ที่ผ่านมา)

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งตำรวจกลางปี รวม 62 ราย 'ชยพล-ปรีชา-มนตรี' ขึ้นที่ปรึกษาพิเศษ 18/03/2022

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งตำรวจกลางปี รวม 62 ราย 'ชยพล-ปรีชา-มนตรี' ขึ้นที่ปรึกษาพิเศษ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตำรวจกลางปี รวม 62 ราย 'ชยพล-ปรีชา-มนตรี' ขึ้นที่ปรึกษาพิเศษ

อ่านรายละเอียด
https://www.isranews.org/article/isranews/107406-new-2.html

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา /สำนักข่าวอิศรา

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งตำรวจกลางปี รวม 62 ราย 'ชยพล-ปรีชา-มนตรี' ขึ้นที่ปรึกษาพิเศษ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโผตำรวจกลางปี รวม 62 ราย ‘ชยพล ฉัตรชัยเดช-ปรีชา เจริญสหายานนท์-มนตรี ยิ้มแย้ม’ ขึ้นที่ปรึ.....

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 72
Happy New Year 2022 - พลโท สุรพล เจียมสมบูรณ์
พิธีสมรสศักดิ์สิทธิ์(คริสเตียน)-ณัฐกานต์&โปษิณ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในจังหวัดราชบุรี
กิจวัตรนักเรียนนายร้อย จปร.
โอกาสทางการศึกษาของนักเรียนเตรียมทหาร (นตท.)
เส้นทางสู่โรงเรียนนายเรือ
Blessed Talk with MPCF Story

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


หมู่บ้านบัณฑิตโฮม ซอยวิภาวด
Bangkok
10210

ข้อมูลทั่วไป

เผยแพร่งานพันธกิจของมูลนิธิคริสเตียนทหารตำรวจในประเทศไทย (คทต.)

ศูนย์ศาสนา อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Christ Church Bangkok (Thai) Christ Church Bangkok (Thai)
11 Convent Road
Bangkok, 10500

An oasis of living water in the heart of Bangkok แหล่งน้ำแห่งชีวิตใจกลางกรุงเทพ

ChurchofCovenant ChurchofCovenant
274 ถนนรามคำแหง 81 แยก 6 เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
Bangkok, 10240

คริสตจักรแห่งพันธสัญญา ยินดีต้อนรับทุกท่าน

RHEMA Thailand RHEMA Thailand
Rama 3, Bangkok Square
Bangkok, 10120

RHEMA Thailand is associated with Kenneth Hagin Ministries (Tulsa, OK, USA) and includes Rhema Church Bangkok, and Rhema Bible Training Centers in Bangkok, Nakorn Ratchasima, Mae Sot, and Myanmar.

เสถียรธรรมสถาน Sathira Dhammasathan เสถียรธรรมสถาน Sathira Dhammasathan
23 Vacharaphol Rd
Bangkok, 10230

เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ

World Fellowship of Buddhist Youth (WFBY) World Fellowship of Buddhist Youth (WFBY)
661 Benjasiri Park, Soi Medhinivej, Sukhumvit 24 Rd.
Bangkok, 10110

We connect Buddhist Youth worldwide.

วัดพุสวรรค์ (WatPusawan) วัดพุสวรรค์ (WatPusawan)
เลขที่๓๑๙ หมู่ที่๒ ตำบลพุสวร
Bangkok, 10400

วัดพุสวรรค์ โทร.๐๓๒ ๗๘๗ ๒๔๖ เจ้าอาวาส: พระอธิการธีระพันธ์ อภิชาโต มือถือ:๐๘๑ ๐๔๐ ๘๕๘๔

กนกบรรณสาร (OMF Publishers) กนกบรรณสาร (OMF Publishers)
86/122 Soi Tha Kham 28/1 Rama II Road, Bang Khun Thian
Bangkok, 10150

http://www.kanokbannasan.org Twitter: kanokbannasan

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญ
ทางเข้าสวนวชิรเบญทัศ (สวนรถไ
Bangkok, 10900

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เป็นหอจดหมายเหตุศาสนธรรม (Religious Archives)

คริสตจักรสะพานเหลืองคลองตั คริสตจักรสะพานเหลืองคลองตั
1023/1 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 41 , ถ.สุขุมวิท 71 , คลองตัน , วัฒนา
Bangkok, 10110