Tax Tea Time

Tax Tea Time

ตำแหน่งใกล้เคียง นักบัญชี

รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน นำส่
รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน นำส่
10220
รับบริการทำบัญชี ปิดงบการเง
รับบริการทำบัญชี ปิดงบการเง
10310
บริษัท ธุรสาร การจัดการ และก
บริษัท ธุรสาร การจัดการ และก
107/9 สายไหม 6 แยก 4 แขวงสายไหม เขต
RPC Consulting
RPC Consulting
KTP-Audit ภาษีเรื่องง่ายๆ เราช่วยไ
KTP-Audit ภาษีเรื่องง่ายๆ เราช่วยไ
15/18 หมู่5 แยก20 ซอยนวมินทร์42 ถนน
Taxster ภาษี  อย่าไปกลัว
Taxster ภาษี อย่าไปกลัว
Administration Outsourcing Co. Ltd
Administration Outsourcing Co. Ltd
518/5 Maneeya Center Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan,
AlphaPlus Accounting Advisory Group
AlphaPlus Accounting Advisory Group
Level 12, Zen World Tower, 4,4/5 Rajdamri Road, Khwaeng Khet Pathumwan
สำนักงานบัญชี Friend Accountancy & Law
สำนักงานบัญชี Friend Accountancy & Law
21,23 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซอย 48 แขวงบา
จดทะเบียนบริษัท ทำบัญชี ภาษี
จดทะเบียนบริษัท ทำบัญชี ภาษี
10300
AuditThai.com by Nathee Group
AuditThai.com by Nathee Group
State Tower, Silom Road
สาระบัญชีภาษีน่ารู้
สาระบัญชีภาษีน่ารู้
112/19 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช
Bangkok Audit & Tax Consultants Co.,Ltd.
Bangkok Audit & Tax Consultants Co.,Ltd.
33/108 Wall Street Tower, Suriyawong Road, Suriyawong, Bangrak
Honor Audit and Advisory Co., Ltd.
Honor Audit and Advisory Co., Ltd.
Maneeya Center 8th Floor, 518/5 Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan
International Business Consultancy IBC 法律金融會計事務所 IBCFirm 泰
International Business Consultancy IBC 法律金融會計事務所 IBCFirm 泰
The Trendy Building

แชร์ความรู้ด้านบัญชี-ภาษี และกฏหมา?

29/09/2022

📢 ❗️❗️❗️ ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป ❗️❗️❗️
👉 กรมสรรพากร "ปลดล๊อค" ยื่นแบบฯ ชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ "เกินกำหนดเวลา" ได้แล้ว
📍 ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
📍 NEW E-FILING สะดวก ง่าย และรวดเร็ว
✅ ยื่นแบบเกินกำหนดเวลาได้ทุกประเภท
📍 (ยกเว้น ภ.พ.30 ยื่นรวม กรณียื่นเพิ่มเติม และภ.ง.ด.90 91 94 ผ่านแอปพลิเคชัน RD Smart Tax)
✅ ยื่นแบบเกินกำหนดเวลาได้ สำหรับแบบฯ ที่มีหน้าที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป
📍 (สำหรับ ภ.ง.ด.50 51 52 55 สามารถยื่นแบบเกินกำหนดเวลาของรอบบัญชีปี 2563 เป็นต้นไป)
✅ คำนวณเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับทางอาญาให้อัตโนมัติ เพิ่มความสะดวกในการยื่นแบบและชำระภาษี
✅ หากมีข้อสงสัยติดต่อ RD Intelligence Center 1161 หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่
#กรมสรรพากร #ยื่นแบบเกินกำหนดเวลา

29/09/2022

📣 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุงปี 2565 ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว
.
👉 สภาวิชาชีพบัญชี ขออัปเดตข่าวสารความคืบหน้าของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุงปี 2565 ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศฉบับรวมเล่มปี 2565 (Bound Volume 2022 Consolidated without early application) โดยจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบด้วย

1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นการปรับปรุงไม่ให้กิจการนำสิ่งตอบแทนที่จะได้รับจากการขายสินค้าที่ผลิตได้ก่อนที่สินทรัพย์จะใช้ได้ตามประสงค์มาหักจากต้นทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แต่กำหนดให้กิจการรรับรู้สิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการขายรายการใด ๆ ดังกล่าวซึ่งผลิตในระหว่างการเตรียมความพร้อมของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพื่อให้อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามประสงค์ของผู้บริหาร และต้นทุนของรายการนั้นในกำไรหรือขาดทุน

2. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน เป็นการตัดเรื่องการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนผ่านที่เคยเป็นทางเลือกสำหรับประเทศไทยออก

3. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น เป็นการระบุต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาใดบ้างที่ต้องนำเข้ามารวมเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาว่าสัญญานั้นเป็นสัญญาที่สร้างภาระหรือไม่

4. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม ได้ตัดข้อกำหนดเรื่องการใช้กระแสเงินสดก่อนภาษีเมื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในเรื่องการวัดมูลค่ายุติธรรม

5. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก เป็นการให้ทางเลือกในการวัดมูลค่าส่วนต่างจากการแปลงค่าสะสมสำหรับหน่วยงานต่างประเทศในงบการเงินของบริษัทย่อย

6. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ เป็นการปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดให้เป็นฉบับปัจจุบัน โดยไม่มีผลกับเนื้อหาของ TFRS 3 และเพิ่มเนื้อหาการพิจารณาหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นที่รับมาจากการรวมธุรกิจ และระบุเพิ่มถึงสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจว่า ไม่สามารถรับรู้ได้

7. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน เป็นการตัดเรื่องการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนผ่านที่เคยเป็นทางเลือกสำหรับประเทศไทยออก

8. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน เป็นการปรับปรุงเรื่องการพิจารณาตัดรายการหนี้สินทางการเงินด้วยวิธีร้อยละ 10 ให้พิจารณาค่าธรรมเนียมจ่ายสุทธิจากค่าธรรมเนียมรับ โดยให้รวมเฉพาะค่าธรรมเนียมที่เกิดระหว่างผู้กู้ยืมและผู้ให้กู้ยืม รวมถึงค่าธรรมเนียมจ่ายหรือรับที่ออกให้ในนามของอีกฝ่ายหนึ่งเท่านั้น และตัดเรื่องการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนผ่านที่เคยเป็นทางเลือกสำหรับประเทศไทยออก
.
📌 นอกจากนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ประกอบด้วย (1) ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย และ (2) ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย
.
📖 ท่านสามารถศึกษาสรุปสาระสำคัญของการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้จากเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี หรือ Click >> https://shorturl.asia/hVnZW 👈

26/05/2022

📣อย่าลืมยื่นงบให้ D​BD ภายใน 31 พ.ค. 65 กันนะคะ📣

📣 DBD ยื่นงบภายใน 31 พ.ค. 2565 นี้ สำหรับรอบบัญชี​สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2564.....​อย่าลืมยื่นกันนะคะ

Photos from The Standard Audit and Consult's post 24/05/2022

📣มาแล้วจ้า..... พระราชกฤษฎีกา​ (ฉบับที่ 747) ที่ทุกคนรอคอย... 😂😂

13/04/2022

🌈🌞 สวัสดี​วันสงกรานต์​ 🌞💦

ขออวยพร​ให้​ทุกท่านมีความสุข​กาย สุขใจ
สุขภาพ​แข็งแรง​ เดินทาง​ปลอดภัย​ ท่องเที่ยว​กันสนุกสนาน​ ปลอดภัย​จากโควิดกันทุกคน😊😊

☺️ 🌻 คิดถึง​ความรู้ด้านภาษี​ คิดถึง​🍵🍵🍵
Tax Tea Time และ The Standard Audit and Consult 😊😊

28/03/2022

📣📣ปรับลดเงินสมทบประกันสังคมทุกมาตรา
เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพผู้ประกันตน

ชำระเต็มรอรับเงินคืน ‼️
ที่มา : แจ้งข่าวประกันสังคม

Photos from Tax Tea Time's post 28/03/2022

📣📣สรรพากร​ขยายเวลายื่นแบบ Disclosure form ให้ถึง 30 พ.ค. 2565 📣📣

รายละเอียด​ตาม​ประกาศ​กระทรวงการคลัง ​ด้านล่าง👇
ติดตาม​ข่าวสาร​และความรู้​ภาษี​ได้ที่ The Standard Audit and Consult และ Tax Tea Time
Www.thestandardaudit.weebly.com

10/03/2022

📣📣ประกันสังคม​ ลดเงินสมทบตามมาตรา 40 ก.พ.-ก.ค.2565 เหลือร้อยละ​60 📣📣

#สปส #ลดเงินสมทบ #มาตรา40

ติดตาม​ข่าวสาร​ความรู้​ ได้ที่ The Standard Audit and Consult Tax Tea Time

และที่ www.thestandardaudit.weebly.com

06/01/2022

🎯🎯ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นในระหว่างปีภาษี มีหน้าที่ต้องยื่นแบบฯ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทุกกรณีหรือไม่? ⚠️

ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีภาษีจะมีหน้าที่ต้องยื่นแบบฯ
✅ก็ต่อเมื่อมีเงินได้ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าเมื่อคำนวณภาษีแล้วจะมีภาษีต้องชำระเพิ่มเติมหรือไม่ก็ตาม ดังนี้

(1) บุคคลธรรมดาและผู้ถึงแก่ความตาย มีเงินได้พึงประเมิน ดังนี้
😊โสด
เงินเดือนเพียงอย่างเดียว 120,000
เงินได้ประเภทอื่น 60,000
😊😊สมรส
เงินเดือนเพียงอย่างเดียว 220,000
เงินได้ประเภทอื่น 120,000

(2) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล มีเงินได้พึงประเมินเกิน 60,000 บาท
(3) กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง มีเงินได้พึงประเมินเกิน 60,000 บาท

ที่มา​:กรมสรรพากร

ติดตาม​ข่าวสาร​ความรู้​ได้ที่ The Standard Audit and Consult และ Tax Tea Time

Www.thestandardaudit.weebly.com

04/01/2022

📢ได้เวลายื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2564 กันแล้ว‼
😊ยื่นก่อน ได้คืนภาษีก่อนนะ 👍
😊ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91ผ่านระบบ E-Filing ✨

🌈ติดตาม​ความรู้​ข่าวสารภาษี​ได้ที่​ Tax Tea Time และ The Standard Audit and Consult
Www.thestandardaudit.weebly.com

#ภาษีกรมสรรพากร #ยื่นแบบออนไลน์
ที่มา: กรมสรรพากร

01/01/2022

🎉HNY 2022 #สวัสดีปีใหม่2565 🐯✨เริ่มต้น​ปีใหม่​ด้วยความสดใสกันเถอะ😃🎉 🌈
แล้วมาติดตาม​ความรู้​ดีๆ ด้านบัญชีและภาษีด้วยกันที่
Tax Tea Time ⏱️🍵🍵🍵และ The Standard Audit and Consult นะค๊า😊😊

www.thestandardaudit.weebly.com

ขอบคุณรูปภาพน่ารักๆจากอินเตอร์เนต

Photos from Tax Tea Time's post 16/12/2021

📌มาเช็คกันเลย‼ใครบ้างต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94)
- คนที่มีเงินได้พึงประเมินจากการให้เช่าทรัพย์สิน วิชาชีพอิสระ รับเหมา ขายสินค้า ร้านอาหาร ขายของออนไลน์ นักแสดงอาชีพ นักกีฬาอาชีพ หรืองานบริการอื่น ๆ
- มาตรา 40(5)-(8)
- เมื่อมีรายได้เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564 (คนโสด มีรายได้เกิน 60,000/คนมีคู่สมรส รายได้​เกิน 120,000บาท)
📌ยื่นได้ถึง 30 ธันวาคม 2564 ผ่าน e-Filing เท่านั้น

ที่มา:กรมสรรพากร
😊ติดตามความรู้​ดีๆได้ที่ Tax Tea Time และ The Standard Audit and Consult

Www.thestandardaudit.weebly.com

#ภาษีครึ่งปี #ภงด94 #ออนไลน์ #ขยายเวลา #กรมสรรพากร

28/10/2021

📌ขยายเวลายื่นแบบสำหรับเดือนภาษีกันยายน 2564

12/10/2021

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์

#วันคล้ายวันสวรรคต #รัชกาลที่9 #น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์

21/09/2021

📣วันที่ 21 กันยายน 2564 ครม.มีมติลดอัตราเงินสมทบ นายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 เหลือฝ่ายละ 2.5% และผู้ประกันตน ม.39 ลดเงินสมทบเหลือเดือนละ 235 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่กันยายน ถึงพฤศจิกายน 2564👍👍

ที่มา:ข่าวประกันสังคม

😊 ติดตาม​ความรู้​ ข่าวอัพเดต บัญชีภาษี หาผู้สอบบัญชี ได้ที่
The Standard Audit and Consult
Tax Tea Time
www.thestandardaudit.weebly.com

12/09/2021

📣ข่าวจากประกันสังคม📣
👉 กำหนดการโอนเงินให้แก่ผู้ประกันตน ล่าสุด
ทยอยโอนตามเลขบัตรประชาชน เช็ควันโอนที่แน่นอนได้ที่ 👇
https://bit.ly/2WVy6Nk
โดยจะแบ่งเป็น 5 กลุ่มหลัก
1. ผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 9 กลุ่มกิจการที่ ครม. กำหนด ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน จะได้รับเยียวยา รอบ 2 อีกคนละ 2,500 บาท เงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ช่วงวันที่ 20- 30 ก.ย. 2564

2.นายจ้างมาตรา 33 ใน 9 กลุ่มกิจการ ที่ ครม.กำหนด ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ จะได้รับเงินเยียวยานายจ้าง ตามจำนวนลูกจ้างหัวละ 3,000 บาท ไม่เกิน 200 คน หรือสูงสุด 600,000 บาท เงินเข้าบัญชีในห้วงวันที่ 20-30 ก.ย. 2564

3. ผู้ประกันตนมาตรา 39 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน
จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท เงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ในห้วงวันที่ 20- 30 ก.ย. 2564

4. ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน
จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท เงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ในห้วงวันที่ 20- 30 ก.ย. 64

5.ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 19 จังหวัด ที่สมัครขึ้นทะเบียนสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 4-24 ส.ค. 2564 จำนวน 2.6 ล้านราย
ขณะนี้สำนักงานประกันสังคม ประมวลผล เปิดตรวจสอบสิทธิเยียวยามาตรา 40 แล้ว ประมาณวันที่ 15 ก.ย. จะได้รับงบประมาณจากกระทรวงการคลัง
จากนั้น ในช่วงวันที่ 20-30 ก.ย. 2564 จะเริ่มโอนเงินแก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ได้รับสิทธิ โดยวันโอนที่แน่นอนจะกำหนดอีกครั้ง
แต่อยู่ในช่วงวันที่ 20-30 ก.ย.นี้ โดยกลุ่มนี้ จะได้รับเงินรอบเดียว 5,000 บาท (ส่วน 3 จังหวัดที่ได้ 2 เดือนให้รอโอนอีกรอบในเดือนถัดไป)

พูดคุย-สอบถาม : https://www.facebook.com/groups/1624115367795909/

07/09/2021

📣📣กรมสรรพากรขยายเวลาให้ทุกแบบฯ ที่ยื่นทางอินเทอร์เน็ต ใช้e-Filing
👍👍ขยายถึงวันไหน... save เก็บไว้เลย ⭐⭐

ที่มา:กรมสรรพากร​
#ภาษีเดือนกันยา #ขยายเวลา #ยื่นefiling #กรมสรรพากร

Photos from The Standard Audit and Consult's post 24/08/2021

Photos from The Standard Audit and Consult's post

Photos from Tax Tea Time's post 21/07/2021

🤔...เมื่อกิจการเดินทางมาถึง...ณ.วันเลิกกิจการ😔
งบการเงินก็เป็นจุดที่ต้องใส่ใจ และ ต้องระวังประเด็นต่างๆที่แสดงอยู่ในงบการเงิน
มีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง...ตามมาดูกันได้
.
ติดตามความรู้ภาษีดีๆได้ที่ FB: Tax Tea Time และ The Standard Audit and Consult อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามเพจกันนะคะ
https://www.facebook.com/TaxTeaTime/
https://www.facebook.com/TheStandardAudit/
https://thestandardaudit.weebly.com/

#ภาษี #ภาษี #เลิกกิจการ #ภาษีกับการเลิกกิจการ #งบการเงินณวันเลิก

มองหาที่ปรึกษาธุรกิจ & ผู้สอบบัญชี ติดต่อได้เลยค่ะ
#รับตรวจสอบบัญชี#ทำบัญชี #วางแผนภาษี #บริการจดตั้งบริษัท #ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
#ผู้สอบบัญชี#หาผู้สอบบัญชี#ตรวจสอบบัญชีปี2563
#ธุรกิจซื้อมาขายไป #ธุรกิจบริการ #ธุรกิจโรงงานผลิต #กิจการได้รับการส่งเสริมการลงทุนBOI
.
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีเอง
คุณภาพมาตรฐาน
ประสบการณ์จากbig4 มากว่า 10ปี
ราคายุติธรรม
ติดต่อได้ที่ line: lucky_pearl
https://thestandardaudit.weebly.com

Photos from Tax Tea Time's post 16/07/2021

📣 ประกันสังคมเยียวยา Lock down ผู้ประกันตนแต่ละมาตรา ได้เงินเท่าไร 🧐

✅ช่องทางสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (ต้องขึ้นทะเบียน​ภายใน 31 ก.ค. 64 นี้)​

✅ แรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ การเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท เป็นต้น สำหรับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมปัจจุบันมี 3 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท

✅สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถสมัครง่าย ๆ ด้วยตนเองผ่านมือถือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และที่เคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C)

✅สอบถามรายละเอียดที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

#ประกันสังคม #สปส #เยียวยา​ #ล็อกดาวน์ #เยียวยาล็อกดาวน์ #มาตรา33 #มาตรา39 #มาตรา40

ติดตาม​ความรู้​ดีๆได้ที่ 👇
https://thestandardaudit.weebly.com/
และ The Standard Audit and Consult
Tax Tea Time

Photos from Tax Tea Time's post 15/07/2021

📣 ประกันสังคมเยียวยา Lock down ได้เงินเท่าไร

✅ช่องทางสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

✅ แรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ การเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท เป็นต้น สำหรับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมปัจจุบันมี 3 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท

✅สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถสมัครง่าย ๆ ด้วยตนเองผ่านมือถือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และที่เคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C)

✅สอบถามรายละเอียดที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

#ประกันสังคม #สปส #เยียวยา​ #ล็อกดาวน์ #เยียวยาล็อกดาวน์ #มาตรา33 #มาตรา39 #มาตรา40

Photos from DBD-Academy's post 02/07/2021

📣เอาของดี และ ฟรี มาบอกจ้า📣
✔️Free ความรู้​ด้านบัญชี​ และ
✔️เก็บชั่วโมง CPD ได้🏆
👉เข้าเรียนได้ ที่เวปกรมพัฒน์​เลย.. 😘

21/06/2021

📣 มนุษย์​เงินเดือน... และนิติบุคคล​ บริษัท​ หจก. อย่าลืมยื่นภาษีเงินได้ ผ่านระบบ Online ภายในสิ้นเดือนมิถุนา​ยนนี้ เท่านั้น

📣🧐 คำเตือน.. อย่ารอยื่นวันสุดท้าย เพราะระบบอาจล่ม แล้วจะต้องเสียค่าปรับ เพราะยื่นภาษีล่าช้า.... รีบยื่นภาษีกันนะทุกคนนน😁

ที่มา​:กรมสรรพากร

#ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา #ภงด91 #มนุษย์เงินเดือน #ภงด50 #ภาษีเงินได้นิติบุคคล

16/06/2021

📣📣 เตือนกันอีกที... ใกล้ถึงวันสุดท้ายของมาตรการขยายเวลาสู้ภัยโควิด
😊😊ทั้งบุคคลธรรมดา​ และนิติบุคคล (เช่น หจก., บริษัท)​
⏰⏰ยื่นแบบแสดงรายการภายใน 30 มิถุนายน 2564
😀😀เฉพาะยื่นทางอินเทอร์เน็ต

👍👍เว้นระยะห่าง ปลอดเชื้อ หยุดการแพร่กระจาย
ใช้บริการ e-Filing กรมสรรพากร

👉ติดตาม​ความรู้​ได้ที่ The Standard Audit and Consult และ Tax Tea Time
https://thestandardaudit.weebly.com/

ที่มา:กรมสรรพากร​

#ขยายเวลา #กรมสรรพากร

30/04/2021

📣ข่าวดี..จากสรรพากร​จ้า😊

📌📢ประกาศ​แล้ว... สรรพากรขยายเวลายื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลทาง Online 💻
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
✨🌟ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.55 และแบบรายงานประจำปี Disclosure form สำหรับรอบบัญชีปี 2563🌟✨
💙 นิติบุคคลในตลาดหลักทรัพย์ เฉพาะที่ไม่สามารถจัดประชุมได้ภายในวันที่ 26-30 เม.ย.2564 และต้องมีการยื่นคำขออนุมัติขยายเวลาผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร

#ขยายเวลา #เลื่อน #นิติบุคคล #ชำระภาษี #ยื่นแบบภาษี #ภาษีเงินได้ #กรมสรรพากร

😊ติดตาม​ความรู้​ภาษี​ได้ที่
The Standard Audit and Consult Tax Tea Time
และที่ https://thestandardaudit.weebly.com/

Photos from Tax Tea Time's post 29/04/2021

📣 เลื่อนประชุม เลื่อนส่งงบ สำหรับ บริษัท​จำกัด บริษัท​มหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า
👉เฉพาะ​นิติบุคคล​ที่กำหนดจัดประชุม วันที่​ 26-30 เม.ย. 2564
👉 ตามประกาศ​จังหวัด​ที่ปิดสถาน​ที่
👉 เลื่อนประชุมใหม่ได้ไม่เกิน 1 เดือน
รายละเอียด​ตามประกาศ DBD ด้านล่าง👇

#เลื่อนประชุม #เลื่อนยื่นงบการเงิน #กรมพัฒน์

😊ติดตาม​ข่าวสาร​กันได้ที่ The Standard Audit and Consult Tax Tea Time หรือที่ https://thestandardaudit.weebly.com/

10/04/2021

📣ขยายเวลาการยื่นแบบฯ ส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม​ผ่าน e-payment ประจำปี 2564

ติดตาม​ข่าวสาร​ต่างๆ ได้ที่👇
Tax Tea Time
The Standard Audit and Consult

https://thestandardaudit.weebly.com

#ประกันสังคม​ #ขยายเวลา​

Photos from Tax Tea Time's post 03/04/2021

📌📢จดหมายเตือน ‼️ คืออะไร ❓❓
📨 ได้รับ 👉จดหมายเตือนจากสรรพากร👈 แล้วต้องทำอย่างไร ❓

👉ถ้าได้จดหมาย​เตือน แม้ปีปัจจุบัน​จะไม่มีรายได้แล้ว ก็ยังคงมีหน้าที่ยื่นแบบฯ สำหรับปีภาษี​ที่มีรายได้ให้​ถูก​ต้อง​อยู่นะคะ📌

#จดหมายเตือนจากสรรพากร #ภาษีกรมสรรพากร

ที่มา​:กรมสรรพากร

18/03/2021

📣ออกจากงานโดยสมัครใจหรือเกิดเหตุที่คาดไม่ถึง มาดูกันว่าต้องยื่นภาษีอย่างไร 🧐
#เป็นกำลังใจให้ #สู้ต่อไป✌️
#ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ที่​มา: กรมสรรพากร

Photos from Tax Tea Time's post 05/03/2021

Photos from Tax Tea Time's post

28/01/2021

😀 เอาสรุปรายการหักลดหย่อนภาษีของปี 2563 มาดูให้กันอีกทีนะคะ
.
ทั้งนี้สรรพากรได้เลื่อนกำหนด วันหมดเขตการยื่นแบบเสียภาษีออกไป จากเดิม 31 มีนาคม 2564 เป็น 30 มิถุนายน 2564 ค่ะ 😀😀
.
😀ติดตามความรู้ภาษี และ ข่าวสารต่างๆได้ที่นี่
Tax Tea Time และ The Standard Audit and Consult
.
👉 ต้องการผู้สอบบัญชีติดต่อที่
https://thestandardaudit.weebly.com/
Line id: lucky_pearl

26/01/2021

📣ประกันสังคมลดเงินสมทบ📣

😊เป็นเวลา 2 เดือน ก.พ.-มี.ค 2564
😊มาตรา33 นายจ้าง ลดเหลือ 3%
ลูกจ้าง ลดเหลือ 0.5%
😊มาตรา 39 ลดเหลือ 38 บาท

👉ติดตาม​ข่าวสาร​ต่าง​ๆ​และความรู้ด้านภาษี ได้ที่
Tax Tea Time และ The Standard Audit and Consult

👉ต้องการ​ผู้สอบ​บัญชี​ https://thestandardaudit.weebly.com/

26/01/2021

📣ข่าวมติ ครม. วันนี้ ลด... เลื่อน.. ภาษี👍
.
😊สรรพากร​เลื่อนหมดเขตการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2563 จาก 31 มีนาคม เป็น 30 มิถุนายน 2564
.
😊ต่ออายุลดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกประเภทลง90% ในปี 2564 (เหลือเก็บเพียง 10%)
.
😊ลดค่าธรรมเนียมการโอนซื้ออสังหาริมทรัพย์ สำหรับบ้านราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทเหลือ 0.01% (จากเดิม 2%)
.
😊ลดค่าจดจำนองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดเหลือ 0.01% (จากเดิม 1%)
.
👍ติดตาม​ความรู้​ด้านภาษีและข่าวสารได้ที่
Tax Tea Time และ The Standard Audit and Consult

13/01/2021

ครม. มีมติบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ ดังนี้
• จ่ายเงินเยียวยาโควิด-19 คนละ 3,500 บาท/คน/เดือน นาน 2 เดือน ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงแรงงานนอกระบบ อาชีพอิสระและเกษตรกร
• ลดค่าไฟฟ้า สำหรับบ้านที่ใช้ไฟไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน ใช้ไฟฟรี 90 หน่วยแรก และกิจการขนาดเล็กงดเก็บค่าไฟ 50 หน่วยแรก นาน 2 เดือน ตั้งแต่ ก.พ. - มี.ค. 64
• ลดค่าน้ำประปา 10% นาน 2 เดือน ตั้งแต่ ก.พ. - มี.ค. 64
• ขยายเวลาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าธรรมเนียมการโอน
• เปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งรอบเก็บตกจำนวน 1 ล้านสิทธิ ปลาย ม.ค. นี้
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
ีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ที่มา​: ศูนย์​ข้อมูล​โควิด

😊ติดตาม​ความรู้​กัน​ได้​ที่ The Standard Audit and Consult Tax Tea Time และ
https://thestandardaudit.weebly.com/

04/01/2021

📌กรมสรรพากรยืนยันเงินที่ได้รับจากโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน ได้รับการยกเว้นภาษี

ที่มา​:กรมสรรพากร

😊ติดตาม​ความรู้​ภาษี​กันได้ที่​ The Standard Audit and Consult และ Tax Tea Time
😊 หาผู้สอบบัญชี​ ติดต่อ​ได้ที่​ line id: lucky_pearl
😊 รับปรึกษา​ด้านบัญชี​และ​ภาษี​

#คนละครึ่ง #เราเที่ยวด้วยกัน #ยกเว้นภาษี #กรมสรรพากร

22/12/2020

📣 ลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม​📣
3 เดือน (ม.ค.-มี.ค. 2564) บรรเทาผลกระทบโควิด-19

มีสาระสำคัญดังนี้
1. ลดอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตน

ตามมาตรา 33 จากเดิมร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 3 สำหรับฝ่ายรัฐบาลส่งเงินสมทบอัตราเดิม คือร้อยละ 2.75

ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 ให้ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จากเดิมเดือนละ 432 บาท เหลือเดือนละ 278 บาท

เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
.
2. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

นายจ้างและผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณีคลอดบุตร ฝ่ายละร้อยละ 1.05

- การจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ ในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตน ฝ่ายละร้อยละ 1.85 และรัฐบาลปรับเป็นร้อยละ 1.45

- การจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตน ฝ่ายละร้อยละ 0.1 และรัฐบาลปรับเป็นร้อยละ 0.25
.
ติดตาม​ความรู้​ดี​ๆ​ได้​ที่นี่​ The Standard Audit and Consult และ Tax Tea Time
.
#ลดเงินสมทบประกันสังคม #ประกันสังคม ​
.
ติดตามความรู้ภาษีดีๆได้ที่ FB: TaxTeaTime
อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามเพจกันนะคะ
https://www.facebook.com/TaxTeaTime/
https://www.facebook.com/TheStandardAudit/
https://thestandardaudit.weebly.com/
#ภาษี

มองหาที่ปรึกษาธุรกิจ & ผู้สอบบัญชี ติดต่อได้เลยค่ะ
#รับตรวจสอบบัญชี#ทำบัญชี #วางแผนภาษี #บริการจดตั้งบริษัท #ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
#ผู้สอบบัญชี#หาผู้สอบบัญชี#ตรวจสอบบัญชีปี2563
#ธุรกิจซื้อมาขายไป #ธุรกิจบริการ #ธุรกิจโรงงานผลิต #กิจการได้รับการส่งเสริมการลงทุนBOI
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีเอง
คุณภาพมาตรฐาน
ประสบการณ์จากbig4 มากว่า 10ปี
ราคายุติธรรม
ติดต่อได้ที่ line: LUCKY_PEARL
https://thestandardaudit.weebly.com

Photos from Tax Tea Time's post 05/12/2020

🥳🥳ใกล้จะปีใหม่แล้ว หลายๆบริษัทก็วางแผนจัดงานเลี้ยงฉลองปีใหม่กัน 🍻🍣🍕🍧 แต่รู้มั้ยว่ามีภาษีเกี่ยวข้องกับเทศกาลนี้ด้วยนะ ตามไปดูรายละเอียดกันได้เลย 🎉🎉
.
ติดตามความรู้ภาษีดีๆได้ที่ FB: The Standard Audit and Consult และ
Tax Tea Time อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามเพจกันนะคะ
https://www.facebook.com/TaxTeaTime/
https://www.facebook.com/TheStandardAudit/
https://thestandardaudit.weebly.com/
#ภาษี #ภาษี #ปีใหม่ #ภาษีกับการจัดเลี้ยง

มองหาที่ปรึกษาธุรกิจ & ผู้สอบบัญชี ติดต่อได้เลยค่ะ
#รับตรวจสอบบัญชี#ทำบัญชี #วางแผนภาษี #บริการจดตั้งบริษัท #ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
#ผู้สอบบัญชี#หาผู้สอบบัญชี#ตรวจสอบบัญชีปี2563
#ธุรกิจซื้อมาขายไป #ธุรกิจบริการ #ธุรกิจโรงงานผลิต #กิจการได้รับการส่งเสริมการลงทุนBOI
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีเอง
คุณภาพมาตรฐาน
ประสบการณ์จากbig4 มากว่า 10ปี
ราคายุติธรรม
ติดต่อได้ที่ line: LUCKY_PEARL
https://thestandardaudit.weebly.com

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Thailand
Bangkok

นักบัญชี อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
คนทำบัญชี ภาษี ปิดงบ คนทำบัญชี ภาษี ปิดงบ
Bangkok, 10250

รับทำบัญชี ภาษี ปิดงบ งานทะเบียน จะเปิดบริษัท VISA Work Permit

A ana A Accounting and Auditing A ana A Accounting and Auditing
Ratchadapisek
Bangkok, 10310

รับทำบัญชี วางระบบบัญชี ให้คำปรึกษ?

S.Ceptional Auditing and Consulting - รับตรวจสอบบัญช S.Ceptional Auditing and Consulting - รับตรวจสอบบัญช
Bangkok

บริการตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษา วาง

A.T.G Stations A.T.G Stations
Bangkok, 10150

เป็นช่องทางให้กับบุคคลเเละกิจการที่ต้องการสอบถามข้อมูล หรือวางเเผนระบบบัญชี

Visualize Accounting Visualize Accounting
8 ซอยลาดพร้าววังหิน 33 ถนนลาดพ
Bangkok, 10230

บริการ -รับยื่นภาษี ร้านค้าออนไลน์ -รับจดทะเบียนบริษัท -รับทำบัญชีรายเดือน ครบวงจร

O&A Accouting co.,Ltd O&A Accouting co.,Ltd
Bangkok, 10310

รับทำบัญชี รายเดือน ยื่นภาษี จดบริษ?

Smart Snappy Accounting and Audit Smart Snappy Accounting and Audit
26/18 ซ.กำนันแม้น 17 แยก 10
Bangkok, 10160

ให้คำปรึกษา วางระบบบัญชี อธิบายทุก?

HAPP Account HAPP Account
19/152 ซอยเลียบคลองสอง 27 ถนนเลียบ
Bangkok, 10510

รับทำบัญชี ยื่นภาษี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี และรับจดทะเบียนธุรกิจการค้า ประกันสังคม

IBetter IBetter
315/5 หมู่บ้านพรีเมี่ยมเพลส 10 ถน
Bangkok, 10230

ดำเนินธุรกิจให้บริการทำบัญชี, ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี ออกงบการเงินรายเดือน

InflowAccount บัญชี ภาษี ยุคใหม่เข้าใ InflowAccount บัญชี ภาษี ยุคใหม่เข้าใ
Inflow Accounting 567 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ
Bangkok, 10800

เพจแบ่งปันความรู้ และอัพเดทข่าวสาร

Count On Accounting Count On Accounting
Bangkok, 10520

The Digital Aged Accounting Firm

Essentialacc : บัญชีและภาษีครบวงจร Essentialacc : บัญชีและภาษีครบวงจร
14 Petkasem79 Soi2, Nong Klang-pru
Bangkok, 10160

ESSENTIALACC - สำนักงานบัญชีเอสเซนเชียลแอค ก