MAX NUMMMm

เที่ยววัด🏯 ไหว้พระ🙏 ธรรมชาติ⛰️ ท่องเที่ยว🛣️ ฯลฯ

12/01/2024

วัดท่าข้าม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ | Wat Tha Kham Chiang Mai Thailand🇹🇭 [EP.224]

#เที่ยววัด #ไหว้พระ🙏 #ทำบุญ #วัด 🇹🇭

วัดท่าข้าม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

โบสถ์หลังนี้ได้สร้างขึ้นหลังปี 2511 ซึ่งมีศิลปะฝาผนังของโบสถ์ โดยอาจารย์มานิตย์ โกวฤทธิ์ เป็นผู้วาดทั้งหมดภายใต้เรื่องราวที่ใช้ชื่อว่า ผังบ้านบนผนังโบสถ์วิถีชีวิตในจิตรกรรมวัดท่าข้าม โดยจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านท่าข้าม วิถีชีวิตประเพณีต่างๆ นอกจากจะมีจิตกรรมฝาผนัง ยังมีศิลปกรรมกระจกสะท้อนวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นบนผนังวิหารวัดท่าข้าม เป็นภาพศิลปกรรมกระจกโดยใช้เทคนิคการประดับกระจกสีในการสร้างสรรค์ รวมถึงมีการสร้างสรรค์ศิลปะไม้ค้ำโพธิ์โชว์ศิลป์ โดยใช้แทนไม้ค้ำโพธิ์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ตั้ง

https://g.co/kgs/7Lg8RFS

07/01/2024

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร | Wat Rakhang Kositaram Woramahawihan Bangkok [EP.59.1]

#เที่ยววัด #ไหว้พระ🙏 #ทำบุญ #วัด 🇹🇭

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ในแขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรมหาวิหาร อยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์มหานิกายภาค 1

วัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าสร้างในสมัยอยุธยา เดิมชื่อ วัดบางหว้าใหญ่ ในสมัยธนบุรี สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงสร้างพระราชวังใกล้วัดบางหว้าใหญ่ โปรดเกล้าฯ ให้ยกเป็นพระอารามหลวงและเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช ในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วัดบางหว้าใหญ่อยู่ในพระอุปถัมภ์ของเจ้านายวังหลัง คือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี (สา) พระเชษฐภคินีของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและเป็นพระชนนีของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข ทรงมีตำหนักที่ประทับอยู่ติดกับวัด ได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดร่วมกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และได้ขุดพบระฆังลูกหนึ่ง ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้นำไปไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยทรงสร้างระฆังชดเชยให้วัดบางว้าใหญ่ 5 ลูก จากนั้นได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดระฆังโฆสิตาราม” นอกจากเป็นเพราะขุดพบระฆังที่วัดนี้และเพื่อฟื้นฟูแบบแผนครั้งกรุงศรีอยุธยาที่มีวัดชื่อวัดระฆังเช่นกัน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อ “วัดระฆังโฆสิตาราม” เป็น “วัดราชคัณฑิยาราม” (คัณฑิ แปลว่าระฆัง) แต่ไม่มีคนนิยมเรียกชื่อนี้ ยังคงเรียกว่าวัดระฆังต่อมา

วัดระฆังโฆสิตารามมีหอพระไตรปิฎกซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมาก เคยเป็นพระตำหนักและหอประทับนั่งของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขณะทรงรับราชการในสมัยธนบุรี และโปรดเกล้าฯ ให้รื้อมาถวายวัด เมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้ว มีพระราชประสงค์จะบูรณปฏิสังขรณ์ให้สวยงามเพื่อเป็นหอพระพระไตรปิฎก​

ที่ตั้ง

https://g.co/kgs/aZFDqWW

03/01/2024

วัดพระธาตุมงคลแสงแก้วมณีดอยก๊อสุบรรพต อ.วังชิ้น จ.แพร่
| Wat Phra That Mongkol Saeng Kaeo Manee Doi Ko Subanpot Phrae Thailand🇹🇭 [EP.223]

#เที่ยววัด #ไหว้พระ🙏 #ทำบุญ #วัด 🇹🇭

วัดพระธาตุมงคลแสงแก้วมณีดอยก๊อสุบรรพต ตั้งอยู่บ้านวังชิ้น หมู่ที่ 2 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ติดริมแม่น้ำยมในฝั่งของเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น นอกจากการได้สักการะพระธาตุดอยก๊อ ยังเป็นจุดชมทัศนียภาพของตัวอำเภอวังชิ้นที่ดีที่สุด และในฤดูหนาวถือเป็นจุดชมทะเลหมอกซึ่งสวยที่สุดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอวังชิ้น

ที่ตั้ง

https://g.co/kgs/VNKa94H

01/01/2024

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมือง จ.สกลนคร
| Wat Phra That Choeng Chum Worawihan Sakon Nakhon Thailand🇹🇭 [EP.222]

#เที่ยววัด #ไหว้พระ🙏 #ทำบุญ #วัด 🇹🇭

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิด วรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 1255 ตำบลพระธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2300 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 เขตวิสุงคาม กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ปัจจุบัน มีพระเทพสิทธิโสภณ (สุรสีห์ กิตติโสภโณ) เป็นเจ้าอาวาส และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ตั้งวัดประมาณ 18 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือ จดถนนสาธารณะและที่ดินชาวบ้าน ทิศใต้ จดถนนเจริญเมือง ทิศตะวันออก จดที่สาธารณะเขตหนองหาร ทิศตะวันตก จดถนนเรืองสวัสดิ์ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย พระอุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2513 พระวิหาร สร้างเมื่อ พ.ศ.2498 ศาลาเอนกประสงค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524 หอสมุดประชาชน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2487 กุฏิสงฆ์ 11 หลัง อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม หอระฆัง ศาลารายรอบพระวิหาร พระอุโบสถ และพระธาตุเชิงชุม ปูชียวัตถุสำคัญประกอบด้วย พระธาตุเชิงชุม หลวงพ่อพระองค์แสน พระประธานในพระอุโบสถ (พระพุทธชินราชจำลอง) พระอุโบสถหลังเก่าซึ่งกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ
วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เดิมชื่อว่า วัดพระธาตุศาสดาราม ชาวบ้านเรียกว่า วัดพระธาตุ หรือ วัดธาตุ เปลี่ยนชื่อเป็น วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เมื่อปี พ.ศ.2496 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิด วรวิหาร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2506

พระธาตุเชิงชุม เป็นสถูปก่ออิฐถือปูน รูปแบบขององค์พระธาตุได้รับอิทธิพลจากพระธาตุพนม ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม ส่วนบนเป็นทรงบัวเหลี่ยมสูงประมาณ 25 เมตรเศษ ไม่มีลวดลายประดับ ฐานเจดีย์ก่อเป็นซุ้มประตูยอดทรงปราสาท มีซุ้มประตูทั้งสี่ด้าน ภายในทึบ ก่อด้วยศิลาแลงมีซุ้มประตูหลอกแบบศิลปะขอม บริเวณกอบประตูทางเข้าอุโมงค์องค์พระธาตุเชิงชุม มีศิลาจารึกภาษาเขมรอักษรขอมโบราณอาุราวพุทธศตวรรษที่ 17 กล่าวถึงการแบ่งเขตการปกครองที่ดินแก่หัวหน้าหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ข้าทาสและสิ่ของต่างๆ ดังมีข้อมูลรายละเอียดปรากฏในฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทยของศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร พระธาตุเชิงชุม เป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ เป็นเอกลักษณ์ของเมืองสกลนคร ดวงตราประจำจังหวัด เป็นรูปองค์พระธาตุประดิษฐานอยู่กลางดวงตราและคำขวัญประจำจังหวัด ว่า พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม ยอดฉัตรขององค์พระธาตุเชิงชุมถูกฟ้าผ่ามาแล้วหลายครั้ง เนื่องจากสมัยก่อนไม่มีสายล่อฟ้า จึงได้มีการบูรณะองค์พระธาตุเรืื่อยมา องค์เดิมจริงนั้นสร้างด้วยหินศิลาแลง ต่อมาได้มีการสร้างองค์พระธาตุครอบองค์เดิม

พระวิหาร ภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรุป หลวงพ่อพระองค์แสน เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวสกลนคร เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย ศิลปเชียงแสน ประดิษฐานอยู่บนฐานสูง 1.35 เมตร มีความสูงจากฐานถึงยอดพระเมาลี 3.20 เมตร หน้าตักกว้าง 2.00 เมตร
หลวงพ่อพระองค์แสน เดิมมีชื่อว่า พระสุวรรณแสน เพราะสร้างด้วยทองคำหนักได้แสนหนึ่ง นอกจากหลวงพ่อพระองค์แสนองค์เดิมซึ่งประดิษฐานภายในพระวิหารด้านหน้าแล้ว ยังมีหลวงพ่อพระองค์แสนจำลอง สร้างขึ้นเพื่อฉลองพุทธชยันตี มีการบูรณะองค์พ่อพระองค์แสนจากกรมศิลปากร และทำการจดบันทึกไว้ล่าสุดปี พ.ศ. 2505

พระอุโบสถ พระอุโบสถหลังเดิมหรือหลังเก่า มีลักษณะเป็นสิมแบบโถง โครงการเป็นไม้ก่ออิฐถือปูนหลังคามุงแป้นเกล็ด หันหน้าไปทางทิศใต้ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2370 ครั้งพระธานีเป็นเจ้าเมือง ภายในมีจิตรกรรมเป็นภาพเถาไม้เลื้อยเป็นแนวโดยรอบ หน้าบันมีจิตรกรรมฝาผนังเป็นรูปเทพบุตรและเทพธิดา ดาวประจำยาม มังกร และเถาไม้เลื้อยประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์ทั้งที่สร้างด้วยไม้และเป็นปูนปั้น

ที่ตั้ง วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
089 941 3972

https://g.co/kgs/3arnSv3

Photos from MAX NUMMMm's post 31/12/2023

สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ในปีใหม่

สวัสดีปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ 2567 เป็นการเริ่มต้นของสิ่งดีๆ ที่จะเข้ามาตลอดปี ขอให้ท่านและครอบครัวคนที่รักพบแต่ความสุข สมหวัง สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ พบแต่ความสุข ความเจริญตลอดปี 2567
และตลอดไปบุญรักษาพระคุ้มครองนะครับ 🙏😇

23/12/2023

วัดภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน | Wat Phumin Nan Thailand🇹🇭 [EP.221]

#เที่ยววัด #ไหว้พระ🙏 #ทำบุญ #วัด 🇹🇭

วัดภูมินทร์ (Wat Phumin) จังหวัดน่าน เดิมชื่อว่าวัด “พรหมมินทร์” สร้างใน พ.ศ. 2139 โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ เจ้าผู้ครองนครน่าน มีความโดดเด่นกว่าวัดอื่นๆ ตรงที่เป็นวัดทรงจตุรมุขที่เป็นทั้งพระอุโบสถ พระวิหาร และพระเจดีย์ประธานในอาคารเดียวกัน ซึ่งกรมศิลปากรสันนิษฐานว่าเป็นพระอุโบสถทรงจตุรมุขแห่งแรกในประเทศไทย

สำหรับอุโบสถทรงจตุรมุขนี้ จะเห็นนาค 2 ตัวเอาหลังหนุนบันไดไว้ตามความเชื่อเกี่ยวกับนาคในพระพุทธศาสนาว่า “เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พระองค์ได้เสด็จผ่านบันไดแก้วที่เทวดาเนรมิตขึ้นและมีพญานาค 2 ตัวหนุนหลังเอาไว้” โครงสร้างของหลังคาถูกค้ำด้วยเสาไม้สัก 12 ต้น ลงรักปิดทองเคลือบเงาเป็นรูปดอกไม้และช้าง ใจกลางพระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย 4 องค์ ประทับนั่งบนฐานชุกชี ปางมารวิชัย ซึ่งพระกรรณ(หู) และพระนาสิก (จมูก) ของพระพุทธรูปได้รับอิทธิพลจากศิลปะลาว หันพระพักตร์ออกไปสู่ประตูทั้งสี่ทิศ หันเบื้องพระปฤษฏางค์(หลัง) ของแต่ละองค์เข้าหากันที่ตรงกลางของพระอุโบสถ

อีกจุดหนึ่งที่น่าใจและควรชี้ชวนกันไปชมคือ จิตรกรรมฝาผนังหรือ “ฮูบแต้ม” ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง ได้แก่ พุทธชาดก ตำนานพื้นบ้าน และความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดีต ตลอดผนังทั้ง 4 ด้าน วัดภูมินทร์ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่สมัยเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เมื่อ พ.ศ. 2410 (ปลายสมัยรัชกาลที่ 4) ใช้เวลาซ่อมนานถึง 7 ปี ถ้าพิจารณารายละเอียดของวิถีชีวิตของคนเมืองในสมัยนั้น มีภาพที่น่าสนใจอยู่หลายภาพ เช่น ภาพของ “ปู่ม่าน ย่าม่าน” ซึ่งเป็นคำเรียกผู้ชายผู้หญิงชาวไทลื้อในสมัยโบราณกระซิบสนทนากัน ผู้ชายสักหมึก ผู้หญิงแต่งกายไทลื้ออย่างเต็มยศ ภาพวาดของหนุ่มสาวคู่นี้มีความประณีตมาก และได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่งามเป็นเยี่ยมของวัดภูมินทร์ มีการใช้สีแดง ฟ้าดำ น้ำตาลเข้มเป็นปื้นใหญ่ๆ คล้ายภาพสมัยใหม่

ที่ตั้ง

https://g.co/kgs/KF22Bq

17/12/2023

วัดท่ามะแกง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ | Wat Tha Makaeng Chiang Mai Thailand🇹🇭 [EP.220]

#เที่ยววัด #ไหว้พระ🙏 #ทำบุญ #วัด 🇹🇭

วัดท่ามะแกง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2480 พระอธิการจอมมิ่ง ฐิตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดท่ามะแกง

ที่ตั้ง วัดท่ามะแกง เชียงใหม่
093 187 1916

https://g.co/kgs/FQdcYh

09/12/2023

สวนนันทนา อ.เมือง จ.ขอนแก่น | Suan Nanthana Khon Kaen Thailand🇹🇭 [EP.219]

#เที่ยววัด #ไหว้พระ🙏 #ทำบุญ #วัด 🇹🇭

สวนนันทนา ตั้งอยู่ที่ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
สวนนันทนาเป็นสถานที่พักผ่อน ซึ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิให้ทั้งองค์พระปางนาคปรกและองค์พญานาคราชให้กราบไหว้ เป็นสถานที่สร้างแห่งใหม่ของเมืองขอนแก่น โดยมีองค์พญานาค นามว่า "องค์ปู่พญานาคทองคำ" และ "องค์ย่าพญานาคิณีก้อนทอง" มีการสร้างได้สวยสวยงามและวิจิตรศิลป์ องค์พระบรรจุพระบรมธาตุที่เศียร จำนวน 9 องค์และยกฉัตร พระบรมธาตอันเชิญมาจาก หลวงพ่อกล้วยวัดป่าธรรมอุทยาน ขอนแก่น และ ลุงทองดี กทม. สร้างบนเนื้อที่กว่าร้อยไร่ และสร้างสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น มีบ่อน้ำขนาดใหญ่ รวมทั้งน้ำตกจำลอง

ที่ตั้ง

https://g.co/kgs/Btcvxi

01/12/2023

วัดธาตุศรีคุณ อ.นาแก จ.นครพนม | Wat That Sri Khun Nakhon Phanom Thailand [EP.218]

#เที่ยววัด #ไหว้พระ🙏 #ทำบุญ #วัด 🇹🇭

พระธาตุศรีคุณตั้งอยู่ในวัดศรีคุณภายอำเภอนาแก แต่เดิมวัดแห่งนี้เป็นวัดร้าง จนในราวปี พ.ศ. 2350 มีชาวผู้ไทวังและผู้ไทกะโปได้อพยพหนีภัยสงครามมาจากประเทศลาวมาอาศัยอยู่บริเวณนี้ และมีการค้นพบองค์เจดีย์และหอคุณอยู่ภายในป่า จึงได้ทำการถางป่าบริเวณนี้เพื่อบูรณะวัด องค์เจดีย์ และหอคุณ และตั้งรกรากอยู่ในบริเวณนี้เป็นกลุ่มแรกนี้นับแต่นั้นมา

ชื่อของวัดธาตุศรีคุณนั้นมาจากการนำคำสามคำมารวมกัน ได้แก่ คำว่า “ธาตุ” ซึ่งเป็นคำโบราณที่ใช้เรียกเจดีย์ คำว่า “ศรี” ซึ่งมาจากคำว่า สี ที่หมายถึงการที่ช้างสีข้างลำตัวแก้คัน และคำว่า “คุณ” ซึ่งมาจากหอคุณ รวมเป็น วัดธาตุศรีคุณ หมายถึง วัดที่มีเจดีย์อันเป็นศรีสง่าและมีพระคุณต่อศาสนา

ในปีพ.ศ. 2497 ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุขึ้นใหม่โดยสร้างครอบองค์เดิมไว้ ซึ่งในขณะที่ทำการบูรณะนั้นได้ขุดพบพระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน พระพุทธรูปหิน และพระพุทธรูปเนื้อผงเป็นจำนวนมาก ในส่วนโครงสร้างขององค์พระธาตุศรีคุณนั้นจะมีโครงสร้างคล้ายกับพระธาตุพนมแต่มีขนาดเล็กกว่า โดยมีความสูง 24 เมตร ด้านนอกตกแต่งลวดลายศิลปะอย่างวิจิตรงดงามเป็นรูปองค์เทวดาและต้นไม้ บริเวณยอดประดับด้วยฉัตรทอง มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ทั้งสี่ทิศ ภายในบรรจุพระอรหันต์ธาตุของพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร และพระสังกัจจายะนะ ที่นำมาจากประเทศอินเดีย องค์พระธาตุหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นทิศประจำวันอังคาร เชื่อกันว่าผู้ที่มานมัสการจะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้พบแต่ความสุข ความสำเร็จในชีวิต มีโชคลาภทวีคูณ เจริญด้วยสติปัญญา ลาภ ยศ สรรเสริญ โดยเฉพาะผู้ที่รับราชการจะสามารถเอาชนะคู่แข่งได้

โดยเครื่องสักการะที่ใช้ได้แก่ ธูป 4 ดอก เทียนขาว 2 เล่ม ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง และดอกไม้สีชมพู

ที่ตั้ง

https://g.co/kgs/KxEhwe

23/11/2023

วัดป่าห้วยลาด อ.ภูเรือ จ.เลย | Wat Pa Huai Lat Loei Thailand [EP.217]

#เที่ยววัด #ไหว้พระ🙏 #ทำบุญ #วัด 🇹🇭

วัดป่าห้วยลาด เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

วัดป่าห้วยลาดก่อตั้งขึ้นโดยหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ชาวบ้านได้เกิดความเลื่อมใสในปฏิปทาของหลวงปู่ชอบ จึงได้นิมนต์ท่านมาสร้างวัดแห่งนี้เมื่อ พ.ศ.2483 ก่อตั้งขึ้นเป็นสำนักสงฆ์แล้ว หลวงปู่ชอบได้พักอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ เพื่ออบรมธรรมะแก่ชาวบ้านห้วยลาดและหมู่บ้านใกล้เคียงระยะหนึ่ง จากนั้น ท่านจึงได้เดินทางจาริกธุดงค์ต่อไป

นับจากปี พ.ศ.2483 เป็นต้นมา สำนักสงฆ์ห้วยลาดได้มีครูบาอาจารย์ พระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตโต มาพักเพื่อปฏิบัติธรรม เป็นประจำทุกปีมิได้ขาด เช่น หลวงปู่ลี กุสลธโล, หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต, พระอาจารย์จันทร์เรียน คุณวโร, พระอาจารย์นิพนธ์ อภิปสันโน เป็นต้น โดยระหว่างปี พ.ศ.2518 - พ.ศ.2520 พระอาจารย์จันทร์เรียนได้กลับมาอีกครั้ง และได้สร้างศาลาการเปรียญขึ้น เป็นพุทธสถานแบบชั่วคราว โดยได้จำพรรษาอยู่ 3 พรรษา

ในปี พ.ศ.2537 พระอาจารย์อุทัย ฌานุตฺตโม ลูกศิษย์ของพระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฎ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) ได้นำพาพุทธศาสนิกชนช่วยกันพัฒนาสำนักสงฆ์ห้วยลาด และดำเนินการขอจดทะเบียนตั้งวัด ได้รับหนังสือรับรองจากกรมการศาสนาที่ ศธ. 0303/1549 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2542 โดยมีพระอาจารย์อุทัย ฌาณุตตโม เป็นเจ้าอาวาส

จุดเด่นของวัด คือ มีประติมากรรมวิมุตติศิลป์ที่แฝงนัยยะ และปริศนาธรรม มากมายไม่ว่าจะเป็นรูปปั้น เจ้าแม่กวนอิม พระอินทร์ พญานาค ภายในวัดมีบ่อน้ำใหญ่อยู่ตรงกลาง[3] ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. และพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ขึ้นประดับที่หน้าบัน ภายในศาลาเฉลิมพระเกียรติ มีพระประธานองค์สีขาวขนาดใหญ่ สูง 19 เมตร มีนามว่า พระสัพพัญญูรู้แจ้งสามแดนโลกธาตุ สร้างด้วยแร่แคลไซต์ ฉากด้านหลังองค์พระประธาน เป็นศิลปะลายไทยสีทองตัดกับพื้นสีเข้ม บริเวณด้านนอกศาลาเฉลิมพระเกียรติ มีรูปปั้นพญานาค 9 เศียร

ที่ตั้ง วัดป่าห้วยลาด
042 810 664

https://g.co/kgs/rCGSDD

21/11/2023

ขอบคุณที่เป็นผู้มีส่วนร่วมสูงสุดจนติดอันดับในรายชื่อผู้มีส่วนร่วมประจำสัปดาห์ของฉัน! 🎉

นงค์ ลักษณ์, Petaim Sunee, Chananya Krokaew, สังวาลย์ สีเงิน, Choawalit Thongsuk, ชยาดา กางรัมย์, Khemlka Sornpradit, กิตติศักดิ์ ฐานกิต, แม่บรีส ศาสนะ, เจ๊เปิ้ล ชุดไทย

13/11/2023

วัดเจดีย์งาม อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ | Wat Chedi Ngam Chiang Mai Thailand [EP.48.1]

#เที่ยววัด #ไหว้พระ🙏 #ทำบุญ #วัด 🇹🇭

วัดเจดีย์งาม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

วัดเจดีย์งาม สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2021 เดิมเป็นวัดร้าง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2475 ท่านพระครูโสภณเจติยาราม อดีตเจ้าคณะอำเภอฝาง ได้ทำการบูรณะพัฒนาขึ้นมาเป็นวัด เดิมชื่อว่า “วัดหัวกาด” ต่อมาชื่อว่า “วัดหนองไผ่” (จากคำบอกเล่าถวายของพระเดชพระคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสำเภอ อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่) และตั้งชื่อใหม่ว่า “วัดเจดีย์งาม” ตามองค์พระธาตุเจดีย์งาม ได้รับพระราชทานพัทธสีมา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 เขตพัทธสีมา กว้าง 60 เมตร ยาว 80 เมตร และเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2541 ได้มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าฯ ให้วัดเจดีย์งามได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ซึ่งมีความกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร ประกาศเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542

ความเป็นมาของอุโบสถไม้สักทอง

พุทธศักราช 2536 ได้มีการสร้างอุโบสถขึ้นมา 1 หลังโดยทำการวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2536 โดยพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วงวรปุญญมหาเถระ ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เจ้าคณะใหญ่หนเนือได้เมตตาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ ซึ่งเป็นอุโบสถหลังนี้สร้างด้วยศิลปะแบบไทยล้านนาผสมศิลปะแบบภาคกลาง โดยใช้ไม้สักแกะสลักลงรักปิดทองผนังด้านนอกอุโบสถเขียนลายรดน้ำ ประกอบเป็นภาพลายรดน้ำ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช ส่วนผนังด้านในอุโบสถแกะสลักเป็นภาพทศชาติ และมหาชาติทำการลงรักปิดทอง และเขียนภาพไตรภูมิพระร่วง ขนบธรรมเนียมประเพณีชาวล้านนาในอดีต และวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมชาวไทยเขินเมืองเชียงตุง พร้อมกันนี้ยังได้เขียนภาพประวัติของพ่อขุนศึกเม็งรายมหาราชผู้ปกครองเมืองฝางไว้ในอุโบสถด้วย
อุโบสถหลังนี้ใช้เวลาในการก่อสร้างเป็นระยะเวลา 7 ปี (2536-2542) จึงจะแล้วเสร็จ โดยมีช่างผู้ชำนาญการในการแกะสลักไม้สักทองจำนวน 5 ชุด สิ้นทุนทรัพย์ในการก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 22 ล้าน 5 แสนบาท

ที่ตั้ง วัดเจดีย์งาม
085 583 5191

https://g.co/kgs/pSxzdc

09/11/2023

วัดโพธาราม อ.เมือง จ.บึงกาฬ | Wat Photharam Bueng Kan Thailand [EP.216]

#เที่ยววัด #ไหว้พระ🙏 #ทำบุญ #วัด 🇹🇭

วัดโพธาราม บ้านท่าใคร้ หมู่ที่ 5 ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย
หลวงพ่อพระใหญ่เป็นพระพุทธรูปรางมารวิชัย โบกฉาบด้วยปูนองค์หลวงพ่อมีขนาดดังนี้
- หน้าตักกว้าง 2 เมตร
- จากฐานถึงยอดพระเกศสูง 2.10 เมตร
- จากพระฌานุ (เข่า) ถึงพระศอ (คอ) สูง 0.90 เมตร
พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนหน้าตัก พระหัตถ์ขวาคว่ำวางทับพระฌานุ นิ้วพระหัตถ์ทั้ง 5 เหยียดลงอย่างมีระเบียบเหมือนพระพุทธรูปทั่วๆ ไปประดิษฐานบนแท่น 4 เหลี่ยม ซึ่งได้บูรณะขึ้นใหม่ในปี 2537 นี้
ตาม ตำนานและคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่หลายรุ่น หลายสมัยเล่าสืบต่อกันมาประมาณสองพันกว่าปีมาแล้ว จนถึงยุคสมัยหลังๆ ซึ่งแต่ก่อนคนเหล่านี้ส่วนมากได้อพยพครอบครัวมาจากเมืองยศ (บริเวณจังหวัดยโสธรในปัจจุบัน) มาตั้งถิ่นฐานริมฝั่งแม่น้ำโขงและร่นขึ้นมาทางเขตชัยบุรี (ปัจจุบัน คืออำเภอบึงกาฬ) การตั้งถิ่นฐานอยู่นั้นก็เหมือนกันทุกยุคทุกสมัย คือที่ใดไม่เหมาะสมในการดำรงชีวิต ต้องประสบกับภัย และมีการระบาดของโรคร้ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคอหิวา โรคไข้ฝีดาด ถูกรบกวนจากสัตว์ร้ายหรือภูตผีปีศาจต่างๆ ก็พากันหลบหนีภัยย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆ เพื่อหาที่เหมาะสมต่อไป ชนกลุ่มนี้ก็เหมือนกันย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆ เพื่อหาที่เหมาะสม จนถึงบ้านท่าใคร้ในปัจจุบัน เมื่อเห็นเป็นที่เหมาะสมดีก็ตกลงใจกันตั้งหลักฐานที่จะหากินในบริเวณนี้จาก นั้นต่างก็จับจองพื้นที่หากินแล้วเริ่มขยายอาณาบริเวณไปเรื่อยๆ จนถึงบริเวณที่รกทึบที่สุดเป็นป่าดงดิบ มีไม้นานาพันธุ์ เช่น ไม้ยาง ไม้ตะแบก ไม้สัก ไม้ไผ่ป่า ขี้นอยู่อย่างหนาแน่นและเต็มไปด้วยสัตว์ป่าหลายชนิด ที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว เนื่องจากเป็นป่ารกทึบมากชาวบ้านที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่รอบๆ จึงได้ร่วมกันในการถากถางเพื่อจะได้มีพื้นที่มากขึ้น หลังจากที่ได้ทำการถากถางอยู่เป็นเวลาหลายวันก็พบพุ่มไม้ที่สูงและหนากว่า ที่อื่นๆ เมื่อถางป่าดังกล่าวออกก็พบพระพุทธรูปเดิมที่เต็มไปด้วยเถาวัลย์พันรอบองค์ อยู่ จึงได้นำเถาวัลย์ออก แล้วปัดกวาดบริเวณรอบๆ ก็พบว่าพระเกตุมาลาของหลวงพ่อหักเพราะถูกช้างป่ากระชากเถาวัลย์ลงมาเพื่อหา กินตามธรรมชาติของสัตว์ป่า และเห็นเป็นรูปร่างของสถานที่บำเพ็ญบุญ หรือสถานที่ประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา อีกทั้งยังพบซากเครื่องปั้นดินเผา โอ่งโบราณ รวมทั้งเครื่องใช้อีกหลายอย่าง องค์พระ พุทธรูปนั้นตั้งแต่ได้พบมาถึงปัจจุบัน ไม่เคยเคลื่อนย้ายหรือ ต่อเติมแต่อย่างใด เพียงแต่ต่อพระเกตุที่หักให้คงสภาพเดิม มีเพียงแท่นที่ประดิษฐานเท่านั้นที่สร้างโอบแท่นเดิม เพื่อให้มีความมั่นคงขึ้นยิ่งกว่าเดิม และมีผู้ที่มาขอพรจากหลวงพ่อเมื่อได้สมความปรารถนาแล้วก็ได้นำสีทองมาทา สมโภชหลวงพ่อ จึงทำให้องค์หลวงพ่อเหลืองอร่ามเป็นสีทองทั้งองค์

ที่ตั้ง

https://g.co/kgs/RZh4hT

01/11/2023

วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย | Wat Pho Chai Nong Khai Thailand [EP.215]

#เที่ยววัด #ไหว้พระ🙏 #ทำบุญ #วัด 🇹🇭

วัดโพธิ์ชัย ตั้งอยู่เลขที่ 873 บ้านคุ้มโพธิ์ชัย ถนนประจักษ์ ซอยพระใส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดโพธิ์ชัย เป็นพระอารามหลวง ที่ประดิษฐาน "หลวงพ่อพระใส" พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวหนองคาย

วัดโพธิ์ชัย เดิมชื่อ วัดผีผิว เนื่องจากเคยใช้เป็นสถานที่ฌาปนกิจ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดโพธิ์ชัยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ และยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อพระใส” พระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วยทองสีสุก มีพุทธลักษณะงดงาม เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวหนองคาย ตำนานเล่าว่าพระธิดา 3 พระองค์ของกษัตริย์ล้านช้างได้หล่อพระพุทธรูปขึ้น 3 องค์ และถวายนามพระพุทธรูปตามพระนามของแต่ละพระองค์ คือ “พระเสริม” เป็นพระประจำพระธิดาองค์ใหญ่ “พระสุก” ประจำพระธิดาองค์กลาง และ “พระใส”ประจำพระธิดาองค์เล็ก แต่เดิมพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ ประดิษฐานอยู่ที่นครเวียงจันทน์ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้อัญเชิญพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ ลงเรือข้ามฝั่งแม่น้ำโขงมายังเมืองหนองคาย แต่เกิดพายุพัดแรงจน “พระสุก” ตกน้ำจมหายไป ส่วน “พระเสริม” และ “พระใส” ได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย จนถึงในสมัยรัชกาลที่ 4 จึงได้อัญเชิญ “พระเสริม” ไปประดิษฐานที่วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร ในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี ชาวเมืองหนองคายจะมีงานประเพณีบุญสงกรานต์ และอัญเชิญหลวงพ่อพระใสมาให้ประชาชนทั้งไทยและลาว ได้สรงน้ำบูชาพระใส ณ วัดโพธิ์ชัย

ที่ตั้ง วัดโพธิ์ชัย (หลวงพ่อพระใส)
042 461 123

https://g.co/kgs/k1TRWL

25/10/2023

วัดแก้วจักรพรรดิสิริสุทธาวาส อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น | Wat Kaew Chakraphat Sirisutthawat Khon Kaen Thailand [EP.214]

วัดแก้วจักรพรรดิสิริสุทธาวาส เดิมชื่อวัดถาวรพัฒนาราม ตั้งอยู่ที่บ้านหนองโพนน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2509 โดยนายมี สิงห์สกลและนาง นวล สิงห์สกล ผู้เป็นเจ้าของที่ดินได้ยกให้สร้างวัด มีเจ้าอาวาสองค์แรกคือ หลวงปู่บุญมา ถาวโร รักษาการเจ้าอาวาส อยู่ได้ 2 พรรษาก็ถึงกาลมรณภาพ ต่อมาได้มีหลวงพ่อบุญผูก ฐ ผาสุโก เข้ามารักษาการแทนเจ้าอาวาสต่อ นำพาญาติประกอบศาสนกิจเป็นเวลา 5 ปี ก็ถึงแก่มรณภาพ ต่อจากนั้นวัดแห่งนี้ก็ขาดพระที่มาจำพรรษาและพัฒนา มีแต่เพียงมาพรำนักอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น

จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2557 พระครูใบฎีกาผาสุข ฐานวีโร พร้อมคณะได้ธุดงค์ผ่านมาเห็นสถานที่แห่งนี้ ได้พำนักอยู่และนำพาญาติโยมปฏิบัติธรรมจนชาวบ้านเกิดความศรัทธา จึงได้นิมนต์พระครูพร้อมคณะมาจำพรรษา โดยมีเรื่องเล่าว่า ก่อนที่พระครูใบฎีกาผาสุข ฐานวีโรจะมาจำพรรษาที่วัดแห่งนี้ คืนวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 คนแก่ในหมู่บ้านได้เกิดนิมิตอัศจรรย์ในค่ำคืนนั้น ว่ามีพญานาคลำตัวใหญ่สีขาว เลื้อยมาเป็นวงกลมเหนือวัดบนท้องฟ้า พอรุ่งขึ้นต่อมาท่านพระครูใบฎีกาผาสุขฐานวีโร ก็ได้มาจำพรรษา ณ วัดแห่งนี้

โดยพระครูใบฎีกาผาสุข ฐานวีโร ได้ตั้งจิตอธิษฐานว่า หากสถานที่แห่งนี้จะมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในภายภาคหน้าก็ขอให้เกิดนิมิตหมายที่ดี หลังจากตั้งจิตอธิษฐานผ่านไปเพียง 2 วัน ก็เกิดพายุฝนตกกระหน่ำลงมาอย่างหนัก ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน 3 คืน ทันใดนั้นก็มีหลุมขนาดใหญ่เกิดขึ้นตรงหน้าพระปรางค์เปิดโลกในปัจจุบัน โดยน้ำฝนที่ไหลหลากมารวมกันลงในหลุมนั้นทั้งหมดไม่ทราบว่าไหลต่อไปที่ใด จากนั้นก็มีผู้คนในหมู่บ้านนิมิตเห็นพญานาคสีขาวเป็นประจำ ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายแห่งความดีงามที่จะเกิดขึ้น ต่อมาหลังจากนั้นท่านพระครูใบฏีกาผาสุข ฐานวีโร ก็นำพาญาติโยมปฏิบัติศาสนกิจ และได้อธิษฐานจิต ว่าจะขอสร้างและบูรณะสถานธรรมแห่งนี้ ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย และเริ่มทำการก่อสร้างเมื่อ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ในนาม ''วัดแก้วจักรพรรดิสิริสุทธาวาส"

เชื่อกันว่าบริเวณที่ตั้งของวัดแห่งนี้ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีดวงจิตนาคราชแห่งการบำเพ็ญดวงจิตสีขาวสถิตย์อยู่ มีเสาหลักเมืองบาดาลเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างภพภูมิ ประชาชนที่ศรัทธาในเรื่องของพญานาคนิยมมาขอพรและโชคลาภอยู่ไม่ขาดสาย และแน่นอนคือชมสถาปัตยกรรมที่มีความงดงามและโดดเด่นของวัดแก้วจักรพรรดิสิริสุทธาวาส ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นพญานาคสีขาวขนาดใหญ่ที่สวยงาม ศาลาแก้วจักรพรรดิซึ่งเป็นศาลาปฏิบัติธรรมประดับแก้วทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางเปิดโลกขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รวมถึงภายในบริเวณวัดยังมีถ้ำวังแก้วหรือถ้ำพญานาค ประดับลูกแก้วทั้งถ้ำ และรูปหล่อพญานาคให้สักการะอยู่หลายจุดด้วยกัน

ที่ตั้ง วัดแก้วจักรพรรดิ์
081 831 3821

https://g.co/kgs/qkKWk9

30/09/2023

วัดพระธาตุสันขวาง อ.เมือง จ.เชียงราย | Wat Phra That San Khwang Chiang Rai Thailand [EP.213]

#เที่ยววัด #ไหว้พระ🙏 #ทำบุญ #วัด 🇹🇭

วัดพระธาตุสันขวาง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 บ้านห้วยเคียน ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย

เล่ากันมาแต่อดีตกาลว่าเมื่อนานมาแล้วสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้า ได้เสด็จเลยมาจาก เวียงโยนกนคร ล่องมาแล้ว (ปัจจุบันคือ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย) และได้ ฉันข้าวต้มหุงแกงเผือกมัน (ข้าวต้ม) ที่ บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด โดยแก่บ้าน(ผู้ใหญ่บ้าน) และชาวบ้านจัดตั้งประรำพิธีถวาย พระพุทธเจ้าหลังจากได้ เทศนาภัตตะอนุโมทนาทานแล้ว พระพุทธเจ้าก็ ลูบอุตตะมะมังคละหัวแห่งตน ปลงพระเกศา ให้แก่ชาวบ้านและได้ให้มาประดิษฐาน ณ เขาลูกนี้ (เขาแก้ว) และพระพุทธองค์ได้กล่าวว่าในอนาคตสถานที่แห่งนี้จะได้ชื่อว่า พระธาตุยางแล เพราะมีต้นยางอยู่มาก จนถึงเมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว จึงได้มีพระอรหันต์รูปหนึ่ง มาก่อสร้างสถูปเจดีย์ครอบไว้ และนำพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุเพิ่มอีก (สถาน ที่ตรงนี้จึงมีทั้ง พระบรมสารีริกธาตุแบบดั้งเดิมสมัยพระพุทธองค์) และ พระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาหลังพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้ว) ต่อ มาได้มีทั้งพระสงฆ์ ฤาษีและอุบาสกมาบูรณะสถานที่นี้สืบต่อกันมาโดยตลอด จนถึงปี ๒๕๐๕ ฤาษีแสน และ ฤาษีนารอด พร้อมคณะอุบาสกชื่อ พ่อหมวก การินทา ได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่ และตั้งชื่อใหม่ว่า พระธาตุดอยโกฎิแก้ว (เพราะรูปทรงคล้ายกระดูก) ที่ได้ชื่อว่าเขาแก้วเพราะว่าในคืนวันเพ็ญ หรือวันพระ จะเห็น ลูกแก้วลอยอยู่บนยอดเขา และจะล่องลอยไปอีกฟากหนึ่งคือ ถ้ำผาตอง "แก้วทั้ง 2 เหมือนพี่น้องกัน ซึ่งจะล่องลอยไปมาหาสู่กันเสมอทุกวันพระ"

จากนั้นหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพพานแล้ว ได้มีการสร้างสถูปครอบเกศาพระพุทธเจ้าและได้ทำการบูรณะมาจนถึงปัจจุบัน

ตามนิมิตรของ หลวงปู่คำแสง (เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน) เล่าว่า เมื่อสมัยก่อนมี ฤาษีนารอท และ ฤาษีแสน ได้มาอาศัยและบูรณะพระธาตุแห่งนี้ และมีการบูรณะรักษากันหลายชั่วอายุคน จนมาถึงปี พ.ศ. 2530 หลวงปู่คำแสง จึงได้มาพำนักและบูรณะพระธาตุจนแล้วเสร็จจนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้ง

https://g.co/kgs/4cCSLm

19/09/2023

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร | Wat Benchamabophit Dusitwanaram Ratchaworawihan Bangkok Thailand [EP.29.1]

#เที่ยววัด #ไหว้พระ🙏 #ทำบุญ #วัด 🇹🇭

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เดิมเป็นวัดราษฎรวัดแหลม หลังจากปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์แล้ว พระองค์เจ้าพนมวัน พร้อมพระอนุชาและพระขนิษฐาร่วมเจ้าจอมมารดาเดียวกันอีก 4 พระองค์ คือ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิทักษเทเวศร์ (ต้นราชสกุลกุญชร)
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ (ต้นราชสกุลทินกร)
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอินทนิล
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวงศ์

มีพระประสงค์ที่จะร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดแหลม พร้อมทั้งทรงสร้างพระเจดีย์เรียงรายไว้หน้าวัด 5 องค์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ว่า วัดเบญจบพิตร หมายความว่า วัดของเจ้านาย 5 พระองค์

ในปี พ.ศ. 2441 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ซื้อที่ดินระหว่างคลองผดุงกรุงเกษมจนถึงคลองสามเสนเพื่อสร้างที่ประทับพักผ่อนพระอิริยาบถส่วนพระองค์ โดยพระราชทานนามว่า "สวนดุสิต" (พระราชวังดุสิต ในปัจจุบัน) ซึ่งบริเวณที่ดินที่ทรงซื้อนั้นมีวัดโบราณ 2 แห่ง คือ วัดดุสิตซึ่งอยู่ในสภาพทรุดโทรมโดยถูกใช้เป็นที่สร้างพลับพลา และวัดร้างอีกแห่งซึ่งจำเป็นต้องใช้ที่ดินของวัดสำหรับตัดเป็นถนน พระองค์จึงทรงกระทำผาติกรรม สร้างวัดแห่งใหม่เพื่อเป็นการทดแทนตามประเพณี โดยทรงเลือกวัดเบญจมบพิตรเป็นวัดที่ทรงสถาปนาตามพระราชดำริว่า การสร้างวัดใหม่หลายวัดยากต่อการบำรุงรักษา ถ้ารวมเงินสร้างวัดเดียวให้เป็นวัดใหญ่ และทำโดยฝีมือประณีตจะดีกว่า จึงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เป็นผู้ทรงออกแบบก่อสร้างพระอุโบสถและถาวรวัตถุอื่น ๆ และมีพระยาราชสงคราม (กร หงสกุล) เป็นนายช่างก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2441 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมายังวัด ในการนี้มีพระบรมราชโองการประกาศพระบรมราชูทิศถวายที่ดินให้เป็นเขตวิสุงคามสีมาของวัด พร้อมทั้งพระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดเบญจมบพิตร อันหมายถึง วัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 5 และเพื่อแสดงลำดับรัชกาลในราชวงศ์จักรี ต่อมา พระองค์ได้ถวายที่ดินซึ่งพระองค์ขนานนามว่า ดุสิตวนาราม ให้เป็นที่วิสุงคามสีมาเพิ่มเติมแก่วัดเบญจมบพิตร และโปรดฯ ให้เรียกนามรวมกันว่า วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

เมื่อมีการจัดระเบียบพระอารามหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ. 2458 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามจัดเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร[1] ดังนั้น ชื่อวัดจึงมีสร้อยนามต่อท้ายด้วย "ราชวรวิหาร" ดังเช่นในปัจจุบัน

ที่ตั้ง

https://g.co/kgs/3fhW1M

11/09/2023

วัดแม่ปาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน | Wat Mae Pang Mae Hong Son Thailand [EP.212]

#เที่ยววัด #ไหว้พระ🙏 #ทำบุญ #วัด 🇹🇭

วัดแม่ปาง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑ ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดแม่ปางตั้งอยู่ที่หมู่บ้านแม่ปาง ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงสะกอ เรียกกันว่ากะเหรี่ยงพัฒนาแล้ว สภาพทั่วไปของหมู่บ้านเป็นภูเขา ป่าไม้ ห้วย ลำธาร มีที่ราบน้อยมาก ในหมู่บ้านนี้นอกจากชาวกะเหรี่ยงแล้วยังมีคนไทยใหญ่ และคนเหนือ (คนเมือง) ปะปนอยู่ด้วย แต่ประเพณี วัฒนธรรม และภาษาพูดยังเป็นกะเหรี่ยง

เมื่อปีพ.ศ.2530 พระครูวิบูลธรรมกิจหรือ “หลวงพ่อบัวเกตุ” ได้จาริกธุดงค์ไปที่อำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้มาพักปฏิบัติธรรมตามคำนิมนต์ของชาวบ้าน ต่อมาท่านได้เห็นว่าความเป็นไปของพระพุทธศาสนาในถิ่นนี้อ่อนแอมาก ด้วยความรักนับถือในพระพุทธศาสนามาแต่กำเนิด จึงคิดว่า “ถ้าเราอยู่เพียงชั่วคราวแล้วจากไป ถึงจะเทศนาสอนไว้ดีอย่างไร เมื่อไปแล้วก็ต้องถูกลัทธิอื่นกลบเกลื่อนลบล้างหมด” ประกอบกับพิจารณาเห็นว่า วัดในอำเภอแม่ลาน้อยทั้งอำเภอมีเพียง 2 วัดเท่านั้น คือ วัดแม่ลาหลวง และ วัดแม่ลาน้อยถึงจะมีอาศรมธรรมจาริก หรือสำนักสงฆ์อยู่บ้าง ก็หาพระไปอยู่ยากมาก ไม่มีอะไรมั่นคง ในป่า ขณะนั้นพระพุทธศาสนาอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม ไม่มีการเผยแผ่ที่น่าเชื่อถือ

ดังนั้นพระพุทธศาสนาในถิ่นนั้นจึงแคบและลดความน่าเชื่อถือลง ส่วนลัทธิอื่นในอำเภอแม่ลาน้อยมีสำนักอยู่เป็นจำนวนมาก หลวงพ่อบัวเกตุจึงคิดว่า ถ้าเราอยู่ที่นี่ได้ ก็ควรสร้างวัดขึ้นจริงๆ โดยมิได้หวังที่จะเป็นเจ้าอาวาสหรือตำแหน่งใดๆ สร้างเพื่อเป็นที่อยู่ปฏิบัติธรรม ให้ผู้คนได้พบได้เห็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย มิได้หวังไปต่อสู้กับลัทธิใด เมื่อมีวัดก็ต้องมีพระสงฆ์ที่ดี ที่สามารถอยู่เพื่อช่วยกันเผยแผ่พระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เจริญรุ่งเรืองและกว้างขวางออกไป

ในที่สุดท่านจึงได้ปรึกษาชาวบ้าน แล้วเสนอต่อทางคณะสงฆ์ และทางราชการ ทุกฝ่ายเห็นดีด้วย พร้อมทั้งให้การสนับสนุนในการตั้งเป็นวัด และกรมป่าไม้ได้อนุญาตให้สร้างวัดบนเนื้อที่ 19 ไร่ 2 งาน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2537 ชาวบ้านจึงร่วมใจกันสร้างศาลาบำเพ็ญกุศลขึ้น สำหรับเป็นสถานที่ไหว้พระสวดมนต์บำเพ็ญกุศลทุกวันธรรมสวนะ

ต่อมาทางวัดได้จัดสร้างเสนาสนะ อุโบสถ พระเจดีย์ เรือนพักอุบาสกอุบาสิกา โรงเรียนพระปริยัติธรรม ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน ฯลฯ และวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2543

ในส่วนการปฏิบัติธรรมนั้น ท่านพระครูวิบูลธรรมกิจ ได้เทศนาสั่งสอนพระภิกษุสามเณรและญาติโยมพุทธบริษัทต่อเนื่องมาตั้งแต่ท่านเริ่มมาอยู่ที่นี้ในปี พ.ศ. 2530 จนถึงปี พ.ศ.2547 ท่านได้ออกจาริกไปเผยแผ่พุทธศาสนา ณ จังหวัดต่างๆ ที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม โดยท่านได้มอบหมายให้พระครูประสิทธิคณารักษ์ (พระอาจารย์ถนอม ญาณปาโล, เจ้าอาวาส) รับหน้าที่อบรมสั่งสอนญาติโยมพุทธบริษัทที่วัดแม่ปางแทนท่าน โดยท่านพระครูวิบูลธรรมกิจ ได้แวะเวียนมาอบรมสั่งสอนธรรมะอยู่เสมอๆ

ที่ตั้ง วัดแม่ปาง
081 295 7413

https://g.co/kgs/13KiLp

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริษัท สื่อ ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

#EP.3 #วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร #เที่ยววัด #ไหว้พระ🙏 #ทำบุญ #วัด #thailand🇹🇭 #thaitemple #MAX_NUMMMM
#EP.2 #วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร #เที่ยววัด #ไหว้พระ🙏 #ทำบุญ #วัด #thailand🇹🇭 #thaitemple #MAX_NUMMMM
#EP.2 #วัดพระพุทธบาทภูแฝด อ.เมือง จ.ชัยภูมิ #เที่ยววัด #ไหว้พระ🙏 #ทำบุญ #วัด #thailand🇹🇭 #thaitemple #MAX_NUMMMM
วัดท่าข้าม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ | Wat Tha Kham Chiang Mai Thailand🇹🇭 [EP.224]
#EP.5 #วัดท่าข้าม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ #เที่ยววัด #ไหว้พระ🙏 #ทำบุญ #วัด #thailand🇹🇭 #thaitemple #MAX_NUMMMM
#EP.5 #วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร #เที่ยววัด #ไหว้พระ🙏 #ทำบุญ #วัด #thailand🇹🇭 #thaitemple #MAX_NUMMMM
#EP.1 #วัดภูทอก อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ #เที่ยววัด #ไหว้พระ🙏 #ทำบุญ #วัด #thailand🇹🇭 #thaitemple #MAX_NUMMMM
#EP.4 #วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร #เที่ยววัด #ไหว้พระ🙏 #ทำบุญ #วัด #thailand🇹🇭 #thaitemple #MAX_NUMMMM
#EP.3 #วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร #เที่ยววัด #ไหว้พระ🙏 #ทำบุญ #วัด #thailand🇹🇭 #thaitemple #MAX_NUMMMM
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร | Wat Rakhang Kositaram Woramahawihan Bangkok [EP.59.1]
#EP.4 #วัดท่าข้าม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ #เที่ยววัด #ไหว้พระ🙏 #ทำบุญ #วัด #thailand🇹🇭 #thaitemple #MAX_NUMMMM
#EP.6 #วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร #เที่ยววัด #ไหว้พระ🙏 #ทำบุญ #วัด #thailand🇹🇭 #thaitemple #MAX_NUMMMM

ที่อยู่

Bangkok

Bangkok บริษัท สื่ออื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Jinglebell Music Scoring and Sound Studio Jinglebell Music Scoring and Sound Studio
Jingle-Bell Music Scoring & Sound Studio 1545 Town In Town3/1
Bangkok, 10310

We are the team of modernista sound designing, music composition for every type of medias.

UB Radio UB Radio
80 Soi Samsen 5 Samsen Road
Bangkok, 10200

Check out UB Radio! www.ubradio.net

Action Clips Action Clips
11 Srinagarindra 3, Khwaeng Hua Mak, Khet Bang Kapi Krung Thep Maha Nakhon
Bangkok, 10240

An infectious 4-piece indie rock band from Lincoln. Think The S*x Pistols meet Kasabian meet The Smiths meet Arctic Monkeys Punching guitars, addictive melody and hunger to bring ...

Athena Digital Media Athena Digital Media
21 Soi Petkasem 73 (Yak 3) Petkasem Road Nongkhangphlu Nongkam
Bangkok, 10160

Athena Digital Media, is a provider of web development, database analysis and design, intranet and e

AREA Management AREA Management
127/16 Soi Petchburi 3, Toongpayathai, Ratchatevi
Bangkok, 10400

AREA Management... Connecting The World's Top Models To Asia

Hanna Ljungberg Tribute Hanna Ljungberg Tribute
29 Moo 6 Phahonyothin Road, Sai Mai
Bangkok, 10220

This is a Fanpage about Hanna Ljungberg. Hanna herself is NOT talking to you

METROSOCIETY METROSOCIETY
3421/23 Mooban KlangMung Rama IX/Motorway (Motorway)
Bangkok, 10250

METROSOCIETY Men's Digital Magazine, a piece of advice to help you appear better on the inside and ou

Dek-D.COM - เด็กดีดอทคอม Dek-D.COM - เด็กดีดอทคอม
152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ชั้น 29 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
Bangkok, 10500

TEEN ONLY SOCIETY รวมทุกเรื่องในชีวิตเด็กวัยรุ่น มัธยมฯ-มหาวิทยาลัย

611 Bangkok | www.611bkk.com 611 Bangkok | www.611bkk.com
Bangkok
Bangkok, 2522

611BKK.COM About BKK Nightlife! This is just a sampling of what our upcoming website will feature.P

IMAGE MAGAZINE IMAGE MAGAZINE
349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน คอมเพล็กซ์ ชั้น 21 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
Bangkok, 10900

IMAGE MAGAZINE OFFICIAL intellectual stuff for eyes and brains.

TMCX - Tomorrow Comix TMCX - Tomorrow Comix
Bangkok, 10400

Tomorrow Comix Co.,Ltd is a Thai Comic publisher.

Paradise Production Paradise Production
1213/460 Park In Town Town In Town Soi 19, Lad Prao 94, Wanthonglang1213/460 Park In Town Town In Town Soi 19, Lad Prao 94, Wanthonglang
Bangkok, 10310

Paradise Production Sound Studio, offers various services. - Translation and Recording of voice overs in most asian languages. - Session work, vocals, acoustic and electric guit...