BTDS by OTP

สนข. ได้จัดทำฐานข้อมูลในแบบจำลองด้?

Photos from BTDS by OTP's post 27/10/2023

จากการดำเนินโครงการ การศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Travel Demand Survey) ที่ปรึกษาได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ ทั้ง 5 ส่วน ประกอบด้วย
1. งานศึกษา รวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาและการดําเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งข้อมูลในประเทศไทยและตัวอย่างของต่างประเทศ
2. งานสำรวจ วิเคราะห์ความต้องการการเดินทาง และพฤติกรรมการเดินทางของคนและการขนส่งสินค้า เสนอแนวคิดและเลือกรูปแบบการเดินทางเพื่อพัฒนาแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3. งานออกแบบ พัฒนาโครงสร้างแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรในระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และนำมาประยุกต์ใช้แบบจำลองฯ
4. งานดำเนินการจัดหาบุคลากรทำหน้าที่เป็น In-House Technical Arms
5. งานจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ฝึกอบรมทางวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และการประชาสัมพันธ์โครงการให้กับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

โดยแต่ละส่วนงาน ได้มีการบูรณาการออกมาเป็นผลผลิตของโครงการ ได้แก่
1. แบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางที่เปลี่ยนไป เพื่อใช้วางแผนด้านการขนส่ง
และจราจร

2. ฐานข้อมูลการเดินทางของคนและการขนส่งสินค้า และสภาพการจราจร
บนโครงข่ายการเดินทางของคนและการขนส่งสินค้า ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล

3. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการขนส่งและจราจรสำหรับวางแผนและพัฒนา
ระบบการขนส่งและจราจรที่เป็นปัจจุบัน

Photos from BTDS by OTP's post 27/10/2023

จากการดำเนินงานประยุกต์ใช้แบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรในการศึกษา ที่ปรึกษา ได้มีการดำเนินการประยุกต์ใช้แบบจำลองในกรณีต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา หรือ วางแผนด้านการจราจรและขนส่ง โดยที่ปรึกษาได้ดำเนินการ สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงาน ประกอบด้วย

- การศึกษาและวิเคราะห์การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และต่างจังหวัด ในช่วงวันหยุดยาว

- การศึกษาเพื่อเสนอแนะมาตรการสนับสนุนการเดินทางทางน้ำของเส้นทางคลองประเวศบุรีรมย์

Photos from BTDS by OTP's post 27/10/2023

จากการดำเนินงานประยุกต์ใช้แบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรในการศึกษา ที่ปรึกษา ได้มีการดำเนินการประยุกต์ใช้แบบจำลองในกรณีต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา หรือ วางแผนด้านการจราจรและขนส่ง โดยที่ปรึกษาได้ดำเนินการ สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงาน ประกอบด้วย

- การศึกษาเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์จากแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรของโครงการที่ผ่านมา และโครงการ BTDS

- การศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลการสำรวจข้อมูลการเดินทางของรถบรรทุกขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และข้อมูล GPS

- การศึกษาวิเคราะห์การจราจร กรณีโครงการคร่อมคลองปะปาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

09/06/2023

ผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 มีผู้เข้าร่วม 88 คน เพื่อนำเสนอภาพรวมโครงการและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการศึกษาให้มีความสมบูรณ์ต่อไป

09/06/2023

ผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 มีผู้เข้าร่วม 89 คน เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความหน้าโครงการและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการศึกษาให้มีความสมบูรณ์ต่อไป

Photos from BTDS by OTP's post 01/06/2023

ผลการศึกษาแบบจำลองวิเคราะห์ข้อมูลของคน สินค้า และการเลือกรูปแบบการเดินทาง ที่ปรึกษาได้ดำเนินการศึกษาแบบจำลองวิเคราะห์ข้อมูลของคน สินค้า และการเลือกรูปแบบการเดินทาง รวมถึงใช้วิเคราะห์และเสนอแนะนโยบาย โครงการการต่าง ๆ ในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใต้สังกัด กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานมี่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการโครงการลงทุนของภาครัฐมีประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

18/12/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ การสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2
สนข. ร่วมกับบริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท แพลนโปร จำกัด, บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Travel Demand Survey)
ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ ห้อง Ballroom ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

24/05/2022

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 7 ท่าน ที่ได้รับรางวัล IPAD จากการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจข้อมูลการเดินทาง ด้วยการตอบแบบสอบถามในงานศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Travel Demand Survey) โดยทุกท่านได้เดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ บริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาของ สนข. ที่ดำเนินโครงการ)

03/05/2022

🎉🎉ประกาศผู้รับรางวัล iPad จำนวน 7 รางวัล🎉🎉
ยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 7 ท่านค่ะ

29/04/2022
Photos from BTDS by OTP's post 29/04/2022

การนำข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจข้อมูลการเดินทาง และพัฒนาแบบจำลองนั้น สามารถนำข้อมูลสำคัญมาจากหลายแหล่งด้วยกัน อาทิเช่น
- ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ข้อมูลโครงการ TDS (2560)
- ข้อมูล Mobile Data
- การนำข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจข้อมูลการเดินทางของรถบรรทุกขนส่งสินค้า
โดยที่ปรึกษาจะนำข้อมูลมาใช้ประกอบในการวิเคราะห์และพัฒนาแบบจำลองการเดินทางของรถบรรทุกขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อไป

Photos from BTDS by OTP's post 28/03/2022

แนวทางการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจร
ที่ปรึกษาดำเนินการออกแบบพัฒนาโครงสร้างแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเป็นการพัฒนาฐานข้อมูลแบบจำลองด้านการจราจรและขนส่งหลัก และเป็นแบบจำลองระดับมหภาค เพื่องานวางแผนระดับยุทธศาสตร์ โดยมีโครงสร้างเป็นแบบจำลองต่อเนื่อง 4 ขั้นตอน ที่เป็นลักษณะ Trip-Based โดยข้อมูลนำเข้าที่จำเป็นต่อการจัดทำแบบจำลองฯ จะประกอบไปด้วย
• ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจการเดินทางของครัวเรือน (Household Travel Survey : HTS) ซึ่งถือได้ว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญมากในการจัดทำแบบจำลอง โดยจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลให้อ้างอิงตัวบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างของแบบจำลองที่จะปรับจาก Household Base เป็น Person Base
• ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจการเลือกรูปแบบการเดินทาง
• ข้อมูลโครงข่ายคมนาคมทั้งระบบถนนและระบบขนส่งสาธารณะ
• ข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมในระดับพื้นที่ย่อย (TAZ)
• ข้อมูลปริมาณการเดินทางของแหล่งเกิดการเดินทางพิเศษ (Special Generator / Commercial Demand)
• ข้อมูลปริมาณการเดินทางของรถบรรทุกขนส่งสินค้า (Truck Trvel Demand)
• ข้อมูลปริมารการเดินทางภายนอกพื้นที่ศึกษา (External Matrix)
• ข้อมูลปริมาณจราจรและปริมาณผู้โดยสาร
โดยที่ข้อมูลดังกล่าวนี้ จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็น เนื่องจากมีความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์กันในแต่ละขั้นตอนของการออกแบบและพัฒนาแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Bangkok Travel Demand Survey 10/03/2022

สนข. เปิดสำรวจออนไลน์ เร่งพัฒนาการเดินทาง-ขนส่ง กรุงเทพฯ
และ ปริมณฑล เพื่อยกระดับระบบคมนาคมไทย

Bangkok Travel Demand Survey สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดทำโครงการศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑ....

Photos from BTDS by OTP's post 17/12/2021

สนข. และที่ปรึกษา ได้เข้าพบ นายกรุณา บุญสุข รักษาการหัวหน้าสถานีตรวจสอบน้ำหนักสมุทรสาคร(ขาเข้า) เพื่อหารือและรับฟังความคิดเห็น และขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจการเดินทางของรถบรรทุกการขนส่งสินค้า และในช่วงบ่ายได้ลงสำรวจข้อมูลการเดินทางของครัวเรือนในพื้นที่เขตจอมทอง

Photos from BTDS by OTP's post 02/12/2021

สนข. และที่ปรึกษาได้เข้าพบ นายวีระยุทธ์ สว่างแจ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า การท่าเรือแห่งประเทศไทย ณ การท่าเรือกรุงเทพ เพื่อหารือและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ และขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อเตรียมการสำรวจการเดินทางของรถบรรทุการขนส่งสินค้า

Photos from BTDS by OTP's post 01/12/2021

"ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการ"
โครงการ BTDS ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจข้อมูลการเดินทาง !!
ข้อมูลการเดินทางจากการสำรวจ จะใช้เป็นตัวแทนการเดินทางสำหรับการจัดทำแบบจำลอง ซึ่งจะใช้คาดการณ์การเดินทางในอนาคต และนำไปใช้วางแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับความต้องการในพื้นที่ศึกษา
สำหรับช่วงสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม
เตรียมพบกับการสำรวจในพื้นที่ของท่านดังนี้
1.เขตคลองเตย
2.เขตบางพลัด
3.เขตคลองสามวา
4.เขตบางคอแหลม
5.เขตบางขุนเทียน
มาร่วมกัน เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงข้อมูลการเดินทางให้ทันสมัยไปกับเรา และโปรดให้ความร่วมมือกับทีมงานสำรวจข้อมูลด้วยนะคะ

ที่มา: ที่ปรึกษาโครงการฯ

Photos from BTDS by OTP's post 25/11/2021

การสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 :

ปัญหาการจราจรบนโครงข่ายการเดินทางในปัจจุบันและอนาคตจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ ถ้าได้รับการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 สนข. ได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการแนะนำโครงการ ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐเอกชน และสื่อมวลชนได้รับทราบและรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และนางสาวลักษณวดี ธนามี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจรซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยงาน สนข.ในฐานะหน่วยงานจัดทำนโยบายและแผนการขนส่งของประเทศ ได้ว่าจ้างบริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท แพลนโปร จำกัด บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ดำเนินการศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลการเดินทาง พฤติกรรมการเดินทางเพื่อนำมาพัฒนาแบบจำลองที่สอดคล้องและทันเหตุการณ์

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร – Bangkok Travel Demand Survey 22/11/2021

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร – Bangkok Travel Demand Survey สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร Bangkok Travel Demand Survey ค่าจ้างศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑ...

22/11/2021

สนข. ร่วมกับบริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท แพลนโปร จำกัด, บริษัท
ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Travel Demand Survey)
ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร

22/11/2021

สนข. (สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร) อยู่ในระหว่างการดำเนินการศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Travel Demand Survey) เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ และพฤติกรรมการเดินทางของคน การขนส่งรถบรรทุกสินค้า

ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจร สนข. จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันทำแบบสอบถามออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมร่วมลุ้นรับ iPAD Gen9 และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

Photos from BTDS by OTP's post 11/10/2021

โดรงการ การศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอเชิญชวนทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจข้อมูลการเดินทาง

ข้อมูลการเดินทางสำคัญอย่างไร? ใช้ประโยชน์อะไร? โพสต์นี้มีคำตอบครับ

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร – Bangkok Travel Demand Survey 03/08/2021

https://btds-otp.com/ ทางโครงการของเรามีเว็บไซต์กันด้วยนะ สามารถเข้าไปดูกันได้ โดยทางเว็บไซต์กำลังมีการอัพเดตอยู่เรื่อยๆครับ

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร – Bangkok Travel Demand Survey สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร Bangkok Travel Demand Survey ค่าจ้างศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑ...

30/07/2021

มาทำความรู้จักโครงการค่าจ้างศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพและปริมณฑล (Bangkok Travel Demand Survey) กันเถอะ
_____________________________________________________________________

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการขนส่ง ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

โครงการศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่

สำนักงานนโยบายและแผนงานการขนส่งและจราจร (สนข. ) กระทรวงคมนาคม
Bangkok
10400

การท่องเที่ยวและการเดินทาง อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
曼谷包車易 Thai Easy Go 曼谷包車易 Thai Easy Go
Ground Floor Room 1101, 86-88 Soi Bearing 9, Road Sukhumvit 107 , Bangna
Bangkok, 10260

曼谷合法註册有限公司,在地營運九年多,由旅居曼谷15年香港人Cino Ng主理,提供專業貼心曼谷機場接送及曼谷/ 芭提雅 /華欣/大城北碧全日包車服務。 外國請撥+66950516668

viphooholiday559 viphooholiday559
Bangkok, 10900

รับจัดทัวร์ เที่ยว ดูงาน วิทยากรบรร?

Thailand Anywhere - Car Rental and Travel Services Thailand Anywhere - Car Rental and Travel Services
Ekkamai
Bangkok, 101101

Thailand Anywhere takes you to places you have never been! Speak to us for all travel services.

WALK ALone WALK ALone
Bangkok, 12150

หาสิ่งที่ทำแล้วมีความสุข

ณัฐนารา รับจองโรงแรม ณัฐนารา รับจองโรงแรม
RK Biz Center เลขที่ 36/147 ถ. เลียบคู่ขนานร่มเกล้า แขวง คลองสองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง
Bangkok, 10520

ดาด้าแปลว่าอิสระ ดาด้าแปลว่าอิสระ
Bangkok, 10240

ล อ ง ไป กับ ดาด้า ป่ะ ล่ะ

ว้าปไปเที่ยว ว้าปไปเที่ยว
Bangkok

ว้าปไปเที่ยว

The Unique จัดหางานต่างประเทศ ถูกต้องตามกฎหมาย By บูม&จ๋า The Unique จัดหางานต่างประเทศ ถูกต้องตามกฎหมาย By บูม&จ๋า
Bangna-Trad Road
Bangkok, 10260

บริการรับจัดหางานต่างประเทศ และรับ

Ko Aung Myat Ko Aung Myat
Thail
Bangkok

ခရီးသည်ပိုဆောင်ရေး နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး

Luxuryvantravel888 Luxuryvantravel888
ถนน บางขุนเทียนชายทะเล, แสมดำ, บางขุนเทียน, กรุงเทพมหานคร
Bangkok, 10150

Smilegroup Smilegroup
Ytry56u
Bangkok, 675443243447

Life is short. Smile while you still have teeth

ตรวจ ATK ตรวจ ATK
Bangkok, 10900

พยาบาลรับตรวจATK