Panorama Nha Trang by HLG

PANORAMA BY HLG

05/05/2023

Panorama Nha Trang By HLG
Một chút biển xanh cho ngày cuối tuần đầu tiên của Tháng 5 .
Mùa hè có lẽ đang cần kề chúng ta rồi .

05/04/2022

𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐕𝐢̣𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 ❤️
___________________________
𝐇𝐎𝐋𝐈 𝐁𝐀𝐘𝐕𝐈𝐄𝐖 𝐍𝐇𝐀 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆
𝐒𝐨̂́ 𝟑-𝟓 𝐏𝐡𝐚̣𝐦 𝐕𝐚̆𝐧 Đ𝐨̂̀𝐧𝐠 , 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐢̃𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜, 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐨̂́ 𝐍𝐡𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠.
☎️ 𝟎𝟗𝟖𝟒 𝟑𝟓𝟔 𝟑𝟐𝟕

Photos from Panorama Nha Trang by HLG's post 09/03/2022

🏖 𝐂𝐚̆𝐧 𝐇𝐨̣̂ 𝐇𝐨𝐥𝐢 𝐁𝐚𝐲𝐯𝐢𝐞𝐰 𝟐 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̉ 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐱𝐢𝐧𝐡 đ𝐞̣𝐩 đ𝐨̂́𝐢 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐛𝐚̃𝐢 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐊𝐡𝐮 𝐝𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐇𝐨̀𝐧 𝐂𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 .
𝐆𝐢𝐚́ 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐭𝐮̛̀ 𝟏𝐱𝐱 /𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 ( 𝟒 𝐩𝐚𝐱 + 𝟐 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦)
𝐂𝐚̆𝐧 𝐇𝐨̣̂ 𝐟𝐮𝐥𝐥 𝐧𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭 : 𝐓𝐢𝐯𝐢 , 𝐓𝐮̉ 𝐥𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛́𝐧𝐠 , 𝐦𝐚́𝐲 𝐠𝐢𝐚̣̆𝐭 𝐛𝐞̂́𝐩.
𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐚́𝐜 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐝𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐪𝐮𝐚𝐧 .
𝐗𝐮𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐨𝐚̀ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐢́𝐜𝐡 : 𝐐𝐮𝐚́𝐧 𝐂𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 ,𝐌𝐢𝐧𝐢 𝐦𝐚𝐫𝐭 , 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐇𝐚̀𝐧𝐠 , 𝐐𝐮𝐚́𝐧 𝐚̆𝐧 .....

🏖 𝐇𝐨𝐥𝐢 𝐁𝐚𝐲 𝐕𝐢𝐞𝐰 𝐍𝐡𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠
🏢 𝐒𝐨̂́ 𝟑-𝟓 𝐏𝐡𝐚̣𝐦 𝐕𝐚̆𝐧 Đ𝐨̂̀𝐧𝐠 , 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐍𝐡𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 .
👉 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐏𝐚𝐠𝐞 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐠𝐨̣𝐢 :
☎️ 𝟎𝟗𝟖𝟒 𝟑𝟓𝟔 𝟑𝟐𝟕

08/03/2022

𝘾𝙝𝙪́𝙘 𝙢𝙪̛̀𝙣𝙜 𝙉𝙜𝙖̀𝙮 𝙋𝙝𝙪̣ 𝙉𝙪̛̃ 𝙑𝙞𝙚̣̂𝙩 𝙉𝙖𝙢 08/03
𝙉𝙜𝙖̀𝙮 𝙩𝙤̂𝙣 𝙫𝙞𝙣𝙝 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙣𝙪̛̉𝙖 𝙭𝙞𝙣𝙝 đ𝙚̣𝙥 𝙘𝙪̉𝙖 𝙏𝙝𝙚̂́ 𝙂𝙞𝙤̛́𝙞 , 𝘾𝙝𝙪́𝙘 𝙘𝙝𝙤 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙢𝙚̣ , 𝙘𝙝𝙞̣ , 𝙚𝙢 𝙥𝙝𝙪̣ 𝙣𝙪̛̃ 𝙨𝙚̃ 𝙡𝙪𝙤̂𝙣 𝙡𝙖̀ 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 đ𝙤𝙖́ 𝙝𝙤𝙖 𝙩𝙝𝙤̛𝙢 𝙫𝙖̀ 𝙠𝙝𝙤𝙚 𝙨𝙖̆́𝙘 𝙧𝙪̛̣𝙘 𝙧𝙤̛̃ 𝙣𝙝𝙖̂́𝙩 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙠𝙝𝙪 𝙫𝙪̛𝙤̛̀𝙣 𝙭𝙖𝙣𝙝 𝙣𝙜𝙖́𝙩 𝙘𝙪̉𝙖 𝙘𝙝𝙞́𝙣𝙝 𝙢𝙞̀𝙣𝙝 . 𝙎𝙚̃ 𝙡𝙪𝙤̂𝙣 đ𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙨𝙤̂́𝙣𝙜 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙨𝙪̛̣ 𝙮𝙚̂𝙪 𝙩𝙝𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙫𝙖̀ 𝙣𝙖̂𝙣𝙜 𝙣𝙞𝙪 𝙣𝙝𝙖̂́𝙩 𝙘𝙤́ 𝙩𝙝𝙚̂̉ .
𝘾𝙖̉𝙢 𝙤̛𝙣 𝙥𝙝𝙪̣ 𝙣𝙪̛̃ , 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙣𝙪̛̉𝙖 𝙭𝙞𝙣𝙝 đ𝙚̣𝙥 đ𝙖̃ 𝙩𝙖̣𝙤 𝙣𝙚̂𝙣 𝙨𝙪̛̣ 𝙝𝙤𝙖̀𝙣 𝙝𝙖̉𝙤 𝙘𝙝𝙤 𝙩𝙝𝙚̉ 𝙜𝙞𝙤̛́𝙞 𝙣𝙖̀𝙮 ❤️❤️❤️

Photos from Panorama Nha Trang by HLG's post 07/03/2022

🎏 𝐶𝑎̆𝑛 ℎ𝑜̣̂ 2 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̉ 𝑣𝑖𝑒𝑤 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝐻𝑜𝑙𝑖 𝐵𝑎𝑦𝑣𝑖𝑒𝑤
🎏 𝑆𝑢̛̣ 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑡𝑜̂́𝑖 𝑢̛𝑢 𝑐ℎ𝑜 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑑𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 ℎ𝑒̀ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑘𝑒̂̀ 𝑠𝑎̆́𝑝 𝑡𝑜̛́𝑖 .
👉 𝐶𝑎̆𝑛 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 2 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̉ , 2 𝑤𝑐 .
👉 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑟𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑟𝑎̃𝑖 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑜́ 𝑒𝑚 𝑏𝑒́ .
👉 𝐶𝑜́ 𝑏𝑒̂́𝑝 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑎́𝑦 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑛𝑎̆̀𝑚 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎̆𝑛 ℎ𝑜̣̂ .
👉 𝐶𝑜́ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑏𝑒̂́𝑝 đ𝑒̂̉ 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑛𝑎̂́𝑢 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑏𝑎̀𝑛 𝑎̆𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝑐𝑎̆𝑛 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 .
⛱𝑇𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑖́𝑐ℎ 𝑥𝑢𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑜̀𝑎 𝑛ℎ𝑎̀.
⛱ 𝑁𝑎̆̀𝑚 đ𝑜̂́𝑖 𝑑𝑖𝑒̂𝑛 𝑘ℎ𝑢 𝑑𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝐻𝑜̀𝑛 𝐶ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑁ℎ𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑔
⛱ 𝑋𝑢𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑞𝑢𝑎́𝑛 𝑐𝑜𝑓𝑓𝑒𝑒 , 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑖̣ ,𝑐𝑢̉𝑎 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖 , 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑖́𝑐ℎ 𝑚𝑢𝑎 𝑠𝑎̆́𝑚 𝑥𝑢𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛ℎ.
⛱ 𝑁𝑎̆̀𝑚 𝑔𝑎̂̀𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑘ℎ𝑢 𝑎̆𝑛 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 ℎ𝑎̉𝑖 𝑠𝑎̉𝑛 𝑔𝑖𝑎́ 𝑟𝑒̉ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑃ℎ𝑜̂́.
⛱ 𝐶𝑎́𝑐 𝑘ℎ𝑢 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑛𝑎̆̀𝑚 𝑥𝑢𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛ℎ , 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ.

👉 𝑇𝑜̀𝑎 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑀𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑉𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑇𝑟𝑖𝑒̂̀𝑢 , 𝑆𝑜̂́ 3-5 𝑃ℎ𝑎̣𝑚 𝑉𝑎̆𝑛 Đ𝑜̂̀𝑛𝑔 .
𝐼𝑛𝑏𝑜𝑥 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝
☎ 0984 356 327

Photos from Panorama Nha Trang by HLG's post 02/03/2022

Hãy chọn cho gia đình nhóm bạn một căn hộ thật đẹp trên biển để tận hưởng kỳ nghỉ tại Nha Trang nhé
Căn hộ 2 phòng ngủ với 2 nhà vệ sinh, rộng rãi, với đầy đủ nội thất và thiết bị, dịch vụ dọn dẹp hàng ngày.
Giá ngày thường: 800k/đêm
Giá cuối tuần: 1tr/đêm
LH zalo book ngay 0969706122

Photos from Panorama Nha Trang by HLG's post 19/02/2022

Cuối tuần rồi có ai đi Nha Trang thì có căn hộ view biển chờ sẵn luôn ạ
LH 0969706122

31/01/2022

𝑪𝒉𝒖́𝒄 𝒄𝒉𝒐 𝒏𝒂̆𝒎 𝒎𝒐̛́𝒊 2022 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒕𝒊𝒆̂𝒖 𝒕𝒂𝒏, 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒕𝒓𝒐̛̉ 𝒍𝒂̣𝒊 𝒃𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒂 𝒍𝒂̣𝒊 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂𝒎 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒌𝒊̉ 𝒏𝒊𝒆̣̂𝒎 đ𝒆̣𝒑 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂𝒖.
𝑻𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒐̛̀ 𝒑𝒉𝒖́𝒄 𝒄𝒖𝒐̂́𝒊 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒂̆𝒎 2021 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒂 𝒍𝒂̣𝒊 𝒄𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏 𝒃𝒊̣ 𝒃𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒔𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒂̆𝒎
𝒎𝒐̛́𝒊 2022 . 𝑯𝒚 𝒗𝒐̣𝒏𝒈 𝒔𝒆̃ 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒂̆𝒎 đ𝒂̂̀𝒚 𝒉𝒖̛́𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐̛̉𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒌𝒚̀ 𝒕𝒊́𝒄𝒉 𝒗𝒆̂̀ 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒉𝒐̛𝒏 𝒏𝒖̛̃𝒂.
𝑪𝒂̉𝒎 𝒐̛𝒏 𝒒𝒖𝒚́ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 đ𝒂̃ 𝒗𝒂̀ đ𝒂𝒏𝒈 𝒔𝒆̃ đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑯𝒐𝒍𝒊 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒕𝒐̛́𝒊 .
𝑯𝒐𝒍𝒊 𝒉𝒚 𝒗𝒐̣𝒏𝒈 𝒔𝒆̃ 𝒄𝒐̂́ 𝒈𝒂̆́𝒏𝒈 đ𝒆𝒎 đ𝒆̂́𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒒𝒖𝒚́ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 𝒗𝒖̣ 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒂̆𝒎 𝒕𝒐̛́𝒊.
𝑳𝒐̛̀𝒊 𝒔𝒂𝒖 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 .
𝑲𝒊́𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒖́𝒄 𝒒𝒖𝒚́ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒈𝒊𝒂 đ𝒊̀𝒏𝒉 𝒏𝒂̆𝒎 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒂𝒏 𝒌𝒉𝒂𝒏𝒈, 𝒕𝒉𝒊̣𝒏𝒉 𝒗𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈!

23/06/2021

Apartment for Rent of Nha Trang City.
---------------------------------------------
🍁 𝗔𝗿𝗲𝗮: 66m2
🍁 𝗙𝘂𝗿𝗻𝗶𝘁𝘂𝗿𝗲: fully furnished; 02 bedrooms, 02 bathrooms, 1 living room and 1 kitchen.
🍁 Address: Số 03 - 05 Phạm Văn Đồng

🍁 𝗣𝗿𝗶𝗰𝗲: 6.000.000vnd/month (~ 260 $/month)
---------------------------------------------
👉 Contact me, the owner for support
☎️ For Rent: 0989817831 - Mai

VIE:
Cho thuê căn hộ tại TP Nha Trang.
---------------------------------------------
🍁 𝗔𝗿𝗲𝗮: 66m2
🍁 Nội thất: đầy đủ nội thất; 02 phòng ngủ, 02 phòng tắm, 1 phòng khách và 1 phòng bếp

🍁 Địa chỉ: Số 03 - 05 Phạm Văn Đồng

🍁 Giá: 6.000.000 vnd / tháng (~ 260 $/ tháng)
---------------------------------------------
👉👉 Liên hệ với chính chủ để được hỗ trợ:
☎️ For Rent: 0989817831 - Mai

05/05/2021

Phòng không có gì ngòai chiếc view ngay phòng ngủ , vừa đẹp vừa xinh lại còn trăm ngàn kiểu sống ảo nữa .
Nếu có dự định đến Nha Trang trong thời gian sắp tới thì sao lại không chọn ghé thăm Holi Bayview . Nằm ngay mặt biển đường Phạm Văn Đồng , xung quanh là khu ăn uống mua sắm sầm uất của Nha Trang. Lại dễ dàng di chuyển đến các khu du lịch xung quanh .
Cùng trãi nghiệm không khí vào hè của Nha Trang vào những ngày đương vào hè như này .

Photos from Holi Bayview Nha Trang's post 05/05/2021

"𝙈𝙞̀𝙣𝙝 đ𝙚̂́𝙣 𝙉𝙝𝙖 𝙏𝙧𝙖𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙪̛𝙣𝙜 𝙢𝙪𝙤̂́𝙣 𝙥𝙝𝙤̀𝙣𝙜 𝙘𝙤́ 𝙫𝙞𝙚𝙬 𝙗𝙞𝙚̂̉𝙣 𝙜𝙞𝙖́ 𝙩𝙤̂́𝙩 𝙭𝙞́𝙪 𝙗𝙖̣𝙣 𝙤̛𝙞 "
Đ𝙚̂̉ đ𝙖́𝙥 𝙪̛́𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙪 𝙘𝙖̂̀𝙪 𝙘𝙪̉𝙖 𝙗𝙖̣𝙣 . 𝙉𝙝𝙖̀ 𝙝𝙤𝙡𝙞𝙨𝙩𝙖𝙮 𝙡𝙖̣𝙞 đ𝙚𝙢
đ𝙚̂́𝙣 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙘𝙝𝙞𝙚̂́𝙘 𝙥𝙝𝙤̀𝙣𝙜 𝙭𝙞𝙣 𝙭𝙞̣𝙣 𝙢𝙖̀ 𝙜𝙞𝙖́ 𝙢𝙚̂̀𝙢 𝙘𝙝𝙤 𝙗𝙖̣𝙣 đ𝙖̂𝙮 𝙣𝙚̀ .
🏖 𝘾𝙖̆𝙣 𝙥𝙝𝙤̀𝙣𝙜 𝙣𝙖̀𝙮 𝙢𝙖̂́𝙮 𝙩𝙞́𝙣 đ𝙤̂̀ 𝙩𝙝𝙞́𝙘𝙝 𝙨𝙤̂́𝙣𝙜 𝙖̉𝙤 𝙨𝙚̃ 𝙧𝙖̂́𝙩 𝙩𝙝𝙞́𝙘𝙝 𝙫𝙞̀ 𝙘𝙝𝙞𝙚̂́𝙘 𝙫𝙞𝙚𝙬 đ𝙖̆́𝙩 𝙜𝙞𝙖́ 𝙣𝙝𝙪̛ 𝙣𝙖̀𝙮 𝙘𝙤́ 𝙩𝙝𝙚̂̉ 𝙣𝙝𝙞̀𝙣 đ𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙩𝙤𝙖̀𝙣 𝙗𝙤̣̂ 𝙘𝙖̉𝙣𝙝 𝙗𝙞𝙚̂̉𝙣 𝙫𝙖̀ 𝙗𝙖̃𝙞 𝙗𝙞𝙚̂̉𝙣 𝙥𝙝𝙞́𝙖 𝙩𝙧𝙪̛𝙤̛́𝙘 𝙣𝙝𝙪̛ 𝙣𝙖̀𝙮 .
🏖𝙉𝙚̂́𝙪 𝙗𝙖̣𝙣 𝙮𝙚̂𝙪 𝙗𝙞𝙚̂̉𝙣 , 𝙈𝙚̂ 𝙣𝙖̆́𝙣𝙜 , 𝙢𝙚̂ 𝙢𝙚̣̂𝙩 𝙫𝙤̛́𝙞 𝙠𝙝𝙪𝙣𝙜 𝙘𝙖̉𝙣𝙝 𝙗𝙞𝙚̂̉𝙣 𝙘𝙖̉ 𝙩𝙝𝙞̀ 𝙘𝙝𝙞𝙚̂́𝙘 𝙥𝙝𝙤̀𝙣𝙜 𝙘𝙪̉𝙖 𝙃𝙤𝙡𝙞 𝙨𝙚̃ đ𝙖́𝙥 𝙪̛́𝙣𝙜 𝙝𝙚̂́𝙩 𝙮𝙚̂𝙪 𝙘𝙖̂̀𝙪 𝙗𝙖̣𝙣 đ𝙪̛𝙖 𝙧𝙖 .
💡 Ưu điểm khi bạn chọn căn hộ Holi .
✅ Giá mềm cực kỳ những vẫn đầy đủ tiện nghi và sang trọng .
✅ 100% View đều hướng về biển và bãi biển .
✅ Nằm ngay tuyến đường Triệu Đô của Nha Trang .
✅ Khu vực vui nhất đông đúc nhất khi nằm sát bên là Trung Tâm mua sấm trâmg uất Vincom , Starbucks coffee nổi tiếng , Hingland coffee ...
✅. Nằm đối diện địa điểm nổi tiếng Nha Trang Salling Club.
✅ Giường Queen sang trọng .
✅ Tivi , wifi free ,Phòng có bếp nấu ăn nhỏ .
✅ Dọn phòng hằng ngày .
✅ Tư vấn free các dịch vụ du lịch Tour , Thuê xe máy , Vé Vinpearl .....
Địa chỉ : Số 72-74 Trần Phú .
Toà Nhà Starcity Nha Trang .
Liên hệ page nhận tư vấn
Hoặc ☎️ 0984.356.327 .

28/04/2021

Một buổi chiều của ad 😘
View biển được chụp lại từ căn 3 phòng ngủ nhà ad 😌
Giá thì rẻ mà view thì khá ổn luôn nè .
Inbox page nhận tư vấn bạn nhé .

Photos from Holi Bayview Nha Trang's post 22/04/2021

Những căn phòng ngủ ngập tràn vị biển của nhà Mình

Photos from Holi Bayview Nha Trang's post 16/04/2021

Hè chạm ngõ , bạn đã lên kế hoạch gì chưa nè ?
Chưa thì mau mau lên kế hoạch cho chuyến du lịch cho gia đình của bạn đi nè ?
Nơi lưu trú luôn là việc quan trọng nhất trong chuyến du lịch , để có thể cùng nhau tạo ra những khoảng khắc quan trọng nhất và đáng nhớ nhất cùng với nhau nè .
Căn hộ của mình có đầy đru các tiện ích mà khách hàng cần .
Gần bãi biển .
Có bếp nấu ăn và máy giặt , tủ lạnh .
🍀🍀Từ căn hộ quý du khách rất dễ dàng đến tham quan các địa danh nổi tiếng tại Nha Trang & khám phá cuộc sống tại địa phương.
Liên hệ tư vấn phòng phù hợp cho đoàn , nhóm.
Ib để biết thêm chi tiết hoặc gọi
HOTLINE :0984 356 327

Photos from Holi Bayview Nha Trang's post 14/04/2021

Vẫn còn phòng xinh giá tốt cho thnags này khách nhé .
Liên hệ ad để nhận tư vấ phòng phù hợp nè .

Photos from Holi Bayview Nha Trang's post 06/04/2021

Căn hộ 3 phòng ngủ view chính biển .
Gía chỉ từ 8xx/đêm thui nè .
Dành riêng cho team từ 5-6 pax nhé .
Vô ùng tiện lợi và siêu tiết kiệm luôn nè .
Liên hệ page để nhận tư vấn nè

Photos from Holi Bayview Nha Trang's post 02/04/2021

🌈 Em như là đại dương xanh ngát , khiến bao người ao ước 😍❤️

Photos from Holi Bayview Nha Trang's post 31/03/2021

Không gian đẹp nhất dành riêng cho bạn 😍
Một căn phòng 2 ngủ riêng dành cho bạn cực kỳ chill và xịn 😍
Mê từng góc nhỏ .
Giá nhẹ nhàng : 600k/đêm
Inbox page nhận tư vấn ạ

Photos from Holi Bayview Nha Trang's post 25/03/2021

Phòng không chỉ để nghỉ ngơi mà là nơi để mấy bạn đam mê sống ảo như mình chụp hình sống ảo tí tị nữa nè . 😍😍😍
Một chiếc phòng khá là xinh và bánh bèo , phù hợp với mấy gái bánh bèo lắm nớ 😍

Photos from Holi Bayview Nha Trang's post 22/03/2021

Đ𝒆̂́𝒏 𝒎𝒖̀𝒂 𝒍𝒂̣𝒊 𝒍𝒆̂𝒏 .
𝑪𝒂̆𝒏 𝒉𝒐̣̂ 3 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̉ 𝒗𝒊𝒆𝒘 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒃𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒔𝒊𝒆̂𝒖 𝒕𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒍𝒐̛̣𝒊 , 𝒕𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒎 , 𝒎𝒂̀ 𝒈𝒊𝒂́ 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒄𝒐́ 150𝒌/𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒂̣ .
𝑪𝒂̆𝒏 𝒉𝒐̣̂ 𝒄𝒐́ 𝒃𝒆̂́𝒑 , 𝒎𝒂́𝒚 𝒈𝒊𝒂̣̆𝒕 , 𝒇𝒖𝒍𝒍 𝒕𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒊́𝒄𝒉 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒄𝒉𝒊̉ đ𝒆̂́𝒏 𝒐̛̉ 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒓𝒂̃𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒕𝒉𝒐̂𝒊 𝒂̣ .
Ưu điểm căn hộ .
✅ Căn hộ nằm tại khu du lịch Hòn Chồng .
✅ Nằm tại tuyến đường có nhiều khu ăn uống và mua sắm .
✅ Căn hộ đầy đủ nội thất và bếp + Máy giặt .
Nhận tư vấn :
Liên Hệ : 0934.702.817 ( Kim Thoa )

19/03/2021

𝐂𝐚̆𝐧 𝐡𝐨̣̂ 𝐌𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐕𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐫𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐍𝐡𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝟐 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̉ .
🚘 𝐃𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐥𝐨̛̣𝐢 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐜𝐚̆𝐧 𝐡𝐨̣̂ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐧𝐨̛𝐢 𝐥𝐮̛𝐮 𝐭𝐫𝐮́ ? 𝐓𝐚̣𝐢 𝐬𝐚𝐨 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 ?
🚘 𝐂𝐡𝐢̉ 𝐯𝐨̛́𝐢 1️⃣8️⃣0️⃣𝐤/𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐨̂𝐢 𝐛𝐚́𝐧 𝐛𝐚́𝐧 𝐬𝐞̃ 𝐜𝐨́ 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐚𝐧 𝐡𝐨̣̂ 𝟐 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̉ đ𝐚̂̀𝐲 đ𝐮̉ 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐱𝐢̣𝐧 𝐬𝐨̀ .
🚘 𝐂𝐚̆𝐧 𝐡𝐨̣̂ 𝐜𝐨́ 𝐛𝐞̂́𝐩 𝐧𝐚̂́𝐮 𝐚̆𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐮̉ 𝐥𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐨𝐚̉𝐢 𝐦𝐚́𝐢 𝐧𝐚̂́𝐮 𝐚̆𝐧
✅ Căn hộ nằm tại khu du lịch Hòn Chồng .
✅ Nằm tại tuyến đường có nhiều khu ăn uống và mua sắm .
✅ Căn hộ đầy đủ nội thất và bếp + Máy giặt .
📞 𝟬𝟵𝟯𝟰 𝟳𝟬𝟮 𝟴𝟭𝟳

08/03/2021

Happy International Women's Day! ❤️
Today we celebrate Women. Remember Empowered Women, Empower Women, so today let's recognise the influential women in our lives and uplift them.

Photos from Holi Bayview Nha Trang's post 22/02/2021

🎀 Holi Homes .
🎀 2 -3 phòng ngủ .
🎀 Mỗi một góc nhỏ đều là những chi tiết được bọn mình trang trí rất tỉ mỉ .
🎀 Để mỗi góc căn phòng đều là nơi bạn có thể lưu lại những góc hình xinh nhất .
𝘾𝙝𝙞̉ 𝙫𝙤̛́𝙞 6️00𝙠/đ𝙚̂𝙢 ( 2 𝙥𝙝𝙤̀𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙪̉ )
𝘾𝙝𝙞̉ 𝙫𝙤̛́𝙞 800𝙠/đ𝙚̂𝙢 ( 3 𝙥𝙝𝙤̀𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙪̉ )
𝙏𝙝𝙪𝙚̂ 𝙩𝙝𝙖́𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙞̉ 𝙩𝙪̛̀ 6𝙩𝙧/𝙩𝙝𝙖́𝙣𝙜 đ𝙤̂́𝙞 𝙫𝙤̛́𝙞 2 𝙥𝙝𝙤̀𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙪̉
𝙏𝙝𝙪𝙚̂ 𝙩𝙝𝙖́𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙞̉ 𝙩𝙪̛̀ 7𝙩𝙧/𝙩𝙝𝙖́𝙣𝙜 đ𝙤̂́𝙞 𝙫𝙤̛́𝙞 3 𝙥𝙝𝙤̀𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙪̉
🎀 Bạn đã có một nơi lưu trú phù hợp với gia đình mình .
🎀 Đầy đủ tiện ích như bếp nấu ăn + Máy giặt .
Mọi chi tiết tư vấn nhắn riêng cho page nhé
Hotline : 0934 702 817 (24/7).
Liên hệ trực tiếp inbox Facepage nhé .

, , , , , , , , , , , ,

11/02/2021

Một năm mới lại chuẩn bị về . Chúng ta lại chuẩn bị đón từng giờ từng khắc của năm mới sắp đến .
Thay mặt toàn thể nhân viên HOLISTAY kính chúc quý khách một năm mới an khanh và thịnh vượng .
Cảm ơn quý khách đã cùng đồng hành cùng Holistay trong năm nay.
Cuối cùng chúc quý khách năm mới thật nhiều sức khoẻ , may mắn - An khang , Thịnh Vượng.

Photos from Holi Bayview Nha Trang's post 07/02/2021

Đ𝗼̛̣𝗶 𝗮𝗻𝗵 𝗺𝗮̀ 𝘅𝘂𝗮̂𝗻 𝗵𝗮̣ 𝘁𝗵𝘂 đ𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝘂̃𝗻𝗴 𝘁𝗮̀𝗻
𝗟𝗮̣𝗶 𝘁𝗵𝗲̂𝗺 𝗺𝘂̀𝗮 𝘅𝘂𝗮̂𝗻 𝗺𝘂̀𝗮 𝘅𝘂𝗮̂𝗻 𝗻𝘂̛̃𝗮 𝗹𝗮̣𝗶 𝘀𝗮𝗻𝗴 ....
🌻 Những chiếc phòng ngủ view biển gây thương nhớ ho bạn .
🌻 Độ sát thương cao cho những bạn mê biển của Homes 🌻
🌻 Năm nay mùa dịch, đòi gì thêm nữa khi người thương và chính mình vẫn đang bình an để đón khoảnh khắc giao thời.
🌻 Nằm tại phòng ngắm biển lặng.
Cùng nhau đón chờ những khoảng khắc đẹp nhất của năm .
Cùng nhau hít thở vị mặn của biển và không khí trong lành buổi sớm mai .
Yên lành mà an vui ❤️
__________________

___________________________________________________________________
Hotline : 0934 702 817 (24/7).
Liên hệ trực tiếp inbox Facepage nhé .
Holi Panorama Nha Trang
, , , , ̆nhộnhatrang, , ́chsạnnhatrang, , ̣̆tphònggíarẻ, , , , ̂̉nNhaTrang

02/02/2021

Ai hỏi view biển thì view biển nhà Holi đây bạn nhé ❤️
Không phải lăn tăn giá phòng cao nữa đâu ạ .
Vừa view biển , Vừa có phòng siêu tiện lợi và có tất cả tiện ích bạn cần và còn giá rất tốt nữa ý ❤️❤️
Liên hệ tư vấn nhé .

Hotline : 0934 702 817 (24/7).
Liên hệ trực tiếp inbox Facepage nhé .
Holi Panorama Nha Trang
, , , , , , , , , , , ,

01/02/2021

𝑻𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒏𝒂̀𝒚 𝒉𝒚 𝒗𝒐̣𝒏𝒈 𝒃𝒂̣𝒏 𝒔𝒆̃ 𝒈𝒊𝒖̛̃ 𝒈𝒊̀𝒏 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒌𝒉𝒐̉𝒆 𝒃𝒐̛̉𝒊 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒌𝒉𝒐̉𝒆 𝒄𝒖̉𝒂 𝒃𝒂̣𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒔𝒖̛̣ 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒕𝒂̂𝒎 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 đ𝒂̂̀𝒖 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 ❤️
Để chủ động hơn trong việc phòng chống dịch covid đang có những biến chuyển mới.
Holi Panorama cùng mọi người chung tay các biện pháp phòng chống dịch covid . Theo thông điệp của bộ y tế .
Áp dụng khi khách hàng check in tại Holi như sau :

Đ𝙚̂̉ 𝙣𝙜𝙖̆𝙣 𝙘𝙝𝙖̣̆𝙣 𝘾𝙊𝙑𝙄𝘿-19 𝙡𝙖̂𝙮 𝙡𝙖𝙣, 𝙝𝙖̃𝙮:

👉𝙏𝙝𝙪̛𝙤̛̀𝙣𝙜 𝙭𝙪𝙮𝙚̂𝙣 𝙧𝙪̛̉𝙖 𝙩𝙖𝙮. 𝘿𝙪̀𝙣𝙜 𝙭𝙖̀ 𝙥𝙝𝙤̀𝙣𝙜 𝙫𝙖̀ 𝙣𝙪̛𝙤̛́𝙘 𝙝𝙤𝙖̣̆𝙘 𝙙𝙪𝙣𝙜 𝙙𝙞̣𝙘𝙝 𝙧𝙪̛̉𝙖 𝙩𝙖𝙮 𝙘𝙝𝙪̛́𝙖 𝙘𝙤̂̀𝙣.
👉𝙂𝙞𝙪̛̃ 𝙠𝙝𝙤𝙖̉𝙣𝙜 𝙘𝙖́𝙘𝙝 𝙖𝙣 𝙩𝙤𝙖̀𝙣 𝙫𝙤̛́𝙞 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 đ𝙖𝙣𝙜 𝙝𝙤 𝙝𝙤𝙖̣̆𝙘 𝙝𝙖̆́𝙩 𝙝𝙤̛𝙞.
👉𝙆𝙝𝙞 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙚̂̉ 𝙜𝙞𝙪̛̃ 𝙠𝙝𝙤𝙖̉𝙣𝙜 𝙘𝙖́𝙘𝙝, 𝙝𝙖̃𝙮 đ𝙚𝙤 𝙠𝙝𝙖̂̉𝙪 𝙩𝙧𝙖𝙣𝙜.
👉𝙆𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙖̣𝙢 𝙫𝙖̀𝙤 𝙢𝙖̆́𝙩, 𝙢𝙪̃𝙞 𝙝𝙤𝙖̣̆𝙘 𝙢𝙞𝙚̣̂𝙣𝙜.
👉𝙆𝙝𝙞 𝙝𝙤 𝙝𝙤𝙖̣̆𝙘 𝙝𝙖̆́𝙩 𝙝𝙤̛𝙞, 𝙝𝙖̃𝙮 𝙙𝙪̀𝙣𝙜 𝙠𝙝𝙖̆𝙣 𝙜𝙞𝙖̂́𝙮 𝙝𝙤𝙖̣̆𝙘 𝙜𝙖̣̂𝙥 👉𝙠𝙝𝙪𝙮̉𝙪 𝙩𝙖𝙮 𝙡𝙖̣𝙞 đ𝙚̂̉ 𝙘𝙝𝙚 𝙢𝙪̃𝙞 𝙫𝙖̀ 𝙢𝙞𝙚̣̂𝙣𝙜.
👉𝙃𝙖̃𝙮 𝙤̛̉ 𝙣𝙝𝙖̀ 𝙠𝙝𝙞 𝙗𝙖̣𝙣 𝙘𝙖̉𝙢 𝙩𝙝𝙖̂́𝙮 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙠𝙝𝙤̉𝙚.
👉 𝙃𝙖̃𝙮 đ𝙞 𝙠𝙝𝙖́𝙢 𝙣𝙚̂́𝙪 𝙗𝙖̣𝙣 𝙗𝙞̣ 𝙨𝙤̂́𝙩, 𝙝𝙤 𝙫𝙖̀ 𝙠𝙝𝙤́ 𝙩𝙝𝙤̛̉.
Thực hiện Thông điệp 5k của chính Phủ :

𝟏. 𝐊𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠
𝟐. 𝐊𝐡𝐮̛̉ 𝐤𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 & 𝐑𝐮̛̉𝐚 𝐭𝐚𝐲.
𝟑. 𝐊𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 & 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐮̣ 𝐭𝐚̣̂𝐩 đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢.
𝟒. 𝐊𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐭𝐫𝐚 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 đ𝐨̣̂ 𝐜𝐨̛ 𝐭𝐡𝐞̂̉.
𝟓. 𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐛𝐚́𝐨 𝐲 𝐭𝐞̂́.
Cùng nhau tải ứng dụng " Bluzone " Để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID 19
Thực hiện tờ khai báo cách ly tại khách sạn.
- Chân Thành cảm ơn khách hàng ❤️❤️❤️❤️

Photos from Holi Bayview Nha Trang's post 26/01/2021

Góc nhỏ xíu nhà mình ❤️
Xinh xẻo và đáng yêu hết nấc 🎊

Hotline : 0934 702 817 (24/7).
Liên hệ trực tiếp inbox Facepage nhé .
Holi Panorama Nha Trang
, , , , , , , , , , , ,

Photos from Holi Bayview Nha Trang's post 25/01/2021

🎀 Holi Homes .
🎀 2 phòng ngủ .
🎀 Mỗi một góc nhỏ đều là những chi tiết được bọn mình trang trí rất tỉ mỉ .
🎀 Để mỗi góc căn phòng đều là nơi bạn có thể lưu lại những góc hình xinh nhất .
Chỉ với 6️⃣0️⃣0️⃣/Đêm/4-5 pax.
🎀 Bạn đã có một nơi lưu trú phù hợp với gia đình mình .
🎀 Đầy đủ tiện ích như bếp nấu ăn + Máy giặt .
Mọi chi tiết tư vấn nhắn riêng cho page nhé

Hotline : 0934 702 817 (24/7).
Liên hệ trực tiếp inbox Facepage nhé .
Holi Panorama Nha Trang
, , , , , , , , , , , ,

Photos from Holi Bayview Nha Trang's post 18/01/2021

Biển sáng và chiều tại Nhà Holi ❤️
Cả ngày được nghe tiếng sóng biển bạn thấy sao 😍
Tụi mình vẫn luôn chờ đợi bạn , Mong bạn từng phút từng giây. 🌵🌵🌵🌵🌵🌵
Nhớ Biển quá thì nhắn ngay cho mình nhé 🌸🌸🌸

15/01/2021

Biển mùa này . Vừa xanh vừa đẹp .
Nhìn từ Homes ra càng thích .
Có ai giống ad thích ngắm biển cả ngày như này không 🤤

Photos from Holi Bayview Nha Trang's post 15/01/2021

🌵 Mấy nàng bánh bèo nhà mình chắc sẽ thích chiếc giường này lắm ý 🤤🤤
🌵 Một chiếc giường không chỉ để ngủ mà còn là nơi sống ảo vô đối của bạn đó nha .
🌵 Nhất là mí bạn nữ nè 😋
🌵 Bật mí tí xíu xíu bé Bánh bèo nhà mình giá cực kì là nhỏ xinh luôn nì nha 😍
☎️ HOTLINE : 0934.702.817 - 0984 356 337
Liên hệ qua mail : [email protected]

, , . .

, ,

, , , , ,

Photos from Holi Bayview Nha Trang's post 14/01/2021

Mấy góc Homes nhà mình xinh xắn ghê 🌸🌸
Đã xinh view lại còn xịn . 🤘
Nhìn thôi đã thấy yêu lắm rồi 😍😍
Nếu mê bé này gọi ngay cho tớ 😋
Liên hệ tư vấn trực tiếp từ a đến z nhé 🤩
______________________________________________________

☎️ HOTLINE : 0934.702.817 - 0984 356 337
Liên hệ qua mail : [email protected]

Photos from Holi Bayview Nha Trang's post 14/01/2021

Nhà Mình có mấy góc ảnh xinh xắn 🌵🌵
Mời bạn ghé chơi nhà nhé 🌵🌵

☎️ HOTLINE : 0934.702.817 - 0984 356 337
Liên hệ qua mail : [email protected]

, , . .

, ,
, , , , ,

Want your business to be the top-listed Hotel in Nha Trang?
Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Panorama Nha Trang By HLG Một chút biển xanh cho ngày cuối tuần đầu tiên của Tháng 5 . Mùa hè có lẽ đang cần kề chúng ta...
Một buổi chiều của ad 😘View biển được chụp lại từ căn 3 phòng ngủ nhà ad 😌Giá thì rẻ mà view thì khá ổn luôn nè . Inbox ...
Nói ra thì hơi ngại ?Nhưng hiện tại thì bạn đã thèm đi biển hưa dọ ???Đi Nha Trang thì nhớ book phòng tại Holi , biết sa...
Biển chiều tại Căn hộ Holi .

Category

Telephone

Address

Số 2 Nguyễn Thị Minh Khai , Phường Lộc Thọ , Thành Phố Nha Trang
Nha Trang
650000

Other Hotels & Lodging in Nha Trang (show all)
Quỳnh Anh Homestay Quỳnh Anh Homestay
78/36 Tuệ Tĩnh, Lộc Thọ
Nha Trang, 650000

Quỳnh Anh Homestay- nơi dừng chân lý tưởng của khách khi đến Nha Trang. Hỗ trợ book tour Đảo uy tín.

Vpt Booking Hotel & Căn Hộ Nha Trang - Khánh Hòa Vpt Booking Hotel & Căn Hộ Nha Trang - Khánh Hòa
55 Mê Linh/Tân Lập
Nha Trang

+ Chuyên cung cấp Phòng Khách Sạn 2-5 sao . + Căn Hộ Biển Nghĩ Dưỡng -Condotel 4-5 s

NHÀ NGHĨ HOA NHÀ NGHĨ HOA
39/25 Hoàng Diệu
Nha Trang

Dịch Vụ Cho Thuê Phòng Giá Rẻ Cho Thuê Tháng Và Hằng Ngày

Yến Sào Nha Trang - Nhận sỉ lẻ Yến Sào Nha Trang - Nhận sỉ lẻ
25-26 Nguyễn Đình Chiểu
Nha Trang, 79

Điểm dừng chân của bạn

Nhà Nghỉ Trường Giang Nhà Nghỉ Trường Giang
Đại Lộ Nguyễn Tất Thành/Phước Đồng
Nha Trang

Nhà Nghỉ Minh Ngọc Nhà Nghỉ Minh Ngọc
13 Đặng Thái Thân
Nha Trang

Nhà Nghỉ Minh Ngọc

Dubai Hotel Nha Trang Dubai Hotel Nha Trang
20 Tôn Đản
Nha Trang

Chào mừng quý khách đã đến khách sạn Dubai

Khách sạn Thanh Ngọc Khách sạn Thanh Ngọc
21 Tuệ Tĩnh
Nha Trang, 57000

khách sạn giá bình dân, trung tâm, sát biển

Khách Sạn Blue Star Nha Trang Khách Sạn Blue Star Nha Trang
1 B/BIỆT THỰ/LỘC THỌ
Nha Trang

Khách Sạn giá rẻ, đẹp mặt biển trung tâm Nha Trang

Tài Đức Hotel Tài Đức Hotel
Nha Trang

Khách sạn Tài Đức - Nha Trang Cho thuê căn hộ - phòng nghỉ giá rẻ Dịch vụ đưa đón sân bay Phòng họp -

Fc Plus + Fc Plus +
Nha Trang

Don’t talk just do, chó ngu sủa 1 mik

Cho thuê căn hộ Nha Trang Cho thuê căn hộ Nha Trang
Số 3-5 Phạm Văn Đồng Vĩnh Phước Nha Trang Khánh Hòa
Nha Trang, 650000

Chuyên cho thuê căn hộ, khách sạn tại Nha Trang.