ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
405 ม.11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค
เลขที่ 222 หมู่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลรา
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลรา
152 หมู่ที่ 2 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
NBT UBON
NBT UBON
145 หมู่10 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมป
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมป
145 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ข่าวสาร อุบลบ้านเฮา
ข่าวสาร อุบลบ้านเฮา
อุบลราชธานี
คลินิกทันตกรรมเลิฟลี่สไมล์
คลินิกทันตกรรมเลิฟลี่สไมล์
คลินิกทันตกรรมเลิฟลี่สไมล์
ช่างกุญแจอุบลราชธานี 087 488 4333
ช่างกุญแจอุบลราชธานี 087 488 4333
34000
สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรก
สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข
สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข
34000
แทนแมนชั่น
แทนแมนชั่น
ถนนชยางกูร 12
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธ
ถนน แจ้งสนิท
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังห
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังห
หมู่ที่ ๖ ถนน อุบล - ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบล
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบล
25/11 ซอยแจ้งสนิท 1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ความคิดเห็น

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการประกอบกิจการฯ ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2564 กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของอุปกรณ์ ค้นหาความเสี่ยง และข้อบกพร่องในงานระบบทางด้านวิศวกรรม เพื่อป้องกัน หาแนวทางแก้ไข และควบคุมอันตรายทั้งทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการรักษาและความปลอดภัยของประชาชนผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลชานุมาน อำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นำโดย นายไพรวัน ธงไชย หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation) เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นพ.ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้อง NSO อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2564 กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของอุปกรณ์ ค้นหาความเสี่ยง และข้อบกพร่องในงานระบบทางด้านวิศวกรรม เพื่อป้องกัน หาแนวทางแก้ไข และควบคุมอันตรายทั้งทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการรักษาและความปลอดภัยของประชาชนผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส่งมอบงานก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกโรคความดันลบ ( Airborn Isolation Room:AIIR ) ณ โรงพยาบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 20-22 ธันวาคม 2564 กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ได้ดำเนินการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ และตรวจสอบวิศวกรรมระบบสื่อสาร ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2565 ให้กับโรงพยาบาลหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้เครื่องมืออยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน ปลอดภัย และเชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด้านที่ 6 ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
วันที่ 16-21 ธันวาคม 2564 กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ร่วมกับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจสถานพยาบาลเอกชน เพื่อตรวจประเมินสถานพยาบาลเอกชน ประกอบด้วย คลินิก จำนวน 44 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 1 แห่ง เพื่อประกอบการต่ออายุใบอนุญาตสถานพยาบาลเอกชน และตรวจมาตรฐานประจำปีฯ
วันที่ 20-22 ธันวาคม 2564 กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ได้ดำเนินการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ และตรวจสอบวิศวกรรมระบบสื่อสาร ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2565 ให้กับโรงพยาบาลหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้เครื่องมืออยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน ปลอดภัย และเชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด้านที่ 6 ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
วันที่ 17 ธันวาคม 64 กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม เข้าร่วมประชุมส่งงาน งานจ้างทำหลังคา และติดตั้งตาข่าย พร้อมประตูปิด-เปิด บริเวณด้านข้างอาคารชันสูตร และงานงานปรับปรุงสถานที่เก็บขยะติดเชื้อ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมพบปะและกล่าวต้อนรับภาคีเครือข่าย ในการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน งานสุขศึกษา และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และร่วมวางแผนแนวทางการการขับเคลื่อนงาน ของเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ผ่านระบบ วิดีโอคอนเฟอร์เร็นซ์ ( Cisco Webex Meetings )เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร ผู้แทน จากกองสุขศึกษา และผู้แทนจากศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 19 ธันวาคม 2564 นำโดยนายธนพล นาบับ ตำแหน่งนายช่างเทคนิคชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุการจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม เพื่อรองรับผู้ป่วย Covid-19 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 13 - 17ธันวาคม 2564 กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของอุปกรณ์ ค้นหาความเสี่ยง และข้อบกพร่องในงานระบบทางด้านวิศวกรรม เพื่อป้องกัน หาแนวทางแก้ไข และควบคุมอันตรายทั้งทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการรักษาและความปลอดภัยของประชาชนผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมส

เปิดเหมือนปกติ

โครงการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ (Nursing Home) 27/04/2022

โครงการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ (Nursing Home)

เรียน ผู้ประกอบการ ผู้ดำเนินการ ผู้ให้บริการ ทุกท่าน กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับ สำนักงานควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยา สถาบันบำราศนราดูร จะจัดประชุมออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ (Nursing Home)

👉 บรรยายโดย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมโรคติดต่อ /โรคติดเชื้อ 👈

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติสถาบันบําราศนราดูร

🏵🏵โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Cisco WebEx) 🏵🏵

ฟรี 🔮🔮โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย🔮🔮

👨‍👩‍👧‍👧👨‍👩‍👧‍👧 ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมออนไลน์ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ ค่ะ 👇👇👇

โครงการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ (Nursing Home) โครงการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องปร.....

Photos from ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 - ศบส.10's post 26/04/2022

วันที่ 18-20 เมษายน 2565 กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ได้ดำเนินการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ และตรวจสอบวิศวกรรมระบบสื่อสาร ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2565 ให้กับโรงพยาบาลมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เพื่อให้เครื่องมืออยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน ปลอดภัย และเชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด้านที่ 6 ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข

Photos from ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 - ศบส.10's post 26/04/2022

วันที่ 25 เมษายน 2565 กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่จากกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมตรวจสถานพยาบาล เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล ณ พริ้นซ์ อุบลราชธานี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง

Photos from ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 - ศบส.10's post 25/04/2022

วันที่ 21-22 เมษายน 2565 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลเอกชนประจำปี 2565 ณ โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ และโรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร จังหวัดยโสธร

Photos from ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 - ศบส.10's post 25/04/2022

วันที่ 21-22 เมษายน 2565 กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และกลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของอุปกรณ์ ค้นหาความเสี่ยง และข้อบกพร่องในงานระบบทางด้านวิศวกรรม เพื่อป้องกัน หาแนวทางแก้ไข และควบคุมอันตรายทั้งทางด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการรักษาและความปลอดภัยของประชาชนผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Photos from ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 - ศบส.10's post 22/04/2022

วันที่ 18-20 เมษายน 2565 กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ได้ดำเนินการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ และตรวจสอบวิศวกรรมระบบสื่อสาร ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2565 ให้กับโรงพยาบาลสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เครื่องมืออยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน ปลอดภัย และเชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด้านที่ 6 ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข

Photos from ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 - ศบส.10's post 22/04/2022

วันที่ 19-20 เมษายน 2565 กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และกลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของอุปกรณ์ ค้นหาความเสี่ยง และข้อบกพร่องในงานระบบทางด้านวิศวกรรม เพื่อป้องกัน หาแนวทางแก้ไข และควบคุมอันตรายทั้งทางด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการรักษาและความปลอดภัยของประชาชน ผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

Photos from กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. กระทรวงสาธารณสุข's post 21/04/2022

Photos from กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. กระทรวงสาธารณสุข's post

Photos from ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 - ศบส.10's post 12/04/2022

วันที่ 8 เมษายน 2565 นายชาลี สร้างดี ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยกลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม เข้าร่วมตรวจรับงานงวดที่ 5 โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น โรงพยาบาลม่วงสามสิบ

Photos from ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 - ศบส.10's post 12/04/2022

วันที่ 11 เมษายน 2565 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน อีกทั้งยังสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดีต่องานและสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกัน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายอย่างยั่งยืน

Photos from ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 - ศบส.10's post 12/04/2022

วันที่ 9 เมษายน 2565 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยนายชาลี สร้างดี ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 และทีมผู้บริหารศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ " ปลดล็อก กัญชา กัญชง สร้างสุขภาพ สร้างรายได้" โดยพิธีเปิดภายในงาน ได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีฯ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

Photos from ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 - ศบส.10's post 08/04/2022

วันที่ 7-8 เมษายน 2565 กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของอุปกรณ์ ค้นหาความเสี่ยง และข้อบกพร่องในงานระบบทางด้านวิศวกรรม เพื่อป้องกัน หาแนวทางแก้ไข และควบคุมอันตรายทั้งทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการรักษาและความปลอดภัยของประชาชนผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลน้ำยืน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 - ศบส.10's post 08/04/2022

วันที่ 4 เมษายน 2565 กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของอุปกรณ์ ค้นหาความเสี่ยง และข้อบกพร่องในงานระบบทางด้านวิศวกรรม เพื่อป้องกัน หาแนวทางแก้ไข และควบคุมอันตรายทั้งทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการรักษาและความปลอดภัยของประชาชนผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลน้ำขุ่น อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

04/04/2022

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประกาศโครงสร้างหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ (หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ฉบับปรับแก้ไข ตามมติคณะอนุกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ ดังนี้
1. หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง >> https://shorturl.asia/vY3PZ
2. หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 420 ชั่วโมง >> https://shorturl.asia/W20UN

Photos from ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 - ศบส.10's post 01/04/2022

วันที่ 30-31 มีนาคม 2565 กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ภายในโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของอุปกรณ์ ค้นหาความเสี่ยง และข้อบกพร่องในงานระบบทางวิศวกรรม เพื่อป้องกัน หาแนวทางแก้ไข และควบคุมอันตราย ทั้งทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการรักษาและความปลอดภัยของประชาชนผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

Photos from ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 - ศบส.10's post 01/04/2022

วันที่ 28-29 มีนาคม 2565 กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ภายในโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของอุปกรณ์ ค้นหาความเสี่ยง และข้อบกพร่องในงานระบบทางวิศวกรรม เพื่อป้องกัน หาแนวทางแก้ไข และควบคุมอันตราย ทั้งทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการรักษาและความปลอดภัยของประชาชนผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 - ศบส.10's post 01/04/2022

วันที่ 1 เมษายน 2565 นายประวิทย์ สืบศรี ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 และนายสูติ ปัจฉาภาพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นางเพ็ญพิไล ซื่อสัตย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ร่วมลงพื้นที่ส่งเสริม พัฒนาการดำเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี 2565 สำหรับโรงพยาบาลระดับพื้นฐานเพื่อยกระดับสู่คุณภาพ เขตสุขภาพที่ 10 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุรศักดิ์ เกษมศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ต้อนรับ ณ​ ห้องประชุม​ ชั้น​ 1 โรงพยาบาลสำโรง

Photos from ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 - ศบส.10's post 01/04/2022

วันที่ 31 มีนาคม -1 เมษายน 2565 กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ได้ดำเนินการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ และตรวจสอบวิศวกรรมระบบสื่อสาร ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2565 ให้กับโรงพยาบาลนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เครื่องมืออยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน ปลอดภัย และเชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด้านที่ 6 ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข

Photos from ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 - ศบส.10's post 01/04/2022

วันที่ 30 มีนาคม 2565 กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมพร้อมด้วย กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ เข้าร่วมให้ความรู้งานปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกตามนโยบาย EMS ณ โรงพยาบาลค้อวัง

Photos from ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 - ศบส.10's post 31/03/2022

วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) เพื่อสรุปผลการประเมินและพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Photos from ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 - ศบส.10's post 31/03/2022

วันที่ 30 มีนาคม 2565 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามคำขออนุญาตประกอบกิจการ ครั้งที่ 2 เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาอนุญาต ณ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอุบลราชธานี (ในเครือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกรุงเทพฯ) จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 - ศบส.10's post 31/03/2022

วันที่ 29-30 มีนาคม 2565 กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ได้ดำเนินการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ และตรวจสอบวิศวกรรมระบบสื่อสาร ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2565 ให้กับโรงพยาบาลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เครื่องมืออยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน ปลอดภัย และเชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด้านที่ 6 ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข

Photos from ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 - ศบส.10's post 31/03/2022

กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ได้ดำเนินการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ และตรวจสอบวิศวกรรมระบบสื่อสาร ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2565 ให้กับโรงพยาบาลค้อวัง จังหวัดยโสธร ในวันที่ 21-23 มีนาคม 2565 และโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2565 เพื่อให้เครื่องมืออยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน ปลอดภัย และเชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด้านที่ 6 ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข

Photos from ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 - ศบส.10's post 29/03/2022

วันที่ 24-25 มีนาคม 2565 กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ภายในโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของอุปกรณ์ ค้นหาความเสี่ยง และข้อบกพร่องในงานระบบทางวิศวกรรม เพื่อป้องกัน หาแนวทางแก้ไข และควบคุมอันตราย ทั้งทางด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการรักษาและความปลอดภัยของประชาชนผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

Photos from ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 - ศบส.10's post 29/03/2022

วันที่ 28–30 มีนาคม 2565 กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ได้ดำเนินการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ และตรวจสอบวิศวกรรมระบบสื่อสาร ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2565 ให้กับโรงพยาบาลเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เครื่องมืออยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน ปลอดภัย และเชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด้านที่ 6 ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข

Photos from ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 - ศบส.10's post 28/03/2022

วันที่ 25 มีนาคม 2565 กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ออกติดตามการพัฒนาศักยภาพ อสม.สู่การเป็น “สมาร์ท อสม.” และ “อสม.หมอประจำบ้าน” (คนใหม่ 1 คน / หมู่บ้าน) ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอคำเขื่อนแก้ว ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอิสระ ยาวะโนภาส สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานและให้การต้อนรับ

Photos from ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 - ศบส.10's post 17/03/2022

วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายประวิทย์ สืบศรี ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 และนายสูติ ปัจฉาภาพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสรรพสิทธิปะสงค์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ร่วมลงพื้นที่ส่งเสริม พัฒนาการดำเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี 2565 สำหรับโรงพยาบาลระดับพื้นฐานเพื่อยกระดับสู่คุณภาพ เขตสุขภาพที่ 10 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นาวาอากาศตรี ศุภภาณุ์ฤกษ์ ไพศาลสุทธิ ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลกองบิน 21 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลกองบิน 21

Photos from ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 - ศบส.10's post 16/03/2022

วันที่ 14–18 มีนาคม 2565 กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ได้ดำเนินการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ และตรวจสอบวิศวกรรมระบบสื่อสาร ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2565 ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เครื่องมืออยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน ปลอดภัย และเชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด้านที่ 6 ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข

Photos from ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 - ศบส.10's post 16/03/2022

วันที่ 14 มีนาคม 2565 กองแบบแผนและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ การบริหารงบประมาณ งบลงทุน และเทคโนโลยี่ทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 เพื่อชี้แจงแนวทางให้การสนับสนุนด้านการออกแบบแปลนอาคารก่อสร้างใหม่และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลนเดิม ตามแผนการก่อสร้างอาคารบริการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 (Building List) งบลงทุน ปีงบประมาณ 2567 โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

Photos from ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 - ศบส.10's post 16/03/2022

วันที่ 7–15 มีนาคม 2565 กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ได้ดำเนินการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ และตรวจสอบวิศวกรรมระบบสื่อสาร ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2565 ให้กับโรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้เครื่องมืออยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน ปลอดภัย และเชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด้านที่ 6 ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข

Photos from ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 - ศบส.10's post 16/03/2022

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายประวิทย์ สืบศรี ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 และนางเพ็ญพิไล ซื่อสัตย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ร่วมลงพื้นที่ส่งเสริม พัฒนาโรงพยาบาลต้นแบบด้านระบบบริการสุขภาพและโรงพยาบาลก้าวสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายแพทย์ประพฤทธิ์ ธนกิจจารุ รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบและสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ต้อนรับ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

Photos from ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 - ศบส.10's post 11/03/2022

วันที่ 10 มีนาคม 2565 กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ เข้าร่วมการตรวจราชการ ประเด็นกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นางสาวจงกลนี จริยาณุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยคณะผู้นิเทศงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่ปลูก กัญชงและกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงการพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม ร่วมถึงการส่งเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการรักษา

Photos from ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 - ศบส.10's post 11/03/2022

วันที่ 11 มีนาคม 2565 กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 เข้าตรวจสอบและให้คำแนะนำ งานปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สำหรับห้องทันตกรรม แบบ ก.44/เม.ย./63 จำนวน 2 ห้อง เพื่อให้ห้องดังกล่าวสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงพยาบาลตาลสุม อ.ตาลสุมจ.อุบลราชธานี

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

สวัสดีปีใหม่ 2564 นายชาลี สร้างดี ผู้อำนวยการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10
สวัสดีปีใหม่ 2564 นางสาวสาวิตรี มุณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ ศบส.10
สวัสดีปีใหม่ 2564 นายทวีศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านบริหาร ศูนย์สนับสนุนบริการสุ
สวัสดีปีใหม่ 2564 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10
สวัสดีปีใหม่ 2564 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน
สวัสดีปีใหม่ 2564 หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์
สวัสดีปีใหม่ 2564 นางวันวิสาข์ อรพันธ์ หัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
สวัสดีปีใหม่ 2564 นายชัยพจน์ จันทรอภิวัฒนา
สวัสดีปีใหม่ 2564

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ถนนโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
Ubon Ratchathani
34000

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Ubon Ratchathani (แสดงผลทั้งหมด)
งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอ งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอ
สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

"สายตรวจเมืองอุบล รวดเร็ว ดุจสายฟ้า"

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
45 หมู่ 4 ตำบล ธาตุ อำเภอวารินชำราบ
Ubon Ratchathani, 34190

เพจที่จะทำให้ท่านมีความสุข สุขภาพแ

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัด สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัด
ถนนอุบลราชธานี-ศรีสะเกษ เขื่อนหัวนา บ้านกอก ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารม
Ubon Ratchathani, 33130

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ?

สถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธา สถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธา
Ubon Ratchathani, 34000

ห่วงใยทุกชีวิต เป็นมิตรทุกเส้นทาง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11
เลี่ยงเมือง
Ubon Ratchathani, 34000

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิท สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิท
ราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

สำนักงานจรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรา

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลร พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลร
239/1 ถนนเทพโยธี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน บริการด้วยรอยย

สำนักงานสัสดีจังหวัดอุบลรา สำนักงานสัสดีจังหวัดอุบลรา
422 ถนนพรหมราช ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

สำนักงานสัสดีจังหวัดอุบลราชธธานี (ทหาร)

Ubon Ratchathani Province Ubon Ratchathani Province
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

Cr'KWS Cr'KWS
Ubon Ratchathani, 34360

ดำเนินดูแลเพจโดยคณะกรรมการสภานักเรียน รุ่น 19

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค
เลขที่ 222 หมู่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง
Ubon Ratchathani, 34000

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม | ดีพร้อมเซนเตอร์ 7

สำนักงานกฎหมายและนิติการ ม.อ สำนักงานกฎหมายและนิติการ ม.อ
85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34190

หน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)