โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital

โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่
Khon Kaen 40000
ຂ່າວສານ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີກ
ຂ່າວສານ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີກ
Chanthaburi 347
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ จ.
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ จ.
60150
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดย
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดย
Yala 95000
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบ
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบ
Amphoe Phanom Thuan 71140
Public Relations. Khaokai
Public Relations. Khaokai
Amphoe Sawi 86130​
โรงพยาบาลทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง
โรงพยาบาลทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง
1 ม. 2 ต.ทุ่งช้าง อ.ท่งช้าง จ.น่าน, Thung Chang
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบาง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบาง
77140
ภาษามลายู ม.อ.ปัตตานี - Malay Language Progr
ภาษามลายู ม.อ.ปัตตานี - Malay Language Progr
เจริญประดิษฐ์, Pattani
RTP Cyber Village สภ.ศรีวิชัย
RTP Cyber Village สภ.ศรีวิชัย
Amphoe Wanon Niwat
สำนักงานเขตภาษีเจริญ PhasicharoenDistric
สำนักงานเขตภาษีเจริญ PhasicharoenDistric
Bangkok 10160
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุท
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุท
Samut Sakhon 74000
ด่านกักกันสัตว์นครพนม
ด่านกักกันสัตว์นครพนม
Nakhon Phanom 48000
เรือนจำกลางเพชรบุรี ส่วนงาน
เรือนจำกลางเพชรบุรี ส่วนงาน
Keng Kachan 76170

โรงพยาบาลรัฐบาลสังกัดกระทรวงสาธาร?

11/08/2022

โค้งสุดท้าย‼️ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี‼️
รายละเอียดเพิ่มเติมใต้คอมเมนต์⬇️

11/08/2022

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยแพทย์หญิงศตพร สืบสิงห์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ ให้การต้อนรับ คุณศุภากร ระดมสุข ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตอุบลราชธานี 2 เป็นตัวเเทน ท่านผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 12 คุณสุนันท์ สุทธิบรรจง พร้อมด้วยคณะ
นำพัดลมจำนวน 5 เครื่อง มามอบให้โรงพยาบาลวารินชำราบ สำหรับใช้ในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 3 อาคาร ฐิตธมฺโม โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

11/08/2022

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายเเพทย์สถาพร มณี รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการเเละสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2566
ด้วยกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการเเละสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ให้ทุกหน่วยงาน SWOT องค์กรไปแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมายการดำเนินงานยุทธศาสตร์เเละเข็มมุ่งของโรงพยาบาลเพื่อเป็นการเตรียมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลวารินชำราบ นำไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานในปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมปิ่น - วิเชียร์ สมิตะมาน ชั้น 4 อาคาร ฐิตธมฺโม โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

11/08/2022

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 โรงพยาบาลวารินชำราบ โดยหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคณะร่วมโครงการ "พลังบ้านเด็ก พลังพ่อแม่อาสา ปีการศึกษา 2565"
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่นอกเหนือจากบทเรียน เสริมการเรียนรู้ ความเข้าใจ ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรค COVID-19 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 142 คน ณ ห้องประชุม 80 ปี คุณแม่คิม สุภัควงศ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

11/08/2022

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 คลินิกสุขภาพจิต กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลวารินชำราบ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยจิตแพทย์ พยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น นักจิตวิทยาคลินิก และนักวิชาการสาธารณสุข จัดโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตายในกลุ่มอายุ 14-15 ปี
ณ โรงเรียนวิจิตราพิทยา โดยจัดกิจกรรมอบรมสร้างเครือข่าย แกนนำในโรงเรียน ในการเฝ้าระวังช่วยเหลือและส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในสถานศึกษา ทักษะการปฐมพยาบาลโดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูแนะแนว ครูประจำชั้น และแกนนำนักเรียน

11/08/2022

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 คลินิกสุขภาพจิต จัดอบรมโครงการแก้ไขปัญหาภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตายในกลุ่มอายุ 13-15 ปี โดยจิตแพทย์ พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยาคลินิก และนักวิชาการสาธารณสุข ณ โรงเรียนวารินชำราบ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยครูและแกนนำนักเรียน กิจกรรมให้ความรู้เรื่องปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญในกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น ความสำคัญและบทบาท ครู นักเรียนแกนนำในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในสถานศึกษา

08/08/2022

ความเเตกต่างระหว่าง โรคฝีดาษลิง / โรคสุกใส

03/08/2022

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช กลุ่มการพยาบาล จัดโครงการแก้ไขปัญหาภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตายในกลุ่มอายุ 13~15 ปี ในกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1~6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โดยมี พญ.พัทธมน เจริญรัตน์ จิตแพทย์ รพ.วารินชำราบ,ทีมพยาบาลจิตเวช, นักจิตวิทยา,ทีม สสอ.วารินชำราบร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจในภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย ฝึกการคัดกรอง ช่วยเหลือ ส่งต่อ เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป

02/08/2022

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลวารินชำราบจัดโครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังภัยสุขภาพในชุมชนเขตพื้นที่รพ.สต.ราษฎร์สำราญ
เพื่อทบทวนบทบาทผู้นำชุมชน ,อสม. ในการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคฯ และสร้างกลไกเฝ้าระวังภัยสุขภาพในชุมชน ทั้งนี้อนาคตจะดำเนินการสร้าง อสม.นักประชาสัมพันธ์ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป

02/08/2022

คลินิกเเพทย์แผนไทย โรงพยาบาลวารินชำราบ
เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ
อังคารเเละพฤหัสบดี เวลา 16.00 - 20.00 น.
จองคิวโทร 045-424250-3 ต่อ 9141,9142 หรือ เเอดไลน์

Photos from โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital's post 29/07/2022

วันที่ 28 กรกฏาคม 2565 ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัดโรงพยาบาลวารินชำราบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชศักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital's post 29/07/2022

โรงพยาบาลวารินชำราบ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)
****ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
กลุ่มงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม
ค่าตอบแทน ได้รับค่าจ้างอัตราเดือนละ 7,470 บาท
******การรับสมัคร
เปิดรับสมัครและส่งเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 1-17 สิงหาคม 2565 ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถปริ้นท์ใบสมัคร กรอกรายละเอียด และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมทั้งแนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสอบ
เมื่อชำระค่าสมัครแล้ว (ไม่สามารถยกเลิกการสมัคร ซึ่งจะไม่จ่ายคืนทุกกรณี) โดยชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาขน)หรือโอนผ่านแอปพิเคชั่นของธนาคาร ชื่อบัญชี โรงพยาบาลวารินชำราบ ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ บัญชีเลขที่ 314-1-106363
ส่งใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารประกอบการรับสมัครใส่ซองปิดผนึก จ่าหน้าซองถึง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (รับสมัครงาน) อาคารผุ้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ชั้น 3 โรงพยาบาลวารินชำราบ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้

Photos from โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital's post 27/07/2022

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2565
ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพเเละป้องกันโรคในช่องปากเด็กอายุ 3-5 ปี เเละผู้สูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2565 (งบประมาณ P&P Area base) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสนับสนุนให้กลุ่มเด็กในจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการดูเเลสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ เเละครอบคลุมด้วยการจัดระบบบริการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปาก เเละบริหารจัดการที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมปิ่น - วีเชียร์ สมิตะมาน ชั้น 4 อาคาร ฐิตธมฺโม โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital's post 22/07/2022

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมการบริหารจัดการด้านสาธารณภัย ประจำปี 2565
ด้วยกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ได้จัดทำโครงการอบรมการบริหารจัดการด้านสาธารณภัย ประจำปี 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์จริงที่อาจเกิดสาธารณภัยต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอวารินชำราบ เเละอำเภอใกล้เคียง ณ ห้องประชุมปิ่น - วีเชียร์ สมิตะมาน ชั้น 4 อาคาร ฐิตธมฺโม โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital's post 22/07/2022

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 โรงพยาบาลวารินชำราบ ได้จัดการประชุมหารือ โครงการรับยา ร้านยาใกล้บ้าน เครือข่าย โรงพยาบาลวารินชำราบ
ด้วยโรงพยาบาลวารินชำราบ ได้ดำเนินการโครงการรับยาร้านยาใกล้บ้าน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขตั้งเเต่ปี 2563 เพื่อให้ดำเนินงานโครงการดังกล่าวพัฒนาอย่างต่อเนื่องเเละยั่งยืน โรงพยาบาลวารินชำราบจึงได้จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมทบทวนระบบการทำงาน ปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นปัญหาอุปสรรค เเละหาโอกาสพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมปิ่น - วีเชียร์ สมิตะมาน ชั้น 4 อาคาร ฐิตธมฺโม โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

21/07/2022

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมติดตามงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาหัวใจ เขตสุขภาพที่ 10
ด้วยเขตสุขภาพที่ 10 โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ได้กำหนดเยี่ยมเครือข่ายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาหัวใจ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เเละติดตามผลการดำเนินงานในการพัฒนางานในปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมปิ่น - วีเชียร์ สมิตะมาน ชั้น 4 อาคาร ฐิตธมฺโม โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

20/07/2022

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลวารินชำราบ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ เภสัชกรธนัฎชา สองเมือง ที่ได้รับรางวัลในการปรชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 10 รางวัลผลงานวิชาการประเภท Innovation Presentation ระดับดีเยี่ยม เรื่อง "การปรับปรุงระบบสั่งจ่ายยาร่วมกับการประยุกต์ใช้ว็บแอพพลิเคชั่นและเครื่องบดขนาดเล็กในการผลิตยาสำหรับผู้ป่วยเด็กติดเชื้อโควิดโรงพยาบาลวารินชำราบ" ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมปิ่น - วีเชียร์ สมิตะมาน ชั้น 4 อาคาร ฐิตธมฺโม โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

19/07/2022

"ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบเเทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล"

12/07/2022

เลื่อนนัดวัคซีนโควิดเด็กฝาส้ม เข็ม 2

12/07/2022

โรงพยาบาลวารินชำราบ
เปิดให้บริการ คลินิกกายภาพบำบัด นอกเวลาราชการ

11/07/2022

📣📣ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
✅✅โรงพยาบาลวารินชำราบจะปรับเส้นทางเดินรถในโรงพยาบาล เพื่อสร้างความสะดวกและปลอดภัย
▶️▶️ขอให้ผู้ที่มาใช้บริการ หรือมาติดต่อราชการ กรุณาใช้ประตูทางเข้าตรงไฟแดง และจะปิดทางเข้าเดิม ให้มีเพียงทางออก จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณครับ

11/07/2022

ยกเลิกการรักษาระบบ Home isolation
ผู้ที่ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด ให้มารับบริการรักษาโดยระบบผู้ป่วยนอก เจอ - เเจก - จบ
เจอ : ผู้ป่วยตรวจโควิด"เจอ" ATK 2 ขีด
เเจก : มารับการรักษาโดยระบบผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล "เเจก" จ่ายยาให้ผู้ป่วย
จบ : ผู้ป่วยกักตัว รักษาตัวที่บ้าน ระยะเวลา 7-10 วัน เป็นอัน "จบ" การรักษา

11/07/2022

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ห่วงใยประชาชน
"อันตรายจากการซื้อยาทานเอง 💊❌"
__________________________________________________

สื่อโดย : นักศึกษาฝึกประสบการณ์ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ โรงพยาบาลวารินชำราบ

01/07/2022

📢 เเจ้งให้ทราบ คลินิกไข้หวัด โรงพยาบาลวารินชำราบ
- ย้ายจากอาคารจอดรถ
- ไปที่ อาคาร 1 ชั้น 1 (อาคารอุบัติเหตุฯ หลังเก่า)

01/07/2022

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 คุณเสาวณิต สำราญทรัพย์สิน และครอบครัวบริจาคตู้เย็นขนาด 14.1 คิว เพื่อใช้สำหรับเก็บวัสดุ
ทางทันตกรรม เนื่องด้วยประทับใจในการบริการ หลังได้รับการบริการจากกลุ่มงานทันตกรรม โดย ทพญ.กาญจนา พงศ์จรรยากุล
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม พร้อมด้วยทันตบุคลากร เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ
พวกเราชาวโรงพยาบาลวารินชำราบ รู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของท่านผู้มีเมตตาจิตอันเป็นกุศลเป็นอย่างสูง ที่ได้เห็นความสำคัญ
ของการปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนของบุคลากรทางการเเพทย์ และได้เอื้อเฟื้อกับทางโรงพยาบาลฯ สุดท้ายนี้ขอให้ท่านและครอบครัว
จงประสบเเต่ความสุขความเจริญ รุ่งเรืองในหน้าที่การงานและกิจการที่ประกอบด้วยเทอญ

28/06/2022

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เขตสุขภาพที่ ๑๐ ณ ห้องประชุม ๕๐ ปี ชั้น ๔ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ด้วยศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ ร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กำหนดจัดโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เขตสุขภาพที่ ๑๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายในการดูแลสุขภาพจิตและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ระหว่างหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลคู่เครือข่าย และมหาวิทยาลัย
โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๐ เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดย นายแพทย์ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

27/06/2022

คำเเนะนำ ป้องกันโรคโควิด 19 เมื่อเข้าสู่ระยะหลังการระบาดใหญ่

คำแนะนำ ป้องกันโรคโควิด 19
เมื่อเข้าสู่ระยะหลังการระบาดใหญ่ Post-Pandemic

#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข

22/06/2022

โรงพยาบาลวารินชำราบ ชวนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี!!

17/06/2022

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 คณะทำงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โรงพยาบาลวารินชำราบ นำโดยเภสัชกรหญิง​รุ่งนภา​ กงวงษ์​ ประธานคณะทำงาน​ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงผักปลอดภัยและแปลงผักอินทรีย์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนาเหนือ หมู่ที่ 8 บ้านเกษตรพัฒนาเหนือ ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งเป็นคู่ค้าส่งวัตถุดิบด้านอาหารให้โรงครัว โรงพยาบาลวารินชำราบ สำหรับปรุงประกอบอาหารให้ผู้ป่วย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามควบคุมกำกับกระบวนการปลูก ผัก ผลไม้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงเรื่องการจัดหาวัตถุดิบอาหารที่ปลอดภัยให้กับทางโรงพยาบาล ตามนโยบาย โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital) พร้อมทั้งร่วมวางแผนการปลูกผัก ผลไม้ตามฤดูกาลและเพียงพอต่อความต้องการของทางโรงพยาบาล ร่วมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค์ในการดำเนินงานเพื่อหาแนวทางพัฒนาต่อไป

15/06/2022

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ ให้การต้อนรับคณะตรวจราชการเเละนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 13 เเละ 15 - 16 มิถุนายน โดยแพทย์หญิงศตพร สืบสิงห์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลประเด็น Area based : ปอดบวม ณ ห้องประชุมปิ่น - วีเชียร์ สมิตะมาน ชั้น 4 อาคาร ฐิตธมฺโม โรงพยาบาลวารินชำราบ

15/06/2022

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายเเพทย์สุธี สุดดี รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการเเพทย์ โรงพยาบาลวารินชำราบ ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ ให้การต้อนรับ นายเเพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ต้นแบบด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด โดยเเพทย์หญิงพัทธมน เจริญรัตน์ จิตแพทย์พร้อมทีม ร่วมให้การต้อนรับ นำเสนอผลการดำเนินงานร่วมกับทีมเครือข่ายชุมชนและทีมตำรวจ โดยนางเทวี เมืองเหนือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลวารินชำราบ

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

พิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน...
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมส่งนักรบชุดขาวไปช่วยโรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี
โรงพยาบาลวารินชำราบเริ่มให้บริการฉีดวัคซีน ในกลุ่มประชาชนอายุ60ปีขึ้นไป และผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังที่ลงทะเบียนผ่านแอปพล...
📢โรงพยาบาลวารินชำราบ พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19💉📌ลงทะเบียนได้เเล้ววันนี้!!
📢 สธ.เปลี่ยน! ฉีดซิโนเเวค ให้ผู้สูงอายุ ✅

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


เลขที่ 46 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ ตำบ
Ubon Ratchathani
34190

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Ubon Ratchathani (แสดงผลทั้งหมด)
งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอ งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอ
สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราช
Ubon Ratchathani, 34000

"สายตรวจเมืองอุบล รวดเร็ว ดุจสายฟ้า"

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
45 หมู่ 4 ตำบล ธาตุ อำเภอวารินชำราบ
Ubon Ratchathani, 34190

เพจที่จะทำให้ท่านมีความสุข สุขภาพแ

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัด สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัด
ถนนอุบลราชธานี-ศรีสะเกษ เขื่
Ubon Ratchathani, 33130

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ?

สถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธา สถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธา
Ubon Ratchathani, 34000

ห่วงใยทุกชีวิต เป็นมิตรทุกเส้นทาง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11
เลี่ยงเมือง
Ubon Ratchathani, 34000

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11

บุญรักษา บุญรักษา
Ubon Ratchathani, 34160

คนมีปัญญา ถึงเผชิญอยู่กับ "ความทุกข์" ก็ไม่ยอมสิ้นหวัง ที่จะได้ประสบ "ความสุข"

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิท สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิท
ราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

สำนักงานจรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรา

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลร พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลร
239/1 ถนนเทพโยธี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน บริการด้วยรอยย

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท
ถนนโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
Ubon Ratchathani, 34000

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมส

สำนักงานสัสดีจังหวัดอุบลรา สำนักงานสัสดีจังหวัดอุบลรา
422 ถนนพรหมราช ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

สำนักงานสัสดีจังหวัดอุบลราชธธานี (ทหาร)

Ubon Ratchathani Province Ubon Ratchathani Province
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธาน
Ubon Ratchathani, 34000

สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลร สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลร
91 ถนนหลวง ตำบลในเมือง
Ubon Ratchathani, 34000

รับจำนำทรัพย์สิน ในอัตราดอกเบี้ยต่