Electronics and Telecommunication Engineering RMUTT

Electronics and Telecommunication Engineering RMUTT

สวัสดีทุกท่าน ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
อัพเดทข้อมูลข่าวสารเเละกิจกรรมภายในภาควิชา
มาเเชร์ข้อมูลข่าวสาร พบปะพูดคุยกันชาว ETE

Photos from Electronics and Telecommunication Engineering RMUTT's post 21/02/2024

ประกาศ 📢📢
สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ส่งรายชื่อนักศึกษาที่ถอนรายวิชาไม่สำเร็จในระบบ ให้นักศึกษาดังกล่าว ดำเนินการถอนรายวิชา โดยเขียนคำร้องถอนรายวิชา เพื่อเป็นการยืนยันว่าถอนรายวิชา ยื่นที่ภาควิชา ภายในวันที่ 27 ก.พ.2567

16/02/2024

ประกาศ
รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำการเทียบรหัสรายวิชา ขอให้ส่งเอกสารเทียบรหัสรายวิชา ณ ห้องธุรการ ชั้น 2 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

14/02/2024

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน 5G Communication ณ Nanjing Vocational College of Information Technology (ระยะสั้น) ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567 ณ เมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หมดเขตรับสมัคร วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้สมัครมีสิทธิ์ได้รับทุนตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยกำหนด) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ นางสาวกัญญาวีร์ ศรีพงษ์ประไพ หมายเลขโทรศัพท์ 02-549-4793 Email:[email protected] หริอ เพจเฟซบุ๊ก : Jingshi RMUTT

06/02/2024

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างเวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยฯ นั้น

06/02/2024
06/02/2024

บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำปี 2567 ของบริษัทฯ

06/02/2024

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในต่างประเทศ พ.ศ. 2566 ได้กำหนดการสนับสนุนงบประมาณ เงินส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ และเงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มทร.ธัญบุรี ให้กับนักศึกษาที่ยื่นขอรับทุนฯ โดยต้องมีคุณสมบัติและเป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศดังกล่าว นั้นสำนักสหกิจศึกษา ขอจัดส่งกำหนดการและขั้นตอนการขออนุมัติทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในต่างประเทศ งบประมาณเงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มทร.ธัญบุรี โดยดาวน์โหลดได้ที่ https://shorturl.at/adtIW หรือ Scan QR Code ด้านล่าง

Photos from Electronics and Telecommunication Engineering RMUTT's post 06/02/2024

รายชื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ขอแจ้งสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2566 ช่วงที่ 2 ในการนี้ สวท.ขอแจ้งให้ทราบว่าระบบขอแจ้งสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านเว็บไซต์ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ได้ปิดระบบเรียบร้อยแล้ว

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน – สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, OREG, สวท, RMUTT, มหาวิทย 06/02/2024

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ขอแจ้งข้อมูลนักศึกษามีภาระหนี้สินไม่ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษาแบ่งชำระเงิน และนักศึกษาไม่รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
1. นักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และไม่ได้ทำการยื่นขอชำระเงินล่าช้า (ที่ไม่ใช่นักศึกษาทุน) และนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน และไม่ดำเนินการ ยื่นคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา เพื่อลาพักการศึกษา/รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา เพื่อแจ้งสำเร็จการศึกษา ในระบบคำร้องออนไลน์ เว็บไซต์ สวท. www.oreg.rmutt.ac.th หากไม่ดำเนินการภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 สวท. จะประกาศถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ตามกำหนดของปฏิทินการศึกษา และประกาศมหาวิทยาลัยฯ
2. นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอแบ่งชำระงวดไว้ หากยังไม่ชำระเงินภายในตามที่ระบบกำหนด ระบบงานทะเบียนจะรวมยอดการชำระเงินไปในงวดถัดไป ตามที่นักศึกษาระบุไว้ใบแบบคำร้องขอแบ่งชำระเงิน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว นักศึกษาที่ไม่ทำการชำระเงินให้ครบจะถูกล็อกสิทธิ์การเข้าระบบงานทะเบียน และเมื่อครบระยะเวลานักศึกษาที่ไม่ชำระเงินทุกงวด สวท. จะประกาศถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา เพิ่มเติม ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน – สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, OREG, สวท, RMUTT, มหาวิทย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

05/02/2024

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นิสิต ภูครองตา
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Photos from Electronics and Telecommunication Engineering RMUTT's post 05/02/2024

🌐 ภาควิชาฯ​ ร่วมกับสถาบันจิงซือ​ ได้เชิญอาจารย์พิเศษ​ จากShaanxi Instritute​ of​ Technology​ สาธารณรัฐประชาชนจีน​ จำนวน​ 2​ คน​ มาร่วมสอนในรายวิชา​ Select​ Topic​ for​ Electronic​ ในบทเรียนเรื่อง การเขียน​Programmable Logic Controller​( PLC)​ เพื่อประยุกต์ใช้กับระบบควบคุมอัตโนมัติ เป็นระยะเวลา​ 2​ เดือน​ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรม​อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม​ ชั้นปีที่4​ จำนวน​ 60​ คน​ เพื่อเสริมองค์ความรู้การต่อยอดการทำงานในหุ่นยนต์เพื่องานอุตสาหกรรม

Photos from Electronics and Telecommunication Engineering RMUTT's post 05/02/2024

🌐มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้อนุมัติทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ ทางด้านวิศวกรรมเซมิคอนดัคเตอร์ ให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์​ จำนวน​ 4​ คน ให้ไปฝึกงานสหกิจศึกษา ในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เป็นเวลาประมาณ 3 เดือน​ ระหว่างวันที่​ 29​ มค​ -​ 10​ เม.ย​ 2567​
✍️โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากำลังคนให้ตอบโจทย์ความต้องการในอุตสาหกรรม Semiconductor and Advanced Electronics ในระยะสั้น (เร่งด่วน) โดยมุ่งยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรม ตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง​ มทร.ธัญบุรี​ และบริษัทฟาบริเนท​ ในประเทศไทย​ ร่วมกับ​ Raytek​ Semiconductor

01/02/2024

ประชาสัมพันธ์นักศึกษา งานธุรการ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ขอปิดทำการวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567 และจะกลับมาเปิดปกติวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

Photos from Electronics and Telecommunication Engineering RMUTT's post 29/01/2024

นักศึกษาที่มีรายชื่อทุกคน ที่เกิดปี พ.ศ. 2546 ให้ตรวจสอบตนเองเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ดังนี้
1. นศ.ได้ทำเรื่องผ่อนผันทหารกับทางมหาวิทยาลัยฯ หรือยัง ถ้ายังไม่ได้ทำเรื่องผ่อนผัน ขอให้เตรียมเอกสารให้ครบ และไปยื่นที่ งานทหาร กพน. ภายในวันที่ 30 ม.ค. 67 มิฉะนั้น ถือว่า นศ.ไม่ประสงค์จะขอผ่อนผันฯ
2. เป็นนักศึกษาที่เรียน รด.จบปี 3 แล้ว (ไม่ต้องทำเรื่อง)
3. ไม่ประสงค์ผ่อนผัน ต้องการจับใบดำใบแดง
โดยให้ทุกคนที่มีรายชื่อเข้าไปตอบแบบสอบถามในลิงก์ที่แนบมา https://forms.gle/6QQXimzwXMeiLB3q9

Photos from Electronics and Telecommunication Engineering RMUTT's post 25/01/2024

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยในการทดสอบความสามารถทางด้านทักษะคอมพิวเตอร์ ภายใต้ชื่อโครงการ Thailand Design Creator Competition 2024 และ โครงการ MOS OLYMPIC Thailand Competition 2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงดำเนินการจัดกิจกรรมคัดเลือกนักศึกษาเพื่อคัดเลือกตัวแทนของมทร.ธัญบุรี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศไทย จำนวนโครงการละ 10 ที่นั่ง รวม 20 ที่นั่ง โดยจะเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว ฯ ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ QR code ด้านล่าง หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 0-2549-3633 ในวันและเวลาราชการ

25/01/2024

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอริสา รักเกียรติธำรง นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เทียบโอน ภาคพิเศษ ได้รับรางวัลนักศึกษาเรียนดี 4.00 👏🏻👏🏻

19/01/2024

✍️จุดเด่นหลักสูตร “อิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน” ของ มทร.ธัญบุรี คือ ครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ทำให้มีความได้เปรียบในการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา เพราะสามารถเข้าได้ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมการบิน และ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์

สามารถอ่านเนื้อหาข่าวเพิ่มเติมตามลิงค์ด้านล่าง
https://www.salika.co/2024/01/18/aircraft-electronics-course-by-rmutt-universtiy/

Cr.​ ทีมข่าว​ salika

18/01/2024

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ขอแสดงความยินกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2566 ในรางวัลผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติในฐาน Scopus ระดับดีมาก 🎉🎉

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post 18/01/2024
Photos from Electronics and Telecommunication Engineering RMUTT's post 12/01/2024

📸ภาพบรรยากาศกิจกรรม ETE Community Folk Song Festival 2024 ในวันที่ 11 มกราคม 2567 ณ ลานหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม #2

11/01/2024

ขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้พระพิริยมงคล พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 พระสยามเทวาธิราช พระพรหม ศาลตายาย องค์เทพเกตุแก้วสุรินทร์ภรณ์ พระพิฆเนศ และพระวิษณุกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 06.59 น. พิธีสงฆ์ และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายละเอียดดังกำหนดการที่แนบมาพร้อม

11/01/2024

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคลิป TikTok "สร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า"

10/01/2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ รักเหลือ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากสภาวิศวกร

08/01/2024

ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยน short and long-term study visits ซึ่งเป็นทุนภายใต้ Bilateral State Scholarships in Hungary ประจำปี 2024-2025 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

08/01/2024

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 และวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 โดยใช้ระบบออนไลน์ (E-VODE) ตั้งแต่เวลา 08.30-23.59 น.

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัย ใน Pathum Thani?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Pathum Thani
12110

Pathum Thani มหาวิทยาลัยอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
School of Bio-Chemical Engineering & Technology - SIIT School of Bio-Chemical Engineering & Technology - SIIT
99 Moo 18, Km. 41 On Paholyothin Highway Khlong Luang
Pathum Thani, 12120

Welcome to page of the School of Bio-Chemical Engineering and Technology (BCET), Sirindhorn

BUCA Talent BUCA Talent
School Of Communication Arts, Bangkok University
Pathum Thani, 12120

โครงการสำหรับน้อง ๆ ผู้มีใจรักในนิเทศศาสตร์ เข้ามา Workshop เพื่อค้นหา และพัฒนาสกิลทางด้านนิเทศศาสตร์

วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต Rangsit University Conservatory of Music วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต Rangsit University Conservatory of Music
Rangsit University Conservatory Of Music
Pathum Thani, 12000

Bachelor of Music & Master of Music

med.tu med.tu
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Pathum Thani, 12120

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 เมืองเอก ถ. พหลโยธิน
Pathum Thani, 12000

หลักสูตรอาชญาวิทยา และการบริหารงานยุติธรรม ม.รังสิต

สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล ม.รังสิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล ม.รังสิต
Rangsit University
Pathum Thani, 12000

Digital Innovation นวัตกรรมดิจิทัล (DI) Information Technology เท?

สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรังสิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347
Pathum Thani, 12000

สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ม.รังสิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Pathum Thani, 12110

เป็นคณะที่ผลิตนวัตกรและสร้างนวัตกรรมชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณค่าสู่สังคมและประเทศ

Aviation Institute, Rangsit University Aviation Institute, Rangsit University
Pathum Thani, 12000

AI-RSU : www.rsu.ac.th/pilot BAC : www.bangkokflying.com CAT : www.catc.or.th/2013/index.php/th GFT

Rajamangala University of Technology Thanyaburi Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Pathum Thani

มหาวิทยาลัยชั้นนำทางวิชาชีพด้านวิ?

WTU WTU
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่4 หมู่11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา
Pathum Thani, 12150

วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

ภาควิชาบรอดแคสต์ติ้งและการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภาควิชาบรอดแคสต์ติ้งและการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus
Pathum Thani, 10120

Facebook Fan Page Broadcasting (BUCA)(Official)