JAS Sustainability

JAS Driving Business For Sustainability JAS CSR for Children

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล

Photos from JAS Sustainability's post 12/12/2023

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่อความยั่งยืนให้กับคนรุ่นหลัง ภายใต้โครงการ “ยิงเมล็ดพันธุ์ปลูกป่า ปล่อยปลาสู่ธรรมชาติ” ตามแนวทางพระราชดำริในการอนุรักษ์ป่าไม้ โดยมีผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ กว่า 50 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม ยิงเมล็ดพันธุ์ไม้มะค่า และปล่อยปลาบึกลงสู่เขื่อนขุนด่านปราการชล ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก

สำหรับโครงการนี้ มีเป้าหมายจะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศน์ของพื้นที่ป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ผืนน้ำให้แหล่งอาหารของสัตว์ป่าและชุมชน และยังช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน คืนพื้นที่สีเขียวให้กับโลกต่อไปนอกจากนี้ โครงการดังกล่าวปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่า และสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานและส่งเสริมการมีจิตอาสาเพื่อทำความดีตอบแทนสังคม และส่งเสริมให้เกิดจิตสาธารณะในการดูแลฟื้นฟูและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวทางพระราชดำริ รวมทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีและความสามัคคีในหมู่พนักงานอีกด้วย

08/12/2023

JAS ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) พร้อมดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ดร.คาล จามรมาน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS รับมอบประกาศนียบัตรการเป็นองค์กรที่ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

ดร.คาล กล่าวว่า “JAS มุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลที่ดี รวมทั้งให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือนโยบายฯ และปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีการสื่อสารและขอความร่วมมือไปยังคู่ค้า เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ จนทำให้ JAS สามารถผ่านการรับรองจาก CAC ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อีกด้วย”

08/12/2023

JTS ตอกย้ำความมุ่งมั่น ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม ต่อต้านคอร์รัปชัน โดยได้รับการรับรองจากสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นปีแรก

นายซัง โด ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ JTS รับมอบประกาศนียบัตรการเป็นองค์กรที่ผ่านการประเมินและการรับรองการเป็นสมาชิกจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) เป็นปีแรก จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งใบรับรองมีอายุ 3 ปี ยืนยันตามเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ ที่เข้าร่วมต้องผ่านกระบวนการประเมินนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการคอร์รัปชันภายในองค์กรอย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด

นายซัง โด ลี กล่าวว่า “JTS ให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและป้องกันปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ผ่านการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ว่าจะไม่กระทำการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม จะไม่สนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด”

07/12/2023

๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาวริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

06/12/2023

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JAS) ส่งมอบทุนการศึกษาให้กับสามเณร โรงเรียนมงคลวิทยา อ.เมือง จังหวัดระยอง จำนวน 10 ทุน ในโครงการ JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โดยมีพระอาจารย์วิทยา จิตฺตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดสามัคคีธัมโมทัย (วัดเขาสาป) สามเณร และผู้อำนวยการโรงเรียนมงคลวิทยา ร่วมรับมอบ ณ วัดสามัคคีธัมโมทัย จ.ระยอง

สำหรับ โรงเรียนมงคลวิทยา จังหวัดระยอง เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม จัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษาสงเคราะห์ เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และให้การอุปถัมภ์นักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยจนจบปริญญาตรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังได้ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมนำวิชาการ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพระภิกษุสามเณร

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ​ ยังได้ร่วมกับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า ร่วมจัดทำโครงการ การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านความยั่งยืน เพื่อพัฒนาองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาการจัดทำคาร์บอนเครดิต (การกักเก็บก๊าซเรือนกระจก) วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย เพื่อหารายได้ที่ยั่งยืนเพื่อการศึกษาร่วมกัน ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อจัดหาทุนการศึกษาแก่เด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในวัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย และเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความสามารถในการลดภาวะโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาดูงานแก่ผู้ที่สนใจการพัฒนาโครงการ T-VER ในพื้นที่วัดอีกด้วย

04/12/2023

๕ ธันวาคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพันอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

โครงการ "เสริมแกร่งสร้างสุข ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย” 03/12/2023

คลิปบรรยากาศโครงการ "เสริมแกร่งสร้างสุข ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย” เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ชั้น 3 อาคารจัสมิน ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี

โครงการ "เสริมแกร่งสร้างสุข ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย” เมื่อวันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่าน บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) “JAS” จัดกิจกรรมโครงการ "เสริมแกร่งสร....

Photos from JAS Sustainability's post 28/11/2023

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) “JAS” จัดกิจกรรมโครงการ "เสริมแกร่งสร้างสุข ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย” โดยร่วมกับ โรงเรียนภัทรเวชสยาม(การแพทย์แผนไทย) และจิตอาสาภัทรเวชสยาม ออกหน่วยให้บริการตรวจ ดูแลสุขภาพ และรักษาฟรี พร้อมทั้งให้้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ การป้องกัน และแนวทางการรักษาผ่านแพทย์แผนไทย เพื่อนำไปปรับใช้พัฒนาชีวิตของตัวพนักงาน และบุคคลที่อยู่รอบตัว รวมไปถึงอาหารการกิน ความเป็นอยู่ ให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัท เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นในอนาคต ซึ่งจัดขึ้น ณ ขั้น 3 อาคารจัสมิน ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี

#โรงเรียนภัทรเวชสยาม

Photos from JAS Sustainability's post 17/11/2023

7 พ.ย. 2023 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณสุนันท์ ราชมณเทียร (ผู้จัดการจังหวัดร้อยเอ็ด) นำทีมพนักงานจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีสุขภาพดี และพร้อมที่จะช่วยเหลือ แบ่งปันสังคม ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (72 พรรษา) ณ หอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

#บริจาคโลหิต
้อยเอ็ด

Photos from JAS Sustainability's post 10/11/2023

3BB จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “3BB Safety Day” บริเวณถนนชุมชนแหล่งพระราม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีคุณคุณจิรภัทร ปล้องแก้ว ผู้จัดการจังหวัด พร้อมด้วยทีมช่างเทคนิคเข้าปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า ดำเนินการเก็บสายสื่อสารที่ไม่มีการใช้งาน สายขาดชำรุด ตกหย่อน และมัดรวบ พร้อมปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ให้มีความมั่นคง ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น บริษัท 3BB ให้ความสำคัญในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกับผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งประชาชนที่สัญจรอย่างต่อเนื่อง

09/11/2023

JAS ได้รับการประเมิน CGR ปี 2566 ในระดับ "ดีเลิศ" (Excellent)

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ThaiIOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จัดงานนำเสนอผลสำรวจโครงการ CGR ประจำปี 2566 ของ บจ.ไทย ทั้งหมด 782 บริษัท ทั้งนี้ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("JAS") ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ”

การที่ JAS ได้รับคะแนนการประเมินในระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานควบคู่กับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG) ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

Photos from JAS Sustainability's post 27/10/2023

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นายผดุงเดช เนียมจำเริญ ผู้ช่วยผู้จัดการ จัดกิจกรรม 3BB SAFETY DAY โดยได้จัดทีมช่างเทคนิค รื้อสายสื่อสารของบริษัท ฯ ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วลง และปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า เพื่อให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยดียิ่ง ๆ ขึ้น บริเวณโครงการเอื้ออาทร 3 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญ ในการปรับปรุงสายสื่อสาร เพื่อสร้างความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน กับผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งทางเดินเท้าต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดระเบียบสายสื่อสารที่ ตก หย่อน และมัดรวบ รื้อถอนสายที่ไม่ได้ใช้งาน ปรับปรุงในจุดข้ามถนน และจุดเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และเรียบร้อยยิ่ง ๆ ขึ้น

24/10/2023

“พิชญ์ โพธารามิก” เข้าพบ “Kim Young-shub” ซีอีโอ "เคที คอร์ปอเรชั่น (KT)" ยืนยันความร่วมมือพัฒนาแพลตฟอร์ม "Generative AI"

พิชญ์ โพธารามิก ผู้ถือหุ้นใหญ่ นำคณะผู้บริหารกลุ่มจัสมิน หรือ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เข้าพบ Kim Young-shub (คิม ยอน-ฮับ) CEO เคที คอร์ปอเรชั่น (KT) พันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ ณ สำนักงานใหญ่เคที (KT) กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ อย่างเป็นทางการ

โดยหลังจาก บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ JTS ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ บริษัท เคที คอร์ปอเรชั่น (KT) ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ของประเทศเกาหลีใต้ ในการเป็นพันธมิตรด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์แพลตฟอร์ม Generative AI ที่เป็นขีดสุดแห่งความทันสมัยของเทคโนโลยีในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งครอบคลุมบริการโครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure as a Service (IAAS), บริการด้านโมเดล Model as a Service (MAAS), บริการด้านแพลตฟอร์ม Platform as a Service (PAAS) ไปจนถึงบริการด้านซอฟต์แวร์ Software as a Service (SAAS) โดย JTS และ KT จะร่วมกันวางแผน ตลอดจนกำหนด Roadmap สำหรับธุรกิจใหม่ร่วมกันสำหรับคณะผู้บริหารกลุ่มจัสมินได้เดินทางไปเข้าพบบริษัท เคที คอร์ปอเรชั่น (KT) ในครั้งนี้ ได้มีการร่วมพูดคุยและปรึกษาเรื่อง เคที (KT) จะแชร์เทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้าง Mi:dm ซึ่งเป็นบริการ AI ระดับไฮเปอร์สเกลของบริษัทที่กำลังจะเปิดตัวในปลายเดือนนี้ เพื่อพัฒนาโมเดล LLM สำหรับประเทศไทย ในขณะที่กลุ่มจัสมินจะทำการวิเคราะห์ตลาดระดับภูมิภาคและสร้างหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) โดยสองบริษัทได้เตรียมวางแผนที่จะสร้างฟาร์ม GPU ในปี 2024 และช่วงครึ่งปีหลังจะเริ่มสร้าง Thai LLM ตามลำดับ

ทั้งนี้อ้างอิงจากข้อมูลของบริษัทวิจัยระดับโลก Statista ปริมาณของตลาด generative AI ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาดว่าจะสูงถึง 1.41 พันล้านดอลลาร์ในปี 2566 และเติบโตอย่างรวดเร็วเป็น 7.65 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2573 ซึ่งทำให้ทาง เคที (KT) คาดการณ์ว่า การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอุตสาหกรรม AI ผ่านทางความร่วมมือกับกลุ่มจัสมินจะเป็นการร่วมมือที่ประสบความสำเร็จในการบุกเบิกตลาด AI ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างแน่นอน

นอกจากนี้การประกาศเสนอขายกิจการ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (TTTBB) หรือ ทรีบรอดแบนด์ (3BB) ให้กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) บริษัทลูกของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ทางคณะกรรมการ กสทช. จะนำเข้าประชุมบอร์ดในวันที่ 25 ตุลาคมนี้ เมื่อผ่านการอนุมัติดังกล่าวแล้ว จะเป็นการควบรวมธุรกิจโทรคมนาคมสองบริษัท ทำให้ได้ฐานลูกค้ารวมกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งทั้งสองบริษัทจะสามารถทำการตลาดได้ทันที และผสานเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคตต่อไป

22/10/2023

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ

Photos from JAS Sustainability's post 18/10/2023

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดมหาสารคาม นำโดยคุณชลธิชา ปองดี ผู้จัดการจังหวัด นำทีมพนักงานจังหวัดมหาสารคาม ที่มีสุขภาพดี และพร้อมที่จะช่วยเหลือ แบ่งปันสังคม ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น นำรถเคลื่อนที่มาให้บริการ ณ สำนักงาน จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา

#บริจาคโลหิต

12/10/2023

๑๓ ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ

Photos from JAS Sustainability's post 12/10/2023

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 นายอะหมัด มามุ ผู้จัดการเขตภาคใต้ตอนล่าง นางกฤตชญา สัจพันธ์ ผู้จัดการจังหวัดอาวุโส ประจำจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเพื่อนพนักงาน เขตภาคใต้ตอนล่าง 3BB เป็นตัวแทนส่งมอบเงินบริจาคจำนวน 484,705.13 บาท เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของนายนายมูฮำหมัด อิสเฮาะ ผู้เสียชีวิต และนายนิสุไลมาน กรีเซะ ผู้ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุเหยียบกับระเบิด ขณะเข้าซ่อมแซมสายสื่อสาร จ.ยะลา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่

12/10/2023

เก็บตกบรรยากาศมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน “Sustainability Expo 2023 พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก" รวมพลังความร่วมมือจากองค์กรชั้นนำด้านความยั่งยืนของไทยและระดับนานาชาติ จัดเต็มเวทีเสวนารวมมุมมองต่างวัยจากผู้ลงมือทำจริงกว่า 300 วิทยากร 500 เครือข่ายธุรกิจยั่งยืนมาไว้ที่เดียว
ในงานจะมีจุดคัดแยกขยะ และ มีกิมมิคสะสมคะแนนจากการทำกิจกรรม ด้วยการโหลดแอพพลิเคชั่น Sustainability Expo แล้วลงทะเบียน เอาขวดน้ำ กระป๋องไปที่ตู้รีไซเคิล หรือปั่นจักรยานเพื่อเก็บพลังงานไฟฟ้าในงาน ก็ได้ Point เอาไปแลกของในงานได้ ทั้งเครื่องดื่ม กระเป๋า ที่รองแก้ว สมุดโน๊ต
โซนงานที่น่าสนใจทั้ง 8 โซน

1. โซน SEP Inspiration ร่วมสัมผัสประสบการณ์โลกเสมือน PROLOGUE: WHAT IF THE WORLD พาไปเข้าใจสมดุลใหม่ Ring of Balance ปลุกกระแส ถึงเวลาที่ต้องลงมือทำ พร้อมเจาะลึกหัวใจแห่ง SX
2. โซน BETTER ME ร่วมสัมผัสนวัตกรรมอาหารกู้โลก การดูแลสุขภาพและชีวิตที่ยืนยาวอย่างยั่งยืน
3. โซน BETTER LIVING พบกับตัวอย่างธุรกิจยั่งยืนโลก แสดงกระบวนการผลิตใส่ใจสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำที่น้อยคนจะได้เห็น
4. โซน BETTER COMMUNITY จำลองสังคมเมืองในฝัน นวัตวิถีเพื่อชีวิตเท่าเทียม น่าอยู่ ปลอดภัย และยั่งยืน พบกับแบบบ้านพอเพียงเพื่อผู้ขาดแคลน แบบโครงสร้างเมืองใหม่เชื่อมถึงกันเต็มระบบ ชุมชนสร้างสรรค์เพื่อโอกาสเท่าเที่ยมในสังคมของทุกๆคน
5. โซน BETTER WORLD รวบรวมงานศิลป์สะท้อนมุมมองความยั่งยืนในหลากหลายรูปแบบ
6. โซน Food Festival เทศกาลอาหารเพื่อโลก มาสัมผัสความอร่อยที่ยั่งยืนจากเชฟชื่อดัง มาสเตอร์เชฟ ท็อปเชฟ และไอรอนเชฟ อิ่มอร่อยเพลิดเพลินกับบรรยากาศภายใต้ธีม Thai Street Food Museum
7. โซน SX Marketplace ช้อปสนุกสินค้าโดนใจกว่า 200 ร้านค้า ทั้งสินค้าธุรกิจยั่งยืน และสินค้าชุมชนจากทั่วไทย พร้อมนิทรรศการ และเวิร์กช็อปน่าสนใจสำหรับทั้งครอบครัว
8. โซน SX Kids Zone โซนแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สนุกกับกิจกรรมเสริมทักษะและสร้างแรงบันดาลใจในการกู้โลก

ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อ วันที่ 29 ก.ย. 66 – 8 ต.ค 66 ที่ผ่านมา

#สมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่า

Photos from JAS Sustainability's post 11/10/2023

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดนราธิวาส นำโดยคุณปาริสา มะอาเซ็ง ผู้จัดการจังหวัด พร้อมด้วยทีมช่างเทคนิค จัดกิจกรรม 3BB SAFETY DAY เข้าปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า รวมทั้งทางเดินเท้าบริเวณหน้าสถานีตำรวจ ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการเก็บสายสื่อสารที่ไม่มีการใช้งาน สายขาดชำรุด ตกหย่อน และมัดรวบ พร้อมปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ให้มีความมั่นคง ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น

10/10/2023

บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด มหาชน หรือ JTS ร่วมกับ เคที คอร์ปอเรชั่น หรือ KT ประกาศความร่วมมือพัฒนาและสร้างสรรค์แพลตฟอร์ม Generative AI ซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยสุดในปัจจุบัน ครอบคลุมตั้งแต่บริการโครงสร้างพื้นฐาน, บริการด้านโมเดล, บริการด้านแพลตฟอร์ม, บริการด้านซอฟต์แวร์ ตั้งเป้าเปิดธุรกิจใหม่แห่งแรกในไทยปี 2567 ก่อนขยายทั่วอาเซียน

โดย JTS ตั้งเป้าสมาชิกผู้ใช้บริการจากจุดเริ่มต้นจนถึง 5 ปีข้างหน้าไว้ที่จำนวน 10 ล้านราย และตั้งเป้าหมายรายได้ไว้ที่ 1 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปี

นายซัง โด ลี กรรมการผู้จัดการ JTS กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง JTS กับ KT ในครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม AI จากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของ KT และ JasTel ทำให้มั่นใจว่าจะสามารถนำเสนอโซลูชัน AI ที่โดดเด่น และไม่มีใครเหมือน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างแน่นอน

ับมือKT

09/10/2023

JTS จับมือ KT ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ผนึกกำลังพัฒนาแพลตฟอร์ม Generative AI สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด มหาชน (JTS) ร่วมกับ เคที คอร์ปอเรชั่น (KT) แถลงข่าวการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เป็นพันธมิตรด้านนวัตกรรม ผนึกกำลังเพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์แพลตฟอร์ม Generative AI ที่เป็นขีดสุดแห่งความทันสมัยของเทคโนโลยีในโลกยุคปัจจุบัน พรั่งพร้อมด้วยบริการที่หลากหลาย ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่บริการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure as a Service (IAAS)), บริการด้านโมเดล (Model as a Service (MAAS)), บริการด้านแพลตฟอร์ม (Platform as a Service (PAAS)) ไปจนถึง บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software as a Service (SAAS)) ต่าง ๆ โดย JTS และ KT จะร่วมกันวางแผน ตลอดจนกำหนด Roadmap สำหรับธุรกิจใหม่ดังกล่าว ซึ่งปักหมุดเปิดตัวในประเทศไทยเป็นแห่งแรก ในปี 2567 และมีเป้าหมายที่จะขยายการให้บริการออกไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ JTS ซึ่งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียง จะใช้ประโยชน์จากธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ผนวกกับศักยภาพและความเชี่ยวชาญของบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (JasTel) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และผู้ให้บริการการเชื่อมต่อชั้นนำที่ให้บริการแก่บริษัทโทรคมนาคม (Telco) หลายแห่ง ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาพัฒนาธุรกิจใหม่ร่วมกับ KT ยิ่งไปกว่านั้น JTS ยังมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะผสานเทคโนโลยี AI เข้าไว้ในกระบวนการทำงานต่าง ๆ (Workflows) ของ JAS ซึ่งเป็นบริษัทแม่ รวมถึงบริษัทในกลุ่ม JASMINE เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กรให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น อีกทั้งมีความมุ่งหมายที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ เป็นอาคาร AI ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งอีกด้วย

JTS ตั้งเป้าหมายสมาชิกผู้ใช้บริการจากจุดเริ่มต้นจนถึง 5 ปีข้างหน้าไว้ที่จำนวน 10 ล้านราย และตั้งเป้าหมายรายได้ไว้ที่ 1 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปี

"นายซัง โด ลี กรรมการผู้จัดการ JTS" กล่าวว่า "ความร่วมมือระหว่าง JTS กับ KT ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญบนเส้นทางสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม AI ของเรา ความเชี่ยวชาญของ KT บวกกับประสบการณ์ของ JasTel ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ในเวทีภูมิภาคนี้ ทำให้เรามีความมั่นใจว่าจะสามารถนำเสนอโซลูชัน AI ที่โดดเด่น และไม่มีใครเหมือน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างแน่นอน”

"นาย เจโฮ ซง รองประธานบริษัท KT" กล่าวเพิ่มเติมว่า “KT มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ JTS ซึ่งมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตของ AI เหมือน ๆ กัน และพร้อมที่จะขับเคลื่อน สร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนกำหนดมาตรฐานใหม่ ๆ ให้แก่อุตสาหกรรม AI ในภูมิภาคนี้ร่วมกับ JTS ต่อไป”

Photos from JAS Sustainability's post 05/10/2023

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดเพชรบุรี นำโดย นายสุชาติ รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ฯ นายวิศรุต เพิ่มพูน จป.วิขาชีพ หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดกิจกรรม 3BB SAFETY DAY โดยได้จัดทีมช่างเทคนิค ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดระเบียบสายสื่อสาร โทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า แนวถนนสี่แยกไฟแดงโคกหม้อ ถึงทางรถไฟแยกท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ บริษัท ฯ ให้ความสำคัญ ในการปรับปรุงสายสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพย์สิน กับผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งทางเดินเท้า ด้วยการจัดระเบียบสายสื่อสาร รื้อถอนสายที่ไม่ได้ใช้งาน พร้อมมัดรวบ ในจุดข้ามถนน และจุดเสี่ยง ต่อการเกิดอุบัติเหตุ ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และเรียบร้อยยิ่งขึ้น

Photos from JAS Sustainability's post 04/10/2023

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดราชบุรี นำโดย นายนฤทธิชัย ใจซื่อ ผู้ช่วยผู้จัดการ จัดกิจกรรม 3BB SAFETY DAY ได้จัดทีมช่างเทคนิค ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดระเบียบสายสื่อสาร โทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า บริเวณแนวถนนเจดีย์หัก – เขางู อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ บริษัท ฯ ยังคงให้ความสำคัญ ในการปรับปรุงสายสื่อสาร เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน กับผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งทางเดินเท้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดระเบียบสายสื่อสารที่ ตก หย่อน รื้อถอนสายที่ไม่ได้ใช้งาน และมัดรวบในจุดข้ามถนน และจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และเรียบร้อยยิ่ง ๆ ขึ้น

Photos from JAS Sustainability's post 03/10/2023

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB นำโดยคุณธยานนท์ วิเศษจิตเลิศ ผู้อำนวยการภาคอีสานตอนบน คุณสุรชาติ ป้อมแสนศรี ผู้จัดการเขต และคุณสุพจน์ สรวลเส ผู้จัดการจังหวัดขอนแก่น นำทีมผู้บริหาร พนักงานจังหวัดขอนแก่น ที่มีความพร้อมด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ และพร้อมที่จะช่วยเหลือ แบ่งปันให้กับสังคม ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น นำรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่มาบริการ ณ สำนักงานบริหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมา

Photos from JAS Sustainability's post 02/10/2023

บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา นำโดยคุณจิรภัทร ปล้องแก้ว ผู้จัดการจังหวัด จัดกิจกรรม “3BB Safety Day” บริเวณถนนธรรมนูญวิถี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยจัดทีมช่างเทคนิคเข้าจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า ปรับปรุงสายสื่อสารที่ตก หย่อน และมัดรวบ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยรวมถึงแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งทางเดินเท้าอย่างต่อเนื่อง

Photos from JAS Sustainability's post 26/09/2023

JAS จัดพิธีบวงสรวงศาลพระพรหม และศาลพระพิฆเนศ เนื่องในโอกาส "วันคเณศจตุรถี"
ดร.โสรัชย์ อัศวะประภา ประธานกรรมการ และนายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระพรหม และศาลพระพิฆเนศ โดยมี ท่านพราหมณ์ศรวัส นาคะเวทิน ทำพิธีบวงสรวง เนื่องในโอกาส "วันคเณศจตุรถี" เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา

Photos from JAS Sustainability's post 26/09/2023

คณะผู้บริหาร “JAS Group” ร่วมแสดงความยินดีกับ “ท่าน รศ.ดร.พิชนี โพธารามิก” ในโอกาสได้รับรางวัล “วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น”

นายธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ์ กรรมการ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายทรงเกียรติ เตชะโพธิ์ไทร ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพันธมิตรธุรกิจ เป็นตัวแทนของคณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ “JAS” และบริษัทในเครือ เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาส ท่าน รศ.ดร.พิชนี โพธารามิก ประธานมูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา ได้รับรางวัล “วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น ครั้งที่ 9 (พ.ศ.2566)” จากสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีพิธีเข้ารับรางวัลอย่างเป็นทางการในงานประกาศเกียรติคุณวิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น ครั้งที่ 9 (พ.ศ.2566) และวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 18 (พ.ศ.2566) ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ชูรี คอลเลคชั่น โฮเทล เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา

พร้อมกันนี้ยังมีการสัมภาษณ์พิเศษเพื่อถ่ายทำ VTR และถ่ายภาพลงนิตยสารอินทาเนีย วารสารชาววิศวจุฬา เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติท่าน รศ.ดร.พิชนี โพธารามิก อีกด้วย

Photos from JAS Sustainability's post 26/09/2023

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร นำโดย คุณกนกศักดิ์ เจริญวงษา ผู้จัดการเขตสมุทรสาคร , คุณนาท อร่ามวัด ผู้จัดการจังหวัดสมุทรสาคร , คุณร่มธง ตรีสุวรรณ์ หัวหน้าแผนก Customer Installation จัดกิจกรรม 3BB SAFETY DAY ประจำเดือนกันยายน 2566 นำทีมพนักงานช่างเทคนิค เข้าจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม รื้อสายตาย มัดรวบสาย เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน แก่ผู้พักอาศัย หมู่บ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร(นาดี 1) ตำบล นาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ ปลอดภัย ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น

Photos from JAS Sustainability's post 25/09/2023

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB อุบลราชธานี โดยคุณสุรศักดิ์ กิจคณะ ผู้จัดการเขต นำทีมพนักงานที่มีสุขภาพดี มีความพร้อมที่จะส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กับสังคม ด้วยการร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย โดยภาคบริจาคโลหิตที 7 อุบลราชธานี ซึ่งกิจกรรมดีๆ นี้ทาง 3BB อุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องทุกๆ 3 เดือนและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จ.อุบลราชธานี

#ให้โลหิตต่อชีวิต
#หนึ่งคนให้หลายคนรับ
ุบลราชธานี

Photos from JAS Sustainability's post 25/09/2023

3BB จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท NT ได้ทำการรื้อสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งาน (สายตาย) ตั้งแต่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ไปจนถึงสามแยกตลาดแม่เหียะ จำนวนหลายจุดเพื่อป้องกันสายสื่อสารตกหย่อน สร้างความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมไปถึงผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ดังกล่าว และให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสารที่ใช้งานอยู่ และได้รับความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ นำรถกระเช้ามาร่วมปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่จราจรจากศูนย์จราจร ภจว.เชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่รถที่สัญจรไปมา และ เพื่อความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงาน ียงใหม่

16/09/2023

วันนี้เสาร์ที่สามของเดือนกันยายน เป็นวันทำความสะอาดโลก (World Cleanup Day) วันที่เตือนเราถึงความรับผิดชอบในการดูแลโลกที่สวยงามของเรา ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกมารวมตัวกันเพื่อทำความสะอาดขยะ ลดขยะ และปกป้องสิ่งแวดล้อม
เราอยากเชิญชวนทุกท่าน ร่วมแสดงพลังกันเก็บขยะที่ไหนก็ได้ง่ายๆ เพื่อโลกของเราสะอาดน่าอยู่มากขึ้น🌍👍
ร่วมลงมือแก้ไขปัญหาขยะ เริ่มที่ไหนก็ได้ ใกล้บ้านคุณ การกระทำเล็กๆ น้อยๆ แต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเก็บขยะ การรีไซเคิล หรือการอนุรักษ์พลังงาน ล้วนมีส่วนช่วยให้ทุกคนมีอนาคตที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 🗑️♻️
ช่วยกันเพียงเล็กน้อย เก็บขยะคนละชิ้น ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกนี้ เราสามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้เมื่อร่วมมือกัน! 🌍
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.worldcleanupday.org

#วันทำความสะอาดโลก

Photos from JAS Sustainability's post 15/09/2023

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมบรรยายและถ่ายทอดความรู้อบรมเรื่องการสไปรท์สายไฟเบอร์ออฟติก โดยมีคุณนิติ ศรีสวัสดิ์ สายงาน Regional Operation Group Cluster-HYI เป็นวิทยากร ร่วมกับทีมงานในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ ห้องปฏิบัติการ IOT แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัติจากประสบการณ์จริง สามารถนำความรู้ไปเป็นวิทยาทานพร้อมประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

14/09/2023

ต้นไม้ 1 ต้น สามารถช่วยอะไรได้บ้าง?
หลายคนคงมีคำถามและการนึกถึงว่า ต้นไม้นั้นให้ประโยชน์อะไรกับเราได้บ้าง ต้นไม้เพียง 1 ต้น จะมีประโยชน์อะไรมากมาย ซึ่งที่จริงแล้วมีประโยชน์มากเลย แต่จะมีอะไรบ้างอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ที่เราจะพาทุกคนไปดูกัน
1. ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้เฉลี่ย 9 – 15 กิโลกรัม CO2 ต่อปี

ทุกคนน่าจะทราบกันดีว่า ต้นไม้ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและนำมาสะสมไว้ตามส่วนต่าง ๆ จึงทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ถูกเก็บไว้อยู่ในต้นไม้ ซึ่งสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อน และเพิ่มปริมาณความชื้นได้อีกด้วย
2. ดักจับฝุ่นและมลพิษในอากาศ ได้ 1.4 กิโลกรัม/ปี

ช่วง PM 2.5 มาใหม่ ๆ ต้นไม้ฟอกอากาศกำลังมาแรงมากเลยช่วงนั้น ซึ่งกระบวนการการกรอกฝุ่นของน้องเกิดจากที่ฝุ่นละอองในอากาศลอยไปติดอยู่บนผิวใบไม้ เมื่อฝนตกหรือต้นไม้ถูกรดน้ำฝุ่นเหล่านั้นจะถูกชะล้างลงดินไป
3. ดูดซับความร้อนจากบรรยากาศและลดอุณหภูมิรอบบ้านลงได้ 2-4 °C

ปัญหาบ้านร้อน อีกหนึ่งปัญหาที่อยู่คู่กับคนไทยมานานมาก ๆ แต่ รู้กันไหมว่า ต้นไม้สามารถช่วยทำให้บ้านเราเย็นขึ้นได้ด้วยนะ โดยต้นไม้ที่สูง 18-20 เมตร สามารถป้องกันแสงและความร้อนจากดวงอาทิตย์ จึงไม่เกิดการสะสมความร้อนบนพื้นดิน ช่วยรักษาความชื้นในดินชะลอการไหลของน้ำผิวดิน และต้นไม้ยังเพิ่มความชื้นในบรรยากาศ โดยการคายน้ำได้ด้วย ดังนั้นการปลูกต้นไม้รอบบ้านจึงช่วยลดอุณหภูมิได้ยังไงล่ะ
4. ปล่อยก๊าซออกซิเจนให้มนุษย์ได้ 2 คนต่อปี

กระบวนการสังเคราะห์แสงของต้นไม้ นอกจากจะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้แล้วยังปล่อยออกซิเจนให้กับเราด้วยนะ โดยต้นไม้เพียง 1 ต้น สามารถผลิตก๊าซออกซิเจนบริสุทธิ์ได้ถึง 200,000 - 250,000 ลิตรต่อปีเลย ว้าวซ่ามาก ๆ ซึ่งปริมาณเท่านี้สามารถรองรับความต้องการของมนุษย์ได้ 2 คนต่อปีเลยนะ (ความต้องการก๊าซออกซิเจนของคน = 130,000 ลิตร / คน / ปี) เห็นไหมล่ะ เพียงต้นไม้ 1 ต้น ก็มีอากาศออกซิเจนบริสุทธิ์ใช้ไปได้อีกยาว ๆ เลย

นอกจากนี้น้องยังสามารถทำอะไรได้หลายอย่างเลย เช่น ดูดซับก๊าซที่เป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์ เช่น NO2 , H2SO4 , เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เล็ก, ดูดซับเสียง และลดแรงลมได้ และนี้เป็นเพียงประโยชน์ของต้นไม้ 1 ต้นเท่านั้น เห็นไหมว่าแค่มีต้นไม้ในบริเวณบ้านก็สามารถทำประโยชน์ได้หลายอย่างมากกว่าที่เราคิดอีกนะ

ขอบคุณข้อมูลดีดีจาก

https://www.scg.com/.../plant-beat-heat/netzero-plant/
https://tinyurl.com/vcnurm65

Photos from JAS Sustainability's post 12/09/2023

JasTel ติดตั้ง Solar Roof ให้กับบ้านลุงสนิท (ศูนย์พักพิงผู้สูงอายุ) จ.ราชบุรี

กลุ่มบริษัท บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) “JTS” โดย บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด “JasTel” นำทีมผู้บริหาร และพนักงาน จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กับโครงการ “JasTel Green Earth by Green Heart” ติดตั้งและส่งมอบ Solar Roof ให้กับบ้านลุงสนิท (ศูนย์พักพิงผู้สูงอายุ) อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา

JasTel ยังคงเดินหน้าส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กับสังคม พร้อมกับดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ผ่านโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ JasTel ได้ติดตั้งและส่งมอบพลังงานสะอาด ระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือ Solar Roof มูลค่ากว่า 300,000 บาท ให้กับบ้านลุงสนิทฯ (ศูนย์พักพิงผู้สูงอายุ) เพื่อช่วยลดภาระค่าไฟฟ้า ทั้งยังได้ส่งมอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากผู้บริหาร พนักงานของกลุ่มบริษัทในเครือ เพื่อเติมเต็มความสุข และสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยโครงการ “JasTel Green Earth by Green Heart” JasTel มีแผนที่จะดำเนินการติดตั้ง Solar Roof ให้บ้านลุงสนิทฯ ในเฟสต่อๆ ไปจนจบโครงการ
JasTel เชื่อมั่นว่า การให้แล้วเกิดความสุขต่อเพื่อนมนุษย์ เป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน การทำความดี ทำด้วยใจไม่หวังสิ่งตอบแทนของคนในสังคม จะทำให้สังคมกลายเป็นสังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับศูนย์ผู้ป่วยบ้านลุงสนิท ยังคงต้องการการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมสังคม โดยสิ่งที่ต้องการเร่งด่วนจำนวนมากคือ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ (เบอร์ M และ L) อุปกรณ์ทำความสะอาดแผล ข้าวสาร/อาหารแห้ง รวมถึงเงินทุนเพื่อนำมาซื้อสิ่งจำเป็นอื่นๆ โดยสามารถร่วมบริจาคสิ่งต่างๆ ได้ที่ บ้านลุงสนิท (ศูนย์พักพิงผู้สูงอายุ) เลขที่117 หมู่ 5 ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 089-5467638 หรือร่วมสมทบทุนการดูแลผู้ป่วยติดเตียงไร้ญาติได้ที่ เลขที่บัญชี 547-0-08517-5 ธ.กรุงเทพ สาขาวัดเพลง ชื่อบัญชี นายสนิท อาสนะ

Photos from JAS Sustainability's post 12/09/2023

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นายธนากร มะณี ได้จัดกิจกรรม 3BB SAFETY DAY ได้จัดทีมช่างเทคนิค ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า ให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยดียิ่ง ๆ ขึ้น บริเวณแนวถนนในชุมชน นิคม กม. 2 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญ ในการปรับปรุงสายสื่อสาร เพื่อสร้างความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน กับผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งทางเดินเท้าต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดระเบียบสายสื่อสารที่ ตก หย่อน และมัดรวบ รื้อถอนสายที่ไม่ใช้งาน ปรับปรุงในจุดข้ามถนน และจุดเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และเรียบร้อยยิ่ง ๆ ขึ้น

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ใน Pak Kret?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เก็บตกบรรยากาศมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน “Sustainability Expo 2023 พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก" รวมพลั...
บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด มหาชน หรือ JTS ร่วมกับ เคที คอร์ปอเรชั่น หรือ KT ประกาศความร่วมมือพัฒนาและสร้างสร...

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Pak Kret
11120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 08:00 - 17:00

Telecommunications companys อื่นๆใน Pak Kret (แสดงผลทั้งหมด)
i-mobile Thailand i-mobile Thailand
99/4 26th Floor Software Park
Pak Kret, 11120

สอบถามข้อมูลได้ที่ http://service.i-mobilephone.com/contact_us แจ้งปัญหา ติดตามงานซ่อม ร้องเรียน ได้ใน inbox ของแฟนเพจ

True Pak Kret True Pak Kret
99 หมู่1
Pak Kret, 11200

ผู้นำชีวิตไฮสปีด บนโลกออนไลน์

Thaibiz Provider Thaibiz Provider
111/5 Moo9, Phattara Motown, Soi Changwattana 19 , Changwattana Road
Pak Kret

Thaibiz Provider ผู้ให้บริการระบบ Network Security , Mail Server, We

Samart Digital Media Samart Digital Media
99/12 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น 24
Pak Kret, 11120

บริษัท สามารถมัลติมีเดีย จำกัด ติดต?

Infinix Solution Infinix Solution
Pak Kret, 11120

The best innovations of solutions. http://www.infinix.co.th ติดต่อทีมขาย ,Support : Call Center: +(66)8-7989-8958 Mail : [email protected]