LotusHall Mining

Heavy Engineering Construction Co.,Ltd

Photos from LotusHall Mining's post 23/04/2024

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2524 ทางผู้บริหารระดับสูง พร้อมด้วยพนักงาน ได้ไปร่วมงานสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และงานสระเกล้าดำหัววันครอบครัวสายงานเชื้อเพลิง ประจำปี 2567 ณ ลานกิจกรรม ที่ทำการเหมืองแม่เมาะ อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง เพื่อความเป็นสิริมงคล และสระเกล้าดำหัว ขอพรผู้บังคับบัญชาสายงานเชื้อเพลิง เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์

Photos from LotusHall Mining's post 20/04/2024

ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2024 ทางตัวแทนของ บริษัท โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด ได้ไปร่วมงานรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 กับท่านนายอำเภอแม่เมาะ จ. ลำปาง ณ บ้านพักนายอำเภอแมเ่มาะ จ. ลำปาง เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ให้สืบเนื่องต่อไป

Friday 19 April 2024 - The representatives of LotusHall Mining Heavy Engineering Construction Co., Ltd participated the "Pouring Water to Respect the Elders" for Songkran Event 2024 along with the District Mayor of Maemoh Disctrict, Lampang at the Mayor's residence Maemoh, Lampang for conservation of ancient Lanna traditions of Songkran festival through to the future.

27/03/2024

ประกาศ บริษัทโลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
รับสมัคร แม่บ้านประจำ 1 ตำแหน่ง
- มีประกันสังคมให้
คุณสมบัติ
- อายุตั้งแต่ 30 - 50 ปี
- ไม่จำกัดวุฒิ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักความสะอาด
- ขยัน อดทน
- มีความซื่อสัตย์สุจริต
- มีประสบการ์ณ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หลักฐานในการสมัคร
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
- สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ (ถ้ามี)
- รูป 1 นิ้ว
สนใจสอบถามรายละเอียดหรือเข้ามาสมัครด้วยตนเองที่ บริษัทโลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
(สามแยกวัดดอกพร้าว) 086-4201938

19/03/2024

ประกาศ บริษัทโลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
รับสมัคร ช่างทำสวนประจำ 1 ตำแหน่ง
- มีประกันสังคมให้
คุณสมบัติ
- อายุ 30 -50 ปี
- ไม่จำกัดวุฒิ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักความสะอาด
- ขยัน อดทน
- มีความซื่อสัตย์สุจริต
- มีประสบการ์ณ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หลักฐานในการสมัคร
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
- สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ (ถ้ามี)
- รูป 1 นิ้ว
สนใจสอบถามรายละเอียดหรือเข้ามาสมัครด้วยตนเองที่ บริษัทโลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
(สามแยกวัดดอกพร้าว) 086-4201938

16/02/2024

ประกาศรับสมัคร HR Officer
รายละเอียดงาน
- สรรหาบุคลากรเข้าทำงานทั้งในพื้นที่ / ต่างพื้นที่/ ชาวต่างชาติ
- วางแผนการทำงานของพนักงานได้
- บริหารบุคคลากรให้มีการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและ ได้ผลสูงสุด
- ประเมื่นผลการทำงานของบุคลากรในบริษัท
- เก็บ Record วันลาของพนักงาน
- จัดทำสัญญาจ้างพนักงาน

หลักฐานในการสมัคร
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
- สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
- รูป 1 นิ้ว
สนใจสอบถามรายละเอียดหรือเข้ามาสมัครด้วยตนเองที่ บริษัทโลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
(สามแยกวัดดอกพร้าว) 086-4201938

10/02/2024

ประกาศ บริษัทโลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
รับสมัคร คนขับรถเทเลอร์ (Trailer ) ประจำโครงการแม่เมาะ

คุณสมบัติ
- มีใบขับขี่ ท.3 หรือ ท.4
- ไม่จำกัดวุฒิ
- ขยัน อดทน
- มีความซื่อสัตย์สุจริต
- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานในการสมัคร
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
- สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ (ถ้ามี)
- รูป 1 นิ้ว
สนใจสอบถามรายละเอียดหรือเข้ามาสมัครด้วยตนเองที่ บริษัทโลตัส
ฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
(สามแยกวัดดอกพร้าว) 054-321511

26/01/2024

ประกาศ บริษัทโลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่ และก่อสร้างจำกัด
รับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง
Programmer
รายละเอียดงาน
- พัฒนาระบบให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์
- วิเคราะห์ ออกแบบระบบ
- ปรับปรุง แก้ไข และดูแลระบบตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
- มีพื้นฐาน Database my sql
- สามารถเขียนโปรแกรม PHP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หลักฐานในการสมัคร
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
- สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
- รูป 1 นิ้ว
สนใจสอบถามรายละเอียดหรือเข้ามาสมัครด้วยตนเองที่ บริษัทโลตัส
ฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
(สามแยกวัดดอกพร้าว) 054-321511

20/01/2024

ประกาศรับสมัคร HR Officer
รายละเอียดงาน
- สรรหาบุคลากรเข้าทำงานทั้งในพื้นที่ / ต่างพื้นที่/ ชาวต่างชาติ
- วางแผนการทำงานของพนักงานได้
- บริหารบุคคลากรให้มีการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและ ได้ผลสูงสุด
- ประเมื่นผลการทำงานของบุคลากรในบริษัท
- เก็บ Record วันลาของพนักงาน
- จัดทำสัญญาจ้างพนักงาน

คุณสมบัติ
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- เคยทำหน้าที่ในแผนกบุคุคลมาก่อน ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
- มีทักษะภาษาอังกฤษในขั้นดี - ดีมาก
- มีความรู้ในด้นกฎหมายแรงงาน และการบริหารแรงงาน
เป็นอย่างดี
- สามารถแก้ปัญหาเฉพะหน้าด้านบุคลลากรและแรงงงาน
ประจำวันได้
- บริหารงบประมาณเกี่ยวกับด้านบุคคลได้
มีประสบการณ์ในการจัดทำมาตร์ฐานอุตสาหกรรม ISO,
THAI LABOR STANDARD, การส่งอบรมฝีมือ
แรงงาน, การจ้างงานคนพิการ และกฎพื้นฐานด้านข้อ
กำหนดการประกอบงานอุตสาหกรรม

- เพศชาย / หญิง
- วุฒิขั้นต่ำ ป.ตรี
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง
- มีวุฒิภาวะและกาวะการตัดสินใจที่ Positive
- มีเหตุผลและกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในการทำงาน
- ขยัน อดทน
- มีความซื่อสัตย์สุจริต
- มีประสบการ์ณ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หลักฐานในการสมัคร
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
- สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ (ถ้ามี)
- รูป 1 นิ้ว
สนใจสอบถามรายละเอียดหรือเข้ามาสมัครด้วยตนเองที่ บริษัทโลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
(สามแยกวัดดอกพร้าว) 086-4201938

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง วาณิชย์ ใน Nakhon Lampang?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


147 Wangkhong Road, Wiengnuar
Nakhon Lampang
52000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 08:00 - 17:00

Business Services อื่นๆใน Nakhon Lampang (แสดงผลทั้งหมด)
รับพิมพ์งาน - Online รับพิมพ์งาน - Online
Tanon WangKua
Nakhon Lampang, 52100

Premsuwan Premsuwan
448 Moo 9 Wiangswan 3/3 Road, Tambol Mae Moh, Mae Moh
Nakhon Lampang, 52220

สินมั่นคงประกันภัย ศูนย์ฯลำปาง สินมั่นคงประกันภัย ศูนย์ฯลำปาง
128ถ. ไฮเวย์ลำปาง-งาว ต. พระบาท อฒเมือง จ. ลำปาง
Nakhon Lampang, 52000

เราประกัน คุณมั่นใจ

ร้าน งาวฟลอริส ร้าน งาวฟลอริส
Ngao
Nakhon Lampang, 52110

ขึ้นบ้านใหม่ งานแต่ง งานบวช งานศพ ต?

ผลิตภัทฑ์บำรุงผิวขาวและลดความอ้วน ผลิตภัทฑ์บำรุงผิวขาวและลดความอ้วน
Nakhon Lampang, 52190

สามารถช่วยลดน้ำหนักได้และสามารถบำ?

Siamchai Copy Center Siamchai Copy Center
59-59/1 Phaholyothin Road , T. Sobtui
Nakhon Lampang, 52000

Dream Up Balloon Lampang ลูกโป่งลำปาง Dream Up Balloon Lampang ลูกโป่งลำปาง
Mueang Lampang District
Nakhon Lampang, 52000

ลูกโป่งอัดแก็สฮีเลียม 100% ช่อลูกโป่ง

สุขภาพ สุขภาพ
223 ม.6 ต วังเหนือ ลำปาง
Nakhon Lampang, 52000

เพื่อสุขภาพ

ประสิทธิ์บาดาลเชียงใหม่ ประสิทธิ์บาดาลเชียงใหม่
73/1 บ้านปงชัยนาป้อ ม. 10 ต. ทุ่งฝาย อ. เมือง จ. ลำปาง
Nakhon Lampang, 52000

รับเจาะบ่อน้ำบาดาล

น้ำทหัศจรรย์ น้ำทหัศจรรย์
Nakhon Lampang, 52000