Shell keychain MP shop

จำหน่ายพวงกุญแจหอย

12/08/2015

ีหลายลายให้เลือกตามภาพค้ะ .

27/07/2015

กระบวนการเทคโนโลยี
ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผล
เราต้องประเมินผลชิ้นงานของตนเอง ว่าชิ้นงานของเรามีความบกพร่องหรือต้องแก้ไขในขั้นตอนใด เพื่อนำไปปรับปรุงนำไปปรับปรุงทางกระบวนการทางเทคโนโลยีอีกครั้ง เพื่อทำให้ชิ้นงานที่เราทำมีประสิทธิภาพมากขึ้น

27/07/2015

กระบวนการทางเทคโนโลยี
ขั้นตอนที่ 6 ปรับปรุงแก้ไข
เมื่อเราได้ผลสรุปจากที่เราได้ไปทดสอบ เราจึงหาวิธีการแก้ไขปัญหาโดยการเปลี่ยนเปลือกหอย หรือเปลี่ยนรูปร่างของหอยเพื่อตอบสนองความต้องของผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ

27/07/2015

กระบวนการทางเทคโนโลยี
ขั้นตอนที่่ 5 ทดสอบ
พวกเราได้ีการทดสอบว่าพวงกุญแจจะหลุดรึป่าว เมื่อเรานำไปห้อยที่กระเป๋าแล้วมันมีผลอย่างใร แล้วนำมาบันทึกการทดลอง และมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่อไป

27/07/2015

กระบวนการทางเทคโนโลยี
ขั้นตอนที่ 4 ออกแบบและปฏิบัติการ
พวกเราจะเริ่มจากการไปหาเปลือกหอยนำไปวาดลวดลายตามที่ต้องการ จากนั้นนำไปตากลมให้แห้ง แล้วใช้สว่านเจาะรู เพื่อที่จะใส่พวงกุยแจ แล้วนำสเปย์เคลือบมาฉีดลงบนเปลือกหอย เพื่อจะให้มีผิวที่สวยงาม มันแวว

27/07/2015

กระบวนการทางเทคโนโลยี
ขั้นตอนที่ 3 เลือกวิธีการ
ผู้ผลิตต้องพิจารณาและเลือกวิธีการแก้ปัญหา พวกเราจะตอบสนองความต้องการผู้บริโภคหรือผู้ซื้อด้วยการทำพวงกุญแจเปลือกหอยให้สวยงาม แบบใหม่ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อให้มากขึ้น

27/07/2015

กระบวนทางเทคโนโลยี
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูล
ในการผลิตหรือจัดทำสินค้า ผู้ผลิตจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจว่าเราต้องนำเปลือกหอยมาทำอย่างไร และสินค้าที่พวกเราทำคือพวงกุญแจเปลือกหอยที่มีความสวยงามทางภูมิปัญญา ที่เป็นที่สนใจของผู้ที่นิยมใช้ พวกเราจึงต้องรวมรวบข้อมูลว่าของกลุ่มผู้ใช้

27/07/2015

กระบวนการทางเทคโนโลยี
ขั้นตอนที่ 1การกำหนดปัญหาหรือความต้องการ
พวงกุญแจเปลือกหอยถือว่าเป็นสิ่งของที่ทุกๆคนใช้ห้อยอยู่เป็นประจำวัน มีหลากหลายสีสัน แต่พวกเราเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้นำพวงกุญแจมาห้อยที่ต่างๆเช่น กระเป๋าเพื่อสวยงาม และเป็นที่น่าสนใจขอนักท่องเที่ยวอีกด้วย แและถือว่าเป็นการตอบสนองความต้องการของภูมิบริโภค

27/07/2015

กระบวนการเทคโนโลยี เป็นขั้นตอนการทำงานเพื่อสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของมนุษย์ กระบวนการเทคโนโลยี ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. กำหนดปัญหาหรือความต้องการ (Identify the problem)
2. รวบรวมข้อมูล (Information gathering)
3. เลือกวิธีการ (Selection)
4. ออกแบบและปฏิบัติการ (Design and making)
5. ทดสอบ (Testing)
6. ปรับปรุงแก้ไข (Modification and improvement)
7. ประเมินผล (Assessment)
ขั้นที่ 1 กำหนดปัญหาหรือความต้องการ
ขั้นตอนแรกของกระบวนการเทคโนโลยี คือ การกำหนดปัญหาหรือความต้องการ ซึ่งเป็นการทำความเข้าใจหรือวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการหรือสถานการณ์เทคโนโลยีอย่างละเอียด เพื่อกำหนดกรอบของปัญหาหรือความต้องการให้ชัดเจนมากขึ้น
ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือความต้องการที่กำหนดไว้ในขั้นกำหนดปัญหาหรือความต้องการจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น ศึกษาจากตำรา วารสาร บทความ สารานุกรม สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต ระดมสมองจากสมาชิกในกลุ่ม โดยควรมีการรวบรวมข้อมูลรอบด้านให้ครอบคลุมปัญหาหรือความต้องการ ซึ่งจะทำให้เราสามารถสรุปวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการได้ครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้น
ขั้นที่ 3 เลือกวิธีการ
การเลือกวิธีการ เป็นการพิจารณาและเลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหาหรือความต้องการมากที่สุด โดยใช้กระบวนการตัดสินใจเลือกจากวิธีการที่สรุปได้ในขั้นรวบรวมข้อมูล ประเด็นที่ควรนำมาพิจารณาคือ ข้อดี ข้อเสีย ความสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ ความประหยัด และการนำไปใช้ได้จริงของแต่ละวิธี เช่น ทำให้ดีขึ้น สะดวกสบายหรือรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ควรพิจารณาคัดเลือกวิธีการโดยใช้กรอบของปัญหาหรือความต้องการมาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือก
ขั้นที่ 4 ออกแบบและปฏิบัติการ
การออกแบบและปฏิบัติการเป็นการถ่ายทอดความคิดหรือลำดับความคิดหรือจินตนาการให้เป็นขั้นตอน เกี่ยวกับวิธีการ แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการโดยละเอียด โดยใช้การร่างภาพ 2 มิติ การร่างภาพ 3 มิติ การร่างภาพฉาย แบบจำลอง หรือแบบจำลองความคิด และวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน จากนั้นลงมือสร้างตามแนวทางที่ได้ถ่ายทอดความคิดและวางแผนการปฏิบัติงานไว้ ผลงานที่ได้อาจเป็นชิ้นงานหรือแบบจำลองวิธีการ
ขั้นที่ 5 ทดสอบ
การทดสอบเป็นการตรวจสอบชิ้นงานหรือแบบจำลองวิธีการที่สร้างขึ้นว่ามีความสอดคล้อง ตามแบบที่ได้ถ่ายทอดความคิดไว้หรือไม่ สามารถทำงานหรือใช้งานได้หรือไม่ มีข้อบกพร่องอย่างไร หากผลการทดสอบพบว่า ชิ้นงานหรือแบบจำลองวิธีการไม่สอดคล้องตามแบบที่ถ่ายทอดความคิดไว้ ทำงานหรือใช้งานไม่ได้ หรือมีข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไข จะต้องมีการบันทึกสิ่งต่างๆ เหล่านี้ไว้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่นำไปสู่การปฏิบัติงานในขั้นปรับปรุงแก้ไขต่อไป
ขั้นที่ 6 ปรับปรุงแก้ไข
การปรับปรุงแก้ไข เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากขั้นทดสอบว่าควรปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานหรือแบบจำลองวิธีการในส่วนใด ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร แล้วจึงดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนนั้น จนกระทั่งชิ้นงานหรือแบบจำลองวิธีการสอดคล้องตามแบบที่ถ่ายทอดความคิดไว้ ทำงานหรือใช้งานได้ ในขั้นตอนนี้อาจจำเป็นต้องกลับไปที่ขั้นตอนออกแบบและปฏิบัติการอีกครั้งเพื่อถ่ายทอดความคิดใหม่หรืออาจกลับไปขั้นตอนรวบรวมข้อมูลและเลือกวิธีการที่เหมาะสมอีกครั้งก็ได้ เพื่อให้ได้สิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการที่เหมาะสมมากขึ้น
ขั้นที่ 7 ประเมินผล
การประเมินผล เป็นการนำชิ้นงานหรือวิธีการที่ได้สร้างขึ้นไปดำเนินการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการที่กำหนดไว้ในขั้นกำหนดปัญหาหรือความต้องการ และประเมินผลที่เกิดขึ้นว่าชิ้นงานหรือวิธีการนั้นสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่ หากผลการประเมินพบว่า ชิ้นงานหรือวิธีการไม่สามารถแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการได้ ควรพิจารณาว่าจำเป็นต้องแก้ไขในขั้นตอนใด เพื่อนำไปปรับปรุงตามกระบวนการเทคโนโลยีอีกครั้ง เพื่อทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
บางกิจกรรมอาจไม่ครบทั้ง 7 ขั้นตอนก็ได้ บางกิจกรรมขั้นตอนอาจสลับกันไปบ้างก็ได้แต่เมื่อนำไปใช้แล้ว นักเรียนรู้จักที่จะทำงานเป็นขั้นตอน เป็นระบบ ย้อนกลับมาดู หรือแก้ไขได้ตามขั้นตอนที่ทำไปได้
การนำกระบวนการเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่างๆ ในชีวิตประจำวันนั้น สามารถช่วยให้ผู้นำไปใช้เกิดกระบวนการทำงานที่เป็นขั้นตอน ซึ่งจะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการได้ง่ายขึ้น โดยหากผู้อ่านท่านใดนสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลด

24/07/2015

Shell keychain MP shop's cover photo

24/07/2015

Shell keychain MP shop

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


Krabi
81000

ร้านกิ๊ฟต์ช้อป อื่นๆใน Krabi (แสดงผลทั้งหมด)
The Bearnii The Bearnii
139 หมู่ 5 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
Krabi, 81140

► ตุ๊กตาหมีสกรีนเสื้อ ► LINE : Fernrarii_i หรือ Farim_k ► CAll : 0887563746 หรือ 0936646131 ► ส่งหมี จ พ ศ ► EMS : 60 บาท ► ลทบ : 40 บาท

พีทู เซ็นเตอร์ - P2 Center พีทู เซ็นเตอร์ - P2 Center
170/55 Sritrang Rd., Krabiyai
Krabi, 81000

จำหน่ายเครื่องเขียน เบ็ดเตล็ด ปลีก-ส่ง สนใจสินค้า ทัก Line id : @p2stationery หรือแวะไปร้านเราที่ https://shp.ee/cuxtxd9

Gift&SOUVENIR Gift&SOUVENIR
167/2 Maharat Rd.
Krabi, 81000

ของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึก เครื่องประดับ ของแต่งบ้าน

Krabi Exotic Decor Krabi Exotic Decor
6 Khongkha Rd
Krabi, 81000