SSRU Community Plus

SSRU Community Plus

ตำแหน่งใกล้เคียง องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

คิดดี-คิดเป็น ประโยชน์ของเพื
คิดดี-คิดเป็น ประโยชน์ของเพื
Hat Yai 90110
คลิปเด็ด เที่ยวไทย ไปรอบโลก
คลิปเด็ด เที่ยวไทย ไปรอบโลก
Bangkok 10240
สมาคมกู้ภัยโนนดินแดง
สมาคมกู้ภัยโนนดินแดง
176 ม.6 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง, Buriram
Fire&Rescue-Team
Fire&Rescue-Team
Bangkok 10110
มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน
มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน
Bangkok 10240
ชลบุรี ค้าขาย สินค้า มือ1มือ2ท
ชลบุรี ค้าขาย สินค้า มือ1มือ2ท
Pattaya
ห้องสมุดโชติพิทยะเมธา โรงเร
ห้องสมุดโชติพิทยะเมธา โรงเร
285/103 หมู่ 5 ซอย 16 ถนนพัทยานาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเพอบางละมุง จังหวัดชลบุรี, Pattaya
หน่วยจัดการสุขภาวะเด็กและเ
หน่วยจัดการสุขภาวะเด็กและเ
Lamphun
ม.อ.ปัตตานีภิรมย์-PSUPattani Pirom
ม.อ.ปัตตานีภิรมย์-PSUPattani Pirom
203 ถนนปัตตานีภิรมย์ ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี, Pattani
Media Alert
Media Alert
Bangkok 10400
สมาคม กู้ภัยกกไทร จุด อ.เมือง
สมาคม กู้ภัยกกไทร จุด อ.เมือง
Phetchabun 67000
Safe Haven Orphanage
Safe Haven Orphanage
Ban Tha Song Yang 63150
สมาคมครูสอนศาสนาอิสลามภาคฟ
สมาคมครูสอนศาสนาอิสลามภาคฟ
ถ.ลพบุรีราเมศวร์, Hat Yai
บ้านสวนครูเอ้  ขายกิ่งพันธุ์
บ้านสวนครูเอ้ ขายกิ่งพันธุ์
บ้านน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น, Amphoe Kranuan
Asia mission church
Asia mission church
74/2 บ้านนาอุดม ตำบลขามใหญ่, Ubon Ratchathani

Power of The Best Knowledges

เปิดเหมือนปกติ

30/03/2022

สวัสดีลูกเพจทุกคนค่ะ
วันนี้แอดมินมีองค์ความรู้กระบวนการศึกษาชุมชนมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการถอดบทเรียนการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชนเมือง (ชุมชนวัดประชาระบือธรรม) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ที่เป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมือง

องค์ความรู้นั้นก็คือ "การขับเคลื่อนการพัฒนาทุนทางสังคมด้วยกระบวนการของการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process)" กรณีศึกษา ชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

กระบวนคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือโจทย์อย่างตรงจุด ตลอดจนพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือโจทย์ที่ตั้งไว้ สำหรับการหาวิธีการหรือแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ปัญหา โดยมีเจตนาในการสร้างผลลัพธ์ในอนาคตที่เป็นรูปธรรม และตอบโจทย์การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับชุมชนต่อไปอีกด้วย

ทุนทางสังคมของชุมชนวัดประชาระบือธรรม :
- ทุนมนุษย์
- ทุนสังคม
- ทุนอาชีพผู้สูงอายุ
- ทุนการเงิน
- ทุนภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) ที่นำมาใช้ คือ
โมเดลเพชรคู่ หรือ Double Diamond 4 ขั้นตอน ได้แก่
1. ค้นพบ (Discover) – ทำความเข้าใจปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่างลึกซึ้ง เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางหรือตอบโจทย์ความปัญหาและความต้องการให้มากที่สุด
2. บ่งชี้/กำหนด (Define) – คัดกรองและจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการที่แท้จริง เพื่อนำมาวิเคราะห์และหาทางแก้ไขอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนและตรงประเด็นมากที่สุด
3. พัฒนา (Develop) – ระดมสมอง ระดมความคิด เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ทั้งในกรอบและนอกกรอบอย่างรอบด้าน เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางการพัฒนาที่เป็นต้นแบบที่ดีและเหมาะสมกับชุมชนที่สุด
4. นำไปปฏิบัติ (Deliver) – นำสิ่งที่ดีที่สุดไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดในสถานการณ์จริง พร้อมกับทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ตลอดจนเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ต่อไปในอนาคต

ผลลัพธ์ของการขับเคลื่อนการพัฒนาทุนทางสังคมด้วยกระบวนการของการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) ได้แก่
1. สมาชิกกลุ่มอาชีพ ซึ่งถือว่าเป็นทุนมนุษย์ มีความรู้และมีทักษะการเรียนรู้ เพื่อประกอบอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
2. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกลุ่มอาชีพ/ประชาชนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม, ผู้นำชุมชนวัดประชาระบือธรรม 1-4, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.), เครือข่ายชุมชนเขตดุสิต, ทีมยุวชนภัฏพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, กลุ่มผู้สูงอายุของชุมชนวัดประชาระบือธรรม, กลุ่มอาชีพภัฏพัฒน์วัดประชาระบือธรรม และกลุ่มอาชีพดุสิตระบือธรรม
3. จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกลุ่มอาชีพ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณ หรือทุนการเงินของกลุ่มอาชีพ
4. การใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนากลุ่มอาชีพ โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แก่ การใช้สมุนไพรไทย และการนวดกดจุดเพื่อรักษาหรือบรรเทาอาการของกลุ่มอาชีพในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้, การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยใช้ฐานชุมชนและอาชีพเป็นฐาน
5. ข้อมูลการถอดบทเรียนปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนากลุ่มอาชีพภัฏพัฒน์วัดประชาระบือธรรม และกลุ่มอาชีพดุสิตระบือธรรม ที่ซึ่งเป็นต้นแบบของการเรียนรู้วิถีชุมชนเมือง

ขอบคุณข้อมูลจาก :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

-------------------------------------------------

#เล่าไว้ให้รู้

Photos from SSRU Community Plus's post 27/03/2022

วันนี้แอดมินขอแนะนำศูนย์เรียนรู้กลุ่มอาชีพชุมชน 2 แห่ง ที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 คือ "ศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสี ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี" และ "ศูนย์เรียนรู้กลุ่มอาชีพจักสานต้นคล้าบ้านโนนสะอาด ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี"
.
ศูนย์เรียนรู้ทั้ง 2 แห่ง เป็นผลลัพธ์จากการบูรณาการวิจัย บริการวิชาการ และการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่คณาจารย์ร่วมกับนักศึกษาลงพื้นที่ศึกษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและส่งเสริมให้ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยเน้นที่การพัฒนากลุ่ม Startup และ OTOP ของจังหวัดอุดรธานี ให้สามารถสร้างรูปแบบการเรียนรู้ การสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ที่สามารถถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนความรู้ให้สามารถยกระดับไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่สามารถพึ่งพาตนเองได้
.
มาเริ่มกันที่แรก คือ "ศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสี ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี" เป็นศูนย์เรียนรู้ที่จัดแสดงและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการปั้นหม้อเขียนสี ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตำบลบ้านเชียง โดยรูปแบบการเรียนรู้นั้น คือ "Learning by Doing" เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์บ้านเชียง การผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง ไปพร้อมกับการร่วมทำกิจกรรม Workshop ไม่ว่าจะเป็นการปั้นเครื่องปั้นดินเผา (หม้อหรือไห) การเขียนลาย เขียนสี ลงบนเครื่องปั้นดินเผา และการร้อยลูกปัดดินเผาบ้านเชียง ทั้งนี้นักท่องเที่ยวหรือผู้รับบริการสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านเชียงได้อีกด้วย
(สามารถอ่านรายละเอียดฐานความรู้เพิ่มเติมได้ที่ : https://anyflip.com/rypri/ojpm และติดตามกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ ได้ที่เพจ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสี https://www.facebook.com/banchiangpottry)
.
และศูนย์เรียนรู้แห่งที่ 2 คือ "ศูนย์เรียนรู้กลุ่มอาชีพจักสานต้นคล้าบ้านโนนสะอาด ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี" ห่างจากตำบลบ้านเชียงเพียง 8 กิโลเมตรเท่านั้น ซึ่งชุมชนบ้านโนนสะอาดนี้เคยเป็น 1 ใน 3 ชุมชนนวัตวิถีของอำเภอทุ่งฝน โดยเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นคล้า ซึ่งอาศัยภูมิปัญญาที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ผสมผสานเข้ากับนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย จนเป็นผลิตภัณฑ์เลื่องชื่อของชุมชน มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น สร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพได้ ซึ่งฐานความรู้ของศูนย์เรียนรู้ประกอบไปด้วย การเพาะปลูกต้นคล้า, การนำวัสดุจากต้นคล้ามาใช้ในงานจักสาน, การแปรรูปต้นคล้าเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ และการผลิตกระดาษจากต้นคล้า
(สามารถอ่านรายละเอียดฐานความรู้เพิ่มเติมได้ที่ : https://anyflip.com/rypri/dwxd และสามารถชมและเลือกซื้อสินค้าได้ที่เพจ Yupin https://www.facebook.com/Yupin-100537577970876/)
.
ครั้งหน้าแอดมินจะนำเรื่องราวของแหล่งเรียนรู้หรือศูนย์การเรียนรู้แห่งอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันอีกนะคะ

Photos from SSRU Community Plus's post 01/12/2020

#ทีมห้องเรียนชุมชนภัฏพัฒน์ระนองนวดไทย
•••[จัดกิจกรรมผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวิสาหกิจภัฏพัฒน์ระนองนวดไทย..ไปร่วมกิจกรรมพบปะนักศึกษาและผู้ประกอบการ...ที่ระนอง]••มีโอกาสสร้างสตาร์ทอัพได้ นำทีมโดยป้าปุ๊ ครูน้อย พี่จี๊ด และพี่ท้อ

Photos from SSRU Community Plus's post 26/11/2020

#กิจกรรมห้องเรียนชุมชนภัฏพัฒน์ระนองนวดไทย
•••[ดำเนินการกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ... วันที่ 2 ธันวาคม จะไปมอบวุฒิบัตรการประกอบอาชีพให้นะครับ]•••

Photos from SSRU Community Plus's post 03/10/2020

#กิจกรรมห้องเรียนชุมชนภัฏพัฒน์ระนองนวดไทย
•••[ยังดำเนินการต่อไปเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น...เราต้องสานต่องานนี้ให้ยั่งยืนนะทุกคน]•••มีกิจกรรมต่อเนื่องประชุมปิดบัญชีกลุ่มและทบทวนการนวดรอผลเลขทะเบียนประจำตัวผู้นวดนะ...ตอนนี้พัฒนาเป็นกลุ่มวิสาหกิจแล้วนะ...ฝากพวกเราทุกคนนะครับ

Photos from SSRU Community Plus's post 12/09/2020

ขอบคุณท่ม อจ.ปอนด์ และน้องๆ ลงพื้นที่เก็บตกงาน
•••[พื้นที่ตำบลกระดังงา ขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและทีมท้องที่ ทุกท่านที่ให้การดูแลและให้จ้อมูลเผชิญจริง กับทีมสวนสุนันทาของพวกเรา]•••

NEWIngtharaSISA.mp4 01/09/2020

NEWIngtharaSISA.mp4

ดีมากครับ

NEWIngtharaSISA.mp4

CABD SSRU : Community Analysis and Big Data SSRU 31/08/2020

CABD SSRU : Community Analysis and Big Data SSRU

ฐานข้อมูล 3 ตำบล สมุทรสงคราม

CABD SSRU : Community Analysis and Big Data SSRU

28/08/2020
Photos from แหล่งเรียนรู้วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ฯ#ราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น 2564's post 16/06/2020

เดินหน้าต่อ..สวนสุนันทาราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น

ราชภัฏโพลล์ เพื่อการพัฒนาประเทศและท้องถิ่น 22/05/2020

ราชภัฏโพลล์ เพื่อการพัฒนาประเทศและท้องถิ่น

📌ร่วมสร้างสังคมปลอดการติดเชื้อ COVID เพื่อการใช้ชีวิตนอกบ้านอย่างปลอดภัย
ด้วยการตอบแบบสอบถามเพียง 2 นาที และส่งต่อให้เพื่อน(รัก)ของคุณมีส่วนร่วมในการตอบ...ภายในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 24.00 น.

https://register.kpru.ac.th/RajabhatPoll/?nu=MjAyMDAwMDI=

🇹🇭คุณคือคนสำคัญในการให้ข้อมูล เพื่อผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน 🇹🇭

ราชภัฏโพลล์ เพื่อการพัฒนาประเทศและท้องถิ่น โดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

Photos from SSRU Community Plus's post 18/05/2020

#เราเกิดได้เพราะสวนสุนันทา
•••[เป็นคำพูดชาวบ้านทีมวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ และคุณกัลยากร ทองมาก (นิด ภาพยนตร์)..แจ้งให้ทราบ]•••
•••นับเป็นพื้นที่ที่มี Social Activity..อย่างสม่ำเสมอ...ภาพแบบนี้ท่ามกลางการผ่อนปรนจะมีเพิ่มขึ้นเสมอของการพัฒนาครัวเรือนที่มีรายได้น้อย /พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานราก]•••[#ขอบคุณเยี่ยมมาก]

ราชภัฏโพลล์ เพื่อการพัฒนาประเทศและท้องถิ่น 09/05/2020

ราชภัฏโพลล์ เพื่อการพัฒนาประเทศและท้องถิ่น

...หยุดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด (COVID - 19) ให้เร็วที่สุด...

"คุณคือคนสำคัญในการให้ข้อมูล"

ด้วยการตอบแบบสอบถามเพียงแค่ 8 ข้อ
และส่งต่อให้เพื่อนของคุณมีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถาม

https://register.kpru.ac.th/RajabhatPoll/

ราชภัฏโพลล์ เพื่อการพัฒนาประเทศและท้องถิ่น โดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

Photos from SSRU Community Plus's post 06/05/2020

ขอบคุณทีมวิทยาลัยภาพยนตร์ฯ
ได้ลงพื้นที่พัฒนา อย่างต่อเนื่อง...สู่การบรรลุผลสำเร็จในดารพัฒนาคุณภาพชีวิต...เศรษฐกิจฐานราก ภายใต้ยุทธศาสตร์ราชภัฏ

01/05/2020

📣 "ต้องพกพา" มาแล้วจ้า‼️ ของดีฝีมือกลุ่มอาชีพวัดประชาระบือธรรม ... ของเด็ดเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร :

ยาหม่องน้ำสมุนไพรพญาว่าน "ดุสิตระบือธรรม" (ชนิดน้ำนะจะบอกให้)

ผลิตภัณฑ์ยาหม่องสมุนไพรพญาว่าน มีส่วนประกอบพญาว่านกว่า 4 ชนิด ไม่ว่าจะเป็น ว่านน้ำ ว่านเอ็นเหลือง ว่านร่องทอง ว่านนางคำ รวมไปถึงน้ำมันมะพร้าว มะกรูด ไพล เปราะหอม เสลดพังพอน ใบเตยหอม และเทียนข้าวเปลือก มากด้วยสรรพคุณที่สามารถดับร้อน แก้ถอนพิษ เหมาะสำหรับการนวดกดจุด หรือนวดคลายเส้น ซึ่งบรรเทาอาการปวดเมื่อย แก้พิษแมลงสัตว์กันต่อย

ผลิตภัณฑ์ของเรา มี 2 ขนาดให้เลือก คือ
- ขวดเล็ก (3 cc.) ราคา 35 บาท
- ขวดใหญ่ (8 cc.) ราคา 65 บาท
(หมายเหตุ : ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

📍ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ กลุ่มนวดกดจุดฝ่าเท้า วัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
☎️ โทร. 080-247-3921 คุณอุดม ศรีมงคล
☎️ โทร. 085-919-7059 คุณเพชรปวีณ์ ธนธันยวงศ์
☎️ โทร. 084-342-4747 คุณเทียบ ชัยศรีมาวงศ์

----------------------------------------------------------------------
ยาหม่องน้ำสมุนไพรพญาว่าน ดุสิตระบือธรรม เป็นผลผลิตจากกิจกรรมการบริการวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถ่ายทอดองค์ความรู้ (ต่อยอดจากชนิดเจลสู่ชนิดน้ำแบบพกพา) การผลิตยาหม่องสมุนไพรพญาว่าน โดยอาศัยความรู้ทางวิชาการ และความใส่ใจ พิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิต ให้กับชาวบ้านชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งกลุ่มอาชีพนวดกดจุดฝ่าเท้า วัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน ร่วมกับการให้บริการนวดกดจุดฝ่าเท้า นับเป็นของดีอย่างหนึ่งของเขตดุสิต กรุงเทพมหานครก็ว่าได้

#สวนสุนันทาราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น #ศูนย์การเรียนรู้ฯวัดประชาระบือธรรม #กลุ่มอาชีพนวดกดจุดฝ่าเท้า #ภัฏพัฒน์วัดประชาระบือธรรม

01/05/2020

📣 "ต้องพกพา" มาแล้วจ้า‼️ ของดีฝีมือกลุ่มอาชีพวัดประชาระบือธรรม ... ของเด็ดเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร :

ยาหม่องน้ำสมุนไพรพญาว่าน "ดุสิตระบือธรรม" (ชนิดน้ำนะจะบอกให้)

ผลิตภัณฑ์ยาหม่องสมุนไพรพญาว่าน มีส่วนประกอบพญาว่านกว่า 4 ชนิด ไม่ว่าจะเป็น ว่านน้ำ ว่านเอ็นเหลือง ว่านร่องทอง ว่านนางคำ รวมไปถึงน้ำมันมะพร้าว มะกรูด ไพล เปราะหอม เสลดพังพอน ใบเตยหอม และเทียนข้าวเปลือก มากด้วยสรรพคุณที่สามารถดับร้อน แก้ถอนพิษ เหมาะสำหรับการนวดกดจุด หรือนวดคลายเส้น ซึ่งบรรเทาอาการปวดเมื่อย แก้พิษแมลงสัตว์กันต่อย

ผลิตภัณฑ์ของเรา มี 2 ขนาดให้เลือก คือ
- ขวดเล็ก (3 cc.) ราคา 35 บาท
- ขวดใหญ่ (8 cc.) ราคา 65 บาท
(หมายเหตุ : ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

📍ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ กลุ่มนวดกดจุดฝ่าเท้า วัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
☎️ โทร. 080-247-3921 คุณอุดม ศรีมงคล
☎️ โทร. 085-919-7059 คุณเพชรปวีณ์ ธนธันยวงศ์
☎️ โทร. 084-342-4747 คุณเทียบ ชัยศรีมาวงศ์

----------------------------------------------------------------------
ยาหม่องน้ำสมุนไพรพญาว่าน ดุสิตระบือธรรม เป็นผลผลิตจากกิจกรรมการบริการวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถ่ายทอดองค์ความรู้ (ต่อยอดจากชนิดเจลสู่ชนิดน้ำแบบพกพา) การผลิตยาหม่องสมุนไพรพญาว่าน โดยอาศัยความรู้ทางวิชาการ และความใส่ใจ พิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิต ให้กับชาวบ้านชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งกลุ่มอาชีพนวดกดจุดฝ่าเท้า วัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน ร่วมกับการให้บริการนวดกดจุดฝ่าเท้า นับเป็นของดีอย่างหนึ่งของเขตดุสิต กรุงเทพมหานครก็ว่าได้

#สวนสุนันทาราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น #ศูนย์การเรียนรู้ฯวัดประชาระบือธรรม #กลุ่มอาชีพนวดกดจุดฝ่าเท้า #ภัฏพัฒน์วัดประชาระบือธรรม

27/04/2020

📣มาแล้วจ้า‼️ ของดีของเด็ดเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร :

ยาหม่องสมุนไพรพญาว่าน "ดุสิตระบือธรรม"

ผลิตภัณฑ์ยาหม่องสมุนไพรพญาว่าน มีส่วนประกอบพญาว่านกว่า 4 ชนิด ไม่ว่าจะเป็น ว่านน้ำ ว่านเอ็นเหลือง ว่านร่องทอง ว่านนางคำ รวมไปถึงน้ำมันมะพร้าว มะกรูด ไพล เปราะหอม เสลดพังพอน ใบเตยหอม และเทียนข้าวเปลือก มากด้วยสรรพคุณที่สามารถดับร้อน แก้ถอนพิษ เหมาะสำหรับการนวดกดจุด หรือนวดคลายเส้น ซึ่งบรรเทาอาการปวดเมื่อย แก้พิษแมลงสัตว์กันต่อย

ผลิตภัณฑ์ของเรา มี 2 ขนาดให้เลือก คือ
- ขวดเล็ก (25 ml.) ราคา 59 บาท
- ขวดใหญ่ (50 ml.) ราคา 79 บาท
(หมายเหตุ : ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

📍ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ กลุ่มนวดกดจุดฝ่าเท้า วัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
☎️ โทร. 080-247-3921 คุณอุดม ศรีมงคล
☎️ โทร. 085-919-7059 คุณเพชรปวีณ์ ธนธันยวงศ์
☎️ โทร. 084-342-4747 คุณเทียบ ชัยศรีมาวงศ์

----------------------------------------------------------------------
ยาหม่องสมุนไพรพญาว่าน ดุสิตระบือธรรม เป็นผลผลิตจากกิจกรรมการบริการวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตยาหม่องสมุนไพรพญาว่าน โดยอาศัยความรู้ทางวิชาการ และความใส่ใจ พิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิต ให้กับชาวบ้านชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งกลุ่มอาชีพนวดกดจุดฝ่าเท้า วัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน ร่วมกับการให้บริการนวดกดจุดฝ่าเท้า นับเป็นของดีอย่างหนึ่งของเขตดุสิต กรุงเทพมหานครก็ว่าได้

#สวนสุนันทาราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น #ศูนย์การเรียนรู้ฯวัดประชาระบือธรรม #กลุ่มอาชีพนวดกดจุดฝ่าเท้า #ภัฏพัฒน์วัดประชาระบือธรรม

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์  เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต
Dusit
10300

Dusit องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
บ้านหนังสือชุมชน กศน. บ้านหนังสือชุมชน กศน.
ถนนราชดำเนิน
Dusit, 13000

เป็นพื้นที่กลางในติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม การดำเนินงานของบ้านหนังสือชุมชน

มูลนิธิเมล็ดฝัน タイ公益法人『マレット มูลนิธิเมล็ดฝัน タイ公益法人『マレット
290/1 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี
Dusit, 10300

เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ทำงานด้านการศึกษา ได้รับการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิ เมื่อปีพ.ศ. 2556