สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร

ความคิดเห็น

นางยุภารัตน์ เนื่องจำนงค์ คลังจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ และแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ และระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ 1 สัมมนาการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมชากังราว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 07.30 น. นางยุภารัตน์ เนื่องจำนงค์ คลังจังหวัดกำแพงเพชร และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2565 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 07.30 น. นางยุภารัตน์ เนื่องจำนงค์ คลังจังหวัดกำแพงเพชร และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี 2565 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นางยุภารัตน์ เนื่องจำนงค์ คลังจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกำแพงเพชร (ศจพ.จ.) และคณะทำงานบูรณาการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกำแพงเพชร มิติด้านรายได้ และมิติด้านการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร เปิด?

Photos from สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร's post 24/08/2023

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. นางสาวปทิตตา เลาหพิบูลรัตนา ในฐานะประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมบุคลากรกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 7/2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมถึงสรุปผลการประเมินระบบการเงินและงบประมาณ (แบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพิจารณา การให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการ สำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร

21/08/2023

ประชาสัมพันธ์ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2566

Photos from สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร's post 18/08/2023

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) เพิ่มเติม ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.5/ว458 ลว. 9 สิงหาคม 2566

Photos from สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร's post 18/08/2023

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งยกเลิกการให้ใช้ใบรับรองแพทย์แทนใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว451 ลว. 7 สิงหาคม 2566

Photos from สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร's post 17/08/2023

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. นางสาวปทิตตา เลาหพิบูลรัตนา คลังจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม “เช้านี้ กำแพงเพชร” ครั้งที่ 12 เพื่อให้ทุกภาคส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนได้พบปะหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประสานความร่วมมือการดำเนินงานร่วมกัน โดยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ณ อุทยานแห่งชาติคลองลาน ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน

Photos from สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร's post 16/08/2023

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น. นางสาวปทิตตา เลาหพิบูลรัตนา คลังจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาปลูกป่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณวัดสุวรรณคีรี บ้านลานดอกไม้ หมู่ที่ 2 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี

Photos from สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร's post 16/08/2023

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ภายใต้การนำของนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวปทิตตา เลาหพิบูลรัตนา คลังจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำ จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกำแพงเพชร และร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการออมเงินกับ กอช. และให้คำปรึกษา ทางการเงิน รวมทั้งการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมวินัยการเงินเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ณ โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ หมู่ที่ 3 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

Photos from สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร's post 16/08/2023

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. นางสาวปทิตตา เลาหพิบูลรัตนา คลังจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ (KM) ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ครั้งที่ 8/2566 เรื่อง เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร

15/08/2023

ประชาสัมพันธ์ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2566

Photos from สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร's post 12/08/2023

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 นางสาวปทิตตา เลาหพิบูลรัตนา คลังจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะผู้บริหารการคลัง ประจำจังหวัดกำแพงเพชร และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล
เวลา 08.00 น. พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ
เวลา 17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน จังหวัดกำแพงเพชร

11/08/2023
Photos from สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร's post 09/08/2023

ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติกรณีไม่สามารถเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai ด้วย GFMIS Token Key ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/ว455 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2566

Photos from สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร's post 09/08/2023

📣เปิดรับสมัครแล้ว‼️ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 ก.ย. 66
#กรมบัญชีกลางมินิมาราธอนครั้งที่20

📌📌พบกัน▶️▶️
วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
✅สมัครได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร

07/08/2023

ประชาสัมพันธ์ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2566

04/08/2023

เศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร เดือนมิถุนายน 2566

04/08/2023

ประชาสัมพันธ์ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2566

Photos from สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร's post 03/08/2023

ประชาสัมพันธ์สถิติรายการขอเบิกเงินการอนุมัติ-เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย และรายการขอยกเลิกเอกสารของส่วนราชการภายในจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือนกรกฎาคม 2566

Photos from สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร's post 29/07/2023

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 นางสาวปทิตตา เลาหพิบูลรัตนา คลังจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะผู้บริหารการคลัง ประจำจังหวัดกำแพงเพชรและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566
เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
เวลา 08.00 น. พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน
เวลา 09.00 น. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร
เวลา 17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี

27/07/2023

🎉 สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับพื้นฐาน
• สะดวก • รวดเร็ว • เข้าถึงง่าย

Photos from สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร's post 25/07/2023

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00 น. นางสาวปทิตตา เลาหพิบูลรัตนา คลังจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ณ บริเวณตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านวังพระธาตุ หมู่ที่ 4 ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

25/07/2023

ประชาสัมพันธ์ แนวทางการเปลี่ยนเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ที่มีอายุการใช้งานครบ 5 ปี (รอบที่2) เป็นแอปพลิเคชันถุงเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม - 24 ตุลาคม 2566

24/07/2023

ประชาสัมพันธ์ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2566

Photos from สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร's post 21/07/2023

ประชาสัมพันธ์ เรื่องปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว405 ลว.13 กรกฎาคม 2566

Photos from สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร's post 21/07/2023

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/23004 ลว. 6 กรกฎาคม 2566

Photos from สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร's post 21/07/2023

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการกำหนดอัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการเพิ่มเติม ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 108 ลว. 19 มิถุนายน 2566 เเละ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จบำนาญเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง กรณีกลับเข้ารับราชการใหม่ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.3/ว109 ลว. 27 มิถุนายน 2566

Photos from สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร's post 21/07/2023

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 55(1) ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.3/ว397 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2566

Photos from สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร's post 21/07/2023

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดราคาอ้างอิงพัสดุ พ.ศ. 2566 ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ลว. 12 กรกฎาคม 2566

Photos from สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร's post 20/07/2023

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น. นางสาวปทิตตา เลาหพิบูลรัตนา คลังจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ (KM) ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ครั้งที่ 7/2566 เรื่อง ระบบบัญชีภาครัฐ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร

Photos from สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร's post 20/07/2023

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 08
30 น. ภายใต้การนำของนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวปทิตตา เลาหพิบูลรัตนา คลังจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกำแพงเพชร และร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การออมเงินกับ กอช. และให้คำปรึกษาทางการเงิน รวมทั้งการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมวินัยการเงินเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ณ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หมู่ที่ 8 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

Photos from สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร's post 20/07/2023

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 06.45 น. นางสาวปทิตตา เลาหพิบูลรัตนา คลังจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม “เช้านี้ กำแพงเพชร” ครั้งที่ 11 เพื่อให้ทุกภาคส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนได้พบปะหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประสานความร่วมมือการดำเนินงานร่วมกัน โดยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน

Photos from สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร's post 19/07/2023

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแต่มีผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ทั้งนี้ นางสาวปทิตตา เลาหพิบูลรัตนา คลังจังหวัดกำแพงเพชร ทำหน้าที่เลขานุการคณะทำงานฯ ณ ห้องประชุม ทุ่งเศรษฐี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

19/07/2023

บุคลากรดีเด่น การปฏิบัติงานดีเด่น ไตรมาสที่ 1/2566

18/07/2023

บุคลากรดีเด่นด้านการบริการเป็นเลิศ ไตรมาสที่ 2/2566

18/07/2023

รณรงค์การใช้ถุงผ้าลดโลกร้อนกันนะคะ

Photos from สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร's post 18/07/2023

มาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2566

Photos from สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร's post 17/07/2023

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 นางสาวปทิตตา เลาหพิบูลรัตนา คลังจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่น (แบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้กำหนด แนวทางการประเมินออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่ ด้านรายได้ ด้านงบประมาณรายจ่าย ด้านการเงิน ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้านการบัญชีและสินทรัพย์ ด้านการกำกับดูแลตนเอง ด้านการก่อหนี้ระยะยาว และด้านเงินสะสม ณ เทศบาลตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

17/07/2023

ประชาสัมพันธ์ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2566

Photos from สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร's post 14/07/2023

วันที่ 12 และ 14 กรกฎาคม 2566 นางสาวปทิตตา เลาหพิบูลรัตนา คลังจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่น (แบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้กำหนด แนวทางการประเมินออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่ ด้านรายได้ ด้านงบประมาณรายจ่าย ด้านการเงิน ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้านการบัญชีและสินทรัพย์ ด้านการกำกับดูแลตนเอง ด้านการก่อหนี้ระยะยาว และด้านเงินสะสม ณ เทศบาลเมืองหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร และเทศบาลเมืองปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

14/07/2023

ประชาสัมพันธ์ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่4

Photos from สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร's post 13/07/2023

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 นางสาวปทิตตา เลาหพิบูลรัตนา คลังจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดกำแพงเพชร และบุคลากรในสังกัด จัดโครงการคลินิกทางการเงิน (ครั้งที่ 12) ให้กับประชาชน ที่เป็นหนี้นอกระบบ ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ สามารถบริหารจัดการด้านรายรับ-รายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีบริษัท เจเอสมันนี่ กำแพงเพชร พิโกพลัส จำกัด เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง เทวโลก ใน Chakangrao?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนมิถุนายน 2565รายงานฉบับเต็ม : https://www.cgd.go.th/cs/kpt/kpt/%E0%B9%80%E...
งานแถลงข่าว ประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร 2565
ขอเชิญร่วมรับฟังการแถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2565 และแนวโน้มปี 2566 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา ...
ขอเชิญร่วมรับฟังการแถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2565 และแนวโน้มปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวล...
📣📣 ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565🔸 1. ระยะเวลาในการเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. – 1...
ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนพฤษภาคม 2565รายงานฉบับเต็ม : https://www.cgd.go.th/cs/kpt/kpt/%E0%B9%80%E0...
ขอประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
สถานการณ์เศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนเมษายน 2565
สถานการณ์เศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนมีนาคม 2565สำหรับท่านที่สนใจ "รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดกำแพงเพชร ประจ...
สถานการณ์เศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565สำหรับท่านที่สนใจ "รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดกำแพงเพชร ...
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชรขอประชาสัมพันธ์สถานการณ์เศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนกันยายน 2564
จับฉลากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดลำดับ จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ศูนย์ราชการ ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
Chakangrao
62000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30