สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

แฟนเพจประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

21/09/2023

🔴ถ่ายทอดสด พิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดังนี้
❖ พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับชุมชนที่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๑ ชุมชน จาก ๑๔ รายการ
❖ พิธีมอบโล่รางวัลให้กับ บุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำ
คุณประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.
๒๕๖๕ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
- ประเภทบุคคล จำนวน ๑๖ รางวัล
- ประเภทกลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กร หรือหน่วยงาน จำนวน ๗ รางวัล
❖ พิธีมอบรางวัล ๑ จังหวัด ๑ เมนู เชิดชูอาหารถิ่น “รสชาติ...ที่หายไป The Lost
Taste” จำนวน ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
❖ พิธีมอบโล่รางวัลโครงการคัดเลือกโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ระดับ
ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ โรงเรียน
ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

Photos from สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร's post 20/09/2023

=== การประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม โดยนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ===

วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายสุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังนโยบาย ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมด้วยโมเดล “THACCA” (Thailand Creative Content Agency) เพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอดวัฒนธรรมในอนาคต รวมถึงนโยบาย Soft Power สร้างเสน่ห์วิถีไทย ครองใจคนทั้งโลก
ในการนี้ นางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมรับฟังนโยบาย ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม อีกทั้งมอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ และพนักงานราชการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมรับฟังนโยบายผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
#สาสน์ศิลป์วัฒนธรรมกำแพงเพชร

Photos from สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร's post 20/09/2023

=== การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ...ที่หายไป The Lost Taste” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ===

วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ...ที่หายไป The Lost Taste” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีนางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวรายงาน คณะผู้ทรงคุณวุฒิประจำโครงการ ดร.สง่า ดามาพงษ์ ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล นายจรงค์ศักดิ์ รองเดช (คุณสตางค์ ภัตตาคารบ้านทุ่ง) รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน นายวรพงศ์ ผูกภู่ พร้อมผู้บริหาร ร่วมด้วยผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด เครือข่ายวัฒนธรรม และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมประชุม กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนา “การพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย” โดย ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการฯ ต่อด้วยการเสวนา หัวข้อ “ก้าวแรกสู่การยกระดับของสมัชชาวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน” และปิดท้ายด้วยหัวข้อ “อาหารถิ่น อาหารไทย ยกระดับอย่างไร ให้สร้างสรรค์ ได้อย่างยั่งยืน” โดยผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มูลนิธิชีววิถี (BioThai) เชฟอ๊อฟ (เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย) คุณสตางค์ (พิธีกรรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง) และนายวรพงศ์ ผูกภู่ ดำเนินรายการ ซึ่งผลจากการประชุมในครั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน จะสามารถนำไปกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนต่อไป
ในการนี้ นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางสาวกนกวรรณ สมบุญโสด และนายอิทธิเดช เปลี่ยมแพร นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมแกรนด์พาลาสโซ โรงแรมเดอะพาลาสโซ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
#สาสน์ศิลป์วัฒนธรรมกำแพงเพชร

20/09/2023

การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ...ที่หายไป The Lost Taste” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

20/09/2023

การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ...ที่หายไป The Lost Taste” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Photos from สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร's post 19/09/2023

=== การฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการและอำนวยการงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำหรับผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานของกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ===

วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายชนะกิจ คชชี ผู้อำนวยการกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการและอำนวยการงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำหรับผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานของกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน โดยมีนายพายุ สมบัติ วิทยากรจากบริษัท ดิ เอ็กซ์เซเล้นท์ คอมมูนิเคชั่น จํากัด ผู้อำนวยการกลุ่มในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานแ ละเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบ ZOOM ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างทักษะความชำนาญในการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการและอำนวยการงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จากการพัฒนาและแก้ไขระบบสารสนเทศฯ ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ในการนี้ นางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายศุภชัย พูลสมบัติ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ พร้อมด้วย พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี และพนักงานขับรถ เข้าร่วมอบรม กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ณ สำนักงานกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง และห้องงานประสานขอพระราชทานเพลิง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
#สาสน์ศิลป์วัฒนธรรมกำแพงเพชร

Photos from สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร's post 19/09/2023

=== โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ===

วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลพรานกระต่าย ภายใต้การนำของนายอานนท์ อภิชาติตรากูล นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย ดำเนินการจัดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ และนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้ ส่งผลให้เด็ก เยาวชนเป็นคนเก่ง คนดี และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในชุมชนสังคมได้อย่างมีความสุข
ในการนี้ นางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางจิตภา ถมอินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และนางสาววรางคณา ถมอินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด ณ วัดกุฏิการาม ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
#สาสน์ศิลป์วัฒนธรรมกำแพงเพชร

Photos from กระทรวงวัฒนธรรม's post 19/09/2023

ยูเนสโกประกาศแล้ว !! เมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลก!! วธ. ชวนคนไทยร่วมฉลองและแสดงความยินดีทั่วประเทศ

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เป็นประธานงานแถลงข่าวการประกาศขึ้นทะเบียนเมืองโบราณศรีเทพเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยมี นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ทั้งนี้ ภายในงาน มีการเปิดวีดิทัศน์ความเป็นมา และการแสดง "ระบําศรีเทพ" และการร่วมชมการถ่ายทอดสดผลการพิจารณาจากองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก ในการพิจารณาให้เมืองโบราณศรีเทพเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม แห่งที่ ๔ ของประเทศไทย

ในโอกาสนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ระหว่างการประชุม UNGA ครั้งที่ ๗๘ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ได้โทรศัพท์ขอบคุณคณะทำงานและแสดงความยินดีกับทางคณะผู้แทนไทยที่เดินทางไปประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ ๔๕ ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านด้วย

สำหรับการประกาศข่าวดีในครั้งนี้ ทำให้ปัจจุบันประเทศไทย มีแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม รวม
เป็น ๔ แห่ง ได้แก่
๑. นครประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย - กำแพงเพชร
๓. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
และ ๔. เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์แห่งนี้

นับเป็นการขึ้น
ทะเบียน เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทยในรอบกว่า ๓๐ ปี

Photos from สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร's post 19/09/2023

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงเมธาพร วันแจ้ง
ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับประเทศ ภายใต้โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และต่อยอดวัฒนธรรมไทย สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม

#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
#สาสน์ศิลป์วัฒนธรรมกำแพงเพชร

Photos from สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร's post 18/09/2023

📣📣📣 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสาวงาม ลูกหลานชาวจังหวัดกำแพงเพชร เพศหญิง อายุระหว่าง 16 - 28 ปี ร่วมประกวดธิดากล้วยไข่เมืองกำแพง ในงานประเพณี “สารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง” ประจำปี พ.ศ. 2566 📣📣📣

รายละเอียดการสมัคร
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การสมัครภายในโพสต์นี้
***ทั้งนี้ สาวงามท่านใดที่สนใจสมัครสามารถเดินทางมาสมัครได้ด้วยตนเอง ที่
- ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
- โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2566
- กำหนดประชุมผู้เข้าประกวดหรือผู้แทน ในวันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร

ผู้ประสานงาน
1.นางกฤษณา กอสัมพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 09-5195-9958
2.นายจเร ปิ่นจุไร
โทร. 06-5741-6154
3.นางสาวฐิติมา สอนดี
โทร. 09-4734-2048

Photos from สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร's post 18/09/2023

📣📣📣 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลูกหลานชาวจังหวัดกำแพงเพชร 📣📣📣
มาสมัครเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยกล้วยไข่เมืองกำแพง ในงานประเพณี “สารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง” ประจำปี พ.ศ. 2566

รายละเอียดการสมัคร
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์
1.เป็นเด็กหญิง อายุ 5 - 7 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันตัดสินการประกวด
2.ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย 1 ประการ ดังต่อไปนี้
1) เป็นผู้เกิดในจังหวัดกำแพงเพชร ตามหลักฐานสูติบัตร
2) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร
3) กำลังศึกษาหรือเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาในเขตจังหวัดกำแพงเพชร
3.ไม่เคยเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหนูน้อยกล้วยไข่เมืองกำแพง

📍📍📍 ทั้งนี้ สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ที่
- ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
- โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2566
- กำหนดประชุมผู้เข้าประกวดหรือผู้แทน ในวันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร

ผู้ประสานงาน
1.นางกฤษณา กอสัมพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 09-5195-9958
2.นายจเร ปิ่นจุไร
โทร. 06-5741-6154
3.นางสาวฐิติมา สอนดี
โทร. 09-4734-2048

Photos from สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร's post 18/09/2023

=== การประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ===

วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายเทวัญ หุตะเสวี อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรม และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสภาวัฒนธรรม โดยได้มีการรายงานสถานะทางการเงินของสภาวัฒนธรรม สรุปผลการดำเนินกิจกรรม “ของดีบ้านฉัน อาหารพื้นถิ่น เมืองกำแพง” ผลการประกวดสื่อวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อสร้างกระแสการรับรู้ หัวข้อ “ของดี-บ้านฉัน” จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมกับมอบหมายภารกิจการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ เวทีกลาง ภายในงานประเพณี “สารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ อีกทั้งหารือเรื่องการจัดจ้างเจ้าหน้าที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ในการนี้ นางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางสาวพชรพรรณ ชุ่มเปี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
#สาสน์ศิลป์วัฒนธรรมกำแพงเพชร

Photos from สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร's post 18/09/2023

=== การประชุมการจัดทำรายงานผลการประเมิน และผลการปฏิบัติงานราชการในระดับบุคคลของผู้ดำรงตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัด รอบที่ ๒/๒๕๖๖ ===

วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมการจัดทำรายงานผลการประเมิน และผลการปฏิบัติงานราชการในระดับบุคคลของผู้ดำรงตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัด รอบที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อเตรียมการรวบรวมข้อมูลประกอบการรายงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ในการนี้ นางสาวพชรพรรณ ชุ่มเปี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นายอภินันท์ มุสิกะพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม นางสาวระวีวรรณ โตวารี ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ นางจิตภา ถมอินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นางสาวกฤติยา ทัศนภาพ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนายศุภชัย พูลสมบัติ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
#สาสน์ศิลป์วัฒนธรรมกำแพงเพชร

Photos from กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานจังหวัดกำแพงเพชร's post 18/09/2023

วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ นางจุรี บุญเพ็ง ป.ม., ท.ช. ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ เมรุวัดไร่เหนือ ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
เวลา ๑๓.๐๐ น. เชิญโกศศพขึ้นรถยนต์จากบ้านเลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ ไปยังเมรุวัดไร่เหนือ หยุดรถเชิญโกศศพแห่เวียนเมรุ แล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธาน
เวลา ๑๖.๐๐ น. พระราชทานเพลิง
ในการนี้ นางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายศุภชัย พูลสมบัติ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ พร้อมด้วย พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี และพนักงานขับรถ กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๖ พิษณุโลก สนับสนุนภารกิจกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ปฏิบัติหน้าที่เชิญฉัตรเบญจา ๑๐ คัน ประกอบริ้วขบวนเชิญโกศศพแห่เวียนเมรุ และตอนพระราชทานเพลิง ในการพระราชทานเพลิงศพ (โกศโถ)
ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ

ติดต่อสอบถามเรื่องการขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพได้ที่
ห้องงานประสานขอพระราชทานเพลิง ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น ๑
ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
โทร. ๐๙-๖๓๐๓-๘๒๗๘
#ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ติดตามภารกิจของกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานจังหวัดกำแพงเพชรได้ที่
https://www.facebook.com/FuneralCeremonyKPP

Photos from กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานจังหวัดกำแพงเพชร's post 18/09/2023

วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ นางนวภัส สุขหร่อง ท.ช., ท.ม. ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ เมรุวัดวังเจ้า ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
เวลา ๑๖.๐๐ น. พระราชทานเพลิง
ในการนี้ นางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายมานะ วัดเกลี้ยพงษ์ นักวิชาการวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายกรวุฒิ จำเริญพัฒน์ นายสิทธิชัย จันทรังษี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี และนายพนม สงสนั่น พนักงานขับรถ กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ปฏิบัติหน้าที่ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ โดยมีนายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ นายอำเภอวังเจ้า เป็นประธาน
ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ

ติดต่อสอบถามเรื่องการขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพได้ที่
ห้องงานประสานขอพระราชทานเพลิง ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น ๑
ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
โทร. ๐๙-๖๓๐๓-๘๒๗๘
#ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ติดตามภารกิจของกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานจังหวัดกำแพงเพชรได้ที่
https://www.facebook.com/FuneralCeremonyKPP

Photos from สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร's post 18/09/2023

=== การลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ===

วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖
คณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ นำโดย นายชัยพฤกดิ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบธุรกิจโรงแรมเพื่ออนุมัติคำขอรับโอน และต่อใบอนุญาต ในพื้นที่อำเภอลานกระบือ และอำเภอเมืองกำแพงเพชร จำนวน ๔ แห่ง
ในการนี้ นางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายธนาวุทธ สายหยุด นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ร่วมตรวจสถานประกอบธุรกิจโรงแรมดังกล่าวด้วย

#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
#สาสน์ศิลป์วัฒนธรรมกำแพงเพชร

15/09/2023

🏵🎉จังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญเที่ยวงานประเพณี "สารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง" ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 5-15 ตุลาคม 2566 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร
📌 วันที่ 7 ตุลาคม 2566 ชมพิธีเปิดยิ่งใหญ่ตระการตา
🎈 วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ชมการประกวดหนูน้อยกล้วยไข่
💛 วันที่ 14 ตุลาคม 2566 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันสารทไทย และร่วมสืบสานประเพณีทำบุญทอดผ้าป่าแถว
🎖 วันที่ 15 ตุลาคม 2566 ชมการประกวดธิดากล้วยไข่
👉👉 ตลอดงานทุกวัน ชมนิทรรศการสินค้าการเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้า Gi และของดีทั้ง 11 อำเภอ และกิจกรรมและนิทรรศการทางวัฒนธรรม การแสดงบนเวทีกลาง และการแสดงคอนเสิร์ตทุกค่ำคืน พร้อมมีสลากกาชาดการกุศลจำหน่าย รอลุ้นรับรางวัลใหญ่มากมาย
⚡แล้วพบกัน...5-15 ตุลาคมนี้ ⚡

#สารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
#สาสน์ศิลป์วัฒนธรรมกำแพงเพชร

Photos from สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร's post 15/09/2023

=== โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลเขาคีริส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ===

วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลเขาคีริส ภายใต้การนำของนายวรเทพ ศุภกิจเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีริส มอบหมายให้ นายสุนทร รอดเขียว รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาคีริส เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลเขาคีริส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อพัฒนาจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ให้เด็กและเยาวชนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทไทย
ในการนี้ นางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางจิตภา ถมอินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วย นายกรวุฒิ จำเริญพัฒน์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี และนางสาววรางคณา ถมอินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นวิทยากรมารยาทไทยในโครงการนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาคีริส ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
#สาสน์ศิลป์วัฒนธรรมกำแพงเพชร

Photos from สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร's post 15/09/2023

=== การประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ===

วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ โดยที่ประชุมได้มีการรายงานข้อมูล สถิติ ความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฯ, ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ, รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัดฯ นอกจากนี้ ได้พิจารณาแนวทางการบูรณาการการทำงานของคณะกรรมการฯ ประเด็นการกำหนดวาระและเรื่องที่เห็นว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการป้องกันการทุจริตอีกด้วย
ในการนี้ นางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายพลภัทร อู่ไทย นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
#สาสน์ศิลป์วัฒนธรรมกำแพงเพชร

Photos from สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร's post 15/09/2023

=== การประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเสียงดังรบกวนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ===

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเสียงดังรบกวนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ด้วยจังหวัดกำแพงเพชรมีคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเสียงดังรบกวนในพื้นที่ ภายในที่ประชุมมีการสรุปผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาเสียงดังรบกวนในพื้นที่จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นอกจากนี้มีการรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค และการทบทวนแนวทางมาตรการการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเสียงดังรบกวนในพื้นที่อีกด้วย
ในการนี้ นางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายธนาวุทธ สายหยุด นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
#สาสน์ศิลป์วัฒนธรรมกำแพงเพชร

Photos from สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร's post 15/09/2023

=== พิธีทำบุญตักบาตร โครงการ “ผู้ว่า พาทำบุญ ในวันธรรมสวนะ” ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ===

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น.
นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร โครงการ “ผู้ว่า พาทำบุญ ในวันธรรมสวนะ” ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้หน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสทำบุญในวันธรรมสวนะ แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ใกล้ชิดพระรัตนตรัย เข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา สามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ในการนี้ นางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางจิตภา ถมอินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ข้าราชการ พนักงานราชการ บุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ วัดกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
#สาสน์ศิลป์วัฒนธรรมกำแพงเพชร

Photos from สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร's post 15/09/2023

=== การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หนเหนือ ณ วัดรัตนปทุม อำเภอพรานกระต่าย ===

วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” หนเหนือ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการฯ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้ถวายสักการะ พระพรหมวัชรวิสุทธิ์ เจ้าคณะภาค ๔ และคณะสงฆ์จังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายอำเภอพรานกระต่าย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านคุยป้อม ร่วมให้การต้อนรับ
ในการนี้ นางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายอภินันท์ มุสิกะพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายมานะ วัดเกลี้ยพงษ์ นายนพดล คำกองแก้ว นักวิชาการวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี ร่วมให้การต้อนรับและสนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ วัดรัตนปทุม ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
#สาสน์ศิลป์วัฒนธรรมกำแพงเพชร

Photos from สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร's post 15/09/2023

=== การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ===

วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อรายงานความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทย ปี ๒๕๖๕ ภายในที่ประชุมมีการรายงานผลการรับรององค์กรสาธารณประโยชน์, องค์กรสวัสดิการสังคมจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๑๑๘ องค์กร และรายงานผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๖๐๘,๐๙๐ บาท และมติที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๒ คณะอีกด้วย
ในการนี้ นางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางสาวพชรพรรณ ชุ่มเปี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
#สาสน์ศิลป์วัฒนธรรมกำแพงเพชร

Photos from สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร's post 15/09/2023

=== การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชร (ก.บ.จ.จังหวัดกำแพงเพชร) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ===

วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชร (ก.บ.จ.จังหวัดกำแพงเพชร) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โดยที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๓ โครงการ ๓๘ กิจกรรม โดยขณะนี้มีผลการเบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕๑ และยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายร้อยละ ๕๑.๘๗ มีการทำ PO ในระบบแล้วร้อยละ ๖๔.๓๑ คงเหลือจ่ายร้อยละ ๐.๖๑ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการขอมติเพื่อพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสามารถดำเนินการได้ในรายละเอียดของกิจกรรมในงบดำเนินงานที่ไม่ทำให้จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์ลดน้อยลง และให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมในการดำเนินงานด้วย
ในการนี้ นางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
#สาสน์ศิลป์วัฒนธรรมกำแพงเพชร

Photos from สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร's post 15/09/2023

=== การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของประชาชน การวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด จังหวัดกำแพงเพชร ===

วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของประชาชน การวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด เพื่อเป็นกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนา และดำรงรักษาพื้นที่โดยรวมของจังหวัดในอนาคต การพัฒนาในด้านต่างๆ จึงต้องมีความสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ทั้งนี้การดำเนินการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด จะมีการพิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อจะได้ถ่ายทอดการพัฒนาลงสู่พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับในที่ประชุมได้มีการวางแผนและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด รวมถึงการเสวนาในเรื่อง “แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร” อีกด้วย
ในการนี้ นางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายอภินันท์ มุสิกะพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องเยาวมาลย์ ชั้น ๗ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
#สาสน์ศิลป์วัฒนธรรมกำแพงเพชร

Photos from สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร's post 15/09/2023

=== การอบรมการทำแกงมัสมั่นกล้วยไข่ เมนูอาหารถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร ในกิจกรรม "๑ จังหวัด ๑ เมนู เชิดชูอาหารถิ่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ===

วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายรุ่งธรรม ศรีวรรธนศิลป์ หัวหน้าศูนย์บริรักษ์ไทย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดการอบรมการทำแกงมัสมั่นกล้วยไข่ ซึ่งเป็นเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร ในกิจกรรม "๑ จังหวัด ๑ เมนู เชิดชูอาหารถิ่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้ที่สนใจสามารถปรุงเมนูดังกล่าวได้ เป็นการนำเสนอเมนูอาหารให้แพร่หลายยิ่งขึ้น
ในการนี้ นางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางสาวพชรพรรณ ชุ่มเปี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นายศุภชัย พูลสมบัติ นายอิทธิเดช เปลี่ยมแพร นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ นายมาโนชญ์ นาคบาง นักวิชาการวัฒนธรรม และนายนิรัญ เงินอยู่ เจ้าหน้าปฏิบัติงานพิธี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์บริรักษ์ไทย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
#สาสน์ศิลป์วัฒนธรรมกำแพงเพชร

Photos from สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร's post 15/09/2023

=== การประชุมสัมมนาโครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ===

วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาโครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ผ่านระบบออนไลน์ สมเด็จพระพุทธพจนวชิรมุนี รองประธานคณะกรรมการ อ.ป.ก. นำเจริญพระพุทธมนต์บทถวายพระพรชัยมงคล “จักกิวังสะทะสะมะปะระเมนทะมหาราชาภิฤติคาถา” พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณและกล่าวสัมโมทนียกถาในการประชุมดังกล่าว เพื่อร่วมรับฟังแนวทาง นโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) รับฟังการบรรยายถวายความรู้พิเศษ และร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไขในการดำเนินงานของหน่วย อ.ป.ต. ในช่วงที่ผ่านมา
ในการนี้ นางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางสาวพชรพรรณ ชุ่มเปี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และข้าราชการสำนักงานวัฒนะรรมจังหวัด เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
#สาสน์ศิลป์วัฒนธรรมกำแพงเพชร

Photos from กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน's post 13/09/2023

วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญาณตนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี โดยมีนางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้พบปะแนะนำแนวทางและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

Photos from สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร's post 13/09/2023

=== การเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และปฏิญาณตนของข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี และพนักงานขับรถ กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ===

วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.
นางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และรับฟังการปฏิญาณตนของข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี และพนักงานขับรถ กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ณ สำนักงานกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
#สาสน์ศิลป์วัฒนธรรมกำแพงเพชร

13/09/2023

ประชุมสัมมนาโครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)
วันพุธที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และองค์กรภาคีเครือข่าย

Photos from สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร's post 12/09/2023

=== การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ===

วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น โดยจังหวัดกำแพงเพชรได้แจ้งแนวทางการดำเนินการเบื้องต้น เพื่อเตรียมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้ทราบเพื่อจัดทำรายละเอียดผลงานหรือโครงการกิจกรรมตามแบบรายงานที่กำหนดส่งให้จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับจังหวัด จึงได้กำหนดคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน ๑๑ ด้าน
ในการนี้ นางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางสาวระวีวรรณ โตวารี ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
#สาสน์ศิลป์วัฒนธรรมกำแพงเพชร

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Kamphaeng Phet?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

จากเส้นใยสู่ผืนผ้า จากภูมิปัญญาสู่อาภรณ์
Happy Trip
การให้คือความสุข
สรุปโครงการ "สราญวิถี ยลของดีเมืองกำแพง"
แกงขี้เหล็ก ยาอร่อยในวันลอยกระทง ของชาวนครชุมเมืองโบราณ
ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย จังหวัดกำแพงเพชร
ข้าวต้มมัด ข้าวต้มลูกโยน ขนมแห่งศรัทธาของชาวจังหวัดกำแพงเพชร

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet
62000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Kamphaeng Phet (แสดงผลทั้งหมด)
หมวดทางหลวงนครชุม แขวงทางหลวงกำแพงเพชร สำนักงานทางหลวงที่ 4 หมวดทางหลวงนครชุม แขวงทางหลวงกำแพงเพชร สำนักงานทางหลวงที่ 4
42 หมู่ 9 ต. นครชุม อ. เมือง จ. กำแพงเพชร
Kamphaeng Phet, 62000

วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้ทาง

งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองกำแพงเพชร งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองกำแพงเพชร
ถนน เทศา1
Kamphaeng Phet, 62000

เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง191

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet, 62000

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
1/2 หมู่ 1 ต. หนองปลิง อ. เมือง
Kamphaeng Phet, 62000

เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ทั?

ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet

แฟนเพจประชาสัมพันธ์ ที่ว่าการอำเภอ

ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำแพงเพชร ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำแพงเพชร
343 ถ. เทศา 2 ต. ในเมือง อ. เมือง
Kamphaeng Phet, 62000

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7 ถ. กำแพงเพชร-สุโขทัย ต. หนองปลิง อ. เมืองกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet, 62000

การศึกษา

สำนักงานเคหะจังหวัดกำแพงเพชร การเคหะแห่งชาติ สำนักงานเคหะจังหวัดกำแพงเพชร การเคหะแห่งชาติ
3/298 หมู่ 13 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet, 62000

สำนักงานเคหะชุมชนกำแพงเพชร การเคหะ

แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร
613 ถ. กำแพงเพชร-สุโขทัย ต. หนองปลิง
Kamphaeng Phet, 62000

แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
11/2 หมู่ 9 ตำบลบ่อถ้ำ
Kamphaeng Phet, 62140

"บ่อถ้ำเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่เกษตรธร?

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร
279 หมู่ 7 ถ. กำแพงเพชร-สุโขทัย ต. หนองปลิง อ. เมือง กำแพงเพชร
Kamphaeng Phet, 62000

ฝึกอบรม พัฒนาฝีมือ เพิ่มศักยภาพฝีม?