Easy Law

Easy Law

ตำแหน่งใกล้เคียง การปฏิบัติตามกฎหมาย

รับยื่นวีซ่า กรอกเอกสารวีซ่
รับยื่นวีซ่า กรอกเอกสารวีซ่
11110
ทนายความพัทยา Pattaya Lawyer
ทนายความพัทยา Pattaya Lawyer
10110
ทนายความอำเภอเทิง Thoeng Lawyer
ทนายความอำเภอเทิง Thoeng Lawyer
สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๒๒ อาคารเค ซอยสุขุมวิท ๓๕ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเห
Phuket International Law Office
Phuket International Law Office
22 K-Building, Sukhumvit 35 (headquarters)
ทนายความอำเภอเวียงสระ Wiang Sa Lawyer
ทนายความอำเภอเวียงสระ Wiang Sa Lawyer
22 K-Building, Sukhumvit 35 (Headquarters)
Khon Kaen International Law Office
Khon Kaen International Law Office
22 K-Building, Sukhumvit 35(Headquarters)
ทนายความอำเภอลำลูกกา Lawyer at Lam Luk K
ทนายความอำเภอลำลูกกา Lawyer at Lam Luk K
10110
ทนายความอำเภอเชียงคำ Chiang Kham Lawyer
ทนายความอำเภอเชียงคำ Chiang Kham Lawyer
10110
ประกันอิสระภาพ Liberty Insurance
ประกันอิสระภาพ Liberty Insurance
22 K-Building, Sukhumvit 35
ทนายความจังหวัดตรัง Trang Lawyer
ทนายความจังหวัดตรัง Trang Lawyer
สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๒๒ อาคารเค ซอยสุขุมวิท ๓๕ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเห
ทนายความคดีฆ่า Murder
ทนายความคดีฆ่า Murder
10110
ทนายความอำเภอโขงเจียม Lawyer at Khong
ทนายความอำเภอโขงเจียม Lawyer at Khong
10110
ทนายความคดีพรากผู้เยาว์ Take away
ทนายความคดีพรากผู้เยาว์ Take away
10110
ทนายความจังหวัดมุกดาหาร Mukdahan L
ทนายความจังหวัดมุกดาหาร Mukdahan L
22 K-Building, Sukhumvit 35
Krabi International Law Office
Krabi International Law Office
22 K-Building, Soi Sukhumvit 35, Sukhumvit rd., (Headquarters)

ความคิดเห็น

Hi, I am Swati from Blinkkit.com We make awesome Lawyer Website for just $50, so was wondering if I could showcase our portfolio to you

วัตถุประสงค์การจัดทำเพจนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่บุคคลทั่วไป

10/08/2021

#รับช่วงสิทธิ : คำนี้ในกฎหมายแปลว่าอะไร?
.
.
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 226 วรรคหนึ่ง กล่าวว่า....
"บุคคลผู้รับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้ ชอบที่จะใช้สิทธิทั้งหลายบรรดาที่เจ้าหนี้มีอยู่โดยมูลหนี้ รวมทั้งประกันแห่งหนี้นั้นได้ในนามของตนเอง"
.
หรือก็คือ...
รับช่วงสิทธิ หมายถึง กรณีที่สิทธิเรียกร้องเปลี่ยนมือจากเจ้าหนี้ไปยังบุคคลอื่นหรือบุคคลภายนอกโดยผลของกฎหมาย ทำให้บุคคลนั้นเข้ามาใช้สิทธิเรียกร้องในมูลหนี้นั้นได้ในนามของตนเอง...
.
ลักษณะทั่วไปของการรับช่วงสิทธิเป็นอย่างไร??
.
(1) รับช่วงสิทธิเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย
มาตรา 229 บัญญัติว่า “การรับช่วงสิทธิย่อมมีขึ้นด้วยอำนาจกฎหมาย”
การรับช่วงสิทธิต้องเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายเท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงว่าคู่กรณีประสงค์จะให้มีผลตามนั้นหรือไม่ กรณีไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดจากเจตนาของคู่สัญญา
(2) รับช่วงสิทธิมีจำกัดอยู่เฉพาะที่กฎหมายกำหนดไว้ คือต้องเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้รับช่วงสิทธิได้เท่านั้น
(3) รับช่วงสิทธิเกิดขึ้นจากการชำระหนี้ของผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในอันที่จะเข้าไปชำระหนี้ กล่าวคือ การไม่ชำระหนี้จะมีผลทางกฎหมายกระทบกระเทือนถึงสิทธิหรือผลประโยชน์ของเขา
(4) รับช่วงสิทธิมีผลให้ผู้ชำระหนี้เข้าสวมสิทธิของผู้ชำระหนี้
เมื่อมีการชำระหนี้โดยผู้มีส่วนได้เสียแล้ว โดยผลของกฎหมายทำให้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ที่มีอยู่
เหนือลูกหนี้ตกมาเป็นสิทธิเรียกร้องของผู้ชำระหนี้หรือผู้ชำระหนี้เข้าสวมสิทธิของเจ้าหนี้มีฐานะเหมือนเป็น
เจ้าหนี้คนใหม่
.

เหตุที่ทำให้เกิดการรับช่วงสิทธิเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง??
.
(1) กรณีลูกหนี้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าหนี้ตามมาตรา 227 ในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือสิทธิใดๆของเจ้าหนี้แล้ว ลูกหนี้ย่อมเข้าสู่ฐานะเป็นผู้รับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้อันเกี่ยวกับทรัพย์หรือสิทธินั้น ๆ ด้วยอำนาจกฎหมาย
(2) กรณีที่มีการชำระหนี้ของเจ้าหนี้ด้อยสิทธิตามมาตรา 229 (1)
(3) กรณีรับช่วงสิทธิของผู้ซื้อทรัพย์จำนองตามมาตรา 229 (2)
(4) กรณีรับช่วงสิทธิของบุคคลผู้มีความผูกพันร่วมกับผู้อื่นตามมาตรา 229 (3)
(5) ผู้เสี่ยงภัยจะเสียสิทธิในทรัพย์อันเนื่องจากเจ้าหนี้นำบังคับยึดทรัพย์ ตามมาตรา 230
.
ผลของการรับช่วงสิทธิมีอะไรบ้าง??
.
(1) ผู้รับช่วงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามมูลหนี้ที่รับช่วงสิทธิมานั้นในนามของตนเอง
(2) ผู้รับช่วงสิทธิได้รับช่วงสิทธิมาเท่ากับที่ชำระหนี้ไป
(3) การรับช่วงสิทธิตามมาตรา 227 ใช้อายุความตามมูลหนี้เดิม แต่ถ้ารับช่วงสิทธิตามมาตรา 229 (3) ต้องใช้อายุความทั่วไป คือ 10 ปี โดยเริ่มนับอายุความตั้งแต่วันที่ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้่
(4) ผู้รับช่วงสิทธิมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยกรณีลูกหนี้ผิดนัดตั้งแต่วันรับช่วงสิทธิ
(5) ถ้าหนี้ที่รับช่วงสิทธิมานั้นเป็นหนี้มีประกัน ผู้รับช่วงสิทธิย่อมได้ประโยชน์จากประกันนั้นโดยไม่ต้องทำสัญญาใหม่ เพียงแต่ต้องส่งมอบหลักฐานหรือทรัพย์ที่เป็นหลักประกันแก่ผู้รับช่วงสิทธิ
(6) เจ้าหนี้ที่ถูกรับช่วงสิทธิไปแล้ว หมดสิทธิที่จะบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่ตนอีก
(7) กรณีรับช่วงสิทธิตามมาตรา 227 ถ้าลูกหนี้ชำระหนี้ด้วยการเอาทรัพย์อื่นมาแทนทรัพย์ที่ถูกทำให้เสียหายหรือทำลาย ผู้รับช่วงสิทธิมีสิทธิเหนือทรัพย์นั้นด้วย
.
.
.
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://justicechannel.org
#กฎหมายน่ารู้ #ศัพท์กฎหมายวันละคำ #ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย

07/08/2021

ในช่วงเวลาของการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างร้ายแรง หลายคนต้องเผชิญกับความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงโดยไม่ทันตั้งตัว ผู้ติดเชื้อหลายคนเข้ารับการรักษาและจากไปโดยไม่ได้มีโอกาสได้พบญาติพี่น้องอีก บางคนจากลาไปโดยไม่มีโอกาสได้รับการรักษา

ในช่วงเวลาที่ประชาชนต้องช่วยเหลือตัวเอง ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัส (TU Pandemic Legal Aid Centre) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอส่งต่อความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการทำพินัยกรรมสำหรับหลายๆ คนที่กำลังวางแผนรับมือกับความไม่แน่นอนในชีวิต ศูนย์ฯ จะทำการเผยแพร่คลิปวิดีโอแนะนำการทำพินัยกรรม และเปิดให้บริการให้คำแนะนำในการทำพินัยกรรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เร็ว ๆ นี้

30/07/2021

4 ทางเลือก เมื่อกำลังจะโดนยึดทรัพย์ #lawget

ทำอย่างไรได้บ้าง ? เมื่อกำลังจะโดนยึดทรัพย์
หากเราถูกฟ้องร้องโดยเจ้าหนี้ และกำลังจะถูกยึดทรัพย์นั้น มีตัวเลือกหลายทางที่สามารถจะทำได้ตามนี้
1. ชำระหนี้
2.ขอประนอมหนี้ กับเจ้าหน้าที่ ถ้าทรัพย์สินที่โดนยึดไปยังไม่มีการขายทอดตาด
3.ต่อสู้คดีในชั้นศาล
4.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดนั้นถูกต้องหรือไม่
*กรณีที่ลูกหนี้แพ้คดีและถึงขั้นตอนการยึดหรืออายัดทรัพย์แล้ว ลูกหนี้ก็ควรจะตรวจสอบด้วยว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดไปนั้น ดำเนินการถูกต้องตามกระบวนกันหรือไม่ และมีการประเมินราคาต่ำกว่าความเป็นจริงหรือไม่ เพื่อที่จะได้ไม่เสียประโยชน์ในส่วนนี้


ถ้าลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินให้ยึดเลย จะทำยังไง ?

ในกรณีที่พนักงานบังคับคดีได้เริ่มกระบวนการบังคับคดีแล้ว (ภายในเวลา 10 ปี นับแต่วันพิพากษา) แต่ในช่วงเวลานั้นลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ ที่สามารถยึด หรืออายัดได้เลย พนักงานก็จะไม่สามารถดำเนินการยึดทรัพย์อะไรได้

แต่ในอนาคตเกิดพบว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินที่สามารถยึดได้ขึ้นมา พนักงานบังคับคดีก็สามารถดำเนินการยึด หรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าวได้ทันที โดยไม่มีกำหนดเวลาหมดอายุจนกว่าลูกหนี้จะชำระเงินครบตามจำนวน

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน กรมบังคับคดี โทร. 0 2881 4999

อ่านความรู้กฎหมายเพิ่มเติมได้ที่ : justicechannel.org
เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ เราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน ^^

อาจารย์ กม. จุฬา-ธรรมศาสตร์ ชี้ช่องเอาผิด ผู้บริหารประเทศ หลังบริหารสถานการณ์โควิดพลาด เ 04/07/2021

อาจารย์ กม. จุฬา-ธรรมศาสตร์ ชี้ช่องเอาผิด ผู้บริหารประเทศ หลังบริหารสถานการณ์โควิดพลาด เ

อาจารย์ กม. จุฬา-ธรรมศาสตร์ ชี้ช่องเอาผิด ผู้บริหารประเทศ หลังบริหารสถานการณ์โควิดพลาด เ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายนงานว่า รศ.ดร.มุนิน …

Photos from สื่อศาล's post 22/05/2021

Photos from สื่อศาล's post

Photos from สื่อศาล's post 19/05/2021

Photos from สื่อศาล's post

29/04/2021

"การปล่อยตัวชั่วคราวเป็นกระบวนการหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งเป็นการผ่อนคลายให้ผู้ต้องหาหรือจำเลย ได้รับอิสรภาพไปชั่วคราวในระหว่างการดำเนินคดี"

การปล่อยชั่วคราวโดยศาล: ศึกษาความเสมอภาคที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว
โดย สุทธิณัฐ ไชยเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ

สารนิพนธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ่านฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/2Pfsjhi

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

[1] การปล่อยชั่วคราว
โดย อรวรรณ ไทยวานิช
https://bit.ly/37PrP89

[2] ระบบปล่อยชั่วคราวผู้ถูกกล่าวหา : ศึกษาการใช้หลักประกันในคดีอาญา
โดย สุรินทร์ มากชูชิต
https://bit.ly/3uxZL2L

[3] การปล่อยชั่วคราวโดยกำหนดเงื่อนไข : ศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา
โดย จิตติมา กำธรวิวรรธน์
https://bit.ly/3qYQsGL

Photo by Ruslan Alekso from Pexels

22/03/2021

#Lawเป็นประเด็น : อนาจาร
จากข่าวดังที่สังคมรับได้ยินมาตลอดกับข่าว “การทำอนาจาร” ไม่ว่ากับผู้หญิง ผู้ชาย หรือแม้แต่เด็กและคนแก่
วันนี้ทางสำนักงานกิจการยุติธรรมขอนำเสนอขอบเขตของคำว่า “อนาจาร” และบทลงโทษให้ทราบกัน

คำว่า "อนาจาร" มีความหมายว่าเป็นการกระทำต่อเนื้อตัวบุคคลที่ไม่สมควรทางเพศซึ่งมิได้หมายความเฉพาะการประเวณีหรือความใคร่เท่านั้น แต่รวมถึงการกระทำให้อับอายขายหน้าในทางเพศด้วย การที่กอดเอว จับมือและดึงแขนเป็นการกระทำอนาจารโดยใช้กำลังประทุษร้าย เป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 278

“อนาจาร” และ “กระทำชำเรา”
การกระทำชำเรา ในภาษาชาวบ้านอาจใช้คำว่าข่มขืน และจากพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2562 ได้ระบุไว้ว่า “กระทำชำเรา” หมายความว่า กระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ โดยการใช้ “อวัยวะเพศ” ของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น
(อ้างอิง : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0127.PDF)

กลับมาที่ประเด็นหลักของวันนี้ “การทำอนาจาร” แม้ผู้กระทำไม่ได้กระทำเพื่อความใคร่หรือกามารมณ์ ก็เป็นความผิดฐานอนาจารได้

บทลงโทษฐาน “กระทำอนาจาร” ต่อผู้อื่น
ยิ่งผู้โดนกระทำอายุน้อย โทษยิ่งหนัก
เมื่อเหยื่อเป็นผู้เยาว์คืออายุไม่เกิน 15 ปี ไม่ว่าจะยินยอมหรือไม่ ก็มีความผิด
หากเหยื่ออายุน้อยกว่า 13 ปี = จำคุก 1-20 ปี หรือ ปรับ 20,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
หากเหยื่ออายุน้อยกว่า 15 ปี(แต่มากกว่า 13 ปี) = จำคุก 10 ปี หรือ ปรับ 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และถ้ากระทำโดยขู่เข็ญต้องระวางโทษจำคุก 1 - 15 ปี หรือปรับ 20,000 - 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
เหยื่ออายุ 15 ปีขึ้นไป = จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
และในกรณีที่มีการทำร้ายเหยื่อจนได้รับอันตรายสาหัส ต้องระวางจำคุกตั้งแต่ 5 – 20 ปี และ ปรับ 100,000 – 400,000 บาท หรือ จำคุกตลอดชีวิต และหากได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต มีโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต

อย่างไรก็ดีถึงจะมีโทษหนักหนาสาหัสแค่ไหน หากไม่เริ่มต้นเปลี่ยนกันที่มุมมองแนวคิดของผู้คน การกระทำผิดทางเพศก็ไม่มีวันหมดไป ต่อให้อีกฝ่ายคอยป้องกันตัวเองแค่ไหน ก็ไม่อาจแก้ได้หากไม่แก้ที่ต้นเหตุ ต้นตอของปัญหาอย่างแท้จริง ดังนั้นเราเองก็อาจจะต้องช่วยกันเพื่อแก้ไขปละเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ไปในทางที่ดีขึ้น สัมผัสคนที่อยากให้สัมผัส แสดงความรักกับคนที่ต้องการและยินยอมพร้อมใจเท่านั้น

https://justicechannel.org/law-in-topic/law_hot_issue_indecent

20/09/2020

ฎีกาน่าสนใจ/ข่าวสารและงานว่างกฎหมาย

รองปธ.ศาลฎีกา เปิดเมนูทำความดีแทนจ่ายค่าปรับ เผยยอดบริการสังคมแทนค่าปรับพุ่งกว่าปี62 เท่าตัว

https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2357169 .

02/09/2020

ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์

"การล้างมลทินเป็นวิธีการแก้ไขปรับปรุงผู้กระทำความผิดในความหมายของการคืนสิทธิให้แก่ผู้กระทำผิดที่พ้นโทษแล้ว โดยการลบล้างการกระทำความผิดและโทษให้แก่บุคคลดังกล่าว"

#eThesis การล้างมลทินในประเทศไทย
โดย ศิรสา พูลสนอง
วิทยานิพนธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่านฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/2QZvffL
นักศึกษาและบุคลากร มธ. Login ด้วยรหัส TU Wi-Fi account บุคคลทั่วไปสมัครสมาชิกก่อนใช้งาน

02/09/2020

สำนักงานกิจการยุติธรรม

#อายุความ ตามกฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คือ ระยะเวลาสำหรับการฟ้องคดีและอายุความสำหรับการนำตัวผู้กระทำความผิดอาญามาลงโทษ โดยขึ้นอยู่กับอัตราโทษของแต่ละฐานความผิด
.
#อายุความการฟ้อง คดีอาญาและการนับระยะเวลา “#วันเริ่มนับอายุความ” “#วันที่เริ่มนับอายุความใหม่” รวมถึงผลของการไม่ฟ้องคดีหรือนำตัวผู้กระทำความผิดมาศาลภายในกำหนดอายุความ
.
เมื่อเป็น #ผู้เสียหายในคดีอาญา แล้วอย่าได้นิ่งนอนใจ เพราะการปล่อยให้ระยะเวลาล่วงเลยนานไปก็อาจมีผลเสียในด้านกระบวนวิธีพิจารณาคดี #การพิสูจน์พยานหลักฐาน และการลงโทษผู้กระทําความผิดได้ ยิ่งระยะเวลาเนิ่นนานออกไปมากเท่าไร ความทรงจําของพยานตลอดจนการหาพยานหลักฐานย่อมสูญหายหรือเลือนไปได้ในที่สุด
.
มาตรา 95 ในคดีอาญา ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายในกำหนดดังต่อไปนี้ นับแต่วันกระทำความผิด เป็นอันขาดอายุความ
(1) #ยี่สิบปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกยี่สิบปี
(2) #สิบห้าปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่าเจ็ดปีแต่ยังไม่ถึงยี่สิบปี
(3) #สิบปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี
(4) #ห้าปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่าหนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี
(5) #หนึ่งปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนลงมาหรือต้องระวางโทษอย่างอื่น
.
ถ้าได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลแล้ว ผู้กระทำความผิด #หลบหนีหรือวิกลจริต และศาลสั่งงดการพิจารณาไว้จนเกินกำหนดดังกล่าวแล้วนับแต่วันที่หลบหนีหรือวันที่ศาลสั่งงดการพิจารณา ก็ให้ถือว่าเป็นอันขาดอายุความเช่นเดียวกัน
.
มาตรา 96 ภายใต้บังคับมาตรา 95 ในกรณีความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์ภายในสามเดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด เป็นอันขาดอายุความ
.
ในเบื้องต้นนี้ที่ได้นำเสนอไปนั้นเป็นเพียงฐานความผิดส่วนหนึ่งที่ได้หยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างประกอบเท่านนั้น หากต้องการทราบอายุความในแต่ละฐานความผิดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่

http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.pdf

#กฎหมายน่ารู้ #law #infographic #lawinfographic #สำนักงานกิจการยุติธรรม #ความผิดอาญาแผ่นดิน #คดีอาญา #สังคมเคารพกฎหมาย #cultureoflawfulness #ชื่นใจถ้าคนไทยรู้กฎหมาย #ฟ้องคดี #กฎหมายอาญา

14/08/2020

สำนักงานกิจการยุติธรรม

#lawget อะไรเอ่ย? #หาย ต้อง #รีบแจ้งความ เพื่อป้องกันการแอบอ้างนำเอกสารสำคัญและสิ่งของสำคัญที่หายไปใช้ทำความผิด การไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ เหมือนเป็น #หลักฐานยืนยัน ว่าเอกสารหรือของที่หายไปไม่ได้อยู่ในความครอบครองของเราแล้ว ถ้าถูกเอาไปใช้ที่อื่น เราก็สามารถเอาเอกสารไปอ้างได้ว่า #เราไม่ได้ทำ ดังนั้น เอกสารหรือสิ่งของหากสูญหาย ควรรีบดำเนินการโดยทันที
.
ถึงแม้ปัจจุบันหลายหน่วยงานอำนวยความสะดวกให้ประชาชนไม่ต้องไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจ เพื่อเป็นหลักฐานก่อนไปทำเอกสารต่าง ๆ ฉบับใหม่ เช่น ใบขับขี่หาย ,บัตรประชาชนหาย,สำเนาทะเบียนบ้านหาย ฯ แต่อย่างไรก็ดี การแจ้งความเพื่อป้องกันการแอบอ้างนำเอกสารสำคัญและสิ่งของสำคัญที่หายไปใช้ทำความผิดเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง
.
#แจ้งความเอกสารสำคัญหาย เช่น ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์, จักรยานยนต์,
โฉนดที่ดิน, ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ฯลฯ มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้
(1) ยื่นคำร้องแจ้งว่าเอกสารดังกล่าวหายต่อสถานีตำรวจท้องที่ที่หาย
(2) เจ้าพนักงานตำรวจจะสอบสวนว่าหายจริงหรือไม่ แล้วลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
(3) เจ้าพนักงานตำรวจจะออกหลักฐานการแจ้งความเอกสารหายเพื่อให้ท่านนำไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป
.
#แจ้งความคนหาย สามารถแจ้งได้ตลอดเวลา (ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา โทร. 08 0775 2673) ไม่จำเป็นต้องรอเวลาให้ครบ 24 ชั่วโมง หลักฐานที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากที่ทราบว่าหาย คือ
(1) บัตรประจำตัวผู้หาย (ถ้ามี)
(2) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้หาย (ถ้ามี)
(3) ภาพถ่ายคนหาย (ภาพถ่ายที่เป็นปัจจุบัน)
(4) ใบสำคัญทางราชการ เช่น ใบเกิด,ใบสำคัญทหาร (ใบกองเกิน, กองหนุน) (ถ้ามี)
.
#แจ้งความรถหรือเรือหาย #แจ้ง191 หรือ #แจ้ง1192 แล้วจึงนำหลักฐาน
ไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
(1) ใบทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์เรือหรือพาหนะอื่น ๆ ที่หาย
(2) ใบเสร็จรับเงินหรือสัญญาซื้อขายเท่าที่มี
(3) ถ้ายานพาหนะดังกล่าวเป็นของนิติบุคคลเป็นตัวแทนห้างร้านบริษัท ผู้ไปแจ้งความควรมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของหรือผู้จัดการของห้างร้าน บริษัทนั้นๆ ไป รวมทั้งหนังสือรับรองบริษัทด้วย
(4) หนังสือเกี่ยวกับการติดต่อหรือเอกสารที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานได้ (ถ้ามี)
(5) หนังสือคู่มือประจำตัวรถ หรือยานพาหนะ (เรือ)ที่ทางบริษัทห้างร้านจ่ายให้เป็นคู่มือ ถ้าไม่มีหนังสือคู่มือรถให้จำยี่ห้อ สี แบบ หมายเลขประจำเครื่องและตัวรถไปด้วย (ถ้ามี)
.
#แจ้งความอาวุธปืนหาย
(1) ทะเบียนใบอนุญาตอาวุธปืน
(2) ใบเสร็จรับเงินที่บริษัทห้างร้านขายปืนออกให้ (ถ้ามี)
.
#แจ้งความทรัพย์สินหาย
(1) ใบเสร็จรับเงินซื้อขาย หรือหลักฐานแสดงการซื้อขายทรัพย์สินนั้น
(2) รูปพรรณทรัพย์สินนั้น ๆ เช่น หมายเลขเครื่อง ฯลฯ (ถ้ามี)
(3) ตำหนิหรือลักษณะพิเศษต่าง ๆ
(4) เอกสารสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่มี
ในกรณีลักทรัพย์ในบ้านเรือนหรือสำนักงานให้รักษาร่องรอยหลักฐานในที่เกิดเหตุไว้ อย่าให้ผู้ใดเข้าไปแตะต้องหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของในที่เกิดเหตุจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปถึง

#กฎหมายน่ารู้ #เอกสารหาย #รถหาย #เรือหาย #ของหาย #บัตรประชาชนหาย #ใบขับขี่หาย #ปืนหาย #คนหาย #แจ้งความ #หลักฐาน #สำนักงานกิจการยุติธรรม #ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย #รู้กฎหมายไว้ใช้กฎหมายเป็น

13/08/2020

สำนักงานกิจการยุติธรรม

#วงเงินประกันตัว มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับ #จำนวนโทษจำคุก ตามความผิดอาญาและข้อหา
.
ผู้ต้องหาและจำเลยมีสิทธิยื่นคำร้อง #ขอปล่อยตัวชั่วคราว หรือที่เรียกว่าการประกันตัวได้ โดยการขอปล่อยชั่วคราวมีได้ทั้งในชั้นพนักงานสอบสวน และในชั้นศาล
.
ผู้ต้องหา หรือจำเลย อาจได้รับอนุญาตให้ได้รับการปล่อยชั่วคราว ในทั้งสองชั้น หรือเฉพาะชั้นพนักงานสอบสวน หรือชั้นศาลก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล
.
การขอปล่อยตัวชั่วคราว ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะมี #ค่าใช้จ่าย ในส่วนของ #หลักทรัพย์ ที่จะใช้ประกัน ซึ่งจะต้องใช้จำนวนวงเงินประกันตัว มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับ ตามความผิดอาญาข้อหาที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการขอออกหนังสือรับรองหลักทรัพย์ประกันต่าง ๆ มายื่นประกอบกับหลักทรัพย์ด้วย โดยศาลฎีกากำหนดอัตราวงเงินประกันตัว ตามตารางข้างล่างเลยครับ
.
สำหรับการกระทำความผิดอาญาเล็กน้อย ที่มีอัตราโทษอย่างสูงไม่เกิน 10 ปี จะได้รับอิสรภาพด้วยการปล่อยตัวชั่วคราว โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน โดยเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ได้มีประกาศข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
เปิดโอกาสให้จำเลยหรือผู้ต้องหา
.
ในคดีอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 10 ปี ให้ศาลใช้ดุลยพินิจอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวได้ โดยไม่ต้องมีประกัน หากมีเหตุจำเป็น ต้องมีประกันให้กำหนดวงเงิน ไม่เกิน 200,000 บาท เว้นแต่มีเหตุสมควรที่จะสั่งเป็นอย่างอื่น
.
และผู้ต้องหาหรือจำเลย สามารถยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ติดต่อกองทุนยุติธรรม โทร. 02 502 6246 หรือเว็บไซต์ www.jfo.go.th ได้นะครับ

#กฎหมายน่ารู้ #ประกันตัว #กองทุนยุติธรรม

ที่มา : 1. คู่มือฉบับประชาชน ทำอย่างไรเมื่อมีคดีอาญา : สำนักงานกิจการยุติธรรม (กลุ่มกฎหมาย)
2. บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำาเลย ตามคำาแนะนำาของประธานศาลฎีกา https://crimc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/7861/iid/169040

07/08/2020

ธรรมะกับกฎหมาย

"คนเราควรจะให้ แต่ไม่ควรจะขออะไรจากผู้อื่น
ควรกินพอประมาณ ไม่ควรมากเกินไปถึงกับท้องกาง
ควรช่วยเหลือคนอื่น ไม่ใช่เหยียบย่ำ
ควรจะรับใช้ ไม่ควรคิดเป็นนายคน"

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

[08/04/20]   #พยานหลักฐานใหม่อันสำคัญแก่คดี #สอบสวนใหม่

👨‍🏫 มาตรา 147 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นเรื่องผลของการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ซึ่งห้ามมิให้มีการสอบสวนเกี่ยวกับบุคคลนั้นในเรื่องเดียวกันนั้นอีก เว้นแต่จะได้มีพยานหลักฐานใหม่อันสำคัญแก่คดีซึ่งน่าจะทำให้ศาลลงโทษผู้ต้องหานั้นได้ ซึ่งเป็นหลักการของกฎหมายในชั้นสอบสวน

👨‍🏫 ม้โจทก์จะบรรยายฟ้องว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันขายปุ๋ยเคมีปลอมให้แก่สหกรณ์การเกษตร ก. แตกต่างจากสำนวนการสอบสวนของสถานีตำรวจภูธรเก้าเลี้ยวในอีกคดีหนึ่งที่กล่าวหาว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันนำปุ๋ยเคมีปลอมมาให้สหกรณ์การเกษตร ก. ขาย แต่การกระทำความผิดในข้อหาร่วมกันขายปุ๋ยเคมีปลอมของจำเลยทั้งสองที่โจทก์ฟ้องเป็นคดีนี้กับที่พนักงานอัยการวินิจฉัยเนื้อหาสาระแห่งคดีแล้วมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องในอีกคดีหนึ่งดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดเดียวกัน มิใช่ความผิดใหม่หรือความผิดที่ต่อเนื่องกันมา เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้พยานหลักฐานใหม่อันสำคัญแก่คดี ซึ่งน่าจะทำให้ศาลลงโทษจำเลยทั้งสองในความผิดฐานดังกล่าวได้ จึงต้องห้ามมิให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์สอบสวนจำเลยทั้งสองในเรื่องร่วมกันขายปุ๋ยเคมีปลอมอันเป็นเรื่องเดียวกันนั้นอีกตาม ป.วิ.อ. มาตรา 147 ถือไม่ได้ว่าการสอบสวนของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ในข้อหาร่วมกันขายปุ๋ยเคมีปลอมเป็นการสอบสวนโดยชอบ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองในข้อหาร่วมกันขายปุ๋ยเคมีปลอมตามมาตรา 120

👨‍🏫 เหตุที่พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องในคดีแรกเนื่องจากมีการแจ้งให้จำเลยออกจากที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์โคกสูงไม่ครบตามระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ในการที่พนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องจำเลยเพราะเหตุมีการแจ้งให้จำเลยออกจากที่ดินพิพาทไม่ครบถ้วนตามระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ โดยแจ้งเพียงครั้งเดียวนั้น พนักงานอัยการยังมิได้วินิจฉัยเนื้อหาสาระสำคัญแห่งคดี อีกทั้งการที่จำเลยยังคงยึดถือครอบครองอยู่ในที่ดินพิพาท จึงเป็นความผิดใหม่ที่ต่อเนื่องกันมา ทางอำเภอจึงได้แจ้งความร้องทุกข์และมีการสอบสวนดำเนินคดีใหม่และแจ้งให้จำเลยออกจากที่ดินพิพาทให้ครบถ้วนตามระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ การฟ้องคดีนี้จึงไม่ขัดต่อมาตรา 147 แห่ง ป.วิ.อ. แต่อย่างใด

👨‍⚖️ #คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1821/2557 #คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4802/2559 #คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4243/2550

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


Bangkok
10130
Bangkok การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ทนายความจังหวัดสมุทรสาคร Samut S ทนายความจังหวัดสมุทรสาคร Samut S
นักงานใหญ่ เลขที่ ๒๒ อาคารเค ซอยสุขุมวิท ๓๕ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนื
Bangkok, 10110

ทนายใกล้คุณ ให้คำปรึกษาและบริการ ประหยัด สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย คอลเซ็นเตอร์ 02 114 7521

ทนายความอำเภอบ้านแฮด Lawyers at Ban Haet ทนายความอำเภอบ้านแฮด Lawyers at Ban Haet
Bangkok, 10110

ทนายใกล้คุณ ให้คำปรึกษาและบริการ ประหยัด สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย คอลเซ็นเตอร์ 02 114 7521

อนันต์ชัย ไชยเดช - กฎหมายอนัน อนันต์ชัย ไชยเดช - กฎหมายอนัน
15 ถนนโชคชัย 4 แยก 69 แขวง/เขตลาดพร้าว
Bangkok, 10310

รับปรึกษา ว่าความคดี ทั่วราชอาณาจักร

ทนายความอำเภอหล่มเก่า Lawyer at Lom Ka ทนายความอำเภอหล่มเก่า Lawyer at Lom Ka
22 K-Building, Sukhumvit 35 (Headquarters)
Bangkok, 10110

เครือข่ายทนายความ ทนายใกล้บ้าน โทร. 089-226-88999

Get 'N Go Consultants :: พี่แปม แนะแนวเรียนน Get 'N Go Consultants :: พี่แปม แนะแนวเรียนน
944 Samyan Mitrtown, Fl.24, Rm.S25007, Rama IV Rd., Pathumwan,
Bangkok, 10330

บริการวีซ่านักเรียนทั่วโลก ข้อมูลเรียนต่อนอก เรียนภาษา มัธยม ปริญญา คอร์สระยะสั้น

ปรึกษากฎหมาย อ.เชาว์วัจน์ ปรึกษากฎหมาย อ.เชาว์วัจน์
270/6 TC Green Building A Rama 9 Rd.Huay Bangkok
Bangkok, 10310

สำนักงานกฎหมาย อิตตัลไทย ปรึกษา ว่าความ และจัดทำบัญชี

HomoBoyz Chest Binder HomoBoyz Chest Binder
ถนน พระรามที่ 1
Bangkok, 10330

เสื้อกล้ามทอมน้องใหม่ระดับพรีเมี่ยม เจอกันได้ที่ SiamsquareOne (SQ1)ชั้น1ห้องms1031 LINE : Homoboyz คะ

ทนายความจังหวัดร้อยเอ็ด  Roi Et La ทนายความจังหวัดร้อยเอ็ด Roi Et La
22 K-Building, Sukhumvit 35 (สำนักงานใหญ่)
Bangkok, 10110

ทนายใกล้คุณ ให้คำปรึกษาและบริการ ประหยัด สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย คอลเซ็นเตอร์ 02 114 7521

Legal Advisory and Notary Services in Bangkok Thailand - บริการก Legal Advisory and Notary Services in Bangkok Thailand - บริการก
Sukhumvit 71 Road
Bangkok, 10110

Legal Consultants and Notaries

ทนายความอำเภอขุนหาญ Lawyer at Khun Han ทนายความอำเภอขุนหาญ Lawyer at Khun Han
22 K-Building, Sukhumvit 35 (Headquarters)
Bangkok, 10110

ทนายใกล้คุณ ให้คำปรึกษา บริการที่ประหยัด สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย โทร. 089-226-8899 ไลน์. @helpmelawyer

V-version V-version
Phacachin Rd. Bangsue
Bangkok, 10530

Siam Legal Siam Legal
Two Pacific Place Building, 18th Floor, Unit 1806, 142 Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok 10110
Bangkok, 10110

Thailand's Largest Legal Service Network