Easy Law

Easy Law

ตำแหน่งใกล้เคียง การปฏิบัติตามกฎหมาย

รับยื่นวีซ่า กรอกเอกสารวีซ่
รับยื่นวีซ่า กรอกเอกสารวีซ่
11110
ทนายความจังหวัดกาญจนบุรี Kanchan
ทนายความจังหวัดกาญจนบุรี Kanchan
22 อาคาร เค ซอยสุขุมวิท 35 (สำนักงานใหญ่)
ทนายความคดีพรากผู้เยาว์ Child Abdu
ทนายความคดีพรากผู้เยาว์ Child Abdu
22 K-Building, Sukhumvit 35 (Headquarters)
ทนายความอำเภอนครชัยศรี Lawyer at Nak
ทนายความอำเภอนครชัยศรี Lawyer at Nak
10110
ทนายความจังหวัดสมุทรปราการ S
ทนายความจังหวัดสมุทรปราการ S
สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๒๒ อาคารเค ซอยสุขุมวิท ๓๕ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเห
ทนายความอำเภอพระพุทธบาท Lawyer at
ทนายความอำเภอพระพุทธบาท Lawyer at
10110
ทนายความอำเภอชุมพวง Lawyer at Chum Phuang
ทนายความอำเภอชุมพวง Lawyer at Chum Phuang
10110
ทนายความอำเภอสามชุก
ทนายความอำเภอสามชุก
10110
ทนายความจังหวัดพัทลุง Phatthalung Lawy
ทนายความจังหวัดพัทลุง Phatthalung Lawy
22 K-Building, Sukhumvit 35
ทนายความอำเภอป่าซาง Lawyer at Pa Sang Dist
ทนายความอำเภอป่าซาง Lawyer at Pa Sang Dist
22 อาคาร เค ซอยสุขุมวิท 35 (สำนักงานใหญ่)
ทนายความอำเภอปากพลี Lawyer at Pak Phli Dis
ทนายความอำเภอปากพลี Lawyer at Pak Phli Dis
10110
ทนายความพัทยา Pattaya Lawyer
ทนายความพัทยา Pattaya Lawyer
10110
ทนายความอำเภอบางปะอิน Lawyer at Bang P
ทนายความอำเภอบางปะอิน Lawyer at Bang P
22 K-Building, Sukhumvit 35 (Headquarters)
ทนายความอำเภอบางปลาม้า Lawyer at Ban
ทนายความอำเภอบางปลาม้า Lawyer at Ban
10110
ทนายความอำเภอโป่งน้ำร้อน Lawyer
ทนายความอำเภอโป่งน้ำร้อน Lawyer
10110

ความคิดเห็น

Hi, I am Swati from Blinkkit.com We make awesome Lawyer Website for just $50, so was wondering if I could showcase our portfolio to you

วัตถุประสงค์การจัดทำเพจนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่บุคคลทั่วไป

26/03/2022

ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ต้องรู้ไว้จะได้อุ่นใจ

3 สิทธิที่ทายาทจะได้รับหากผู้ประกันตนเสียชีวิต

👉 ค่าทำศพ 50,000 บาท โดยจ่ายให้กับผู้จัดการศพ เช่น สามี-ภรรยา, บิดา- มารดา,บุตร หรือญาติ-พี่น้อง ของผู้ประกันตน

👉 เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต โดยจ่ายให้แก่บุคคลที่ผู้ประกันตนทำหนังสือระบุไว้เท่านั้น หากไม่ได้ทำหนังสือระบุไว้ จะเฉลี่ยจ่ายให้ผู้มีสิทธิในจำนวนที่เท่ากัน ได้แก่ สามี-ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรสกัน บิดา-มารดา กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสจะได้เฉพาะมารดา บุตรของผู้ประกันตน รวมทั้งบุตรบุญธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย

👉 เงินบำเหน็จชราภาพ หากผู้ประกันตนเสียชีวิต ทายาทจะมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จชราภาพคืนโดยจ่ายให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิ เช่น บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย, สามี-ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย, บิดา-มารดาที่จดทะเบียนสมรสกัน หากไม่ได้จดทะเบียนสมรสจะได้เฉพาะมารดา หรือ บุคคลอื่นที่ผู้ประกันตนทำหนังสือระบุไว้ให้ได้รับร่วมกับทายาทผู้มีสิทธิ

✨ เงื่อนไขการได้รับสิทธิ ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 จะได้รับสิทธิเมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนถึงแก่ความตาย

03/03/2022

คปภ. ออกแนวปฏิบัติให้บริษัทประกันภัยถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
กรณีการจ่ายเคลมประกันโควิดค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าชดเชยรายวัน
• ระบุหลักการถ้ารักษาในโรงพยาบาล สถานพยาบาล Hospitel โรงพยาบาลสนามเป็นผู้ป่วยในให้จ่ายทุกกรณี
ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน คปภ. ได้จัดการประชุมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อหาทางออกร่วมกันกรณีโรงพยาบาลเอกชนปฏิเสธรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด หากไม่เข้าหลักเกณฑ์ของสมาคมประกันชีวิตไทย และกรณีที่บริษัทประกันภัย
บางบริษัทปฏิเสธการจ่ายค่าเคลม ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด ที่เข้ารับการรักษาพยาบาล

จากผลการประชุมหารือทำให้ได้ข้อยุติในหลักการเกี่ยวกับแนวทางการให้ความคุ้มครองตามสัญญาประกันสุขภาพ COVID-19 กรณีมีการ admit เป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล สถานพยาบาล Hospitel และโรงพยาบาลสนาม ตามที่มีการเผยแพร่ผลการประชุมไปแล้ว โดยขณะนี้สำนักงาน คปภ. ได้นำหลักการดังกล่าวไปออกแนวปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อย และได้มีหนังสือแจ้งบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ให้ถือปฏิบัติแล้ว เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565

ทั้งนี้แนวปฏิบัติฯมีเนื้อหาสาระสำคัญดังนี้
1. ให้ใช้กับสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ซึ่งบริษัทออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับความคุ้มครอง และกรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลใช้บังคับ
2. กำหนดคำจำกัดความของ “กรมธรรม์ประกันภัย COVID-19” ให้หมายถึง กรมธรรม์ประกันภัย ข้อตกลงคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติม เอกสารแนบท้าย หรือบันทึกสลักหลัง ที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและ/หรือค่าชดเชยรายวันหรือค่าชดเชยรายได้กรณีผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับความคุ้มครองที่เจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้เข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในสถานพยาบาล ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม และ“สถานพยาบาล” ให้หมายความว่า โรงพยาบาล สถานพยาบาล Hospitel และโรงพยาบาลสนาม แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานที่ที่ใช้ในการดูแลรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation
โดยแนวปฏิบัตินี้กำหนดให้บริษัทต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลและ/หรือค่าชดเชยรายวันหรือค่าชดเชยรายได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ตามกรณี ดังต่อไปนี้

1. ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่เจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลตามเกณฑ์ในการนำส่งต่อผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลที่กำหนดตามแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation หรือแนวทางปฏิบัติอื่นเกี่ยวกับการรักษาหรือการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข หรือ
2. ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่เจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และอาการหรือภาวะการป่วยไม่เป็นไปตาม ข้อ1. แต่แพทย์ผู้ทำการรักษามีดุลพินิจว่า
มีความจำเป็นทางการแพทย์ต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในสถานพยาบาลและได้รับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในสถานพยาบาล

เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า “การกำหนดแนวปฏิบัติข้างต้นจะช่วยลดความสับสนและวางแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้บริษัทประกันภัยถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ทำให้ช่วยลดข้อพิพาทและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัยที่เจ็บป่วยจากการติดเชื้อโควิดแล้วเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล สถานพยาบาล Hospitel และโรงพยาบาลสนาม แต่ไม่สามารถเคลมค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าชดเชยรายวันได้ ส่วนประเด็นเรื่องแนวปฏิบัติใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขที่เพิ่งกำหนดให้การดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่อยู่ในช่วงระยะเวลาแพร่เชื้อมีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้ป่วยแยกจากคนอื่นในสถานพยาบาล ณ ที่พำนักของผู้ป่วย (Home Isolation (HI) , CI และ Hotel Isolation เป็นสถานพยาบาลอื่นที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลด้วยนั้น ได้ข้อสรุปเบื้องต้นจากการประชุมร่วมกันว่าให้อนุโลมจ่ายในกรณีจำเป็นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัย ซึ่งสำนักงาน คปภ. ได้มีการนัดประชุมหารือในรายละเอียดกับภาคธุรกิจประกันภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และเมื่อได้ผลสรุปจะเร่งออกแนวปฏิบัติเพื่อให้ภาคธุรกิจประกันภัยถือปฏิบัติต่อไป” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

15/02/2022

💥สรุปขั้นตอนการดำเนินคดีซื้อขายออนไลน์
✅ไม่มีค่าใช้จ่าย
✅ดำเนินการได้ด้วยตนเอง
✅ไม่ต้องเดินทางมาศาล
✅ติดตามสถานะความคืบหน้า (Tracking) ได้ตลอดด้วยตนเอง

👉🏻สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคดีซื้อขายออนไลน์
ได้ที่ https://lin.ee/HiUp4ca

📌 เพจคดีซื้อขายออนไลน์
ได้ที่ https://www.facebook.com/qr/101352575800794

“ความยุติธรรมที่เข้าถึงง่าย (Easy Access to Justice)"
#คดีซื้อขายออนไลน์ #ความยุติธรรมที่เข้าถึงง่าย

22/12/2021

#คำมั่นว่าจะให้ : คำนี้ในกฎหมายแปลว่าอะไร?
.
.
“คำมั่น”
.
หมายถึง การแสดงเจตนาให้ความแน่นอนว่าตนจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
.
“คำมั่น” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีได้หลายกรณี ทั้ง คำมั่นว่าจะให้รางวัล (มาตรา 362), คำมั่นว่าจะให้รางวัลในการประกวดชิงรางวัล (มาตรา 365), คำมั่นว่าจะซื้อหรือจะขาย (มาตรา 454), คำมั่นว่าจะให้ (มาตรา 526) และ คำมั่นว่าจะใช้เงินในตั๋วสัญญาใช้เงิน (มาตรา 982)
.
.
“คำมั่นว่าจะให้” ตามมาตรา 526 กล่าวว่า “ถ้าการให้ทรัพย์สินหรือให้คำมั่นว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว และผู้ให้ไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นแก่ผู้รับไซร้ ท่านว่าผู้รับชอบที่จะเรียกให้ส่งมอบตัวทรัพย์สินหรือราคาแทนทรัพย์สินนั้นได้ แต่ไม่ชอบที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนอย่างหนึ่งอย่างใดด้วยอีกได้”
.
.
เมื่อคำมั่นว่าจะให้นั้น ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ คำมั่นดังกล่าวก็จะมีผลบังคับกันได้ ผู้รับคำมั่นจะเรียกให้ผู้ให้คำมั่นส่งมอบตัวทรัพย์สินหรือราคาแทนทรัพย์สินนั้นได้ แต่หากคำมั่นนั้นไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับคำมั่นจะไม่สามารถเรียกให้ผู้ให้คำมั่นกระทำตามคำมั่นที่ให้ไว้ได้
.
.
.
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://justicechannel.org
#กฎหมายน่ารู้ #ศัพท์กฎหมายวันละคำ #ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย

16/11/2021

ตายแล้ว…มรดกเป็นของใคร?

ครอบครัว คือ คนที่เรารัก คนใกล้ชิด และคนอื่นๆ อีกมากมาย เคยสงสัยไหมครับว่า ใครบ้างที่จะได้รับมรดกถ้าเราเสียชีวิต?
>> การทำพินัยกรรม เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะแสดงเจตนา…ที่จะให้ทรัพย์สินของเราตกเป็นของบุคคลบางคนในกรณีที่เราเสียชีวิต ซึ่งการทำพินัยกรรมต้องทำตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และบ่อยครั้งในกรณีที่เราไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ อาจทำให้เกิดปัญหาในการแบ่งมรดกภายในครอบครัวได้นะครับ

“กองมรดก” ได้แก่
1) ทรัพย์สิน เช่น เงิน รถยนต์ บ้าน เป็นต้น
2) ความรับผิด เช่น หนี้ ค่าเสียหาย
3) สิทธิหน้าที่ เช่น สิทธิครอบครองที่ดิน เช่าทรัพย์

ถ้าไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้ มรดกจะตกเป็นของใคร ใครบ้างที่มีสิทธิรับมรดกตามกฎหมาย ??
>> ผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกตามกฎหมาย มีดังนี้ครับ
– ผู้สืบสันดาน (ลูก,หลาน,เหลน)
– พ่อ แม่
– พี่น้องแท้ๆ
– พี่น้องคนละพ่อแม่
– ปู่ ย่า ตา ยาย
– ลุง ป้า น้า อา
(ที่มา : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1599-1635 )

สำหรับกรณีที่มีพินัยกรรมแล้ว ทำไมทายาทบางคนถึงไม่มีสิทธิรับมรดก(ถูกกำจัดทายาท) ตัดทายาทออกจากกองมรดกทำได้จริงหรือ หรือผู้ที่ได้รับมรดกต้องการสละสิทธิ์ทำได้หรือไม่ สามารถติดตามรายละเอียดที่ linkด้านล่างนี้เลยครับ
ตอนที่ 1 : กำจัดทายาท >>https://www.facebook.com/weareoja/posts/1903565459729217
ตอนที่ 2 : ตัดทายาท >>https://www.facebook.com/weareoja/posts/1906209179464845
ตอนที่ 3 : สละไม่รับมรดก >>https://www.facebook.com/weareoja/posts/1908779595874470

และสามารถติดตามรับฟังสื่อเสียงกฎหมายว่าด้วยเรื่องการรับ "มรดก" ได้ที่ linkด้านล่างนี้เลยครับ
ตอนที่ 58 : ผมมีสิทธิ์รับมรดกไหมครับ? >>https://soundcloud.com/user-167217831/58-1
ตอนที่ 103 : มรดกหลวงตา >>https://soundcloud.com/user-167217831/103-1
ตอนที่ 116 : การตั้งผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ >>https://soundcloud.com/user-167217831/116-1
ตอนที่ 140 : การแต่งตั้งผู้จัดการมรดก >>https://soundcloud.com/user-167217831/140-1
ตอนที่ 305 : ทรัพย์สินของพระภิกษุหลังจากมรณภาพ...จะเป็นของใคร >>https://soundcloud.com/user-167217831/305-1?si=e171fa65975c46aa8901f04621a5f82c
ตอนที่ 312 : พระภิกษุรับมรดก...ได้หรือไม่ >>https://soundcloud.com/user-167217831/312-1

10/08/2021

#รับช่วงสิทธิ : คำนี้ในกฎหมายแปลว่าอะไร?
.
.
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 226 วรรคหนึ่ง กล่าวว่า....
"บุคคลผู้รับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้ ชอบที่จะใช้สิทธิทั้งหลายบรรดาที่เจ้าหนี้มีอยู่โดยมูลหนี้ รวมทั้งประกันแห่งหนี้นั้นได้ในนามของตนเอง"
.
หรือก็คือ...
รับช่วงสิทธิ หมายถึง กรณีที่สิทธิเรียกร้องเปลี่ยนมือจากเจ้าหนี้ไปยังบุคคลอื่นหรือบุคคลภายนอกโดยผลของกฎหมาย ทำให้บุคคลนั้นเข้ามาใช้สิทธิเรียกร้องในมูลหนี้นั้นได้ในนามของตนเอง...
.
ลักษณะทั่วไปของการรับช่วงสิทธิเป็นอย่างไร??
.
(1) รับช่วงสิทธิเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย
มาตรา 229 บัญญัติว่า “การรับช่วงสิทธิย่อมมีขึ้นด้วยอำนาจกฎหมาย”
การรับช่วงสิทธิต้องเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายเท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงว่าคู่กรณีประสงค์จะให้มีผลตามนั้นหรือไม่ กรณีไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดจากเจตนาของคู่สัญญา
(2) รับช่วงสิทธิมีจำกัดอยู่เฉพาะที่กฎหมายกำหนดไว้ คือต้องเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้รับช่วงสิทธิได้เท่านั้น
(3) รับช่วงสิทธิเกิดขึ้นจากการชำระหนี้ของผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในอันที่จะเข้าไปชำระหนี้ กล่าวคือ การไม่ชำระหนี้จะมีผลทางกฎหมายกระทบกระเทือนถึงสิทธิหรือผลประโยชน์ของเขา
(4) รับช่วงสิทธิมีผลให้ผู้ชำระหนี้เข้าสวมสิทธิของผู้ชำระหนี้
เมื่อมีการชำระหนี้โดยผู้มีส่วนได้เสียแล้ว โดยผลของกฎหมายทำให้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ที่มีอยู่
เหนือลูกหนี้ตกมาเป็นสิทธิเรียกร้องของผู้ชำระหนี้หรือผู้ชำระหนี้เข้าสวมสิทธิของเจ้าหนี้มีฐานะเหมือนเป็น
เจ้าหนี้คนใหม่
.

เหตุที่ทำให้เกิดการรับช่วงสิทธิเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง??
.
(1) กรณีลูกหนี้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าหนี้ตามมาตรา 227 ในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือสิทธิใดๆของเจ้าหนี้แล้ว ลูกหนี้ย่อมเข้าสู่ฐานะเป็นผู้รับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้อันเกี่ยวกับทรัพย์หรือสิทธินั้น ๆ ด้วยอำนาจกฎหมาย
(2) กรณีที่มีการชำระหนี้ของเจ้าหนี้ด้อยสิทธิตามมาตรา 229 (1)
(3) กรณีรับช่วงสิทธิของผู้ซื้อทรัพย์จำนองตามมาตรา 229 (2)
(4) กรณีรับช่วงสิทธิของบุคคลผู้มีความผูกพันร่วมกับผู้อื่นตามมาตรา 229 (3)
(5) ผู้เสี่ยงภัยจะเสียสิทธิในทรัพย์อันเนื่องจากเจ้าหนี้นำบังคับยึดทรัพย์ ตามมาตรา 230
.
ผลของการรับช่วงสิทธิมีอะไรบ้าง??
.
(1) ผู้รับช่วงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามมูลหนี้ที่รับช่วงสิทธิมานั้นในนามของตนเอง
(2) ผู้รับช่วงสิทธิได้รับช่วงสิทธิมาเท่ากับที่ชำระหนี้ไป
(3) การรับช่วงสิทธิตามมาตรา 227 ใช้อายุความตามมูลหนี้เดิม แต่ถ้ารับช่วงสิทธิตามมาตรา 229 (3) ต้องใช้อายุความทั่วไป คือ 10 ปี โดยเริ่มนับอายุความตั้งแต่วันที่ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้่
(4) ผู้รับช่วงสิทธิมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยกรณีลูกหนี้ผิดนัดตั้งแต่วันรับช่วงสิทธิ
(5) ถ้าหนี้ที่รับช่วงสิทธิมานั้นเป็นหนี้มีประกัน ผู้รับช่วงสิทธิย่อมได้ประโยชน์จากประกันนั้นโดยไม่ต้องทำสัญญาใหม่ เพียงแต่ต้องส่งมอบหลักฐานหรือทรัพย์ที่เป็นหลักประกันแก่ผู้รับช่วงสิทธิ
(6) เจ้าหนี้ที่ถูกรับช่วงสิทธิไปแล้ว หมดสิทธิที่จะบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่ตนอีก
(7) กรณีรับช่วงสิทธิตามมาตรา 227 ถ้าลูกหนี้ชำระหนี้ด้วยการเอาทรัพย์อื่นมาแทนทรัพย์ที่ถูกทำให้เสียหายหรือทำลาย ผู้รับช่วงสิทธิมีสิทธิเหนือทรัพย์นั้นด้วย
.
.
.
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://justicechannel.org
#กฎหมายน่ารู้ #ศัพท์กฎหมายวันละคำ #ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย

07/08/2021

ในช่วงเวลาของการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างร้ายแรง หลายคนต้องเผชิญกับความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงโดยไม่ทันตั้งตัว ผู้ติดเชื้อหลายคนเข้ารับการรักษาและจากไปโดยไม่ได้มีโอกาสได้พบญาติพี่น้องอีก บางคนจากลาไปโดยไม่มีโอกาสได้รับการรักษา

ในช่วงเวลาที่ประชาชนต้องช่วยเหลือตัวเอง ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัส (TU Pandemic Legal Aid Centre) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอส่งต่อความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการทำพินัยกรรมสำหรับหลายๆ คนที่กำลังวางแผนรับมือกับความไม่แน่นอนในชีวิต ศูนย์ฯ จะทำการเผยแพร่คลิปวิดีโอแนะนำการทำพินัยกรรม และเปิดให้บริการให้คำแนะนำในการทำพินัยกรรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เร็ว ๆ นี้

30/07/2021

4 ทางเลือก เมื่อกำลังจะโดนยึดทรัพย์

ทำอย่างไรได้บ้าง ? เมื่อกำลังจะโดนยึดทรัพย์
หากเราถูกฟ้องร้องโดยเจ้าหนี้ และกำลังจะถูกยึดทรัพย์นั้น มีตัวเลือกหลายทางที่สามารถจะทำได้ตามนี้
1. ชำระหนี้
2.ขอประนอมหนี้ กับเจ้าหน้าที่ ถ้าทรัพย์สินที่โดนยึดไปยังไม่มีการขายทอดตาด
3.ต่อสู้คดีในชั้นศาล
4.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดนั้นถูกต้องหรือไม่
*กรณีที่ลูกหนี้แพ้คดีและถึงขั้นตอนการยึดหรืออายัดทรัพย์แล้ว ลูกหนี้ก็ควรจะตรวจสอบด้วยว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดไปนั้น ดำเนินการถูกต้องตามกระบวนกันหรือไม่ และมีการประเมินราคาต่ำกว่าความเป็นจริงหรือไม่ เพื่อที่จะได้ไม่เสียประโยชน์ในส่วนนี้


ถ้าลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินให้ยึดเลย จะทำยังไง ?

ในกรณีที่พนักงานบังคับคดีได้เริ่มกระบวนการบังคับคดีแล้ว (ภายในเวลา 10 ปี นับแต่วันพิพากษา) แต่ในช่วงเวลานั้นลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ ที่สามารถยึด หรืออายัดได้เลย พนักงานก็จะไม่สามารถดำเนินการยึดทรัพย์อะไรได้

แต่ในอนาคตเกิดพบว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินที่สามารถยึดได้ขึ้นมา พนักงานบังคับคดีก็สามารถดำเนินการยึด หรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าวได้ทันที โดยไม่มีกำหนดเวลาหมดอายุจนกว่าลูกหนี้จะชำระเงินครบตามจำนวน

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน กรมบังคับคดี โทร. 0 2881 4999

อ่านความรู้กฎหมายเพิ่มเติมได้ที่ : justicechannel.org
เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ เราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน ^^

อาจารย์ กม. จุฬา-ธรรมศาสตร์ ชี้ช่องเอาผิด ผู้บริหารประเทศ หลังบริหารสถานการณ์โควิดพลาด เ 04/07/2021

อาจารย์ กม. จุฬา-ธรรมศาสตร์ ชี้ช่องเอาผิด ผู้บริหารประเทศ หลังบริหารสถานการณ์โควิดพลาด เ

อาจารย์ กม. จุฬา-ธรรมศาสตร์ ชี้ช่องเอาผิด ผู้บริหารประเทศ หลังบริหารสถานการณ์โควิดพลาด เ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายนงานว่า รศ.ดร.มุนิน …

Photos from สื่อศาล's post 22/05/2021

Photos from สื่อศาล's post

Photos from สื่อศาล's post 19/05/2021

Photos from สื่อศาล's post

29/04/2021

"การปล่อยตัวชั่วคราวเป็นกระบวนการหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งเป็นการผ่อนคลายให้ผู้ต้องหาหรือจำเลย ได้รับอิสรภาพไปชั่วคราวในระหว่างการดำเนินคดี"

การปล่อยชั่วคราวโดยศาล: ศึกษาความเสมอภาคที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว
โดย สุทธิณัฐ ไชยเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ

สารนิพนธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ่านฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/2Pfsjhi

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

[1] การปล่อยชั่วคราว
โดย อรวรรณ ไทยวานิช
https://bit.ly/37PrP89

[2] ระบบปล่อยชั่วคราวผู้ถูกกล่าวหา : ศึกษาการใช้หลักประกันในคดีอาญา
โดย สุรินทร์ มากชูชิต
https://bit.ly/3uxZL2L

[3] การปล่อยชั่วคราวโดยกำหนดเงื่อนไข : ศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา
โดย จิตติมา กำธรวิวรรธน์
https://bit.ly/3qYQsGL

Photo by Ruslan Alekso from Pexels

20/09/2020

รองปธ.ศาลฎีกา เปิดเมนูทำความดีแทนจ่ายค่าปรับ เผยยอดบริการสังคมแทนค่าปรับพุ่งกว่าปี62 เท่าตัว

https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2357169 .

02/09/2020

"การล้างมลทินเป็นวิธีการแก้ไขปรับปรุงผู้กระทำความผิดในความหมายของการคืนสิทธิให้แก่ผู้กระทำผิดที่พ้นโทษแล้ว โดยการลบล้างการกระทำความผิดและโทษให้แก่บุคคลดังกล่าว"

การล้างมลทินในประเทศไทย
โดย ศิรสา พูลสนอง
วิทยานิพนธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่านฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/2QZvffL
นักศึกษาและบุคลากร มธ. Login ด้วยรหัส TU Wi-Fi account บุคคลทั่วไปสมัครสมาชิกก่อนใช้งาน

02/09/2020

#อายุความ ตามกฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คือ ระยะเวลาสำหรับการฟ้องคดีและอายุความสำหรับการนำตัวผู้กระทำความผิดอาญามาลงโทษ โดยขึ้นอยู่กับอัตราโทษของแต่ละฐานความผิด
.
#อายุความการฟ้อง คดีอาญาและการนับระยะเวลา “#วันเริ่มนับอายุความ” “#วันที่เริ่มนับอายุความใหม่” รวมถึงผลของการไม่ฟ้องคดีหรือนำตัวผู้กระทำความผิดมาศาลภายในกำหนดอายุความ
.
เมื่อเป็น #ผู้เสียหายในคดีอาญา แล้วอย่าได้นิ่งนอนใจ เพราะการปล่อยให้ระยะเวลาล่วงเลยนานไปก็อาจมีผลเสียในด้านกระบวนวิธีพิจารณาคดี #การพิสูจน์พยานหลักฐาน และการลงโทษผู้กระทําความผิดได้ ยิ่งระยะเวลาเนิ่นนานออกไปมากเท่าไร ความทรงจําของพยานตลอดจนการหาพยานหลักฐานย่อมสูญหายหรือเลือนไปได้ในที่สุด
.
มาตรา 95 ในคดีอาญา ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายในกำหนดดังต่อไปนี้ นับแต่วันกระทำความผิด เป็นอันขาดอายุความ
(1) #ยี่สิบปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกยี่สิบปี
(2) #สิบห้าปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่าเจ็ดปีแต่ยังไม่ถึงยี่สิบปี
(3) #สิบปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี
(4) #ห้าปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่าหนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี
(5) #หนึ่งปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนลงมาหรือต้องระวางโทษอย่างอื่น
.
ถ้าได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลแล้ว ผู้กระทำความผิด #หลบหนีหรือวิกลจริต และศาลสั่งงดการพิจารณาไว้จนเกินกำหนดดังกล่าวแล้วนับแต่วันที่หลบหนีหรือวันที่ศาลสั่งงดการพิจารณา ก็ให้ถือว่าเป็นอันขาดอายุความเช่นเดียวกัน
.
มาตรา 96 ภายใต้บังคับมาตรา 95 ในกรณีความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์ภายในสามเดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด เป็นอันขาดอายุความ
.
ในเบื้องต้นนี้ที่ได้นำเสนอไปนั้นเป็นเพียงฐานความผิดส่วนหนึ่งที่ได้หยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างประกอบเท่านนั้น หากต้องการทราบอายุความในแต่ละฐานความผิดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.pdf

#กฎหมายน่ารู้ #สำนักงานกิจการยุติธรรม #ความผิดอาญาแผ่นดิน #คดีอาญา #สังคมเคารพกฎหมาย #ชื่นใจถ้าคนไทยรู้กฎหมาย #ฟ้องคดี #กฎหมายอาญา

Photos from สำนักงานกิจการยุติธรรม's post 14/08/2020

Photos from สำนักงานกิจการยุติธรรม's post

13/08/2020

#วงเงินประกันตัว มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับ #จำนวนโทษจำคุก ตามความผิดอาญาและข้อหา
.
ผู้ต้องหาและจำเลยมีสิทธิยื่นคำร้อง #ขอปล่อยตัวชั่วคราว หรือที่เรียกว่าการประกันตัวได้ โดยการขอปล่อยชั่วคราวมีได้ทั้งในชั้นพนักงานสอบสวน และในชั้นศาล
.
ผู้ต้องหา หรือจำเลย อาจได้รับอนุญาตให้ได้รับการปล่อยชั่วคราว ในทั้งสองชั้น หรือเฉพาะชั้นพนักงานสอบสวน หรือชั้นศาลก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล
.
การขอปล่อยตัวชั่วคราว ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะมี #ค่าใช้จ่าย ในส่วนของ #หลักทรัพย์ ที่จะใช้ประกัน ซึ่งจะต้องใช้จำนวนวงเงินประกันตัว มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับ ตามความผิดอาญาข้อหาที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการขอออกหนังสือรับรองหลักทรัพย์ประกันต่าง ๆ มายื่นประกอบกับหลักทรัพย์ด้วย โดยศาลฎีกากำหนดอัตราวงเงินประกันตัว ตามตารางข้างล่างเลยครับ
.
สำหรับการกระทำความผิดอาญาเล็กน้อย ที่มีอัตราโทษอย่างสูงไม่เกิน 10 ปี จะได้รับอิสรภาพด้วยการปล่อยตัวชั่วคราว โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน โดยเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ได้มีประกาศข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
เปิดโอกาสให้จำเลยหรือผู้ต้องหา
.
ในคดีอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 10 ปี ให้ศาลใช้ดุลยพินิจอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวได้ โดยไม่ต้องมีประกัน หากมีเหตุจำเป็น ต้องมีประกันให้กำหนดวงเงิน ไม่เกิน 200,000 บาท เว้นแต่มีเหตุสมควรที่จะสั่งเป็นอย่างอื่น
.
และผู้ต้องหาหรือจำเลย สามารถยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ติดต่อกองทุนยุติธรรม โทร. 02 502 6246 หรือเว็บไซต์ www.jfo.go.th ได้นะครับ

#กฎหมายน่ารู้ #ประกันตัว #กองทุนยุติธรรม

ที่มา : 1. คู่มือฉบับประชาชน ทำอย่างไรเมื่อมีคดีอาญา : สำนักงานกิจการยุติธรรม (กลุ่มกฎหมาย)
2. บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำาเลย ตามคำาแนะนำาของประธานศาลฎีกา https://crimc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/7861/iid/169040

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Bangkok
10130

Bangkok การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
อนันต์ชัย ไชยเดช - กฎหมายอนัน อนันต์ชัย ไชยเดช - กฎหมายอนัน
15 ถนนโชคชัย 4 แยก 69 แขวง/เขตลาดพร้าว
Bangkok, 10310

รับปรึกษา ว่าความคดี ทั่วราชอาณาจักร

SR Law SR Law
Bangkok

SR Law is experienced in prosecution of public administration; civil; criminal; labour; human rights offences, esp. cases concerning human trafficking with ultimate goal on redress...

ทนายความจังหวัดกระบี่ Krabi Lawyer ทนายความจังหวัดกระบี่ Krabi Lawyer
22 K-Building, Sukhumvit 35 (Headquarters)
Bangkok, 10110

ทนายใกล้คุณ ให้คำปรึกษาและบริการ ประหยัด สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย คอลเซ็นเตอร์ 02 114 7521

ทนายความจังหวัดระยอง Rayong Lawyer ทนายความจังหวัดระยอง Rayong Lawyer
22 K-Building, Sukhumvit 35
Bangkok, 10110

ทนายใกล้คุณ ให้คำปรึกษาและบริการ ประหยัด สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย คอลเซ็นเตอร์ 02 114 7521

รับทำวีซ่า ศึกษาต่อต่างประเ รับทำวีซ่า ศึกษาต่อต่างประเ
10/92 อาคารเดอะ เทรนดี้ บิวดิ้ง ชั้น 6(601C) แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ
Bangkok, 10110

Visa Service Study Abroad High School Exchange student

สำนักกฎหมายไทย สำนักกฎหมายไทย
39หมู่บ้านปรีชา1ถ.บรมราชชนนีแขวงฉิมพลีเขตตลิ่งชัน
Bangkok, 10200

ที่ปรึกษากฎหมาย,Legal Consultant ทนายความคดีแ?

กฎหมายใกล้มอ กฎหมายใกล้มอ
Bangkok

ชุมชนออนไลน์สำหรับแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง เป็นหลัก

S M I L E   P E T S S M I L E P E T S
3312/11 ซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
Bangkok, 10240

ทนายความอำเภออินทร์บุรี Lawyer at ทนายความอำเภออินทร์บุรี Lawyer at
22 K-Building, Sukhumvit 35 (Headquarters)
Bangkok, 10110

เครือข่ายทนายความ ทนายใกล้คุณ ให้คำปรึกษาและบริการ ประหยัด สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

สภาวิศวกร - Council of Engineers Thailand สภาวิศวกร - Council of Engineers Thailand
487/1 Ramkhamhaeng 39
Bangkok, 10310

สภาวิศวกรจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542

Bike4Breath Bike4Breath
Bangkok, 10270