Syndacast

Syndacast

ตำแหน่งใกล้เคียง บริษัท โฆษณาและการตลาด

DSA Global
DSA Global
Sukhumvit
Inkmate Thailand
Inkmate Thailand
Qhouse Asoke
Inhouse Brand Works
Inhouse Brand Works
Sukhumvit 21 Road

ความคิดเห็น

We are looking for a Biddable Media Specialist/Manager to build and manage our programmatic campaigns for various clients. If you have a strong background in search engine marketing, programmatic and/or Facebook advertising knowledge, excellent analytical skills and a fast-paced adaptable character, please drop us your resume via [email protected].

Asia's leading digital marketing agency that works with global and local brands in Asia Pacific.

Syndacast helps clients to consolidate, integrate and quantify online initiatives and solutions to generate ROI quickly and efficiently for online marketing initiatives.

02/10/2023

🚀 Looking for a game-changer in your marketing strategy in 2024? Look no further! Discover the 10 reasons why Syndacast is your ultimate choice for result-driven marketing campaigns. 📊🎯

Read the full article to learn more about our secrets of success: https://tinyurl.com/whysyndacast

29/09/2023

Latest Case Study: Syndacast recently ran a successful Google Local Campaign to promote a local spa and restaurant in a 5-star resort in Krabi, Thailand. The campaign increased awareness of the businesses, drove significant traffic to their websites, and generated hundreds of conversion actions such as Get Direction, Click to Call and Form Submissions.

Learn more about the local campaign on Google and how Syndacast can help your business grow with this platform: https://www.syndacast.com/syndacast-runs-successful-local-campaigns-to-promote-a-local-spa-and-a-fine-restaurant-in-krabi/

Photos from Syndacast's post 28/09/2023

🚀 𝐓𝐞𝐚𝐦’𝐬 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬𝐡𝐨𝐩 🚀
Our Campaign, Account Management & Creative Team had a productive workshop that delved into the industry and strategies for hotels.
🤜🤛
We discussed strategies, unleashing creativity, and crafting winning strategies for our hotel clients. On the workshop day, our team did keep ourselves updated to the latest hotel and industry trends, ensuring that we are stay ahead of the game.
🤜🤛

27/09/2023

Digital Marketing is changing the game, and Syndacast is leading the way! 🌐

Why join us?
🚀 Reach: We put your brand in front of the right audience, regardless of when or where.
📊 Data-Driven: Our strategies are data-powered for maximum impact.
🌟 Creativity: We create inspiring brand experiences and drive results.
💡 Always Learning: We stay ahead in this ever-evolving field.

Ready to amplify your brand's digital presence? Let's do this! 🚀

Syndacast's Remarkable Success in High ROI For All Hotel Campaigns in 2023 - Syndacast 26/09/2023

In the fast-paced world of digital marketing, Syndacast has emerged as a true game-changer! 📈 Achieving a jaw-dropping 99.5% success rate in hotel campaigns, with a mind-blowing ROAS of over 1000% in 2023, Syndacast has rewritten the rulebook for ROI optimization! 📊💰

They have revealed the secret of the four pillars in optimization:
1️⃣ Real-time budget magic 🎩💼
2️⃣ Action-oriented precision 🕵️‍♂️📈
3️⃣ Advanced bidding wizardry 🧙‍♂️💸
4️⃣ Expansion into specialized markets 🌏🚀

Learn more about their extraordinary journey to success in our latest review of their 2023 campaigns: https://www.syndacast.com/case-study-syndacasts-remarkable-success-in-high-roi-for-hotel-campaigns-in-2023/

Syndacast's Remarkable Success in High ROI For All Hotel Campaigns in 2023 - Syndacast In 2023, Syndacast team achieved remarkable success in their hotel campaigns by achieving a staggering 99.5% of campaigns with a Return on Advertising Spend (ROAS) higher than 1000% (tracked revenue is more than 10 times ad investment). This outstanding performance was the result of Syndacast’s .....

25/09/2023

🌍🏨 Exciting News for the Hospitality Industry! 🌟

📊 According to a recent poll conducted by the Hotel Management Network website, in collaboration with travelers from around the world, the results are in, and they are absolutely thrilling! 🌐

📈 The poll reveals a significant increase in the demand for direct bookings, both from international and domestic travelers. This shift in preference emphasizes the need for hotels to take this channel more seriously and invest in their marketing strategies.

🤝 That's where Syndacast steps in! 🚀 We are here to empower hotels and hospitality businesses like yours to harness the power of direct bookings. Our expertise and cutting-edge solutions are designed to help you reach your target audience effectively and maximize your revenue potential.

👥 Join the movement toward stronger direct bookings and customer relationships! 💼💪 Let's work together to elevate your hotel's marketing game to new heights.

Ready to make a change? Contact us today at [email protected] and let Syndacast be your partner in success! 📞

Syndacast boosts AI real-time bidding for improved hotel campaigns 22/09/2023

Syndacast boosts AI real-time bidding for improved hotel campaigns.

The updates focus on improvements in the functions of the machine learning bidding system.

Syndacast’s AI platform tracks real-time trends and also conducts assessments of individual users within hotel campaigns. This allows the implementation of precise bidding strategies.

The platform also gains the capacity to grasp the competitive environment. It uncovers user interactions with rival hotels, even in the same location or price range. This feature allows Syndacast’s AI to create effective bidding strategies, leading to improved advertisement placement and precise targeting.

These updates also help tackle cost-effectiveness, benefiting boutique standalone hotel campaigns and local chains.

Read more at:

Syndacast boosts AI real-time bidding for improved hotel campaigns Digital marketing agency Syndacast has updated its AI real-time bidding system for enhanced hotel campaigns.

22/09/2023

It's not about what people search, it's all about why and how they search. Did you know that mid and long-tail keywords are the hidden gems in the art of Pay Per Click? See how you can reduce cost, hit the right audience and gain more bookings in your search marketing campaign with Syndacast from this case study: https://www.syndacast.com/the-long-tail-keywords-case-study/

Unlocking Hotel Success: Why Syndacast is Your Ultimate Marketing Partner - Syndacast 20/09/2023

𝑼𝒏𝒍𝒐𝒄𝒌𝒊𝒏𝒈 𝑯𝒐𝒕𝒆𝒍 𝑺𝒖𝒄𝒄𝒆𝒔𝒔: 𝑾𝒉𝒚 𝑺𝒚𝒏𝒅𝒂𝒄𝒂𝒔𝒕 𝒊𝒔 𝒀𝒐𝒖𝒓 𝑼𝒍𝒕𝒊𝒎𝒂𝒕𝒆 𝑴𝒂𝒓𝒌𝒆𝒕𝒊𝒏𝒈 𝑷𝒂𝒓𝒕𝒏𝒆𝒓

In the ever-evolving world of hospitality, where customer preferences and trends shift like quicksand, boutique hotel brands face a constant challenge to stay ahead in the marketing game.

It’s a complex dance between attracting guests, retaining them, and ultimately driving revenue.

Here’s where Syndacast, the leading marketing agency, steps in as your indispensable ally, guiding hotels through every marketing stage with unparalleled expertise. Read more at:

Unlocking Hotel Success: Why Syndacast is Your Ultimate Marketing Partner - Syndacast In the ever-evolving world of hospitality, where customer preferences and trends shift like quicksand, boutique hotel brands face a constant challenge to stay ahead in the marketing game. It’s a complex dance between attracting guests, retaining them, and ultimately driving revenue. Here’s where...

15/09/2023

Promote your business locally using Google Local Campaign
A Google local campaign is an advertising solution that allows businesses to promote the stores and services across various Google platforms, including the Google Search Network, Maps, YouTube, Gmail, and the Google Display Network.
With local campaigns, businesses can show the ads in Maps search results when users search for businesses such as "coffee shop" or "pharmacy" “restaurants” or any “walk-in” services. This means that when a user searches for a specific type of business or service in their local area, they may see an ad for a local business that offers what they are looking for.
Google local campaigns are an effective way for businesses to increase the visibility and drive more foot traffic, conversions to the stores.
If you're interested in running a Google local campaign for your business, you can get in touch with us to find out more
Contact Us:
💬: http://m.me/syndacast
📧: [email protected]
📞: 026635170
ROI & Performance Digital Marketing Agency in Thailand & Singapore

15/09/2023

Unlock the Potential of Your Hotel Website: Boost Direct Bookings Without Breaking the Bank!

Discover how Syndacast can help you tap into the power of real-time traveler data to drive traffic to your website – and the best part? You only pay for confirmed bookings at the end of each month. This win-win model not only saves you valuable resources but also improves your cash flow, giving you a competitive edge.

Contact us at [email protected] for a proposal today.

Photos from Syndacast's post 23/08/2023

📣 On August 12, 2023 Syndacast’s representative khun Patcharee Ekabut, Regional Account Director & Khun Pongrawaris, Account Executive attended the opening ceremony at 🎊 𝐋𝐀 𝐕𝐈𝐓𝐀 𝐒𝐀𝐍𝐀 𝐊𝐇𝐀𝐎𝐋𝐀𝐊 🎊, Khuk Khak Subdistrict, Takuapa District, Phang Nga Province. The project aims to provide a haven for those looking to escape urban stresses, promoting well-being and health tourism in the Phang Nga Province.

🎉 The event marked the inauguration of multiple wellness initiatives including a healthy food restaurant La Vita Sana Wellness, La Vita Sana Wellness Clinic, an herb garden and an organic farming area, meditation building and activity area. The event reflects the commitment to provide a healthier and more peaceful environment.

🏆 We take great pride in being a part of the well-being initiatives and serving as the advertising agency that contributed to the success of the project.

To advertise with us, please contact:
💬: http://m.me/syndacast
📧: [email protected]
📞: 026635170

Photos from Syndacast's post 24/07/2023

📢 Excited to announce that on 20th July 2023, Syndacast's Managing Director, Tom Nguyen, was a featured speaker at the Hotel Virtual Summit at The Magani Hotel & Spa in Bali! 🏝️🎙️

During the event, Tom shared invaluable insights on: "Revenue-Driven Digital Marketing: Best Practices for Hotels to Boost Direct Bookings" 🚀 From an overview of hotel digital marketing touch-points to its direct business impact, he provided key tips on measurement and optimization to drive success in the hospitality industry. 🏨💼

Contact us today for a consultation, and find out how Syndacast can help you uplift the business performance through digital marketing as well as why we are trusted as the number one digital company in Asia Pacific for the hospitality industry.

03/07/2023

📍 𝐖𝐚𝐲𝐬 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐀𝐈 𝐜𝐚𝐧 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠

Marketing is one of the areas where it is widely predicted that artificial intelligence (AI) will drive enormous change. This means marketers can utilize AI resource to get out on the benefits of what is possibly the most transformational technology.

Here is 3 ways AI will change the Future of Marketing:

𝟏. 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐞𝐝 𝐀𝐝𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐬𝐢𝐧𝐠: AI-powered tools and platforms allow advertisers to combine audience segmentation with predictive analytics to target specific customer groups with tailored advertisements. AI algorithms can analyze vast amounts of data to identify the characteristics and preferences of potential customers, enabling more effective ad placements and increased ROI.

𝟐. 𝐄𝐧𝐡𝐚𝐧𝐜𝐞𝐝 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐑𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬: AI can assist in identifying the best influencers to collaborate with by matching products or services with individuals who have cultivated audiences that align with a brand's values and appeal. AI-generated influencers can help promote brands. Furthermore, AI can automate tasks such as writing press releases, shaping external messaging, and researching the most suitable outlets for gaining media coverage.

𝟑. 𝐀𝐈-𝐃𝐫𝐢𝐯𝐞𝐧 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐭 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠: AI can help in content creation and distribution. There will be content platforms predict content virality, suggest personalized content to visitors, and automate routine publication tasks like keyword selection and categorization. By measuring and optimizing user interactions, AI enables insights that can be applied throughout marketing operations, helping establish brands, position them as industry authorities, and generate leads.

By integrating different AI use cases and leveraging data-driven insights, marketers can unlock the true value of AI, providing better customer experiences, improved predictability of outcomes, and enhanced marketing strategies.

💬: http://m.me/syndacast
📧: [email protected]
📞: 026635170
𝗥𝗢𝗜 & 𝗣𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗔𝗴𝗲𝗻𝗰𝘆 𝗶𝗻 𝗧𝗵𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱 & 𝗦𝗶𝗻𝗴𝗮𝗽𝗼𝗿𝗲📍

Photos from Syndacast's post 22/06/2023

🎉 𝐂𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝟏𝟓 𝐘𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐨𝐟 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐄𝐱𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐨𝐭𝐞𝐥 𝐈𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐲! 🎉

Join us on a journey of digital marketing innovation and success as we mark our 15th year of empowering hotels with cutting-edge strategies and driving exceptional results. 15 years ago in 2008, we embarked on a digital journey filled with passions, love, and endless possibilities. Today, we celebrate the milestones, the lessons learned, and the incredible people who have shaped our lives.

We've created a timeline of beautiful moments, surrounded by incredible people who have made our journey extraordinary.

🚀 𝐋𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐨𝐫𝐰𝐚𝐫𝐝 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐱𝐭 𝟏𝟓 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐛𝐞𝐲𝐨𝐧𝐝!
🏆 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝟏𝟓𝐭𝐡 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐫𝐲!🏆

23/05/2023

𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐲 𝐩𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫𝐧𝐬 𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐜𝐫𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐡𝐨𝐭𝐞𝐥'𝐬 𝐨𝐜𝐜𝐮𝐩𝐚𝐧𝐜𝐲 𝐝𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐥𝐨𝐰 𝐬𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧

The hospitality industry experiences a low season every year, which is usually the peak season, follow by a mid or shoulder season and eventually a low season.

Boosting hotel occupancy during the low season is a top priority and a challenging task in the industry. Implementing various tactical offers mentioned in our previous post can help, but managing guest stay patterns by imposing restrictions on minimum and maximum length of stay, closed arrival dates, and closed departure dates could be another effective method to increase occupancy during the low season.

By setting these restrictions, hotels can better manage occupancy levels and ensure that they are maximizing the revenue.

Contact us to plan your strategies during low season now:

💬: http://m.me/syndacast
📧: [email protected]
📞: 026635170

ROI & Performance Digital Marketing Agency in Thailand & Singapore

12/05/2023

𝗬𝗮𝗻𝗱𝗲𝘅 𝗠𝗲𝘁𝗿𝗶𝗰𝗮 is a analytics tool provided by Yandex to measure and analyze website traffic, user behavior, and other metrics to improve website performance and user experience. Yandex Metrica offers a range of features, including real-time data collection, heat maps, conversion tracking, and session replay.

When it comes to improving Yandex advertising campaigns, Yandex Metrica can provide valuable data on website visitors, which can be used to optimize the campaigns. By tracking user behavior on a website, Yandex Metrica can help us understand which ads are leading to the most engagement and conversions. We can then use this data to adjust their campaigns, making them more effective and efficient. Additionally, Yandex Metrica's integration with Yandex.Direct, the Yandex advertising platform, allows us to track the effectiveness of the ads in real-time and make adjustments as necessary.

Overall, Yandex Metrica can play a critical role in improving Yandex advertising campaigns by providing valuable insights into user behavior and helping us optimize the campaigns.

To set up Yandex advertising campaign and Yandex Metrica, please contact us:

💬: http://m.me/syndacast
📧: [email protected]
📞: 026635170

𝗥𝗢𝗜 & 𝗣𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗔𝗴𝗲𝗻𝗰𝘆 𝗶𝗻 𝗧𝗵𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱 & 𝗦𝗶𝗻𝗴𝗮𝗽𝗼𝗿𝗲

13/04/2023

Happy Songkran 2023!
The wait is over! Get ready to make a splash with the thrilling water play of Songkran in Bangkok! Let’s cool off the heat with the exhilarating water play during Songkran, the traditional Thai New Year! 💧💦🌞
After a challenging year, it's time for us to celebrate and have fun as we come back stronger from the pandemic. 💪🏼🎉 From water guns to buckets to plastic cups, you can join in the splashing fun and enjoy the vibrant festivities of Songkran.💦🌈 Let's welcome a brand-new start with renewed energy and joy!
Wishing you a splashing good time and a year filled with prosperity, good health, and endless laughter! Happy Songkran!
From Syndacast Team.
🎊 💧💦🎉

31/03/2023

5 distinct CTA messages and buttons for hotels direct bookings
CTAs (Call To Actions) are important elements for hotel. The right CTAs can increase the conversion rate and improve the overall performance.
Here are 5 distinctive CTAs that can increase the direct booking conversion's rate:
- "Book Your Stay Now" - This CTA message can be a simple and effective way to encourage website visitors to book their stay at the hotel. The button accompanying this message can say "Book Now”
'
- "Save up to 50% on Your Hotel Booking" - This CTA message can be placed prominently on the homepage or a dedicated landing page for hotel bookings. The button accompanying this message can say "Book and Save."
- "Discover Our Best Hotel Deals" - This CTA message can encourage website visitors to explore the hotel's best deals and promotions. The button accompanying this message can say "Explore Deals."
- "Sign up and Get 10% off Your First Booking" - This CTA message can be placed in the header or footer section of the website to encourage visitors to sign up for the hotel's newsletter. The button accompanying this message can say "Sign Up and Save."
- "Chat with Our Reservation Team for Exclusive Offers" - This CTA message can encourage website visitors to chat with the hotel's reservation team to get exclusive offers and personalized recommendations. The button accompanying this message can say "Chat Now”
To improve your direct booking performance, please contact us:
• 💬: http://m.me/syndacast
• 📧: [email protected]
• 📞: 026635170
ROI & Performance Digital Marketing Agency in Thailand & Singapore

Syndacast Asia's leading digital marketing agency that works with global and local brands in Asia Pacific.

24/03/2023

Google Performance Max (PMax) เป็นผลิตภัณฑ์โฆษณาจาก Google แบบ One stop service ที่สามารถทำการโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น YouTube, Display, Search, Discover, Gmail และ Maps ได้ภายในแคมเปญเดียว โดยที่ผู้ลงโฆษณาสามารถกำหนดเป้าหมาย เช่น การเพิ่มยอดขาย (sale) , Lead, การเข้าชมเว็บไซต์ (website traffic) ระบบก็จะจัดการกำหนดทุกอย่างแบบอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นเลือกกลุ่มเป้าหมาย, จัดสรรงบประมาณ, เลือกช่องทางโฆษณา, เลือก Creative ที่จะนำมาแสดง โดยมีการใช้ Machine Learning ผ่านระบบ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถเลือกแสดงโฆษณาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และอีกทั้งยังมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญแบบเรียลไทม์โดยใช้ระบบ Smart Bidding เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการโฆษณาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำยิ่งขึ้น
Google Performance Max ถือเป็นหนึ่งโซลูชั่นที่สามารถตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ต้องการลงโฆษณาในหลาย ๆ ช่องทางได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ แต่ข้อจำกัดก็คือ เราไม่สามารถจัดการ campaign ของเราเองได้ เนื่องจากมีระบบจัดการให้หมดทุกอย่าง ดังนั้นหากเรารู้ว่าช่องทางหลักของเราคือช่องทางไหน เราอาจจะต้องให้ความสำคัญกับช่องทางนั้นเป็นหลัก แล้วใช้ PMax เป็น Topping เสริมเพื่อให้โฆษณาของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สนใจทำการตลาด Online ติดต่อ Syndacast
• 💬: http://m.me/syndacast
• 📧: [email protected]
• 📞: 026635170

17/03/2023

จะทำอย่างไรเมื่อ Google ยกเลิกการโฆษณาทุกอย่างในรัสเซีย?
จากการที่ Google ยักษ์ใหญ่ในวงการออกนโยบายยกเลิกการโฆษณาทุกอย่างในรัสเซีย ทำให้หลาย ๆ ธุรกิจที่มีตลาดรัสเซียเป็นหลักก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วย อย่างเช่น ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รัสเซีย เป็นหนึ่งในหลาย ๆ ประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเราเป็นจำนวนมาก
จริง ๆ แล้วนอกจาก Google ยังมี Platform อื่น ๆ ที่สามารถทำการโฆษณาในรัสเซียได้อีก เช่น Yandex ชื่ออาจจะฟังดูไม่คุ้นหู แต่คุณรู้มั้ยว่า ในรัสเซียมีคนที่ใช้ Yandex มากกว่า Google เสียอีก
Yandex คือ Search Engine เจ้าใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ซึ่งมีแพลตฟอร์มสำหรับทำโฆษณาออนไลน์ในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้ง text ads, display ads และ mobile app ads รวมทั้งมีระบบ bidding, targeting เช่นเดียวกับ Google อีกด้วย
นอกจากนี้ Yandex ยังมีระบบ Analytic ที่คล้าย ๆ กับ Google Analytic ที่สามารถติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้บนเว็บไซต์ รวมถึงการเข้าชมเว็บไซต์ พฤติกรรมผู้ใช้ และสามารถใช้วิเคราะห์แคมเปญโฆษณาได้อีกด้วย
โดยรวมแล้ว โฆษณา Yandex สามารถเป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้ชมในรัสเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการกำหนดเป้าหมายไปยังผู้ใช้ที่พูดภาษารัสเซีย และด้วยจำนวนผู้ใช้งาน Search Engine ที่มีมากกว่าครึ่ง Yandex จึงเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในตลาดโฆษณาออนไลน์ของรัสเซีย

ติดต่อทำการตลาดโฆษณาในรัสเซีย
• 💬: http://m.me/syndacast
• 📧: [email protected]
• 📞: 026635170
https://www.syndacast.com/

10/03/2023

ฟีเจอร์ Tiktok Insights เป็นเครื่องมือที่รวบรวมข้อมูลผู้ใช้งาน Tiktok ทั่วทั้งโลก ที่เจาะลึกเข้าไปในอินไซต์ของผู้บริโภคตั้งแต่พฤติกรรมการใช้งาน การเชื่อมต่อระหว่างผู้บริโภคและแบรนด์ต่าง ๆ ไปจนถึงการโฆษณาบนแพลตฟอร์ม เพื่อช่วยในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและการแผนกลยุทธ์การตลาดให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เราสามารถเลือกฟิลเตอร์หัวข้อที่ต้องการให้แสดงผลได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็น
กลุ่ม Audience ที่เลือกได้ตั้งแต่ Gen Z > Millennials > Gen X
กลุ่ม Insights ที่เลือกได้ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับโฆษณา, ครีเอเตอร์, ผู้คน
กลุ่ม Industry ที่มีให้เลือกมากกว่า 12 อุตสาหกรรม
กลุ่ม Holidays & Events และ Year ที่สามารถเลือกดูย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 2020 – 2022
👀 มาดูกันว่าอินไซต์เด่น ๆ ของประเทศไทย มีอะไรบ้าง 👀
📌 90% ของผู้ใช้งาน Tiktok ยอมรับว่า Tiktok เป็นพื้นที่ที่แบรนด์ต่าง ๆ ได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะและตัวตนของพวกเขา
📌 74% ของผู้ใช้ TikTok มีแนวโน้มที่จะเยี่ยมชมร้านค้าหรือเว็บไซต์ในขณะที่ใช้ TikTok
📌 66% ของผู้ใช้งาน Gen Z ซื้อสินค้าหลังจากเห็นวิดีโอของครีเอเตอร์ หรือ อินฟลูเอนเซอร์
📌 53% ของผู้ใช้งาน Gen X กล่าวว่า Tiktok กระตุ้นให้ซื้อของที่ครีเอเตอร์แนะนำบน Tiktok
จะเห็นว่าฟีเจอร์ Tiktok Insights เปิดโอกาสให้เราได้เข้าถึงอินไซต์ที่น่าสนใจของเหล่า Tiktoker ได้มากขึ้น ดังนั้นหากใครสนใจที่จะทำการตลาดบน Tiktok อย่าลืมลองเข้าไปใช้งานกันได้ที่ https://www.tiktok.com/business/th/insights

สนใจทำโฆษณาผ่าน Tiktok ติดต่อ
• 💬: http://m.me/syndacast
• 📧: [email protected]
• 📞: 026635170

03/03/2023

GA 4 is latest version of Google Analytics. The main reason for this shift is to provide a more sophisticated and data-driven approach to website analytics that is more in line with modern user behavior and business needs. It is important to start using GA4 for the reasons:
1. Machine learning: GA4 utilizes machine learning to provide insights and make predictions based on your website data, which can help you make better-informed decisions.
2. Cross-device tracking: GA4 provides cross-device tracking, which allows you to see how users interact with your website across different devices, giving you a more complete view of user behavior.
3.User-centric approach: GA4 takes a user-centric approach, allowing you to understand individual user behavior and target them with relevant messages and offers.
4.Integration with other Google products: GA4 is integrated with other Google products, such as Google Ads and Google Tag Manager, providing a more seamless and efficient workflow.
5.Increased privacy and security: GA4 provides increased privacy and security, as it anonymizes user data and makes it harder for data to be misused.

Please contact us if you have inquiry about setting up GA4 now.
• 💬: http://m.me/syndacast
• 📧: [email protected]
• 📞: 026635170
ROI & Performance Digital Marketing Agency in Thailand & Singapore

24/02/2023

Is your hotel targeting Russia?

The most popular search engine in Russia is Yandex. Yandex is a Russian-based search engine that was launched in 1997 and has since grown to become the leading search engine in the country, with a market share of over 60%.

Yandex is unique in that it has a strong focus on the local market, with a database of Russian-language websites and advanced search algorithms that cater to the specific needs and preferences of Russian users.

As a result, hotels looking to reach the Russian audience should prioritize optimizing the websites for Yandex and investing in Yandex-specific digital marketing strategies, such as Yandex. Direct pay-per-click advertising, Yandex Display ads.

When targeting Russia, it is important to tailor your marketing efforts to the local culture and preferences of the Russian market. This includes using Russian language for all marketing materials, highlighting the unique cultural experiences your hotel offers, and featuring local landmarks and attractions.

To run the advertising for Russia market, please contact us:
• 💬: http://m.me/syndacast
• 📧: [email protected]
• 📞: 026635170
https://www.syndacast.com/

17/02/2023

Digital Marketing เป็นอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล มีข้อมูลจำนวนมหาศาลถูกสร้างขึ้นผ่านช่องทางต่าง ๆ แล้วยิ่งถ้าเราทำการตลาดผ่านหลาย ๆ แพลตฟอร์ม แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าช่องทางไหนเป็นช่องทางที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับสินค้าของเรามากที่สุด
DCM (DoubleClick Campaign Manager หรือ Campaign Manager 360) เป็นหนึ่งในบริการจาก Google Marketing Platform ที่ช่วยจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียดและเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ Display , วิดีโอ และจากแหล่งโฆษณาออนไลน์ต่าง ๆ ทำให้เรามองเห็นภาพรวมของแคมเปญโฆษณา และ Customer Journey ว่าในแต่ละ touch point เข้ามาจากช่องทางไหนแล้วแล้วเข้าไปไหนต่อ แล้วเกิดจากซื้อที่ช่องทางใด ซึ่งช่วยให้ได้จำนวนยอดขายที่ถูกต้อง ไม่เกิดปัญหาในการนับซ้ำในแต่ละแพลตฟอร์ม
Syndacast ได้ใช้ DCM เข้ามาช่วยในการ optimize และ วัดผลประสิทธิภาพของแคมเปญ เพื่อให้ลูกค้าของ Syndacast สามารถเชื่อมั่นและมั่นใจได้ว่า ผลลัพธ์ของแคมเปญโฆษณา สามารถวัดผลได้และเกิดขึ้นจริง

สนใจทำ Digital marketing ติดต่อเรา
• 💬: http://m.me/syndacast
• 📧: [email protected]
• 📞: 026635170

14/02/2023

Happy Valenine's Day!
Today, we celebrate love and all the wonderful things it brings into our lives. Love brings us joy, happiness, and a sense of belonging, and it's something that should be celebrated and appreciated every day, not just on Valentine's Day.
As we reflect on all the love in our lives, we want to take a moment to express our appreciation for all the love that surrounds us. Whether it's the love we have for our family or friends or colleagues, it's the love that makes our lives brighter and more meaningful.
On this special day, we encourage everyone to spread love and kindness wherever they go. Whether it's a simple act of kindness, a thoughtful gesture, or a heartfelt message, small acts of love can make a big difference in someone's day.
Let's celebrate love in all its forms and appreciate the love that surrounds us. Happy Valentine's Day from all of us at Syndacast!

Photos from Syndacast's post 03/02/2023

Google Smart Display และ Google Discovery Ads แตกต่างกันอย่างไร มาดูกัน!!
Google Smart Display เป็นโฆษณาที่แสดงผลไปยังเว็บไซต์ในเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับโฆษณานั้น ซึ่งครอบคลุมมากถึง 2 พันล้านเว็บไซต์ และเข้าถึงผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตทั่วโลกได้ถึง 90% โดยสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ เช่น เพศ อายุ ความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย และกำหนดให้โฆษณาแสดงบนเว็บไซต์ที่มี Keyword ที่เราเลือกได้อีกด้วย ดังนั้นหากต้องการเพิ่มการรับรู้และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตามความสนใจในการค้นหา Google Smart Display นี่แหละคือคำตอบ อีกทั้งยังง่ายต่อการทำโฆษณาอีกด้วย เพียงแค่มีภาพโฆษณา 1-2 ภาพ Logo Headline และ Description ระบบก็จะสามารถสร้างโฆษณาตามรูปแบบต่าง ๆ ให้เข้ากับเว็บไซต์ที่แสดงโฆษณาโดยอัตโนมัติ
Google Discovery Ads เป็นโฆษณาประเภท Native หรือโฆษณาที่แฝงไปกับหน้าฟีดของแต่ละแพลตฟอร์มที่จะแสดงผล ซึ่งจะอยู่บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของ Google เช่น Google app , YouTube และ Gmail เป็นต้น โดยโฆษณาจะแสดงผลไปยังกลุ่มผู้คนที่มีพฤติกรรมค้นหาข้อมูลที่สอดคล้องกับโฆษณา ประวัติการเข้าชมของผู้ใช้งาน ทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำยิ่งขึ้น
สรุปแล้วโฆษณาทั้ง 2 ประเภทนี้จะช่วยให้โฆษณาเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น และเพิ่ม Traffic ไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันได้ดียิ่งขึ้น แต่สิ่งที่แตกต่างกันไปคือรูปแบบการวางกลุ่มเป้าหมายและแพลตฟอร์มที่โฆษณาจะแสดงผล
------------------------------------------
ติดต่อเราเพื่อยกระดับแคมเปญโฆษณา
• 💬: http://m.me/syndacast
• 📧: [email protected]
• 📞: 026635170

Photos from Syndacast's post 26/01/2023

พร้อมแล้วหรือยัง กับนโยบายใหม่จาก Facebook 2023
ข้อกำหนดการโฆษณาแบบบริการตนเอง อัปเดตใหม่จาก Facebook เริ่มบังคับใช้วันที่ 3 ม.ค. 2023 มีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย!!
💸 แบ่งระบบการชำระเงินค่าโฆษณาเป็น 2 ประเภท 💸
• ลูกค้าที่ได้รับใบเรียกเก็บเงิน (Invoiced) หรือ ลูกค้าที่จ่ายผ่านบัตรเครดิต หากมีการชำระค่าโฆษณาเกินเวลาที่กำหนด Facebook จะเรียกเก็บค่าชำระเกินเวลาดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน หรือสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด
• ลูกค้าที่ไม่ได้รับใบเรียกเก็บเงิน (Non-Invoiced) หรือ ลูกค้าที่ต้องเติมเงินเข้าระบบก่อนถึงจะสามารถยิงโฆษณาได้ เมื่อเติมเงินเข้าระบบและมียอดเงินคงเหลือจะไม่สามารถขอ refund คืนได้
🔐 รักษาความปลอดภัยบัญชีโฆษณาด้วยตนเอง 🔐
• หากบัญชีโฆษณาโดนแฮก Facebook จะไม่รับผิดชอบใด ๆ และไม่มีการ Refund คืนให้
• เจ้าของบัญชีโฆษณามีหน้าที่ในการรับผิดชอบความปลอดภัยของบัญชีตัวเอง
ยกเลิกคำสั่งซื้อโฆษณาได้ทุกเมื่อ ❌
• โฆษณาจะยังคงเผยแพร่ 24 ชั่วโมงหลังยกเลิกคำสั่งซื้อโฆษณา
• เจ้าของบัญชีโฆษณาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโฆษณาที่ยังแสดงผลอยู่
นอกจากนี้ยังมีกฎใหม่อื่นๆ อีกที่เพิ่มเข้ามา ที่ผู้ใช้งานโฆษณาของ Facebook จะต้องรับมือกับนโยบายใหม่เหล่านี้ โดยต้องคอยเช็คและเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับบัญชีโฆษณาของตนเอง
---------------------------------
สนใจรับคำปรึกษาเพิ่มเติม ติดต่อ
• 💬: http://m.me/syndacast
• 📧: [email protected]
• 📞: 026635170

11/01/2023

รวมคำค้นหาของคนไทยตลอดปี 2022 👀🔎
มาดูกันว่าในตลอดปี 2022 ที่กำลังจะผ่านไป คนไทยส่วนใหญ่ค้นหาอะไรกันบ้าง โดย Google รวบรวมคำค้นหายอดนิยมแสดงให้เห็นถึงภาพรวมการค้นหาของตลอดทั้งปีที่ผ่านมา
คำค้นหายอดนิยม
🔎บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
🔎แตงโม นิดา
🔎คนละครึ่ง เฟส 5
🔎ใต้หล้า
🔎คังคุไบ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในปีนี้เริ่มคลี่คลายมากขึ้น ทำให้หลาย ๆ ประเทศรวมทั้งประเทศไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวให้ได้กลับมาเดินทางอีกครั้ง โดยคำค้นหาเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสถานที่สุดฮิตที่คนสนใจอยากจะไปเที่ยว มีดังนี้
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศ
🔎กรุงเทพมหานคร
🔎สุพรรณบุรี
🔎หัวหิน
🔎เชียงใหม่
🔎ระยอง
สถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ
🔎สิงคโปร์
🔎เวียดนาม
🔎ลาว
🔎ญี่ปุ่น
🔎เกาหลี
หากต้องการดูสรุปการค้นหาอื่น ๆ ตลอดปี 2022 เพิ่มเติม ได้ที่ https://trends.google.co.th/trends/yis/2022/TH/
-----
สนใจรับคำปรึกษาเพิ่มเติม ติดต่อ
• 💬: http://m.me/syndacast
• 📧: [email protected]
• 📞: 026635170

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริษัท โฆษณาและการตลาด ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

Why Syndacast?

Syndacast is one of the fastest growing performance digital marketing agencies in South East Asia with offices in Bangkok and Singapore.

The company provides integrated media solutions that help businesses thrive in today’s competitive digital marketplace. Syndacast has accumulated more than 11 years of experience in assisting global brands and local businesses to build their online presence, realize their goals, and deliver true Omnichannel marketing solutions that are experience-based, data-driven, and performance-oriented.

With more than 25,000 projects and a strong technological backbone, there are 4 ways that Syndacast differs from any other agency:


 • Performance comes first. We only build and execute plans that work towards a specific goal.
 • วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

  🚀 𝐁𝐨𝐨𝐬𝐭 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐡𝐨𝐭𝐞𝐥 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭 𝐛𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐩𝐞𝐚𝐤 𝐬𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐓𝐢𝐤𝐭𝐨𝐤 𝐈𝐧-𝐅𝐞𝐞𝐝 𝐀𝐝𝐬More than any other time of the year, peak se...
  𝟑 𝐏𝐑𝐎𝐕𝐄𝐍 𝐖𝐀𝐘𝐒 𝐓𝐎 𝐈𝐍𝐂𝐑𝐄𝐀𝐒𝐄 𝐎𝐂𝐂𝐔𝐏𝐀𝐍𝐂𝐘 𝐅𝐎𝐑 𝐋𝐎𝐖 𝐒𝐄𝐀𝐒𝐎𝐍Struggling with attracting guests and reaching maximum hotel occupancy...
  𝐖𝐡𝐲 𝐲𝐨𝐮 𝐬𝐡𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐛𝐞 𝐮𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐤𝐭𝐨𝐤 𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐨𝐭𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐡𝐨𝐭𝐞𝐥 𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟐?As a video-based social media app, TikTok is the perfect ho...
  𝐒𝐩𝐨𝐭𝐢𝐟𝐲 𝐀𝐝𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐬𝐢𝐧𝐠
  Syndacast
  Think Digital, Think Syndacast
  Pay For Direct Revenue Hotel Package

  ประเภท

  เบอร์โทรศัพท์

  ที่อยู่


  219/17, The Pride At Asoke Towers, Sukhumvit 21, Klongtoey Nua, Wattana
  Bangkok
  10110

  เวลาทำการ

  จันทร์ 09:00 - 18:00
  อังคาร 09:00 - 18:00
  พุธ 09:00 - 18:00
  พฤหัสบดี 09:00 - 18:00
  ศุกร์ 09:00 - 18:00

  Internet Marketing Services อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
  360 innovative co.,ltd 360 innovative co.,ltd
  111 Praditmanutham Road, Ladprao
  Bangkok, 10230

  360 innovative services:- - Digital Creative & Production - Digital Marketing Solutions - Website/Ca

  Pronto Marketing Pronto Marketing
  15 Rajanakarn Building 6th Floor, Soi Pradipat 17 Pradipat Road
  Bangkok, 10400

  Providing small-medium sized businesses with effective online solutions: website design/web manageme

  Phasin Jampawatta - พศิน จำปาวัตตะ Phasin Jampawatta - พศิน จำปาวัตตะ
  91/140 ถนนเกษตรนวมินทร์ตัดใหม่, รามอินทรา
  Bangkok, 10230

  การตลาดออนไลน์ ระบบ ACM โดย.DNW PLATFORM เปลี่ยนฝันคุณให้เป็นจริง

  IndySale IndySale
  Bangkok, 45110

  ขายสินค้าทุกอย่าง ทุกชนิด นำเข้า มื?

  Kepttam Kepttam
  No. 944 Samyan Mitrtown Office Tower 25th Floor, Room S25035, Rama 4 Road, Wang Mai, Pathum Wan
  Bangkok, 10330

  เครื่องมือส่งเสริมกิจกรรมทางการตล?

  Income in click Income in click
  Bangkok

  Getting on board with the quest to search for "MICRO MARKETING SOLUTIONS", the solutions designed to

  VNC digital VNC digital
  Bangkok

  Expertise: Branding, communication strategic planning, media planning and buying

  Easy Pzy บริการสร้างร้านค้าออนไลน์เพิ่มยอดขาย Easy Pzy บริการสร้างร้านค้าออนไลน์เพิ่มยอดขาย
  Bangkok, 10900

  มืออาชีพด้านการสร้างแพลตฟอร์มออนไ?

  Magic Lab Agency Magic Lab Agency
  Bangkok

  At Magic Lab, an official Amazon service provider network - we're specialist who specialise in listi

  TMbet.v1 TMbet.v1
  Bangkok