POSSIBLE

POSSIBLE

เราเป็นบริษัทนักวางแผนการเงินยุคใหม่ ที่ไม่ขึ้นตรงต่อแบรนด์ใด

เปิดเหมือนปกติ

02/04/2022

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒ เมษายน ๒๕๖๕

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท พอสสิเบิ้ลเวลท์ แอดไวเซอรี่ เซอร์วิส จำกัด

27/01/2022

"ใครๆก็รู้ว่างานขายรายได้ดี ถ้าขายเหมือนกัน แค่ขายถูกที่ รายได้ดีกว่าหลายเท่า"

สัมมนาสำหรับผู้ที่ ..

"งานก็อยากทำ เงินก็อยากมี เวลาก็อยากได้"

ออนไลน์ผ่านทาง Zoom Application 🖥

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์นี้ ‼️
เวลา 9:00 - 12:00 น.

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยสแกน QR Code

#PossibleWealth
#Possible #FinancialAdvisor
#FinancialPlanning #CFP
#การเงินเป็นเรื่องกล้วยกล้วยให้พอสสิเบิ้ลช่วยดูแล

27/01/2022

สัมมนาออนไลน์ผ่านทาง Zoom Application 🖥
‼️ รับจำนวนจำกัด ‼️

คุ้มครองเงินฝากแค่ 1 ล้าน
ไปต่อกับเค้า หรือจะให้เราดูแล..

สัมมนาสำหรับผู้ที่กำลังหาที่อยู่ให้เงินฝากที่มีอยู่ ไม่รู้จะเอาเงินไปลงทุนที่ไหนดี?

💸 ทางเลือกการลงทุนใหม่ๆ ลงทุนต่างประเทศ

โดย คุณวรินทร์ สุรพลชัย, นักวางแผนการเงิน CFP

ท่านใดสนใจลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยสแกน QR Code

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์นี้ ‼️
เวลา 09:00 - 12:00 น.

#PossibleWealth
#Possible #FinancialAdvisor
#FinancialPlanning #CFP
#การเงินเป็นเรื่องกล้วยกล้วยให้พอสสิเบิ้ลช่วยดูแล

04/12/2021

ภาษีมูลค่าเพิ่ม VS. ตัวอย่างกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
.
ภาษีมูลค่าเพิ่ม Value Added Tax (VAT) คือ
-ภาษีอากรประเภทหนึ่ง ที่จัดเก็บจากมูลค่าของการซื้อสินค้าและการให้บริการในประเทศ และการนำเข้าสินค้า
-โดยเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ ถือเป็นภาษีทางอ้อม เนื่องจาก ผู้ประกอบการบวกภาษีนี้ลงไปในราคาของสินค้าหรือบริการ
-ซึ่งโดยปกติผู้ประกอบการจะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% และจะนำภาษีนั้นส่งให้กับกรมสรรพากรซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บอีกที
.
ตัวอย่างการคำนวณ VAT คือ
-“ราคาสินค้า/บริการ x 7% = ภาษีมูลค่าเพิ่ม”
-เช่น บริษัท หนึ่ง จำกัด ขายเก้าอี้สุขภาพราคา 1,070 โดยแบ่งเป็นต้นทุน 1,000 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่ม 70 บาท โดย บริษัท หนึ่ง จำกัด ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับสรรพากรในทุกๆ เดือน
.
ภาษีมูลค่าเพิ่มจดเมื่อไหร่
-กฎหมายกำหนดเอาไว้ว่า ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้ขายสินค้าหรือให้บริการที่มีการขายสินค้าหรือบริการเกิน 1.8 ล้านบาทในระหว่างปีนั้น ๆ (ตามกฎหมาย ต้องจดภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีรายได้เกิน)
-หรือถ้าประกอบธุรกิจที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและมีความต้องการใช้ภาษีซื้อเพื่อมาหักจากยอดภาษีขาย ก็สามารถทำการจดภาษีมูลค่าเพิ่มได้เช่นกัน
.
ตัวอย่าง กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย เช่น
.
-การขายสินค้าหรือให้บริการของผู้ประกอบการที่มีรายรับไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
-การขายพืชผลทางการเกษตรภายในราชอาณาจักร เช่น ข้าว ข้าวโพด ปอ มันสำปะหลัง ผักและผลไม้ เป็นต้น
-การขายสัตว์ทั้งที่มีชีวิตหรือไม่ชีวิตภายในราชอาณาจักร เช่น โค กระบือ ไก่หรือเนื้อสัตว์ กุ้ง ปลา เป็น
-การขายปุ๋ย การขายปลาป่น อาหารสัตว์ การขายยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ เพื่อบำรุงรักษาป้องกัน ทำลายหรือกำจัดศัตรูหรือโรคของพืชและสัตว์
-การขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน
-การให้บริการประกอบโรคศิลปะ การสอบบัญชี การว่าความ
-การให้บริการของนักแสดงสาธารณะ
-การให้บริการตามสัญญาจ้างแรงงาน
-การให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์
-การให้บริการสีข้าว เป็นต้น

วรรณภรณ์ สินาเจริญ นักวางแผนการเงิน ,CFP®

#PossibleWealth
#Possible #FinancialAdvisor
#FinancialPlanning #CFP
#การเงินเป็นเรื่องกล้วยกล้วยให้พอสสิเบิ้ลช่วยดูแล

Photos from POSSIBLE's post 03/12/2021

Money Management for Young Family
.
เรื่องเงินนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในการดำเนินชีวิตคู่ให้ไปด้วยกันอย่างราบรื่น ด้วยเหตุนี้ ทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่ได้แต่งงานมาเป็นคู่ชีวิตกันควรร่วมกันคิดเพื่อวางแผนการเงิน โดยการจัดสรรรายรับให้เพียงพอกับรายจ่ายในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบทความนี้จะช่วยให้เห็นภาพของการวางแผนจัดสรรกระแสเงินสดของครอบครัวได้อย่างเป็นระบบ
.
ในขั้นตอนแรก เมื่อมีรายได้เข้ามา ควรแบ่งเงินอย่างน้อย 10% เข้าไปสะสมไว้ในบัญชีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินให้ได้ประมาณ 6 เท่าของค่าใช้จ่ายประจำเดือนในครอบครัว โดยบัญชีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินนี้ควรเก็บอยู่ในสินทรัพย์ประเภทที่มีสภาพคล่องสูง สามารถเบิกถอนมาใช้ในกรณีฉุกเฉินได้ทันที และมีความมั่นคงปลอดภัยจากการสูญเสียเงินต้นสูง เช่น บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทต่างๆ หรือกองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
.
ในกรณีที่บัญชีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินนี้มีเพียงพอแล้ว ให้นำเงินที่แบ่งออมในส่วนนี้ทยอยสะสมเข้าบัญชีลงทุนเพื่อวัยเกษียณแทน โดยที่บัญชีนี้จะเป็นการลงทุนอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะเวลายาวนาน สินทรัพย์ที่แนะนำให้ลงทุนจึงเป็นสินทรัพย์ที่อาจมีความผันผวนในระยะสั้นสูง แต่ให้ผลตอบแทนในระยะยาวที่สูงด้วย เช่น กองทุนรวมผสมหลากหลายสินทรัพย์ หรือกองทุนรวมหุ้น ทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งอาจใช้กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ช่วยในการออมได้ เพราะนอกจากกองทุนจะนำเงินไปบริหารให้เงินของเรางอกเงยแล้ว เรายังสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้อีกต่อหนึ่งด้วย
.
หลังจากที่เราออมเงินก่อนการใช้จ่ายไปเรียบร้อยแล้ว ก็ให้แบ่งเงินมาชำระสินเชื่อระยะยาว เช่น สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ รวมทั้งแบ่งเงินออกไปลงทุนในกลุ่มบัญชีออมเงินเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เงินออมเพื่อการศึกษาบุตร เงินออมเพื่อการซื้อของชิ้นใหญ่ที่ต้องวางแผนระยะกลาง-ยาว โดยเงินลงทุนในส่วนนี้ แนะนำให้กระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ซึ่งการแบ่งสัดส่วนที่เหมาะสมนั้น จะพิจารณาจากความสำคัญและระยะเวลาการลงทุนเพื่อให้ถึงเป้าหมาย หากเป้าหมายมีระยะเวลาการลงทุนสั้น หรือมีความสำคัญมาก เช่น เงินออมเพื่อการศึกษาบุตร ก็ควรนำไปกระจายการลงทุนโดยเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ถ้าเป้าหมายมีความสำคัญน้อยและระยะเวลาสามารถยืดหยุ่นได้ เช่น การซื้อของแบรนด์เนม ก็สามารถกระจายการลงทุนโดยเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง โดยคาดหวังผลตอบแทนที่สูงได้
.
เมื่อได้แบ่งรายได้ไปใช้ในสิ่งที่จำเป็นทั้งด้านการออมและการลงทุนกับแผนระยะยาวแล้ว ทั้งสามีและภรรยาควรตกลงร่วมกันว่า จะแบ่งรายได้ไว้ในบัญชีใช้จ่ายของครอบครัวและบัญชีเพื่อใช้จ่ายส่วนตัวเป็นสัดส่วนเท่าใด ตัวอย่างเช่น กรณีครอบครัวมีรายได้หลังหักภาษีรวม 150,000 บาท โดยสามีมีรายได้เดือนละ 100,000 บาท และภรรยามีรายได้ 50,000 บาท
.
สามีอาจแบ่งรายได้ตามตัวอย่างดังนี้
15,000 บาท สำหรับบัญชีลงทุนเพื่อวัยเกษียณ (15%)
40,000 บาท สำหรับค่าผ่อนบ้านรวมทั้งค่าผ่อนรถ (40%)
30,000 บาท สำหรับลงขันกับภรรยาเพื่อใช้จ่ายในครอบครัว (30%)
15,000 บาท สำหรับใช้จ่ายส่วนตัว (15%)
.
ภรรยาก็อาจแบ่งเงิน
5,000 บาท สำหรับบัญชีเพื่อวัยเกษียณ (10%)
15,000 บาท สำหรับลงทุนเพื่อการศึกษาบุตร (30%)
12,500 บาท สำหรับใช้จ่ายในครอบครัวประจำเดือนร่วมกับเงินลงขันของสามี (25%)
17,500 บาท สำหรับใช้จ่ายส่วนตัว (35%)
ทั้งนี้ สัดส่วนที่เหมาะสมของแต่ละครอบครัว ขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างสามีและภรรยา
.
จากแผนผังทิศทางของกระแสเงินสดในครอบครัว เมื่อมีรายได้เข้ามาก็แบ่งเงินเข้าบัญชีต่างๆ ทั้ง 5 ประเภท คือ 1.บัญชีเงินสำรองฉุกเฉิน 2.บัญชีลงทุนเพื่อวัยเกษียณ 3.กลุ่มบัญชีเงินออมเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ 4.บัญชีใช้จ่ายของครอบครัว และ 5.บัญชีเพื่อใช้จ่ายส่วนตัว (ของทั้งสามีและภรรยา) หากใครใช้จ่ายเงินส่วนของตัวเองในแต่ละเดือนไม่หมด ก็สามารถนำเงินส่วนที่เหลือสะสมเข้าบัญชีลงทุนเพื่อวัยเกษียณได้ เพื่อเพิ่มโอกาสบรรลุแผนเกษียณให้เร็วขึ้นก่อนกำหนด สำหรับบัญชีใช้จ่ายของครอบครัวหากมีเงินเหลือใช้ในแต่ละเดือน ก็สามารถนำไปลงทุนเพิ่มเติมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวต่างๆ ที่วางแผนเอาไว้ได้ก่อนกำหนด หรือนำไปโปะสินเชื่อบ้าน เพื่อให้บ้านปลอดภาระหนี้สินได้เร็วขึ้นก็ได้เช่นกัน
.
วรินทร์ สุรพลชัย CFP

#PossibleWealth
#Possible #FinancialAdvisor
#FinancialPlanning #CFP
#การเงินเป็นเรื่องกล้วยกล้วยให้พอสสิเบิ้ลช่วยดูแล

04/11/2021

วิธีจัดการชีวิตหลังเกษียณ...เพื่อให้เกษียณอย่างมีความสุข
1.ประเด็นที่ต้องคิดเมื่อเราอยู่ในวัยเกษียณ ??? หนึ่งขอแบ่งเป็น 3 ประเด็นหลักๆ นะคะ
.
1.1 ด้านตัวเงินที่ต้องใช้หลังเกษียณ แต่ละคนมี Lifestyle ในการใช้ชีวิตหลังเกษียณที่แตกต่างกัน จึงทำให้เงินที่ใช้หลังเกษียณก็แตกต่างกันด้วย บางคนอยากจะใช้ชีวิตอย่างพอเพียง บางคนอยากใช้ชีวิตตามที่วาดฝันไว้ ในเรื่องของ Lifestyle ในการใช้ชีวิต ต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้หรือความเป็นจริงด้วย เช่น นาย ก. บอกว่า หลังเกษียณไม่ต้องใช้เงินเยอะเท่าไหร่ จะไปอยู่ต่างจังหวัด ทำไร่ ทำนา แต่เมื่อมาดู Lifestyle ปัจจุบัน กลับพบว่า เป็น Lifestyle ชีวิตแบบคนเมือง ชอบแสง สี เสียง และความวุ่นวายในเมือง สุดท้ายแล้วต้องคำนึงถึงความเป็นจริงด้วยว่า จะใช้ชีวิตได้แบบนั้นได้จริงๆ หรือเปล่า....
.
เพราะ เรื่องใหญ่ที่สุดสำหรับคนวัยใกล้เกษียณคือ “เงินเราจะพอใช้ไปตลอดชีวิตไหม”
.
1.2 ด้านจิตใจ + สังคม + งานอดิเรก
เนื่องจากก่อนเกษียณอายุ มีทั้งอำนาจ หน้าที่ การงาน เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง แต่พอเกษียณอายุ สิ่งเหล่านี้ จะค่อยๆหายไป ทำให้ส่งผลกระทบต่อจิตใจเราได้ ดังนั้น เราควรเตรียมความพร้อมในด้านจิตใจเพื่อรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น หรือหาสิ่งที่เป็นงานอดิเรกทำ ยกตัวอย่าง ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ ท่องเที่ยว หรือแม้แต่การสร้างธุรกิจเล็กๆ ทำให้มีรายได้เล็กๆ น้อยๆ เข้ามาด้วย
.
1.3 ด้านสุขภาพ
เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญพอสมควร เนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้น สุขภาพไม่ได้แข็งแรงเหมือนตอนหนุ่มสาว ต้องดูแลตัวเองมากขึ้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ “ทำอะไรก็ได้ ให้เครียดน้อยลง แต่มีความสุขมากขึ้น”
.
2.รู้ตัวหรือยังว่าเงินเกษียณเพียงพอหรือเปล่า ??? หนึ่งมีขั้นตอนการสำรวจเงินหลังเกษียณ อย่างย่อๆ ว่ามีเพียงพอไหม
.
2.1 สำรวจรายจ่าย (Use of fund) ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายประจำหรือรายจ่ายไม่ประจำ รวมถึงรายจ่ายค่ารักษาพยาบาล ซึ่งปัญหาโดยส่วนใหญ่ คือ ไม่เคยคำนึงถึงและไม่รู้ว่ารายจ่ายต่างๆ มีอะไรบ้าง สำหรับบางท่านที่ไม่เคยบันทึกรายจ่ายเหล่านี้เลย หนึ่งขอแนะนำให้ลองแยกเงินเป็นแต่ละกระปุก (แต่ละประเภท) แล้วมาวิเคราะห์ว่า ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่จำเป็น และไม่จำเป็น
.
2.2 สำรวจรายได้ (source of fund) ว่าเรามีแหล่งที่มาจากแหล่งต่างๆ อะไรบ้าง สำหรับคนเกษียณแล้ว จะรู้แหล่งเงินของตัวเองอยู่แล้ว แต่อาจจะยังไม่ได้แบ่งรายการทรัพย์สิน เพื่อใช้จ่ายหลังเกษียณ เช่น แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายหลังเกษียณอีก 10 ปี อีก 20 ปี อีก 30 ปี ข้างหน้า
.
2.3 คำนวณเงินที่ต้องมีใช้ตอนเกษียณ
หนึ่งขอแนะนำวิธีการตรวจสอบว่า เงินหลังเกษียณที่เตรียมไว้แล้วเพียงพอไหม โดยการเอาตัวเลข 300 มาคูณกับรายจ่ายต่อเดือนที่ต้องใช้ตอนเกษียณ ( = 300 เท่าของรายจ่ายต่อเดือน)
เช่น เดือนละ 20,000*300 = 6,000,000 ยังไม่คำนึงถึงอัตราเงินเฟ้อ
เช่น เดือนละ 50,000*300 = 15,000,000 ยังไม่คำนึงถึงอัตราเงินเฟ้อ
.
3. ถ้าเพิ่งรู้ตัวว่าเงินเกษียณไม่พอแน่ ๆ ทำอะไรได้บ้าง ??? หนึ่งขอแบ่งเป็น 2 เรื่องใหญ่ๆ
.
3.1 เอาแรงงานเข้าแลก (ตัวเข้าแลก) หาอาชีพเสริม หาจาก.....ใจรัก ทักษะ ประสบการณ์ เพราะเมื่อหลังเกษียณ ทำอะไรก็ได้ให้มีความสุข
.
3.2 เอาสินทรัพย์เข้าแลก
- เอาสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอยู่ไปลงทุนเพิ่มมูลค่ามากขึ้น โดยใช้ กลยุทธ์การลงทุนแบบ “Three Buckets” (3 ถัง สำหรับคนเกษียณ)
ถังที่ 1 : Cash Bucket ถังแรก เป็นบัญชีเงินสด หรือ กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น Money Market Fund
มูลค่าเงินในถังแรกไว้สำหรับใช้ชีวิตหลังเกษียณ 2-3 ปี รวมถึงเงินสดสำรองฉุกเฉิน และค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพด้วย
ถังที่ 2 : Conservative Bucket เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ มีดอกเบี้ยหรือเงินปันผล เช่น หุ้นกู้ หรือ กองทุน REIT หรือ แม้กระทั่งหุ้นปันผล เงินในส่วนของดอกเบี้ยหรือเงินปันผลในถังที่ 2 จะไหลออกไปลงทุนในถังที่ 1 เพื่อเป็นการใช้จ่ายบริโภคอย่างสม่ำเสมอ
ถังที่ 3 : Aggressive Bucket จัดพอร์ตการลงทุนแบบเติบโตที่สามารถลงทุนหุ้นในสัดส่วนที่มากขึ้นได้ ถังนี้เพื่อการลงทุนระยะยาวสำหรับใช้เงินอีก 10 ปีข้างหน้าหลังจากเกษียณอายุ (ขึ้นกับระดับความเสี่ยงของแต่ละคนด้วย)

วรรณภรณ์ สินาเจริญ นักวางแผนการเงิน ,CFP®

#PossibleWealth
#Possible #FinancialAdvisor
#FinancialPlanning #CFP
#การเงินเป็นเรื่องกล้วยกล้วยให้พอสสิเบิ้ลช่วยดูแล

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

#จันทร์OhShare EP.49 : เปรียบเทียบ OPD vs IPD
#จันทร์OhShare EP.50 : Fax Claim คืออะไร?
#จันทร์OhShare EP.48 : ประกันโรคร้ายแรงคุ้มครองเมื่อไหร่
#จันทร์OhShare EP.47 : เงินคืนจากประกันฝากต่อหรือพอแค่นี้
#จันทร์OhShare EP.46 : "ระยะเวลารอคอย"คือ?
#จันทร์OhShare EP.45 : ประกันกลุ่มที่มี พอไหม?
#จันทร์OhShare EP.44 : ผ่อนรถแบบ Balloon Payment ดียังไง?
#จันทร์OhShare EP.43 : เงินคืน vs เงินปันผล เหมือนหรือต่างกัน?
#จันทร์OhShare EP.42 : ออกนอกกรอบอย่างปลอดภัยด้วย Margin of Error!
#จันทร์OhShare EP.41 : เบี้ยประกันค่าชดเชยลดหย่อนภาษีได้ไหม
#จันทร์OhShare EP.40 : การลงทุนในทองคำ

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


388 อาคารอามีโก้ทาวเวอร์ ชั้น 24
Bangkok
10500

Bangkok วณิชย์อื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Sarnia Sting Sarnia Sting
Bangkok

รับส่วนลด 45% สำหรับวันนี้เท่านั้น (เร็ว ๆ นี้เหลือเพียง 9 รายการ)

KUDOZ KUDOZ
12FL WALL STREET TOWER #1202, SURAWONG ROAD
Bangkok, 10500

Integrated marketing suite in Singapore: web design, graphic design, branding, interior design and events.

Athena Digital Media Athena Digital Media
21 Soi Petkasem 73 (Yak 3) Petkasem Road Nongkhangphlu Nongkam
Bangkok, 10160

Athena Digital Media, is a provider of web development, database analysis and design, intranet and extranet development, mobile web applications, social network marketing and integrated digital media solutions, including social media integration.

Readyplanet Readyplanet
Readyplanet Public Company Limited 51 Major Tower Rama 9 - Ramkumhang 17th Floor Unit 1701 - 1706 Rama 9 Road, Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand
Bangkok, 10240

Readyplanet All-in-One Sales & Marketing Tech Provider

Adelphi Grande Bangkok Adelphi Grande Bangkok
16 Sukhumvit Soi 41
Bangkok, 10110

The Adelphi Grande Sukhumvit Bangkok,Serviced Apartment located on Sukhumvit Soi 41.

Dale Carnegie Thailand Dale Carnegie Thailand
888 Mahatun Plaza, Ground Floor
Bangkok, 10330

Dale Carnegie was founded in 1912, inspired by one man’s belief in the power of self-improvement. Since then, it’s evolved into a movement that’s crossed borders and generations to tap into the best parts of themselves to create positive transformat

Electric Bike Electric Bike
Bangkok, 10310

ขายส่งเครื่องประดับแฟชั่น swarovski แท้ ราคาถูก จักรยานไฟฟ้า scooter electric รุ่นดารา รุ่นใหม่

FiF HOUSE FiF HOUSE
151 Ratchaphruek Rd., Taling Chan,
Bangkok, 10170

Design Firm: Packaging Design, Product Design, Branding Design

ChangeFusion ChangeFusion
4th Floor, VolunteerSpirit Home 2044/21 New Petchaburi Road, Bangkapi, Huay Khwa
Bangkok, 10310

ChangeFusion grows social entrepreneurs for sustainable change

The Monk Studios The Monk Studios
50/1 Pattanakarn 17 Suan Luang Bangkok Thailand 10250
Bangkok, 10250

Animation and VFX studios based in Bangkok, Thailand.

360 innovative co.,ltd 360 innovative co.,ltd
22/43 Lumpini Town Residence Ladprao Station
Bangkok, 10900

360 innovative services:- - Digital Creative & Production - Digital Marketing Solutions - Website/Campaign Dev. - AR Technology - Facebook Application - iPhone/iPad Application http://www.360innovative.com/

Area:80 Area:80
23/93 Sorachai Building 22nd Floor, Soi Sukumvit 63, Sukumvit Rd., Klongtan-Nua, Wattana
Bangkok, 10110

PERFECTION THROUGH DEDICATION