sirirajpr

sirirajpr

ตำแหน่งใกล้เคียง มหาวิทยาลัย

Siriraj Stroke Center
Siriraj Stroke Center
โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
Division of Neurology, Siriraj Hospital
Division of Neurology, Siriraj Hospital
Siriraj Hospital
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบ
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบ
โรงพยาบาลศิริราช อาคารสยามินทร์ ชั้น
สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ
สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ
2
Siriraj CSR
Siriraj CSR
Thanon Thoet Thai
Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
Wanglang Road
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพ
ชั้น7-8 ตึกศรีสวรินทิรา รพ. ศิริราช
โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลศิริร
โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลศิริร
โรงพยาบาลศิริราช ตึกอดุลยเดชวิกรมชั้น
ค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราชคร
ค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราชคร
10700
สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศ
สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศ
อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 14 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
บัณฑิตศึกษาศิริราช Siriraj Graduate Studies
บัณฑิตศึกษาศิริราช Siriraj Graduate Studies
Adulyadejvikrom
Mahidolday
Mahidolday
10700
Department of Physiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital
Department of Physiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital
อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 12-13 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถ. วังหลัง
Division of Bioinformatics and Data Management for Research
Division of Bioinformatics and Data Management for Research
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษ
คณะกรรมการนักศึกษาโครงการพ
คณะกรรมการนักศึกษาโครงการพ
Ubon Ratchathani 10200

ความคิดเห็น

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วันที่ 7 มกราคม 2565
สามารถติดตามข่าวสารโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ที่ https://www.si.mahidol.ac.th/th/news_covid19.asp
#ศิริราช #อยู่บ้านต้านโควิด
#โรคติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าเราไม่ติดต่อกัน
รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นักวิชาการสารสนเทศ คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 13 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม จนถึงขั้นตอนของการทดสอบระบบ ก่อนนำขึ้นใช้งานภายในคณะฯ

ประกอบด้วย Programmer 9 อัตรา System Analyst 4 อัตรา​

คุณสมบัติ
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
อายุไม่เกิน 45 ปี
ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด (สามารถยื่นเอกสารผลการสอบภายหลังได้)
มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์และทำงานเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้นในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา
คุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล การบรรจุและแต่งตั้งและการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1-10 มกราคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 11 มกราคม 2565
ทาง website ฝ่ายสารสนเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 02 419 9188 , 02 419 5417 , 02 419 9067

ส่ง resume พร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานได้ที่
E-mail: [email protected] หรือสามารถกรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายสารสนเทศ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในวันและเวลาราชการ

คลิกดูรายละเอียด https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/siit/career_detail.asp?id=195
📢ศูนย์ SHEE ขอเรียนเชิญอาจารย์ผู้สอนระดับคลินิก เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง "Assessment workshop for clinical teachers"
✏️การบรรยายความรู้ วิธีการและทักษะที่สำคัญในการวัดและประเมินผลนักศึกษาชั้นคลินิก และจัดกิจกรรมกลุ่มให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ลงมือปฏิบัติ
🗓 23-25 มี.ค. 2565
▶️รูปแบบการเรียน
กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ 3 วัน โดยวิทยากรจากภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โดยแบ่งเป็น 2 Part คือ
Part 1 : หลักการพื้นฐานของการวัดผล -วันที่ 23 มีนาคม 2565
Part 2 : การพัฒนาข้อสอบ - วันที่ 24-25 มีนาคม 2565
📋ประเภทการสมัคร
1) SHEE Face-to-face training ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล **บุคลากรศิริราชสมัครฟรี
2) SHEE streaming ฟังบรรยายถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์
📲อ่านรายละเอียดและสมัครได้ที่
https://shee.si.mahidol.ac.th/learn/index.php/ws/all-workshop/199-65-assessment-workshop-for-clinical-teachers
☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณภาณุมาศ / คุณพาฝัน
โทร. 024199978 / 024196637
E-mail : [email protected]
หรือสอบถามทางข้อความได้ที่ SivWork "PAFAN POLYEAM"
👦🏻🧒🏻วันเด็กปีนี้ พิพิธภัณฑ์ศิริราชขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่พาน้อง ๆ หนู ๆ มาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชฟรี! 🎉🎉
🧠พิพิธภัณฑ์การแพทย์ (ตึกอดุลยเดชวิกรมชั้น 2) พบกับสิ่งจัดแสดงอวัยวะต่าง ๆ สามารถเรียนรู้ร่างกายมนุษย์ทุกระบบ เช่น การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ แฝดชนิดต่าง ๆ โรคที่คนไทยเป็นกันมาก เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง รวมถึงหนอนพยาธิ โปรโตซัว และแมลงต่าง ๆ ที่เราควรระมัดระวังและหลีกเลี่ยงในชีวิตประจำวัน
🔆พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดสร้างขึ้นโดยใช้อาคารสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) นำเสนอเรื่องราวที่ทรงคุณค่ายิ่ง โดยใช้สื่อประสมอย่างทันสมัย น้อง ๆ หนู ๆ จะได้เรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่บริเวณปากคลองบางกอกน้อย-วังหลัง ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี สืบมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังแสดงประวัติของศิริราช ประวัติการแพทย์แผนไทย การสร้างทางรถไฟสายใต้และวิถีชุมชนบางกอกน้อย
📌เข้าชมฟรีวันเสาร์ที่ 8 ม.ค. 2565 เวลา 10.00-16.30 น. จำกัดจำนวนรอบละ 30 ท่าน (ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า)
📌การเข้าชมเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19
✨สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-4192601 02-4196363 02-4192617 หรือแอดไลน์ https://lin.ee/2pTnvFU
#พิพิธภัณฑ์ศิริราชมีมากกว่าที่คุณคิด #วันเด็ก2565
ตั้งแต่เล็กจนโต เราทุกคนต่างมีครู ที่ถึงแม้นกาลเวลาจะผ่านมาเนิ่นนาน แต่ครูก็ยังอยู่ในความทรงจำของเราไม่ลืมเลือน และเมื่อเรามองเข้าไปในหัวใจ เราอาจจะพบว่ามีครูบางท่านที่ยังคงอยู่ในดวงใจของศิษย์เสมอมา

อาจารย์อวย เกตุสิงห์ “ครู” ผู้ถือประโยชน์ของลูกศิษย์เป็นที่ตั้ง และพร้อมที่จะสละทุกสิ่งจนวินาทีสุดท้ายของชีวิต เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับการศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ภูมิปัญญาของไทย จากรากฐานจนเป็นปึกแผ่นตราบจนปัจจุบัน

ด้วยความรฤกถึง อาจารย์อวย เกตุสิงห์ ครูในความทรงจำตลอดไป
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ร่วมบริจาคกองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-446869-5
บริจาค https://si-eservice.mahidol.ac.th/donation/eDonation.aspx?id=0002&tt=D
สอบถามรายละเอียด โทร. 02 414 1775
ดูใน Youtube : https://youtu.be/KUus2UlZ_yA

#ครูในความทรงจำ
#อวยเกตุสิงห์ #แพทย์แผนไทยประยุกต์ #ศิริราช #วันครู
🔎 เครียดแล้วเป็นมะเร็งจริงหรือเปล่า..❓ มาไขข้อสงสัยกัน 💋
✔️ ร่างกายอาจจะกำลังบอกอะไรกับเรา
✔️ รับฟังอย่างใส่ใจ ไม่ตื่นตระหนก
#มะเร็ง #รู้ไวหายเร็ว #รู้เร็วหายได้ ♥️
#มะเร็งกับความเครียด #ความเครียด #สถานวิทยามะเร็งศิริราช
––––––––––––––––––––
🌏 Website: https://bit.ly/2wavEVo
🎥 Youtube : https://bit.ly/31S83o7
#กินอย่างไรได้อย่างนั้น 🍽
สำนวนนี้เป็นจริงเสมอ เพราะอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อร่างกาย ดังนั้น การเลือกรับประทานสิ่งใดๆ จึงส่งผลโดยตรงต่อการทำงานของร่างกายทั้งในแง่มุมของชนิดอาหารและปริมาณ 🥗🍚🥛
วันนี้เรายกตัวอย่าง 3 เมนูสุดโปรดของคนไทยที่กินกันบ่อยๆ ว่ามีอะไรที่ควรรู้บ้าง มาดูกันเลยครับ
นอกจากนี้ ท่านสามารถรับชมข้อมูลเรื่องอาหารการกินอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญในการดูแลสุขภาพ ได้ที่ “นิทรรศการสุขภาวัฒนะ” ศูนย์เรียนรู้ สร้างเสริมสุขภาวะ รพ.ศิริราช : เปิดบริการฟรี 09.00 - 17.00 น. ณ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น G ร.พ.ศิริราช (ระยะทดสอบระบบ เปิดวันจันทร์ - ศุกร์) แล้วพบกันนะครับ 👋
สอบถาม : 02-419 8802 (ลีนวัฒน)
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/522565451212586/posts/2385541588248287/?d=n
#สุขภาวัฒนะ #ถอดรหัสสุขภาวะสู่อายุวัฒนะ
#กินอย่างไรได้อย่างนั้น #ศิริราช
ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยาย 3 หมอ ดูแลใส่ใจผู้สูงวัยแข็งแรง ตอน นโยบาย ทิศทาง ผู้สูงอายุของไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 10.00-11.30 น.
รับชมผ่านทาง Zoom : ID 943 6328 8111
Facebook : ผีเสื้อขยับปีก https://m.facebook.com/%E0%B8%9C%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81-403240810279286/
Facebook : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส.กระทรวงสาธารณสุข https://m.facebook.com/theprhss/
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วันที่ 4 มกราคม 2565
สามารถติดตามข่าวสารโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ที่ https://www.si.mahidol.ac.th/th/news_covid19.asp
#ศิริราช #อยู่บ้านต้านโควิด
#โรคติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าเราไม่ติดต่อกัน
Doctor Tips : จริงหรือไม่? แค่นอนกรน แต่เป็นเรื่องอันตราย.
ทิปส์สั้นๆ เกร็ดความรู้สุขภาพจากหมอศิริราช ดูง่ายได้สาระ.
ดูใน Youtube ▶️ https://youtu.be/yjjd50J5q7E
ศิริราชในสงครามโควิด-19
Episode 3 การกลับมาของ โควิด-19 ระลอก 2

หลังการระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 1 จบลง ศิริราชไม่ได้นิ่งนอนใจและได้มีการเตรียมการในหลายๆ ด้านเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่ยังไม่อาจคาดเดาได้ ระบบไอทีที่มีการวางรากฐานมาก่อนหน้านี้ได้รับการพัฒนา มีการนำเทคโนโลยีหลายอย่างมาใช้เพื่อให้การทำงานของแพทย์ พยาบาล มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น และเพียง 7 เดือนหลังจากที่โควิด-19 ระลอกแรกผ่านไป การระบาดระลอก 2 ก็เริ่มขึ้น โดยมีคลัสเตอร์หลักที่ จ. สมุทรสาคร
การกลับมาของโควิด-19 ในรอบที่ 2 นี้ รวดเร็วและกินวงกว้างกว่าการระบาดในรอบแรก
เกิดการกระจายตัวขยายไปทั่วประเทศ แม้จะมีข้อมูลเพิ่มขึ้นและมีการเตรียมพร้อมยิ่งกว่าเดิม
แต่ศิริราชจะรับมือกับ
วิกฤตครั้งนี้ได้อย่างไร

ติดตามได้ใน Docuseries ศิริราชในสงครามโควิด-19 ตอนที่ 3 การกลับมาของโควิด-19 ระลอก 2

ดูใน Youtube https://youtu.be/dNc3yTW4sEE

#โรงพยาบาลศิริราช
#ศิริราช

สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน
เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ

22/03/2023

บอกเล่า Update ความเป็นศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช จ.สมุทรสาคร.
โดย รศ.พญ.วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสิรฐ คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โครงการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช.
ดูใน Youtube ▶️ https://youtu.be/g4yVT5xqU6U

21/03/2023

ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาธรรมะภาคปริยัติ

🌀 เรื่อง "ปฏิจจสมุปบาท"

🙏 โดย พระราชวัชรบัณฑิต
(ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ

📌 เริ่มวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ ห้องสันติภูมิ งานคุณธรรมและจริยธรรม อาคารชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 1

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
งานคุณธรรมและจริยธรรม อาคารชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 1 โทร. 02-419-9435

ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาธรรมะภาคปริยัติ

🌀 เรื่อง "ปฏิจจสมุปบาท"

🙏 โดย พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ

📌 เริ่มวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ ห้องสันติภูมิ งานคุณธรรมและจริยธรรม อาคารชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 1

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
งานคุณธรรมและจริยธรรม อาคารชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 1 โทร. 02-419-9435

21/03/2023

Night at Siriraj Museum นาน ๆ ทีจะจัดสักครั้ง

อีกไม่กี่วันจะถึงวันจัดกิจกรรม “Night at Siriraj Museum” กันแล้ว พิพิธภัณฑ์ศิริราช ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่มีบัตรเข้าชม เพราะทันทีที่เปิดระบบไม่ถึง 24 ชั่วโมง ก็จำหน่ายหมดไปอย่างรวดเร็ว ทีมผู้จัดงานจึงอยากมาเล่าให้ฟังว่า ทำไมกิจกรรม Night at Siriraj Museum จึงได้รับความสนใจมากเพียงนี้

#จัดมาแล้วกว่า17ปี #นานๆทีจะจัดสักครั้ง
กิจกรรมเดินชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชช่วงกลางคืน เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2549 น้อง ๆ นักศึกษาแพทย์ชมรมพิพิธภัณฑ์ศิริราช ใช้ชื่อกิจกรรมเดียวกับภาพยนตร์ดัง “Night at the Museum” เดินถือไฟฉาย พร้อมชี้ ชวน ชม สิ่งแสดงในพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช แบบบรรยากาศแสงสลัว ต่อมาหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราชได้ปรับกิจกรรมให้จัดพร้อมกับงานบางกอกน้อยเฟสติวัล เปิดให้บุคคลทั่วไปซื้อบัตรเข้าชมงานแบบจำกัดรอบ นับเป็นกิจกรรมพิเศษที่นาน ๆ ทีจะจัดขึ้นสักครั้ง และหลายท่านต่างเฝ้ารอ และใน พ.ศ. 2566 ครบรอบ 10 ปี พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน จึงจัดกิจกรรม “Night at Siriraj Museum” เป็นรอบพิเศษ เปิดให้เข้าชมช่วงกลางคืนแบบปิดไฟทั้งพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราชและพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

#ความปลอดภัยในการเดินชมต้องมาก่อน
ทั้งที่เป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจมาก ทำไมจึงจัดไม่บ่อยนัก? พิพิธภัณฑ์ศิริราช ตั้งอยู่ในเขตโรงพยาบาล รวมถึงพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช ตั้งอยู่ในตึกอดุลยเดชวิกรม ซึ่งเป็นทั้งอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การที่มีบุคคลเดินเข้า-ออก ในยามวิกาล อาจเพิ่มความเสี่ยงด้านความปลอดภัย การจัด “Night at Siriraj Museum” จึงต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าชม รวมถึงมีวิทยากร ซึ่งมีจำกัดไม่ถึง 10 คน คอยบรรยายและดูแลความเรียบร้อยตลอดกิจกรรม แม้จะชมกันแบบแสงสลัว ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัย

#ประสบการณ์เรียนรู้เป็นสิ่งที่คุ้มค่าสำหรับทุกคน
แม้ “Night at Siriraj Museum” จะเป็นกิจกรรมที่จำกัดรอบ แต่ก็มีรายละเอียดที่ต้องจัดการอยู่ไม่น้อย ทั้งการติดตั้งไฟ ระบบจัดแสดงเพิ่มเติม การเตรียมความพร้อมของทีมงานและ ระบบดูแลรักษาความปลอดภัย ทีมงานทุกคนล้วนทุ่มเทความตั้งใจ เตรียมงานให้เรียบร้อยตั้งแต่ช่วงกลางวัน ให้พร้อมต้อนรับผู้เข้าชมทุกท่านในเวลากลางคืน สร้างประสบการณ์ที่คุ้มค่าที่สุด เพื่อตอบแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่สละเวลา และร่วมบริจาคค่าเข้าชมซึ่งจะสมทบเข้าศิริราชต่อไป

กิจกรรม “Night at Siriraj Museum” จึงเป็นที่สนใจของหลายท่าน เราตั้งใจเพิ่มโอกาสการเข้าชมนอกเหนือเวลาทำการ พร้อมสร้างบรรยากาศแสงสลัว ตื่นเต้น ส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับท่านที่พลาดซื้อบัตรก็สามารถเดินทางมาเข้าชมได้ในเวลาทำการ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 10.00-16.30 น. (ยกเว้นวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์) สามารถติดตามกิจกรรมน่าสนใจอื่น ๆ ได้ที่เพจ Facebook “Siriraj Museum - พิพิธภัณฑ์ศิริราช” และสำหรับท่านที่มีบัตรแล้ว ขอให้เตรียมตัวให้พร้อม พบกันวันงาน 27-31 มีนาคม พ.ศ. 2566 ค่ะ

#พิพิธภัณฑ์ศิริราชมีมากกว่าที่คุณคิด #10ปีพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน #พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

21/03/2023

รายการศิริราชเพื่อผู้สูงอายุ ตอน การดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคต้อหิน.
โดย ผศ.พญ.สกาวรัตน์ เพ็ชรยิ้ม ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.
https://youtu.be/zWbi6OdkGyo

21/03/2023

One Day with Siriraj’s Researcher

One Day with Siriraj’s Researcher

ในแต่ละปี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผลิตงานวิจัยทางการแพทย์ที่เป็นประโยชน์จำนวนมาก
ช่วยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยดีขึ้นกว่าเดิมอย่างต่อเนื่อง
เบื้องหลังงานวิจัยเหล่านั้น คือการทำงานอย่างหนักหน่วงของนักวิจัยศิริราช ที่เรานำเสนอเพื่อสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้ทุกคน

#ศิริราช

20/03/2023

📢 ผู้ชายควรรู้❗ ผู้หญิงควรทราบ++มาดูสัญญาณเตือน และ ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็งองคชาตกัน📌
✔️ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์ 👨‍⚕️
✔️ ร่างกายอาจจะกำลังบอกอะไรกับเรา
✔️ รับฟังอย่างใส่ใจ ไม่ตื่นตระหนก
#มะเร็งบางชนิด #รู้ไวหายเร็ว #รู้เร็วหายได้ ♥️
#มะเร็งองคชาต #สถานวิทยามะเร็งศิริราช
––––––––––––––––––––
🌏 Website: https://www4.si.mahidol.ac.th/th/department/cancer/index.php
🎥 Youtube : https://bit.ly/31S83o7
#ศิริราช

📢 ผู้ชายควรรู้❗ ผู้หญิงควรทราบ++มาดูสัญญาณเตือน และ ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็งองคชาตกัน📌
✔️ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์ 👨‍⚕️
✔️ ร่างกายอาจจะกำลังบอกอะไรกับเรา
✔️ รับฟังอย่างใส่ใจ ไม่ตื่นตระหนก
#มะเร็งบางชนิด #รู้ไวหายเร็ว #รู้เร็วหายได้ ♥️
#มะเร็งองคชาต #สถานวิทยามะเร็งศิริราช
––––––––––––––––––––
🌏 Website: https://www4.si.mahidol.ac.th/th/department/cancer/index.php
🎥 Youtube : https://bit.ly/31S83o7 ดูน้อยลง

20/03/2023

📢Open House 2023 เปิดบ้านออร์โธปิดิคส์ศิริราช
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการแนะนำการฝึกอบรม สาขาออร์โธปิดิกส์
🗓 วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ตึกอดุลยเดชวิกรมฯ ชั้น 4
🕗 08.00-12.00 น.
📌ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก>> https://drive.google.com/file/d/1hCOlrAixM_WdYwKvMu_o1PzzBN6NSB2H/view?fbclid=IwAR06NyW8JURhoLMr1egyTLKnOdeo-s-MAUBKjJ_JA_K4PForZKKAVUiS3nU
👤ท่านสามารภส่งเอกสารการสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566
โดยแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย หรือติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยการศึกษา ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด ตึกสยามินทร์ ชั้น 9 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
สอบถามรายละเอียดโทร. 02 419 8745 หรือ 09 0990 5649 โทรสาร 02 419 7967
#ศิริราช

📢Open House 2023 เปิดบ้านออร์โธปิดิคส์ ศิริราช

🗓 23 พ.ค. 2566 ณ ตึกอดุลยเดชวิกรมฯ ชั้น 4
🕗 08.00-12.00 น.

📌ดาวน์โหลดใบสมัคร https://drive.google.com/file/d/1hCOlrAixM_WdYwKvMu_o1PzzBN6NSB2H/view?usp=sharing

20/03/2023

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ทีมนักศึกษาแพทย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชั้นปีที่ 6 ประกอบด้วย นศพ.นภสิริ พุทธันบุตร นศพ.ธนกฤต เลิศทนงศักดิ์ นศพ.กอบธรรม พิริยะนนท์ และนศพ.นฤพล เหงกระโทก ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ในการแข่งขันโครงการตอบปัญหาเวชศาสตร์ฉุกเฉินระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566 (8th Khon Kaen University International Challenge of Emergency Medicine and Related Basic Science : KKU ICEM 2023) ซึ่งจัดโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 15 – 20 มีนาคม 2566 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
#ศิริราช

20/03/2023

อ่านบทความเพิ่มเติม คลิก>>https://www.si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=1541
โรคสั่นไม่ทราบสาเหตุ (Essential tremor; ET)
บทความโดย อาจารย์ เเพทย์หญิงยุวดี พิทักษ์ปฐพี
สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ทุกท่านสามารถค้นหาข้อมูลความรู้สุขภาพศิริราช คลิก>>www.si.mahidol.ac.th/sirirajdoctor/
อ่านบทความสุขภาพทาง Blockdit คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล คลิก>> https://www.blockdit.com/siriraj
#ศิริราช #อาการสั่น #โรคสั่น

20/03/2023

การแข่งขัน Sim Wars 🏥 “สร้างทีม…สร้างความปลอดภัย” โครงการอบรม Simulation for InterProfessional Education “Unlocking the power of teamwork”

🔴 Live ช่วงบ่าย | การแข่งขัน Sim Wars 🏥
“สร้างทีม…สร้างความปลอดภัย”
โครงการอบรม Simulation for InterProfessional Education “Unlocking the power of teamwork”
| 𝟮𝟬 มีนาคม 𝟮𝟱𝟲𝟲 เวลา 𝟬𝟴.𝟬𝟬 - 𝟭𝟲.𝟬𝟬 น.
• ช่วงบ่าย 👉 เราเปิดให้ทุกท่านเข้ารับชมการแสดงพร้อมแข่งขัน Sim Wars ❤️‍🔥 ทั้งในงาน และ facebook live
• ณ ห้องประชุมอาทิตยทรกิติคุณ ชั้น 7 ตึกสยามมินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
• ร่วมเป็นกำลังใจให้ทีมของท่าน พร้อมโหวตทีมที่ท่านชื่นชอบ เพื่อชิงที่สุดของ Team Work 💪🏻
#ศิริราช

20/03/2023

ดูผ่านYoutube คลิก>>https://youtu.be/vnjq9MZJRfk
รายการพบหมอศิริราช เรื่อง การทำ CPR ช่วยเหลือผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน
โดย นายเเพทย์วศิน ปานสิริธนาโชติ
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นหาความรู้สุขภาพคลิก>>www.si.mahidol.ac.th/sirirajdoctor/
ดูรายการย้อนหลัง คลิก>>https://www.si.mahidol.ac.th/th/tv.asp
#ศิริราช #พบหมอศิริราช #หัวใจหยุดเต้น

Photos from sirirajpr's post 20/03/2023

ศิริราชจัดงานเลี้ยงขอบคุณ ผู้ให้การสนันสนุนบริจาคสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 19.00 น. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนบริจาคสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช จ.สมุทรสาคร ภายใต้ชื่อ“Siriraj Charity สาครบุรี สายนทีแห่งการให้” โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน ณ ลานหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ภายในงานได้รังสรรค์เมนูอาหารสุดพิเศษจากแนวคิด กูรูด้านอาหาร สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์ ที่นำเอาวัตถุดิบเมืองสมุทรสาครมารังสรรค์อาหาร ด้วยฝีมือ เชฟหนุ่ม ธนินทร จันทรวรรณ Chef Michelin Star พร้อมการแสดงจากศิลปินมากความสามารถ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น โดยเฉพาะ “ความเป็นไทย” เก่ง ธชย และวงออร์เคสตรา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จากนั้น เป็นการแสดงแนวมิวสิคัล ชุด “สาครบุรี สายนทีแห่งการให้” จากคิดบวกสิปป์ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยร่วมสมัย และนักแสดงกว่า 40 ชีวิต ถ่ายทอดเรื่องราวที่งดงาม ร่วมด้วยคุณหมอศิริราช ดีกรีจากเวทีเดอะวอยซ์มาร้องเพลง ได้แก่ ผศ.นพ.วรบุตร ทวีรุจจนะ และ ผศ.พญ. ฐิติมา ว่องวิริยะวงศ์ ไม่เพียงเท่านี้ เพื่อสร้างความประทับใจในค่ำคืนพิเศษครั้งนี้ ยังมีคอนเสิร์ต ไอซ์ ศรัณยู ศิลปินหนุ่มยิ้ม มีเสน่ห์ ขี้เล่น มาสร้างความสุขด้วยเสียงเพลงในงานเลี้ยงขอบคุณด้วย

ในเวลาต่อมามีการประมูลผ้าไหมแพรวาแห่งเมืองกาฬสินธุ์ 2 ผืนสุดท้ายของคุณยายคำสอน สระทอง ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์ - ทอผ้า) ตามติดกับช่วงลุ้นรับรางวัลพิเศษ บัตรชมละครเวทีรอบการกุศล “พิษสวาท เดอะมิวสิคัล” ละครเวทีโปรเจกต์ยักษ์ คู่พระ-นาง อย่าง ตู่-ภพธร, แก้ม-กุลกรณ์พัชร์ ด้วยเสียงร้องทรงพลังที่สะกดคนดู ร่วมด้วย ศิลปินคุณภาพอีกมากมาย กำกับโดย ถกลเกียรติ วีรวรรณ พร้อมเตรียมเสิร์ฟความบันเทิงให้แฟนๆ หายคิดถึงในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายนนี้ เวลา 19.30 น. ที่ เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ เปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ “ไทยทิคเก็ตเมเจอร์” ทุกสาขา บัตรราคา 5,000/ 3,700/ 3,000/ 2,500/ 2,000/ 1,300 บาท โทร. 02-2623456 นอกจากนี้ยังลุ้นรับบัตรชมคอนเสิร์ต “แบบเบิร์ดเบิร์ด ครั้งที่ 12” สุดยอดแห่งโชว์พิเศษเหนือความคาดหมาย ที่พร้อมจะพาผู้ชมไปพบกับความสุข ความสนุก เหนือจินตนาการ ที่อิมแพค อารีน่า วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายนนี้ เวลา 20.00 น. ติดต่อจองบัตรรอบการกุศลทั้ง 2 งาน ได้ที่ งานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 รพ.ศิริราช โทร. 02-414-1555, 02-414-1888

ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดเผยถึงความคืบหน้าสำหรับโครงการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชว่า ขณะนี้การก่อสร้างระยะที่ 1 รุดหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 85 โดยสามารถเปิดบริการได้ในเดือนพฤศจิกายน 2566 และจะเริ่มดำเนินการต่อเนื่องในระยะที่ 2 ซึ่งในส่วนของหอผู้ป่วย จะมีลักษณะเฉพาะมาก คือ เป็นหอผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่านของผู้ป่วย ที่มีอาการสมองเสื่อม หรืออาการฟื้นจากภาวะซึมสับสนเฉียบพลัน ซึ่งเป็นอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ที่ป่วยหนักต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า เน้นหนักในการวินิจฉัยภาวะความผิดปกติของความเสื่อมทั้งหลายของคนสูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องของสมองเสื่อม ซึ่งหากแล้วเสร็จ ศูนย์นี้จะเป็นสถาบันที่เอื้อต่อการพัฒนาต่อยอดในด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และเป็นองค์กรต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน
ศ.นพ.อภิชาติ กล่าวว่า “ความตั้งใจจริงของศิริราชที่มุ่งมั่นจะให้ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชแห่งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของรอยยิ้มครอบครัวไทย ให้คนทุกวัย หันมาใส่ใจ ดูแลกัน เพื่อเพิ่มความสุขทางกายและใจ นำองค์ความรู้ที่ได้จากที่นี่ ไปใช้ในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ผมเชื่อมั่นว่า เราคนไทยทุกคน คือ กำลังหลักสำคัญในการร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างการรับรู้ และความเข้าใจแก่สังคมไทย จากครอบครัวสู่คนทั้งประเทศ ให้พร้อมสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างยั่งยืน มาช่วยกันนะครับ”
ปัจจุบันศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชยังขาดงบประมาณก่อสร้างและจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2,000 ล้านบาท เหตุนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อระดมเงินทุนเป็นระยะ ๆ สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจรรโลงสังคมแห่งความเอื้อเฟื้อ และสร้างต้นแบบศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช โดยบริจาคสมทบกองทุน“ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย” ได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช รวมทั้ง รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน B และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา จ.นครปฐม หรือบริจาคผ่านบัญชี ศิริราชมูลนิธิ (ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย) ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 901 - 7 - 06044 - 4, ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016 - 4 - 57906 - 4, ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 063 - 3 - 16546 - 7 บริจาคผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ AIS DTAC และ True โดยกด *984*100 # โทรออก ร่วมบริจาคครั้งละ 100 บาท และบริจาคออนไลน์ผ่าน https://si-eservice.mahidol.ac.th/donation
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โทร. 02-414 1555, 02-414-1888 ในวันและเวลาราชการ
#ศิริราช

20/03/2023

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ และร่วมงานเทศน์มหาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 126 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ
โทร. 02-419-7466-80 ต่อ 2025 และ 02-412-4670 หรือ Add Line :

20/03/2023

#สื่อความรู้สู่สังคม
#วันความสุขสากล
“สุขแบบนี้ คือสุขแบบไหน 🙂”
โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
ความสุขเป็นสิ่งพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับ สหประชาชาติจึงมีมติให้มี "วันความสุขสากล" ขึ้นมา ตรงกับวันที่ 20 มีนาคมของทุกปี วันนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงขอพาทุกท่านไปรู้จักกับความสุขทั้ง 2 แบบ รวมถึงวิธีเพิ่มความสุขมาฝากกันครับ …….
อ้างอิง : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ออกแบบ : งานผลิตและบริการสื่อ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
20 มีนาคม 2566 วันความสุขสากล
#ถ้าชอบกดไลค์ #อยากรู้อะไรถามเพิ่ม #ความสุข

19/03/2023

🔴 Live โครงการอบรม Simulation for InterProfessional Education “Unlocking the power of teamwork” | 𝟮𝟬 มีนาคม 𝟮𝟱𝟲𝟲 เวลา 𝟬𝟴.𝟬𝟬 - 𝟭𝟲.𝟬𝟬 น.

🔴 Live ช่วงบ่าย | การแข่งขัน Sim Wars 🏥
“สร้างทีม…สร้างความปลอดภัย”

โครงการอบรม Simulation for InterProfessional Education “Unlocking the power of teamwork”
| 𝟮𝟬 มีนาคม 𝟮𝟱𝟲𝟲 เวลา 𝟬𝟴.𝟬𝟬 - 𝟭𝟲.𝟬𝟬 น.

• ช่วงบ่าย 👉 เราเปิดให้ทุกท่านเข้ารับชมการแสดงพร้อมแข่งขัน Sim Wars ❤️‍🔥 ทั้งในงาน และ facebook live

• ณ ห้องประชุมอาทิตยทรกิติคุณ ชั้น 7 ตึกสยามมินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

• ร่วมเป็นกำลังใจให้ทีมของท่าน พร้อมโหวตทีมที่ท่านชื่นชอบ เพื่อชิงที่สุดของ Team Work 💪🏻

______________________
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวดวงกมล สุวรรณธีระกิจ
☎️โทร. 0 2414 1005-6 หรือ 0832363264

18/03/2023

Siriraj Doctor ช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพที่ถูกต้อง
มั่นใจ เชื่อถือได้ ครบทุกเรื่องที่อยากรู้ ตอบข้อสงสัยที่อยากถาม
โดยทีมเเพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของศิริราช
คลิกเลย https://www.si.mahidol.ac.th/sirirajdoctor/
#ศิริราช #ข้อมูลสุขภาพศิริราช

18/03/2023

🏥 เริ่มแล้วววว เชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อผลงานเพื่อเข้าประกวดในงานประชุมวิชาการ SICMPH2023 ทั้งในรูปแบบ E-Poster และ Oral Presentation ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท

⛳️ 19-23 มิ.ย. 66 ประชุมวิชาการ SICMPH2023 @ศิริราช

✨ จัดเต็มเรื่องต้องรู้สำหรับ นศพ.
👍 Upskill & update ความรู้เพื่อ GP และ HCP
🌍 การแพทย์ข้ามศาสตร์ในโลกปัจจุบัน

👉 ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ www.sicmph.com
สอบถามเพิ่มเติมโทร 024192673-8

#แพทย์ข้ามศาสตร์ #หมอทั่วไป #นักศึกษาแพทย์ #ติวเข้ม #ประชุมวิชาการ #โรงพยาบาลศิริราช #แพทย์ทั่วไป #แพทย์เวชปฏิบัติ
#บุคลากรทางการแพทย์ #ทบทวนความรู้ #หมอศิริราช

Photos from งานสร้างเสริมสุขภาพศิริราช's post 17/03/2023

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล "มหิดลเกมส์ 2566" เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล โดยมี ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในพิธีเปิด
ในโอกาสนี้ ศ. นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช ได้นำทัพนักกีฬาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมงาน พร้อมด้วย ผศ.นพ.ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ อ.ดร.พญ.ถิรจิต บุญแสน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ และ ผศ. นพ. ยุทธนา อุดมพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบริการทางคลินิกและจัดซื้อ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
ทั้งนี้ ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผู้ถือป้ายภายในงานด้วย

Photos from sirirajpr's post 17/03/2023

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดทำรางวัล Thailand Lean Award in Healthcare และพัฒนาหลักสูตร “การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนในการปฏิบัติงาน”

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 12.30 น. ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)(สรพ.) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร เชี่ยววัฒนา นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)(ส.ส.ท.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดทำรางวัล Thailand Lean Award in Healthcare และพัฒนาหลักสูตร “การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนในการปฏิบัติงาน” (Thailand Lean Award in Healthcare and Application of Lean Program) ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)(ส.ส.ท.) จัดขึ้น ณ ห้องประชุม Sapphire 103-104 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม จ.นนทบุรี

ความร่วมมือในครั้งนี้ มีเป้าหมายในการสนับสนุนการนำแนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) ที่เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบงาน เพื่อแปรเปลี่ยนความสูญเปล่าไปสู่คุณค่าในมุมมองของผู้รับผลงานมาประยุกต์ใช้กับบริการสุขภาพ ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.หิดล ได้นำแนวคิดดังกล่าวสู่การปฏิบัติและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น เพื่อประโยชน์แก่ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ ทั้งสามหน่วยงานจึงตกลงร่วมกันทำบันทึกความร่วมมือเพื่อจัดทำรางวัล Thailand Lean Award in Healthcare และพัฒนาหลักสูตร “การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนในการปฏิบัติงาน” (Thailand Lean Award in Healthcare and Application of Lean Program) โดยการลงนาม ความร่วมมือในครั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาวิชาการ กิจกรรมการศึกษาดูงาน และร่วมกับ ส.ส.ท. ในการจัดทำหลักเกณฑ์ระบบการตรวจประเมินรางวัล Thailand Lean Award in Healthcare เป็นการสนับสนุนการพัฒนาบริการที่มีคุณภาพ ส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยของสถานพยาบาลอย่างเป็นระบบ
#ศิริราช

Photos from sirirajpr's post 17/03/2023

ศิริราชจัดกิจกรรมให้ความรู้ เนื่องในวันนอนหลับโลก ประจำปี 2566

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผศ.นพ.สรวิศ วีรวรรณ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันนอนหลับโลก ประจำปี 2566 (World Sleep Day) ภายใต้หัวข้อ นอนหลับดี ชีวีมีสุข ครั้งที่ 2 ร่วมด้วย รศ.นพ.วัฒนชัย โชตินัยวัตรกุล ประธานศูนย์นิทรรักษ์ศิริราช รพ.ศิริราช แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และประชาชนเข้าร่วมงาน ณ โถงอาคาร๑๐๐ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ รพ.ศิริราช

กิจกรรมวันนอนหลับโลก จัดขึ้นโดยความร่วมมือ ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราช รพ.ศิริราช และ สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ซึ่งคำขวัญ World Sleep Day ปีนี้คือ “Sleep in Essential for Health การนอนเป็นสิ่งสำคัญ นอนดีทุกวันสุขภาพแข็งแรง” ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคการนอนผิดปกติ การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้แก่บุคลากรในการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน โดยกิจกรรมจัดระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2566 ณ โถงอาคาร๑๐๐ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้ การจัดเเสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการนอนหลับ การเสวนา โดยเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับ เเสดงมินิคอนเสิร์ต และบูธจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับการนอนหลับอีกด้วย
#ศิริราช #วันนอนหลับโลก

17/03/2023

สุขภาพดีศิริราช ตอน "ฝังเข็ม" อีกทางเลือกของคนนอนไม่หลับ.
โดย ศ.คลินิก พญ.กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.
ดูใน Youtube ▶️ https://youtu.be/bXE7LXV5ug4

17/03/2023

#สื่อความรู้สู่สังคม
#วันนอนหลับโลก
“หยุดหายใจขณะหลับ ,...... ภัยร้ายใกล้ตัว 😴”
โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
สมาคมการแพทย์เพื่อการนอนหลับโลก ได้กำหนดให้ทุกวันศุกร์ก่อนวันวิษุวัตในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีเป็นวันนอนหลับโลก ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนอนหลับอย่างมีคุณภาพ (วันวิษุวัต หมายถึงวันที่มีระยะเวลากลางวันเท่ากับกลางคืน)
ดังนั้น เนื่องในวันนอนหลับโลกประจำปีนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงได้นำข้อมูลเกี่ยวกับภาวะ “หยุดหายใจขณะหลับ” มาฝากกันครับ
ท่านมีอาการเหล่านี้อยู่หรือไม่ ?
- นอนกรนเป็นประจำ
- ง่วงกลางวัน
- หยุดหายใจระหว่างหลับ
- หายใจเฮือก
- สะดุ้งตื่นระหว่างคืน
- นอนหลับไม่สนิท
อาการต่างๆ นี้อาจเป็นสัญญาณของโรคหยุดหายใจขณะหลับ!!
หากปล่อยทิ้งไว้ อาจทำให้เกิดปัญหาตามมามากมาย เช่น ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นผิดจังหวะ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรคหลอดเลือดสมอง โรคต้อหิน อุบัติเหตุจราจร ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง เสื่อมสมรรถภาทางเพศ ปัญหาด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว โรคซึมเศร้า
📌รู้ ก่ อ น รั ก ษ า ก่ อ น . . . .
ปรึกษาแพทย์เพื่อวินิจฉัยและประเมินความรุนแรง ได้ที่ ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราช Siriraj Sleep Center โทร 02-4197536
อ้างอิง : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ออกแบบ : งานผลิตและบริการสื่อ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
17 มีนาคม 2566 วันนอนหลับโลก
#ถ้าชอบกดไลค์ #อยากรู้อะไรถามเพิ่ม #หยุดหายใจขณะหลับ #นอนกรน

16/03/2023

ประชาสัมพันธ์ 📢📢
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน (หลักสูตรขั้นสูง) ประจำปี 2566
“Update Diabetes Management and Holistic Care 2023: Advance course”
🗓 วันที่ 12 - 14 ก.ค. 2566
💻 อบรมรูปแบบ HYBRID
เปิดรับสมัครแล้ว
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 66
ค่าลงทะเบียน
Early bird ถึงวันที่ 31 พ.ค. ลงทะเบียนและชำระเงิน
ONSITE 3,500 บาท
(Early bird ราคา 3,000 บาท)
⚠️รับจำนวนจำกัด 120 ที่นั่ง⚠️
ONLINE 2,200 บาท
(Early bird ราคา 2,000 บาท)
สำหรับบุคลากรภายในโรงพยาบาลศิริราช ลงทะเบียนฟรี (จำนวนจำกัด)
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://www2.si.mahidol.ac.th/sirirajconference/event/sm/content/3129/TH?fbclid=IwAR1lztuxX-iFk0EAtzxFnndv61l1La0579BwT--zuKIZIzyu_XKhtwZAfgk
ผู้อบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรม
และหน่วยคะแนน CME
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์เบาหวานศิริราช (คุณธาวินี)
📞02 419 9568-9 ต่อ 105
📧 [email protected]
#ศิริราช

ประชาสัมพันธ์ 📢📢

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน (หลักสูตรขั้นสูง) ประจำปี 2566
“Update Diabetes Management and Holistic Care 2023: Advance course”

🗓 วันที่ 12 - 14 ก.ค. 2566
💻 อบรมรูปแบบ HYBRID

เปิดรับสมัครแล้ว
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 66

ค่าลงทะเบียน
Early bird ถึงวันที่ 31 พ.ค. ลงทะเบียนและชำระเงิน
ONSITE 3,500 บาท
(Early bird ราคา 3,000 บาท)
⚠️รับจำนวนจำกัด 120 ที่นั่ง⚠️
ONLINE 2,200 บาท
(Early bird ราคา 2,000 บาท)
สำหรับบุคลากรภายในโรงพยาบาลศิริราช ลงทะเบียนฟรี (จำนวนจำกัด)

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://www2.si.mahidol.ac.th/sirirajconference/event/sm/content/3129/TH

ผู้อบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรม
และหน่วยคะแนน CME

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์เบาหวานศิริราช (คุณธาวินี)
📞02 419 9568-9 ต่อ 105
📧 [email protected]

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ค้นหาความรู้สุขภาพคลิก>>www.si.mahidol.ac.th/sirirajdoctor/รายการพบหมอศิริราช เรื่อง หูตึงก่อนวัยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...
รศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา  ผู้แทนคณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เเละสโมสรกิ...
ได้เวลาออกสำรวจโลกกว้างใหญ่แห่งการเรียนรู้ ทะยานสู่การเติบโตอย่างมีความสุข SIRIRAJ EDUCATION EXPO 2022 พี่ๆ ศิริราชรอต้อ...
LIVE Siriraj Education Expo 2022
เรียนหมอ 6 ปี เขาเรียนอะไรกัน ? นอกจากเรียนแล้วมีอะไรให้ทำบ้าง ? เรียนจบแล้วมีเส้นทางอะไรรออยู่ ? แล้วถ้าไม่ได้อยากเป็นห...
ค้นหาความรู้สุขภาพคลิก>>www.si.mahidol.ac.th/sirirajdoctor/รายการพบหมอศิริราช เรื่อง  ขี้หู ทำอย่างไรไม่อุดตันโดย ผู้ช่ว...
ทำไมแพทย์ศิริราชเรียนหนัก? นพ.จิรายุ พักตร์ฉวี (หมอนัต)
รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ กับ Smart Siriraj สามารถ Hospital
ค้นหาความรู้สุขภาพคลิก>>www.si.mahidol.ac.th/sirirajdoctor/รายการพบหมอศิริราช เรื่อง  ทำอย่างไร เมื่อมีภาวะสโตรกโดย  เเพ...
ทำไมแพทย์ศิริราชเรียนหนัก? พญ.ชุติกาญจน์ ปรีชาบริสุทธิ์กุล (หมอเกน)
ศ.คลินิก.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ กับทิศทางการพัฒนา Siriraj Smart Hospital
โซน Si METAVERSE

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


โรงพยาบาลศิริราช
Bangkok
10700

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

Bangkok มหาวิทยาลัยอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Kasetsart University Kasetsart University
50 Ngam Wong Wan Road, Ladyaow Chatuchak
Bangkok, 10900

Official Page of Kasetsart University -- งดฝากร้านและโฆษณา

aims aims
3rd Floor, Bangkok Bank Building (Siam Square) Rama I Road Pathumwan
Bangkok, 10330

สถาบันติวหลักสูตรนานาชาติ เช่น SAT, IELTS, GED, A-Level, IB, IGCSE, BMAT พร้อมบริการ Consult โดยผู้เช

Chanapatana International Design Institute Chanapatana International Design Institute
44 Soi Punnawithi 20 Sukhumvit 101
Bangkok, 10260

CIDI Chanapatana offers 2 Italian-curriculum diploma programs: Fashion Design and Interior & Product

Master of Management (MM), Chulalongkorn University Master of Management (MM), Chulalongkorn University
Master Of Management, Chulalongkorn University, 50th Anniversary Building, Phyat
Bangkok, 10330

Welcome to MMCHULA

AIT School of Management AIT School of Management
AIT School Of Management, Column Tower (15th Fl), Sukhumvit Soi 16
Bangkok, 10110

Official page of School of Management, AIT- Thailand !

Suan Sunandha Rajabhat University Suan Sunandha Rajabhat University
1U-Thong Nok Road, Wachira, Dusit
Bangkok, 10300

Motto : Intellectual, Moral Uprightness, and Social Leadership Vision : Becoming the leading unive

NIDA Business School NIDA Business School
148 ม. 3 ถ. เสรีไทย แขวงคลองจั่น เ
Bangkok, 10240

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ MBA NIDA l NIDA Business School l AACSB

KMUTT KMUTT
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เข
Bangkok, 10140

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

Valaya Alongkorn Rajabhat U. (Bangkok) Valaya Alongkorn Rajabhat U. (Bangkok)
153 Petchburi Road , Thung Phayathai
Bangkok, 13180

Welcome To Valaya Alongkorn Rajabhat University Bangkok Center.

CRU:Chandrakasem Rajabhat University Community CRU:Chandrakasem Rajabhat University Community
ถนน รัชดาภิเษก
Bangkok, 10900

สวัสดีครับทุกท่านที่มาเยือนหน้า Facebo

MSMIS MSMIS
Master Of Science Program In Management Information Systems, Faculty Of Commerce
Bangkok, 10200

BBA Thammasat University | Bangkok Thailand BBA Thammasat University | Bangkok Thailand
Thammasat Business School, 2 Prachan Road
Bangkok, 10200

BBA Thammasat was established in 1992 with the objective of creating a program in undergraduate busi