Star Risks Insurance Broker

Star Risks Insurance Broker

ความคิดเห็น

ขอราคาประกันรถเบนซ์หน่อยครับพี่ ขอราคาเท่ากับราคาประกันรถของพี่ก็พอ ได้ไหมครับ

Star Risks Management Co.,Ltd (Insurance Broker Registration since 2000) Any person broking insurance can now call themselves an insurance broker.

The Insurance Broker became a regulated term under the Insurance Brokers (Registration) 20/43 which was designed to thwart the bogus practices of firms holding themselves as brokers but in fact acting as representative of one or more favoured insurance companies. The sale of General Insurance has been regulated by Insurance Association since 2 May 2000.

[Live] ทิศทางฟื้นฟูกิจการ บ.สินมั่นคงประกันภัย : สถานีประชาชน (17 ส.ค. 65) 19/08/2022

[Live] ทิศทางฟื้นฟูกิจการ บ.สินมั่นคงประกันภัย : สถานีประชาชน (17 ส.ค. 65)

https://www.youtube.com/watch?v=7uQI9r1sv6A

[Live] ทิศทางฟื้นฟูกิจการ บ.สินมั่นคงประกันภัย : สถานีประชาชน (17 ส.ค. 65) - ทิศทางฟื้นฟูกิจการ บ.สินมั่นคงประกันภัยหลังจากศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งเลื่อนนัดการไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟ....

23/05/2022

ราชกิจจาฯประกาศหลักเกณฑ์ “ผ่อนจ่าย” เคลมเจอจ่ายจบ สูงสุด 8 งวด

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศหลักเกณฑ์ “ผ่อนชำระค่าสินไหม” ประกันภัยโควิดเจอจ่ายจบ สูงสุดไม่เกิน 8 งวด จ่ายงวดแรกอย่างน้อย 30% บวกดอกเบี้ย 3% ต่อปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2565 มีใจความสรุปว่า

เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยตามกรมธรรม์ ประกันภัยโควิด (แบบเจอ จ่าย จบ หรือไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม) ได้รับผลกระทบจนได้รับ ความเสียหายอย่างรุนแรง ทั้งปริมาณการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

ดังนั้น เพื่อบรรเทาปัญหาในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวนที่สูงขึ้นในคราวเดียวกัน อันอาจส่งผลต่อฐานะการเงินและสภาพคล่องของบริษัทประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง ตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิดแบบเจอ จ่าย จบ จนเป็นเหตุให้กระทบต่อการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่นแก่ ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน

จึงเห็นควรให้บริษัทประกันภัย สามารถขอผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน COVID-19 โดยการทำความตกลงตามความสมัครใจของ ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ประกันภัย COVID-19

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน
COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2565”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในประกาศนี้ “ค่าสินไหมทดแทน COVID-19” หมายความว่า ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด (แบบเจอ จ่าย จบ หรือไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม) ที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินเป็นจำนวนตามที่กำหนดในครั้งเดียวให้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือ ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับความคุ้มครองติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่ไม่รวมถึงเงินหรือค่าสินไหมทดแทนอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายได้ ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าชดเชยอื่น ๆ

ข้อ 4 การผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ตามประกาศนี้ เกิดจากการทำความตกลงโดยสมัครใจระหว่างบริษัทกับผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันตามวรรคหนึ่งได้ ให้บริษัทดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศ กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2549

และประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 รวมทั้งประกาศและคำสั่งอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 5 บริษัทใดประสงค์จะขอผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ให้บริษัทนั้นทำความตกลงกับผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย โดยหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(1) ความตกลงผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ต้องทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565
(2) การขอผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทนต้องไม่เกิน 8 งวด และมีระยะเวลารวมกันไม่เกิน 8 เดือน ทั้งนี้ ในการผ่อนชำระงวดแรกจะต้องมีจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวน ค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ที่บริษัทต้องชำระ
(3) บริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ต่อปีของจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนCOVID-19 ที่ขอผ่อนชำระ

ข้อ 6 เมื่อบริษัทได้ตกลงกับผู้เอาประกันภัย ผู้ได้รับความคุ้มครอง ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ให้มีการผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ตามข้อ 5 แล้ว ให้ถือว่า

(1) ไม่เป็นการกำหนดวันรับเงินเกินกว่า 15 วันนับแต่วันที่คู่กรณีได้ตกลงกัน หรือจงใจฝ่าฝืน ข้อตกลงแห่งสัญญาประกันภัย หรือข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ที่มีความชัดเจน ให้บริษัทมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยามประกศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัย ของบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2549

(2) ไม่เป็นการพิจารณาและชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันภัย หรือที่กฎหมายกำหนด ตามประกาศคณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2559 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559

และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ให้แก้ไขเพิ่มเติมคู่มือ ระบบงาน และกระบวนการดำเนินการพิจารณาและจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2564 ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564

ข้อ 7 บริษัทต้องจัดทำรายงานความคืบหน้าการผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน COVID-19 และประมาณการเงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทแต่ละเดือนเพื่อให้สำนักงานเข้าตรวจดูได้และให้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่สำนักงานภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นเดือน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่สำนักงานกำหนด

ข้อ 8 ในกรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติามข้อตกลงการผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ที่ทำกับผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ถือว่าบริษัทประวิงการจ่ายค่าสินหมทดแทน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2549

และเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2559 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559 รวมทั้งประกาศและคำสั่งอื่นที่เกี่ยวข้อง

23/05/2022

ราชกิจจาฯประกาศหลักเกณฑ์ “ผ่อนจ่าย” เคลมเจอจ่ายจบ สูงสุด 8 งวด

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศหลักเกณฑ์ “ผ่อนชำระค่าสินไหม” ประกันภัยโควิดเจอจ่ายจบ สูงสุดไม่เกิน 8 งวด จ่ายงวดแรกอย่างน้อย 30% บวกดอกเบี้ย 3% ต่อปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2565 มีใจความสรุปว่า

เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยตามกรมธรรม์ ประกันภัยโควิด (แบบเจอ จ่าย จบ หรือไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม) ได้รับผลกระทบจนได้รับ ความเสียหายอย่างรุนแรง ทั้งปริมาณการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

ดังนั้น เพื่อบรรเทาปัญหาในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวนที่สูงขึ้นในคราวเดียวกัน อันอาจส่งผลต่อฐานะการเงินและสภาพคล่องของบริษัทประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง ตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิดแบบเจอ จ่าย จบ จนเป็นเหตุให้กระทบต่อการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่นแก่ ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน

จึงเห็นควรให้บริษัทประกันภัย สามารถขอผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน COVID-19 โดยการทำความตกลงตามความสมัครใจของ ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ประกันภัย COVID-19

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน
COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2565”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในประกาศนี้ “ค่าสินไหมทดแทน COVID-19” หมายความว่า ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด (แบบเจอ จ่าย จบ หรือไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม) ที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินเป็นจำนวนตามที่กำหนดในครั้งเดียวให้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือ ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับความคุ้มครองติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่ไม่รวมถึงเงินหรือค่าสินไหมทดแทนอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายได้ ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าชดเชยอื่น ๆ

ข้อ 4 การผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ตามประกาศนี้ เกิดจากการทำความตกลงโดยสมัครใจระหว่างบริษัทกับผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันตามวรรคหนึ่งได้ ให้บริษัทดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศ กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2549

และประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 รวมทั้งประกาศและคำสั่งอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 5 บริษัทใดประสงค์จะขอผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ให้บริษัทนั้นทำความตกลงกับผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย โดยหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(1) ความตกลงผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ต้องทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565
(2) การขอผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทนต้องไม่เกิน 8 งวด และมีระยะเวลารวมกันไม่เกิน 8 เดือน ทั้งนี้ ในการผ่อนชำระงวดแรกจะต้องมีจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวน ค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ที่บริษัทต้องชำระ
(3) บริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ต่อปีของจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนCOVID-19 ที่ขอผ่อนชำระ

ข้อ 6 เมื่อบริษัทได้ตกลงกับผู้เอาประกันภัย ผู้ได้รับความคุ้มครอง ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ให้มีการผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ตามข้อ 5 แล้ว ให้ถือว่า

(1) ไม่เป็นการกำหนดวันรับเงินเกินกว่า 15 วันนับแต่วันที่คู่กรณีได้ตกลงกัน หรือจงใจฝ่าฝืน ข้อตกลงแห่งสัญญาประกันภัย หรือข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ที่มีความชัดเจน ให้บริษัทมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยามประกศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัย ของบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2549

(2) ไม่เป็นการพิจารณาและชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันภัย หรือที่กฎหมายกำหนด ตามประกาศคณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2559 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559

และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ให้แก้ไขเพิ่มเติมคู่มือ ระบบงาน และกระบวนการดำเนินการพิจารณาและจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2564 ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564

ข้อ 7 บริษัทต้องจัดทำรายงานความคืบหน้าการผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน COVID-19 และประมาณการเงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทแต่ละเดือนเพื่อให้สำนักงานเข้าตรวจดูได้และให้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่สำนักงานภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นเดือน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่สำนักงานกำหนด

ข้อ 8 ในกรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติามข้อตกลงการผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ที่ทำกับผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ถือว่าบริษัทประวิงการจ่ายค่าสินหมทดแทน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2549

และเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2559 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559 รวมทั้งประกาศและคำสั่งอื่นที่เกี่ยวข้อง

20/05/2022

ผู้ขับขี่รถยนต์ทุกคนจะต้องทำประกันรถยนต์กันอยู่แล้ว ซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ทำให้รถได้รับความเสียหาย สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือแจ้งเคลมกับบริษัทประกันฯ เพื่อให้บริษัทประกันฯ ออกใบเคลมประกันรถให้กับคุณ แต่เคยสงสัยกันไหมว่า ใบเคลมประกันรถมีอายุกี่ปี และหากใบเคลมประกันรถหายจะต้องทำอย่างไร วันนี้เรามีคำตอบมาฝากผู้ขับขี่ทุกคนใบเคลมประกันรถ คืออะไร?

ใบเคลมประกันรถ หรือ ใบรับรองความเสียหายจากอุบัติเหตุที่ผู้ขับขี่ได้รับจากบริษัทประกันภัย เพื่อนำไปยืนยันกับศูนย์บริการซ่อมรถหรืออู่ซ่อมรถที่อยู่ในเครือของบริษัทประกันภัย ว่าผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจะเป็นบริษัทประกันภัย ตามที่ระบุเอาไว้ในใบเคลมประกันรถ (ยกเว้นในกรณีของค่าเสื่อมสภาพของอะไหล่ชิ้นนั้นๆ เช่น แบตเตอรี่หรือของเหลว)ใบเคลมประกันรถ มีอายุกี่ปี

สำหรับใบเคลมประกันรถที่ทางบริษัทประกันภัยออกให้นับจากวันที่เกิดเหตุ จะมีอายุ 2 ปี ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถจะนำรถของคุณเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการซ่อมรถหรือซ่อมอู่ในเครือของบริษัทประกันภัยตอนไหนก็ได้ ภายในระยะเวลา 2 ปี แต่เราขอแนะนำว่า หากได้รับใบเคลมประกันรถจากบริษัทประกันภัยมาแล้ว ให้รีบส่งรถเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการหรืออู่ภายใน 15 วัน นอกจากนี้หากคุณเป็นฝ่ายถูกแนะนำให้ทำการเคลมประกันรถภายใน 1 ปี เพื่อที่จะได้ไม่เสียสิทธิในการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถใบเคลมประกันรถหายทำอย่างไร

เมื่อคุณได้รับใบเคลมประกันรถมาแล้ว แต่ยังไม่ทันได้ส่งซ่อมเพราะใบเคลมประกันรถยนต์หายซะก่อน จนเกิดความกังวลใจว่าจะสามารถเคลมประกันรถ ได้หรือไม่ ให้คุณทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ติดต่อบริษัทประกันภัยทันที เพื่อแจ้งรายละเอียดต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ชัดเจน ทั้งจุดที่เสียหาย วันที่เกิดเหตุ ลักษณะการเคลมให้ชัดเจนและตรงตามความจริง เพื่อให้ทางประกันสามารถค้นหาหมายเลขเคลมได้ถูกต้อง

แจ้งความเอกสารหายกับตำรวจ เพื่อขอลงบันทึกประจำวัน โดยอธิบายเหตุผลให้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นหมายเลขเคลม เลขทะเบียนรถ รุ่นรถและยี่ห้อรถ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการขอสำเนาใบเคลมประกันรถกับทางบริษัทประกันภัย

นำใบแจ้งความไป ยื่นให้กับบริษัทประกันภัย เพื่อขอเอกสารใบเคลมประกันรถและเป็นการยืนยันว่า คุณเป็นผู้ได้รับความเสียหาย

นำสำเนาใบเคลมประกันรถ ไปยื่นให้กับศูนย์ซ่อมบริการหรืออู่ในเครือบริษัทประกันภัยเห็นไหมครับว่า ใบเคลมประกันรถมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหน รวมไปถึงอายุการใช้งานของใบเคลมประกันรถ นอกจากนี้การเคลมประกันรถในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องยาก ไม่ว่าจะเป็นการเคลมสดหรือเคลมแห้ง เพราะมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยให้การดำเนินการและติดต่อกับบริษัทประกันภัยได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้แล้วการทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพรบรถยนต์ที่คุ้มค่า ที่ STAR RISKS เรามีครบจบที่เดียว

ที่สำคัญผู้ขับขี่ควรมีสติทุกครั้งในการขับขี่รถยนต์บนท้องถนน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้น และสำหรับใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์อยู่ล่ะก็ เราขอแนะนำประกันรถยนต์ จาก STAR RISKS ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-438-9562-5 หรือ LINE

สินมั่นคงประกันภัย ลูกค้าแห่เข้าคิวทวงเงิน ‘เจอจ่ายจบ’ เสนอผ่อนชำระค่าสินไหม 17/05/2022

สินมั่นคงประกันภัย ลูกค้าแห่เข้าคิวทวงเงิน ‘เจอจ่ายจบ’ เสนอผ่อนชำระค่าสินไหม

https://www.prachachat.net/finance/news-931058

สินมั่นคงประกันภัย ลูกค้าแห่เข้าคิวทวงเงิน ‘เจอจ่ายจบ’ เสนอผ่อนชำระค่าสินไหม สินมั่นคงประกันภัย ลูกค้าแห่เข้าคิวทวงเงิน ‘เจอจ่ายจบ’ เสนอผ่อนชำระค่าสินไหม 8 งวด วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ผู้สื....

11/04/2022

บริษัท สินมั่นคง ประกันภัย จำกัด(มหาชน
ขอเรียนแจ้ง เพิ่มช่องทางเบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้สำหรับการแจ้งเคลมอุบัติเหตุรถยนต์ เท่านั้น จำนวน 3 เบอร์โทร ดังนี้

1. เบอร์ 096-6258732

2. เบอร์ 096-6258721

3. เบอร์ 096-6258737

โทรศัพท์ทั้ง 3 เลขหมาย สำหรับติดต่อแจ้งเคลมอุบัติเหตุรถยนต์เท่านั้น
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย
จำกัด(มหาชน)

25/02/2022

บมจ.สินมั่นคงฯ แถลงความชัดเจนการดำเนินธุรกิจประกันภัย ยังมั่นคงเช่นเดิม

13/02/2022

ข่าวล่าสุด อาคเนย์ประกันภัย

Photos from Star Risks โบรกเกอร์ ประกันภัย's post 02/05/2021

ลงทะเบียน ฟรี ประกันแพ้วัคซีน เริ่มวันนี้

ประกันเฝ้าระวัง ‘เคลมโควิด’จ่อพุ่งแตะพันล้าน 01/05/2021

ประกันเฝ้าระวัง ‘เคลมโควิด’จ่อพุ่งแตะพันล้าน

ประกันเฝ้าระวัง ‘เคลมโควิด’จ่อพุ่งแตะพันล้าน

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/935330

ประกันเฝ้าระวัง ‘เคลมโควิด’จ่อพุ่งแตะพันล้าน สมาคมวินาศภัย คาดผู้ติดเชื้อโควิด-19เพิ่มต่อเนื่อง ชี้ หากยอดสะสมเกินแสนราย ดันยอดเคลมประกันแตะ พันล้าน จา...

23/04/2021

COVID-19 UPDATE

17/04/2021

ชำแหละประกันโควิดติดปุ๊บ-จ่ายปั๊บ

https://fb.watch/4V_DNRjBWh/ เจอ จ่าย จบ ความหมายอย่างไร ให้เคลียร์

15/04/2021

แผน 5 บ.ประกันภัย คุุ้มครอง COVID-19

14/04/2021

สรุปแบบแผนประกันโควิด 5 บริษัทฯ สนใจติดต่อกลับทาง admin ได้ทันทีครับ

Star Risks โบรกเกอร์ ประกันภัย updated their phone number. 11/12/2020

Star Risks โบรกเกอร์ ประกันภัย updated their phone number.

Star Risks โบรกเกอร์ ประกันภัย updated their phone number.

23/09/2020

ความแตกต่างของประกันชั้น 1
ปฎิเสธไม่ได้ว่า รถยนต์ เป็นพาหนะที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่ ในขณะเดียวกันก็สามารถก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบนถนนได้หากผู้ขับขี่ประมาท ทำให้สิ่งหนึ่งที่คนมีรถยนต์นิยมทำควบคู่คือ ประกันรถยนต์ ประกันช่วยชดเชยค่าเสียหายหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ด้วย ซึ่งตัวประกันรถยนต์เองก็มีให้เลือกตั้งแต่ ประกันชั้น 1,2+,2,3+ และ 3 แต่ประกันแต่ละชั้นให้ความคุ้มครองอย่างไร

ประกันรถยนต์แต่ละชั้นให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมต่างกัน
ประกันรถยนต์ แบ่งออกเป็น 1.ประกันภาคบังคับหรือ พ.ร.บ. ที่ทางภาครัฐบังคับให้รถทุกคันทุกประเภทต้องทำเพื่อคุ้มครองตัวบุคคล 2. ประกันภาคสมัครใจหรือประกันรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองทั้งตัวบุคคลและทรัพย์สิน เช่น รถยนต์คันเอาประกันด้วย ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจจึงได้รับความนิยมและเป็นเหมือนส่วนประกอบหนึ่งของรถไปแล้ว แต่ประกันรถยนต์แต่ละชั้นจะมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะประกันชั้น 1 ที่คุ้มครองสูงสุด จะแตกต่างกับประกันชั้นอื่นอย่างไร ไปดูกัน

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1
ประกันรถยนต์ชั้น 1 เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหา ประกันรถยนต์ที่คุ้มค่าให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุม แถมคนไทยยังนิยมซื้อประกันภัยชั้นนี้กันมากที่สุด เพราะประกันภัยชั้น 1 คุ้มครองต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินทั้งของเราและของคู่กรณี นอกจากนั้นยังคุ้มครองไปถึงความเสียหายจากภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ เป็นต้น โดยประกันภัยชั้น1 สามารถคุ้มครองได้ทุกกรณี ถึงแม้ว่าคู่กรณีจะหนีไปแล้วก็ตาม (ชนแล้วหนี) และสิ่งนี้แหละที่ทำให้ประกันชั้นแตกต่างจกาประกันชั้นอื่น


ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2+
ประกันประเภทนี้กำลังเป็นที่นิยมกันมากในหมู่คนที่ต้องการต่อประกันรถยนต์ เนื่องจากมีความคุ้มครองที่ค่อนข้างสูง แถมราคาไม่แพง โดยคุ้มครองซ่อมทั้งรถของคู่กรณี และซ่อมรถของเราด้วย ยังไม่พอ คุ้มครองไปถึงกรณีรถสูญหายและไฟไหม้อีกต่างหาก (จำกัดโดยทุนประกันและมีเงื่อนไข)


ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3+
ใครสนใจซื้อประกันหรือต่อประกันรถยนต์ช้ัน 3+ บอกเลยว่าคุ้ม! ราคาไม่แพง ความคุ้มครองคุ้มค่า ซ่อมรถเรา และรถคู่กรณี แต่จะไม่คุ้มครองในกรณีสูญหายและไฟไหม้ กล่าวง่ายๆ คือ คุ้มครองในกรณีรถชนเท่านั้น กรณีอื่นๆจะไม่คุ้มครองนั้นเองและถ้าถามว่าประกันชั้นไหนเป็นที่นิยมมากที่สุด คงต้องตอบว่า ประกันรถยนต์ชั้น1 เนื่องจากเป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมที่สุด หมดห่วงหากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์แม้ไร้คู่กรณี เช่น รถชนกระถางต้นไม้ ชนแบริเออร์ หรือรถชนเสาไฟฟ้า ก็สามารถเคลมประกันตามทุนประกันได้ แต่อาจต้องแลกมากับราคาเบี้ยที่แพงกว่าประกันชั้นอื่นๆ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้บางคนขอถอยไปทำประกันชั้น2+ แต่ก็ต้องยอมรับว่า ประกันชั้น 1 ยังเป็นที่นิยมมากที่สุดอยู่ดี ด้วยเหตุผลที่ว่า ทำไว้อุ่นใจ ดีกว่ามานั่งเสียดายภายหลัง จึงยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับความคุ้มครองที่ครอบคลุมที่สุด

แต่ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3
ประกันรถยนต์ชั้น 3 เป็นประกันที่ราคาไม่แพง อยู่ในระดับไม่กี่พันบาทเท่านั้น สามารถเช็คราคาและเช็คเบี้ยได้เลยที่ด้านบน เพียงกรอกข้อมูลรถเท่านั้น! โดยความคุ้มครองคือ ซ่อมเขา แต่ไม่ซ่อมเรา ไม่รวมสูญหายและไฟไหม้ ประกันรถยนต์ชั้นนี้เหมาะสำหรับรถที่มีอายุการใช้งานนานแล้ว หรือรถยนต์ที่ไม่ค่อยได้นำออกมาใช้งาน ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุมีน้อยเป็นต้น

[spin9] รีวิว Tesla Model 3 Long Range – หรู ล้ำ แรง ชาร์จครั้งเดียววิ่งได้ 500 กิโล 25/08/2020

[spin9] รีวิว Tesla Model 3 Long Range – หรู ล้ำ แรง ชาร์จครั้งเดียววิ่งได้ 500 กิโล

สุดยอดมากๆ

[spin9] รีวิว Tesla Model 3 Long Range – หรู ล้ำ แรง ชาร์จครั้งเดียววิ่งได้ 500 กิโล รีวิวใหม่วันนี้ ผมพาไปขับ Tesla Model 3 Long Range ครับ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ภายใต้แบรนด์เทสล่า ที่มีชื่อเสียงอย่างมากใน....

ลอง AUDI E-TRON รถSUV ไฟฟ้า 100% โคตรแรง ขับดี นั่งสบาย ขาดแค่เสียงสปอร์ต ค่าตัว 5.099 ล้าน 24/08/2020

ลอง AUDI E-TRON รถSUV ไฟฟ้า 100% โคตรแรง ขับดี นั่งสบาย ขาดแค่เสียงสปอร์ต ค่าตัว 5.099 ล้าน

https://www.youtube.com/watch?v=rdkIjLXyzJ8

ลอง AUDI E-TRON รถSUV ไฟฟ้า 100% โคตรแรง ขับดี นั่งสบาย ขาดแค่เสียงสปอร์ต ค่าตัว 5.099 ล้าน autolifethiland.tv พาแฟนๆ มาลองขับ รถไฟฟ้า AUDI E-TRON รถSUV ไฟฟ้า 100% ที่มีพละกำลังเหลือเฟือ จากมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ (2 Electric Motors) ซึ่งจะให้ก...

New Mercedes E-Class 2021 in-depth review 23/08/2020

New Mercedes E-Class 2021 in-depth review

แฟน E CLASS เตรียมตัวได้แล้วครับ

New Mercedes E-Class 2021 in-depth review On the lookout for your next car? Head to carwow.co.uk to find the right car from the right dealer, at the right price. This is the updated E-Class! It’s as ...

ภาพคันจริง NEW Kia Carnival เจนใหม่ 2020 - CAR250 รถยนต์รถใหม่ ข่าวสารรถยนต์ รถใหม่ล่าสุด เปิดตัวรถใหม่ ราคา 23/08/2020

ภาพคันจริง NEW Kia Carnival เจนใหม่ 2020 - CAR250 รถยนต์รถใหม่ ข่าวสารรถยนต์ รถใหม่ล่าสุด เปิดตัวรถใหม่ ราคา

https://www.car250.com/new-kia-carnival-2222.html?fbclid=IwAR3mG2Af1MDeZyic9-zDgDzn9z7weOdVQWqlV3HuGrdVRwdwLBDEyAqUimU

ภาพคันจริง NEW Kia Carnival เจนใหม่ 2020 - CAR250 รถยนต์รถใหม่ ข่าวสารรถยนต์ รถใหม่ล่าสุด เปิดตัวรถใหม่ ราคา เปิดตัว Kia Carnival 2020 ใหม่ ซึ่งเผยภาพ Official ออกมาอย่างเป็นทางการ ก่อนขายจริง ในอเมริกาเหนือในปีหน้าในปี 2022 Kia Carnival หรือ Ki...

ลอง Mazda CX-3 2020 รุ่นBASE ราคา 7.86 แสน แรงม้าเยอะสุด ถูกที่สุดในตลาด ขับโคตรสนุก ไม่เน้นลูก-เมีย 25/07/2020

ลอง Mazda CX-3 2020 รุ่นBASE ราคา 7.86 แสน แรงม้าเยอะสุด ถูกที่สุดในตลาด ขับโคตรสนุก ไม่เน้นลูก-เมีย

https://m.youtube.com/watch?v=H5SKl0w4XPs&feature=youtu.be

ลอง Mazda CX-3 2020 รุ่นBASE ราคา 7.86 แสน แรงม้าเยอะสุด ถูกที่สุดในตลาด ขับโคตรสนุก ไม่เน้นลูก-เมีย autolifethailand พาแฟนๆมาลองขับ Mazda CX-3 2020 รุ่นBASE ซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้น ของ Mazda CX-3 ประจำปี 2020 หรือรุ่นไมเนอร์เชนจ์นั่นเอง โดย Mazda ...

นิสสัน เปิดตัว Nissan Ariya อีวีรุ่นใหม่ ทำตลาดปี 2564 16/07/2020

นิสสัน เปิดตัว Nissan Ariya อีวีรุ่นใหม่ ทำตลาดปี 2564

นิสสัน เปิดตัว Nissan Ariya อีวีรุ่นใหม่ ทำตลาดปี 2564 "Nissan Ariya" เปิดตัวแล้วที่ประเทศญี่ปุ่น พร้อมขายกลางปีหน้า "Nissan Ariya ราคา" เริ่มต้นประมาณ 1.24 ล้านบาท

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

บริการด้านการเงิน อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Sulieman Neal Sullivan Group co PLC And Sulieman Neal Sullivan Group Inc Sulieman Neal Sullivan Group co PLC And Sulieman Neal Sullivan Group Inc
DelawareUSA, Bangkok Thailand, Copenhagen Denmark, Labuan Malaysia, Ho Chi Minh
Bangkok, 10330

Offshore Services ( banking and companies ) Trust and foundation , Anonymous gold and silver account

settrade settrade
The Stock Exchange Of Thailand Building 93 Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Din D
Bangkok, 10400

SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors www.settrade.com

KTC WORLD KTC WORLD
591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้น 14 ถนน
Bangkok, 10110

เพื่อนๆที่รักการเดินทาง ติดตามและแชร์ข้อมูลท่่องเที่ยว โปรดีๆ ได้ที่ www.ktc.co.th/ktcworld โทร 02 123 5050

KSecurities KSecurities
KASIKORNBANK Building, 19th Fl. , 400/22 Phahonyothin Avenue
Bangkok, 10400

We are equity arm of KGroups...To provide wealth creation opportunities in every tempo of life

SCB Thailand SCB Thailand
Siam Commercial Bank 9 Ratchadapisek Road , Jatujak
Bangkok, 10900

LINE : SCB Thailand Tiktok : SCB_Thailand Twitter: https://twitter.com/scb_thailand Youtube: http://www.youtube.com/scbthailand IG : scb_thailand Linkedin : https://www.linkedin....

PAYSBUY Co., Ltd. PAYSBUY Co., Ltd.
319 Chamchuri Square Building, 36 Floors, Phayathai Road, Pathumwan
Bangkok, 10330

Payment Solutions for business

Citi Thailand Citi Thailand
399 Interchange 21 Building, Sukhumvit Road, Klongtoey Nua, Wattana
Bangkok, 10110

ตามติดทุกเทรนด์ อัปเดตทุกโปรโมชั่นที่นี่กับ Citi Thailand

Muang Thai Life Muang Thai Life
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ
Bangkok, 10310

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

K SME K SME
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บ
Bangkok, 10140

Kiatnakin Phatra Kiatnakin Phatra
209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุ
Bangkok, 10110

เกียรตินาคินภัทร ... เราพร้อมสร้างโอกาสที่ดีที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและสังคม

Grant Thornton Thailand Grant Thornton Thailand
11th Floor, Capital Tower, All Seasons Place, 87/1 Wireless Road
Bangkok, 10330

Grant Thornton is one of the leading international organisations of independent business advisory, a

TISCO Advisory TISCO Advisory
48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสา
Bangkok, 10500

ทิสโก้ โอกาส สร้างได้