TP_Kmutnb

TP_Kmutnb

ความคิดเห็น

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
ขอบคุณท่านอาจารย์ ดร.สมชาติ บุญศรี
ท่านมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
ปัจจุบันท่านอยู่ในตำแหน่ง
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
ได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ เทคนิคการวิเคราะห์งาน ในรายวิชา 020003203 การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา (Vocational Education Curriculum Development) ให้กับนักศึกษา สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TTP 3 TA)
#สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ

#ครูช่างอุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ภาพบรรยากาศ การเรียนการสอนวิชา Teaching Practice I ของนักศึกษา TP 3RA TTP 2TA (สาขาวิศวกรรมกรรมการผลิตและอุตสาหการ) ในรูปแบบ New Normal เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเหมือนกับในปัจจุบันนี้

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนผู้ที่เป็นครูก็ต้องมีการปรับตัวในการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุดในสถานการณ์ที่มีข้อจำกัดหลาย ๆ อย่างแบบในเวลานี้

#ครูช่าง
#วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
#คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัครแล้ว ปริญญาโท 1/2565 ภาคพิเศษ รอบเสาร์ อาทิตย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา มี 3 แขนงวิชา จัดการเรียการสอนที่
มจพ. กรุงเทพ
มจพ. วิทยาเขตระยอง
มจพ. วิทยเขตปราจีนบุรี
ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวพรปวีณ์ ศิริรุ่งเรืองกุล นายศุภชัย โพธิ์นรินทร์ และนางสาวพิจิตตราลิ้นทอง ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร สำหรับการประดิษฐ์ "เครื่องอัดขนมหมี่กรอบกึ่งอัตโนมัติ" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ ในการศึกษา

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ ฉิมกลิ่น และ อาจารย์ปริญญา คุ้มมา

#ครูช่าง
#วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
#คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระวัฒน์ นันทวราวงศ์ ได้รับเชิญให้เป็น Speaker บรรยายในหัวข้อ “ทิศทางของอุตสาหกรรมพ่นเตลือบด้วยเปลวความร้อนในประเทศไทย(The direction of Thailand Thermal Spraying Industry)" ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

#ครูช่าง #ต้นแบบผลิตครูช่าง
#สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
#คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
❤️❤️ขอแสดงความยินดี ❤️❤️
กับอาจารย์วรวิช ปั้นจันทร์ แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ศิษย์เก่า สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ ผ่านการปรเมิน ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบการแข่งขันภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คณาจารย์ พี่ๆ น้องๆ สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ ขอเป็นกำลังใจ ให้ประสบความสำเร็จ ในการสอบ ภาค ค ต่อไป 💥💥🎇🎇🎇
#ครูช่าง
#ครูการผลิต
#ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
❤️❤️ขอแสดงความยินดี ❤️❤️
กับอาจารย์กมลภพ ชุมศรี แผนกเขียนแบบเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ศิษย์เก่า สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ ผ่านการปรเมิน ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบการแข่งขันภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คณาจารย์ พี่ๆ น้องๆ สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ ขอเป็นกำลังใจ ให้ประสบความสำเร็จ ในการสอบ ภาค ค ต่อไป 💥💥🎇🎇🎇
#ครูช่าง
#ครูการผลิต
#ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
❤️❤️ขอแสดงความยินดี ❤️❤️
กับอาจารย์ชัยพฤกษ์ ฉายกล้า
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ศิษย์เก่า สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ ผ่านการปรเมิน ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบการแข่งขันภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คณาจารย์ พี่ๆ น้องๆ สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ ขอเป็นกำลังใจ ให้ประสบความสำเร็จ ในการสอบ ภาค ค ต่อไป 💥💥🎇🎇🎇
#ครูช่าง
#ครูการผลิต
#ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
💥💥ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธา อึ่งทอง
ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ใน

ตำแหน่ง รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนักศึกษา และ
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาและเทคนิคการสอน

ของภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
#ครูช่างอุตสาหกรรม
#ครูช่างพระนครเหนือ
#ครูการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธิปก เหมือนเมือง อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #ได้รับคัดเลือกเป็นครูสอนดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2563 อีกหนึ่งต้นแบบสำหรับน้องๆที่กำลังศึกษาในวิชาชีพครู จะได้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ครูด้วยความทุ่มเท จนเป็นที่ยอมรับและได้เชิดชูเกียรติ
#ขอแสดงความยินดี
#ต้นแบบครูช่าง
#วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
#ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
#มจพ
โครงการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพครู ช่างอุตสากหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอตสาหการ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
📍📍📍 พบกัน วันเสาร์ที่ 13 พฤษจิกายน 2564 เวลา 08:00-16:00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (google meet)
🧑🏻‍🏫🧑🏻‍🏫🧑🏻‍🏫 วิทยากรจะมอบประสบการณ์ที่หาอ่านไม่ได้ อุดมการณ์ครูด้วยความเต็มเปี่ยม
โครงการนี้เป็น หนึ่งกิจกรรมตามมาตรฐานวิชาชีพครู ตามที่มาตรฐานคุรุสภากำหนด
#วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
#ครูช่างอุตสาหกรรม
#มจพ #ครูช่างการผลิต
#ต้นแบบครูช่าง
ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมภพ ตลับแก้ว ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นระยะเวลา 18 เดือน

ในหัวข้อ การพัฒนาระบบ RAM และ Data Digitalization เพื่อพัฒนาระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์โรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำ (The Development of RAM and Data Digitalization for Steam Turbine Maintenance Improvement)

หัวข้อวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับความเชียวชาญของอาจารย์ที่สอนและทำงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมการซ่อมบำรุงมาโดยตลอด ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักศึกษา TP และ TTP ที่จะเรียนกับอาจารย์ที่มีความรู้และความเชียวชาญเฉพาะทาง

#ครูช่าง
#วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
#คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหก?

Photos from TP_Kmutnb's post 24/08/2023

💥💥💥ร่วมแสดงความยินดีกับ💥💥💥
นายสุรเชษฐ์ อรัญนุมาศ (P’วุฒิ) นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการชั้นปีที่ 3 (TTP 3 DE-R) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ในโอกาสที่ผลงาน Project ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 (TCI กลุ่ม 2)

มีชื่อเรื่อง "การพัฒนาทักษะการเขียนโค้ดเครื่องจักรกลอัตโนมัติCNC โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยโครงงานเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี" โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร.เมธา อึ่งทอง และอ.ดร.น่านน้ำ บัวคล้าย

ซึ่งเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆ ได้รู้ว่าผลงาน Project ในการเรียนระดับปริญญาตรีที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องและชัดเจนก็สามารถตีพิมพ์ในวรสารได้เช่นกัน

#ปริญญาตรีตีพิมพ์บทความวิจัย
#ครูช่าง
#วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
#คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Photos from สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ's post 21/08/2023

อ่านหนังสืออยู่ห้องมันร้อน มาสำนักหอสมุดกลาง มจพ. ดีกว่า มากกว่าหอสมุด เพราะ มีจุดที่ไวบริการหลายอย่าง
#นักรบมิดเทอม
#เทพข้ามคืน😅😅😅

มจพ. จัดกิจกรรม เดิน–วิ่ง สานสัมพันธ์ 2 พระราม ประจำปี 2566 (KMUTNB Walk - Run 2023) | เดลินิวส์ 20/08/2023

ข่าว มจพ.

มจพ. จัดกิจกรรม เดิน–วิ่ง สานสัมพันธ์ 2 พระราม ประจำปี 2566 (KMUTNB Walk - Run 2023) | เดลินิวส์ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สศวพ.) เปิดงาน มจพ. เดิน – วิ่ง สานสัมพันธ์ 2 พระราม ประจำ...

18/08/2023

ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน Teaching Academy AWARD 2023 ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยเข้าร่วมแข่งขัน

🚗 การสอนกลุ่มสาขาวิชาการผลิตอุตสาหการ การผลิต และงานเชื่อม
1. นายรัชติคม หนูเส้น
2. นางสาวดลยา วงษ์จำปา
3. นางสาววราภา ม่วงมา

โดยมีผู้ควบคุมทีมคือ อาจารย์ ดร.วรวุฒิ กังหัน

🥇🥇🥇 โดยผลการแข่งขันได้รับรางวัลระดับ Gold ซึ่งมีคะแนนในเกณฑ์ 90 -100 คะแนน
🎊 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ด้วยครับ 🎊

Photos from TP_Kmutnb's post 11/08/2023

💥💥💥ร่วมแสดงความยินดีกับ💥💥💥
นายพีรพงศ์ เพชรจันทร์ (P’ไทค์) นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการชั้นปีที่ 3 (TTP 3 DE-R) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ในโอกาสที่ผลงาน Project ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล. (TCI กลุ่ม 2)

มีชื่อเรื่อง "การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง โดยใช้บอร์ดเกมร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน" โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร.เมธา อึ่งทอง และอ.ดร.น่านน้ำ บัวคล้าย

ซึ่งเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆ ได้รู้ว่าผลงาน Project ในการเรียนระดับปริญญาตรีที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องและชัดเจนก็สามารถตีพิมพ์ในวรสารได้เช่นกัน

#ปริญญาตรีตีพิมพ์บทความวิจัย
#ครูช่าง
#วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
#คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

09/08/2023

มจพ. เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.admission.kmutnb.ac.th/
โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานรับสมัครนักศึกษา โทร. 02 555-2000 ต่อ 1626,1627

06/08/2023

ร่วมกันกดไลน์ กดแชร์ กันด้วยนะครับ

16/07/2023

แสดงความยินดีกับพี่ๆ ด้วยครับ สุดยอด🥇🥇🥇🥇🥇

หุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Robot มจพ.คว้าแชมป์หุ่นยนต์กู้ภัยโลก ปี 66 ครองแชมป์สมัยที่ 9
คลิกอ่านข่าว : https://news.ch7.com/detail/657026
#ข่าวออนไลน์7HD
🔴เกาะติดข่าว news.ch7.com

Photos from TP_Kmutnb's post 05/07/2023

💥💥💥ร่วมแสดงความยินดีกับ💥💥💥
นายจิรายุทธ วัดแก้ว (P’เต้) นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการชั้นปีที่ 3 (TTP 3 DE-RA) ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ในโอกาสที่ผลงาน Project ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ครุศาสตร์สวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (TCI กลุ่ม 2)
มีชื่อเรื่อง "การพัฒนาชุดฝึกทักษะการลับมีด เพื่อส่งเสริมทักษะการลับมีดกลึง สำหรับนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม" โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธา อึ่งทอง อาจารย์ ดร.น่านน้ำ บัวคล้าย และอาจารย์ ดร.วรวุฒิ กังหัน
ซึ่งเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆ ได้รู้ว่าผลงาน Project ในการเรียนระดับปริญญาตรีที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องและชัดเจนก็สามารถตีพิมพ์ในวรสารได้เช่นกัน
#ปริญญาตรีตีพิมพ์บทความวิจัย
#ครูช่าง
#วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
#คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

04/07/2023

🎖️🎖️🎖️🎖️

🎉🌈ครั้งแรก มจพ. ติดอันดับโลก มหาวิทยาลัยชั้นนำ QS World University Rankings 2024🌏
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับการจัดอันดับขยับขึ้นมาจากระดับเอเชียเป็นระดับโลกครั้งแรก ในรายการ QS World University Rankings 2024 โดยเป็นอันดับที่ 1201-1400 ของโลก และอันดับที่ 9 จากทั้งสิ้น 13 มหาวิทยาลัยไทยที่ได้รับการจัดอันดับครั้งนี้
🔎 อ่านข่าวเพิ่มเติมที่ http://bit.ly/44uACad

30/06/2023

ย้ายห้องทำการชั่วคราว!!
ห้อง กยศ. มจพ. กรุงเทพฯ ย้ายห้องทำการชั่วคราว จากชั้น 4 ไปชั้น 9 อาคาร 40 ปี มจพ. นะครับ เนื่องจากห้องทำการเดิมจะมีการปรับปรุงพื้นที่

Photos from TP_Kmutnb's post 29/06/2023

💥💥💥ร่วมแสดงความยินดีกับ💥💥💥
นายสาริน พรมภักดิ์ (P’ฟิว) Sarin Prompak นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการชั้นปีที่ 3 (TTP 3 DE-RA) ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ในโอกาสที่ผลงาน Project ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ The New Viridian Journal of Arts, Humanities and Social Sciences. มหาวิทยาลัยศิลปากร (TCI กลุ่ม 2)

มีชื่อเรื่อง "การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย โดยใช้บอร์ดเกมร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธา อึ่งทอง และ อาจารย์ ดร.วรวุฒิ กังหัน

ซึ่งเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆ ได้รู้ว่าผลงาน Project ในการเรียนระดับปริญญาตรีที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องและชัดเจนก็สามารถตีพิมพ์ในวรสารได้เช่นกัน

#ปริญญาตรีตีพิมพ์บทความวิจัย
#ครูช่าง
#วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
#คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

10/06/2023

คุรุสภาชี้แจง
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา คุรุสภาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นรูปแบบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (ยกเลิกการจัดส่งทางไปรษณีย์แล้ว) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สามารถเข้าระบบ KSP Self-Service เพื่อดาวน์โหลด หรือ พิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้วยตนเอง ได้ที่ เมนู "พิมพ์ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์"

✅ พิมพ์ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ที่ https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx

👉👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/03/28515/

08/06/2023

🔥 การยื่นคำขอกู้ผ่านระบบ DSL หรือแอปพลิเคชั่น กยศ. Connect
#ผู้กู้รายใหม่ฯ **ที่มีรหัสนักศึกษาแล้ว**

- ยื่นคำขอกู้มาตั้งแต่เปิดระบบจนถึงวันที่ 10 มิ.ย. 2566 เวลา 23.59 น. สถานศึกษาจะตรวจคำขอกู้ให้เป็นรอบที่ 1

- ยื่นคำขอกู้หลังวันที่ 10 มิ.ย. 2566 สถานศึกษาจะตรวจคำขอกู้เป็นรอบที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม 2566
-------------------------
⚠️ คำเตือน!! กยศ. มจพ.
❌ ไม่มีไลน์กลุ่ม
❌ ไม่มีไลน์โอเพ่นแชท และ
❌ ไม่มีกลุ่มสังคมออนไลน์อื่น ๆ
👉 โปรดตามติดตามข่าวสารจากช่องทางหลักที่เป็นทางการของเราโดยสามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่ หรือที่เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา https://sa.op.kmutnb.ac.th

06/06/2023

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. และ ปวส.
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2566 นี้เท่านั้น

02/06/2023

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
Tcas รอบที่ 4 ครั้งที่ 2 (รอบสุดท้าย)
รับสมัครระหว่างวันที่ 3-10 มิ.ย. 66

02/06/2023

กยศ. ได้ประกาศรายชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่สามารถกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2566 มีหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ที่สามารถกู้ยืมได้และวงเงินกู้ยืมค่าเล่าเรียน/ปีการศึกษา 120 หลักสูตร
ดูรายชื่อหลักสูตร ที่นี่ https://sa.op.kmutnb.ac.th/page_id384
ข้อมูลรายชื่อหลักสูตรนี้ ได้มาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 กรณีมีประกาศเพิ่มเติมจาก กยศ. จะแจ้งให้ทราบต่อไป

Photos from งานบริการการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.'s post 31/05/2023
27/05/2023

กำหนดการสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจ
ศพ อาจารย์ ดร.ศุภกฤต โสภณจิตต์
ณ วัดบางไผ พระอารามหลวง ศาลา 5
ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

27/05/2023

🖤ด้วยรักและอาลัย อาจารย์ ดร.ศุภกฤต โสภณจิตต์ 🖤
ขอให้ดวงวิญญาณอาจารย์สู่สุคติเทอญ
คณาจารย์ และนักศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ

Photos from TP_Kmutnb's post 29/04/2023

🙇🙇🙇 คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมทำบุญ เนื่องด้วย ครบรอบ 20 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


#ครูช่างกลโรงงาน
#ครูการผลิต
#พระนครเหนือ

23/04/2023

แล้วพบกันครับ
29 เมษายน 2566

22/04/2023

**ผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่อง มจพ.** มาแล้ว ๆ การลงทะเบียนขอรับ Check List เพื่อเตรียมเอกสารประกอบการกู้ยืม เทอม 1/2566 ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้-31 พ.ค. 2566 เวลา 23.59 น.
👉 https://sa.op.kmutnb.ac.th/?page_id=384
ลงทะเบียนด้วยการ Login อีเมลของมหาวิทยาลัย .kmutnb.ac.th หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้ลงทะเบียนใหม่จนกว่าข้อมูลจะถูกต้อง **ลงทะเบียนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง**
-------------------------
⚠️ คำเตือน!! กยศ. มจพ. ❌ ไม่มีไลน์กลุ่ม ❌ ไม่มีไลน์โอเพ่นแชท และ ❌ ไม่มีกลุ่มสังคมออนไลน์อื่น ๆ
👉 โปรดตามติดตามข่าวสารจากช่องทางหลักที่เป็นทางการของเราโดยสามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่ หรือที่เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา https://sa.op.kmutnb.ac.th

22/04/2023

เริ่มแล้ว !! การกู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2566 นักเรียน นักศึกษา ของ มจพ. ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินกับ กยศ. สามารถอ่านรายละเอียดและเริ่มขั้นตอนกู้ยืมได้แล้ว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ https://sa.op.kmutnb.ac.th/?page_id=384
-------------------------
⚠️ คำเตือน!! กยศ. มจพ. ❌ ไม่มีไลน์กลุ่ม ❌ ไม่มีไลน์โอเพ่นแชท และ ❌ ไม่มีกลุ่มสังคมออนไลน์อื่น ๆ
👉 โปรดตามติดตามข่าวสารจากช่องทางหลักที่เป็นทางการของเราโดยสามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่ หรือที่เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา https://sa.op.kmutnb.ac.th

20/04/2023

📣📣📣ประชาสัมพันธ์ 📣📣📣
ผู้ที่สนใจสมัครเรียน ปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (โครงการพิเศษ แผน ข เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์) กำลังเปิดรับสมัครอยู่นะครับ
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 นี้ ช่วงที่ 3 (รอบสุดท้าย) สามารถสมัครได้ตาม https://grad.admission.kmutnb.ac.th/ นี้ครับ

Photos from TP_Kmutnb's post 19/04/2023

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหาร
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดี🎉🎉🎉
กับคุณครูณัฐคมน์ ลีละสุนทเลิศ ที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช แผนกวิชาช่างกลโรงงาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
#สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
#คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

11/04/2023
14/03/2023

🔈🔈🔈ขอเชิญนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมชั้นปีสุดท้าย ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2665
ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

⚠️หมายเหตุ: นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ให้แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย

🟩รายละเอียดและกำหนดการตามลิ้งด้านล่าง🟩
http://fte.kmutnb.ac.th/index.php/2023/03/02/stu050/

Photos from คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education's post 13/03/2023
Photos from TP_Kmutnb's post 28/02/2023

💥💥💥ร่วมแสดงความยินดีกับ💥💥💥
นายนพรัตน์ บุญลับ (P’เฟรม) Nobpharat นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการชั้นปีที่ 4 (TP 4 RA) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ในโอกาสที่ผลงาน Project ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล. (TCI กลุ่ม 2)

มีชื่อเรื่อง "การประเมินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามข้อตกลงการพัฒนางาน (ว.PA)" โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ อาจารย์ชิตพล มังคลากุล อ.ดร.น่านน้ำ บัวคล้าย และผศ.ดร.เมธา อึ่งทอง

ซึ่งเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆ ได้รู้ว่าผลงาน Project ในการเรียนระดับปริญญาตรีที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องและชัดเจนก็สามารถตีพิมพ์ในวรสารได้เช่นกัน

#ปริญญาตรีตีพิมพ์บทความวิจัย
#ครูช่าง
#วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
#คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Photos from TP_Kmutnb's post 28/02/2023

ประชุมครูพี่เลี้ยง เตรียมส่ง พี่ TTP ออกฝึกสอน ตามวิทยาลัย ต่างๆ เริ่ม ปีการศึกษา 1/2566 เป็นต้นไป

25/02/2023

คณาจารย์ ประจำสาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ

Photos from TP_Kmutnb's post 24/02/2023

🎖️🎖️ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
ขอแสดงความยินดีกับ นายชนกนันท์ สระลอย TP 4 ที่ได้รางวัลชนะเลิศ ได้เหรียญทอง 🥇🥇🥇 ในการแข่งขัน KMUTNB ON GARD DAY
BOXING KMUTNB
การแข่งขันมวยสากลภายในมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รุ่นMiddle weight น้ำหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม
โดยแข่งขัน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานสวนปาล์ม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
#วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
#มจพ
#ครูช่างอุตสาหกรรม

19/02/2023

วันคล้ายวันสถาปนา มจพ.

19 กุมภาพันธ์ 2566 วันคล้ายวันสถาปนา มจพ. ร่วมรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ผู้ก่อตั้งและบุกเบิกมหาวิทยาลัยได้ที่ https://together.kmutnb.ac.th/

14/02/2023

🎖️🎖️สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ 🎖️🎖️
ยินดีต้อนรับ อาจารย์ ดร.วรวุฒิ กังหัน
และแสดงความยินดี ที่ได้รับคัดเลือกบรรจุให้เป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง โรงเรียน ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ผลงานของ นายประวิตร ชำนาญศรี นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ(TTP) ปี 1 ในโครงการประกวดคลิ...
ผลงานของ นายทองพิทักษ์ หร้านหริ่ง นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ(TTP) ปี 1 ในโครงการประก...
ผลงานของ นายรวิภาส ผิวเกลี้ยง นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ(TTP) ปี 1 ในโครงการประกวดคล...
ผลงานของ นายชัชวาลย์ เพธิโส นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ(TTP) ปี 1 ในโครงการประกวดคลิป...
ผลงานของ นายจิรภัทร  สอนสังข์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ(TTP) ปี 1 ในโครงการประกวดคล...
ผลงานของ นายเจษฎา พานทองคำ นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ(TTP) ปี 1 ในโครงการประกวดคลิปว...
ผลงานของ นางสาวชลันธรณ์ สุดอุดม นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ(TTP) ปี 1 ในโครงการประกวด...
ผลงานของ นายเกียรติศักดิ์ สีปัดถา นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ(TTP) ปี 1 ในโครงการประก...
ผลงานของ นางสาวพษพร ท้วมศิริ TP1นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ(TP) ปี 1 ในโครงการประกวดค...
ผลงานของ นางสาวพชรพร สมัครามัญ นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ(TP) ปี 1 ในโครงการประกวดคล...
ผลงานของ นางสาวนิพาพร สุระถา นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ(TP) ปี 1 ในโครงการประกวดคลิป...
ผลงานของ นางสาวกรรณิการ์ โนนเวียงแกนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ(TP) ปี 1 ในโครงการประก...

ประเภท

เว็บไซต์

ที่อยู่


Bangkok
10800

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

Universities อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Aims School Aims School
3rd Floor, Bangkok Bank Building (Siam Square) Rama I Road Pathumwan
Bangkok, 10330

ติวสอบเข้าอินเตอร์ เช่น SAT, IELTS, GED, A-Level, IB, IGCSE, BMAT พร้อมบริการ Consult โดยผู้เชี่ยวชาญ

AIT School of Management AIT School of Management
AIT School Of Management, Column Tower (15th Fl), Sukhumvit Soi 16
Bangkok, 10110

Official page of School of Management, AIT- Thailand !

NIDA Business School NIDA Business School
148 ม. 3 ถ. เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
Bangkok, 10240

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ MBA NIDA l NIDA Business School l AACSB

KMUTT KMUTT
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
Bangkok, 10140

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 Ngam Wong Wan Road, Ladyaow Chatuchak
Bangkok, 10900

https://www.rdi.ku.ac.th/ https://www3.rdi.ku.ac.th/

CMMU Mahidol CMMU Mahidol
69 Vipawadee-Rangsit Road
Bangkok, 10400

College of Management Mahidol University (Official)

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม
61 Phaholyothin Road Jatujak
Bangkok, 10900

Business Administration (BA) Faculty, Sripatum University is among the first five Private Business Sc

Biology Biology
272 Rama VI Road Thung Phaya Thai, Ratchathewi
Bangkok, 10400

http://biology.sc.mahidol.ac.th

Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT) Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT)
Thammasat University
Bangkok, 12120

Welcome to page of Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT), Thammasat Unive

SIT KMUTT SIT KMUTT
King Mongkut's University Of Technology Thonburi, 126 Pracha-U-Thit Road , Bangmod, Thungkru
Bangkok, 10140

School of Information Technology , King Mongkut's University of Technology Thonburi

Account of Kasetsart Account of Kasetsart
Kasetsart Business School, 50 Ngam Wong Wan Road, Ladyao, Chatuchak
Bangkok, 10900

Department of ACCOUNTING since 1943.

EGEE Mahidol EGEE Mahidol
25/25 Phuttamonthon 4 Road
Bangkok, 73170

Department of Electrical Engineering Faculty of Engineering Mahidol University