GTI-Thai Co., Ltd

GTI-Thai Co., Ltd

บริษัท จีทีไอ(ไทย) จำกัด
GTI(THAI) COMPANY LIMITED

22/10/2023

23 ตุลาคม วันปิยะมหาราช
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งจักรีวงศ์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท จีทีไอ(ไทย)

12/10/2023

13 ตุลาคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท จีทีไอ(ไทย) จำกัด

11/08/2023

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

01/08/2023

สำหรับ วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า "จำพรรษา" นั่นเอง โดย วันเข้าพรรษา 2566 ตรงกับวันพุธที่ 2 สิงหาคม หรือ แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ซึ่งประวัติวันเข้าพรรษา ความสำคัญ กิจกรรม มีดังนี้

ประวัติวันเข้าพรรษา

"เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำ แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่น ๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน โดยแบ่งเป็น

- ปุริมพรรษา หรือ วันเข้าพรรษาแรก เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี หรือถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หลัง และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

- ปัจฉิมพรรษา หรือ วันเข้าพรรษาหลัง เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 9 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

อย่างไรก็ตาม หากมีกิจธุระ คือเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในวันเดียวนั้น ก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้ คราวหนึ่งไม่เกิน 7 คืน เรียกว่า "สัตตาหะ" หากเกินกำหนดนี้ถือว่าไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจำพรรษา จัดว่าพรรษาขาด

31/07/2023

ประวัติวันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 4 ประการ ดังต่อไปนี้

1. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 รูป ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี

2. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงได้พระสาวกองค์แรก คือ ท่านโกญฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรก

วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นรูปแรก
วันอาสาฬหบูชา
พระอัญญาโกญฑัญญะเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนา

3. เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรก คือ พระอัญญาโกญฑัญญะ ภายหลังจากที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้ว ก็ได้ทูลขออุปสมบท พระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบท ยกขึ้นเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา

4. เป็นวันเกิดขึ้นของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นครั้งแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรม ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระพุทธองค์ก็ครบถ้วนบริบูรณ์ คือ มิใช่เพียงแค่ตรัสรู้ธรรมเพียงพระองค์เดียวอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้า

27/07/2023

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท จีทีไอ(ไทย) จำกัด

03/07/2023

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

02/06/2023

3 มิถุนายน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท จีทีไอ(ไทย) จำกัด

16/05/2023

วันพืชมงคล 17 พฤษภาคม

พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

วันพืชมงคล หมายถึง วันที่กำหนดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเก่ามาแต่โบราณที่เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย โดยการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งพระราชพิธีนี้จะกระทำที่ท้องสนามหลวง ประกอบด้วย 2 พระราชพิธีคือ พระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
พิธีพืชมงคล เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เผือก มัน เป็นต้น ฯลฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้น ปราศจากโรคภัย และให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดี
พิธีแรกนาขวัญ เป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นอาณัติสัญญาณว่า บัดนี้ฤดูกาลแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว

04/05/2023

5 พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
_____________________________________

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ หรือพระนามลำลองว่า พระองค์ติ๊ด ประสูติเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 เป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ , เป็นพระภาคิไนยในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) , เป็นพระธิดาพระองค์เล็กในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
_____________________________________

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
_____________________________________

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท จีทีไอ(ไทย) จำกัด

Photos from GTI-Thai Co., Ltd's post 04/05/2023

ให้เช่า สำนักงาน/ออฟฟิศ อาคารบางนา คอมเพล็กซ์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

ตั้งอยู่บนพื้นที่
📍2/115 บางนา คอมเพล็กซ์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์, ชั้น 21 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวง/เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

🚩เนื้อที่ 70 ตรม.
-ออฟฟิศตั้งอยู่บนชั้น 21

- สำนักงานออฟฟิศพร้อมเข้าใช้
- การเดินทางสะดวก รถยนต์ส่วนตัว ขนส่งสาธารณะ และในอีก 2 ปี ข้างหน้า จะมีรถไฟฟ้า ซึ่งสถานีจอดรถอยู่หน้าตึก
- เป็นประตูสู่จังหวัดในเขตตะวันออก
- ไม่ไกลจากนิคมอุตสาหกรรม ที่มีชื่อเสียง เช่น นิคมอุตสาหกรรมบางพลู
- ใกล้ศูนย์แสดงสินค้า นานาชาติ
- วิวมองจากชั้น 21 ดูแล้วสบายตา
- ง่ายต่อการเดินทางเข้าเมือง เพราะไม่ไกลจากทางด่วนขั้นที่ 1 และถนนวงแหวนอุตสาหกรรม
- พนักงานสามารถทานอาหารเช้าและกลางวัน ได้สะดวก
- ใกล้ห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียง เช่น เซ็นทรัลบางนา และบิ๊กซี
- ที่จอดรถกว้างขวาง
- มีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม.
- มีช่างประจำตึก 24 ชม.
- ค่าเช่าออฟฟิศราคาถูก เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านค่าเช่า
- มีลิฟท์รุ่นใหม่ ให้บริการถึง 4 ตัว
- ฟรีค่าน้ำปะปา
- ที่จอดรถกว้างถึง 1,500 คัน

สถานที่ใกล้เคียง
- ทางด่วนบางนา
- ถนนวงแหวน
- ถนนศรีนครินทร์
- ศูนย์การค้า เซ็นทรัลบางนา, เมกาบางนา, บิ๊กซีบางนา, ซีคอน, บางกอกมอลล์
- ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา
- โรงแรมอวาน่าบางนา
- สนามบินสุวรรณภูมิ

Google map :
https://goo.gl/maps/JEtp2E2NPHscaUKn9

💰เริ่มต้นที่ 550 บาท ต่อ ตรม.

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดดูสถานที่
📞โทร. 098-893-5280(คุณก้อย), 099-097-1961(คุณแพม)

แอดไลน์ : https://line.me/ti/p/eWTuNNGzL9

#ออฟฟิศให้เช่า #สำนักงานให้เช่า #ออฟฟิศบางนา #ออฟฟิศให้เช่าบางนา #ออฟฟิศให้เช่ษกรุงเทพมหานคร #ออฟฟิศให้เช่าชลบุรี #ออฟฟิศกรุงเทพมหานคร #ออฟฟิศชลบุรี #ออฟฟิศสมุทรปราการ #สำนักงานให้เช่าชลบุรี #สำนักงานให้เช่าสมุทรปราการ #สำนักงานให้เช่าราคาถูก #สำนักงานให้เช่าราคาถูกกรุงเทพ #สำนักงานให้เช่าราคาถูกสมุทรปราการ #สำนักงานให้เช่าราคาถูกชลบุรี

03/05/2023

4 พฤษภาคม 'วันฉัตรมงคล'
รำลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 'พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว'

วันฉัตรมงคล (ฉัด-ตระ-มง-คล) มีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ทำในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษก เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี

วันฉัตรมงคลคือวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายหลังเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 และดำรงพระอิสริยยศเป็น “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

30/04/2023

ประวัติวันแรงงานแห่งชาติ
ในสมัยก่อน ประเทศในแถบยุโรปจะนับว่า วันเมย์เดย์ (May Day) เป็นวันเริ่มต้นฤดูใหม่ในหน้าเกษตรกรรม จึงได้จัดให้มีพิธีเฉลิมฉลองและทำการบวงสรวงเพื่อขอให้เทพเจ้าช่วยดลบันดาลให้การปลูกพืชเป็นไปด้วยดี อีกทั้งยังขอให้ประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ มีความร่มเย็นเป็นสุข รวมถึงทางภาคเหนือของยุโรปก็ยังมีการจัดงานรอบกองไฟในวันเมย์เดย์นี้ด้วย ซึ่งประเพณีนี้ในประเทศอังกฤษก็ยังคงปฏิบัติกันสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ในตอนแรก วันเมย์เดย์ถือเป็นเพียงแค่วันหยุดพักผ่อนประจำปี แต่ต่อมาประเทศอุตสาหกรรมในหลายๆ แห่งได้ถือว่าวันนี้เป็นวันหยุดตามประเพณี โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่ได้ทำประโยชน์ต่างๆ ต่อเศรษฐกิจของประเทศ ความหมายของวันเมย์เดย์จึงเปลี่ยนไปจากเดิม จนเมื่อปี พ.ศ. 2433 ได้มีการออกมาเรียกร้องในหลายประเทศทางแถบตะวันตกให้ถือเอาวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันแรงงานสากล ทำให้ในหลายประเทศได้เริ่มมีการจัดงานเฉลิมฉลองวันแรงงานเป็นขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2433 และสืบทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

28/04/2023

29 เมษายน
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท จีทีไอ(ไทย) จำกัด

12/04/2023

วันสงกรานต์นี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัว ประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ

07/04/2023

Office For Rent, Bangna Complex Office Tower
70 sqm In a private space on 21th Floor

📍2/115 Bangna Complex Office Tower, 21th Floor
Soi Bangna Trat 25, Bangna nua, Bangna
Bangkok, 10260 Thailand

- Office ready to move in
- Convenient transportation : Private cars, public transport, and in the next 2 years there will be an electric train with the station in front of the building.
- It is the gateway to the provinces in the eastern region. Chonburi, Rayong etc.
- Not far from the well- know industrial estate Such as Bang Phu Industrial Estate and Wellgrow
- Near the international exhibition center (BITEC)
- The comfortable view from the 21st floor looks out
- Easy to travel into the city due to the 1st stage expressway and the industrial ring road
- Staff can have breakfast and lunch conveniently.
- Near famous shopping malls such as Central Bangna and Big C
- Ample parking
- There is a 24 hour security system.
- There is a 24 hours building technician.
- Cheap office rent Suitable for companies that want to save on rental costs.
- There are 4 new elevators available.
- Free water fee

Convenient travel
- Bangna Expressway
- Wongwan Road
- Srinakarin Road
- Shopping Center CentralPlaza Bangna, Mekabangna, BigC Bangna, Secon,
Bangkok Mall
- BITCE Bangna
- AVANA Bangna Hotel
- Suvarnabhumi Airport

Google map :
https://goo.gl/maps/JEtp2E2NPHscaUKn9

Contact us :
📞Tel : 098-893-5280 (K’Koy), 099-097-1961 (K’Pam)

💰Starting at 550 THB per sqm

Line : https://line.me/ti/p/LBgmwvrV7u

05/04/2023

วันจักรี (Chakri Memorial Day) ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี อันเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขี้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี ในวันนี้จึงถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่พวกเราชาวไทยควรให้ความระลึกถึง กว่าจะมาเป็นสยามได้ในทุกวันนี้

04/04/2023

5 เมษายน
วันคล้ายวันประสูติ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
----------------------------------

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท จีทีไอ(ไทย) จำกัด

Photos from GTI-Thai Co., Ltd's post 03/04/2023

Office For Rent, Bangna Complex Office Tower
70 sqm In a private space on 21th Floor

📍2/115 Bangna Complex Office Tower, 21th Floor
Soi Bangna Trat 25, Bangna nua, Bangna
Bangkok, 10260 Thailand

- Office ready to move in
- Convenient transportation : Private cars, public transport, and in the next 2 years there will be an electric train with the station in front of the building.
- It is the gateway to the provinces in the eastern region. Chonburi, Rayong etc.
- Not far from the well- know industrial estate Such as Bang Phu Industrial Estate and Wellgrow
- Near the international exhibition center (BITEC)
- The comfortable view from the 21st floor looks out
- Easy to travel into the city due to the 1st stage expressway and the industrial ring road
- Staff can have breakfast and lunch conveniently.
- Near famous shopping malls such as Central Bangna and Big C
- Ample parking
- There is a 24 hour security system.
- There is a 24 hours building technician.
- Cheap office rent Suitable for companies that want to save on rental costs.
- There are 4 new elevators available.
- Free water fee

Convenient travel
- Bangna Expressway
- Wongwan Road
- Srinakarin Road
- Shopping Center CentralPlaza Bangna, Mekabangna, BigC Bangna, Secon,
Bangkok Mall
- BITCE Bangna
- AVANA Bangna Hotel
- Suvarnabhumi Airport

Google map :
https://goo.gl/maps/JEtp2E2NPHscaUKn9

Contact us :
📞Tel : 098-893-5280 (K’Koy), 099-097-1961 (K’Pam)

💰Starting at 550 THB per sqm

Line : https://line.me/ti/p/LBgmwvrV7u

01/04/2023

2 เมษายน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท จีทีไอ(ไทย) จำกัด

05/03/2023

วันมาฆบูชา คือ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อันมีต้นกำเนิดมาจากประวัติของพระพุทธเจ้าที่แสดงธรรมโอวาทปาฏิโมกข์ ในวันเพ็ญเดือน 3 ก่อนที่จะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานในอีก 180 วัน ประวัติวันมาฆบูชา และความสำคัญ วันมาฆบูชา คือวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มักจะตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ในปฏิทินสากล แต่หากปีใดมีเดือน 8 สองหน เช่นเดียวกับปี พ.ศ.2566 นี้ วันมาฆบูชา ก็จะตรงกับช่วงเดือนมีนาคม วันมาฆบูชา คือ วันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแก่ศิษยานุศิษย์ว่า “ต่อไปนี้อีก 3 เดือน เราจักเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน” หลังจากทรงสั่งสอนพระธรรมมาเป็นเวลา 45 ปี โดยพระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขารแสดงธรรมโอวาทปาฏิโมกข์

มาฆบูชา เหตุการณ์สําคัญในวันจาตุรงคสันนิบาต

1. พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ เวฬุวันมหาวิหาร กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ ซึ่งพระสงฆ์เหล่านี้ต่างแยกย้ายไปจาริกเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานที่ต่างๆ
2. พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปเหล่านี้ ล้วนเป็นพระอรหันต์ทุกรูปโดยได้รับการบวชจากพระพุทธเจ้าโดยตรง เรียกว่าวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา
3. พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป ต่างมาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยมิได้มีการนัดหมาย
4. วันที่มาประชุม ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ (วันเพ็ญกลางเดือน 3) เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเทศนาอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ โอวาทปาฏิโมกข์

21/01/2023

🎉🎊新正如意 新年发财 (ซินเจิ้งหรูอี้ ซินเหนียนฟาไฉ)🧧🧧

31/12/2022

Happy New Year 2023

Photos from GTI-Thai Co., Ltd's post 21/02/2022
15/02/2022

ความสำคัญวันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกันพระสงฆ์ ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์

ผู้ได้อภิญญา ๖และเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจากพระพุทธเจ้า ในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งเป็นทั้งหลักการอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติที่ นำไปใช้ได้ทุกสังคม มีเนื้อหา โดยสรุปคือให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดี ให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใส

31/01/2022

新正如意, 新年发财 (ซิงเจียหยู่อี่ ซิงนี้ฟาไฉ)
"คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถนา มีแต่ความสุขและร่ำรวยตลอดปี"🏮🧧🎉

01/01/2022

🙏🏻ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 บริษัท จีทีไอไทย
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่าน ประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย และมั่งคั่งมั่งมีตลอดไป

#สวัสดีปีใหม่2565🎉
🎊
#สวัสดีปีขาล

04/12/2021

๕ ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท จีทีไอ(ไทย) จำกัด

21/10/2021

❌❌❌Sold Out❌❌❌

🎉โต๊ะทำงานมือ 2 (สภาพนางฟ้า)🎊

💰ราคาพิเศษ เพียง 700 บาทเท่านั้น‼️‼️

✔️สำหรับ 2-4 คนนั่ง

✅ ความยาว 200 ซม. กว้าง 120 ซม. สูง 74 ซม.

📌สนใจสินค้าหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม

📞โทร 098-893-5280, 099-097-1961

📲Line : https://line.me/ti/p/LBgmwvrV7u

📍หรือเข้ามาชมสินค้าก่อนได้ค่ะ
https://goo.gl/maps/JEtp2E2NPHscaUKn9

⌚️เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.30 น.

#เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน #มือสอง #โต๊ะประชุมมือสอง #โต๊ะทำงานมือสอง #โต๊ะทำงาน #โต๊ะประชุม #เฟอร์นิเจอร์มือสอง #เฟอร์นิเจอร์มือสองราคาถูก #เฟอร์มือสองราคาถูก

Photos from GTI-Thai Co., Ltd's post 27/09/2021

เช่าสำนักงาน แบบ ปราศจากเชื้อโรค🦠

ให้เช่า สำนักงาน/ออฟฟิศ อาคารบางนา คอมเพล็กซ์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

ตั้งอยู่บนพื้นที่
📍2/116 บางนา คอมเพล็กซ์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์, ชั้น 21 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวง/เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ตึกของเราได้ทำการฉีดพ่นทำลายเชื้อ ด้วยน้ำยาประสิทธิภาพสูง ในช่วงเวลา เช้าและเย็น ของทุกวัน จึงมั่นใจ ให้คุณปลอดภัย และปลอดเชื้อไวรัส Covid-19

🚩เนื้อที่ 25-176 ตรม.
-ออฟฟิศตั้งอยู่บนชั้น 21

- สำนักงานออฟฟิศพร้อมเข้าใช้
- การเดินทางสะดวก รถยนต์ส่วนตัว ขนส่งสาธารณะ และในอีก 2 ปี ข้างหน้า จะมีรถไฟฟ้า ซึ่งสถานีจอดรถอยู่หน้าตึก
- เป็นประตูสู่จังหวัดในเขตตะวันออก
- ไม่ไกลจากนิคมอุตสาหกรรม ที่มีชื่อเสียง เช่น นิคมอุตสาหกรรมบางพลู
- ใกล้ศูนย์แสดงสินค้า นานาชาติ
- วิวมองจากชั้น 21 ดูแล้วสบายตา
- ง่ายต่อการเดินทางเข้าเมือง เพราะไม่ไกลจากทางด่วนขั้นที่ 1 และถนนวงแหวนอุตสาหกรรม
- พนักงานสามารถทานอาหารเช้าและกลางวัน ได้สะดวก
- ใกล้ห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียง เช่น เซ็นทรัลบางนา และบิ๊กซี
- ที่จอดรถกว้างขวาง
- มีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม.
- มีช่างประจำตึก 24 ชม.
- ค่าเช่าออฟฟิศราคาถูก เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านค่าเช่า
- มีลิฟท์รุ่นใหม่ ให้บริการถึง 4 ตัว
- ฟรีค่าน้ำปะปา
- ที่จอดรถกว้างถึง 1,500 คัน

สถานที่ใกล้เคียง
- ทางด่วนบางนา
- ถนนวงแหวน
- ถนนศรีนครินทร์
- ศูนย์การค้า เซ็นทรัลบางนา, เมกาบางนา, บิ๊กซีบางนา, ซีคอน, บางกอกมอลล์
- ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา
- โรงแรมอวาน่าบางนา
- สนามบินสุวรรณภูมิ

Google map :
https://goo.gl/maps/JEtp2E2NPHscaUKn9

💰เริ่มต้นที่ 450 บาท ต่อ ตรม.

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดดูสถานที่
📞โทร. 099-097-1961, 098-893-5280

แอดไลน์ : https://line.me/ti/p/LBgmwvrV7u

#ออฟฟิศให้เช่า #สำนักงานให้เช่า #ออฟฟิศบางนา #ออฟฟิศให้เช่าบางนา #ออฟฟิศให้เช่ษกรุงเทพมหานคร #ออฟฟิศให้เช่าชลบุรี #ออฟฟิศกรุงเทพมหานคร #ออฟฟิศชลบุรี #ออฟฟิศสมุทรปราการ #สำนักงานให้เช่าชลบุรี #สำนักงานให้เช่าสมุทรปราการ #สำนักงานให้เช่าราคาถูก #สำนักงานให้เช่าราคาถูกกรุงเทพ #สำนักงานให้เช่าราคาถูกสมุทรปราการ #สำนักงานให้เช่าราคาถูกชลบุรี 🦠

16/09/2021

🔥🔥เช่าสำนักงาน แบบ ไม่ต้องกลัวโควิดอีกแล้ว 🔥🔥

ให้เช่า สำนักงาน/ออฟฟิศ อาคารบางนา คอมเพล็กซ์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

ตั้งอยู่บนพื้นที่
📍2/116 บางนา คอมเพล็กซ์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์, ชั้น 21 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวง/เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ตึกของเราได้ทำการฉีดพ่นทำลายเชื้อ ด้วยน้ำยาประสิทธิภาพสูง ในช่วงเวลา เช้าและเย็น ของทุกวัน จึงมั่นใจ ให้คุณปลอดภัย และปลอดเชื้อไวรัส Covid-19

🚩เนื้อที่ 25-176 ตรม.
-ออฟฟิศตั้งอยู่บนชั้น 21

- สำนักงานออฟฟิศพร้อมเข้าใช้
- การเดินทางสะดวก รถยนต์ส่วนตัว ขนส่งสาธารณะ และในอีก 2 ปี ข้างหน้า จะมีรถไฟฟ้า ซึ่งสถานีจอดรถอยู่หน้าตึก
- เป็นประตูสู่จังหวัดในเขตตะวันออก
- ไม่ไกลจากนิคมอุตสาหกรรม ที่มีชื่อเสียง เช่น นิคมอุตสาหกรรมบางพลู
- ใกล้ศูนย์แสดงสินค้า นานาชาติ
- วิวมองจากชั้น 21 ดูแล้วสบายตา
- ง่ายต่อการเดินทางเข้าเมือง เพราะไม่ไกลจากทางด่วนขั้นที่ 1 และถนนวงแหวนอุตสาหกรรม
- พนักงานสามารถทานอาหารเช้าและกลางวัน ได้สะดวก
- ใกล้ห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียง เช่น เซ็นทรัลบางนา และบิ๊กซี
- ที่จอดรถกว้างขวาง
- มีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม.
- มีช่างประจำตึก 24 ชม.
- ค่าเช่าออฟฟิศราคาถูก เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านค่าเช่า
- มีลิฟท์รุ่นใหม่ ให้บริการถึง 4 ตัว
- ฟรีค่าน้ำปะปา
- ที่จอดรถกว้างถึง 1,500 คัน

สถานที่ใกล้เคียง
- ทางด่วนบางนา
- ถนนวงแหวน
- ถนนศรีนครินทร์
- ศูนย์การค้า เซ็นทรัลบางนา, เมกาบางนา, บิ๊กซีบางนา, ซีคอน, บางกอกมอลล์
- ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา
- โรงแรมอวาน่าบางนา
- สนามบินสุวรรณภูมิ

Google map :
https://goo.gl/maps/JEtp2E2NPHscaUKn9

💰เริ่มต้นที่ 450 บาท ต่อ ตรม.

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดดูสถานที่
📞โทร. 099-097-1961, 098-893-5280

แอดไลน์ : https://line.me/ti/p/LBgmwvrV7u

#ออฟฟิศให้เช่า #สำนักงานให้เช่า #ออฟฟิศบางนา #ออฟฟิศให้เช่าบางนา #ออฟฟิศให้เช่ษกรุงเทพมหานคร #ออฟฟิศให้เช่าชลบุรี #ออฟฟิศกรุงเทพมหานคร #ออฟฟิศชลบุรี #ออฟฟิศสมุทรปราการ #สำนักงานให้เช่าชลบุรี #สำนักงานให้เช่าสมุทรปราการ #สำนักงานให้เช่าราคาถูก #สำนักงานให้เช่าราคาถูกกรุงเทพ #สำนักงานให้เช่าราคาถูกสมุทรปราการ #สำนักงานให้เช่าราคาถูกชลบุรี

Photos from GTI-Thai Co., Ltd's post 22/07/2021

🔥🔥เช่าสำนักงาน แบบ ไม่ต้องกลัวโควิดอีกแล้ว 🔥🔥

ให้เช่า สำนักงาน/ออฟฟิศ อาคารบางนา คอมเพล็กซ์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

ตั้งอยู่บนพื้นที่
📍2/116 บางนา คอมเพล็กซ์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์, ชั้น 21 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวง/เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ตึกของเราได้ทำการฉีดพ่นทำลายเชื้อ ด้วยน้ำยาประสิทธิภาพสูง ในช่วงเวลา เช้าและเย็น ของทุกวัน จึงมั่นใจ ให้คุณปลอดภัย และปลอดเชื้อไวรัส Covid-19

🚩เนื้อที่ 25-176 ตรม.
-ออฟฟิศตั้งอยู่บนชั้น 21

- สำนักงานออฟฟิศพร้อมเข้าใช้
- การเดินทางสะดวก รถยนต์ส่วนตัว ขนส่งสาธารณะ และในอีก 2 ปี ข้างหน้า จะมีรถไฟฟ้า ซึ่งสถานีจอดรถอยู่หน้าตึก
- เป็นประตูสู่จังหวัดในเขตตะวันออก
- ไม่ไกลจากนิคมอุตสาหกรรม ที่มีชื่อเสียง เช่น นิคมอุตสาหกรรมบางพลู
- ใกล้ศูนย์แสดงสินค้า นานาชาติ
- วิวมองจากชั้น 21 ดูแล้วสบายตา
- ง่ายต่อการเดินทางเข้าเมือง เพราะไม่ไกลจากทางด่วนขั้นที่ 1 และถนนวงแหวนอุตสาหกรรม
- พนักงานสามารถทานอาหารเช้าและกลางวัน ได้สะดวก
- ใกล้ห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียง เช่น เซ็นทรัลบางนา และบิ๊กซี
- ที่จอดรถกว้างขวาง
- มีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม.
- มีช่างประจำตึก 24 ชม.
- ค่าเช่าออฟฟิศราคาถูก เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านค่าเช่า
- มีลิฟท์รุ่นใหม่ ให้บริการถึง 4 ตัว
- ฟรีค่าน้ำปะปา
- ที่จอดรถกว้างถึง 1,500 คัน

สถานที่ใกล้เคียง
- ทางด่วนบางนา
- ถนนวงแหวน
- ถนนศรีนครินทร์
- ศูนย์การค้า เซ็นทรัลบางนา, เมกาบางนา, บิ๊กซีบางนา, ซีคอน, บางกอกมอลล์
- ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา
- โรงแรมอวาน่าบางนา
- สนามบินสุวรรณภูมิ

Google map :
https://goo.gl/maps/JEtp2E2NPHscaUKn9

💰เริ่มต้นที่ 450 บาท ต่อ ตรม.

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดดูสถานที่
📞โทร. 099-097-1961, 098-893-5280

แอดไลน์ : https://line.me/ti/p/LBgmwvrV7u

#ออฟฟิศให้เช่า #สำนักงานให้เช่า #ออฟฟิศบางนา #ออฟฟิศให้เช่าบางนา #ออฟฟิศให้เช่ษกรุงเทพมหานคร #ออฟฟิศให้เช่าชลบุรี #ออฟฟิศกรุงเทพมหานคร #ออฟฟิศชลบุรี #ออฟฟิศสมุทรปราการ #สำนักงานให้เช่าชลบุรี #สำนักงานให้เช่าสมุทรปราการ #สำนักงานให้เช่าราคาถูก #สำนักงานให้เช่าราคาถูกกรุงเทพ #สำนักงานให้เช่าราคาถูกสมุทรปราการ #สำนักงานให้เช่าราคาถูกชลบุรี

Photos from GTI-Thai Co., Ltd's post 30/06/2021

❌❌❌Sold Out❌❌❌

🎉โต๊ะประชุมมือ 2 (สภาพนางฟ้า)🎊

💰ราคา 7,000 บาทเท่านั้น‼️‼️ จากราคา 50,000 บาท

✅ ความยาว 320 ซม. กว้าง 120 ซม. สูง 75 ซม.
✅ โต๊ะบุด้วยหนังสีเทาทั้งโต๊ะ มีความหรูหรา โอ่อ่า สำหรับห้องประชุม
✅ สำหรับ 8-10 คนนั่ง

📌สนใจสินค้าหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม

📞โทร 098-893-5280, 099-097-1961

📲Line : https://line.me/ti/p/LBgmwvrV7u

📍หรือเข้ามาชมสินค้าก่อนได้ค่ะ
https://goo.gl/maps/JEtp2E2NPHscaUKn9

⌚️เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.30 น.

#เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน #มือสอง #โต๊ะประชุมมือสอง #โต๊ะทำงานมือสอง #โต๊ะทำงาน #โต๊ะประชุม #เฟอร์นิเจอร์มือสอง #เฟอร์นิเจอร์มือสองราคาถูก #เฟอร์มือสองราคาถูก

Photos from GTI-Thai Co., Ltd's post 19/06/2021

😷 วัถตุดิบผ้าปิดจมูก 😷
คุณภาพ Nelson (เนลสัน) ราคาถูกที่สุด มาทางนี้ค่ะ

👌👌เราเป็นผู้นำเข้า และ ผลิต วัตถุดิบสำหรับผ้าปิดจมูกครบวงจร 👌👌
- Melt blown เมลโบล ทุกขนาด
- Spunbond สปั่นโบล ทุกขนาด
- ยางยืด สำหรับผ้าปิดจมูก ทั้งเครื่องออโต้, N95 และผ้าปิดจมูกแบบผ้า
- ลวดสำหรับใส่ตรงจมูกสำหรับผ้าปิดจมูก
- เครื่องผลิตผ้าปิดจมูก ทางการแพทย์
- อะไหล่ สำหรับเครื่องผ้าปิดจมูก
- เครื่องผลิตหมวกตัวหนอน
- เครื่องผลิตรองเท้าสำหรับห้องคลีนรูม

☎️ สนใจติดต่อ 099-097 1961, 098-893 5280 หรือ 📥 Inbox มาเลยค่ะ

Photos from GTI-Thai Co., Ltd's post 11/06/2021

ให้เช่า สำนักงาน/ออฟฟิศ อาคารบางนา คอมเพล็กซ์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

ตั้งอยู่บนพื้นที่
📍2/116 บางนา คอมเพล็กซ์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์, ชั้น 21 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวง/เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

🚩เนื้อที่ 25-176 ตรม.
-ออฟฟิศตั้งอยู่บนชั้น 21

- สำนักงานออฟฟิศพร้อมเข้าใช้
- การเดินทางสะดวก รถยนต์ส่วนตัว ขนส่งสาธารณะ และในอีก 2 ปี ข้างหน้า จะมีรถไฟฟ้า ซึ่งสถานีจอดรถอยู่หน้าตึก
- เป็นประตูสู่จังหวัดในเขตตะวันออก
- ไม่ไกลจากนิคมอุตสาหกรรม ที่มีชื่อเสียง เช่น นิคมอุตสาหกรรมบางพลู
- ใกล้ศูนย์แสดงสินค้า นานาชาติ
- วิวมองจากชั้น 21 ดูแล้วสบายตา
- ง่ายต่อการเดินทางเข้าเมือง เพราะไม่ไกลจากทางด่วนขั้นที่ 1 และถนนวงแหวนอุตสาหกรรม
- พนักงานสามารถทานอาหารเช้าและกลางวัน ได้สะดวก
- ใกล้ห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียง เช่น เซ็นทรัลบางนา และบิ๊กซี
- ที่จอดรถกว้างขวาง
- มีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม.
- มีช่างประจำตึก 24 ชม.
- ค่าเช่าออฟฟิศราคาถูก เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านค่าเช่า
- มีลิฟท์รุ่นใหม่ ให้บริการถึง 4 ตัว
- ฟรีค่าน้ำปะปา
- ที่จอดรถกว้างถึง 1,500 คัน

สถานที่ใกล้เคียง
- ทางด่วนบางนา
- ถนนวงแหวน
- ถนนศรีนครินทร์
- ศูนย์การค้า เซ็นทรัลบางนา, เมกาบางนา, บิ๊กซีบางนา, ซีคอน, บางกอกมอลล์
- ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา
- โรงแรมอวาน่าบางนา
- สนามบินสุวรรณภูมิ

Google map :
https://goo.gl/maps/JEtp2E2NPHscaUKn9

💰เริ่มต้นที่ 450 บาท ต่อ ตรม.

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดดูสถานที่
📞โทร. 099-097-1961, 098-893-5280

แอดไลน์ : https://line.me/ti/p/LBgmwvrV7u

#ออฟฟิศให้เช่า #สำนักงานให้เช่า #ออฟฟิศบางนา #ออฟฟิศให้เช่าบางนา #ออฟฟิศให้เช่ษกรุงเทพมหานคร #ออฟฟิศให้เช่าชลบุรี #ออฟฟิศกรุงเทพมหานคร #ออฟฟิศชลบุรี #ออฟฟิศสมุทรปราการ #สำนักงานให้เช่าชลบุรี #สำนักงานให้เช่าสมุทรปราการ #สำนักงานให้เช่าราคาถูก #สำนักงานให้เช่าราคาถูกกรุงเทพ #สำนักงานให้เช่าราคาถูกสมุทรปราการ #สำนักงานให้เช่าราคาถูกชลบุรี

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการอุปกรณ์ ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

จำหน่ายเครื่องผลิตหน้ากากอนามัย เครื่องผลิตผ้าปิดจมูกพร้อมเชื่อมสายคล้องหูได้เองอัตโนมัติเครื่องจักรสำหรับผลิตหน้ากากอนา...

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


อาคารบางนา คอมเพล็กซ์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวง/เขต บางนา
Bangkok
10260

Commercial & Industrial Equipment อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Deutz Thailand by Rungarun Group Deutz Thailand by Rungarun Group
57 Phuthamonthon Sai1
Bangkok, 10170

ครบทั้งคุณภาพและราคา เพราะทุกความต

SLOAN Thailand SLOAN Thailand
Ratchadaphisek Road Samsen Nok, Huai Khwang
Bangkok, 10310

SLOAN World's Number 1 Flush Valve, Sole Distributor Sookkamol Ratchada Co., Ltd. Thailand

วาล์วเท้าเหยียบ MCM by MTE Ltd. วาล์วเท้าเหยียบ MCM by MTE Ltd.
Bangkok, 10250

ผู้นำเข้าและจำหน่ายวาล์วเท้าเหยีย?

Helmut Fischer Thailand Helmut Fischer Thailand
1232 ถนนพระราม9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง
Bangkok, 10250

นวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีวัดความ?

CKS Pro CKS Pro
138, 140 ซ. เพชรเกษม 98/1 ถ. เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
Bangkok, 10160

CKS has a broad and deep experience in long tail equipment and agricultural tools manufacturing.

Covertech by P : ผ้าใบคลุมสินค้า สั่งตัด Covertech by P : ผ้าใบคลุมสินค้า สั่งตัด
88/446 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค
Bangkok, 10160

Covertech by P ผู้เชี่ยวชาญการผลิตผ้าใบ

เครื่องติดฉลากสินค้า สติ๊กเกอร์ติดขวด - KNNP Machinery เครื่องติดฉลากสินค้า สติ๊กเกอร์ติดขวด - KNNP Machinery
Bangkok

เครื่องติดฉลากสินค้าเกรดพรีเมี่ยม

TLV Thailand - A Steam Specialist Company TLV Thailand - A Steam Specialist Company
Bangkok, 10310

TLV is a steam specialist company that produces and sells steam engineering products, and offers cons

La Marzocco Thailand La Marzocco Thailand
Ladprao 3
Bangkok, 10900

La Marzocco Coffee Machine

MOKU Thailand MOKU Thailand
ซอยเทียนทะเล 20
Bangkok, 10150

กระดาษเคลือบสำหรับขึ้นซอง ปราศจากพ

WJ D Trading Company Limited WJ D Trading Company Limited
Suanluang
Bangkok, 10250

M

BestConveyorCenter BestConveyorCenter
555/108 ถ. สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม
Bangkok, 10220

ผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์ระบบลำเลียง ?