Natural Green Service

Natural Green Service

ස්භාවික හරිත සේවාව

Photos from Natural Green Service 's post 12/04/2023

100% Natural Agriculture Home Gardening
Compost Organic Fertilizer 2Kg


Apply for all kinds of flowers and plants trees, vegetables, leafy vegetables, fruits, vegetables, melon vegetables in greenhouse; fruit trees, fruit trees, flowers, grass and other strawberries, organic fruits and vegetables planting and soil improvement.

හරිතාගාර තුළ සියලු වර්ගවල මල් සහ ශාක ගස්, එළවළු, කොළ එළවළු, පළතුරු, එළවළු, කොමඩු එළවළු සඳහා අයදුම් කරන්න. පළතුරු ගස්, පළතුරු ගස්, මල්, තණකොළ සහ අනෙකුත් ස්ට්රෝබෙරි, කාබනික පළතුරු සහ එළවළු වගා කිරීම සහ පස වැඩිදියුණු කිරීම.

Price 2Kg Packet - 230.00/=

Tel: 077 006 4803

Want your business to be the top-listed Food & Beverage Service in Kandy?
Click here to claim your Sponsored Listing.

Category

Website

Address

186/A, Gannoruwa, Muruthalawa
Kandy
20232

Other Farms in Kandy (show all)
TKV Capitals TKV Capitals
No 88/A/2 Digana Road, Kundasale
Kandy, 20000

Mid Country Livestock Development Center Mid Country Livestock Development Center
NLDB, MLDC, Mahaberiyathenna, Digana, Rajawella
Kandy, 20180

Rabbit sale alawathugoda Rabbit sale alawathugoda
Alawathugoda
Kandy

LUCKY FARM LUCKY FARM
Akurana
Kandy, 20850

Romacro Mushroom Romacro Mushroom
56/B, Kapuliyadda
Kandy, 20000

mushroom is a very beautiful design. I think of it as an amazing creation created by nature. This

Lake side goat farm Lake side goat farm
137dewalawaththa Welamboda
Kandy, 20640

Farm Life Farm Life
Kandy

Farming

LUCKY FARM LUCKY FARM
Kandy Road
Kandy

Bishmi QUAIL FARM Bishmi QUAIL FARM
Kalugamuwa Gelioya
Kandy, 1159

Healthy quails and chicks available for sale.day one chick 35/= available from day 1,,, upto layers,

Kadaknath Black Chicken Sri Lanka Kadaknath Black Chicken Sri Lanka
Kandy Road
Kandy

Original pure Kadaknath black chicken pair and chicks also eggs available

Cool pets farm Cool pets farm
Akurana
Kandy, 20850

Cool pets farm in Sri Lanka.

Farm Fresh Farm Fresh
137/1, Dumpallanga Handessa
Kandy, 20480

Eat Healthy, Live Healthy! We are here to provide our best ! :)