Suzuki Pula

Suzuki Pula

Comments

Zdravu, sretnu, veselu i uspješnu No vu 2022.godinu želi vam Dantes i t im @wine_enogastro_vipevent

🥂
.
.

Vina Prelac Gospoja Kabola Vinari ja Krauthaker Vina Poletti Cromaris Hrvatska Tiska ra SUŠAK Sosich Wines PG Orehovec Gal Vina Ščurek wine Suzuki P**a P *K Gastro-Tim Mini mljekara Veronika Damjanić Win es Riba Dražin - Pepefiš Rakije i like ri Đanić Vinarija Kopjar MasVin Vinakoper Giul io Ferenac Wines vina_marčeta Vina i like ri Fiolić VINARIJA FLORIJANOVIC Jana Peugeot Histr is Dukat Hrvatska PSC Primorje - OP EL Auto kuća Lenac d.o.o. Vinska ku ća Pavlomir Pjenušci i vina Josipović Ter ra Madre Winery Frajona winery and apartmen ts Stancija Buršić - Pršutarna "Kod Mila na"
Rezultati utrke P**A MILE RUN 🏁
🥇
Edin Čović GT ELITNI REKREATIVCI 05:03
🥈
Zlatko Trdoslavić GT ELITNI REKREATIVCI 05:04
🥉
Nermin Dudakovic Društvo sportske rekreacije "Uljan ik" 05:05

🥇 Ivana Grgurević IND 05:52
🥈
Pavlina Grgurević IND 06:03
🥉 Andrea Stojs ic IND 06:04
Dođi u grad - Vie ni in città P**a plus P**a Fi lm Festival Škola trčanja ISTRun O io Vivo Suzuki P**a HELL ENERGY Namm an Muay Hrvatska Kampanjola Eko Bira Fabrikabi re Diković Winery P**ačinka Tijana Stil Wiza rd Studio Old City Bar
🏁 Polako se približava dan utr ke 🏃, pa krećemo sa predstavljanjem partnera.
🎁
Nagrade za najbrže od najbržih u M i Ž konkurenci ji osigurava Suzuki P**a 🚙
🏆 Ukoliko misli te da se možete okititi nazivom najbr že ili najbržeg na P**A MILE R UN utrci, provjerite imate li važeću dozvo lu jer vas očekuje besplatno korištenje nov og SUZUKI motornog vozila 🚗
#P**aMileRun #SuzukiP**a
#đirpograduzanajbržeugradu
Ako imaš puno, daj drugima
d io svoga bogatstva.
Ako imaš malo, daj drugi ma
d io svoga SRCA ❤
(arapska poslovica)

Ovom poslovic om želimo se zahvaliti svim sudionicima u naš oj akciji na našh
5 Wine EnoGast ro Vip Eventa
za SOBU ČUDA u koj oj ste pokazali humanost, dušu i sr ce i sakupili 11.200,00 kuna.

Ova zahvalni ca je za sve Vas - i za Ri na, i Miru i Begzadu, Dragana, Fili pa, Božu, Juru, Antu, Luku, Jelenu, Želj ka, Josipa, Danijelu, Šehrizada, Maria, Erika, Manue lu, Stipu, Erola, Marianu,.... za sve ko ji su dali dio svoga ❤.
Hvala V am

U Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavač ke županije nam kažu:
Čuda se rađa ju tamo gdje ima puno ljubavi. Sret ni smo što živimo u zajednici ko ja nas prepoznaje i to nam svakodnev no dokazuje. Zajedno počinjemo ponovno izgradnju na še nove Sobe čuda!!
I mi (agenci ja Ricerca Mercato) pozivamo sve koji su volj ni i u mogućnosti pomoći da mo gu to učiniti uplatom novčane donacije sa naznak om „za sobu čuda” na račun Udru ge
IBAN: HR3324840081105429603
SWIFT: RZBHHR2X – R BA dd
a sve info možete dobi ti i na [email protected]
Hvala ❤

Vina Prelac Cromar is Hrvatska Vinarija Krauthaker Gospoja P*K Sosi ch Wines Ščurek wine Vinarija Kopjar Bla to 1902 d.d. Kabola Vinarija IURIS PP Orahovi ca Vina Vivoda Vinakoper Ugostiteljska oprema Scorp io Maraska Gligora Histris Alden Bakalar Raki je i likeri Đanić Mini mljekara Veroni ka Peugeot PSC Primorje - OPEL Au to kuća Lenac d.o.o. Suzuki P**a Ri ba Dražin - Pepefiš Vina Anđelini Vi na Bodren Galić Vina Damjanić Wines VINARI JA FLORIJANOVIC Giulio Ferenac Wines Vinogradi Nu Kraljevski Vinogradi Vina i likeri Fiol MasVin Katunar Estate Winery Frajona wine ry and apartments Pjenušci i vina Josipov Vinarija Škaulj, Nadin Vina DK - Dvanajšč ak Kozol Vinska kuća Pavlomir
Wine EnoGastro Vip Event POREČ
Tourist Offi ce Poreč

Još malo fotki sa vr lo lijepog druženja
Vina Prelac Gospoja Sosich Win es Ščurek wine Vinarija Kopjar Galić Vi na vina_marčeta Vina Bodren Cromaris Hrvatska PG Orehov ec Tiskara SUŠAK Gastro-Tim Rakije i like ri Đanić Riba Dražin - Pepefiš Met ro Cash & Carry Hrvatska P*K Mi ni mljekara Veronika Alden Bakalar Camelot Hava na Cigar Shop Suzuki P**a Vinari ja Krauthaker Vinarija Ponos Ugostiteljska oprema Scorp io Jana Visoka poslovna škola PAR - Rije ka Stancija Buršić - Pršutarna "Kod Mila na" Dukat Hrvatska Sirana Gligora Kolan Sira na Gligora otok Pag Ghia Staff Hot el Parentium Damjanić Wines Pjenušci i vi na Josipović Histris DB.Production Velesajam
Croatia Fu ll of life Visit Istria Istarska župani ja Udruženje obrtnika Poreč Ministarstvo turizma i spor ta Ministarstvo poljoprivrede Udruga osoba s invaliditet om Sisačko-moslavačke županije
💥💥 NAJAVA posljednja dva eventa 💥💥

😃👍👏🥂

Vina Prelac Gospoja Sosich Wines Ščur ek wine Vinarija Kopjar Vinarija Krauthaker Damjan Wines Vina Poletti Vinakoper Galić Vi na Pjenušci i vina Josipović Cromaris Hrvats ka PG Orehovec Tiskara SUŠAK Gastro-Tim Raki je i likeri Đanić Riba Dražin - Pepef Histris P*K Metro Cash & Car ry Hrvatska Mini mljekara Veronika Alden Bakal ar Dukat Hrvatska Suzuki P**a Ugostiteljska opre ma Scorpio
Gligora Jana Wine EnoGastro V ip Event Peugeot Auto Davor Peugeot O PG Marušić Maraska Conca D'oro Konoba Ribi ca Rijeka Loznati Bukaleta Hotel-Vinotel Gospoja-Wellness Bot el Marina Amphora Hotel & Suites Zo ra Bila Zrno Soli Split Hotel Kolova re Zadar Restoran Tagliata Marikomerc
💥 Wine EnoGastro Vip Event b io je vrlo lijepa
uvertira u Vinist ru 🥂

👍🍷🍷🍾🍾🥂

Visit Istria Istarska Zupanija Grad Por - Parenzo Tourist Office Poreč Udružen je obrtnika Poreč Hotel Parentium Wine EnoGast ro VIP Event - POREČ

Vina Prel ac Gospoja Sosich Wines Ščurek wine Vinari ja Kopjar vina_marčeta Vina Bodren Vinarija Krauthak er Cromaris Hrvatska PG Orehovec Tiska ra SUŠAK Rakije i likeri Đanić Ri ba Dražin - Pepefiš Metro Cash & Car ry Hrvatska P*K Mini mljekara Veronika Ald en Bakalar Suzuki P**a Dukat Hrvatska Ugostiteljs ka oprema Scorpio Jana Jamnica Visoka poslov na škola PAR - Rijeka Histris Camel ot Havana Cigar Shop Gastro-Tim Vina Polet ti Vinakoper Galić Vina Damjanić Wines
Imati li koji auto da je Pl ug in hybrid?
https://www.facebook.com/groups/2242426976037837/
Dobro došli u Suzuki grupu namijenje nu svim vlasnicima i ljubiteljima Suzuki automobi la!
Moram ovo podijelit ;)
Hvala vam na predivnom danu i ugodn om druženju.

Suzuki P**a is an authorized Suzu ki dealer, service point and retail sh op. We are glad to help y ou m Suzuki. Way of Life!

Operating as usual

Photos from Suzuki Automobile Global's po st 09/06/2022

Malo zanimljivosti iz Suzukijeve povijesti. Ka ko bi zadovoljio kriterije Kei vozila, u prv im modelima popularnog LJ-a, rezervni kotač je b io smješten iza prednjeg sjedala, sto je znači lo jednu osobu manje na stražnjoj klupi.

Dan as vozila dolaze uglavnom bez rezervnog kota ča ali ne i legendarni Jimny 💪
U
svakom slučaju razvoj vozila kontinuirana je prilagod ba na tržišne uvjete pa je ta ko danas baterija elektro pogona nezaobilazni d io novih vozila.

01/06/2022

Prvi dan Lipnja znači da s mo pri kraju polovice godine. I mi s mo nekako pola pola kad je u pitan ju izbor omiljene makine 🤩
Koji je V izbor?

13/05/2022

@suzuki_pula ponovno s Vama od dan as do nedjelje u @sv_petar_u_sumi na manifestaci ji S klobasicon u Evropu 🚘
Posjetite n as svaki dan od 10-20 sati

24/04/2022

Suzuki štand na ovogodišnjem AgroTerra saj mu vidjele su i ptice u le tu 🐤🚘

Photos from Suzuki Pula's post 22/04/2022

Ovaj vikend smo na AgroTerra saj mu u Pazinu gdje vas čeka na ša Lara koja čuva ključeve Vitare, S-Cros sa i Swifta 🚘
Pet Sub i N ed 10-18 🤗

Photos from Suzuki Pula's post 13/04/2022

Paintless Dent Remove - popravci vozi la bez lakiranja, je nova metoda koj om popravljamo vaša vozila:
⏱ brzo
🪄 jednostavno
♻️ ekološki korisno
💯 kvalitetno
💰 povoljno

Popravljamo udarce, udubljen ja, oštećenja, štete od tuče, pada predme ta na vozilo, ostala oštećenja..

11/04/2022

SUZUKI 500

10/04/2022

Petstoti podijum ukupno za Suzuki osvoj io je danas Alex Rins u uzbudljiv oj utrci za VN USA u Austinu.

Ne stanu svi ali prisjetimo se legen di motociklizma:
#

500 podiums across all classes f or Suzuki! Alex takes 2nd in Aust in! 🏆🎉
We are so proud of th is moment and of our history 💙 Moto GP Álex Rins

08/04/2022

Stigao je zgodni plavi dečko 🤩

31/03/2022

Wine Eno Gastro VIP event dan as u Novigradu u Hotel & Mari na Nautica gdje predstavljamo nasše modele 🤗

21/03/2022

Jeste li znali da je Jap an vjerojatno jedina zemlja koja je ima la odjel poezije pri Ministarstvu kućanstva 🇯🇵

Hai ku je kratka pjesma od tri sti ha, odnosno 17 slogova u 5 - 7 - 5 raspore du, zasnovana na doživljaju pjesnika. Haiku osobi to opisuje prirodu i izravno životno iskust vo, koristi sugestiju, ističe važnost zahvaćanja u b it predmeta, izbjegava sentimentalizam. Potječe od tan ke, srednjovjekovne japanske dvorske poezije od 5 stiho va (5-7-5-7-7 slogovi). Kasnije su se pr va tri stiha odvojila i tako nasta je haiku. Basho (1644-1694) se smatra oc em haiku pjesništva.

Sretan Vam medjunarodni dan pjesništva!

Photos from Suzuki Pula's post 15/03/2022

Suzuki slavi 102 godine postojanja 🤩
Na današnji dan 1920. godine Suzuki je proizv eo tkalački stan revolucionalne izvedbe, da bi kasni je tvornica počela proizvoditi motocikle, automobile, vanbrods ke motore i ostale proizvode.

102

14/03/2022

Koliko Suzuki znakova vidite na slici?

08/03/2022

Svim ženama čestitamo sretan Dan žena !

03/03/2022

Čovjek koji nedvojbeno posjeduje najveći br oj Suzuki automobila i automobilića u Hrvatsk oj je od danas u zasluženoj penzi ji. Hvala ti Jadrane!

Photos from Suzuki Pula's post 22/02/2022

Suzuki Pula od ove godine u ponu di ima i PDR - Paintless De nt Remove. Radi se o metodi uklanjan ja popravaka, bez potrebe lakiranja vozila 👇
https://www.suzukipula.com/novosti/pdr-paintless-dent-remove/

14/02/2022

Sretno Valentinovo!
Sa Suzukijem je ljubav na svak om koraku ❤️

Photos from Team Suzuki Ecstar's po st 10/02/2022

Predstavljen je novi Team Suzuki Ecst ar GSX-RR 😍
Jedva čekamo početak nove sezo ne MotoGP-a

24/12/2021

Sretan Vam Božić 🎄 dragi na ši Suzukijevci, a nek Vam Nova 2022. godi na bude baš onakva kakvu si poželi te

15/12/2021

Hohoho 🎅🏼 nagradno❓
Pošalji nam u komenta ru koji je model bijelog automobila sa sli ke i za točne odgovore preuzmi 👇
Sunča ne naočale za prvi
Privjesak za ključeve za drugi
Kalend ar za sljedeća tri odogovora

Idemooo dok su n am sanjke zagrijane! 🛷🥂

🕶

08/12/2021

Novi S-Cross izgleda moćno čak i u bazn oj opremi! Prvi primjerak od danas u Pu li 🤩🎁

Photos from Suzuki Pula's post 25/11/2021

Predstavljen je novi Suzuki S-Cross! Shige ru Aoyama tehnički direktor novog S-Crossa opisu je ga kao odvažno, sofisticirano i svestra no vozilo. Baziran na tradicionalno pouzdanoj Suzu ki tehnologiji, novi S-Cross je opremljen sa dos ta više standardne opreme s naglaskom na sigurnost.

Pr vi primjerci će biti pogonjeni 1,4 tur bo benzinskim 48-voltnim blagim hibridom, dok se ja ki hibrid očekuje u drugoj polovici 2022. Za potpu nu kontrolu i dominaciju na svim podloga ma tu je prepoznatljivi AllGrip Select pog on. Unutrašnjost je blago promijenjena u vi du kontrolne ploče koja sada ima ve ći i funkcionalniji displej s boljom podršk om iOs i Android sustava.

Pratite nas s vijesti ma o prvim primjercima u našem salonu!

16/11/2021

Suzuki je najavio službeno predstavljanje nov og S-Crossa za 25.11.2021., a posljednjih da na vidimo prve slike novog modela.

Nakon predstavljan ja Suzuki će krenuti sa distribucijom S-Cros sa na odabranim tržistima unutar EU, a mi se nada mo da ćemo početkom godine dobiti i pr ve primjerke u našim salonima u RH.

#2022

Photos from Suzuki Pula's post 11/10/2021

Izasao je novi katalog dodatne opre me. Posjetite nas u salonu i odaberi te nesto iz Suzuki asortimana jer rodjenda na je pregrst, a i djed Bozicnj ak voli da mu pomognete 😄

#20 21 #2022

Photos from Suzuki Pula's post 07/10/2021

Suzuki “Free Check” kampanja uz besplat ni pregled Vašeg Suzuki vozila u 20 toča ka pri čemu Vam Suzuki Pula poklan ja USB 3u1 punjač, Ecstar ''Create a Wow '' paket, te popust na kupovinu nov og akumulatora ili Suzuki maskice za lice!https://www.suzukipula.com/novosti/suzuki-free-check-jesenska-kampanja/

01/10/2021

I dok Suzuki najavljuje novi S- Cro ss već krajem ove godine, dosadašnji mod el je tijekom ovih godina dokazao da je odlič an automobil vrhunskih vozačkih performansi.
Za sve o ne koji žele uhvatiti posljednje primjerke nadmoćn og 1,4 turbo mild hibrida, prije uvodjen ja nove pogonske jedinice s jakim hibridn im sustavom, na raspolaganju su nam j samo 2 komada!

@suzuki_pu la

Photos from Suzuki's post 22/09/2021

Suzuki je upravo najavio novi GSX-S1000GT
Touri ng putovanja su trend, a Hrvatska se či ni idealnom zemljom za putovanja ovakvim motocikl om. Još uvijek ne znamo hoće li i ka da biti najavljen/predatavljen za naše tržište a li pomno pratimo novosti 🤩

Suzu ki Pula

22/09/2021

Moćan i ekonomičan Suzuki Across - poseb na prilika 🎁 za uhvatiti ovaj ja ki plug-in hibrid ⚡️🌱

Photos from Suzuki's post 21/09/2021

Yoshimura_SERT_Motul dominantan na legendarnoj utrci B ol d'Or PAGE Officielle 🏆🥇🏍

Suzu ki Pula

06/09/2021

Drift like a Swift
Bio mali i li veliki Swift je sinonim za zabav nu voznju 🥳🚘

22/08/2021

Suzuki u hladu, oči u sje ni i nepce na hladnom
#2021

Photos from Suzuki Pula's post 07/07/2021

V-Strom 650 jedan je od najprodavanij ih Suzuki motocikala u Evropi. Ponovno u nas em salonu, sada u crno/ “barsun” crven oj kombinaciji!
#650

03/07/2021

Gladijator Fight Night večeras pratite na li ve prijenosu:
https://youtu.be/o7abg6yv2Jc

Powered by:

Videos (show all)

Toliko smo p**a čuli, ja bir am auto, supruga bira boju 🤔😅Malo s mo im olakšali za Valentinovo ❤️#Suzuki u #crven om #Sw...
Novi vizuali Suzuki rent-a-car su sprem ni za pranje 🚘#Suzuki #car #rental #rentac ar #P**a #Premantura #Fazana #Medulin...
Suzuki P**a live iz dvorane #MateParl ov KK P**a 1981 - Košarkaški kl ub Agrodalm #AjmoP**a 💪🏀
Pulska Xica #guzvica ispred Amfiteatar,P**a #Suzu ki #Swift #Vitara #Ignis #SCross
Histria Oldtimer Rally Rovinj#SuzukiP**a #provozajsesnama

Telephone

Address


Stiglicheva 24
P**a
52100

Opening Hours

Monday 08:00 - 18:00
Tuesday 08:00 - 18:00
Wednesday 08:00 - 18:00
Thursday 08:00 - 18:00
Friday 08:00 - 18:00
Saturday 08:00 - 13:00
Other P**a autos & automotive services (show all)
Yugo Yugo
P**a

Yugo 45

Taxi driver.hr Taxi driver.hr
Giardini 1
P**a, 52100

*** UBER *** BOLT *** GLOVO *** WOLT *** BOLT FOOD *** PAUZAGO ***

Europcar Croatia Europcar Croatia
Ul. Bože Gumpca 38, 52100, P**a
P**a, 52100

If you need a car in Croatia we are at your service. Uniline is the franchise owner of Europcar rent a car in Croatia. You can rent a car of known brands with manual or automatic transmission. All the cars are not older than one year.

Thrifty Car Rental Thrifty Car Rental
VALTURSKO POLJE 220
P**a, 52100

Jakša servis Jakša servis
P**a

Prodaja i ugradnja klima uređaja. Popravci u kućanstvu. Servis i popravak kosilica, trimera, i ostalih malih strojeva. Servis i popravak vanbrodskih motora.

Istra Buggy Istra Buggy
Dragonja 115 Fažana (camp Bi Village)
P**a, 52341

*This year we have a 1:30 H tour (34 KM + 10 minutes break in a beach bar) *Price - 450KN per buggy

Gas oil Gas oil
Medulinska Cesta 41a
P**a, 51000

Gas oil P**a novo i atraktivno zdanje uz standardna, nudi i goriva vrhunska kvalitete, GO CAFFE mjesto u kojem možete uživati u kvalitetnim toplim i hladnim napitcima te GO WASH praonicu za vaša vozila bez čekanja s najsuvremenijim funkcijama.

Cityrent - Rent a Car-  P**a Rijeka Rovinj Umag Poreč Zagreb Cityrent - Rent a Car- P**a Rijeka Rovinj Umag Poreč Zagreb
Industrijska 2/d
P**a, 52100

City Rent – car rental operation from P**a , it is a part of company Auto Benussi d.o.o. specialized for vehicle rental.

Auto klub P**a-Rovinj Auto klub P**a-Rovinj
Stiglicheva 28
P**a, 52100

[email protected]

Auto Servis Damarija Auto Servis Damarija
Labinska 4
P**a, 52100

Servis, autodijelovi, popravak ispušnih sustava, vulkanizacija, optika vozila, vučna služba, dodatna oprema (euro kuke, senzori za parkiranje..)

Kia centar P**a Kia centar P**a
Labinska 1a
P**a, 52100

Kia centar P**a nudi vam nova Kia vozila i provjerena rabljena vozila svih marki uz jamstvo. Mi smo pravo mjesto za sigurnu kupnju

SINTOFLON HR by Speed Day SINTOFLON HR by Speed Day
Valvidalska 21
P**a, 52100

Tretman motora,ciscenje injektora,pumpe goriva,smanjivanje potrosnje goriva,ulja