GUYU

Barracks turned to Vocational Training College

22/10/2021
22/10/2021
Photos from GUYU's post 04/02/2019

Electrical and Mechanical Contracting app us on +263782889755 or email cranotech.electprojectsgmail.com

Photos from GUYU's post 23/02/2018

Photos from GUYU's post

22/01/2017

Maguyuguyu...mnyaka omusha kini....lenzani emagumbini amane omhlaba.Sebenzani ngamandla kukho konke enikwenzayo nibe nehlanhla kukho,niqhubeke nihlonipha niyiphathe kahle njalo...lithabe kodwa lingedlulisi.Abanye abasekho emhlabeni abanye kasiphilanga abanye silala ngendlala abanye sisebunzimeni ........ziningi iyinhlungu esinazo ngokushiyana kwethu....fakani ithemba lenu loPhezulu...abanye sikhomba ngophakathi kodwa kasifundeni ukwabela abaswelayo ikakhulu abomndeni lesivaziyo..UTHANDO KINI NONKE

Photos from GUYU's post 07/12/2014

Senza esidumengakho

Videos (show all)

Category

Telephone

Website