Pearl Press Media

Pearl Press Media

Comments

One of our clients Grettelle launched her book on Saturday. It was a successful book launch. .
HOW TO GET YOUR BOOK ON AMAZON

In our Publishing business, one of the things we desire is seeing our clients, the authors, have as much control of their books as possible.

I have created this post because of the question our clients have asked us the most, "Do you also publish books on Amazon?"

Most of these authors would be expecting us to offer this service to them but knowing how easy one can upload his/her book on Amazon, it would do them a lot of good to do it themselves.

I am going to lay down simple steps you need to take to upload and have your book available on Amazon.

Post by
Pearl Press Media
Facebook: Pearl Press Media
WhatsApp: +263 775 101 750; | +263 777 031 230
Contact us for book publishing services. Editing, Typesetting, Cover Design, ISBN, Printing and many more...
Contact us
Talk to us for a free quote
Talk to us and we will design a very beautiful cover design for your book.
There's nothing satisfying more than having a look at you well published manuscript. A book with a well designed cover page, well typeset, edited by the best and on top of that, printed at Pearl Press Media. Visit us or contact us on 0775101750.
Don't just keep your unpublished books in your phone or PC. Give us a call on 0775101750 and we will help you get them published.
Some benefits of Self Publishing include:

Having 100% total rights to your work
You're able to work closely with the service provider and air your views on the project
All the profits belong to the author when the books are sold.
All these are just for a small fee but in return you'll be getting an excellent service.
Proud to work on the cover of this masterpiece 👏👏

Pearl Press Media is where you find quality Digital Printing, Graphic Design, and Advertising services.

Pearl Press Media is an independent Media house which offers a wide range of services from book publishing, printing, graphic designing, advertising and other related services. We are widely known in Zimbabwe (where we are based) and other countries in Southern Africa as an independent Publishing company for independent authors. Pearl Press Media is becoming a favourable company for authors especi

Photos from Pearl Press Media's post 19/05/2022

One of our clients Grettelle launched her book on Saturday. It was a successful book launch. .

25/04/2022

HOW TO GET YOUR BOOK ON AMAZON

In our Publishing business, one of the things we desire is seeing our clients, the authors, have as much control of their books as possible.

I have created this post because of the question our clients have asked us the most, "Do you also publish books on Amazon?"

Most of these authors would be expecting us to offer this service to them but knowing how easy one can upload his/her book on Amazon, it would do them a lot of good to do it themselves.

I am going to lay down simple steps you need to take to upload and have your book available on Amazon.

Post by
Pearl Press Media
Facebook: Pearl Press Media
WhatsApp: +263 775 101 750; | +263 777 031 230

19/04/2022

Contact us for book publishing services. Editing, Typesetting, Cover Design, ISBN, Printing and many more...

16/04/2022

Contact us

13/04/2022

Talk to us for a free quote

21/01/2022

Talk to us and we will design a very beautiful cover design for your book.

19/01/2022

There's nothing satisfying more than having a look at you well published manuscript. A book with a well designed cover page, well typeset, edited by the best and on top of that, printed at Pearl Press Media. Visit us or contact us on 0775101750.

18/01/2022

Don't just keep your unpublished books in your phone or PC. Give us a call on 0775101750 and we will help you get them published.

15/01/2022

Some benefits of Self Publishing include:

Having 100% total rights to your work
You're able to work closely with the service provider and air your views on the project
All the profits belong to the author when the books are sold.
All these are just for a small fee but in return you'll be getting an excellent service.

Munyaradzi Soka - Hande Kuchurch - Official Audio 19/10/2021

Munyaradzi Soka - Hande Kuchurch - Official Audio

Proud to work on the cover of this masterpiece 👏👏

Munyaradzi Soka - Hande Kuchurch - Official Audio

Munyaradzi Soka - Nzondora Handidye (Official Audio) 24/09/2021

Munyaradzi Soka - Nzondora Handidye (Official Audio)

Munyaradzi Soka - Nzondora Handidye (Official Audio)

Munyaradzi Soka - Hande Kuchurch - Official Audio 22/09/2021

Munyaradzi Soka - Hande Kuchurch - Official Audio

Munyaradzi Soka - Hande Kuchurch - Official Audio

Munyaradzi Soka - Hande Kuchurch - Official Audio 20/09/2021

Munyaradzi Soka - Hande Kuchurch - Official Audio

Munyaradzi Soka - Hande Kuchurch - Official Audio

23/05/2021

22/05/2021

We're very glad to be part of the team that worked on the design of this album art project for Munyaradzi Soka Welarynx. The song is coming out very very soon.

Ichi ndechemashefu ega ega ichi👐👐

18/05/2021

Of the 2 songs that we're releasing next month, ladies and gentlemen, this is for you

08/05/2021

Dzakuda kutopera nyaya dzacho

16/02/2021

Some Pearl Press Media book designs. This is Gango for you ladies and Gentleman.

12/10/2020

Ko Zhanje chaakanga atumirwa nhume yamambo ingava nyaya yei? Mambo vainyanyodei kumukomana uyu? Kuti munzwe kutapira kwerungano urwu muzvitsauko zviri mberi batai munyori wedu panumber dzinoti 0717 834 434 kana kuti 0784 429 359

Timeline photos 10/10/2020

MUBUTIRO REMHUTE

CHITSAUKO 4

Mbiri yaZhanje yekurwisana negarwe kusvika pakuriuraya yakatekeshera matunhu ose emunyika yashe Rukamabaire nekumativi mana ose enyika. Munharaunda yaaigara nematunhu akapoteredzana hapana akange asisamuzivi. Akange ozivikanwa nevanhu vose kubva kuvadiki kusvika kuharahwa nechembere. Mushure mekunge vanzwa nezvemujaya akange aratidza hushingi nehumhare pakurwisana nechikara chemumvura, Mambo Rukambaire vakatuma nhume kumusha kwana Zhanje kuti auye kumuzinda kwamambo. Nhume iyi yakasvika pamusha paVaGotora ruri rungwananingwanani uri musi wesvondo. Yakasvikowana VaGotora vari padare pavo vachipfura zvavo simbi dzavo. Imbwa dzaZhanje mbiri Mahuyanikwa naHukudzambwa dzakatanga kuhukura mushure mekunge dzanzwa izwi remunhu aishevedzera ari nechekure kwemusha. ''Tisvikewo pano mhanduwe! Gogogoi vashe vangu,'' Bonderai uyo aive nhume yakange yabva kuna mambo akashevedzera nezwi gobvu raka shoshomera. Akaita seari kurova bembera akamira padurunhuru. VaGotora vakamboiti zii vachida kunyatsoteerera kuti munhu ainge achishevedzera nechekunze kwemisha aiti chii chaizvo? Bonderai akange angosvika chimhukutira, neizvozvo varidzi vemusha vakange vaitwa zvekufutwa. VaGotora vakazoshevedzera kuna Zhanje kuti abate imbwa dzake kuitira kuti dzipe mukana muyenzi ainge achisvika mumusha Zhanje akabuda mugota make achiita zvekuzvuva makumbo, meso ake akange achiri akaputirwa nemazikope eguti. Akapukuta pukuta maziso ake kuti adzinge hope kumeso kwake. Akaridza mheterwa kamwechete imbwa dzake mahuyanikwa naHukudzambwa ndokubva dzapeta miswe chiriporipo. Dzakakotamisa huso hwadzo ndobva dzanorara mugudzururu mehozi. ''Svika zvako muchinda. Kunze kwachena," akashevedera Zhanje achitaura naBonderai kuti asvike pamusha. Akabva adzokera mugota make kunokandazve matama pasi kuti apedzise hope dzake dzakange dzagurirwa panzira paakange ashevedzwa nababa vake kuti adzinge imbwa dzake dzakange dzichihukura muyenzi. Asika papi pacho paange achadzokera akabatwazve nehope iye akange atombomuka kare uye kunze kwakange kwachena? Uku kwakange kwangove kuita kweashaya, kutsvaga uta nemugate. Bonderai akapinda mumusha maVa Gotora zvinyoronyoro ndokubva angonanga kudare kwaive nasamusha. Akasvika padare ndokunzi agare pachidanda chaivepo. Vaviri vakakwazisana mushure mezvo Bonderai akazivisa kuna vaGotora kuti aive ani, aibvepi uye akange afambirei. ''Vakuru vangu ini ndinoitwa Bonderai, ndiri nhume yabva kwamambo Rukambaire,'' akadaro Bonderai. ''Heya nhai? Kwakanaka here mambo kwava kutuma kuno muchinda?" Vakabvunza VaGotora. ''Hongu kutsvene baba. Hakuna kana chimwe chete chakaipa zvacho. Ose machena." “Hooo nhai? Zvanzi chiiko namambo?'' Vakabvunza VaGotora. Bonderai akambotura befu ndokuzoenderera zvake mberi achitaura. ''Mambo vari kuda kuti jaya renyu Zhanje risvike kumuzinda. Pane matama maviri matatu avari kuda kukurukura naye.” "Zvakanaka muchinda,Zhanje ndiyeye anga akamira paGota pake apo anga achikutandira imbwa.Rega ndimuzivise kuti uri muyenzi wake."Vakadaro VaGotora vachisimuka vakananga kuimba yaZhanje yekurara.

Timeline photos 09/10/2020

MUBUTIRO REMHUTE

CHITSAUKO 4

Hapana kupera makore maviri kubva musi waitirwa Zhanje bira rehuhombarume hwake apo vasekuru vake VaGunguwo vakabva vashaya. Sezvo makore avo okuberekwa akange afamba,ruzhinji rwevanhu haruna kukanuka nerufu rwaVaGunguwo. Havana kumbopedza mwaka yakawanda vakarara panhowo vachirwara . Kwakange kwava kusakara kwaro dowo serisakambodyiwa nyama. Vakangoita svondo mbiri vachiti musoro musoro. Pasvondo retatu vakange vasungwa shaya vasisataure. Divi ravo rese reruboshwe kubva kumusoro kusvika kumakumbo rakange raoma mitezo. Havana kuzomboita mazuva ndiye ramabika sarai mudye. Zhanje akange ave nemakore gumi nemana pakashaya sekuru vake. Panguva iyoyo akange atove hombarume yakakwana kuburikidza nemhuka dzaaiuya nadzo kubva kwavainovhima nevamwe vakomana vezera rake. Paakazorwisana negarwe akariuraya murwizi Munwahuku ave nemakore gumi nemanomwe ekuberekwa,Zhanje akange otopinda mumasango aiyera pamwechete nevamwe vavhimi vakange vatove anasaimba kare. Aiti pose paainodzoka kubva kunovhima aibva akaremerwa nenyama yemhuka. Achisvika pamusha, amai vake VaMatirozva vaimutambira vachidzana nekupururudza vachidetamba vachiti; Maita mwoyo! Titambire vahombarume Titambire baba Mwoyo yangu yiyi Maita vadyegora vadye mangava Mangwana rinokudyawo Maita vari Shangure Varere Muzarabani Vari Dzimbahwe Vene venyika Varozvi vakapera nendaa Maita vari Dombotombo Maita vahombarume,vadzimba Mwoyo yangu yiyi. Ngazvirambe zvakadaro namangwana! Maita moyo yangu yiyi Vahombarume Vachengeti vemhuri Maita baba! Paainge achidetemberwa kudai, Zhanje aibva amera mapapiro, ndiye zenze tuku obva aita manyawi. Aibva anyemwerera mwoyo wake wobva wazara nemufaro mukuru. Izvi zvaibva zvamupa shungu nesimba rekuda kuita zvakapfuura zvaaive aita. Zhanje aiti kana ovhima aiita semunhu asvikirwa. Ko zvaigozivikanwa nani? Pamwe aitosvikirwa. Pane mazwi aaitaura paaive achivhima. Wainzwa oti; "Mwana waGotora! Ndoita chapa chapa ini! Zha, zhu, zhi Yave nyama yekugocha!'' Ipapo mhuka dzaiita murakatira dzichidonha pasi. Panenge pabatwa basa. Ana hombarume vanenge vaita zvinorova. Pakukura kwake achiyaruka Zhanje akange ashamwaridzana nevakomana vatatu vezera rake vaiti Tamanikwa, Pariwa naTichaenda. Kunyangwe vakomana ava vaitamba pamwe nekuita mabasa akasiyana siyana vari vese, Zhanje aiwanzofarira kutamba naPariwa, ndiye aive shamwari yake yepamwoyo. Pariwa naZhanje vakange vasina kunyanya kusiyana pakuzvarwa kwavo. Vaive vazvarwa gore rimwe chete asi Pariwa aive mudiki kuna Zhanje nemwedzi miviri chete. Kwaizotiwo uyu Tamanikwa ndiye aive mukuru kwavari vose. Aive mukuru kuna Zhanje naPariwa negore rese. Kuna Tichaenda Tamanikwa aive mukuru nemakore maviri. Tamanikwa naTichaenda vaive mukoma nemunini'na, buda ndibudewo, baba vamwe chete amai vamwechete. Vakomana ava vaiwanzoti zvavo kana vasiri kuvhima musango kana kuraura hove vaifarira kutamba mitambo yakasiyana siyana vachizvivaraidza zvavo. Mitambo yaiwanzotambwa nevakomana ava yaisanganisira horikotyo, hwishu nekutuhwina munzizi. Muchirimo ndomavaita chihwandehwande, chisweru pamwe nekuridza ngoma, kuimba nekutamba papfonda. Misha yanaZhanje neyanaPariwa yaive yakabatana. Vaive vari vavakidzani. Mumwe musi Zhanje akati apedza kudya kwemasikati, akafunga kuenda kumba kweshamwari yake Pariwa kuti vapinde musango vambonotanha michero. Akati achingoti vhu kusvika pachivanze panaPariwa, Zhanje akasvika shamwari yake ichikwatisa kakari kadiki kaive nehurimbo hwekuzoteyesa shiri. Amai vaPariwa vaive mubishi rekusuka mudziyo yavo yavakange vabikira kudya kwavo kwavaive vadya masikati iwayo. Uyuwo Ndarukwa chinini'na chaPariwa chaive nemakore masere ekuberekwa, chaive chichiseredzera zvacho chiri mumba yekubikira. Chakange chaguta zvacho sadza rezviyo nerupiza. Chikomana chakati zvacho gumbo uko rimwe uko ndokurara zvacho nemanhede. Chakatanga kuridza dumbu racho raiita kunge chimimbamutashu ndokuridandaura zvacho saTagutapadare. Chakatanga zvacho kuimba chikomana chakarara nemanhede kudaro; "Uku ndokunonzi kuguta uku, Uku kauku! Chigutiro kutamba wakaguta! Chigutiro kutamba wakaguta Hukamaiko, Hunenge husahwira Chigutiro, Tamba wakaguta Ndokunonzi kuguta uku! Ukuka uku!" Ichokwadi kuti mwana wehuku anoguta ndiye aripo. Kana iri nherera inotoguta chete musi wafa amai vayo "Masikati amai,’ akadaro zvake Zhanje achikwazisa amai vaPariwa. ''Masikati mwanangu Zhanje, waswera sei?'' "Ndaswera zvangu maswerawo amai?'' ''Ndaswera zvangu mwanangu, vaswera sei anaamai nababa kumba?'' vakabvunza amai vaPariwa vachikwesha hadyana yavo nedota kuti vazoidira mvura kuti ichene. ''Vamboswera zvavo. Aripo here Pariwa pano amai?'' akabvunza zhanje sezvo akange asati aona kuti mumwe wake aivepi ''Hongu aripo mumwe wako mwanangu. Ariko kudare kwavo uko kwaari kubika hurimbo hwake," vakapindura VaMandinema amai vaPariwa. ''Zvakanakai amai, regai ndisvike padare ipapo ndimuone,'' Akadaro Zhanje atonanga nzira yaienda padare revarume remusha wana Pariwa. Musha wega wega waive nevanhurume nevanakomana waive nedare rawo. Padare apa ndipo paiitwa chipi nechipi zvacho chaitwa nemwanakomana wese kana munhurume wese chaive nechekuita netsika nemagariro avo. Padare ndipo paikangirwa mhandire nevakomana. Ndipowo pavaikangira nzungu dzemutetenerwa dzekuti vazodya zvavo vakatandara. Ndipowozve paigochwa zvimwe zvose zvaigocheka kana zhizha rave kudyiwa Vanhurume nevakomana kana dzave nguva dzekudya ndipo pavaidyira sadza ravo remasikati neremanheru. Ndipowozve paidzidziswa vakomana nezvehupenyu hwavo kubudikidza nengano dzavaiudzwa ipapo vachitandara uyewo nekurayirwa netsumo nemadimikira. Kana pamusha apa paine mhare dzaive nehumhizha hwekuveza miti kana kupfura simbi, padare ndipowo pavaibatira basa ravo ipapo. Ndiko kusaka Zhanje akasvikowana shamwari yake Pariwa ari padare. Pariwa aive hombarume saZhanje naizvozvo akasvikirwa neshamwari yake ari mubishi nekugadzira hurimbo hwake hwaaida kuzoteyesa shiri. Pariwa akabura kahari kaive nehurimbo ndokukatsveta kwakadaro uko kuti kapore. Vakomana vakakwazisana uyuwo Pariwa ndokubva ashevedzera kuna amai vake kuti vaida kumbopinda musango kunotanha muchero sezvo iye neshamwari yake vakange vagara vazvironga kare. Zvikomana zviviri izvi zvakapoterera nekuseri kwedumba ndokupfuura nekumatanga emombe neembudzi. Hezvo zvorurama zvakananga nekujiri remazhanje raive mugomo raive pedyo nemisha yavo nechedivi rekuchamhembe. Vachingoti kwede kupinda mujiri iri, vakatambirwa netsoko nemakudo aitoita zvawo dambe achidya mazhanje pamadiro Vakomana vaviri ava havana kuda kuita mapitse nezvipuka izvi. Vakangozvisiya zvakadaro. Ivo vakanonga nonga mazhanje avaida mamwe ndokupakira mutunhava twavo mamwe ndoaiperera pamuromo. Vakazofuratira jiri iri vananga nechemberi kwaro kwaive nechisango chaiveko. Zvichakadaro ambuya Muchaenda kachemberebande nekazukurusikana kavo Maonei vaingonotsvaka zvavo huni muchisango ichi. Vaiti vakamboti fambe fambe vachiunganidza huni kudziita zvisvinga zviviri, vombotura befu vakagara pasi vachizorora. Havo vese munzira vachinzunzutira musangomo sezvo musango umu makange muine muchero yakasiyana siyana. VaMuchaenda naMaoneyi vaimbopota vachidzora mwoyo netsvanzva ne mazhanje zvakange zvakachiti tekeshere nesango rese. Maonei akasvika pane Munhengeni waive nenhengeni dzakatsvuka kuti piriviri akatanga kutanha muchero iye achiita zvekupotsera mukanwa make. Dzakambotanga dzichaita munakira kure mvura yemubvumbi. Kuri kuvavira ikoko. Asi gare gare akasvipira dzimwe nhengeni pasi ndokubva ashevedzera kuna ambuya vake achiiti, ''Yowe ambuya ndadya nhengeni dzakaora. Yuwi- kushata kwadziri kuita!” Ambuya vake vakangomutarisa neziso raiti, ''Chibva wanyarara muromo wako iwoyo! Handina kumbokuudza here kuti musango hamutaurwe mashoko akaipa iwayo?'' Maonei akabva asona, muromo wake oenderera mberi nekuunganidza huni. Vati fambe fambe vakasvika paive namatombo makuru. Vakaona kuti pamatombo apa paive pakazara nemakudo aitambirapo. Makudo aya aitamba achitandanisana achirovana. Matambiro akadai akanakidza Maonei zvekuti akatadza kuzvibata kana kuzvidzora Akangoerekana ati pwati kuseka, wanike ogegedzera sango rese. VaMuchaenda vakaviruka nehasha. Vakada kusvetukira muzukuru wavo kuti vamubate muromo kuti asangoseka zviitiko zvesango, Vasati vambodii nekudii kwese hameno kuti chaunga chenyuchi chakabva nepi. Chakange chiine hukasha ndokusvikomomotera pana VaMuchaenda nemuzukuru wavo. Vaviri vakarumwa zvisina ani ati akaona. Vakamboedza kuda kutiza vachipumha pumha iyo mhere yakwetsurwa asi zvakashaya basa. Vose vakawira pasi idzo nyuchi navo momomo. Chakava chisionekwi mbare yegotsi.Nyuchi dzakavaruma kusvika vachiti tasa. Vakati pfuru pfuru muvhu, tindinywa, zii ndiye sarai. Padzakapedza kuruma vaviri ava kusvika vafa, nyuchi hadzina kuonekwa kuti dzafamba sei. Ndiyowo nguva yakabva yaroverera Zhanje naPariwa kusvika pakange pabva kuitika chiitiko chaiomesa mate mukanwa ichi. Vakomana vaviri ava pavakaona kuti VaMuchaenda nemuzukuru wavo vakange vatotonhora kare havana kuzombopedza nguva. Vakabva vamhanya kumusha kunomhangara zvavakang e vaona musango kuvakuru. Nenguva isipi vanhu vakange vatoungana voronga kuti zvitunha zviviri izvi zvaambuya nemuzukuru wavo zvingaendeswa sei kumusha kuti zvinochengetedzwa.

Our Story

Pearl Press Media is an independent Media house which offers a wide range of services from printing, graphic designing and advertising services.

Videos (show all)

Category

Products

Graphic Designing, Printing, Book Cover Designs, Typesetting/ Formatting, Distribution, Marketing

Telephone

Address


Harare
9990

Opening Hours

Monday 08:00 - 17:00
Tuesday 08:00 - 17:00
Wednesday 08:00 - 17:00
Thursday 08:00 - 17:00
Friday 08:00 - 17:00

Other Publishers in Harare (show all)
Family Embassy Family Embassy
Devon Road
Harare, +263

Connect with us and be blessed.

Antidote homeszw Antidote homeszw
Harare, +263

Welcome to Antidote homesZW, a premium real estate brokerage dedicated to providing the resources and tools you need to buy and sell your property. We offer a variety of properties...

MusicLab Zimbabwe MusicLab Zimbabwe
Harare

Music marketing and distribution platform

Edulight Books Edulight Books
Cnr Samora Machel Ave & Julius NyerereThrogmorton House, 3rd Floor Room 312
Harare

Publishers of primary,secondary and tertiary education textbooks.

WIN-ZIMBABWE WIN-ZIMBABWE
Harare

Statesman Zimbabwe Statesman Zimbabwe
Harare, 263

CPS - Consultus Publishing Services CPS - Consultus Publishing Services
19 Glenara Avenue
Harare

We are the leading publisher of indigenous languages and the practical learning areas of the Zimbabwe curriculum 2015 - 2022 [email protected] [email protected] +263242444015 - 9 +263...

Ghetto Magazine Zw Ghetto Magazine Zw
Harare

Ghetto Magazine zw® Pvt Ltd...... registered private publisher in Zimbabwe®

Wholeness Incorporated Wholeness Incorporated
Ascot Road
Harare

A strategic advisory services consultancy boutique that promotes Wellness, Thought Leadership, People Development and Strategic Communications for trans-generational impact.

Weaver Press Weaver Press
38 Broadlands Road Emerald Hill
Harare

Weaver Press is a small independent publishing company.

McBones McBones
6268 Westlea
Harare

CCX Comics CCX Comics
MakAnimation Studio, 54 Eighth Street
Harare, 0000

Zimbabwe's foremost serialized action comic book company designed to engage Africas young at heart!