Bagaogelwa Ba Morena Apostolic Church In Zion

Bagaogelwa Ba Morena Apostolic Church In Zion

Comments

Bagaogelwa Moreneng Kgotso as be le Lena

Today marks the 8th day of The Ultimate Breakthrough & Prayer (Started 15-23 April 2021). My massage to you is " Modimo a ka se gofe morwalo o o tlogo imela - I truly believe in you all, I know you are capable and you will make quality decision that will make your life better and better.

Tsebang gore ka moswane/gosasa (23 April 2021) me letsatsi la mafelelo la "THE ULTIMATE BREAKTHROUGH & PRAYER" Go lehlogonolo Lena ba ditsebe tsa go kwa gobane le setae le Keele ditaba tse botse tseo do tlisitsego ke "THE ULTIMATE BREAKTHROUGH & PRAYER" Ba lehlogonolo ke bao ba bonego - tsebabang gore go nale bao ba re seboditsego gore erile bale gare ka "The Ultimate Breakthrough & Prayer" ba ba shortlisted for employment & 1 Tender.

Ka di 26 April 2021 re tla be re boela mosomong was kereke wa ka metlha bao ba nago le mathata le malwetsi le tla thuswa. Ge o tshwenya ke maoto, tlhogo, o sa robale boshego, sebata, tokoloshi, go se Keane ka g*e, pelego, kgwebo g*e tswelepele, oa utswetsiwa, gao bone gore bophelo bya gago, bana ba go se robale boshego, goba o nale mathata le malwetsi a mangwe re batamele otle o bone thuso. Bao le ratago gore re le berekele dijarata romelang kgopelo go WhatsApp: 0812088891

Tsebang gore gare BAGAOGELWA BA MORENA APOSTOLIC CHURCH IN ZION ga e kgetholle ke botshabelo le bokhuto bya le tlase ga diphego tsa lengeloi le kgethilwego

Ka di 27 April 2021 re tla phatlalatsa WhatsApp Group ya Letsema la Thapelo, Batho ba tla fiwa sebaka go rapedisana Goseng, Mosegare le Mantsiboa. Ge o hloka ba ka go thiusang thapelong (Thabeng, Nokeng, Nageng etc,) dipeakanyo di tla phstlalatswa gona mo group eo.

Lesedi mogau le kganya a di aparele batho. ABA PHELE BATHO

Ka Thomo Ya
Ntate Mogaogedi Mohlabanedi Mothusi
The Ultimate Intercessor, Spiritual Counselor and Healer

Bagaogelwa Ba Morena Apostolic Church In Zion is an African initiated church

02/08/2023

A re tieyeng maatla re ba rapediseng! Happy Women's Month.

03/06/2023

Bagaogelwa Moreneng, Kgotso aebe le le Lena

Re le kgopela gore le rapedise Afrika Borwa (South Africa), Botswana, Lesotho, Zambia, Mozambique, Zibabwe. Retla ipha seven (7) days ya thapelo. Letsatsi la go Thoma le peakano Di tla tsibiswa mo matsatsing ao a tlago.

Modimo was kwelo Bohloko a be le lena ka Moka.

MOGAOGEDI MOHLABANEDI MOTHUSI

BAGAOGELWA BA MORENA APOSTOLIC CHURCH IN ZION 30/05/2023

Lesedi👏

Date: 16 May 2023

Bagaogelwa Moreneng, Kgotso a ebe le lena.

Polelo e bohlokwa hlokwa ke ena. Polelo e etla e phakisitse e tswa gare ga legodimo, e re fihletse mosegare wa lehono.

Bana Beso go pakiwa maima le mathata a lefase le. Ngwaneso e ke nako ya go phaphama, la e tukisa gobane tsa lefase re ka di fetse.

Ka legodimong le bona Bakgekolo le bakgalabye ba re bothata boetla Mme le tsebe gore COVID-19 ebe e dira ganyane.

Ye ke nako ya go itukisetsa mabaka ao a tlago.

Ntate Mogaogedi Mohlabanedi Mothusi o re go lena tiang le RAPELE ka nnete lefase le tle lebone dikgaugelo.

Lesedi, Mogau le Kganya di le aparele Kamoka.

Molaetsa otla ka Taelo le Thomo ya Ntate Mogaogedi Mohlabanedi Mothusi

BAGAOGELWA BA MORENA APOSTOLIC CHURCH IN ZION WhatsApp Group Invite

Ntate Mogaogedi M Mothusi on TikTok 27/05/2023

Ntate Mogaogedi M Mothusi on TikTok 0 Followers, 93 Following, 0 Likes - Watch awesome short videos created by Ntate Mogaogedi M Mothusi

Ntate Mogaogedi M Mothusi on TikTok 27/05/2023

Bagaogelwa Moreneng, Kgotso a ebe le lena

Ngwaga o fedilego, re be re ile Ra thoma go lokisana le mabaka ao a fapana fapanego morago Ga Taelo. ya mathomo ya malwetsi a atlago a Bana. Re ithutile kudu ka nako ela ya COVID-19 eo e hlasetsego lefase Kamoka. Ka ge go tswele gape diporofeto tse pedi gape tseo re di tseago re sa Di nyatsego le ganyane.

Rea tseba gore mebuso ya lefase e ka se kgone mathata ao a tlelago ditshaba tsa Ona ba le tee. Ba tlhoka thuso go mekamekana le dikgwehlo empa re yshwenyegile kudu ka batho bao ba sego le sa bona, balwetsi, bashumi, baithaupi le ba bangwe.

Kgotso Banabeso, Kgotso a ebe le lena

Ka ge polelo e setse tlile gore malwetsi a tla le byona bo boshoro Bo etla. Ye ke nako ya go eletsa mebuso, dikereke dikgwebo le batho gore ba e tukisetse Maemo a a tlago, gobane ge go sa itukiswe e sa le byale Meshomo e mebotse eo e dorilwego e tlo fetoga lefela.

Bana ba dikolo ba tlo salela morago kudu ka dithuto tsa bona.

A Re TSEENG SEBAKA SE RE INAMISENG DIFAHLEGO TSA RENA RE KGOPELE MOGAU LE KWELO BOHLOKO GO YO GODIMODIMO ELEGO MODIMO WA BOHLE WA NENG LE NENG.

Re le tsebisa gore kereke ya rena e tlo bula BAGAOGELWA BA MORENA HUMAN CAPITAL COMMAND CENTRE ka June 2023, gomme ka August 2023 COMMAND CENTRE e swanetse goba e soma atleast 70%.

Our survey has shown that to deliver accurate Services at convenient time. South Africa e tlo hloka 3000+ committed hands on workers. BAGAOGELWA BA MORENA HUMAN CAPITAL COMMAND CENTRE e tllo thoma go hlahla (train) young people as of 1 June 2023.

Command Centre etla thusa dinageng tse di latelago:-

South Africa
Lesotho
Swaziland
Botswana
Ghana
Mozambique
Seychelles
Namibia
Zimbabwe
Tanzania
Congo
Other countries may be added at any time as times goes by or the need arises.

BAGAOGELWA MORENA HUMAN CAPITAL COMMAND CENTRE is not going to deal with societal crisis only but will spread its wings towards ensuring, securing and enabling continuous global economic participation. It is focused that to cover the mentioned countries over 8000 command centre agents are required on a day and night basis in order to respond promptly to any crisis or issue that may arise from time to time.

Baratiwa Moreneng, Kgotso a ebe le lena.

Dinako tse thata di etla. A re swareleleng re rapeleng.

Various Jobs within the command centre will be published from time to time and other jobs from government, private and public sectors will be circulated via the command centre.

The command Centre will use both Telephonic and sophisticated digital system. We therefore shall invite governments, embassies, non governmental organisations, civic organisations, companies, churches and others to register on the centralised database of the Command Centre.

Go nale masheleng a thuso ao a tlilego go tswa go beng ba kereke go thusa ka trainings.

Ditaba ka botlalo di felwa di gasiwa go mafarahlahla a leago le mafelong a mangwe.

Rea leboga sebaka se le Se tserego go re theeletsa.

Mogau le Kganya Di le aparele Ka moka ga lena.

BBM COMMAND CENTRE TEAM

Ntate Mogaogedi M Mothusi on TikTok 0 Followers, 93 Following, 0 Likes - Watch awesome short videos created by Ntate Mogaogedi M Mothusi

15/05/2023

Go phethagetse ngwaneso

Bagaogelwa Moreneng, Kgotso a ebe le Lena

Ngwana wa go rata ke Modimo le badimo, Lehono Rego tsebisa ditaba tse dibotse TSA bophelo bya gago go tloga gona byale. Ba re go tsebise gore go phethagetse, We go byalo.

Go phethagetse ngwanaka, Ke Tlositswe tlala, le lenyora Bophelong Bya Gago. Tswelopele o be le tsebe o kwe lentsu Laka, o obamele melao yaka, o phethe ditaelo tsaka.

O rialo Morena wa neng le neng!

Ditaelo le dipheko di gona. Ngwaneso kgale o hloka, Kgale o nyakanyaka, kgale o lla o iputsisa gore naa o a bonwa, Ke kgale o tsena o etswa,

Oh Morena, Utlwa thapelo TSA Bana ba Gago ge ba go goeletsa ba go rapela.

Listen! Theeletsa, Meshomo le Dikgwebo ke Di butse. Wa tsebe a kwe Mme Wa mahlo a bone Le rialo legodimo. Dikarabo di theogile.

Ge le nyaka Thero ye e felletse le Taelo, re romele WhatsApp (Leina, Sefane, Contact No, Area le gore o kgopela Thero goba thuso e byang) on 0668810305. Ditaelo dia rekwa dia kgantshetswa gomme dia phethwa.

Lesedi, Mogau le kganya di le aparele Kamoka.

Ka Thomo Le Taelo Ya
Ntate Mogaogedi Mohlabanedi Mothusi
Intercessor, Spiritual Healer, Coach

15/05/2023

Bagaogelwa Moreneng, Kgotso a ebe le Lena

Ngwana wa go rata ke Modimo le badimo, Lehono Rego tsebisa ditaba tse dibotse TSA bophelo bya gago go tloga gona byale. Ba re go tsebise gore go phethagetse, We go byalo.

Go phethagetse ngwanaka, Ke Tlositswe tlala, le lenyora Bophelong Bya Gago. Tswelopele o be le tsebe o kwe lentsu Laka, o obamele melao yaka, o phethe ditaelo tsaka.

O rialo Morena wa neng le neng!

Ditaelo le dipheko di gona. Ngwaneso kgale o hloka, Kgale o nyakanyaka, kgale o lla o iputsisa gore naa o a bonwa, Ke kgale o tsena o etswa,

Oh Morena, Utlwa thapelo TSA Bana ba Gago ge ba go goeletsa ba go rapela.

Listen! Theeletsa, Meshomo le Dikgwebo ke Di butse. Wa tsebe a kwe Mme Wa mahlo a bone Le rialo legodimo. Dikarabo di theogile.

Ge le nyaka Thero ye e felletse le Taelo, re romele WhatsApp (Leina, Sefane, Contact No, Area le gore o kgopela Thero goba thuso e byang) on 0668810305. Ditaelo dia rekwa dia kgantshetswa gomme dia phethwa.

Lesedi, Mogau le kganya di le aparele Kamoka.

Ka Thomo Le Taelo Ya
Ntate Mogaogedi Mohlabanedi Mothusi
Intercessor, Spiritual Healer, Coach

04/03/2023

Bagaogelwa Moreneng kgotso a e be le lena

Re tla go Lena ka thomo le taelo ya Ntate Mogaogedi Mohlabanedi Mothusi ele yona Thomo ya moya.

Ngwaga o ke ngwaga wa temo le kotulo tse botse. Lena barui ba dikgomo, dipudi, dinku, dikgogo, dikolobe le lena balemi ka karetso dirang gore le hwetse taelo ka pela gore le se ke la loba diruiwa le dibyalo tsa Lena. Lebaka ele maemo a weather le p**a eo esa tlago. Kudu Lena ba Mpumalanga, Limpopo, Free State le KZN.

Ka legodimong ba re kgopetse gore re phethele basadi, Bana le Banna ditaelo tse bohlokwahlokwa tse fapanego. Taba ke go lwantsha moleko o tswelang pele o fetsa malapa. Ka taelo e re tlo tswalela mabitla a maitirelo, repholoda moya ya bana le kago ya meetse e khethegilego. TSOTLHE TSE DI TLA BEELWA MATSATSI AO DITLO DIRWAGO KA ONA.

Go tla ba le THAPEDISO KA SEBOKA, le tla tsebiswa lefelo, letsatsi le nako.

Go tla ba le Selalelo Sa Kgethego le Selalelo Se Sekhethwa Mme bagaogelwa le batho kamoka ba tla memiwa goba gona.

Itukisheng le tle le bone katlego ya legodimo.

Kgotso ae be le lena

Bagaogelwa Moreneng le kgopelwa gotswa ka legodimong gore le rapedise Baoki, Mashole, Dingaka, Barutishi/Barutishigadi, Mebusho ya lefase, Baruti, Baporofeta le lefase ka bophara. Kudu kudu le beyeng naga ya Lesotho, Mozambique, Botswana le Swaziland dithapelong tsa lena.

Letsatsi la Tshegofatso ya bana le tla bewa in few weeks to come.

Kganya, Lesedi le Mogau di le aparele kamoka ga lena

Molaetsa ka Thomo Ya
Ntate Mogaogedi Mohlabanedi Mothusi
The Intercessor, Spiritual Healer and Coach

17/07/2022

Bagaogelwaba Moreneng kgotso aebe le Lena

Molaetsa Wa Rena lehono ore "Itshwarelle Mo O itshepetseng gona"

1. Ea itšepelang Molimo
Le botšepehi ba oona,
A ka hla lula ka khotso
Har'a tšiu tsa mefuta.
Mookameli ea renang
O tseba see re se hlokang.

2. Li thusang lipelaelo,
Le 'ona masisapelo?
Na moabi oa bophelo
H'a bo lise ka lerato?
Mookameli ea renang
O tseba see re se hlokang.

3. Betang pelo, ba Morena,
Le mo siele sebaka;
O tla tseba ho fetola
Tsohle molemo oa rona.
Mookameli ea renang
O tseba see re se hlokang.

4. Ruri o s'a ikhethetse
Motsotso oa ho re thusa;
Ho bana ba hae o tletse
Rato le se nang ho fela.
Mookameli ea renang
O tseba see re se hlokang.

5. Se re, ha u s'u hlomoha:
Ke lahliloe ke Morena!
'Me batho ha ba qhomeha,
Ba filoe lehlohonolo!
Mookameli ea renang
O tseba see re se hlokang.

6. Ha bohloko bo u kena,
Bo u tuba, sheba Jesu!
Sefapanong sa Golgotha
Ke liba sa matšeliso.
Mookameli ea renang
O tseba see re se hlokang.

7. Tšaba Molimo, moena,
U hate tsela ea oona.
Mehopolo 'nga ho uena
Ke e molemo ka mehla.
Mookameli ea renang
O tseba see re se hlokang.

8. Morena, mponele tsohle;
Kea u tšepa, uena feela.
U Ntate, ntsamaise hle;
Tšepo ea ka e ho uena.
Uena Jehova ea renang,
U tseba see ke se hlokang.

25/05/2022

Ke na le modisa,
Ke tla be ke hloka'ng?
Ke ea ipitsang Jehova,
Modimo o phelang.

O nkisa botaleng,
Dijong tse mphedisang;
O nkalosa dinokaneng,
Metsing a nkgodisang.

Ha ke lahlehile,
O nkgutlisetsa hae;
O nkisa tseleng ya 'nete
Ka lerato la hae.

Leha ke tla feta
Kgohlong e lefifi,
Ha nka ke ka tshoha tsela
E chehilweng lifi.

Ke tshepa modisa,
Ea disang ka lesoai;
Ke eena ea tla ntshedisa
Ka mohau wa hae.

Dira di ka ntlhoya,
Ke sa ja monono;
Mohope wa kgaphatseha
Ke dutse ka thabo.

O sa tla mpaballa
Ka bophelong bona;
'Me ke tla hlola ka mehla
Ka tlung ya Morena.

22/05/2022

Ka hlahlathela feelleng halelele,
Ke sa na Modimo, ke se na tshepo;
Ho le lefifi, nyora le nkgamile,
Ke tsietswe, ke shwele ke sekoboto.
Joale ke bone sediba sa 'nete,
Sediba se maphodi, se monate.

Har'a dikaka tsa dibataolo
Ka 'na ka cheka, ka hlora hakaakang!
Ke batla metsi, empa ho se letho.
Jo, ke lehlabathe feela le monyelang!
Joale, ke bone sediba sa 'nete ...

Makgatheng a ho shoa, ka utloa lentswe
Le re: Wena ea nyorilweng tlo metsing!
Ha ke tadima, ka bona morwerwe;
Ke Jesu! A mpitsa a eme sedibeng.
Joale, ke bone sediba sa nete ...

Ahe, kea o boka, Jesu wa ka,
Ke le madibeng a mahlohonolo!
Ke hlaphohile, ke tsoha molota;
Kajeno ke ruile kgotso, nyakallo.
Joale, ke bone sediba sa 'nete ...

08/05/2022

Bagaogelwa Moreneng kgotso aebe le Lena

Re rata go lakaletsa Bo mme kamoka a Happy new there Day. Rea tseba gore le bohlokwa kudu lefaseng or mapheliong a ba bantshi. Malapa a eme ebile go sa tuka mabone le agile meetse eo boshuwana Bo bego Bo tsene Gona.

Kgotso aebe le lena

Ke ka Thomo e potlakilego ya Ntate Mogaogedi Mohlabanedi Mothusi e re lena barapedi tiang le rapele mme le rapedise mebusho ya lefase kudukudu re kgopela le rapedise Naga ya South Africa, Botswana, Lesotho, Swaziland, Ghana and Uganda. Tshwelang Pele go rapedisa UK, China, USA le Ukraine.

Ke le Mogaogedi Mohlabanedi Mothusi ke le kgopela gore le rapedise Thoromelo ya lefase eo etlago.

Mogau, Lesedi le kganya di le aparele Kamoka

Ka Thomo ya
Ntate Mogaogedi Mohlabanedi Mothusi
Intercessor, Spiritual Counsellor and Healer

03/02/2022

Bagaogelwa Moreneng, Kgotso aebe le Lena

It gives us a great pleasure to inform you that BAGAOGELWA BA MORENA APOSTOLIC CHURCH IN ZION has now decided to open it's centres gradually for the public as of 1 March 2022 you can follow relaxant protocols to access our services.

Bao ba tlabego etla go phetha ditaelo ba dula meagong ya rena please, please make arrangements in time.

Ntate Mogaogedi Mohlabanedi Mothusi Message

Ke le kgothaletsa gore le latele tshepediso ya kereke gomme le tle le phethe ditaelo le rapele le rapedise ba bangwe le tle le bone Katlego ya bophelo. Ke kgopela ba malapa oa ba hlokago thuso ka dijo, dieta tsa sekolo, le tse dingwe ba ikopanye le bangwaledi ba rena ba ingwadise. Ke tla kgopela batho ba ba latelago ba ikgolaganye le bangwaledi ba kereke go ingwadisa ka pela pela:-

- Baswa bao ba sa tsebego sekolo.
- Batho Bao ba nago le bogolofadi (disability) ba sa bereke
- Batswadi Bao ba nago le Bana ba goba le bogolofadi (disability) ba hlokago thuso mabakeng a sekolo le bophelo.
- Batho Bao ba hlokago skills tsa go iphedisa

Kamoka ga lena ke le kgopela gore le dire gore le ingwadisa go le bangwaledi ba kereke. For further details WhatsApp: 0812088891

Mafelo ao go sentsweng ke Dipika le Moya. Re tla re le fa polelo Mo matsatsing atlang empa buwang le bangwaledi re tsebe gore go amegile batho ba ba Kae.

Prophecy, Ditaelo le Dithuso kamoka Di tla hwetswa (not online for now).

Khanya, Lesedi le Mohau di le aparele ka Moka.

Ka thomo ya
Ntate Mogaogedi Mohlabanedi Mothusi
Intercessor, Spirual Counselor and Healer

19/01/2022

Bana ba go ratwa ke legodimo le mangeloi.

Ke tla ke phakisitse go tlisa molaetsa go tswa gare Ga legodimo. Le kgopela kgethego e tletsego - Itekoleng le be le itekodisiseng ke ra le Lena bana ba moya.

Ngwaga o ke ngwaga wa 2022 ke wa Katlego le Mahlogonolo. Empa re sa nale dikgwetlho tse latelago tse dintshi tse dingwe ysa tsona ke tse latelang:-

1Batho ba sa felellwa ke mesomo
2. Dipolayano mathareng Ga baratani
3. Dipolotiki le boeteledi Pele bya Naga byo Bo Tekatekago.
4. Go lekegega Ga baswa goa ata.
5. Tahlegelo ya maphelo a batsebalegi.
6. Re Bona bothata Bo tla ka batswantle.
7. Batshepiwa ba tlo le rekisa go manana a Lena
8. Biloxi ke boo boa at.
9. P**a esale entsho ebile e sa tlo senyetsa batho.
10. Bohodu ba dikoloi bo tlo gola ka lebelo.
11. Bana ba tlo bolaya batswadi.
12. Bana ba tlo timela ele ge maloko a bona a thekga dikgwebo ka ditho tša bona.
13. Mathata a tla atela Bana ba dikolo le barutisi
14. Re loba motsebalegi wa maemo a godimo a dipolotiki mo nageng re ka se je kresemose ya 2022 le yena,o tlaba a iketse boya batho.
15. Dikgoro TSA tsheko di tlala ka divorce, protection order, fraud le murder cases.

Ka boripana le lefa tseo. Ke le kgothaletsa gore motho Mang le Mang a leke go Phela ka taelo ka tsatsi malapeng a bolena. Le se lebale go busha Bana tseleng ya borapedi le botshepegi.

Go senyegile empa Modimo a ka re lwela bohloko a re gaogela.

Ditaelo ga Di kaaka. Tsona Di akaretsa:-

- Taelo ya Bana ba sekolo
- Taelo ya go thekga kamano
- Taelo ya ba nyalane
- Taelo ya kgwebo
- Taelo ya moshomong/moshomo
- Taelo ya go Tiisa motse
- Taelo ya Masea
- Taelo ya Kgethego
- Le tse dingwe tse ntsi

Go Thoma ka February re tla Bula all branches gore le khwetse thuso le kgone go phetha.

Letlhabile, Dipetleloana, GaMotle, etc New Branches Lesotho, Botswana, Swaziland, Namibia

Phelang. Lesedi Le Khanya Di le aparele

Bagaogelwa Ba Motena Apostolic Church In Zion

01/01/2022

Bana ba go ratwa le go khethwa le legodimo kgotso aebe le lena... Mangwalo a go Thoma ngwaga is 2022

Exoda. 3:14, 15;
Hebrews. 3:4;
Revelations 4:11

Kgotso aebe le lena, Rapelang

Dithapelo tsa Lena dikwagetse, hoba le tsene ngwageng wa 2022.

LEts bow our heads and pray, please light a white candle.

Ba Lehlohonolo ke bao ba kwago le go phethagatsa gobane. Ba tla phethelwa go ya ka Thato le taelo ya yo godImodimo.

Modimo ale dire/direle ka Yoko ya gagwe

Phelang, Lesedi, kganya le mohau ke tseo

Ka THOMO ye khethegileng ya
Ntate Mogaogedi Mohlabanedi Mothusi
Intercessor, Spiritual Leader Counsellor Healer
Bagaogelwa Ba Morena Apostolic Church In Zion

27/12/2021

Bagaogelwa Moreneng, Kgotso a e be le lena

Modulathoko ipoloke gobane gare go dula dikwankwetla. Go ka ba kaone kudu ge le ka itlhokomela kudu mo matsatsing a latelago gore o tle o thome ngwaga o moswa (2022) o sa feleletse.

Bona ngwana wa go ratwa ke Modimo le Badimo. Polelo eo e tlileng ka lengeloi la bophelo go tswa lehodimong erile;

Mothusi Wee! Efa bana baka molaetsa, Ba laele gomme o ba thuse. Bona mokgalabye botsa setshaba sa ka o re go se go ye kae ke tlo fodisa naga ya lena, ke tlo fodisa maikutlo a robegileng, Her! Mokgalabye Mothusi botsa baswa o re ba ithute le go anywa tsebo le thuto eo ke e filego Bakgalabye le bakgekolo gobane ke tseo di tlo le pholosago mohla wa tlalelo le kgakanego mo nakong eo etlang.

Kgotso a e be le lena, baratwa ke Morena

Botsa bana baka bao ba tlaisegilego o re: Ke tloga ke ke tlisa p**a ya matsatsi a (2) mabedi meetse a yona etla ba a bophelo. Ba khopele gore ba beeletse meetse ao 10-20 litre, Ke tlo go fa ditaelo go pholosa bao ba tswenyago ke Malwetsi, Meshomo, Manyalo, Tswelepele Bophelong, Dithuto, Dikgwebo, byalo le byalo.

Mathata a Malwetsi a Bana ke ao, 2 litre ya meetse a p**a e tlo hlokega go phekola le go sireletsa Bana go bolwetsi.

Mothusi Wee! Mothusi, ekwa ke kwele le go bona ditlaisego tsa basadi ba botse gore ke tloga ke araba ka pelapela ke sa buseletsa kere p**a etlile gona 2(two) days kgobelang meetse ka bontshi bya ona.

bagaogelwa Moreneng, Kgotso a e be le Lena

Kwelo bohloko go tswa go ba legodimo le mangeloi e tla fitlha lefaseng go se go ye kae, se se tla bonwa le go lemoga ka p**a e etlilego go na morago ga gore molaetsa o o fihlele bana ba Modimo.

Bana beso e ke nako ya go re motho Mang le Mang a itukisetse go amogela le go tlo sepela tsela ya kgethego eo e kgethetswego wena ke ba legodimo.

Bana beso, selo se sengwe le Se sengwe se nale nako ya sona. Nna ke le eletsa le go le kgothaletsa gore le kgethege gobane Ba legodimo ba phakisitse ba tloga ba araba dithapelo ebile ba le fa tse le ditlhokang. Ngwaga o o tlago ea 2022 ke ngwaga wa diphetogo le thapelo e maatla.

Lena baagi ba Swaziland, Namibia, Lesotho le Botswana ke tloga ke ketla go le immolla ke tlisa kgotso mebushong le pholo nageng tsa bolena. Ke le kgothaletsa thapelo e maatla ka 30 December 2021

Bagaogelwa Moreneng, Kgotso a e be le lena

Ba Lehlohonolo ke bao ba tlago go Kwa ge ba botsiwa Mme ba phetha ka Tumelo e etletsego ditaelo tseo ba Di filwego ke barongwa ba Morena(go sa kgathalatsegego mohuta wa morongwa, moporofeta byalo byalo), wa madimabe ke eo a tlogo Eka goba go fora ka leina la legodimo le mangeloi gobane o tlo Bona Pono ya matlho. Sokologang le na ba khethang tsela ya meetlwa le thuse Bana ba Modimo ka nnete gobane sebaka sa tlaiso le papadi se fedile. Gobane legodimo le tla tloga le lwela o mong le omong o a tla tlaiswago ke morongwa wa go hloka nnete.

Bana Baka Rapelang, Phethang, Kgopelang, Lebogang,Ikokobetseng, Retang, Rorisang, Binang, dirang ka toko le gopoleng ba bangwe ge le dira tse kamoka gobane o kwele Morena ebile o kgaufsi le go dira ka moo a ratago.

Meshomo, Dikgwebo, Masea, Manyalo, Graduations, Pholo, bophelo le tse finger ke tseo. Diamogeleng le Di aware ka diatla tse pedi le di babalele.

Lena le berekago etlang re le thuse Pele le Boela meshomong, Bana ba Dikolo etlang re lokise mabaka a Dithuto Pele dikolo Di Bula. Ba Dikgwebo etlang re le thekge le Dikgwebo tsa Lena. Manyalo a telatekago etlang le bone thuso, Malwetsi ka go fapafapana re Batameleng, Kgakanego ya bophelo etla re go rarollele o boele ophele ka Thabo le kgotso. Etla o hwetse thuso ka seo o se hlokago goba se go tshwenyago.

Call/WhatsApp:0812088891
E-mail: [email protected] or [email protected]

Lesedi, Khanya le Mogau di be le lena kamoka. Mphelang

Rea leboga

Ka Taelo le Thomo ya
Ntate Mogaogedi Mohlabanedi Mothusi
Intercessor, Spiritual Leader, Counsellor and Healer

25/12/2021

Marry Christmas
Bana Ba Go Ratwa Ke Legodimo
🙏🙏🙏

27/11/2021

Bagaogelwa Moreneng Kgotso aebe le Lena

Ekwa legodimo le reng go wena ka o motsotso. Opela lenna.

O, mohau oa Molimo
Ke koetsa e kaakang!
E ka ba ofe molomo
O ka o bolelalang?
'Na esale o mphihlela,
Ke maketse feela!

Molimo o n'o mphumane
Tseleng ea tahleho,
Tsa lefats'e li ntahile,
Ke felile kutlo;
Ke pheella, ke mathela
Bosaoana feela.

Ke busoa ke litakatso
Tse jang pelo ea ka;
Li mpofile, ke le m**o,
Ke hola le tsona.
Ke ne ke se na ho hana
Leha li mpolaea.

Jo, motho ea thotofetseng,
Ea shoeleng le mahlo,
Ka mathela boreleling,
Lints'ing tsa selemo.
Jo 'na, ke ne ke mo soma
Ea reng oa ntemosa!

Ke ha Jesu a mphallela
Ka mohau oa hae;
Hoja a ntlohetse feela,
Na nka be ke le kae?
A phakisa a ntlhoibila,
A nts'oara, ka phela.

Ke ha a mpusetsa tseleng,
A 'nea le kutlo,
A khaola tse ntlamileng,
A mpha le bophelo;
Ka utloa ke fetohile,
'Me ke pholohile.

Modimo ke eo

Ntate Mogaogedi Mohlabanedi Mothusi
Intercessor, Spiritual Healer and Spiritual Counselor

17/11/2021

Bagaogelwa Moreneng kgotso a ebe le lena. Ke utlwa legodimo le bulega. Lentsu le re Heeeeela! Heeela! Mothusi Ke bona meokgo difahlegong tsa bana baka. Ba gopotse gore Ke nna modimo wa neng le neng! Ga ke fetooge, e sa le nna o la wa maloba, maabane le lehono le gona etla be e sa lenna le kamoso le goya goile.

Rapedisa memoya ya bana baka eo e palelwang ke go tsena ka kgoro ya legodimo. Tia le rapele. Thapelo tseo di ka dira gore ke fodiseng naga eo ke le beilego go yona.

Eish! Rapelang Bagaogelwa, Rapelang

E, joale ke tla oroha
Ka la Simeone;
Ke tshepile ho pholoha
Motseng wa Sione.

O ne a kene tempeleng,
A fihlela Jesu
Ea baletsweng batho mehleng
Ke Modim'wa rona.

Jesu ka sebele-bele,
Sedi la dichaba,
Tlotlo la Iseraele,
Hloho ya ditaba.

Le 'na ke 'mone 'Moloki,
Ea ntefetseng dibe;
Ke se ke le mopholohi,
Ngoana wa Sione.

Modimo a ledire ka go loka

Abaphele batho!

Ntate Mogaogedi Mohlabanedi Mothusi
Bagaogelwa Ba Morena Apostolic Church In Zion
Intercessor, Spiritual Counselor, Spiritual Healer

15/11/2021

PSALM62:5
My soul, wait silently for God alone, for
My expectation is from Him.

24/09/2021

Bagaogelwa Moreneng

Rele lakaetsa letsatsi le le botse la bohwa. A re rapediseng p**a bana ba go ratwa ke legodimo le mangeloi. Letsatsi le la 24 September 2021 Re le kgopela gore ka 21h00 re sware thapelo mmogo & Re rapele thapelo kgolo "TATE WESHO WA LEGODIMONG". Le seke LA lebala go phahla.

Phelang!

Ka thomo ya
Ntate Mogaogedi Mohlabanedi Mothusi
The Intercessor, Spiritual Counselor and Healer

14/08/2021

Bagaogelwa Moreneng Kgotso a ebe le lena

O reng ka nna? Ke rata go botsisa wena ngwana Wa go ratwa ke legodimo potsiso e ereng "O RENG KA NNA?" ebile potsiso e e nale molaetsa o otlang go wena straight.

Baratwa ke legodimo le mangeloi re a tseba ebile re itemogetse gore lefase le ile la ema tsi ka lebaka la COVID-19 kudu ngwageng wa go feta. Leuba le le hwwditse bontshi ba se ba ipaakanya ebile gobe go se yo a bego a le malala a laotse go ka mekamekana le lona (Leuba le la Corona Virus).

Bagaogelwa Moreneng kgotso aebe le lena, Hlapologelwang le phele le tsebe gore Modimo yena Mohlodi Wa legodimo le lefase o nale lena, yena Modimo yo a dirileng tsotlhe lefaseng le legodimong, yena wa toko ya neng le neng.

Eee go bile bohloko ebile go sa baba go ba batshi bao ba ilego ba lahlegelwa (ke bana, ke mesomo, ke masheleng, ke dikgwebo, ke malapa, ke balekane etc) ebile ba bangwe ba ile ba lahlegelwa ke tshepo le yona tumelo.

Ooh Morena yo a tletseng mosa retla go wena ele ka tumelo e etletseng. Rea go rapela ebile releboga tsohle tse ore diretseng le tse o re fileng tsona.

Ngwaneso tahlegelo ya gago ekaba ya mohuta ofe kapa ofe e e diragetsego Nna kere mo go wena "NEVER GIVE UP"

Phelang le gaogelwe bana bagoratwa ke legodimo kera lena bana ba bakgalabye le ba bakgekolo.

Ke rata go le kgothaletsa gorr rapele ebile le se lebale go phahla godimo ga moo le phethe tse le swanetseng go di phetha. Le tsebe gore ye ke nako ebile ke yona nako eo o swanetse go butsisa legodimo le mangeloi gore "Ba reng ka wena" O reng ka nna" Le reng ka nna"?

Rapela o phahle and otla hwetsa dikarabo gobane ga wa lahlwa ebile ga wa lahlega. Gobane tshepiso tsa legodimo dire Kgopela otla fiwa, kokota otla bulelwa Nyaka otla fumana. Bagaogelwa Moreneng ke ditshepiso tsa legodimo

Ga bare kgopelwa o tla leka go fiwa BARE GURANTEED Kgopela o tla fiwa.

E re Modimo wa mosa, lerato lekgaogelo a ka phadimisetsa sefahlego sa gagwe go lena Mme a phumula meokgo mahlong a lena. Le fiwe tseo tse le dihlokang ebile tse lahlegilego di busetswe ka tse kaone maphelong a lena.

A re inamiseng difahlego re khuname re rapele Thapelo ya mathomo e kgolo. TATE WA RENA WA KUA MAGODIMONG....

Aba phele batho, Aba Gaogelwe Batho Lesedi, Kganya le mogau di be le lena Bagaogelwa.

Ka Thomo le taelo ya
Ntate Mogaogedi Mohlabanedi Mothusi
Bagaogelwa Ba Mmorena Apostolic Church In Zion
https://wa.me/message/5UEVSBLAWWHPA1

Re tla Kgopela kwelo bohloko le lesedi (3 Days)

1. Kerese e Tshweu
2. Meetse a polo (2litre)
3. Milk (500ml)
4. Dithoro tsa letswai (7)
5. R5

Phelang! Gaogelwang! Tiang!

03/07/2021

We are looking for 6 drivers
2 to transport Church Leaders
2 Truck driver
2 forklift

Relevant licences and PDP required

20/05/2021

Bagaogelwa Moreneng kgotso a e be le lena

Ke ka mogau le thabo go le tsebisa ditaba tse latelago. Bao ba nago le bana ba ba nyane ba creche le ba sekolo le kgopelwa go nwesha bana taelo bosego le mosegare ebile ngwana a phele a hlapiswa ka ditaelo. Se se direlwa go thibela bolwetsi byo bo tlang bo tlo wela bana ba rena.

Rutang bana go rapela gobane tsebe ya legodimo ekgaufsi le bona. Ka dithapelo tsa bona lefase le ka kwelwa bohloko. Naa o rapela neng? Bagaogelwa le rutilwe gore le rapele 4(four) times a day? Empa le kgothaletswa go tiisa le go oketsa ka go rapela ge otsoga, he o ja, ge o le tlalelong, ge o robala, he o belaea, ge otsea leeto byalo le byalo.

Rapedisang Mebuso ya lefase le mabaka a vaccine. Rapedisang kgethego ya lena. Bontshi bya lena le tlile ka mo kerekeng le babja, le sa bereke, kgwebo di wele, bana ba tlabile motswadi/batswadi, bangwe le be le nyatsega, le bolelwa gampe empa lehono le bone phetogo maphelong a lena. Ga se la nyatsa kereke ye, ga se la re kereke ye e nyane.

Ka mo gare ga kereke Nna ke le (Ntate Mogaogedi Mohlabanedi Mothusi) ke amogela le go thusa le go alafa bohle ba hlokang thuso goba kalafi goba kgothatso goba leg*e la thapelo goba botshabelo by a dira. O ka ba le mathata afe kapa afe. O se ke wa dula fela etla o thuswe. Modimo o thusa bao ba itekago goba ba itshwenyago.

Lena badudi ba Lesotho, Botswana, Swaziland le Namibia re gare go lokisa gore kereke etle e be gona nageng tsa bolena. Modimo wa kgotso o kwele dithapelo tsa rena. Ke tloga ke etla go ba le lena go se goye kae, dula le re lebeetse.

Molaetsa o tlile ka taelo ya
Ntate Mogaogedi Mohlabanedi Mothusi
The Ultimate Intercessor, Spiritual Counselor, Healer

04/05/2021

Bagaogelwa Ba Morena kgotso aebe le lena

Re le tsebisa gore Rena le WhatsApp group ya "LETSEMA A THAPELO", Yona etlo berekisiwa mabakeng a go rapela mmogo le go rapedisana. Letsema la thapelo ga se ya ba leloko la kereke ya Bagaogelwa Ba Morena Apostolic Church feela epa batho botlhe Ba amogetswe go Ba karolo. Re tla soma a tsela e e latelang.

NAKO TSA GO RAPELA ETLA BA

00:00
03:00
12:00
15:00
18:00
21:00

Motho o mongwe le o mongwe yo a ratang gore a ka fiwa sebaka sa go etella thapelo ya any hour Pele aka dira kgopelo mo go admin on 0812088891.

Motho yo mongwe le yo mongwe yo a sa latelego melao ya LETSEMA LA THAPELO otla tloswa mo groupung ka ponyo ya leihlo.

Di adverts le go ithekisa ga goa dumelelwa.

Admin ke yena fela a tla dumeeang ditsibiso.

Group ye ke ya go kgothatsa ka mangwalo le go rapedisana mmogo.

Ee legodimo e duumetse, Aba phele batho.

https://chat.whatsapp.com/Gt4fQ0iHaDM6KUmXWpl0dT

Re leboga thekgo ya Lena

Barongwa Ba Bagaogelwa Ba Morena Apostolic Church In Zion

28/04/2021

Bagaogelwa Moreneng kgotso aebe le lena

Go lehlogonolo Lena le kgethago kgethego (uniqueness) gobane mahlogonolo a legodimo ke ao. Me nalle tshepo e e tletsego gore batho ba bantsi ba ipotsisa gore naa mohlanka wa modimo he a bolela ka kgethego o bolela kaeng. Wena Mogaogelwa Wa Morena go being Gina buyalo ka moleloko wa kereke o ikanne le go ikgethela kgethego. Go nale dilo tse o kgaoganego le tsona was kgetha tsea e ngwe e fapanego ya bophelo gore o phele o bone katlego.

Ipalle Baefeso 5:1-5

A dikgaogelo di le fihlele bohle

Ka Thomo Ya
Ntate Mogaogedi Mohlabanedi Mothusi
Intercessor, Ultimate Spiritual Healer and Counselor

25/04/2021

Bagaogelwa Moreneng kgotso ae be le Lena

Ye, ke tsebiso ya ka pela. Lena bao ele gore le lahletse toulo lere kgale le rapela while le phetha ditaelo empa dilo ga di le lokele re kgopela le re romele Maina a Lena ka botlalo p*e ga 20:30 gore re tle re le kgopelele mogau go yo godimodimo bophelo ebe shebeshebe. Ka 21:00 tsuma kerese otsene thapelong o kgopele tshwarelo o leboge bophelo o kgopele seo o se labalabelang ka boikokobetso.

Go bao ba tla go phetha taelo e le Rena le tlo bona ka maeba go thoma gosasa gore diphetogo dietla/difihlile

Aba Phele Batho, Aba atlege batho Mme le se lebale Bagaogelwa

Ka Thomo Ya Mong Wa rena
Ntate Mogaogedi Mohlabanedi Mothusi

24/04/2021

Bagaogelwa Moreneng kgotso ae be le lena

Re lebogela sebaka se le bileng le rena mo go The Ultimate Breakthroigh & Prayer from 15-23 April 2021. Senatla as legodimo se utlwile thapelo Mme mangeloi a amogetse dillo le ditebogo kamoka. A relebogeng ditaelo the tlileng gore diphethwe Nana ba batho ba phele go be le bophelo no Kaone. Polelo so etlileng ka lona letsati LA bofelo (23/04/2021) ka ntate wa Rona ere.

Ka utlwa legodimo le bulega - Lefaseng go opelwa pina ereng "Ke se ke utlile Jesu ha ompitsa"

Tsibisa bana baka gore ke nna ke ikgethetseng bona, keatseba tsela eba etsamayang ethata empa kea ba leboga gobane bontsi tiro ba e weditse ebile ba tswela Pele go dira thomo ya bona. Bona Mothusi ditshiwana tse sa tsebeng gore bo Mme le bo Ntate wa bona ba kae? Ke bo mang? Ba phela go ba byang. As we speak they know the Truth and some ke dingaka le baprofeta efaseng. Ke tla ba utlwela bohloko ka fodisa bana le ba meloko a bona ge ba ka se lahle ditsela le taelo tsakaka.

Byale Bagaogelwa Moreneng se ke se supo sa gore Jehovha Molokolle le Mangeloi ba re utlwa, ba re bona ebile bs re araba straoght. Lena le thusang bana ba Modimo tsebang gore le kgethilweng ke Morena le mangeloi/badimo. Its never easy to be in these situation. The is a reason why you were hand picked. Ba bangwe ba Lena le bolaisitswe me bonkgono le bontate moholo he ba gana neo e ya moya.

Bana ba bonkgono le bontate moholo tse ke ditebogo go Lena and motivation go ba ba sa dikadikang go phethela moya gore ba lokele ke tsa bophelo ba kgonegore ba thuse setjaba. I know 200% gore tsela e e boima empa he o sa etsamae etlo tsamaya ke mang gobane you are the chosen one. Askies truth must be said so that you get help.

ARE LEBOGENG! BATHO A BA PHELE

LESEDI MOHAU LE KGANYA DI BE LE LONA BOTLHE

Ka Thomo Ya
Ntate Mogaogedi Mohlabanedi Mothudi
The Ultimate Intercessor, Spiritual Counselor & Healer

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Moretele?
Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Bagaogelwa MorenengRele lakaetsa letsatsi le le botse la bohwa. A re rapediseng pula bana ba go ratwa ke legodimo le man...

Telephone

Address


Moretele
0407

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 00:00
Saturday 00:01 - 00:00
Sunday 00:01 - 15:50

Other Moretele places of worship (show all)
Arise and shine youth movement-A&sym Arise and shine youth movement-A&sym
Moretele

Our movement is combined of different christian church that comes and fellowship together to enhanc

Light of Hope Christian Centre - Mathibestad Light of Hope Christian Centre - Mathibestad
1022 Section 4, Lefatlheng, Mathibestad
Moretele, 0418

The Light that shines to bring hope where there is no more hope.

Bishop Sithole Bishop Sithole
Maubane
Moretele, 0412

Tabernacle of Grace Fellowship Teacher of the message of Grace

Ramotse Reformed Church Ramotse Reformed Church
Ramotse
Moretele, 0407

A Christian mainline church, multiethnic, multicultural