Mkhulu Mphikeleli umuthi neziwasho

Mkhulu Mphikeleli  umuthi neziwasho

Comments

Amen ngimusha layikhaya ngibonge ukwamukelwa miyaphila koda zithandwa zeZulu nibingelelwa umvuyethongo Ndebele
BABA. CHITOKOTO call ((0677782586)) the only one who can help you to get money are. you rich before.
Have you lost your lover.....?
You need aperfect job for yourself..?
Suffering from any illness...?

Guess what.....!!!!!
I'm here for all your problems
A'm here to bring back everything that you needed or that your've lost
Just inbox me or invite me on WhatsApp..King professor. WUBUWE
On the following number......(0677782586)) any time your free to call me but don't call me for a jok be serious will you calling me I don't have time to play you are most welcome to any kind of problem CHITOKOTO. is only one who can help you all problems call call me. ((. 0677782586))
Baba ngkuhle . call or whatsapp
0614538598 . I'm a spiritual powerful man who helping people in terms of their problems like
1 money
2 lotto numbers
3 traveling to a broad
4 school
5 marriage
6 Instant money
7 work problem
8 business improvements
9 enemies protection
10 bring ur loved 1back
11 court cases
12 make ur loved one to see you only
13 visa problems
14 do as I say
15 sickness
And for more information you can call/whatsapp on 0614538598 NO HUMAN BLOOD INVOLVED. Ngdume kakhulu emzansi ngekusulusa inyembezi zabantu nge mali esheshayo .
Imali engena kwi account R 7,5million for 3 hours. Imali engena endlini for 3 hours 9,5 millions. Plz don't die poor I'm here to help you and people are getting help
Call or whatsapp now 0614538598 and you will get what you u want in time. Call o WhatsApp 0614538598
Njn mkhulu
Cela ungithakela umuthi wezitha zingaboni kungasondeli ngisho noyedwa kumina
Eyenzizwa mkhulu ewisayo
Please help me I have CCMA court case need to win this case please help
Amen mkhulu kunjani emakhosini
Ngicela ukubuza kuyenzwa yini ukuthi ulalele nentombi yesifazane endala nakimi after 2 day's umzimba ulume ungwayise.sengathi kuvele ilonda ezincani

Kuluma ilanda ezincane engingazi ukuthi zivezwa yini
Thokozani boMkhulu ngicela kubuza isebenzaphi inkawu
Ngybingelela mina mkhulu ngifuna umeqo ozobabolisa izinyawo zingaphinde zilunge ngiyangena endlini kade esibizile nengane
Molweni ngicela ukubuza ungangithakela ibhondlela lomuntu oya ensukwini engabe saqeda sekuzekwaphela nya 8 koda odokotela ubabo nilutho ngiyobonga na ungangiphendul
Sawbon mkhulu nginenkinga bab wengan yam umithisil eny ntombazane maqed wath uyaxoli manj ngfun kuth Abe sthith Sam angaphinde avukelw Mangab eneny ntombazan ahlukan nabangan nomnden wakh ngob imkhuba yabo
Cela uncedo. Ubhuti wam onenkutyo andaz ndenze njan🙏🙏
Ngiyabingelela mkhulu ngibonge ukungena kule group
Thokoza,mkhulu can u please show me isiphahluka is what kind of a muthi ,image maybe🙏
Ngisacela ukuthi ningifundiseni
Ukushela intombi ngicela nimbalele phansi Ku Facebook post life plz

Siyelapha ngemakhambi esintu siphinde nesiwasho asicwayani inhlamba no....siyahloniphana amen Sithengisa siphinde sihlanganise amakhambi esintu, silaphe izifo, siyahlola , siphinde sikweluleke ngokonhlalo ukuze uhlale uphilile uma unombuzo siyakusiza kodwa uma uzodelela awuuu!

Operating as usual

26/07/2022

Uboke sowthathe igobandlovu no delunina ukugaye ngokulingana ugeze bese okunye ukufaka umchamo wemfene ugeze ikhekhe noma induku bese uphuzefuthi se umconda ngco nizijabulise sibone ukuthi uyoke akwale na

15/07/2022

Uphondo lwenhlanhla R800
Inhlanga zemali R600
Isgubhu somdonso R4000
Ukuvula umsebenzi R3500
Isibunge R350
Ukugezela inhlanhla R1200
Ukubethela or ukuvikela umuzi R5000
Buza Uma unenkinga noma udinga usizo inamba ikhona lapho ungacofa no Whatsapp button sicocisane siyaposa kwabakude

15/07/2022

Udinga izinhlanga zemali
Izinhlanga zokuthandeka
Ukuba wedwa endodeni
Idliso langaphansi
Ukuba mnandi kumuntu wakho
Ukukhipha amanzi enkomeni
Ukuthandwa uphiwe konke ekuhloniphe
Ukuthobelwa
Ukuhlanganisa isthembu
Ukuceda umsindo ekhaya
Ukukhushulwa emsebenzini
Ukuchitha Ocala
Ukuvala amaphoyisa
Ukukhuphula umsebenzi
Ukucinisa ibussnisi
Ukucinisa ikhaya
Nazokee ,....asicoce ukhale sikusize ngakanani aphansi siyaposa njalo kwabakude

03/06/2022

Emakhosini siyabingela umuntu akasho usizi lwakhe nanakho sibone ukuthi sisizana njani nikhumbule Uma ukude siyaposa

21/02/2022

Ninjani kwabangazi lapha sisebenza ngemithi neziwasho Uma kuhle kuwe uya order sikunike okuqondane nawe nqo not okusekhemisi noma uze kimi mathupha inamba ikhona ku Whatsapp button Amen ngise mpumalanga e bhush

20/02/2022

Kulomuzi sinesiwasho Muthi osesize abaningi uubuyisa inhlanhla ugeze idlozi lakho ubuyise amaphupho ukwenza uthandeke ube nogazi uthandeke nasemsebenzini NB ngisezawfaka Kuma container kuze utholakale kalulq koddwa owdningayo uyatholakala

17/02/2022

Thokozani makhosi sisakhona kakhulu futhi umsebenzi awkemi abanezi elo bayazi benzanjani nabadlalayo siyababona Whatsapp useminjalo for ukucoca nama order Amen

05/09/2021

Nango loshuni niyawazi nje

02/08/2021

Uma unesichitho usuzame wakhathala noma into zakho zingalungi chumana Nami sicocisane or WhatsApp 0797139991

29/06/2021

SOFA SILAHLANE .induku yabafuna ukwakha umuzi bengaphazami babuke abanye .
Ilukuluku
Sivumelana
Delunina.
Impande yomhlala
Sivalo sembong
Amafutha emvu
Ilanda
Inhlitiyo yejuba
Incamashela
sanama
Mnandi novesh
Umlutho
Ungwengwe
Amanzi enigeze ngawo nobabili
Noma isolated zenu
Hlanganisa ufake ebhodleleni ugubhele laoho ekhaya lenu

31/05/2021

Please angithwalisi engikwenzayo ukukusiza ukuthi.ngikuvulele inhlanhla yemali Uma uzisebenza udayisa ngiyalenza nebhodlela lokodonsa. Amen

31/05/2021

AMAFUTHA
Ebhanoyi..
Emamba
Bululu.
Omhlakuva.
Entshi

30/05/2021

Madlozini
Umphafa
Ubaganusele
Liphambo
Umlulama
Luxhume
Luhlunguhlungu
Gxuma .phalazi .geza kugezeke nedlozi nezidalwa

29/05/2021

Vala maphoyisa namasela
Phunyuka
Vimbukhalo
Khathazo
Umnyama wempunzi.
Mabophe
Lindlula behlezi
Nkungwini
Vala Mazibuko))/sangwen.
Bulibati
Impikayboni
Iskhova
Ililwane

29/05/2021

Asesithi ke ungumelaphi inyanga noma umthandazi Dlani la
Ungibonisele
Indumbadlozi
Luphehlwane
Liletha
Vulandlela
Velemoyeni
Nhlanhlakamuzi
Liphambo
Mlomo mnandi
Ovuka bonke
Umcaci / cacane
Amanzi esiphethu/esyalu

28/05/2021

Bamba lomuntfu wakho kusesekuhle
Delunina.
Sivumelwano
Incamashela
Sinama
Impande yomhlala
Ungwengwe
Umabophe
Unukani
Amakinati
Umchamo wemfene
Vuma
. Hlanganisa ngokulingana uyaphuza ugeze Uma unaye Lo omfunayo bese uthatha omunye siyokwenza istafu
Amafutha
Embulu
Enhlathu
Emvu
Ebululu. Lapha uyahlanganisa nokungenhla ugcobe into takho umnike azibusise

27/05/2021

Ilabatheka
Isanwazi .
impande zepopo
Amacembe opopo
Amacembe omango
Amacembe omgwaba
Pheka kubile imizuzu emihlanu Uma sekuphola faka
Black viniger half mug noma izigaxa ezintathu zolamula
1 full garlic not a peace
1 mug of. Ginger
Faka I aloe. Kancan then wait for 3to 4 hours bese uphuze half mug kathathu noma kane ngosuku

27/05/2021

Nsukumbili
Kalumuzi..
Isidunguli
Umsuzwane
Isibhaha kancan
Umbola
Uju lwezinyosi.
Umhlonyana kancan
Pheka kubile uphuze kathathu ngosuku kuphela umkhuhlane nokucinana kwesifuba

01/05/2021

Ninjani kulomuzi basekhona nje abantu

15/09/2020

WhatsApp and calls to 0797139991

07/06/2020

Uma unezitha

Nukani
Mhlakaza
Impikayiboni
Valasangweni
Magucu
gcuma phalaza,geza ukhuluma

07/06/2020

Isibambelelo

Isinama impande nesithelo
Mnandi novesh
Nukani
Incamashela
Delunina
Umlutho
Umhlala impande

Gaya hlanganisa kube impuphu ugeza isitho Sakho uphinde wakhe isiphungo ngobisi

07/06/2020

Umnyamathi
Umagucu
Umsuzwane
Uphehlwane
Umhlambamanzi

Ngeza ,gcuma, phalaza 3 5 days kuvuleke inhlanhla kucace namaphupho kuvuleka konke kugezeka nezichitho

31/10/2019

Bali ibhodlela lemali
Intindili,
Imali Yonke yamaphepha
Funa bakubo
Umusa
Ibutha
woza woza Yonke
Velemoyeni
Iletha vuma
Simemo
Gelegele
Amafutha enhlwathi
Amafutha atokoloshe
Amafutha omkhoma
Umhlapho wehhashi
Amafutha amantindandane
Ummemezi wonke

28/06/2019

Nazooo!!!

06/06/2019

Thokozani nonke emzini wekhehla Ake uze nenkinga yakho sibone ukuthi singayiqazulula kanjani

30/04/2019

Kwabathumele izicelo abalinde intozabo ngibiza kusasa nabasadinga okunye abasho ngiposa NGO 9 ekuseni ungasali ngaphandle

26/04/2019

Ake nginisize ngicela ngiyeke ukungibuza ukuthi ngiyayenza yini imali esheshayo mina angiyenzi futhike angineqwase Yosemite ayikho leyonto nizophela nibhuqwa abantu benidlela imali minake futhi angithandi nalapho maningi amaqola azoniqola anicede abantu abathwalisayo bambalwa kakhulu akusibo wonke umuntu olapho noma ongumthandazi

17/04/2019

Nawu umsebenzi esiqenzayo
Ukugezwa nokulungiswa komuzi 4000
Kugezwa lomuntu aphiwe inhlanhla 1800
Geza amashwa 1000
Buyisa sithandwa 1500
Wina e court
rape 5000
Robery 4000
Asault 2000
Any case 1600
Umuthi wezintombi 800
Intando 1200 sakhamuzi
Umbhulelo 1500
Imbiza yamadoda 200
Period pains 300
Ukungatholi ingane 1800
Uhlanga lwemali 500
Uhlanga lwenhlanhla 400
Ukuchupha isiduma 5000
Ukuchupha ithungwe 4000
Diabetic ,ulcers, ucolo elibuhlungu ,nokunye ungabuza sokuphendula

05/04/2019

Maphipha
Umnukelambiba
Ninjani
Sanukani
Umsuzwani
Magucu
Sibhaha
Ucwaningi
Umdlandlovu
Umlahlabantu
Vuma
Gobho
geza umuzi for 3 days emvakwaloko kwaloko kugeze nabantu begezela ngaphandle komuzi

05/02/2019

Sanibonani kulomuzi nisaphila angicela ofuna ukusizakala asho nendawo akuyo ....ngizohlela izindawo engizozihambela masinyane makuphela lenyanga esikuyo

26/10/2018

Angikhuleke kini nonke akube umusa nempilo onenkinga aphakamise isandla

10/07/2018

Amen endlunkulu asibonge kwabangenayo ...abanzinkinga abasho sobasiza nemibuzo esikwaziyo siyokucazulula nofuna kungibona asho la ekhona sibone ukuthi senzanjani ngisekhona njalo Ku whatsap

04/07/2018

Emakhosini ngiyavusela ngithi akube umusa mini nonke , abaqakekile kakhulu ikhona inamba inawo u whatsaap futhi bangafona kuze basizakale me page lisachubeka njalo ,Ku inbox ngiyaza ukuphendula nginiqolele ngama delays ukubambeka njalo ngisanithanda !

21/03/2018

"Angilali angikalali mina, ngalala ngiguqili ngilalele idlozi labomkhulu" ithongo liphezulu

14/03/2018

Akwande bakithi akengisho LA nanku umsebenzi esiwenzayo lapha ekhaya
umthebulo/umdlukulo
Izifo zokuthathelwana
Amalumbo /imigadlo
Ukwakha imizi
Abobaba /abomama
Uma ungatholi izingan
Period pains/silumo
Ibhande
Ushukela /diabetes
Izilonda ngaphakathi/ulcers
Izinyawo ezibolayo ,ezivuvukayo,ezibuhlungu
Cancer/umdlavuza
Kuningi nje ungabuza nje okudingayo siphinde sihlole futhi sikhuphe nezipoko emakhaya nihlale kahle sakhe ukuthi nizwane

14/02/2018

Sanibonani ngithi ake ngiphe omama naku okuncane kuze babambe imizi yabo
ingcamashela
Sanama Impande
Umnandi novesh
Umlomo mnandi
Lizwilili
Sondeza
Ibutha/zibuthe
Mavumbuka
Iletha
Kalumuzi
Phindemuva...gaya konke ngokulinga uphuze njengetiye uphinde ugeze le canana unike ikhehla lakho lizobusiseka

25/01/2018

Ninjani bathandwa khalani ngizwe

21/01/2018

ebukhosini ninjani empilweni

15/11/2017

Ake sithake imbiza elula kwabangatholi bantwana awuthi amen

08/11/2017

Ngamukele bonke abangenayo ngithi akwande impande emhlophe sihloniphane sikhulisa .....Makhosi

29/10/2017

Ninjani kodwa

29/10/2017

Ninjani empilweni ingabe niyaphila

17/10/2017

Uma ubuyisa umuntu eg.isithandwa sakho noma umuntu ombiza ukuthi abuye ngakuwe fanele wazi ukuthi wahanjiswa yini kuwe .ususe loku ukwamsusa noma kwamqosha kuwe kuqala ushanyele phela bfore uthatha lolo phondo lwakho umbizauzofika ngokushesha ngoba kungasekho loku okwamsusa ...ngiyathemba kuyazwakala ngoba nibese nithi imithi ayinisebenzeli

04/10/2017

Ikhathazo

16/08/2017

IKHATHAZO umuthi ojulile kakhulu wenza okuningi kodwa unobungozi kakhulu uma uzowgubha ehlobo ungenisa izulu bathi uma uwgubhe ehlobo ungawngenisi ekhaya uwphuca ngobulongo benkomo uwbeke ezaleni uze wome....ngizobuya nokuthi wenzani

31/07/2017

Nine nithanda ukuhlala niqonywa ngenani la

13/07/2017

Isisu esigijimayo

Umgwaba ...amacembe
Umtholo wesilungu.....amagcolo
Umbata cwephe
Ibomvu

Hlanganisa emanzini afudumele uphuze imugg uphinde after n hour o 2 Bede uma ubheke isimo kuze ungasongeki kakhulu

13/07/2017

Eyecala uyageza uphalaze
Ikhathazo
Mphunyuka
Maysaka red
Itata
Unukani
Imbenukela
Impi kayboni

01/07/2017

Category

Telephone

Address

[email protected]
Bushbuckridge
1360
Other Doctors in Bushbuckridge (show all)
Gogo Qumasi - Impande eno thando Gogo Qumasi - Impande eno thando
Bushbuckridge, 1280

Traditional Doctor, Sangoma, health Doctor

0722356933 Abortion Clinic in Bushbuckridge,Thulamahashe,Acornhoek 0722356933 Abortion Clinic in Bushbuckridge,Thulamahashe,Acornhoek
Bushbuckridge
Bushbuckridge, 1360

We help our Clients in Mpumalanga

Bushbuckridge 0722505686 Abortion clinic Acornhoek, Hazyview Bushbuckridge 0722505686 Abortion clinic Acornhoek, Hazyview
Bushbuckridge, 1280

Bushbuckridge 0722505686 Abortion clinic in Acornhoek, Hazyview