Target-Training

Target-Training

ให้บริการฝึกอบรม ที่ปรึกษาทางธุรกิ

ความเป็นมาของบริษัท บริษัท ทาร์เก็ต เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัล จำกัด (TTC) จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาขีดวามสามารถในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนให้แก่ ภาคธุรกิจการค้า การบริการ และการผลิตที่มีแนวโน้มการขยายตัว และการแข่งขันกันอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ เพิ่มขีดศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ สร้างความได้เปรียบจากคู่แข่งทางธุรกิจ และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

บริษัท ทาร