Bantamern

Bantamern

หน้าเพจกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตาเมิน ต.?

การประชุมวางแผนก่อนการดำเนินการ 12/10/2013

โดย ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสุรินทร์

การศึกษาดูงานเรื่องการพัฒนาผ้าไหม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 12/10/2013

23 ส.ค. 56

การอบรมเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 12/10/2013

14-16 สิงหาคม 2556

อบรมเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์ 12/10/2013

17-19 ส.ค. 56

09/10/2013

ทดสอบการเขียนข้อความโดย กลุ่มสตรีบ้านตาเมิน