EU Twinning Kosovo Education

EU Twinning project in “Support Implementation of Kosovo Education Strategic Plan 2011-2016”. Our motto is "Learning Together". Twinning is an instrument for the cooperation between Public Administrations of EU Member States (MS) and of beneficiary countries, in this case Kosovo.

In the IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) region, Twinning aims to provide support for the transposition, implementation and enforcement of the EU legislation and, in this respect, it is going to be support to the Ministry of Education, Science and Technology, specifically “Support Implementation of Kosovo Education Strategic Plan 2011-2016”. Two Project Leaders, one on behalf of the Member State, Finland, leading the project, Mr. Sampo Suihko, the other of the beneficiary country, Kosovo, Mr. Ferit Idrizi, and our Resident Twinning Adviser (RTA) Mrs. Kirsi Lindroos are the backbone of the project. The RTA coordinates the project and is seconded from the lead MS to the beneficiary country for the whole project duration. The EU Twinning Project started in Kosovo March 23rd 2014 and it will last for 34 months and will be implemented in joined consortium from the Finnish government, The Joint Authority of Omnia and the Austrian government, from KulturKontakt Austria. The project team will closely cooperate with MEST, MEDs, schools, as well as with other authorities and organizations relevant for the Kosovo education field, whose involvement is necessary for the success of the project. This project consists of three main components:

1. Implementation of the new curriculum and related teacher professional development and capacity building of education institutions aligned to the new curriculum requirements

2. Quality assurance system, procedures and mechanisms in and for the education sector with reference to the demands of the Kosovo Education Strategic Plan (2011-2016), and

3. Essential and basic supplies required for the new curriculum for priority schools. There will be many field mission taking place involving short term experts (STE) and medium term experts (MTE) from the Member States related to the three project components. All activities are usually planned for 6-month periods and set up with the so called Operative Side Letter (OSL). These OSL have to be approved in the quarterly meetings by the Project Steering Committee. In these quarterly meetings, quarterly project reports will also be approved .

Operating as usual

[03/23/17]   Njoftohen të gjithë mësimdhënësit dhe drejtorët e shkollave që kanë ndjekur trajnime në kuadër të Projektit të Binjakëzimit, që certifikatat janë të përgatitura dhe ndodhen në MASHT në zyrën e trajnimeve ose nëpër DKA-të tuaja.

koha.net 01/07/2016

Certifikohen 76 koordinatorë dhe drejtorë shkollash për zhvillimin e cilësisë

http://koha.net/?id=27&l=121486

koha.net Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, z. Arsim Bajrami mori pjesë sot në ceremoninë e certifikimit të koordinatorëve të cilësisë dhe drejtorëve të shkollave për zhvillimin e cilësisë.

klankosova.tv 01/07/2016

Certifikohen 37 koordinatorë të cilësisë në arsim

http://klankosova.tv/certifikohen-37-koordinatore-te-cilesise-ne-arsim/

klankosova.tv 11:21, 1 Korrik 2016 Te premten u mbajt ceremonia e certifikimit të koordinatorëve të cilësisë dhe drejtorëve të shkollave për zhvillimin e cilësisë. Prej sot 37 shkolla në nivel vendi u bënë me koordinatorë të certifikuar për cilësi, të cilët do të monitorojnë dhe do te mbështesin mësimdhënësit dhe...


21/04/2016

Lajme - Trajnim i mësimdhënësve për ndërtimin e shkollave të suksesshme

https://m.youtube.com/watch?v=K6bz0Lq6bkY

21-Apr-16

09/02/2016

Lajme - Trajnim për Pilot Shkollat

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=abM03hLhkac&app=desktop

4-Feb-16

[02/05/16]   The EU Twinning working group convened to draft a budget for implementing the new curriculum for the coming years. The curriculum will be introduced to all schools in Kosovo from next autumn. During the meeting, the working group also discussed how ICT and other e-learning environments support the work of teachers and the learning of pupils. The number of experts participating in the working group meeting was greater than ever before. There is force in co-operation!

Grupi Punues i Binjakëzimit të BE-së është takuar për të hartuar draft-buxhetin për zbatimin e kurrikulës së re në vitet e ardhshme. Kurrikula do të fillon të zbatohet në të gjitha shkolla e Kosovës nga vjeshta e këtij viti. Gjatë takimit grupi punues diskutoi edhe për TIK-un dhe mjediset e tjera mësimore, të cilat mbështesin punën e mësimdhënësve dhe procesin e nxënies së nxënësve. Numri i ekspertëve të cilët morën pjesë në takimin e grupit punues ishte më i madh se sa paraprakisht. Ekziston fuqia e bashkëpunimit!

09/12/2015

Ministria e Arsimit prezantoi Strategjinë për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin Parauniversitar në...

http://masht.rks-gov.net/article/ministria-e-arsimit-prezantoi-strategjine-per-sigurimin-e-cilesise-ne-arsimin-parauniversitar-ne-kosove-2016-2020

masht.rks-gov.net Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, z. Arsim Bajrami dhe ambasadori i Austrisë në Kosovë, z. Gernot Pfandler, morën pjesë në Konferencën për prezantimin e Strategjisë për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin Parauniversitar në Kosovë 2016- 2020, e cila u organizua në kuadër të Projektit të Bin…

koha.net 09/12/2015

MAShT prezanton strategjinë për ngritjen e cilësisë në arsim

https://koha.net/?id=27&l=87944

koha.net Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Arsim Bajrami dhe ambasadori i Austrisë në Kosovë, Gernot Pfandler, morën pjesë në Konferencën për prezantimin e Strategjisë për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin Parauniversitar në Kosovë 2016- 2020, e cila u organizua në kuadër të Projektit të Binjakëzi…

live.kallxo.com 09/12/2015

40 Mijë Mësimdhënësve do t’u Vlerësohet Puna - Përmbledhje Lajmeve - KALLXO.com

http://live.kallxo.com/sq/MTL/40-Mije-Mesimdhenesve-do-tu-Vleresohet-Puna-9925

live.kallxo.com Ministria e Arsimit planifikon vlerësimin e vazhdueshëm të performancës së mësimdhënësve me qëllim të ngritjes së cilësisë në arsim.

[12/08/15]   The government of Kosovo has made the decision regarding the Quality Assurance strategy for Kosovo Pre-university education 2016-2020 document. The strategy was prepared in a close cooperation for over a year between the EU twinning and the Kosovo experts. Once it is realized, the Kosovo Quality Assurance will meet the EU requirements and renew the evaluation culture on both national and local level. Minister Arsim Bajrami will announce the strategy in a conference in Prishtina on the 8th of December.

Qeveria e Kosovës ka marrë vendim lidhur me dokumentin e Strategjisë së Sigurimit të Cilësisë në arsimin parauniversitar në Kosovë 2016-2020. Strategjia është përgatitur në bashkëpunim të ngushtë, për më shumë se një vit, të ekspertëve të Projektit të Binnjakëzimit dhe kosovarë. Me realizimin e saj, Sigurimi i Cilësisë në Kosovë do t’i përmbushë kërkesat e BE-së dhe do të përtërijë kulturën e vlerësimit në nivelin kombëtar dhe lokal. Ministri, Arsim Bajrami, do ta shpallë strategjinë në një konferencë në Prishtinë, e cila do të mbahet më 8 dhjetor.

[09/04/15]   President Mrs. Tarja Halonen from Finland will speak at the conference “Inclusive and Quality Education for all” on the 8th of September in Prishtina. The conference is organized by MEST and prepared together with the Twinning project. The Twinning project will present the Roadmap for Diversity and Inclusion for the Pre-University Education system in Kosovo. The Roadmap has been prepared together with the Kosovar colleagues.

Presidentja nga Finlanda, znj. Tarja Halonen do të flas në konferencën “Arsimim gjithëpërfshirës dhe cilësor për të gjithë” më 8 Shtator 2015 në Prishtinë. Konferenca organizohet nga MASHT në bashkëpunim me projektin e Binjakëzimit. Projekti i Binjakëzimit do të prezantoj Udhërrëfyesin për Diversitet dhe Gjithëpërfshirjës për sistemin e Arsimit Parauniversitar në Kosovë. Udhërrëfyesi është përgatitur së bashku me kolegët kosovar.

twinningedu-ks.org 16/07/2015

The Twinning working group begun the preparation of implementing the new curriculum in all...

This many work related activities before vacation begins..

twinningedu-ks.org 16 Jul 2015 Posted by admin The Twinning working group begun the preparation of implementing the new curriculum in all Kosovar schools Minster Mr. Arsim Bajrami opened the Twinning working group meeting on the 23rd of June at Vila Gërmia. In his speech he mentioned his decision, that during the year…

twinningedu-ks.org 16/07/2015

The Twinning working group begun the preparation of implementing the new curriculum in all...

The Twinning working group begun the preparation of implementing the new curriculum in all Kosovar schools. Read more about it here: http://twinningedu-ks.org/the-twinning-working-group-begun-the-preparation-of-implementing-the-new-curriculum-in-all-kosovar-schools/Grupi Punues i Binjakëzimit ka filluar përgatitjet për implementimin kurrikulës së re në të gjitha shkollat e Kosovës. Lëxoni më shumë këtu: http://twinningedu-ks.org/sq/the-twinning-working-group-begun-the-preparation-of-implementing-the-new-curriculum-in-all-kosovar-schools/

twinningedu-ks.org 16 Jul 2015 Posted by admin The Twinning working group begun the preparation of implementing the new curriculum in all Kosovar schools Minster Mr. Arsim Bajrami opened the Twinning working group meeting on the 23rd of June at Vila Gërmia. In his speech he mentioned his decision, that during the year…

twinningedu-ks.org 05/06/2015

Teacher trainings in ICT | Twinning

At the moment we have a great amount of activities going on. 134 schools have received laptops and projectors, and during the month of June our experts go to each schools and keep ICT teacher trainings for them. Under this link you can read more about it: http://twinningedu-ks.org/teacher-trainings-in-ict/

twinningedu-ks.org 05 Jun 2015 Posted by admin Teacher trainings in ICT In today’s society the ability to use information and communication technologies is a necessary skill. Digitalization is a major part of our lives, including all teaching and learning. The development of the use of ICT in teaching is one of the ke…

[06/05/15]   A warm Welcome to our EU Twinning Kosovo Education page!
We have four Facebook groups where group members can discuss the main subject fields. The groups are the following: Twinning Kosovo Mathematics, Twinning Kosovo Languages and Communication, Twinning Kosovo Health and Wellbeing, and Tvining na Kosovu (in Serbian). As our teacher trainings progress we will open more Facebook groups.

05/06/2015

EU Twinning Kosovo Education

Category

Address

Pristina
10 000
Other Education in Pristina (show all)
NiNi’s Education NiNi’s Education
Kompleksi Prishtina Stars
Pristina, 10000

NiNi's Education është startup në fushën e edukimit, veprimtaria e të cilit fokusohet në zhvillim dhe organizim të aktiviteteve, kurseve dhe eventeve te llojllojshme për mësim të fëmijëve përmes lojës dhe argëtimit.

Islamic Book Islamic Book
Pristina, 10000

Misioni yne : Ti rikujtojme disa Ajete Kur'an-ore dhe disa Hadithe te Pejgamberit ton Muhammedit s.a.w.s .

Mbulesa Islame Mbulesa Islame
Pristina, 10000

Islam dhe vetem ISLAM!

Youth, Employment & Skills Youth, Employment & Skills
Rr. Gazmend Zajmi Nr.24
Pristina, 10000

Youth, Employment & Skills (YES) is funded by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and implemented by GIZ.

Prishtina Moto Prishtina Moto
Pristina, 10000

Prishtina Moto

Camellias Camellias
Blv. Deshmoret E Kombit
Pristina, NR.58, 10000

Prishtin ulpian. kontakt: 045/333-500

QAINT Project QAINT Project
Third Millennium School Compound Qëndresa Str., No.48, Matiçan, 10000 Prishtina, Kosovo
Pristina, 10000

The Quality, Accountability, Integrity, Transparency in Higher Education (QAINT)

Çka s'nin Çka s'nin
Pristina, 10 000

Cka s'nin, ka me kalu neper periudha t'ndryshme pellazgo-ilire, mesjetare, rilindase e deri ne ditet e sotme.Ki' me msu shume sene, disa i ke dite disa jo.

VeqSport.com VeqSport.com
Pristina, 10000

Veqsport.com Faqja Me E Madhe E Sportit Ne Ballkan ©2015

Deutschzentrum Kosovo - ÖSD-Prüfungszentrum Deutschzentrum Kosovo - ÖSD-Prüfungszentrum
Rr. Musine Kokalari 1
Pristina, 10000

Deutschzentrum Kosovo ÖSD-Prüfungszentrum in Prishtina Qendra e provimeve të ÖSD në Prishtinë

Departamenti i Psikologjisë, UP Departamenti i Psikologjisë, UP
Nëna Terezë
Pristina, 10000

Departamenti i Psikologjisë është një nga departamentet në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës "Hasan Prishtina". Departamenti i Psikologjisë ofron programin bachelor dhe atë master "Psikologji Shkollore dhe e Këshillimit".

Vaktia e Ramazanit Vaktia e Ramazanit
[email protected]
Pristina

Vaktia e Ramazanit per vende te ndryshme te Botes. Nese keni nevoje per Vakti, kerkesat te shkruhen ne Mesazh.