Tinh dầu bưởi Vijully sỉ & lẻ

Tinh dầu bưởi Vijully sỉ & lẻ

Chuyên cung cấp VIJULLY sỉ và lẻ � 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐚̂̀𝐮 𝐛𝐮̛𝐨̛̉𝐢: đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 làm 𝘵𝘶̛̀ 𝘵𝘪𝘯𝘩 𝘥𝘢̂̀𝘶 𝘷𝘰̉ 𝘣𝘶̛𝘰̛̉𝘪 𝘥𝘢 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘦́𝘱 𝘭𝘢̣𝘯𝘩 𝘯𝘨𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘤𝘩𝘢̂́𝘵, 𝘯𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘤𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘤𝘢̂́𝘵 𝘵𝘪𝘯𝘩 𝘥𝘢̂̀𝘶 𝘷𝘰̉ 𝘣𝘶̛𝘰̛́i 𝘤𝘩𝘶̛́𝘢 𝘷𝘪𝘵𝘢𝘮𝘪𝘯 𝘈 𝘷𝘢̀ 𝘊, 𝘱𝘳𝘰𝘵𝘦𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘶̛̣𝘤 𝘷𝘢̂́𝘵 𝘨𝘪𝘶́𝘱 𝘨𝘪𝘢̉𝘮 𝘳𝘶̣𝘯𝘨, 𝘯𝘶𝘰̂𝘪 𝘥𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘵𝘰́𝘤 𝘤𝘩𝘢̆́c 𝘬𝘩𝘰̉𝘦, đ𝘰̂̀𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘰̛̀𝘪 𝘬𝘪́𝘤𝘩 𝘮𝘰̣𝘤 𝘵𝘰́𝘤 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩.

� 𝐃𝐚̂̀𝐮 𝐠𝐨̣̂𝐢 𝐛𝐮̛𝐨̛̉𝐢 𝐕𝐢 𝐉𝐮𝐥𝐥𝐲: đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘤𝘩𝘪𝘦̂́𝘵 𝘹𝘶𝘢̂́𝘵 80% 𝘵𝘶̛̀ 𝘵𝘪𝘯𝘩 𝘥𝘢̂̀𝘶 𝘷𝘰̉ 𝘣𝘶̛𝘰̛̉𝘪 𝘥𝘢 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘨𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘤𝘩𝘢̂́𝘵, 𝘩𝘢̀𝘮 𝘭𝘶̛𝘰̛̣𝘯𝘨 𝘷𝘪𝘵𝘢𝘮𝘪𝘯 𝘈 𝘷𝘢̀ 𝘊 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘥𝘢̂̀𝘶 𝘨𝘰̣̂𝘪 𝘤𝘰́ 𝘵𝘢́𝘤 𝘥𝘶̣𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘢́𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘶𝘢̂̉𝘯 𝘨𝘪𝘶́𝘱 𝘭𝘢̀𝘮 𝘴𝘢̣𝘤𝘩 𝘥𝘢 đ𝘢̂̀𝘶 𝘴𝘢𝘶 𝘬𝘩𝘪 𝘨𝘰̣̂𝘪. Đ𝘰̂̀𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘰̛̀𝘪 𝘴𝘢̉𝘯 𝘱𝘩𝘢̂̉𝘮 𝘤𝘰̀𝘯 𝘯𝘶𝘰̂𝘪 𝘵𝘰́𝘤 𝘤𝘩𝘢̆́𝘤 𝘬𝘩𝘰̉𝘦 𝘵𝘶̛̀ 𝘴𝘢̂𝘶 𝘣𝘦̂𝘯 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘨𝘪𝘶́𝘱 𝘨𝘪𝘢̉𝘮 𝘨𝘢̃𝘺_𝘳𝘶̣𝘯𝘨 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘶 𝘲𝘶𝘢̉.

� 𝐃𝐚̂̀𝐮 𝐱𝐚̉ 𝐕𝐢 𝐉𝐮𝐥𝐥𝐲: 𝘵𝘪𝘯𝘩 𝘥𝘢̂̀𝘶 𝘥𝘶̛̀𝘢, 𝘥𝘢̂̀𝘶 𝘮𝘢𝘤𝘤𝘢, 𝘣𝘰̛ 𝘴𝘩𝘦𝘢 𝘷𝘢̀ 𝘩𝘢̀m 𝘭𝘶̛𝘰̛̣𝘯𝘨 𝘬𝘦𝘳𝘢𝘵𝘪𝘯 𝘨𝘪𝘶́𝘱 𝘱𝘩𝘶̣𝘤 𝘩𝘰̂̀𝘪 𝘷𝘢̀ 𝘤𝘢̉𝘪 𝘵𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘤𝘢́𝘤 𝘷𝘢̂́𝘯 đ𝘦̂̀ 𝘷𝘦̂̀ 𝘵𝘰́𝘤 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘬𝘩𝘰̂, 𝘴𝘰̛, 𝘥𝘦̂̃ 𝘨𝘢̃𝘺 𝘵𝘳𝘢̉ 𝘭𝘢̣𝘪 𝘤𝘩𝘰 𝘣𝘢̣𝘯 𝘮𝘢́𝘪 𝘵𝘰́𝘤 𝘴𝘶𝘰̂𝘯 𝘮𝘶̛𝘰̛̣𝘵,

Operating as usual

Photos from Tinh dầu bưởi Vijully sỉ & lẻ's post 21/05/2022

Có hàng sẵn bán tự tin hẳn ra.
Bill to bill nhỏ gì đều có sẵn để hỗ trợ team đi hàng ngay và liền.

____________
CHUYÊN PHÂN PHỐI SẢN PHẨM TRỊ RỤNG TÓC, KÍCH MỌC TÓC, NUÔI DƯỠNG TỪ SÂU BÊN TRONG

Photos from Tinh dầu bưởi Vijully sỉ & lẻ's post 11/05/2022

Hít tik tok tóc xinh nhà hèng lại gọi tên tui đây
Bơm liền
BA BỘ COMBO
MỪ CHAI XỊT
Dìa đồng tháp 😍😍😍

10/05/2022

Bày đặt kén chọn...
rồi cuối cùng cũng yêu sai người! 🙃

Photos from Tinh dầu bưởi Vijully sỉ & lẻ's post 09/05/2022

Cảm ơn quý vị
Dưỡng tóc tóc thì liên hệ em nha 🥰

Photos from Tinh dầu bưởi Vijully sỉ & lẻ's post 06/05/2022

𝑩𝑶̣̂ 𝑩𝑨 𝑺𝑨̉𝑵 𝑷𝑯𝑨̂̉𝑴 𝑽𝑰𝑱𝑼𝑳𝑳𝒀 𝑪𝑶́ 𝑪𝑶̂𝑵𝑮 𝑫𝑼̣𝑵𝑮 𝑮𝑰̀ ???

𝗗𝗔̂̀𝗨 𝗚𝗢̣̂𝗜:
- 𝙶𝚒𝚞́𝚙 𝚍𝚊 đ𝚊̂̀𝚞 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚕𝚊̀𝚖 𝚜𝚊̣𝚌𝚑, 𝚔𝚑𝚘̂ 𝚝𝚑𝚘𝚊́𝚗𝚐, 𝚝𝚘́𝚌 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚌𝚑𝚊̆́𝚌 𝚔𝚑𝚘̉𝚎
- 𝙶𝚒𝚊̉𝚖 𝚑𝚘̛̀𝚗 𝚛𝚒́𝚝, 𝚐𝚒𝚊̉𝚖 𝚋𝚎̂́𝚝 𝚍𝚒́𝚗𝚑 𝚝𝚘́𝚌
- 𝙺𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚕𝚊̀𝚖 𝚋𝚊𝚢 𝚖𝚊̀𝚞, 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚊̂̉𝚢 𝚖𝚊̀𝚞 𝚝𝚘́𝚌 𝚗𝚑𝚞𝚘̣̂𝚖
🍃 𝗚𝗼̣̂𝗶 𝗕𝘂̛𝗼̛̉𝗶 : 𝟮𝟴𝟬.𝟬𝟬𝟬₫

𝗗𝗔̂̀𝗨 𝗫𝗔̉:
- 𝙿𝚑𝚞̣𝚌 𝚑𝚘̂̀𝚒 𝚟𝚊̀ 𝚌𝚊̉𝚒 𝚝𝚑𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚌𝚊́𝚌 𝚟𝚊̂́𝚗 đ𝚎̂̀ 𝚌𝚞̉𝚊 𝚝𝚘́𝚌: 𝚔𝚑𝚘̂ 𝚡𝚘̛, 𝚐𝚊̃𝚢 𝚛𝚞̣𝚗𝚐, 𝚌𝚑𝚎̉ 𝚗𝚐𝚘̣𝚗
- 𝙶𝚒𝚞́𝚙 𝚝𝚘́𝚌 𝚖𝚎̂̀𝚖 𝚖𝚞̛𝚘̛̣𝚝 𝚐𝚊̂́𝚙 𝟸 𝚕𝚊̂̀𝚗
🍃 𝗗𝗮̂̀𝘂 𝘅𝗮̉ 𝗗𝘂̛̀𝗮 : 𝟮𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬₫

𝗫𝗜̣𝗧 𝗧𝗜𝗡𝗛 𝗗𝗔̂̀𝗨:
- 𝙶𝚒𝚞́𝚙 𝚝𝚘́𝚌 𝚖𝚘̣𝚌 𝚗𝚑𝚊𝚗𝚑 𝟸 - 𝟹 𝚕𝚊̂̀𝚗
- 𝚃𝚛𝚒̣ 𝚛𝚞̣𝚗𝚐, 𝚝𝚛𝚒̣ 𝚑𝚘́𝚒 𝚟𝚘̂ 𝚌𝚞̀𝚗𝚐 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚞 𝚚𝚞𝚊̉
🍃 𝗟𝗼𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗕𝘂̛𝗼̛̉𝗶 : 𝟭𝟮𝟬.000₫

̛ởi_ViJully ̉m_rụng ̣_rụng ̣c_tóc ̀m_dày_và_dài_tóc ́ch_thích_mọc_tóc ̛ởi ̂̀u_bưởi ̂̀u_gội_bưởi

05/05/2022

Đầy giỏ 😍
Chỉ ước ngày nào cũng như này là ok r

01/05/2022

𝗟𝗮𝗻 𝘁𝗼𝗮̉ 𝗰𝗮́𝗶 𝘀𝘂̛̣ 𝗰𝗵𝗮̆𝗺 𝘁𝗼́𝗰 đ𝗲̂́𝗻 𝗰𝗵𝗼 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗮̣𝗻 đ𝗮̂𝘆 , 𝘁𝗼́𝗰 đ𝗲̣𝗽 𝗹𝗮̀ 𝗮𝘂𝘁𝗼 𝘅𝗶𝗻𝗵 𝗸𝗵𝘂𝗺 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝗻𝗼́𝗶 𝗻𝗵𝗶̀𝘂 ♥️

Bộ Vijjully mãi mãi vẫn hot như ngày đầu, lúc nào khách cũng tin yêu, gắn bó với em mấy năm trời, có khách mua 20 lần luôn r đó 😍

Trộm vía càng dùng tóc càng đẹp xĩu luôn nha ♥️

𝙑𝙞 𝙅𝙪𝙡𝙡𝙮 𝘾𝙤𝙨𝙢𝙚𝙩𝙞𝙘 gồm 3 loại:

🍃 𝗧𝗜𝗡𝗛 𝗗𝗔̂̀𝗨 𝗕𝗨̛𝗢̛̉𝗜 - chiết xuất từ tinh dầu vỏ bưởi nguyên chất.
- Kích mọc tóc, trị hói, trị rụng tóc, làm dài 5-8cm/ tháng - dày tóc, giúp chân tóc chắc khỏe.
👉🏻 Giá: 120k/100ml/ chai

🍃 𝗗𝗔̂̀𝗨 𝗚𝗢̣̂𝗜 𝗕𝗨̛𝗢̛̉𝗜 - chiết xuất từ hoa và vỏ bưởi, vitamin, collagen
- Trị rụng tóc, làm chắc khỏe chân tóc, trị ngứa da đầu, trị gàu, mềm mượt tóc, tăng độ đàn hồi cho tóc
👉🏻 Giá: 280k/ 280ml/ chai

🍃 𝗗𝗔̂̀𝗨 𝗫𝗔̉ - chiết xuất hoa cúc trắng, tinh dầu dừa, dầu agran, oliu, bơ thực vật
- Phục hồi tóc hư tổn, dập nát do sử dụng nhiệt, hóa chất nhiều. Tóc bình thường mềm mượt ngay lần ủ đầu tiên.
Tóc sử dụng nhiệt sau lần thứ 3 phục hồi
Cấp ẩm cho tóc
Nuôi tóc bóng mượt, bồng bềnh
👉🏻 Giá: 200k/ 280ml/ chai

𝐌𝐔𝐀 𝟏 𝐂𝐎𝐌𝐁𝐎 𝐆𝐎̂̀𝐌 𝐃𝐀̂̀𝐔 𝐆𝐎̣̂𝐈, 𝐗𝐈̣𝐓, 𝐃𝐀̂̀𝐔 𝐗𝐀̉ 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐠𝐢𝐚́ 𝟔𝟎𝟎𝐤
𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝟏 𝐗𝐈̣𝐓 𝐁𝐔̛𝐎̛̉𝐈 𝟏𝟐𝟎𝐤 + 𝐟𝐫𝐞𝐞𝐬𝐡𝐢𝐩 + 𝐤𝐞̀𝐦 𝐪𝐮𝐚̀

Photos from Tinh dầu bưởi Vijully sỉ & lẻ's post 30/04/2022

nhằm tri ân quý kháchhhh hànggg dịp lễ lớn nhất năm.

Tất cả sản phẩm em bággg đều sale cực mạnh

Dù một đơnggg em vẫn miễn ship kèm quà

Khách lên biu sớm để đón ưu đãi nha . 2/5 em trả nhen

29/04/2022

Lẹ lẹ cô ơi ...

Photos from Tinh dầu bưởi Vijully sỉ & lẻ's post 28/04/2022

dạo này thời tiết thật là nóng bỏng 🥵

Khum va vào 2 em này chắc chớt. Cái mui fresh thực sự . Tắm gội xong đầu nhẹ tênh . Đánh 1 giấc tới chiều đi cf chém zó là đẹp 😎

▪️Không đơn giản chỉ là bước làm sạch mà còn hỗ trợ khoẻ nan tóc + kích mọc tóc từ 70% chiết xuất bưởi

▪️Không chỉ suôn mượt mà là mềm mại thật ! Ko giòn dễ gãy thân tóc nhờ chiết xuất dừa , hạt macca, dầu oliu, hoa cúc trắng .

Photos from Tinh dầu bưởi Vijully sỉ & lẻ's post 27/04/2022

Những chiếc hộp xinh gửi đến mn 😍😍
Sỉ bên em đc hỗ trợ hết mình luôn nè
Nào là quà tặng. Nào là phí ship
Sản phẩm hót quanh năm không sợ j k bán đc nha

Photos from Tinh dầu bưởi Vijully sỉ & lẻ's post 23/04/2022

Từ ngày tui đâm vào cái gọi là đam mê thì
Cuối tuần cũng như đầu tuần

Mà ngày nghỉ cũng như ngày làm

Cày mọi lúc mọi nơi k kể cả buổi nào , giờ giấc nào cũng làm ra tiền. 😍😍😭

20/04/2022

Có công dưỡng tóc
Có ngày tóc dày nha
Bỏ vài chăm mua bộ dưỡng tóc thì tiếc chê đắt mà thấy đăng đi nhậu miết k tiếc 😅

Photos from Tinh dầu bưởi Vijully sỉ & lẻ's post 14/04/2022

Người xinh hơn em thì đầy
Người vừa xinh vừa chăm hơn em cũng đầy
Nên em lúc nào cũnh phải hùng hục năng lượng để cố gắng hơn

VỐN NHỎ THÌ BẮT ĐẦU TỪ NHỎ !
VỐN LỚN THÌ ĐẦU TƯ LỚN ! CÓ HÀNG LÀ CÓ TIỀN !

Ở ĐÂY NÓI KHÔNG VỚI “ LƯỜI BIẾNG MÀ CÓ ĂN “
Siêng chút mà kiếm tiền nè mn

Photos from Tinh dầu bưởi Vijully sỉ & lẻ's post 12/04/2022

Đơn lẻ mà ngày gần chục đơn 😜😜cảm ơn khách em nhiều nhiều ạ.

Sáng nay có việc bận nên mang hàng ra bưu cục gửi luôn nhanh.

Đơn hôm nay em đi hết rồi ạ.

Kh ai nghèo đi chỉ vì 285k. Em cũng kh ngần ngại bỏ ra 25tr ngay từ thơiif điẻm đầu nhập Vijully và son Môi về bán.
Thay vì ngồi xem ng khác kiếm tiền thì kiếm tiền chung với em nạ.

____________
CHUYÊN PHÂN PHỐI SẢN PHẨM TRỊ RỤNG TÓC, KÍCH MỌC TÓC, NUÔI DƯỠNG TỪ SÂU BÊN

Photos from Tinh dầu bưởi Vijully sỉ & lẻ's post 11/04/2022

Những chiếc ảnh đến từ vị trí khách nhà Em 😍

Dùng chơi chơi sương sương thuii vỏ chai đủ 10 ngón tay. Xứng đáng có 10 người yêu luôn ạ.

Best seller Tinh dầu bưởi giúp giảm rụng, kích thích mọc tóc, nuôi dài tóc. Hiệu quả sau 14 ngày sử dụng.

Price: 120.000₫

Sale 20% chỉ còn 95.000₫ (áp dụng khi mua 3chai)

08/04/2022

Quỳnh đâu 😀. Vào nhận nhà kìa 😂

07/04/2022

Hàng đi ❤️

06/04/2022

Ủa alo 😂

Photos from Tinh dầu bưởi Vijully sỉ & lẻ's post 06/04/2022

𝕋𝕒̣̆𝕟𝕘_ℕ𝕘𝕒𝕪_𝟙_𝕏𝕚̣𝕥_𝔹𝕦̛𝕠̛̉𝕚_𝕜𝕙𝕚_𝕞𝕦𝕒_𝕥𝕣𝕠̣𝕟_𝕓𝕠̣̂_𝕤𝕒̉𝕟_𝕡𝕙𝕒̂̉𝕞_𝕃𝕠𝕥𝕚𝕠𝕟_𝕍𝕚𝕁𝕦𝕝𝕝𝕪 🆘🆘

Cứ khô, xơ, chẻ ngọn, không vào nếp, đỉnh cao của sự nát tóc, hỏng tóc thì dùng phục hồi thấy rõ ngay 🤟🏽

Riêng những ai mà đang gặp phải tình trạng tóc mới gội hôm qua hôm nay lại bết => mất cân bằng độ ẩm. Thì lại càng thích bộ này, riêng Dầu gội Pomelo Shampoo có cả công dụng cân bằng độ ẩm cho tóc, giảm rụng hạn chế bết dầu và dầu gội còn làm sạch bụi bẩn và dầu thừa trên tóc. Nên cứ gội cặp này 1 hôm thì xác định tóc tơi bồng bềnh đến hôm thứ 2 thứ 3 luôn cơ

🆘 Cam kết : Không hiệu quả hoàn tiền 100%😘

𝚃𝚑𝚊𝚗𝚔𝚜 𝚏𝚘𝚛 𝚌𝚑𝚘𝚘𝚜𝚒𝚗𝚐 𝚞𝚜 ♡

Photos from Tinh dầu bưởi Vijully sỉ & lẻ's post 04/04/2022

Bái bai mấy cục xanh xanh dàng dàng 😍

31/03/2022

Mong em trong túi có kẹo, trong thẻ có tiền, trong tay sự nghiệp, trong tim có tình, trong lòng an yên 💚

25/03/2022

E khoe chút thành quả của dầu bưởi trị rụng kích mọc tóc nhà e rồi ngủ nè
Ta nói nhìn đã con mắt gì đâu ă.
Liếm hói trán hai bên thái dương đừng lo
Dùng gội xịt bưởi nhà e là cải thiện ít nhiều nhé. 😍😍

Photos from Tinh dầu bưởi Vijully sỉ & lẻ's post 23/03/2022

SAU KHI MÌNH ĐI HỌC THÌ Ở NHÀ CÓ NHỮNG NGƯỜI RÂT VẤT VẢ 😆

Đợt này về mà không có chục kg hải sản chắc tụi nó từ mặt em luôn quá.!

Nói thì nói vậy chứ mụt khi mà bưởi đi tiền về thì cái gì cũng có nhen mí đứa nhất là Võ Kim Trúc ráng lên nha coan kkkk

1-2-3-4-5-6-7 THÙNG VÀ 1 TÚI SAO MÀ LỘC LÁ VÁ ĐI THUI :))

𝐓𝐫𝐚̂𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 💎

• 𝐕𝐨̂́𝐧 𝐒𝐢̉ : 𝟐𝟖𝟓.𝟎𝟎𝟎đ
• 𝐕𝐨̂́𝐧 𝐂𝐍 : 𝟐.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎đ
• 𝐕𝐨̂́𝐧 Đ𝐋 : 𝟕.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎đ

✔️ 𝐐𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐥𝐨̛̣𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 : :

• Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 Đ𝐚̀𝐨 𝐓𝐚̣𝐨 & 𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝟏:𝟏 𝐭𝐮̛̀ 𝐀 - 𝐙
• 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐬𝐨̂́ 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 .
• 𝐇𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐩𝐡𝐢́ 𝐬𝐡𝐢𝐩 , 𝐭𝐮́𝐢 đ𝐮̛̣𝐧𝐠
• 𝐇𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐪𝐮𝐚̀ 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡
• 𝐇𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐚̉𝐧𝐡, 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨, 𝐟𝐞𝐞𝐝𝐛𝐚𝐜𝐤

☎️ 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 : 0868778155

Photos from Tinh dầu bưởi Vijully sỉ & lẻ's post 19/03/2022

TẤT CẢ ĐÃ SẴN SÀNG

Không tranh thủ những ngày này thì bao giờ mới tính dưỡng tóc đây chị em :)) tóc muốn đẹp thì inbox em ạ 🥰

Photos from Tinh dầu bưởi Vijully sỉ & lẻ's post 18/03/2022

🌷𝑴𝒖𝒐̂́𝒏 𝒄𝒐́ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒎𝒂́𝒊 𝒕𝒐́𝒄 𝒃𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒃𝒆̂̀𝒏𝒉 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒈𝒂̃𝒚 𝒓𝒖̣𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒎𝒂̂́𝒚 𝒏𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒄𝒐́ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒂𝒚 𝒄𝒐𝒎𝒃𝒐 𝑽𝑰𝑱𝑼𝑳𝑳𝒀 𝒏𝒂̀𝒚 𝒏𝒉𝒂😘

🍃 Được chiết xuất từ những thành phần tinh tuý nhất của bưởi.
🍐 Combo bưởi Vi Jully giải quyết các vấn đề về tóc:

🌿Giảm rụng
🌿Kích thích mọc tóc, làm dày và dài 3-5cm/tháng
🌿Nuôi dưỡng chân tóc chắc khoẻ từ gốc
🌿Phục hồi hư tổn
🌿Giúp tóc suôn mượt tự nhiên...

Photos from Tinh dầu bưởi Vijully sỉ & lẻ's post 17/03/2022

TRỘM VÍA KHÁ.CH TOÀN XÀI NGUYÊN COMBO

Quá thích khi sd combo : gội - xả - xịt tóc mà xài combo thì xác định tóc đẹp đỉnh luôn . Vừa suôn mượt vừa dày dài hết luôn rụng tóc

ĐANG KHUYẾN MÃI MUA COMBO RỜI TẶNG 1 XỊT

15/03/2022

𝐁𝐀̂́𝐓 𝐓𝐔̛̉ 𝐕𝐎̛́𝐈 𝐑𝐔̣𝐍𝐆 𝐓𝐎́𝐂 “𝐇𝐀̣̂𝐔 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃” 🤔🤔

Mọi người nói Covid đáng sợ 1 hậu Covid đáng sợ 10 😥😥 có lẽ đây là điều lo lắng nhất của những bạn F0.

Cùng đọc qua phản hồi của khách Phụng gần như rụng muốn hói trọc đầu và cái kết cùng Vi Jully nhé!
———————————
• Hậu Covid, hàng triệu người gặp các vấn đề kéo dài liên quan đến hô hấp, tâm lý, trong đó rụng tóc chiếm thứ 4 trong tổng số các triệu chứng sau Covid.

• Nguyên nhân cụ thể dẫn đến tình trạng rụng tóc bao gồm sốt cao, sử dụng kháng sinh, stress và da đầu ít được làm sạch trong thời gian điều trị Covid.

• Để khắc phục tình trạng này, các bạn nên kết hợp các phương pháp cả bên trong và bên ngoài để cơ thể bình phục hoàn toàn, nghỉ ngơi điều độ, thư giãn tinh thần từ đó tóc cũng giảm rụng và có thể mọc lại dày & khỏe.

• Sau khi trải qua quá trình điều trị, bạn nên bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể, tăng cường bồi bổ để trở lại thể trạng sức khỏe tốt, đồng thời, giảm tối đa những lo âu, stress, căng thẳng vì dịch bệnh.

• Bên cạnh đó, để bù đắp lượng tóc đã rụng, ngoài việc bổ sung sắt, kẽm, vitamin nhóm B từ bên trong, đừng quên sử dụng các sản phẩm chăm sóc từ bên ngoài để kích thích tóc mọc lại nhanh và an toàn.
————————
• Chăm sóc da đầu, giảm bết, thông thoáng nang tóc, trả lại mái tóc mềm mượt nhờ Dầu gội bưởi.
• Kích thích tóc mọc lại nhanh, dưỡng chân tóc khỏe với Tinh dầu bưởi.
• Ngoài ra, mỗi tuần 1 lần bạn có thể kết hợp ủ dầu olive, dầu dừa hay ủ vitamin B5 hòa tan vào chân tóc để hỗ trợ mọc nhanh và khỏe.
---------------

Ib ngay cho e để được nhận hỗ trợ tư vấn kỹ hơn về sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu của mình nhé!!!

📞 0868778155
Em tư vấn miễn phí
Hướng dẫn sử dụng cặn kẽ
Photos from Tinh dầu bưởi Vijully sỉ & lẻ's post 14/03/2022

" 𝐃𝐮̀𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐛𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐮 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐨̣𝐜, 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐠𝐨̣̂𝐢 𝐛𝐮̛𝐨̛̉𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐱𝐢̣𝐭 𝐦𝐚̀ 𝐭𝐨́𝐜 𝐦𝐨̣𝐜 𝐫𝐚 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐥𝐨̛́𝐧 👍🏻

Tin được không đây ? Phải tin thiệt rồi mọi người ơi ✨ Quá hiệu quả, quá bất ngờ

Sản phẩm đi lên từ tiếng nói khách hàng là đây chứ đâu, giải quyết mọi nỗi lo về tóc chỉ có thể là Vi Jully ❤️

Người dùng thật chứ không feedback ảo đủ để khách tin tưởng sản phẩm bên em nhé

Tinh dầu bưởi 120.000
Dầu gội bưởi 280.000

𝙷𝚊̀𝚗𝚐 𝚌𝚘́ 𝚜𝚊̆̃𝚗
𝚂𝙸̉ 𝚃𝚄̛̀ 𝟹𝚂𝙿
𝙷𝙾̂̃ 𝚃𝚁𝙾̛̣ 𝙿𝙷𝙸́ 𝚂𝙷𝙸𝙿

12/03/2022

Mờ sáng là đã làm việc r đấy
Đúng là cái nghề không kể giờ giấc nào cũng kiếm đc ra tiề-nnn là đây chớ đâu.
Chỉ cần có cái điện thoại ☎️ để bấm thoai là có tiề.n 💰 tại sao Bn k thử...

Photos from Tinh dầu bưởi Vijully sỉ & lẻ's post 10/03/2022

🍐𝐂𝐨́ 𝐕𝐈𝐉𝐔𝐋𝐋𝐘 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨̀𝐧 𝐥𝐨 𝐭𝐨́𝐜 𝐭𝐡𝐮̛𝐚 𝐭𝐡𝐨̛́𝐭, 𝐠𝐚̃𝐲 𝐫𝐮̣𝐧𝐠, 𝐡𝐮̛ 𝐭𝐨̂̉𝐧 𝐧𝐮̛̃𝐚 𝐧𝐡𝐨𝐚

❌ Hãy dùng đi cả nhà ơi đừng chần chờ gì nựa ạ
✓ Tóc dài & dày thì dưỡng cho tóc bồng bềnh , mềm mượt
✓ Tóc đẹp mà hông muốn rụng thì trị rụng
✓ Tóc bị bò liếm , hói thì kích mọc tóc

📌 KHI MUA COMBO 3 SẢN PHẨM 600.000 TẶNG KÈM CHAI XỊT 120.000
📌 FREESHIP KHI MUA COMBO - GIẢM 5% BILL THỨ 2

Photos from Tinh dầu bưởi Vijully sỉ & lẻ's post 08/03/2022

𝐃𝐨𝐧𝐞 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐮́𝐭 𝐜𝐡𝐢𝐮 𝐜𝐡𝐢𝐮 𝐛𝐢𝐥𝐥 𝐇𝐓 𝐥𝐞̂𝐧 𝐛𝐢𝐥𝐥 đ𝐞̂̀𝐮 đ𝐚̣̆𝐧 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐢́ ☺️

Bén duyên cùng nhau từ com lê bán bưởi , vừa xinh đẹp , dễ thương và giỏi nữa 💋

Đấy các bạn thì sợ còn những chiến hữu nhà mình cứ bán hết bill này tới bill nọ thoai

Chị e nào có chung chí hướng thì vào có nhìu ưu đãi lắm ạ💋

———————————————————
𝐕𝐈𝐉𝐔𝐋𝐋𝐘 𝐂𝐎𝐒𝐌𝐄𝐓𝐈𝐂
𝑩𝒆𝒔𝒕 𝑶𝒇 𝑵𝒂𝒕𝒖𝒓𝒆 𝑭𝒐𝒓 𝒀𝒐𝒖𝒓 𝑯𝒂𝒊𝒓

✔️ Sỉ :285.000₫
✔️ Chi nhánh: 2.000.000₫
✔️ Đại lý: 7.000.000₫
✔️ Tổng đại lý: 25.000.000₫
✔️ NPP bạc: 55.000.000₫
✔️ NPP vàng: 120.000.000₫
✔️ NPP kim cương: 300.000.000₫
———————————————————
Các chính sách & hỗ trợ được hưởng:
✔️ Phí ship
✔️ Bao bì, băng keo, hoá đơn
✔️ Khách hàn.g ( Pass đơn theo khu vực )
✔️ Giấy tờ, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
✔️ Đào tạo KDOL chuyên nghiệp ( có chuyên gia giảng dạy & D trực tiếp hướng dẫn bạn )
✔️ Thưởng DS hàng tháng+ thưởng tiền mặt (quà) nếu bán tốt...
✔️ Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, tự do, không gò bó thời gian...
✔️ Thu hồi hàn.g & hoàn vốn 100% nếu sau 2 tháng không bán được bất kì 1 SP nào
———————————————————
𝓥𝓲𝓳𝓾𝓵𝓵𝔂 𝓒𝓸𝓼𝓶𝓮𝓽𝓲𝓬
🍃 HÀNG LUÔN CÓ SẴN SLL
🍃 SHIPCOD TOÀN QUỐC
🍃 03 SP CÙNG LOẠI CÓ NGAY GIÁ SỈ
🍃 FREESHIP KHI MUA COMBO

Videos (show all)

Telephone

Address


Tuy Hòa
56100

Other Tuy Hòa hair salons (show all)
Dưỡng Tóc Vijully Cosmetic Dưỡng Tóc Vijully Cosmetic
Tuy Hòa, 56100

Chuyên cung cấp VIJULLY

KHU ĐÀN ÔNG Baber Shop KHU ĐÀN ÔNG Baber Shop
121 Nguyễn Trãi, Phường 5
Tuy Hòa, 620000

Tiệm cắt tóc nam - khu đàn ông

ThienBach-Barberstation ThienBach-Barberstation
Tuy Hòa, 0257

Chất lượng luôn mang đến cho bạn mái tóc đẹp Hãy đến ThienBach-barberstation để cảm nhận dịch vụ thật tốt

Hair Salon Mr Noo Hair Salon Mr Noo
99 Phan Đình Phùng
Tuy Hòa, 620000

Salon tóc đẹp, THỦY TUYỀN, Tuy Hòa, Phú Yên. Love HAIR Salon tóc đẹp, THỦY TUYỀN, Tuy Hòa, Phú Yên. Love HAIR
23 Nguyễn Thái Học
Tuy Hòa, 620000

Saloc Tóc THỦY TUYỀN, thả ga Tóc Đẹp, giá chỉ từ 150k � Với hơn 20 năm trong n

Tuấn Chu Barber Shop Tuấn Chu Barber Shop
24 Phan Chu Trinh,p Phú đông,tp Tuy Hòa,phú Yên
Tuy Hòa, 56110

Chuyên làm tóc đẹp thương hiệu uy tín chất lượng hàng đầu

Bach Barber Shop Bach Barber Shop
Thạch Chẩm - Hoà Xuân Tây - Đông Hoà
Tuy Hòa, 56000

Stylist tạo mẫu tóc - barber kinh nghiệm . Cắt - nhuộm - uốn tóc nam . Có nhận học viên

Beauty salon BIN NGUYỄN Beauty salon BIN NGUYỄN
03 Nguyễn Công Trứ Phường 1 Thành Phố Tuy Hoà
Tuy Hòa

- Face & Hair -

Tuyen nhan vien nu lam toc nam Tuyen nhan vien nu lam toc nam
481 Nguyen Van Linh Thanh Pho Tuy Hoa
Tuy Hòa, 057

Hair Salon Nhân Tuy Hòa Hair Salon Nhân Tuy Hòa
122c Lê Lợi
Tuy Hòa, 620000

Salon chuyên về tóc đẹp và chuyên cung cấp các loại sản phẩm chăm sóc tóc.Thế mạnh của Salon Nhân là phục hồi tóc hư tổn, cắt tạo kiểu về các mẫu tóc ngắn

Hair salon Tường Boss Hair salon Tường Boss
222 Trường Chinh.P7,Tp Tuy Hoà
Tuy Hòa, 123456

Hair Salon Tường Boss