Thẩm Mỹ Minh Quý

Thẩm Mỹ Minh Quý

Comments

Đàn ông trung niên có nên làm đẹp không nhỉ

HỌC VIỆN THẨM MỸ H**E chuyên đào tạo thẩm mỹ, phun xăm và tất cả các dịch

Photos from Thẩm Mỹ Minh Quý's post 13/12/2022

𝐋𝐚̀𝐦 𝐱𝐨𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐦𝐮̃𝐢 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐯𝐢𝐩 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐞𝐦 𝐐𝐮𝐲́ 𝐪𝐮𝐚́ 𝐮̛𝐧𝐠 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐚̣❤️❤️❤️

12/12/2022

𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐞𝐦 𝐐𝐮𝐲́ 𝐱𝐢𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐚́ 𝐭𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐱𝐢𝐧𝐡 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐞́ 𝐚̣🥰
𝐂𝐨𝐦𝐛𝐨 𝐦𝐮̃𝐢 𝐦𝐨̂𝐢 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐐𝐮𝐲́ 𝐚̣🥰

𝐌𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐠𝐮 𝐭𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐦𝐲̃ 𝐞𝐦 𝐐𝐮𝐲́ 𝐫𝐨̂̀𝐢 đ𝐨́ 𝐚̣, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 đ𝐞̣𝐩, 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐬𝐚𝐧𝐠, 𝐦𝐚̀ 𝐜𝐨̀𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐧𝐚̂𝐧𝐠 𝐭𝐚̂̀𝐦 𝐧𝐡𝐚𝐧 𝐬𝐚̆́𝐜 𝐜𝐚̉𝐢 𝐯𝐚̣̂𝐧 𝐧𝐮̛̃𝐚 𝐜𝐨̛🥰

Đ𝐞̣𝐩 𝐧𝐡𝐞̣ 𝐧𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̣ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧, 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̣ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐦𝐚̀ đ𝐞̣𝐩!

---------
𝐒𝐩𝐚 𝐐𝐮𝐲́ 𝐗𝐢𝐧𝐡

🕹𝐶𝑜̂̉𝑛𝑔 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑛 Đ𝑎 𝐾ℎ𝑜𝑎 𝑃ℎ𝑢́ 𝐵𝑖̀𝑛ℎ
📞0️⃣3️⃣3️⃣3️⃣.3️⃣1️⃣3️⃣.3️⃣7️⃣3️⃣

12/12/2022

𝐍𝐨̛𝐢 𝐗𝐎𝐀́ 𝐓𝐀𝐍 𝐔̛𝐔 𝐏𝐇𝐈𝐄̂̀𝐍 𝐒𝐎̂́ 𝟏 𝐇𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐏𝐇𝐔́ 𝐁𝐈̀𝐍𝐇, 𝐍𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐚̃ 𝐭𝐡𝐮̛̉ 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐚̣???

---------
𝐒𝐩𝐚 𝐐𝐮𝐲́ 𝐗𝐢𝐧𝐡

🕹𝐶𝑜̂̉𝑛𝑔 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑛 Đ𝑎 𝐾ℎ𝑜𝑎 𝑃ℎ𝑢́ 𝐵𝑖̀𝑛ℎ
📞0️⃣3️⃣3️⃣3️⃣.3️⃣1️⃣3️⃣.3️⃣7️⃣3️⃣

10/12/2022

𝐀𝐢 𝐛𝐢̣ 𝐦𝐨́𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚̣̆𝐩 𝐧𝐚̀𝐲 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐬𝐮̛̣ 𝐛𝐮̛̣𝐜 𝐛𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢, 𝐜𝐡𝐢̉ #𝟓𝟎𝐤 𝐦𝐚̀ 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐧𝐠𝐮̛́𝐚 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐬𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐏𝐇𝐄̂ 𝐧𝐡𝐚 𝐩𝐚̀ 𝐜𝐨𝐧🤣

---------
𝐒𝐩𝐚 𝐐𝐮𝐲́ 𝐗𝐢𝐧𝐡_H**e Beauty Academy

🕹𝐶𝑜̂̉𝑛𝑔 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑛 Đ𝑎 𝐾ℎ𝑜𝑎 𝑃ℎ𝑢́ 𝐵𝑖̀𝑛ℎ
📞0️⃣3️⃣3️⃣3️⃣.3️⃣1️⃣3️⃣.3️⃣7️⃣3️⃣

01/12/2022

𝐓𝐨̂𝐢 𝐤𝐨 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐛𝐢̣ 𝐚̂́𝐧 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐛𝐨̛̉𝐢 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧
𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐮̛𝐚 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐨̂𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐨̂𝐢 𝐚̂́𝐧 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠… 🫣

28/11/2022

𝐓𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐦𝐲̃ 𝐬𝐚𝐢 𝟏 𝐥𝐢 đ𝐢 𝟏 𝐝𝐚̣̆𝐦 𝐥𝐚̀ đ𝐚̂𝐲
𝐌𝐚̣̆𝐭 đ𝐚𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐡𝐨̣𝐜 𝐥𝐚̀ 𝐠𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐩𝐡𝐮́𝐜 𝐡𝐚̣̂𝐮, 𝐯𝐚̣̂𝐲 𝐦𝐚̀ 𝐬𝐮̛̉𝐚 𝐦𝐮̃𝐢, 𝐜𝐚̆́𝐭 𝐦𝐚̆́𝐭, 𝐱𝐚̆𝐦 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐦𝐚̀𝐲 𝐱𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐢 𝐧𝐡𝐢̀𝐧 𝐚́𝐜 𝐡𝐚̆̉𝐧 𝐫𝐚 , 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐨̛̉ đ𝐚̂𝐮 𝐥𝐮𝐨̂𝐧!
𝐓𝐚̂𝐦 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭
𝐓𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́ 𝐭𝐚̂𝐦 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭

𝐁𝐨̛̉𝐢 𝐯𝐚̣̂𝐲 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐚̀𝐦 𝐧𝐠𝐡𝐞̂̀ 𝐭𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐦𝐲̃ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐭𝐚𝐲 𝐧𝐠𝐡𝐞̂̀ 𝐠𝐢𝐨̉𝐢 𝐦𝐚̀ 𝐜𝐨̀𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐡𝐨̣𝐜 𝐧𝐮̛̃𝐚, 𝐜𝐡𝐮̛́ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐜𝐮̛́ đ𝐞̀ 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐧𝐠𝐭𝐚 𝐫𝐚 𝐭𝐨̂ 𝐭𝐨̂ ... 𝐯𝐞̃ 𝐯𝐞̃ 𝐥𝐚̀ 𝐱𝐨𝐧𝐠 😑

𝐍𝐞̂𝐧 𝐧𝐨́𝐢 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐥𝐚̀𝐦 đ𝐞̣𝐩 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮𝐲̉ 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐬𝐮̛̣ 𝐭𝐚̂𝐦 𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭, 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐜𝐚̉𝐢 𝐭𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐜𝐚̉𝐢 𝐯𝐚̣̂𝐧. 𝐈𝐛 𝐜𝐡𝐨 𝐐𝐮𝐲́ đ𝐞̂̉ 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐚̣❤️

Photos from Thẩm Mỹ Minh Quý's post 28/11/2022

𝐁𝐚̆́𝐭 𝐠𝐚̣̆𝐩 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐢 𝐚̉𝐧𝐡 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐱𝐚 𝐱𝐮̛𝐚 𝐜𝐨̛̃ 𝐜𝐡𝐮̣𝐜 𝐧𝐚̆𝐦 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜, 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐛𝐚̂𝐲 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐝𝐚̣̂𝐲 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐨̂𝐧𝐠!

𝐗𝐚̃ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐜𝐚̀𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧, 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐚̀𝐨 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐨́ 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐞𝐦 𝐚̣. 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐚̂𝐲 𝐭𝐨̂ 𝐜𝐡𝐮́𝐭 𝐬𝐨𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐚̆𝐧 𝐜𝐡𝐨̛𝐢, 𝐧𝐡𝐮𝐨̣̂𝐦 𝐭𝐨́𝐜 đ𝐚̃ 𝐥𝐚̀ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐚̣𝐢 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐪𝐮𝐚́ 𝐩𝐡𝐨̂̉ 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐧𝐞̀!
𝐆𝐢𝐨̛̀ đ𝐚̂𝐲 đ𝐞̣𝐩 𝐥𝐚̀ 𝐬𝐮̛̣ 𝐧𝐡𝐞̣ 𝐧𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̣ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧, 𝐥𝐚̀𝐦 𝐧𝐨̂̉𝐢 𝐛𝐚̣̂𝐭 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐢 𝐧𝐠𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐨́ 𝐬𝐚̆̃𝐧, 𝐧𝐡𝐚̂́𝐧 𝐧𝐡𝐚́ đ𝐢𝐞̂̉𝐦 đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭, 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐥𝐚̀𝐦 đ𝐞̣𝐩 𝐜𝐚̉𝐢 𝐭𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐜𝐚̉𝐢 𝐯𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮𝐲̉......

Đ𝐞̂́𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐐𝐮𝐲́, 𝐐𝐮𝐲́ 𝐬𝐚̆̃𝐧 𝐬𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐥𝐚̀𝐦 đ𝐞̣𝐩 𝐩𝐡𝐮̀ 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐞𝐦 𝐥𝐮𝐨̂𝐧, 𝐯𝐢́ 𝐝𝐮̣ 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐚̀𝐲 𝐭𝐡𝐚 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐜𝐚̆́𝐭 𝐦𝐢́, 𝐦𝐚̀ 𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̆́𝐭, 𝐯𝐢̀ 𝐦𝐚̆́𝐭 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐚̂́𝐲 𝐫𝐚̂́𝐭 "𝐂𝐎́ 𝐇𝐎̂̀𝐍".

---------
𝐒𝐩𝐚 𝐐𝐮𝐲́ 𝐗𝐢𝐧𝐡

🕹𝐶𝑜̂̉𝑛𝑔 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑛 Đ𝑎 𝐾ℎ𝑜𝑎 𝑃ℎ𝑢́ 𝐵𝑖̀𝑛ℎ
📞0️⃣3️⃣3️⃣3️⃣.3️⃣1️⃣3️⃣.3️⃣7️⃣3️⃣

27/11/2022

𝐕𝐚̀𝐢 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐜𝐡𝐨 𝟏 𝐜𝐚́𝐢 𝐍𝐆𝐇𝐄̂̀, 𝐛𝐚𝐨 đ𝐨̂̀ 𝐧𝐠𝐡𝐞̂̀ 𝐭𝐮̛̀ 𝐚-𝐳, 𝟏 𝐃𝐈̣𝐂𝐇 𝐕𝐔̣ Đ𝐎́𝐍 Đ𝐀̂̀𝐔 𝐗𝐔 𝐓𝐇𝐄̂́ 𝐦𝐚̀ 𝐜𝐞 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐜 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐜𝐞 𝐱𝐮̛́𝐧𝐠 đ𝐚́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐜 𝐓𝐈𝐍𝐇 𝐇𝐎𝐀 𝐂𝐔̉𝐀 𝐃𝐔̛𝐎̛̃𝐍𝐆 𝐒𝐈𝐍𝐇 😄

---------
𝐒𝐩𝐚 𝐐𝐮𝐲́ 𝐗𝐢𝐧𝐡_H**e Beauty Academy

🕹𝐶𝑜̂̉𝑛𝑔 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑛 Đ𝑎 𝐾ℎ𝑜𝑎 𝑃ℎ𝑢́ 𝐵𝑖̀𝑛ℎ
📞0️⃣3️⃣3️⃣3️⃣.3️⃣1️⃣3️⃣.3️⃣7️⃣3️⃣

24/11/2022

𝐍𝐨̛𝐢 𝐗𝐎𝐀́ 𝐓𝐀𝐍 𝐔̛𝐔 𝐏𝐇𝐈𝐄̂̀𝐍 𝐒𝐎̂́ 𝟏 𝐇𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐏𝐇𝐔́ 𝐁𝐈̀𝐍𝐇, 𝐍𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐚̃ 𝐭𝐡𝐮̛̉ 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐚̣???

---------
𝐒𝐩𝐚 𝐐𝐮𝐲́ 𝐗𝐢𝐧𝐡

🕹𝐶𝑜̂̉𝑛𝑔 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑛 Đ𝑎 𝐾ℎ𝑜𝑎 𝑃ℎ𝑢́ 𝐵𝑖̀𝑛ℎ
📞0️⃣3️⃣3️⃣3️⃣.3️⃣1️⃣3️⃣.3️⃣7️⃣3️⃣

21/11/2022

𝐆𝐡𝐞𝐧 𝐭𝐲̣ 𝐀̉ 𝐜𝐨́ đ𝐨̂𝐢 𝐭𝐚𝐲 𝐦𝐚̣̂𝐩 𝐠𝐡𝐞̂, 𝐜𝐮̛𝐧𝐠 𝐱𝐢̉𝐮🥰

---------
𝐒𝐩𝐚 𝐐𝐮𝐲́ 𝐗𝐢𝐧𝐡

🕹𝐶𝑜̂̉𝑛𝑔 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑛 Đ𝑎 𝐾ℎ𝑜𝑎 𝑃ℎ𝑢́ 𝐵𝑖̀𝑛ℎ
📞0️⃣3️⃣3️⃣3️⃣.3️⃣1️⃣3️⃣.3️⃣7️⃣3️⃣

20/11/2022

𝐁𝐨̛́𝐭 𝐯𝐚̀𝐢 𝐜𝐨̂́𝐜 𝐭𝐫𝐚̀ 𝐬𝐮̛̃𝐚 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐨́ 𝐦𝐨̂𝐢 𝐱𝐢𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐫𝐮̃ 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐧𝐚̀𝐲 𝐜𝐨́ 𝐦𝐞̂ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐚̣ 🥰🥰🥰

---------
𝐒𝐩𝐚 𝐐𝐮𝐲́ 𝐗𝐢𝐧𝐡_H**e Beauty Academy

🕹𝐶𝑜̂̉𝑛𝑔 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑛 Đ𝑎 𝐾ℎ𝑜𝑎 𝑃ℎ𝑢́ 𝐵𝑖̀𝑛ℎ
📞0️⃣3️⃣3️⃣3️⃣.3️⃣1️⃣3️⃣.3️⃣7️⃣3️⃣

19/11/2022

𝐂𝐨𝐦𝐛𝐨 𝐌𝐮̃𝐢 𝐜𝐚̂́𝐮 𝐭𝐫𝐮́𝐜+ 𝐦𝐨̂𝐢 𝐡𝐨̛̀𝐧 𝐝𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐐𝐮𝐲́ 𝐧𝐞̀🥰

𝐌𝐮𝐨̂́𝐧 𝐱𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐨̛𝐧 𝐜𝐡𝐮́𝐭 𝐭𝐡𝐨̂𝐢 𝐦𝐚̀ 𝐥𝐨̛̃ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐡𝐨𝐭𝐠𝐫𝐢𝐥𝐥 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 đ𝐚̂𝐲 𝐧𝐚̀𝐲🥰🥰🥰

---------
𝐒𝐩𝐚 𝐐𝐮𝐲́ 𝐗𝐢𝐧𝐡

🕹𝐶𝑜̂̉𝑛𝑔 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑛 Đ𝑎 𝐾ℎ𝑜𝑎 𝑃ℎ𝑢́ 𝐵𝑖̀𝑛ℎ
📞0️⃣3️⃣3️⃣3️⃣.3️⃣1️⃣3️⃣.3️⃣7️⃣3️⃣

Photos from Thẩm Mỹ Minh Quý's post 18/11/2022

𝐂𝐨̂ 𝐠𝐚́𝐢 đ𝐚̃ đ𝐞̣𝐩 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐬𝐞̃ 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐥𝐚̣𝐢 đ𝐞̣𝐩 𝐡𝐨̛𝐧😭
Đ𝐨̛𝐧 𝐠𝐢𝐚̉𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐯𝐢̀ 𝐡𝐨̣ đ𝐞̣𝐩 𝐬𝐚̆̃𝐧 đ𝐚̂𝐮 𝐚̣, 𝐦𝐚̀ đ𝐞̣𝐩 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐚̉ 𝟏 𝐪𝐮𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐨̂́ 𝐠𝐚̆́𝐧𝐠.

𝐍𝐞̂́𝐮 𝐜𝐨̂́ 𝐠𝐚̆́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡, 𝐡𝐚𝐲 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐜𝐨̂́ 𝐠𝐚̆́𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐨 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐢𝐛 𝐜𝐡𝐨 𝐞𝐦 𝐐𝐮𝐲́ 𝐭𝐡𝐨̂𝐢 𝐚̣!

👉S𝐈𝐄̂́𝐓 𝐄𝐎 𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐌𝐎̛̃ 𝐂𝐀̂́𝐏 𝐓𝐎̂́𝐂
✅𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝟑-𝟓𝐤𝐠/𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠
✅𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝐞𝐨 𝐭𝐮̛̀ 𝟓-𝟏𝟓𝐜𝐦/𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡

---------
𝐒𝐩𝐚 𝐐𝐮𝐲́ 𝐗𝐢𝐧𝐡_H**e Beauty Academy

🕹𝐶𝑜̂̉𝑛𝑔 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑛 Đ𝑎 𝐾ℎ𝑜𝑎 𝑃ℎ𝑢́ 𝐵𝑖̀𝑛ℎ
📞0️⃣3️⃣3️⃣3️⃣.3️⃣1️⃣3️⃣.3️⃣7️⃣3️⃣

16/11/2022

𝐍𝐨̛𝐢 𝐗𝐎𝐀́ 𝐓𝐀𝐍 𝐔̛𝐔 𝐏𝐇𝐈𝐄̂̀𝐍 𝐒𝐎̂́ 𝟏 𝐇𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐏𝐇𝐔́ 𝐁𝐈̀𝐍𝐇, 𝐍𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐚̃ 𝐭𝐡𝐮̛̉ 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐚̣???

Giá
---------
𝐒𝐩𝐚 𝐐𝐮𝐲́ 𝐗𝐢𝐧𝐡_H**e Beauty Academy

🕹𝐶𝑜̂̉𝑛𝑔 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑛 Đ𝑎 𝐾ℎ𝑜𝑎 𝑃ℎ𝑢́ 𝐵𝑖̀𝑛ℎ
📞0️⃣3️⃣3️⃣3️⃣.3️⃣1️⃣3️⃣.3️⃣7️⃣3️⃣

15/11/2022

𝐓𝐡𝐚̂𝐧 𝐝𝐮̀ 𝐜𝐨𝐧𝐠, 𝐭𝐚̂𝐦 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠
𝐒𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐨́ 𝐝𝐚̂̀𝐦 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐦𝐚̃𝐢 𝐥𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐥𝐞̃ 𝐯𝐮̛𝐨̛𝐧 🌷

𝘏𝘢𝘱𝘱𝘺 𝘉𝘪𝘳𝘵𝘩𝘥𝘢𝘺 𝘵𝘰 𝘔𝘦

𝐌𝐮̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̉𝐞💪💪💪.
𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐮̛̣𝐜 💝💝💝đ𝐞̂̉ 𝐭𝐚̣𝐨 𝐫𝐚 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̣ đ𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐲𝐞̂𝐮💌 𝐯𝐚̀ 𝐊𝐢𝐞̂𝐮 𝐇𝐚̃𝐧𝐡 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐞̂̀ đ𝐚̃ 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 💐💐💐

11/11/2022

𝐁𝐚̂́𝐭 𝐤𝐞̂̉ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ 𝐧𝐚̀𝐨 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐧𝐞̂𝐧 𝐱𝐢𝐧𝐡 đ𝐞̣𝐩. 𝐐𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐨́ đ𝐮̉ 𝐧𝐢𝐞̂̀𝐦 𝐭𝐢𝐧 𝐯𝐚̀𝐨 𝐬𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐚𝐲 đ𝐨̂̉𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̀ đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧 𝐧𝐠𝐨𝐚𝐧 𝐯𝐚̀𝐨 𝐜𝐚́𝐢 𝐠𝐨̣𝐢 𝐥𝐚̀ “𝐠𝐮” 𝐭𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐦𝐲̃ 𝐚̂́𝐲 𝐡𝐚𝐲 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠?

𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐱𝐢𝐧𝐡 đ𝐞̣𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮́𝐜 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 ♥️

10/11/2022

𝐕𝐞̂̀ 𝐜𝐨̛ 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐛𝐨𝐝𝐲 𝐞𝐦 𝐐𝐮𝐲́ 𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐠𝐢̀ 𝐧𝐨̂̉𝐢 𝐛𝐚̣̂𝐭, 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ 𝐬𝐚𝐮 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐔𝟑𝟎 𝐦𝐚̀ 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐝𝐚́𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂̉ 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐪𝐮𝐚 𝐞𝐦 𝐐𝐮𝐲́ 𝐥𝐚̀ 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐥𝐲́ 𝐭𝐡𝐨̂𝐢 𝐚̣🥰

✅𝟏 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐬𝐢𝐞̂́𝐭 𝐞𝐨 𝐝𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝟏𝟐 𝐛𝐮𝐨̂̉𝐢 đ𝐚́𝐧𝐡 𝐛𝐚𝐲 𝐦𝐨̛̃ 𝐭𝐡𝐮̛̀𝐚, 𝐬𝐚̆𝐧 𝐜𝐡𝐚̆́𝐜 𝐛𝐮̣𝐧𝐠, 𝐬𝐢𝐞̂́𝐭 đ𝐚́𝐲 𝐞𝐨 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̂̀ 𝐜𝐚́𝐭💯🥰

---------
𝐒𝐩𝐚 𝐐𝐮𝐲́ 𝐗𝐢𝐧𝐡_H**e Beauty Academy
🕹𝐶𝑜̂̉𝑛𝑔 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑛 Đ𝑎 𝐾ℎ𝑜𝑎 𝑃ℎ𝑢́ 𝐵𝑖̀𝑛ℎ
📞0️⃣3️⃣3️⃣3️⃣.3️⃣1️⃣3️⃣.3️⃣7️⃣3️⃣

07/11/2022

𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐦𝐮̃𝐢 𝐱𝐢𝐧𝐡 𝐱𝐞̉𝐨 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐚̂𝐲 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐞𝐦 𝐐𝐮𝐲́ đ𝐚̂𝐲 𝐚̣

Photos from Thẩm Mỹ Minh Quý's post 07/11/2022

𝐍𝐨̛𝐢 𝐗𝐎𝐀́ 𝐓𝐀𝐍 𝐔̛𝐔 𝐏𝐇𝐈𝐄̂̀𝐍 𝐒𝐎̂́ 𝟏 𝐇𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐏𝐇𝐔́ 𝐁𝐈̀𝐍𝐇, 𝐍𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐚̃ 𝐭𝐡𝐮̛̉ 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐚̣???

Giá
---------
𝐒𝐩𝐚 𝐐𝐮𝐲́ 𝐗𝐢𝐧𝐡_H**e Beauty Academy

🕹𝐶𝑜̂̉𝑛𝑔 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑛 Đ𝑎 𝐾ℎ𝑜𝑎 𝑃ℎ𝑢́ 𝐵𝑖̀𝑛ℎ
📞0️⃣3️⃣3️⃣3️⃣.3️⃣1️⃣3️⃣.3️⃣7️⃣3️⃣

05/11/2022

𝐃𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝟏 𝐬𝐮𝐚̂́𝐭 𝐦𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 𝐛𝐨𝐝𝐲 𝐭𝐡𝐮̛ 𝐠𝐢𝐚̃𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧, 𝐜𝐡𝐨 𝐩𝐡𝐞́𝐩 𝐜𝐨̂̉ 𝐦𝐚́𝐲 𝐧𝐚̀𝐲 𝐧𝐠𝐡𝐢̃ 𝐧𝐠𝐨̛𝐢 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐮́𝐭 𝐧𝐡𝐞́. 𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐚 đ𝐚̃ 𝐜𝐨̂́ 𝐠𝐚̆́𝐧𝐠 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐯𝐨̛́𝐢 đ𝐚̂̀𝐲 𝐫𝐚̂̃𝐲 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐚́𝐩 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠. 💆🏻‍♀️

𝐇𝐚̃𝐲 đ𝐞̂̉ H**e Beauty Academy 𝐧𝐚̂𝐧𝐠 𝐧𝐢𝐮 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐚̆𝐦 𝐬𝐨́𝐜 𝐜𝐨̛ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐧𝐚̀𝐧𝐠☺️

---------
𝐒𝐩𝐚 𝐐𝐮𝐲́ 𝐗𝐢𝐧h

🕹𝐶𝑜̂̉𝑛𝑔 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑛 Đ𝑎 𝐾ℎ𝑜𝑎 𝑃ℎ𝑢́ 𝐵𝑖̀𝑛ℎ
📞0️⃣3️⃣3️⃣3️⃣.3️⃣1️⃣3️⃣.3️⃣7️⃣3️⃣

05/11/2022

Chỉ là TẨY DA CHẾT thôi mờ🥰🥰🥰

---------
𝐒𝐩𝐚 𝐐𝐮𝐲́ 𝐗𝐢𝐧𝐡_H**e Beauty Academy

🕹𝐶𝑜̂̉𝑛𝑔 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑛 Đ𝑎 𝐾ℎ𝑜𝑎 𝑃ℎ𝑢́ 𝐵𝑖̀𝑛ℎ
📞0️⃣3️⃣3️⃣3️⃣.3️⃣1️⃣3️⃣.3️⃣7️⃣3️⃣

03/11/2022

𝐓𝐇𝐄̂́ 𝐍𝐀̀𝐎 𝐋𝐀̀ 𝐋𝐎̂𝐍𝐆 𝐌𝐀̀𝐘 𝐏𝐇𝐎𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐔̉𝐘 𝐓𝐀̀𝐈 𝐋𝐎̣̂𝐂???

𝐓𝐇𝐄̂́ 𝐍𝐀̀𝐎 𝐋𝐀̀ 𝐍𝐆𝐔̃ 𝐐𝐔𝐀𝐍 𝐇𝐀̀𝐈 𝐇𝐎𝐀̀ ???

𝐓𝐨̛́𝐢 𝐒𝐏𝐀 𝐐𝐔𝐘́ 𝐗𝐈𝐍𝐇, 𝐜𝐚𝐦 𝐤𝐞̂́𝐭 đ𝐞𝐦 𝐥𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐚̣𝐧 𝐧𝐞́𝐭 đ𝐞̣𝐩 𝐭𝐮̛̣ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐂𝐇𝐔𝐀̂̉𝐍 𝐏𝐇𝐎𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐔̉𝐘, 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐓𝐈𝐍𝐇 𝐓𝐄̂́🥰

👉𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐥𝐨̣̂𝐭 𝐱𝐚́𝐜 𝐤𝐡𝐢 𝐥𝐮̛̣𝐚 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐭𝐢𝐧 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐒𝐏𝐀 𝐐𝐔𝐘́ 𝐗𝐈𝐍𝐇 𝐭𝐡𝐚𝐲 đ𝐨̂̉𝐢 𝐝𝐚́𝐧𝐠 𝐦𝐚̀𝐲 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮𝐲̉ 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐢𝐞̂𝐦 𝐦𝐮̃𝐢, 𝐦𝐨̂𝐢, 𝐫𝐚̃𝐧𝐡 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐢.

⚡⚡⚡𝐏𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ 𝐛𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐮 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 đ𝐞̣𝐩 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐚̣🥰🥰🥰

---------
𝐒𝐩𝐚 𝐐𝐮𝐲́ 𝐗𝐢𝐧𝐡_H**e Beauty Academy

🕹𝐶𝑜̂̉𝑛𝑔 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑛 Đ𝑎 𝐾ℎ𝑜𝑎 𝑃ℎ𝑢́ 𝐵𝑖̀𝑛ℎ
📞0️⃣3️⃣3️⃣3️⃣.3️⃣1️⃣3️⃣.3️⃣7️⃣3️⃣

02/11/2022

𝐄𝐦 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐨́ 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉
𝐄𝐦 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐜𝐡𝐨 𝐞𝐦💜

➡ 𝐈𝐧𝐛𝐨𝐱 đ𝐞̂̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐯𝐚̀ đ𝐚̣̆𝐭 𝐥𝐢̣𝐜𝐡.

---------
𝐒𝐩𝐚 𝐐𝐮𝐲́ 𝐗𝐢𝐧𝐡_H**e Beauty Academy

🕹𝐶𝑜̂̉𝑛𝑔 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑛 Đ𝑎 𝐾ℎ𝑜𝑎 𝑃ℎ𝑢́ 𝐵𝑖̀𝑛ℎ
📞0️⃣3️⃣3️⃣3️⃣.3️⃣1️⃣3️⃣.3️⃣7️⃣3️⃣

#Đ𝐀̀𝐎_𝐓𝐀̣𝐎_𝐇𝐎̣𝐂_𝐕𝐈𝐄̂𝐍
#𝐓𝐈𝐄̂𝐌_𝐅𝐈𝐋𝐋𝐄𝐑
#𝐓𝐈𝐄̂𝐌_𝐁𝐎𝐓𝐎𝐗
#𝐓𝐈𝐄̂𝐌_𝐓𝐀𝐍_𝐌𝐎̛̃
#𝐓𝐈𝐄̂̉𝐔_𝐏𝐇𝐀̂̃𝐔

29/10/2022

𝐏𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ 𝐛𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐮 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 đ𝐞̣𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐮 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ đ𝐞̣𝐩 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐜𝐚́𝐜𝐡!!

📍 𝐂𝐡𝐢̉ 𝟑𝟎𝐏 𝐱𝐮̛̉ 𝐥𝐲́ 𝐬𝐚̣𝐜𝐡 𝐦𝐨̣𝐢 𝐤𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐜𝐚̆̀𝐦 𝐧𝐠𝐚̆́𝐧, 𝐜𝐚̆̀𝐦 𝐥𝐞̣𝐦, 𝐱𝐨́𝐚 𝐬𝐚̣𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐚̂𝐦 𝐦𝐚̆́𝐭, 𝐫𝐚̃𝐧𝐡 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐬𝐚̂𝐮, 𝐭𝐡𝐚́𝐢 𝐝𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐡𝐨́𝐩, 𝐠𝐢̀ 𝐦𝐚́ 𝐜𝐚𝐨🥰
📍 𝐓𝐚̣𝐨 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐠𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐡𝐚̀𝐢 𝐡𝐨̀𝐚, 𝐜𝐚̂𝐧 đ𝐨̂́𝐢, 𝐩𝐡𝐮́𝐜 𝐡𝐚̣̂𝐮, 𝐧𝐡𝐢̀𝐧 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐭𝐮̛̣ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧❤️

---------
𝐒𝐩𝐚 𝐐𝐮𝐲́ 𝐗𝐢𝐧𝐡_H**e Beauty Academy

🕹𝐶𝑜̂̉𝑛𝑔 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑛 Đ𝑎 𝐾ℎ𝑜𝑎 𝑃ℎ𝑢́ 𝐵𝑖̀𝑛ℎ
📞0️⃣3️⃣3️⃣3️⃣.3️⃣1️⃣3️⃣.3️⃣7️⃣3️⃣

28/10/2022

Đ𝐨̂̉𝐢 𝐠𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐥𝐚̀ đ𝐨̂̉𝐢 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̉𝐲 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 đ𝐨́
𝐓𝐚̂𝐦 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 - 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐩𝐡𝐮́𝐜 𝐡𝐚̣̂𝐮 𝐫𝐚 𝐛𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐮 - 𝐜𝐚́𝐢 𝐧𝐞̂́𝐭 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐧𝐡𝐞́ 😀

27/10/2022

𝐂𝐚́𝐜 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐂𝐨́ 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐭𝐚̣𝐢 𝐬𝐚𝐨 𝐠𝐨̣̂𝐢 đ𝐚̂̀𝐮 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐞𝐦 𝐐𝐮𝐲́ 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐡𝐨𝐭 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐚̣?

⚡Đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐞𝐦 𝐐𝐮𝐲́ 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐬𝐚̣𝐜𝐡 𝐬𝐞̃, 𝐭𝐡𝐨̛𝐦, 𝐛𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐯𝐚̀𝐨 đ𝐚̃ 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐭𝐡𝐮̛ 𝐠𝐢𝐚̃𝐧 𝐫𝐨̂̀𝐢🥰

⚡️𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟐, 𝐥𝐚̀ 𝐪𝐮𝐲 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐚̉ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐥𝐚̣𝐜 𝐭𝐮̛̀ đ𝐚̂̀𝐮, 𝐦𝐚̣̆𝐭, 𝐜𝐨̂̉ 𝐯𝐚𝐢 𝐠𝐚́𝐲, 𝐥𝐮̛𝐧𝐠 𝐡𝐨̂𝐧𝐠,.....𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐞𝐦 𝐐𝐮𝐲́ 𝐭𝐡𝐨𝐚̉ 𝐦𝐚̃𝐧 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐬𝐮𝐧𝐠 𝐬𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐞̂́ 𝐛𝐚̀𝐨🥰

⚡️𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟑, 𝐞𝐦 𝐐𝐮𝐲́ 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐜𝐡𝐮́ 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐧𝐚̂𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐧𝐞̂𝐧 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐜𝐚̣̂𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐚́𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢, 𝐯𝐚̣̂𝐧 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀ 𝐲 𝐡𝐨̣𝐜 𝐜𝐨̂̉ 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧, 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐧𝐡 đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐲 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜, 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐡𝐚̂̉𝐧, 𝐱𝐨𝐚 𝐛𝐨́𝐩 𝐛𝐚̂́𝐦 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭.

𝐕𝐢̀ 𝐯𝐚̣̂𝐲 𝐛𝐚̀𝐢 𝐠𝐨̣̂𝐢 đ𝐚̂̀𝐮 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐞𝐦 𝐐𝐮𝐲́ 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐨̂̉ 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐮𝐲́ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐞𝐦 𝐐𝐮𝐲́ 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐥𝐨̣𝐜 𝐤𝐲̃ 𝐥𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐚́𝐩 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐢 𝐬𝐩𝐚.

𝐍𝐞̂𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐫𝐮̛̀ 𝐞𝐦 𝐐𝐮𝐲́ 𝐫𝐚 𝐥𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨̂𝐢, 𝐜𝐡𝐮̛́ 𝐠𝐨̣̂𝐢 đ𝐚̂̀𝐮 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐞𝐦 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐜𝐮̛́ 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐍 Đ𝐄̂̀𝐔 𝐧𝐡𝐞́ 𝐚̣🤣

25/10/2022

Đ𝐨̂̉𝐢 𝐠𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐥𝐚̀ đ𝐨̂̉𝐢 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̉𝐲 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 đ𝐨́
𝐓𝐚̂𝐦 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 - 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐩𝐡𝐮́𝐜 𝐡𝐚̣̂𝐮 𝐫𝐚 𝐛𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐮 - 𝐜𝐚́𝐢 𝐧𝐞̂́𝐭 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐧𝐡𝐞́ 😀

---------
𝐒𝐩𝐚 𝐐𝐮𝐲́ 𝐗𝐢𝐧𝐡_H**e Beauty Academy

🕹𝐶𝑜̂̉𝑛𝑔 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑛 Đ𝑎 𝐾ℎ𝑜𝑎 𝑃ℎ𝑢́ 𝐵𝑖̀𝑛ℎ
📞0️⃣3️⃣3️⃣3️⃣.3️⃣1️⃣3️⃣.3️⃣7️⃣3️⃣

24/10/2022

𝐂𝐨̀𝐧 𝟗𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 đ𝐞̂̉ 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐜𝐚̂𝐧, 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐥𝐚́𝐧𝐠 𝐝𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐢𝐛 𝐞𝐦 𝐐𝐮𝐲́ 𝐭𝐡𝐨̂𝐢 𝐧𝐞̀🥰

24/10/2022

𝐇𝐚̣𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮́𝐜 𝐜𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐤𝐢𝐞̂́𝐦 𝐭𝐢̀𝐦 đ𝐚̂𝐮 𝐱𝐚🥰🥰🥰

20/10/2022

𝐂𝐔̛́𝐔 𝐓𝐈𝐍𝐇 𝐂𝐔̉𝐀 Đ𝐎̂𝐈 𝐌𝐀̆́𝐓 𝐓𝐇𝐀̂𝐌

Loại sạch quầng thâm mắt, không còn vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm sạm u buồn

💋NHANH 💋 AN TOÀN 💋 HIỆU QUẢ TỨC THÌ

20/10/2022

Đ𝐞̂́𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐇𝐄𝐁𝐄 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐛𝐢̀𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐧🥰

Đ𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐮 𝐜𝐚́𝐧𝐡 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐧𝐡𝐨 𝐧𝐡𝐨̉ 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐚̉ 𝐦𝐨̣̂𝐭 “𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜” 𝐤𝐡𝐚́𝐜 đ𝐚𝐧𝐠 đ𝐨̛̣𝐢 𝐧𝐚̀𝐧𝐠. Đ𝐨́ 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐨̛𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐮̀𝐢 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠, 𝐝𝐞̂̃ 𝐜𝐡𝐢̣𝐮, đ𝐨́𝐧 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀ 𝐛𝐚̣̂𝐜 𝐜𝐮̛̉𝐚, 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 đ𝐨𝐚́ 𝐡𝐨𝐚 𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐫𝐨̛̃ 𝐬𝐚̆́𝐜 𝐦𝐚̀𝐮 𝐭𝐨𝐚̉ 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛𝐦 𝐧𝐠𝐚́𝐭, 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣𝐜 𝐝𝐮 𝐝𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐫𝐮 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐚 𝐯𝐚̀𝐨 𝐠𝐢𝐚̂́𝐜 𝐧𝐠𝐮̉…

𝐓𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉, 𝐇𝐄𝐁𝐄 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐨̛𝐢 𝐱𝐨𝐚 𝐝𝐢̣𝐮 𝐭𝐚̂𝐦 𝐭𝐫𝐢́ 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐚́𝐜𝐡 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 𝐫𝐚 𝐤𝐡𝐨̉𝐢 𝐛𝐨̣̂𝐧 𝐛𝐞̂̀ 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠. 𝐃𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐚́𝐧𝐡 đ𝐞̀𝐧 𝐧𝐡𝐚̀𝐧 𝐧𝐡𝐚̣𝐭, 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 𝐧𝐚̆̀𝐦 đ𝐨́, 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐜𝐚̉𝐦 𝐠𝐢𝐚́𝐜 𝐭𝐡𝐮̛ 𝐠𝐢𝐚̃𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛𝐦 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̀𝐢 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮, 𝐯𝐨̛́𝐢 đ𝐨̂𝐢 𝐛𝐚̀𝐧 𝐭𝐚𝐲 𝐚̂́𝐦 𝐚́𝐩 đ𝐚̂̀𝐲 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐤𝐲̃ 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐧𝐠𝐮̉ 𝐥𝐮́𝐜 𝐧𝐚̀𝐨 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐡𝐚𝐲. 𝐓𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐝𝐚̣̂𝐲, 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐚̃ 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 đ𝐞̣𝐩 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐢̀𝐧𝐡.

𝐍𝐡𝐚̆́𝐧 𝐐𝐮𝐲́ đ𝐞̂̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐚̣̆𝐭 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐞́.

---------
𝐒𝐩𝐚 𝐐𝐮𝐲́ 𝐗𝐢𝐧𝐡_H**e Beauty Academy

🕹𝐶𝑜̂̉𝑛𝑔 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑛 Đ𝑎 𝐾ℎ𝑜𝑎 𝑃ℎ𝑢́ 𝐵𝑖̀𝑛ℎ
📞0️⃣3️⃣3️⃣3️⃣.3️⃣1️⃣3️⃣.3️⃣7️⃣3️⃣

Photos from Thẩm Mỹ Minh Quý's post 19/10/2022

𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ 𝐱𝐚̂́𝐮, 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐨́ 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ 𝐥𝐮̀𝐧🤪

𝐆𝐡𝐞́ 𝐞𝐦 𝐐𝐮𝐲́ 𝐱𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐮̛̀𝐚 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐡𝐮̛ 𝐠𝐢𝐚̃𝐧, 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐱𝐢𝐧𝐡 đ𝐞̣𝐩, 𝐯𝐮̛̀𝐚 đ𝐞𝐦 𝐪𝐮𝐚̀ 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐡𝐞́ 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐡𝐢̣ đ𝐞̣𝐩🥰🥰🥰

𝐶ℎ𝑢́𝑐 1 𝑛𝑢̛̉𝑎 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑜́ 1 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 20/10 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑉𝑢𝑖 𝑉𝑒̉,𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑆𝑢̛́𝑐 𝐾ℎ𝑜𝑒̉ - 𝑋𝑖𝑛ℎ Đ𝑒̣𝑝 - 𝐵𝑖̀𝑛ℎ 𝐴𝑛 & 𝐻𝑎̣𝑛ℎ 𝑃ℎ𝑢́𝑐

17/10/2022

𝐕𝐚̂́𝐭 𝐯𝐚̉ 𝐫𝐚̆́𝐜 𝐭𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐚𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐨̂̉
Đ𝐢 𝐢𝐮 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐚𝐧𝐡 𝐥𝐚̣𝐢 𝐠𝐡𝐞𝐧 🤭💋

𝐒𝐩𝐚 𝐐𝐮𝐲́ 𝐗𝐢𝐧𝐡 _ 𝐇𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐭𝐫𝐚̉ 𝐠𝐨́𝐩 𝟎% 𝐥𝐚̃𝐢 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭
𝐈𝐛 đ𝐞̂̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 🥰

15/10/2022

Đ𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̣𝐨 𝐠𝐨̣̂𝐢 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧, 𝐜𝐨́ 𝐜𝐡𝐨̂̃ 𝐨̛̉ 𝐦𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐢́ 𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐯 𝐨̛̉ 𝐱𝐚.

Photos from Thẩm Mỹ Minh Quý's post 14/10/2022

💥💥💥𝐓𝐀̣𝐈 𝐒𝐀𝐎 𝐋𝐀̣𝐈 𝐁𝐈̣ Đ𝐀𝐔 𝐕𝐀𝐈 𝐆𝐀́𝐘💥💥💥
👉𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧
- Đ𝐚̂𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐲𝐞̂́𝐧 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐢̣ đ𝐚𝐮 𝐯𝐚𝐢 𝐠𝐚́𝐲 , 𝐭𝐚̆́𝐦 𝐦𝐮𝐨̣̂𝐧 𝐬𝐚𝐮 𝟏𝟗𝐡 𝐭𝐨̂́𝐢
- 𝐔𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐥𝐚̣𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐥𝐚̀𝐦 𝐜𝐡𝐨 𝐦𝐚̣𝐜𝐡 𝐦𝐚́𝐮 𝐜𝐨 𝐥𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐞̀𝐧 𝐥𝐞̂𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐝𝐚̂𝐲 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐨̛̉ 𝐯𝐮̀𝐧𝐠 𝐜𝐨̂̉ 𝐠𝐚̂𝐲 đ𝐚𝐮 𝐯𝐚𝐢 𝐠𝐚́𝐲
- 𝐋𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐯𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠, 𝐧𝐠𝐨̂̀𝐢 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐡𝐨̀𝐚 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐦𝐚́𝐲 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐮̛ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐥𝐚̂𝐮
- 𝐆𝐚𝐧 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐤𝐞́𝐦 𝐦𝐚́𝐮 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐬𝐚̣𝐜𝐡 𝐬𝐞̃ 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐚̆́𝐜 𝐧𝐠𝐡𝐞̉𝐧 𝐠𝐚̂𝐲 𝐫𝐚 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 đ𝐚𝐮 𝐦𝐨̉𝐢 𝐭𝐡𝐨𝐚́𝐢 𝐡𝐨́𝐚 đ𝐨̂́𝐭 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐜𝐨̂̉
😱 𝐁𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐧
- Đ𝐚𝐮 𝐦𝐨̉𝐢 𝐯𝐚𝐢 , đ𝐚𝐮 𝐦𝐨̉𝐢 𝐜𝐨̂̉ đ𝐚𝐮 𝐦𝐨̉𝐢 𝐜𝐨̛ 𝐝𝐚̂̃𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐚̣𝐧𝐠 đ𝐚𝐮 đ𝐚̂̀𝐮 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐮̉ , 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐬𝐮𝐲 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐜𝐡𝐢́ 𝐧𝐡𝐨̛́ ( 𝐧𝐠𝐮𝐲 𝐜𝐨̛ 𝐛𝐢̣ 𝐭𝐚𝐢 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐜𝐚𝐨 )
- 𝐆𝐢𝐚̂́𝐜 𝐧𝐠𝐮̉ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐬𝐚̂𝐮
- 𝐓𝐞̂ 𝐛𝐢̀ 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐚𝐲

𝐇𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 Đ𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐮̀𝐲 𝐥𝐚̀ đ𝐚̣𝐢 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 𝐨̛̉ 𝐤𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐧𝐠𝐚̃ 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐮̀𝐧𝐠 𝐜𝐨̂̉, 𝐜𝐨́ 𝐭𝐚́𝐜 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐚̣𝐨 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐝𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐥𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐯𝐚̀ đ𝐮̛𝐚 𝐜𝐚̣̆𝐧 𝐛𝐚̃ 𝐱𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐝𝐮̛𝐨̛́𝐢, 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐭𝐚̆́𝐜 𝐧𝐠𝐡𝐞̃𝐧 𝐬𝐞̃ 𝐭𝐚̆́𝐜 𝟕 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐥𝐚̣𝐜 𝐧𝐡𝐮̛: Đ𝐨̂́𝐜 𝐦𝐚̣𝐜𝐡, 𝐁𝐚̀𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐤𝐢𝐧𝐡, Đ𝐚̣𝐢 𝐭𝐫𝐚̀𝐧𝐠, 𝐓𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐭𝐫𝐚̀𝐧𝐠, 𝐓𝐚𝐦 𝐭𝐢𝐞̂𝐮, Đ𝐨̛̉𝐦 𝐤𝐢𝐧𝐡, 𝐕𝐢̣ 𝐤𝐢𝐧𝐡....

Đ𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐮̀𝐲 𝐭𝐚̆́𝐜 𝐧𝐠𝐡𝐞̃𝐧 𝐬𝐞̃ 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐛𝐚́𝐧 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐧𝐚̃𝐨 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐦𝐚́𝐮, 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠, 𝐤𝐡𝐢́ 𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐞̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐯𝐮̀𝐧𝐠 đ𝐚̂̀𝐮 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐭𝐨̛́𝐢 đ𝐚𝐮 đ𝐚̂̀𝐮 𝐜𝐡𝐨́𝐧𝐠 𝐦𝐚̣̆𝐭, 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐮̉, 𝐡𝐚𝐲 𝐪𝐮𝐞̂𝐧, 𝐫𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐨́𝐜. Đ𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐮̀𝐲 𝐭𝐚̆́𝐜 𝐧𝐠𝐡𝐞̃𝐧 𝐥𝐚̀𝐦 𝐜𝐡𝐨 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐥𝐚̣𝐜 𝐯𝐮̀𝐧𝐠 𝐯𝐚𝐢 𝐭𝐚̆́𝐜 𝐧𝐠𝐡𝐞̃𝐧. 𝐃𝐚̂̃𝐧 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐜𝐮̣𝐜 𝐦𝐚́𝐮 𝐮̛́ 𝐨̛̉ đ𝐚̂̀𝐮, 𝐭𝐚𝐢 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧, 𝐯𝐢𝐞̂𝐦 𝐤𝐡𝐨̛́𝐩 𝐯𝐚𝐢, 𝐭𝐞̂ 𝐭𝐚𝐲, 𝐜𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐨̛ 𝐤𝐡𝐨̛́𝐩 𝐯𝐚𝐢.

📣📣📣 𝐊𝐡𝐢 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐫𝐞̂𝐧, 𝐛𝐚̣𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐪𝐮𝐚𝐧 👉👉𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐩𝐡𝐚́𝐩 👈👈
- 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐚̆́𝐦 𝐦𝐮𝐨̣̂𝐧 𝐬𝐚𝐮 𝟏𝟗𝐡
- 𝐇𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐞̂́ 𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐥𝐚̣𝐧𝐡
- 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̉ 𝐠𝐨̂́𝐢 𝐜𝐚𝐨
- 𝐓𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐝𝐮̣𝐜 đ𝐞̂̀𝐮 đ𝐚̣̆𝐧
- 𝐒𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́𝐩 đ𝐚̉ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐥𝐚̣𝐜 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐚𝐧 𝐭𝐚̆́𝐜 𝐧𝐠𝐡𝐞̉𝐧 , 𝐛𝐚̀𝐢 đ𝐨̣̂𝐜 𝐭𝐨̂́ 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐚̀𝐧 𝐚̂̉𝐦
𝐓𝐑𝐈̣ 𝐋𝐈𝐄̣̂𝐔 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐒𝐀̂𝐔 𝐂𝐎̂̉ - 𝐕𝐀𝐈 - 𝐆𝐀́𝐘 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐂𝐮̛́𝐮.

✔️ 𝐕𝐮̀𝐧𝐠 𝐜𝐨̂̉ - 𝐯𝐚𝐢 - 𝐠𝐚́𝐲 𝐭𝐡𝐮̛ 𝐠𝐢𝐚̃𝐧, 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐬𝐮̛̣ đ𝐚𝐮 𝐧𝐡𝐮̛́𝐜, 𝐜𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐨̛, 𝐦𝐞̣̂𝐭 𝐦𝐨̉𝐢.

✔️ 𝐃𝐚 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐨, 𝐦𝐢̣𝐧 𝐦𝐚̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐨̛̀ 𝐤𝐡𝐢́ 𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐮 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐡𝐨̛𝐧.

✔️ 𝐃𝐞̂̃ 𝐝𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐢 𝐯𝐚̀𝐨 𝐠𝐢𝐚̂́𝐜 𝐧𝐠𝐮̉, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨̀𝐧 𝐭𝐫𝐚̆̀𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐜, 𝐤𝐡𝐨́ 𝐧𝐠𝐮̉.

✔️ 𝐂𝐨̛ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐤𝐡𝐨̉𝐞 𝐤𝐡𝐨𝐚̆́𝐧, 𝐭𝐫𝐚̀𝐧 đ𝐚̂̀𝐲 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐝𝐚̣̂𝐲, 𝐭𝐚̂𝐦 𝐭𝐫𝐚̣𝐧𝐠.

𝐅𝐞𝐞𝐝𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐜𝐮̉𝐚 𝐊𝐇 𝐦𝐚̆́𝐜 𝐯𝐚̂́𝐧 đ𝐞̂̀ đ𝐚𝐮 𝐦𝐨̉𝐢 𝐯𝐚𝐢 𝐠𝐚́𝐲 𝐥𝐚̂𝐮 𝐧𝐚̆𝐦, đ𝐢 𝐭𝐢̀𝐦 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚̉. 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐬𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐥𝐚̀𝐦 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐂𝐮̛́𝐮 đ𝐚̃ 𝐜𝐨́ 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 , đ𝐨̛̃ đ𝐚𝐮 𝐦𝐨̉𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐪𝐮𝐚𝐲 đ𝐚̂̀𝐮 𝐝𝐞̂̃ 𝐝𝐚̀𝐧𝐠.

𝐒𝐩𝐚 𝐐𝐮𝐲́ 𝐗𝐢𝐧𝐡 _ H**e Beauty Academy
🕹𝐶𝑜̂̉𝑛𝑔 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑛 Đ𝑎 𝐾ℎ𝑜𝑎 𝑃ℎ𝑢́ 𝐵𝑖̀𝑛ℎ

📞0️⃣3️⃣3️⃣3️⃣.3️⃣1️⃣3️⃣.3️⃣7️⃣3️⃣

13/10/2022

Tiêm cân chỉnh khuôn mặt cho Nàng ạ

12/10/2022

𝐂𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐦𝐚̂̃𝐮 𝐛𝐞́𝐨 𝐤𝐡𝐮̉𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐠𝐨̣𝐭 𝐦𝐨̛̃ 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐈𝐅 𝟏𝟔:𝟖 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐲 𝐤𝐡𝐨𝐚🥰

𝐘/𝐜 𝐍𝐮̛̃ 𝐜𝐚̂𝐧 𝐧𝐚̣̆𝐧𝐠 >𝟖𝟎𝐤𝐠
𝐍𝐚𝐦 𝐜𝐚̂𝐧 𝐧𝐚̣̆𝐧𝐠 >𝟗𝟎𝐤𝐠

Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐚̀𝐢 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐠𝐨́𝐢 𝐬𝐩 𝐥𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝟏𝟒𝐭𝐫

11/10/2022

Nếu chưa trải nghiệm gội dưỡng sinh bên em Quý thì tiếc lắm khách ạ🥰🥰🥰

Videos (show all)

𝐃𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝟏 𝐬𝐮𝐚̂́𝐭 𝐦𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 𝐛𝐨𝐝𝐲 𝐭𝐡𝐮̛ 𝐠𝐢𝐚̃𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧, 𝐜𝐡𝐨 𝐩𝐡𝐞́𝐩 𝐜𝐨̂̉ 𝐦𝐚́𝐲 𝐧𝐚̀𝐲 𝐧𝐠𝐡𝐢̃ 𝐧𝐠𝐨̛𝐢 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐮́𝐭 𝐧𝐡𝐞́...
Chỉ là TẨY DA CHẾT thôi mờ🥰🥰🥰---------𝐒𝐩𝐚 𝐐𝐮𝐲́ 𝐗𝐢𝐧𝐡_Hebe Beauty Academy🕹𝐶𝑜̂̉𝑛𝑔 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑛 Đ𝑎 𝐾ℎ𝑜𝑎 𝑃ℎ𝑢́ 𝐵𝑖̀𝑛ℎ📞0️⃣3️⃣3️...
Đ𝐨̂̉𝐢 𝐠𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐥𝐚̀ đ𝐨̂̉𝐢 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̉𝐲 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 đ𝐨́ 𝐓𝐚̂𝐦 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 - 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐩𝐡𝐮́𝐜 𝐡𝐚̣̂𝐮 𝐫𝐚 𝐛𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐮 - 𝐜𝐚́𝐢 𝐧𝐞...
𝐂𝐚́𝐜 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐂𝐨́ 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐭𝐚̣𝐢 𝐬𝐚𝐨 𝐠𝐨̣̂𝐢 đ𝐚̂̀𝐮 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐞𝐦 𝐐𝐮𝐲́ 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐡𝐨𝐭 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐚̣?⚡Đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐧𝐡...
Gội là phải Phê🥰
Đ𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̣𝐨 𝐠𝐨̣̂𝐢 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧, 𝐜𝐨́ 𝐜𝐡𝐨̂̃ 𝐨̛̉ 𝐦𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐢́ 𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐯 𝐨̛̉ 𝐱𝐚.
Tiêm cân chỉnh khuôn mặt cho Nàng ạ
Combo mày môi vừa dứt kim ạ
Mở góc mắt kéo dài đầu mắt cho khách hàng được 5 ngày , chuẩn bị cắt chỉ ạ❤️

Category

Telephone

Website

Address


Tổ 4, Thị Trấn Hương Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên
Thái Nguyên

Other Health spas in Thái Nguyên (show all)
Medic Roller Thái Nguyên Medic Roller Thái Nguyên
Cách Mạng Tháng 8
Thái Nguyên, 24000

Medic Roller - Cùng Spa,Thẩm mỹ viện thăng hoa sắc đẹp giúp bạn Vua trị mụn 2009

Thẩm Mỹ Ngọc Ánh Thẩm Mỹ Ngọc Ánh
99a Đường Bắc Nam Phường Gia Sàng
Thái Nguyên, 2400

Vua Trị Nám

Trị Thâm Vĩnh Viễn - Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Manta Thái Nguyên Trị Thâm Vĩnh Viễn - Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Manta Thái Nguyên
68 Minh Cầu
Thái Nguyên, 240000

+93792 đã sử dụng dịch vụ tại VTM Manta

SHOP HUYỀN RUBY SHOP HUYỀN RUBY
Nam Hoà/Đồng Hỷ
Thái Nguyên

MỸ PHẨM CHÍNH HÃNG HÀN QUỐC �� TÂM ĐI ĐÔI VỚI THÀNH CÔNG ��

Thảo Dược Thiên Nhiên-Chăm Sóc Sức Khoẻ Thảo Dược Thiên Nhiên-Chăm Sóc Sức Khoẻ
Thái Nguyên
Thái Nguyên, 24000

hotroduonghohap

Xông Hơi Massage An Bình Xông Hơi Massage An Bình
Số 157 Phạm Văn Đồng, Quốc Lộ 3
Thái Nguyên, 24709

Mai Mai Spa Mai Mai Spa
Thái Nguyên

Thẩm Mỹ Công Nghệ Cao - Điều Trị Các Vấn Đề Về Da -Trị Mụn - Trị Sẹo-Tr?

Trung Tâm Đào Tạo Nghề Thẩm Mỹ Nhung Spa SamSung Thái Nguyên Trung Tâm Đào Tạo Nghề Thẩm Mỹ Nhung Spa SamSung Thái Nguyên
Nhung Spa Cơ Sở 2 Cổng Nam SamSung
Thái Nguyên, 20000

đào tạo học viện các nghành Spa,phun xăm,nail,mi...đảm bảo thành thạo nghề sau

Hồng Nhung Spa Hồng Nhung Spa
Ngã Rẽ Thứ 2, Rẽ Phải Tái định Cư An Bình
Thái Nguyên, 250000

Uy tín, chất lượng, đặt trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu, là trách nh

Thẩm Mỹ Alisa cơ sở Thái Nguyên Thẩm Mỹ Alisa cơ sở Thái Nguyên
112/1 Dương Tự Minh/Quang Trung, Tp Thái Nguyên (Cách Ngã 3 Mỏ Bạch
Thái Nguyên, 24000

cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - AN TOÀN

Thẩm Mỹ Bích Hằng Thẩm Mỹ Bích Hằng
Số 540 Đường Quang Trung Phường Thịnh Đán TP. Thái Nguyên
Thái Nguyên, 24000

Bích Hằng - Chuyên gia phun xăm, điêu khắc lông mày BROWN & LASH, Phun môi Châu Âu, Ph