UBND phường Nông Trang

UBND phường Nông Trang

Trang mạng xã hội chính th ức của UBND phường Nông Trang. N ơi cập nhật tình hình

Operating as usual

Photos from UBND phường Nông Trang 's post 31/03/2022

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG NÔNG TRANG TỔ CH ỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, HỌC T ẬP NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KH ÓA XIII)

ng ngày 31/03/2022, Đảng uỷ phường Nô ng Trang đã tổ chức Hội ng hị nghiên cứu, học tập, qu án triệt, tuyên truyền Kết luận, Q uy định của Hội nghị lần t hứ 4 Ban chấp hành Trung ươ ng Đảng (khoá XIII); tổ chức đ ợt sinh hoạt chính trị về x ây dựng , chỉnh đốn Đảng và hệ thố ng chính trị.
Đ ến dự với hội nghị có đồ ng chí Phạm Văn Mến - Ủy vi ên BTV Thành ủy - Chủ tị ch UBMTTQ thành phố Việt Trì - B áo cáo viên hội nghị. Về ph ía đại biểu phường Nông Trang có đ /c Nguyễn Đức Trung - Thành ủy vi ên - Bí thư Đảng uỷ phườ ng cùng các đ/c Thường trực Đả ng uỷ, Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Lãnh đạo UBND, các đ/c là Trưở ng các đoàn thể chính trị c ủa phường, các đ/c Đảng viên c ủa các chi bộ trực thuộc Đả ng bộ phường.
T ại Hội nghị, đồng chí Phạm V ăn Mến đã trình bày với H ội nghị những nội dung chính và m ột số điểm mới của Nghị quy ết Hội nghị Trung ương 4 kh óa XIII về xây dựng, chỉnh đ ốn Đảng. Theo đó, trong những n ăm tới phải đặc biệt coi trọ ng và đẩy mạnh hơn nữa cô ng tác xây dựng, chỉnh đốn Đả ng toàn diện về chính trị, tư tưở ng, đạo đức, tổ chức bộ m áy, tổ chức cơ sở đảng và đả ng viên, cán bộ, công tác ki ểm tra, giám sát, kỷ luật đả ng, xây dựng mối quan hệ m ật thiết với nhân dân, dựa v ào dân để xây dựng Đảng; đ ấu tranh phòng, chống tham nhũng, ti êu cực và tiếp tục đổi m ới mạnh mẽ phương thức lãnh đ ạo của Đảng trong điều kiện m ới. Nghị quyết Trung ương 4 Kho ́a XIII đặt ra vấn đề rộ ng hơn là xây dựng, chỉnh đ ốn Đảng và hệ thống chính t rị trong sạch, vững mạnh.
Ph át biểu chỉ đạo tại Hội ng hị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Thà nh ủy viên - Bí thư Đả ng uỷ phường nhấn mạnh, để K ết luận 21 đi vào cuộc số ng thiết thực, hiệu quả, đòi h ỏi phải có sự vào cuộc c ủa cả hệ thống. Từng tổ ch ức đảng, mỗi cán bộ, đảng vi ên, trước hết là cán bộ c hủ chốt, người đứng đầu các c ấp cần nắm vững những nội du ng cơ bản, cốt lõi của K ết luận; nhận thức rõ trách nhi ệm của mình; gương mẫu trong lã nh đạo, chỉ đạo cụ thể h óa và triển khai thực hiện K ết luận với tinh thần quyết li ệt, quyết tâm cao nhất.
Q ua đó, giúp cho từng cán bộ, đảng viên của phường có ý th ức rèn luyện, học tập nâng c ao nhận thức về tư tưởng chí nh trị, đạo đức, lối sống; n ắm vững các chủ trương, chính sá ch của Đảng; pháp luật của N nước; phấn đấu hoàn thành t ốt nhiệm vụ được giao.

Photos from UBND phường Nông Trang 's post 30/12/2021

HĐND PHƯỜNG NÔNG TRANG TỔ CH ỨC KỲ HỌP THỨ BA, KHOÁ X NHI ỆM KỲ 2021-2026

ng ngày 30/12/2021, HĐND phường Nông Tra ng tổ chức kỳ họp thứ ba, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ h ọp nhằm đánh giá tình hình ho ạt của động HĐND, nhiệm vụ ph át triển kinh tế - xã h ội năm 2021, nhiệm vụ trọng t âm năm 2022; thông qua m ột số các báo cáo, Tờ trì nh, dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp .
Dự kỳ h ọp có đồng chí Đặng Trần Mi nh và các ông bà đại bi ểu HĐND TP tại đơn vị b ầu cử số 4 cùng các đồ ng chí trong Đảng ủy – HĐ ND – UBND – UBMTTQ, trưởng c ác ngành, đoàn thể phường; các ô ng bà là đại biểu HĐND phường .
T ại kỳ họp đại diện thường tr ực HĐND, lãnh đạo UBND phường đã b áo cáo kết quả nhiệm vụ ph át triển kinh tế - xã h ội; kết quả hoạt động của HĐ ND, phường năm 2021, triển khai nhi ệm vụ trọng tâm năm 2022. Th eo báo cáo đánh giá, năm 20 21, trong điều kiện khó khăn do dị ch bệnh Covid -19 diễn biến ph ức tạp đã ảnh hưởng không n hỏ đến việc triển khai các nhi ệm vụ. Song với sự lãnh đ ạo chỉ đạo quyết liệt, có trọ ng tâm trọng điểm của Đảng ủy, sự điều hành của chính quy ền và sự vào cuộc tích c ực của cả hệ thống chính t rị, nên tình hình phát triển ki nh tế - xã hội của phườ ng cơ bản ổn định và ph át triển. Tổng thu ngân sách n nước ước đạt trên 15 tỷ đồ ng; Văn hóa – xã hội có nhi ều đổi mới. Các chính sách an si nh xã hội được đảm bảo, k ịp thời, đời sống nhân dân cơ b ản ổn định… Công tác phòng chố ng dịch bệnh Covid – 19 đư ợc triển khai quyết liệt, hiệu q uả; ANCT, TTATXH được đảm bảo, qu ốc phòng an ninh được giữ vững…
Về hoạt động của HĐND phường, n ăm 2021 HĐND phường đã từng bư ớc được kiện toàn về tổ ch ức, đổi mới phương thức hoạt độ ng. Các kỳ họp đều đảm b ảo đúng trình tự, công khai, d ân chủ có chất lượng, các v ăn bản trình tại kỳ họp đư ợc chuẩn bị ngắn gọn, đảm b ảo nội dung, chương trình kỳ h ọp. Công tác giám sát tiếp t ục được quan tâm triển khai th ực hiện sát sao, trong năm, Thườ ng trực HĐND, các ban của HĐ ND phường đã thực hiện 3 cu ộc giám sát chuyên đề. Hoạt độ ng chất vấn, trả lời chất v ấn tại các kỳ họp từng bư ớc được cải tiến, nhiều đại bi ểu đã thực hiện quyền chất v ấn với UBND và các ngành, đ áp ứng được tâm tư nguyện vọ ng của cử tri, góp phần tí ch cực trong việc nâng cao hi ệu quả hoạt động của HĐND phườ ng và đóng góp quan trọ ng vào nhiệm vụ phát triển ki nh tế - xã hội, giữ vữ ng ANCT – TTATXH trên địa b àn phường...
N ăm 2022, HĐND, UBND phường tiếp t ục tập trung lãnh đạo, chỉ đ ạo, triển khai và thực hiệu hi ệu quả các Chỉ thị, Nghị quy ết các cấp; đẩy mạnh các nhi ệm vụ phát triển kinh tế - v ăn hóa - xã hội, tiếp t ục triển khai quyết liệt các bi ện pháp trong công tác phòng chố ng dịch bệnh Covid – 19; HĐ ND phường chuẩn bị tốt các kỳ h ọp, các hội nghị tiếp xúc cử t ri; tăng cường công tác kiểm t ra, giám sát …

UB ND phường báo cáo tình hình th ực hiện dự toán ngân sách N nước năm 2021, dự toán, t hu chi ngân sách và phương án ph ân bổ ngân sách năm 2022; b áo cáo thẩm tra của Ban ph áp chế, Ban kinh tế HĐND phườ ng; trả lời ý kiến, kiến ng hị của cử tri, chất vấn và t rả lời chất vấn…
Kỳ h ọp thứ ba HĐND phường cũng đã thô ng qua các tờ trình và dự th ảo Nghị quyết về tổ chức c ác kỳ họp năm 2022 của thườ ng trực HĐND phường và thông q ua các dự thảo Nghị quyết về nhi ệm vụ phát triển kinh tế - xã h ội; dự toán và phân bổ ng ân sách phường năm 2022...
S au 1/2 ngày làm việc khẩn trươ ng, trách nhiệm, kỳ họp thứ ba HĐ ND phường Nông Trang khoá X, nhi ệm kỳ 2021 - 2026 đã thà nh công tốt đẹp, đảm bảo n ội dung, chương trình đã đề ra ./.

19/11/2021

Đại dịch Covid-19 đã lấy đi si nh m.ạ.n.g của 23.476 người Việt, tro ng số đó có cả trẻ em, phụ nữ mang thai. Đặc bi ệt, Có những cán bộ, chiến sĩ, bác sĩ, những người đã xu ng phong lên tuyến đầu chống dị ch, rồi mãi mãi nằm lại tro ng nỗi đau xót của nhân d ân cả nước, của gia đình và nhữ ng người ở lại.

Tưởng nhớ những ngư ời đã không may mất vì Covid- 19, chia sẻ nỗi đau với g ia đình của người thân mất vì dị ch bệnh cũng như chia sẻ v ới tất cả mọi người vừa gắ ng gượng trải qua đại dịch, hưở ng ứng lời kêu gọi của Uỷ b an Trung ương Mặt trận Tổ qu ốc Việt Nam, mỗi người hãy cù ng thắp lên ngọn nến để tưở ng niệm những người đã mất, nhữ ng cán bộ, chiến sĩ, y b ác sĩ đã hi sinh trong dị ch bệnh Covid-19.

Mỗi người một tấm lò ng, hãy cùng nhau lan toả thô ng điệp yêu thương.

Cùng nhau, chúng ta ch ắc chắn sẽ chiến thắng Covid-19.

, ,

Photos from UBND phường Nông Trang 's post 05/11/2021

CÁC DOANH NGHIỆP CHUNG TAY Ủ NG HỘ PHÒNG, CHỐNG COVID-19
Tro ng 2 ngày 4-5/11/2021, Tại UBND phườ ng Nông Trang, các đồng chí thườ ng trực Đảng uỷ - HĐND - UB ND - UB MTTQ đã dự bu ổi tiếp nhận ủng hộ phòng chố ng covid-19 của các doanh nghiệp.
Trư ớc những diễn biến phức tạp c ủa dịch covid-19 trên địa bàn phườ ng trong thời gian vừa qua và hưở ng ứng lời kêu gọi của Uỷ b an MTTQ tỉnh Phú Thọ, Công ty Cổ ph ần LICOGI 14 đã ủng hộ 20 tri ệu đồng tiền mặt và vật tư y tế; Công ty Cổ phần cấp nư ớc Phú Thọ ủng hộ 20 tri ệu đồng tiền mặt và một số v ật tư khác cho phường Nông Tra ng trong công tác phòng chống dịch .
Đồ ng chí Nguyễn Đức Trung - Thà nh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường tiếp nh ận nguồn ủng hộ và trân trọ ng cảm ơn sự đóng góp c ủa các doanh nghiệp đối với cô ng tác phòng, chống dịch của phườ ng. Sự đóng góp, ủng hộ n ày là nguồn động viên lớn c ho hệ thống chính trị của phườ ng, cho các lực lượng tuyến đ ầu trong công tác phòng, chống dị ch trên địa bàn.

Photos from UBND phường Nông Trang 's post 26/10/2021

NÔNG TRANG HỖ TRỢ COVID C HO NGƯỜI NGHÈO

Do ả nh hưởng của đại dịch COVID-19, nh ất là việc thực hiện giãn cá ch xã hội kéo dài, nhiều ngư ời dân gặp khó khăn về đ ời sống, đặc biệt là các hộ ngh èo. Nhưng vào lúc gian nan đó, các tổ chức chính trị cù ng toàn xã hội phường Nông Tra ng đã có nhiều hoạt động ch ăm lo cho người nghèo, góp ph ần giúp bà con, vơi bớt k khăn, nỗ lực vươn lên.
Đ ặc biệt, với tinh thần “Cả nư ớc chung tay vì người nghèo - khô ng để ai bị bỏ lại ph ía sau”, tiếp tục ưu tiên bố t nguồn lực từ ngân sách n nước và huy động các ngu ồn lực xã hội hợp pháp kh ác phục vụ hiệu quả cho cô ng tác xóa đói, giảm nghèo, hỗ t rợ người nghèo, bảo đảm an si nh xã hội.
ng ngày 26/10/2021,UBMTTQ phối hợp với UB ND phường Nông Trang đã trao 13 su ất quà cho 13 hộ gia đì nh nghèo và cận nghèo trên đ ịa bàn.

Vi ệc hỗ trợ cho người nghèo là trá ch nhiệm của toàn xã hội là n ét đẹp truyền thống tương thân, tươ ng ái của dân tộc. Với sự qu an tâm, chăm lo kịp thời c ủa các cấp ủy Đảng, chính quy ền, MTTQ, các tổ chức, đoàn t hể, các doanh nghiệp, các nhà h ảo tâm, nhân dân, chắc chắn c ác gia đình chính sách, người ngh èo sẽ giúp bà con, vơi b ớt khó khăn, nỗ lực vươn lê n./

25/10/2021

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐ NG COVID-19
TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÊN Đ ỊA BÀN PHƯỜNG NÔNG TRANG


Hi ện nay trước tình hình dịch bệ nh Covid-19 tiếp tục diễn biến ph ức tạp trên toàn thế giới và đ ịa phương. Để chủ động phòng, chố ng bệnh viêm đường hô hấp c ấp do chủng mới corona gây ra .
Ủy b an nhân dân phường Nông Trang k êu gọi người dân cần chủ độ ng nâng cao ý thức bảo vệ s ức khỏe bản thân và cộng đồ ng, tự giác thực hiện những khuy ến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế về c ác việc nên làm, không nên l àm để phòng chống dịch COVID-19. Đề c ao ý thức tự dự phòng, tự ch ăm sóc sức khỏe, tăng cường di nh dưỡng và thể lực để nâ ng cao sức đề kháng của b ản thân và gia đình. Điều qu an trọng nhất vẫn là thường xuy ên rửa tay với xà phòng ho ặc dung dịch sát khuẩn, hạn c hế tụ tập đông người, thường xuy ên vệ sinh các bề mặt đồ v ật, tiếp tục thực hiệntheo “Thông đi ệp 5K: Khẩu trang – Khử khu ẩn – Khoảng cách – Không tụ t ập – Khai báo y tế”:
KH ẨU TRANG: Bắt buộc đeo khẩu tra ng khi ra khỏi nhà. Đeo kh ẩu trang vải thường xuyên tại n ơi công cộng, nơi tập trung đô ng người; đeo khẩu trang y tế t ại các cơ sở y tế, k hu cách ly. Nghị định 117/2020/NĐ-CP, sẽ tă ng mạnh mức xử phạt đối v ới hành vi không đeo khẩu tra ng nơi công cộng khi có y êu cầu để phòng dịch và có hi ệu lực từ ngày 15/11/2020. Cụ t hể, tại khoản điểm a khoản 1 Đi ều 12 Nghị định 117, quy đị nh phạt tiền từ 1 triệu đồ ng đến 3 triệu đồng đối v ới hành vi không thực hiện bi ện pháp bảo vệ cá nhân đ ối với người tham gia chống dị ch và người có nguy cơ m ắc bệnh dịch theo hướng dẫn c ủa cơ quan y tế.
K HỬ KHUẨN: Rửa tay thường xuyên bằ ng xà phòng hoặc dung dịch s át khuẩn tay. Vệ sinh các bề m ặt/ vật dụng thường xuyên tiếp x úc (tay nắm cửa, điện thoại, m áy tính bảng, mặt bàn, ghế…). G iữ vệ sinh, lau rửa và để n cửa thông thoáng.
KHOẢ NG CÁCH: Giữ khoảng cách khi ti ếp xúc với người khác.
KHÔ NG TỤ TẬP đông người .
KH AI BÁO Y TẾ: Khai báo y tế tr ực tuyến qua ứng dụng phòng, chố ng dịch COVID-19 Quốc gia (PC-COVID) và thườ ng xuyên cập nhật tình trạng s ức khỏe trên các ứng dụng này .
Dừ ng tổ chức đối với các ho ạt động văn hóa, lễ hội, ng hệ thuật, nghi lễ tôn giáo, t hể dục - thể thao các sự ki ện, hoạt động tập trung đông ngư ời tại địa điểm công cộng; Dừ ng hoạt động các cơ sở ki nh doanh dịch vụ có nguy cơ l ây nhiễm cao như: Rạp chiếu ph im, vũ trường, karaoke, quán bar, massa ge, xông hơi, quán Internet, trò ch ơi điện tử, bi-a, spa làm đ ẹp; nhà hàng quán ăn uống khô ng phục tại chỗ.
Dừ ng các hoạt động cưới, hỏi; đ ối với đám hiếu tổ chức g ọn, nhanh, hạn chế số lượng ngư ời tham dự, đảm bảo nguyên t ắc về phòng chống dịch bệnh.
K hi có dấu hiệu sốt, ho, k thở hãy gọi điện cho đườ ng dây nóng của Bộ Y tế 19009095 ho ặc đường dây nóng của y tế đ ịa phương để được tư vấn, hỗ t rợ, hướng dẫn đi khám bệnh đ ảm bảo an toàn.
Đườ ng dây nóng phục vụ công t ác phòng chống dịch covid-19
- Ô ng Nguyễn Ngọc Anh-Chủ tịch UBND phườ ng : 0983.577.688
- Bà Lê T hị Thu Hồng – Trưởng Trạm y tế phườ ng: 0968.051972
- Ô ng Lê Kiên Cường – Trưởng Cô ng an phường: 0986.727.889
C án bộ và nhân dân phường Nô ng Trang cùng chung tay quyết t âm phòng, chống dịch bệnh viêm đườ ng hô hấp cấp do vi r út Corona gây ra.
Vì “Chống dịch n chống giặc”
Vì một Việt Nam kh ỏe mạnh, hãy chung tay đẩy l ùi dịch bệnh./

Photos from UBND phường Nông Trang 's post 14/10/2021

NÔNG TRANG TRIỂN KHAI THU TH UẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHI ỆP BẰNG HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ TR ÊN ĐỊA BÀN
Ng ày 13/10/2021, UBND phường Nông Trang tổ ch ức hội nghị triển khai công t ác thu thuế sử dụng đất p hi nông nghiệp năm 2021 bằng Bi ên lai điện tử. Dự hội ng hị có Hội đồng tư vấn th uế, Tài chính-Kế toán, Địa chính - X ây dựng, đội Thuế, Trưởng các k hu phố và 134 ông bà Tổ trưở ng dân phố trên địa bàn.
H ội nghị đã nghe cán bộ Ủy nhi ệm thu thông báo Kế hoạch tri ển khai thực hiện của UBND Thà nh phố, Quyết định áp dụng bi ên lai thu thuế SDĐPNN bằng hì nh điện tử, hướng dẫn những n ội dung liên quan về kiểm t ra, chuẩn hóa dữu liệu sổ bộ th uế sử dụng đất phi nông nghi ệp năm 2021; rà soát, cập nh ật thông tin trên sổ bộ và chí nh sách miễn giảm theo quy định ... Tại Hội nghị cán bộ Ủy nhi ệm thu giới thiệu và hướng d ẫn đầy đủ các tiện ích cũ ng như các nội dung triển kh ai sử dụng Biên lai thu th uế sử dụng đất phi nông nghi ệp bằng hình thức điện tử.
Đư ợc biết, Biên lai thu thuế sử dụ ng đất phi nông nghiệp bằng hì nh thức điện tử nhằm khắc ph ục các hạn chế trong quá trì nh sử dụng biên lai đặt in, đặc biệt là khâu in bi ên lai, khâu kiểm soát, chấm bộ, báo soát và đối chiếu thô ng tin. Tiết kiệm kinh phí in bi ên lai so với phương pháp truy ền thống. Kết hợp triển khai bi ên lai điện tử với nộp th uế điện tử đối với thuế sử dụ ng đất PNN. Minh bạch thông t in nộp thuế; Giảm chi phí qu ản lý và trên 90% thời gi an của cán bộ thuế và U NT; không phải tổ chức in; khô ng phải bảo quản biên lai; khô ng phải chấm bộ thuế; cán bộ U NT chủ động cập nhật thông t in NNT gửi cơ quan thuế; Gi ảm thời gian, chi phí thực hi ện thủ tục nộp thuế; số li ệu nộp thuế chính xác kịp th ời; NNT dễ dàng khai thác, t ra cứu BL khi cần…
C ải cách thủ tục hành chính, t ạo điều kiện thuận lợi cho ngư ời nộp thuế thực hiện nghĩa vụ th uế đối với ngân sách nhà nư ớc là hướng đi phù hợp v ới xu thế phát triển, hiện đ ại hóa công tác quản lý th uế của các nước, nhất là tro ng bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ti ếp tục có những diễn biến ph ức tạp như hiện nay.
Đ ối với người nộp thuế, sau k hi nộp thuế xong có thể t ra cứu thông tin nộp thuế th eo đường link (Google Chorme):
https://bienlaipnn.gdt.gov.vn/portal
* Nh ập mã số thuế
* Tra cứu
Hoặc li ên hệ số điện thoại đường d ây nóng hỗ trợ triển khai t hu thuế sử dụng đất Phi nô ng nghiệp bằng hình thức điện tử phườ ng Nông Trang:
- Đ/c: Trần Văn Lễ - Đ ội trưởng đội thuế QLXP ĐT: 0915.374.64 3
-
Đ/c: Nguyễn T. Minh Phượng - C án bộ Tài chính kiêm UNT ĐT: 0912.535.282
(Thông tin phản ánh qua đườ ng dây nóng được tiếp nhận v ào giờ hành chính của các ng ày làm việc trong tuần)

Videos (show all)

NÔNG TRANG TỔ CHỨC THÀNH CÔ NG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TR ỰC THUỘC HƯỚNG TỚI ĐẠI BỘ ĐẢ NG BỘ PHƯỜNG LẦN THỨ XII NHI ỆM KỲ 202...
NÔNG TRANG CHỈNH TRANG ĐÓN T ẾT
Trao quà tết ở Nông Tra ng 2020
PHƯỜNG NÔNG TRANG 36 NĂM Đ ỔI MỚI !

Telephone

Website

Address


1686 đường Hùng Vương, Thành Phố Việt Trì
Phu Tho
29000

Opening Hours

Monday 07:30 - 16:30
Tuesday 07:30 - 16:30
Wednesday 07:30 - 16:30
Thursday 07:30 - 16:30
Friday 07:30 - 16:30

Other Phu Tho government services (show all)
Ủy Ban MTTQ Việt Nam Phường Âu Cơ Ủy Ban MTTQ Việt Nam Phường Âu Cơ
Phu Tho

Phường Âu Cơ Thị Xã Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ

Ngũ cốc lợi sữa Mẹ Vịt Ngũ cốc lợi sữa Mẹ Vịt
441 Khu HC Tân Thành, Đồng Tâm, Thị Trấn Đoan Hùng, Đoan Hùng, Ph
Phu Tho, 294900

Ngũ cốc dinh dưỡng mẹ Vịt 💁 Lợi sữa - Mẹ Thon Con Khỏe - Đầy Đủ Dưỡng Chất

Sân bóng đá cỏ nhân tạo Nhà Thi Đấu TX Phú Thọ Sân bóng đá cỏ nhân tạo Nhà Thi Đấu TX Phú Thọ
Phường Âu Cơ
Phu Tho, 290000

Liên hệ đặt sân: Mr Thạnh 0974477593

Trung Tâm Y Tế Huyện Đoan Hùng Trung Tâm Y Tế Huyện Đoan Hùng
Khu Đầu Lô, Thị Trấn Đoan Hùng, Huyện Đoan Hùng
Phu Tho, 294904

Đây là trang Fanpage chính thức của Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng

Cầu Đồng Quang Cầu Đồng Quang
Đồng Luận, Thanh Thủy, Phú Thọ
Phu Tho, 02103

Đúng ngày 19-5-2013, cây cầu Đồng Quang vắt qua sông Đà, kết nối tuyến giao thông huyết mạch Hà Nội - Phú Thọ cũng được chính thức làm lễ khởi công tại xã

Công ty Cổ phần Lilama3-3 Công ty Cổ phần Lilama3-3
Lô Số 3, Cụm KCN Bạch Hạc, Việt Trì, Phú Thọ
Phu Tho

Công ty Cổ phần LILAMA3.3

ღHạnh Phúc Là Khi Em Có Anhღ ღHạnh Phúc Là Khi Em Có Anhღ
Việt Trì
Phu Tho, TM

Tình yêu mong manh

Xã Liên Hoa Xã Liên Hoa
Xã Liên Hoa
Phu Tho, 290000

Xã Liên Hoa - Địa chỉ: Liên Hoa, Phù Ninh, Phú Thọ, Việt Nam | Cộng đồng, người Liên Hoa trên facebook | Lienhoa Town Community | Facebook

Nha Khoa Minh Quân Nha Khoa Minh Quân
Cổ Tiết , Tam Nông
Phu Tho, 19

trung tâm nha khoa uy tín tận tâm chuyên nghiệp

Phú Thọ quê hương tôi Phú Thọ quê hương tôi
Đào Xá Thanh Thủy ,
Phu Tho

thông tin về các địa điểm,địa danh,các đặc sản của quê hương Đất Tổ,,,

Bắc Bộ Club Bắc Bộ Club
Việt Trì
Phu Tho

Tuy Lộc Quê Hương Tôi Tuy Lộc Quê Hương Tôi
Xã Tuy Lộc - Huyện Cẩm Khê
Phu Tho