Biệt thự núi Ocean Front Nha Trang.

Chuyên cung cấp villa cao cấp anh nguyễn - oceanfront Nha Trang , khu villa nghĩ dưỡng cao cấp , yên

Photos from Biệt thự núi Ocean Front Nha Trang.'s post 21/12/2023

🌅 𝐁𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐓𝐡𝐮̛̣ 𝐀𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝟓 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̉ - 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐧𝐚̆̀𝐦 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 đ𝐨̂̀𝐢 𝐯𝐞𝐢𝐰 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 đ𝐢̣𝐚 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐡𝐚̉𝐢.𝐂𝐚̆𝐧 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐡𝐚̉𝐨 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐮̛ 𝐠𝐢𝐚̃𝐧 𝐛𝐞̂𝐧 𝐥𝐚̀𝐧 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐚́𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐡𝐨̂̀ 𝐛𝐨̛𝐢 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠, 𝐬𝐚̂𝐧 𝐯𝐮̛𝐨̛̀𝐧 𝐱𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐭𝐚̣𝐢 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣. 𝐇𝐚̃𝐲 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̀𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐚̆́𝐭 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐧𝐨̂́𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐛𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 đ𝐞̂̉ 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐧𝐨̂́𝐢 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐡𝐨̛𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐛𝐚̣𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐲𝐞̂𝐮 .
🌅 𝐁𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐚̣𝐢, 𝐜𝐨́ 𝐡𝐨̂̀ 𝐛𝐨̛𝐢 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠, 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐱𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂, 𝐤𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐬𝐚̂𝐧 𝐯𝐮̛𝐨̛̀𝐧 𝐫𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐫𝐚̃𝐢 𝐭𝐡𝐨𝐚́𝐧𝐠 𝐦𝐚́𝐭 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐮̃𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧. 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̆́𝐦 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐦𝐨̣𝐜, 𝐜𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐚̆́𝐦 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐇𝐨̂𝐧 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐤𝐲̀ 𝐜𝐡𝐢𝐥𝐥 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐛𝐞̀
🌿 𝗧𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗻𝗴𝗵𝗶 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗰𝗼́ 𝗾𝘂𝘆𝗲̂̀𝗻 𝘀𝘂̛̉ 𝗱𝘂̣𝗻𝗴
📌 𝖪𝗁𝗈̂𝗇𝗀 𝗀𝗂𝖺𝗇 𝗋𝗂𝖾̂𝗇𝗀 𝗍𝗎̛, 𝗄𝗈 𝖼𝗁𝗂𝖺 𝗌𝖾̉ 𝗏𝗈̛́𝗂 𝖻𝖺̂́𝗍 𝗄𝗒̀ 𝖺𝗂.
📌 𝖫𝗈̂́𝗂 đ𝗂 𝗏𝖺̀𝗈 𝗏𝗂𝗅𝗅𝖺 𝗁𝗈𝖺̀𝗇 𝗍𝗈𝖺̀𝗇 𝗍𝖺́𝖼𝗁 𝖻𝗂𝖾̣̂𝗍 𝗄𝗈 𝗀𝖺̣̆𝗉 𝖻𝖺̂́𝗍 𝗄𝗒̀ 𝗄𝗁𝖺́𝖼𝗁 𝗇𝖺̀𝗈 𝗄𝗁𝖺́𝖼.
📌 𝖪𝗁𝖺́𝖼𝗁 đ𝗎̛𝗈̛̣𝖼 𝗌𝗎̛̉ 𝖽𝗎̣𝗇𝗀 𝗍𝗈𝖺̀𝗇 𝖻𝗈̣̂ 𝗏𝗂𝗅𝗅𝖺 𝖻𝖺𝗈 𝗀𝗈̂̀𝗆 𝗍𝖺̂́𝗍 𝖼𝖺̉ 𝖼𝖺́𝖼 𝖽𝗎̣𝗇𝗀 𝖼𝗎̣ 𝗇𝖺̂́𝗎 𝖻𝖾̂́𝗉 𝗏𝖺̀ 𝖼𝖺́𝖼 𝗍𝗁𝗂𝖾̣̂𝗍 𝖻𝗂̣ 𝗀𝗂𝖺 𝖽𝗎̣𝗇𝗀 đ𝗂𝖾̣̂𝗇.
📌 𝖡𝗂𝖾̣̂𝗍 𝗍𝗁𝗎̛̣ 𝗋𝗈̣̂𝗇𝗀 𝗋𝖺̃𝗂, 𝖼𝗈́ 𝗌𝖺̂𝗇 𝗏𝗎̛𝗈̛̀𝗇 𝗍𝗁𝗈𝖺̉𝗂 𝗆𝖺́𝗂 𝗍𝗈̂̉ 𝖼𝗁𝗎̛́𝖼 𝗍𝗂𝖾̣̂𝖼 𝖡𝖡𝖰, 𝗁𝗈̂̀ 𝖻𝗈̛𝗂 𝗏𝗈̂ 𝖼𝗎̛̣𝖼 𝖼𝗈́ 𝗍𝗁𝖾̂̉ 𝗅𝖺̀ 𝗍𝗂𝖾̣̂𝖼 𝗁𝗈̂̀ 𝖻𝗈̛𝗂 𝖼𝗁𝗈 𝗀𝗂𝖺 đ𝗂̀𝗇𝗁 𝗏𝖺̀ 𝗇𝗁𝗈́𝗆 𝖻𝖺̣𝗇
📌 𝖯𝗁𝗈̀𝗇𝗀 𝗑𝗈̂𝗇𝗀 𝗄𝗁𝗈̂ 𝗑𝗂𝗇𝗁 𝗑𝖺̆́𝗇 𝖼𝗁𝗈 𝗀𝗂𝖺 đ𝗂̀𝗇𝗁.
📌 𝖡𝖾̂́𝗉 đ𝗎̛𝗈̛̣𝖼 𝗍𝗋𝖺𝗇𝗀 𝖻𝗂̣ đ𝖺̂̀𝗒 đ𝗎̉ 𝗍𝗋𝖺𝗇𝗀 𝗍𝗁𝗂𝖾̂́𝗍 𝖻𝗂̣ 𝖼𝗁𝗂̉ 𝖼𝖺̂̀𝗇 𝗆𝗎𝖺 𝗍𝗁𝗎̛́𝖼 𝖺̆𝗇 𝗍𝗎̛𝗈̛𝗂 𝗇𝗀𝗈𝗇 𝗀𝖺̂̀𝗇 𝗏𝗂𝗅𝗅𝖺 𝗍𝖺̂̀𝗆 𝟧 𝗉𝗁𝗎́𝗍 đ𝗂 𝗑𝖾 𝗆𝖺́𝗒 𝗁𝗈𝖺̣̆𝖼 𝗈̂ 𝗍𝗈̂ 𝗅𝖺̀ 𝖼𝗈́ 𝗍𝗁𝖾̂̉ 𝖼𝗁𝖾̂́ 𝖻𝗂𝖾̂́𝗇 𝗆𝗈̣̂𝗍 𝖻𝗎̛̃𝖺 𝗍𝗂𝖾̣̂𝖼 𝗁𝖺̉𝗂 𝗌𝖺̉𝗇 đ𝖺̂̀𝗒 𝗆𝖺̀𝗎 𝗌𝖺̆́𝖼.
📌 𝖭𝗁𝖺̂𝗇 𝗏𝗂𝖾̂𝗇 𝗉𝗁𝗎̣𝖼 𝗏𝗎̣ 𝗁𝗈̂̃ 𝗍𝗋𝗈̛̣ 𝗈𝗇𝗅𝗂𝗇𝖾 𝟤𝟦/𝟢𝟩 𝗆𝖺𝗇𝗀 đ𝖾̂́𝗇 𝗌𝗎̛̣ 𝗍𝗁𝗈𝖺̉𝗂 𝗆𝖺́𝗂 𝗏𝖺̀ 𝗍𝗂𝖾̣̂𝗇 𝗇𝗀𝗁𝗂 𝗇𝗁𝖺̂́𝗍 .
𝐁𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐓𝐇𝐔̛̣ 𝐍𝐔́𝐈 𝐎𝐂𝐄𝐍 𝐅𝐑𝐎𝐍𝐓 𝐍𝐇𝐀 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆
𝐓𝐮̛ 𝐕𝐚̂́𝐧:
- 𝟎𝟗𝟑𝟒 𝟕𝟎𝟐 𝟖𝟏𝟕 (𝐩𝐡𝐨𝐧𝐞/𝐢𝐦𝐞𝐬𝐬/𝐬𝐤𝐲𝐩𝐞/𝐯𝐢𝐛𝐞)
- 𝟎𝟗𝟔𝟒 𝟕𝟕𝟕 𝟎𝟓𝟕 (𝐩𝐡𝐨𝐧𝐞/𝐢𝐦𝐞𝐬𝐬/𝐬𝐤𝐲𝐩𝐞/𝐯𝐢𝐛𝐞)
- 𝟬𝟳𝟲𝟯 𝟲𝟬𝟳 𝟯𝟲𝟰 (𝐩𝐡𝐨𝐧𝐞/𝐢𝐦𝐞𝐬𝐬/𝐬𝐤𝐲𝐩𝐞/𝐯𝐢𝐛𝐞)
💌 [email protected]

Photos from Biệt thự núi Ocean Front Nha Trang.'s post 20/12/2023

🌅 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮 𝗔𝗻𝗵 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝟲 𝗽𝗵𝗼̀𝗻𝗴 𝗻𝗴𝘂̉ 𝘃𝗶𝗲𝘄 𝗯𝗶𝗲̂̉𝗻 .
💁 𝗕𝗮̣𝗻 𝗻𝗴𝗵𝗶̃ 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗻𝗮̀𝗼 𝘃𝗲̣̂ 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰 𝗻𝗴𝗮̆́𝗺 𝗯𝗶̀𝗻𝗵 𝗺𝗶𝗻𝗵 𝘃𝗮̀ 𝗵𝗼𝗮̀𝗻𝗴 𝗵𝗼̂𝗻 𝗻𝗴𝗮𝘆 𝘁𝗮̣𝗶 𝗴𝗶𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗻𝗴𝘂̉ 𝗰𝘂̉𝗮 𝗯𝗮̣𝗻?
🌿 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮 𝘁𝗼̣𝗮 𝗹𝗮̣𝗰 đ𝗼̂̀𝗶 𝗻𝘂́𝗶 𝘃𝗮̀ 𝗵𝘂̛𝗼̛́𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗶̀𝗻 𝗿𝗮 𝗯𝗶𝗲̂̉𝗻 𝗼̂𝗺 𝘁𝗿𝗼̣𝗻 𝗩𝗶̣𝗻𝗵 𝗡𝗵𝗮 𝗧𝗿𝗮𝗻𝗴.
🌿 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮 𝗥𝗶𝗲̂𝗻𝗴 𝗯𝗶𝗲̣̂𝘁 𝘆𝗲̂𝗻 𝘁𝗶̃𝗻𝗵 𝘃𝗮̀ 𝗯𝗮̣𝗻 𝘀𝗲̃ 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗮̉𝗶 𝗰𝗵𝗶𝗮 𝘀𝗲̃ 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗴𝗶𝗮𝗻 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗯𝗮̂́𝘁 𝗰𝘂̛́ 𝗮𝗶.
𝗩𝗼̛́𝗶 𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́ 𝘁𝗼̂́𝗶 𝘂̛𝘂 𝗰𝗮́𝗰 𝗴𝗼́𝗰 𝗻𝗵𝗶̀𝗻 𝗯𝗶𝗲̂̉𝗻 𝗼̂𝗺 𝘁𝗿𝗼̣𝗻 𝘃𝗲̣𝗻 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗴𝗶𝗮𝗻 𝗴𝗶𝗮𝗻 𝗰𝘂̉𝗮 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮.
🌿 𝗧𝗮̣𝗶 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮 𝗯𝗮̣𝗻 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝗻𝗴𝗮̆́𝗺 𝗻𝗵𝗶̀𝗻 𝘃𝗶𝗲𝘄 𝗯𝗶𝗲̂̉𝗻 𝘃𝗮̀ 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗰𝗮̉𝗻𝗵 𝗻𝘂́𝗶 𝗻𝗼𝗻 đ𝗲̣𝗽 𝗻𝗵𝘂̛ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗯𝘂̛́𝗰 𝘁𝗿𝗮𝗻𝗵 𝘀𝗼̛𝗻 𝗱𝗮̂̀𝘂.
- 𝖱𝖺̂́𝗍 𝗉𝗁𝗎̀ 𝗁𝗈̛̣𝗉 𝖼𝗁𝗈 𝗀𝗂𝖺 đ𝗂̀𝗇𝗁 𝗏𝗈̛́𝗂 𝟨 𝖯𝗁𝗈̀𝗇𝗀 𝗇𝗀𝗎̉, 𝟨𝖶𝖢.
- 𝖢𝗁𝗂̉ 𝟣𝟢 𝗉𝗁𝗎́𝗍 đ𝖾̂́𝗇 𝖳𝗋𝗎𝗇𝗀 𝗍𝖺̂𝗆, 𝖫𝗈𝗍𝗍𝖾 𝖬𝖺𝗋𝗍.
- 𝖬𝗂𝖾̂̃𝗇 𝗉𝗁𝗂́ 𝗌𝗎̛̉ 𝖽𝗎̣𝗇𝗀 𝗁𝗈̂̀ 𝖻𝗈̛𝗂 𝗏𝗈̂ 𝖼𝗎̛̣𝖼, 𝖡𝖡𝖰 𝗈𝗎𝗍𝖽𝗈𝗈𝗋, 𝗍𝗁𝗂𝖾̂́𝗍 𝖻𝗂̣ 𝗇𝗁𝖺̀ 𝖻𝖾̂́𝗉, 𝗆𝖺́𝗒 𝗀𝗂𝖺̣̆𝗍, 𝗇𝗎̛𝗈̛́𝖼 𝗇𝗈́𝗇𝗀 .....
📌 𝐓𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠
𝖰𝗎𝗒́ 𝗄𝗁𝖺́𝖼𝗁 đ𝗎̛𝗈̛̣𝖼 𝗌𝗎̛̉ 𝖽𝗎̣𝗇𝗀 𝖼𝖺́𝖼 𝗍𝗋𝖺𝗇𝗀 𝗍𝗁𝗂𝖾̂́𝗍 𝖻𝗂̣, 𝗍𝗂𝖾̣̂𝗇 𝗇𝗀𝗁𝗂 𝖼𝗎̉𝖺 𝖡𝗂𝖾̣̂𝗍 𝗍𝗁𝗎̛̣ 𝗁𝗈𝖺̀𝗇 𝗍𝗈𝖺̀𝗇 𝗆𝗂𝖾̂̃𝗇 𝗉𝗁𝗂́
- 𝖪𝗁𝗈̂𝗇𝗀 𝗀𝗂𝖺𝗇 𝗇𝗀𝗈𝖺̀𝗂 𝗍𝗋𝗈̛̀𝗂: 𝖧𝗈̂̀ 𝖻𝗈̛𝗂 𝗏𝗈̂ 𝖼𝗎̛̣𝖼 đ𝗎̛𝗈̛̣𝖼 𝗌𝗎̛̉ 𝖽𝗎̣𝗇𝗀 𝖻𝖺̂́𝗍 𝖼𝗎̛́ 𝗅𝗎́𝖼 𝗇𝖺̀𝗈 𝗏𝖺̀ 𝗌𝗎̛̉ 𝖽𝗎̣𝗇𝗀 𝗊𝗎𝖺𝗇𝗁 𝗇𝖺̆𝗆, 𝗑𝗂́𝖼𝗁 đ𝗎. 𝖰𝗎𝗒́ 𝗄𝗁𝖺́𝖼𝗁 đ𝗎̛𝗈̛̣𝖼 𝗉𝗁𝖾́𝗉 𝗌𝗎̛̉ 𝖽𝗎̣𝗇𝗀 𝗅𝗈̀ 𝗇𝗎̛𝗈̛́𝗇𝗀 𝖡𝖡𝖰 𝖼𝗈́ 𝗌𝖺̆̃𝗇 𝗍𝗁𝖺𝗇 𝗏𝖺̀ 𝖻𝖺̀𝗇 𝗀𝗁𝖾̂́ 𝗇𝗀𝗈𝖺̀𝗂 𝗍𝗋𝗈̛̀𝗂.
- 𝖯𝗁𝗈̀𝗇𝗀 𝗄𝗁𝖺́𝖼𝗁: 𝖡𝖺̀𝗇 𝗀𝗁𝖾̂́ 𝗌𝗈𝖿𝖺 𝗏𝖺̀ 𝖳𝖵 𝗄𝖾̂́𝗍 𝗇𝗈̂́𝗂 𝗏𝗈̛́𝗂 𝗐𝗂𝖿𝗂 𝗏𝖺̀ 𝗄𝖺𝗋𝖺𝗈𝗄𝖾.
- 𝖭𝗁𝖺̀ 𝖻𝖾̂́𝗉: 𝖥𝗎𝗅𝗅 𝖼𝖺́𝖼 𝗍𝗋𝖺𝗇𝗀 𝗍𝗁𝗂𝖾̂́𝗍 𝖻𝗂̣ 𝖼𝗁𝗈 𝗏𝗂𝖾̣̂𝖼 𝗇𝖺̂́𝗎 𝗇𝗎̛𝗈̛́𝗇𝗀 𝗏𝖺̀ 𝖺̆𝗇 𝗎𝗈̂́𝗇𝗀 𝗇𝗁𝗎̛ 𝗅𝖺̀: 𝖳𝗎̉ 𝗅𝖺̣𝗇𝗁, 𝗇𝗈̂̀𝗂 𝖼𝗈̛𝗆 đ𝗂𝖾̣̂𝗇, 𝖻𝖾̂́𝗉 đ𝗂𝖾̣̂𝗇, 𝗅𝗈̀ 𝗇𝗎̛𝗈̛́𝗇𝗀, 𝗆𝖺́𝗒 𝗋𝗎̛̉𝖺 𝖼𝗁𝖾́𝗇, 𝗆𝖺́𝗒 𝗁𝗎́𝗍 𝗆𝗎̀𝗂, 𝖺̂́𝗆 đ𝗂𝖾̣̂𝗇 đ𝗎𝗇 𝗇𝗎̛𝗈̛́𝖼, 𝗑𝗈𝗈𝗇𝗀, 𝗇𝗈̂̀𝗂, 𝖼𝗁𝖾́𝗇, 𝖻𝖺́𝗍, 𝖽𝗂̃𝖺, 𝖼𝖺́𝖼 𝗅𝗈𝖺̣𝗂 𝗅𝗒, đ𝗎̃𝖺, 𝗆𝗎𝗈̂̃𝗇𝗀,.... 𝖡𝖺̀𝗇 𝖺̆𝗇 𝗍𝖺̣𝗂 𝖭𝗁𝖺̀ 𝖻𝖾̂́𝗉 𝗏𝖺̀ 𝗆𝗈̣̂𝗍 𝗂́𝗍 𝗀𝗂𝖺 𝗏𝗂̣ 𝖼𝗈̛ 𝖻𝖺̉𝗇.
- 𝖯𝗁𝗈̀𝗇𝗀 𝗇𝗀𝗎̉: 𝖢𝖺́𝖼 𝗉𝗁𝗈̀𝗇𝗀 𝗇𝗀𝗎̉ đ𝖾̂̀𝗎 𝖼𝗈́ 𝖳𝖵, 𝗍𝗎̉ 𝗊𝗎𝖺̂̀𝗇 𝖺́𝗈, đ𝖾̀𝗇 đ𝗈̣𝖼 𝗌𝖺́𝖼𝗁, 𝖻𝖺̀𝗇 𝗎̉𝗂, 𝗆𝖺́𝗒 𝗌𝖺̂́𝗒 𝗍𝗈́𝖼.
- 𝖭𝗁𝖺̀ 𝗏𝖾̣̂ 𝗌𝗂𝗇𝗁: 𝖪𝗁𝖺̆𝗇 𝗍𝖺̆́𝗆, 𝖠𝗆𝖾𝗇𝗂𝗍𝗂𝖾𝗌, 𝗇𝗎̛𝗈̛́𝖼 𝗇𝗈́𝗇𝗀, 𝗏𝗈̀𝗂 𝗌𝖾𝗇, 𝖻𝗈̂̀𝗇 𝗍𝖺̆́𝗆, 𝖽𝖺̂̀𝗎 𝗀𝗈̣̂𝗂, 𝗌𝗎̛̃𝖺 𝗍𝖺̆́𝗆, 𝖻𝗈̂̀𝗇 𝖼𝖺̂̀𝗎 𝗍𝗁𝗈̂𝗇𝗀 𝗆𝗂𝗇𝗁. 𝟤 𝗇𝗁𝖺̀ 𝗏𝖾̣̂ 𝗌𝗂𝗇𝗁 𝖼𝗈́ 𝖻𝗈̂̀𝗇 𝗍𝖺̆́𝗆 𝗇𝖺̆̀𝗆.
- 𝖭𝗁𝗎̛̃𝗇𝗀 𝗍𝗂𝖾̣̂𝗇 𝗇𝗀𝗁𝗂 𝗄𝗁𝖺́𝖼: 𝖯𝗁𝗈̀𝗇𝗀 𝖷𝗈̂𝗇𝗀 𝗁𝗈̛𝗂 𝗏𝖺̀ 𝗑𝗈̂𝗇𝗀 𝗎̛𝗈̛́𝗍, 𝖶𝗂𝖿𝗂, 𝖼𝗁𝗈̂̃ đ𝖺̣̂𝗎 𝗑𝖾, 𝗆𝖺́𝗒 𝗀𝗂𝖺̣̆𝗍, 𝗀𝗂𝖺́ 𝗉𝗁𝗈̛𝗂 đ𝗈̂̀,....
𝐁𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐓𝐇𝐔̛̣ 𝐍𝐔́𝐈 𝐎𝐂𝐄𝐍 𝐅𝐑𝐎𝐍𝐓 𝐍𝐇𝐀 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆
𝐓𝐮̛ 𝐕𝐚̂́𝐧:
- 𝟎𝟗𝟑𝟒 𝟕𝟎𝟐 𝟖𝟏𝟕 (𝐩𝐡𝐨𝐧𝐞/𝐢𝐦𝐞𝐬𝐬/𝐬𝐤𝐲𝐩𝐞/𝐯𝐢𝐛𝐞)
- 𝟎𝟗𝟔𝟒 𝟕𝟕𝟕 𝟎𝟓𝟕 (𝐩𝐡𝐨𝐧𝐞/𝐢𝐦𝐞𝐬𝐬/𝐬𝐤𝐲𝐩𝐞/𝐯𝐢𝐛𝐞)
- 𝟬𝟳𝟲𝟯 𝟲𝟬𝟳 𝟯𝟲𝟰 (𝐩𝐡𝐨𝐧𝐞/𝐢𝐦𝐞𝐬𝐬/𝐬𝐤𝐲𝐩𝐞/𝐯𝐢𝐛𝐞)
💌 [email protected]

Photos from Biệt thự núi Ocean Front Nha Trang.'s post 20/12/2023

𝐆𝐎́𝐂 𝐀̆𝐍 𝐔𝐎̂́𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐔́𝐍𝐆 𝐌𝐈̀𝐍𝐇 𝐌𝐀́𝐂𝐇 𝐁𝐀̣𝐍 𝐍𝐄̀. 😍😍😍😍😍
Có Một Khu vườn nhiệt đới xanh mát nằm giữCó Một Khu vườn nhiệt đới xanh mát nằm giữ lòng Nha Trang ☘️
𝗔𝗿𝘁𝗶𝘀𝗮𝗻 𝗖𝗮𝗳𝗲 & 𝗘𝗮𝘁𝗲𝗿𝘆 ☕
Địa chỉ : 17/35𝐴 𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑒𝑢 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑒𝑡, 𝑉𝑖𝑛ℎ 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 , 𝑁ℎ𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑔
( 𝑠𝑎́𝑡 𝑏𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑡ℎ𝑜̛̀ 𝐾ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑇𝑎̂𝑚 , ℎ𝑒̉𝑚 đ𝑜̂́𝑖 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝐵𝑎́𝑐ℎ 𝐻𝑜𝑎́ 𝑋𝑎𝑛ℎ 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑒̣̂𝑢 )
⏰7g sáng đến 10g tối hằng ngày (Thứ 2 đóng cửa)
📲Sđt : O9355 66200
———————————————————
Mặt tiền của quán bao quanh là hồ nước cùng đàn cá bơi ở dưới chân , bên trên mặt nước là thác khói hơi nước rất mát mẻ và ảo diệu ( Nhược điểm là các bạn bước trên các bậc lối vào cẩn thận chứ để lọt xuống hồ nha 😀) vừa bước vào là cảm nhận cảm giác rất fresh rồi ^^ , bạn nào mang style boho vào đây thì hợp khỏi bàn cãi luôn, vì có khá nhiều cây xanh ~ trông mát mẻ lắm 🌷. Đi tầm sáng, chiều chụp cũng đẹp mà tối lên đèn thì nhìn càng chill 🥰
🌿Không gian trang trí theo hướng thiên nhiên với cây cối hoa lá tạo cảm giác nhẹ nhàng thoải mái, đặc biệt là sân thượng ngập view cây xanh. Bên trong được bài trí rất ấm cúng và tôn trọng sự riêng tư, âm nhạc quán dùng là nhạc jazz du dương...Thường cuối tuần sẽ rất đông nên để có vị trí đẹp mình nên book bàn trước nhé 😉.
📋Me.nu:
Đa dạng bao gồm đầy đủ các loại cà phê, trà, nước ép nguyên chất đặc biệt rất healthy các loại bánh ngọt kiểu pháp và kể cả các món ăn nhẹ cho mọi người tha hồ lựa chọn. có cả các món ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, rượu vang , nước ép 🫐.... nhà hàng tưởng rất Âu ( nhưng me.nu lại là phong cách Âu - Á kết hợp , món Âu thì làm phù hợp với khẩu vị người Việt , còn món Á thì lại được trang trí và phục vụ rất tinh tế như 1 món Âu ). phù hợp để hẹn hò, birthday... Một lời khen dành tặng cho quán nữa là quán rất sạch sẽ từ trong ra ngoài , đến cả toilet cũng được làm theo kiểu rất sạch sẽ và thơm tho .

Photos from Biệt thự núi Ocean Front Nha Trang.'s post 20/12/2023

🌿 𝖢𝗎𝗈̂́𝗂 𝗇𝖺̆𝗆 𝗁𝖺̃𝗒 đ𝖾̂́𝗇 𝗏𝖺̀ 𝖢𝗁𝖾𝖼𝗄 𝗂𝗇 𝗏𝗂𝖾𝗐 𝖻𝗂𝖾̂̉𝗇 𝗍𝗈𝗉 𝖵𝗂𝗅𝗅𝖺 𝗑𝗂̣𝗇 𝗑𝗈̀ 𝗇𝗁𝖺̂́𝗍 𝖭𝗁𝖺 𝖳𝗋𝖺𝗇𝗀 .
🌿𝖭𝖺̆̀𝗆 𝗍𝗈𝖺̣ 𝗅𝖺̣𝖼 𝗍𝗋𝖾̂𝗇 𝗄𝗁𝗎 đ𝗈̂̀𝗂 𝖼𝖺𝗈 𝖼𝖺̂́𝗉 𝖻𝖺̣̂𝗍 𝗇𝗁𝖺̂́𝗍 𝖼𝗎̉𝖺 𝖳𝗁𝖺̀𝗇𝗁 𝖯𝗁𝗈̂́ 𝖭𝗁𝖺 𝖳𝗋𝖺𝗇𝗀,𝗍𝖺̣𝗂 đ𝖺̂𝗒 𝟣𝟢𝟢% 𝖵𝗂𝗅𝗅𝖺 đ𝖾̂̀𝗎 𝖼𝗈́ 𝗏𝗂𝖾𝗐 𝗁𝗎̛𝗈̛́𝗇𝗀 𝗋𝖺 𝖵𝗂̣𝗇𝗁 𝖡𝗂𝖾̂̉𝗇 𝖭𝗁𝖺 𝖳𝗋𝖺𝗇𝗀 𝗑𝗂𝗇𝗁 đ𝖾̣𝗉.
🌿𝖡𝖺̣𝗇 𝖼𝗈́ 𝗍𝗁𝖾̂̉ 𝗇𝗀𝖺̆́𝗆 𝖡𝗂̀𝗇𝗁 𝖬𝗂𝗇𝗁 𝗏𝖺̀ 𝖧𝗈𝖺̀𝗇𝗀 𝖧𝗈̂𝗇 𝗍𝗋𝖾̂𝗇 𝖡𝗂𝖾̂̉𝗇 đ𝖾̣𝗉 𝗍𝗎𝗒𝖾̣̂𝗍 𝗏𝗈̛̀𝗂 𝗍𝖺̣𝗂 𝖼𝖺̆𝗇 𝖵𝗂𝗅𝗅𝖺 𝖼𝗎̉𝖺 𝖼𝗁𝗎́𝗇𝗀 𝗍𝗈̂𝗂.
🌿𝖧𝖺̃𝗒 𝖼𝗎̀𝗇𝗀 𝗀𝗂𝖺 đ𝗂̀𝗇𝗁 𝗍𝖺̣̂𝗇 𝗁𝗎̛𝗈̛̉𝗇𝗀 𝗆𝗈̣̂𝗍 𝗄𝗁𝗈̂𝗇𝗀 𝗀𝗂𝖺𝗇 𝗇𝗀𝗁𝗂̃ 𝖽𝗎̛𝗈̛̃𝗇𝗀 𝗌𝖺𝗇𝗀 𝗍𝗋𝗈̣𝗇𝗀 𝗏𝖺̀ 𝗒𝖾̂𝗇 𝗍𝗂̃𝗇𝗁 𝗇𝗁𝖺̂́𝗍 𝗄𝗁𝗂 đ𝖾̂́𝗇 𝗏𝗈̛́𝗂 𝖭𝗁𝖺 𝖳𝗋𝖺𝗇𝗀.
Đ𝖾̂̉ 𝖼𝗁𝖾𝖼𝗄 𝗂𝗇 𝗑𝗂̣𝗇 𝗑𝗈̀ 𝗏𝗈̛́𝗂 𝗇𝗁𝗎̛̃𝗇𝗀 𝖼𝗁𝗂𝖾̂́𝖼 𝖺̉𝗇𝗁 𝗑𝗂𝗇𝗁 𝗒𝖾̂𝗎 .
𝖡𝖺̣𝗇 𝗁𝖺̃𝗒 𝗂𝗇𝖻𝗈𝗑 𝗇𝗀𝖺𝗒 𝗏𝗈̛́𝗂 𝖼𝗁𝗎́𝗇𝗀 𝗍𝗈̂𝗂 𝗇𝗁𝖾́
_____________________________________________
𝐁𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐓𝐇𝐔̛̣ 𝐍𝐔́𝐈 𝐎𝐂𝐄𝐍 𝐅𝐑𝐎𝐍𝐓 𝐍𝐇𝐀 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆
𝐓𝐮̛ 𝐕𝐚̂́𝐧:
- 𝟎𝟗𝟑𝟒 𝟕𝟎𝟐 𝟖𝟏𝟕 (𝐩𝐡𝐨𝐧𝐞/𝐢𝐦𝐞𝐬𝐬/𝐬𝐤𝐲𝐩𝐞/𝐯𝐢𝐛𝐞)
- 𝟎𝟗𝟔𝟒 𝟕𝟕𝟕 𝟎𝟓𝟕 (𝐩𝐡𝐨𝐧𝐞/𝐢𝐦𝐞𝐬𝐬/𝐬𝐤𝐲𝐩𝐞/𝐯𝐢𝐛𝐞)
- 𝟬𝟳𝟲𝟯 𝟲𝟬𝟳 𝟯𝟲𝟰 (𝐩𝐡𝐨𝐧𝐞/𝐢𝐦𝐞𝐬𝐬/𝐬𝐤𝐲𝐩𝐞/𝐯𝐢𝐛𝐞)
💌 [email protected]

Photos from Biệt thự núi Ocean Front Nha Trang.'s post 16/06/2023

𝕍𝕀𝕃𝕃𝔸 ℂ𝔸𝕆 ℂ𝔸̂́ℙ - ℍ𝕀𝔼̣̂ℕ Đ𝔸̣𝕀 𝔻𝔸̀ℕℍ ℂℍ𝕆 𝔹𝔸̣ℕ ℍ𝔼̀ ℕ𝔸̀𝕐
𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚 𝟔 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̉ - 𝐇𝐨̂̀ 𝐛𝐨̛𝐢 - 𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐢̃𝐧𝐡 - 𝐧𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐚̣𝐢 𝐭𝐚̣𝐢 𝐎𝐜𝐞𝐚𝐧 𝐯𝐢𝐞𝐰.
- 6 𝘱ℎ𝘰̀𝑛𝘨 𝘯𝑔𝘶̉ 𝘴𝑢̛́𝘤 𝘤ℎ𝘶̛́𝑎 𝑙𝘦̂𝑛 đ𝘦̂́𝑛 15-20 𝑛𝘨𝑢̛𝘰̛̀𝑖.
- 𝐾𝘩𝑢 𝑣𝘶̛̣𝑐 𝑣𝘴 𝑣𝘢̀ 𝘱ℎ𝘰̀𝑛𝘨 𝘬ℎ𝘢́𝑐𝘩 đ𝑎̂̀𝘺 đ𝑢̉ 𝑡𝘪𝑒̣̂𝘯 𝘯𝑔𝘩𝑖.
- 𝘛ℎ𝘢𝑛𝘨 𝘮𝑎́𝘺 𝘵ℎ𝘶𝑎̣̂𝘯 𝘵𝑖𝘦̂𝑛 𝑑𝘪 𝘤ℎ𝘶𝑦𝘦̂̉𝑛 𝑙𝘦̂𝑛 𝑥𝘶𝑜̂́𝘯𝑔.
- 𝐻𝘰̂̀ 𝘣𝑜̛𝘪 𝘯𝑎̆̀𝘮 𝘯𝑔𝘰𝑎̀𝘪 𝘵𝑟𝘰̛̀𝑖 𝑡𝘩𝑜𝘢́𝑛𝘨 𝘮𝑎́𝘵.
- 𝐶𝘰́ 𝘱ℎ𝘰̀𝑛𝘨 𝘩𝑎́𝘵 𝘬𝑎𝘳𝑎𝘰𝑘𝘦 𝘥𝑎̀𝘯ℎ 𝑐𝘩𝑜 𝑔𝘪𝑎 đ𝘪̀𝑛𝘩.
- 𝐾𝘩𝑢 𝑣𝘶̛̣𝑐 𝑠𝘢̂𝑛 𝑣𝘶̛𝑜̛̀𝘯 𝘳𝑜̣̂𝘯𝑔 𝑟𝘢̃𝑖, 𝑐𝘶̀𝑛𝘨 𝘷𝑜̛́𝘪 𝘭𝑜̀ 𝑛𝘶̛𝑜̛́𝘯𝑔 𝐵𝘉𝑄 𝘥𝑎̀𝘯ℎ 𝑐𝘩𝑜 𝑏𝘢̣𝑛 𝑣𝘢̀ 𝘨𝑖𝘢 đ𝑖̀𝘯ℎ.
- 𝘋𝑖 𝑐𝘩𝑢𝘺𝑒̂̉𝘯 𝘹𝑢𝘯𝑔 𝑞𝘶𝑎𝘯ℎ 𝑡𝘪𝑒̣̂𝘯 𝘭𝑜̛̣𝘪.
🎇 𝘟𝑢𝘯𝑔 𝑞𝘶𝑎𝘯ℎ 𝑙𝘢̀ 𝘯ℎ𝘪𝑒̂̀𝘶 𝘲𝑢𝘢́𝑛 𝑎̆𝘯 𝘩𝑎̉𝘪 𝘴𝑎̉𝘯, 𝘨𝑎̂̀𝘯 𝘬ℎ𝘶 đ𝑜̂ 𝑡𝘩𝑖̣ 𝐴𝘯 𝘝𝑖𝘦̂𝑛.
𝙏𝙧𝙖̉𝙞 𝙣𝙜𝙝𝙞𝙚̣̂𝙢 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙜𝙞𝙖𝙣 𝙣𝙜𝙝𝙞̃ 𝙙𝙪̛𝙤̛̃𝙣𝙜 𝙨𝙖𝙣𝙜 𝙩𝙧𝙤̣𝙣𝙜 𝙫𝙖̀ 𝙝𝙞𝙚̣̂𝙣 đ𝙖̣𝙞 𝙘𝙪̀𝙣𝙜 𝙫𝙤̛́𝙞 𝙢𝙪̛́𝙘 𝙜𝙞𝙖́ 𝙨𝙞𝙚̂𝙪 𝙩𝙤̂́𝙩 𝙝𝙚̀ 𝙣𝙖̀𝙮 🤩🤩🤩
____________________________________________
📞 𝐓𝐡𝐮 𝐓𝐡𝐮́𝐲 : 𝟎𝟕𝟎𝟓 𝟗𝟖𝟏 𝟏𝟏𝟔 (𝐩𝐡𝐨𝐧𝐞/𝐢𝐦𝐞𝐬𝐬/𝐳𝐚𝐥𝐨)
📞 𝐊𝐢𝐦 𝐓𝐡𝐨𝐚 : 𝟎𝟗𝟑𝟒 𝟕𝟎𝟐 𝟖𝟏𝟕 (𝐩𝐡𝐨𝐧𝐞/𝐢𝐦𝐞𝐬𝐬/𝐬𝐤𝐲𝐩𝐞/𝐯𝐢𝐛𝐞𝐫)

Photos from Biệt thự núi Ocean Front Nha Trang.'s post 14/06/2023

🌊 Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn muốn tránh xa những bộn bề cuộc sống thường ngày mà lại không cần phải đi đâu đó quá xa! Thư giãn cuối tuần qua kỳ nghỉ ngắn, trong không gian decor theo phong cách truyền thống, nhẹ nhàng, tinh tế nhưng không kém phần ấm cúng mang đậm nét Phố cổ ngay tại trung tâm Nha Trang ✨✨✨

🌟 VILLAS GỒM : 5 PHÒNG NGỦ (7 GIƯỜNG) + 5 PHÒNG TẮM RIÊNG + PHÒNG KHÁCH RỘNG RÃI + BẾP NẤU HIỆN ĐẠI + HỒ BƠI CỰC CHILL ❤️❤️

Tất cả giường đều là giường đôi tiêu chuẩn: giường 160x200 cm, nệm lò xo, ga trải giường 100% cotton, có máy lạnh và quạt trần.
* Phòng khách rộng rãi với truyền hình cáp và Netflix, quạt trần và không có điều hòa không khí.
* Nhà bếp đầy đủ tiện nghi: lò vi sóng, mặt bếp, tủ lạnh, thiết bị nấu ăn, gia vị, đồ dùng nhà bếp, đủ loại cà phê và trà.
* Phòng để đồ ăn/minibar có đầy đủ đồ.
* Phòng tắm được trang bị đầy đủ: sữa tắm 100% tự nhiên, dầu gội đầu và xà phòng rửa tay sản xuất tại Việt Nam.
* Phòng giặt ủi: máy giặt, bột giặt, bàn là
* Bãi đỗ xe.
* Wifi miễn phí 24/7.
* Dọn dẹp hàng ngày.
* Bên cạnh Khu vui chơi giải trí Vinpearl Land.
* Khách nhận phòng sẽ được welcome bằng nước dừa tươi.
📞 𝐓𝐡𝐮 𝐓𝐡𝐮́𝐲 : 𝟎𝟕𝟎𝟓 𝟗𝟖𝟏 𝟏𝟏𝟔 (𝐩𝐡𝐨𝐧𝐞/𝐢𝐦𝐞𝐬𝐬/𝐳𝐚𝐥𝐨)
📞 𝐊𝐢𝐦 𝐓𝐡𝐨𝐚 : 𝟎𝟗𝟑𝟒 𝟕𝟎𝟐 𝟖𝟏𝟕 (𝐩𝐡𝐨𝐧𝐞/𝐢𝐦𝐞𝐬𝐬/𝐬𝐤𝐲𝐩𝐞/𝐯𝐢𝐛𝐞𝐫)

Photos from Biệt thự núi Ocean Front Nha Trang.'s post 26/05/2023

𝑻𝑷 𝑩𝑰𝑬̂̉𝑵 𝑵𝑯𝑨 𝑻𝑹𝑨𝑵𝑮 𝑳𝑼𝑶̂𝑵 𝑳𝑨̀
Đ𝑰𝑬̂̉𝑴 𝑻𝑼̛̣𝑨 𝑵𝑶̛𝑰 𝑿𝑨̉ 𝑺𝑻𝑹𝑬𝑺𝑺 𝑽𝑨̀ 𝑻𝑨̣̂𝑵 𝑯𝑼̛𝑶̛̉𝑵𝑮 𝑪𝑼𝑶̣̂𝑪 𝑺𝑶̂́𝑵𝑮
✅ VILLAS ANH NGUYỄN LUÔN LÀ NƠI NGHĨ DƯỠNG THÍCH HỢP VỚI MỌI GIA ĐÌNH _ BẠN BÈ _ ĐỒNG NGHIỆP....... CÙNG NHAU TRẢI NGHIỆM LÀ NƠI HỘI NGỘ .
🌟 VILLAS GỒM : 7PN + 8TOLET +850m2 + PHÒNG KHÁCH + BẾP NẤU HIỆN ĐẠI + HỒ BƠI VÔ CỰC+ ..... ( đầy đủ tiện nghi hết như một gia đình) + sân vườn siêu rồng làm tiệc bbq party còn gì bằng nữa ạ ❤️❤️
🔰 DECOR THEO PHONG CÁCH CHÂU ÂU HIỆN ĐẠI - TAO NHÃ - SANG TRỌNG KHÔNG KÉM PHẦN ẤM CÚNG
🔊🔊 GIÁ : YÊU THƯƠNG ( dành cho 14 NL và 7 trẻ e duoi 7T)
🔶TIỆN ÍCH : 𝙲𝙰́𝚌𝚑 𝚗𝚐𝚊𝚢 𝚝𝚝𝚝𝚙 𝟼𝚔𝚖 𝚟𝚊̀ 𝚋𝚊̃𝚒 𝚝𝚊̆́𝚖 𝚋𝚒𝚎̂̉𝚗 𝟸,𝟻𝚔𝚖 𝚌𝚊́𝚌𝚑 𝚌𝚑𝚘̛̣ 𝟹𝚔𝚖 , 𝚌𝚊́𝚌𝚑 𝚋𝚎̂́𝚗 𝚝𝚊̀𝚞 𝟺00𝚖 𝚟𝚊̀ 𝚟𝚒𝚗𝚙𝚎𝚊𝚛𝚕 𝚕𝚊𝚗𝚍 đ𝚘̂́𝚒 𝚍𝚒𝚎̣̂𝚗 𝟹00𝚖
❗VIEW : NẰM NGAY VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA ĐỘC TÔN BAO TRỌN CẢ VỊNH BIỂN NHA TRANG
ĐẶC BIỆT : NHÂN VIÊN HỖ TRỢ 24/24 HẾT SỨC MÌNH - TẬN TÂM CHU ĐÁO
---------------------------------------------------------
𝘾𝙃𝙄 𝙏𝙄𝙀̂́𝙏 𝙓𝙄𝙉 𝙑𝙐𝙄 𝙇𝙊̀𝙉𝙂 𝙇𝙄𝙀̂𝙉 𝙃𝙀̣̂
---------------------------------
𝐓𝐮̛ 𝐕𝐚̂́𝐧:
💬 𝑴𝒆𝒔𝒔𝒆𝒏𝒈𝒆𝒓: https://www.facebook.com/me.me.566790/
🌐 𝑭𝒂𝒄𝒆𝒃𝒐𝒐𝒌: https://www.facebook.com/me.me.566790/
📞 𝐊𝐢𝐦 𝐓𝐡𝐨𝐚 : 𝟎𝟗𝟑𝟒 𝟕𝟎𝟐 𝟖𝟏𝟕 (𝐩𝐡𝐨𝐧𝐞/𝐢𝐦𝐞𝐬𝐬/𝐬𝐤𝐲𝐩𝐞/𝐯𝐢𝐛𝐞𝐫)
📧 𝐌𝐚𝐢𝐥: https://mail.google.com/mail/u/2/

Photos from Biệt thự núi Ocean Front Nha Trang.'s post 25/04/2023

𝗥𝘂𝗯𝘆 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮 𝗟𝘂𝘅𝘂𝗿𝘆 - 𝗡𝗴𝗵𝗶̃ 𝗱𝘂̛𝗼̛̃𝗻𝗴 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 𝗴𝗶𝗮 đ𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗮̣𝗶 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗶𝗲̂𝘂 𝘀𝗮𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗮̉𝗻𝗵 𝗺𝗮̀ 𝗴𝗶𝗮́ 𝗵𝗼̂̉𝗻𝗴 𝗵𝗲̂̀ 𝗰𝗵𝗮̉𝗻𝗵 𝘁𝗶́ 𝗻𝗮̀𝗼
- 6 phòng ngủ với sức chứa 15-20 người với diện tích mỗi phòng lên đến 55m2
- 2 phòng khách và 2 gian bếp gia đình ở hai tầng
- Thang máy di chuyển lên các tầng
- Hồ bơi ngoài trời
- Khu vực sân vườn rộng hơn 200m2 có đầy đủ lò nướng BBQ
- Di chuyển ra biển và Vinperland chỉ 200m mất hơn 5 phút đi bộ
Hãy đến và trải nghiệm cảm giác thoải mái và tiện ích như đang ở nhà
𝐓𝐮̛ 𝐕𝐚̂́𝐧:
💬 𝑴𝒆𝒔𝒔𝒆𝒏𝒈𝒆𝒓: https://www.facebook.com/me.me.566790/
🌐 𝑭𝒂𝒄𝒆𝒃𝒐𝒐𝒌: https://www.facebook.com/me.me.566790/
📞 𝐊𝐢𝐦 𝐓𝐡𝐨𝐚 : 𝟎𝟗𝟑𝟒 𝟕𝟎𝟐 𝟖𝟏𝟕 (𝐩𝐡𝐨𝐧𝐞/𝐢𝐦𝐞𝐬𝐬/𝐬𝐤𝐲𝐩𝐞/𝐯𝐢𝐛𝐞𝐫)
📧 𝐌𝐚𝐢𝐥: https://mail.google.com/mail/u/2

29/09/2022

Tận hưởng không gian biển xanh lan tỏa trước mặt bạn vào bất cứ giờ nào trong ngày từ căn phòng khách luôn luôn tràn ngập ánh sáng và không gian đại dương trước mắt tại Villa ocean front, thỏa mãn niềm mong muốn nghỉ ngơi và yên tĩnh của bạn..

01/09/2022

HEINEKEN SILVER MUSIC PARTY - ĐẠI NHẠC HỘI TRÊN KHÔNG ĐÃ ĐỔ BỘ!
Không phải chờ nữa, đại nhạc hội trên không Silver Music Party sắp đổ bộ xuống Nha Trang! Sân khấu kết hợp giữa công nghệ màn hình LED trong suốt khổng lồ và những bản hit của dàn sao “khủng” BinZ, Tóc Tiên, Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh, DJ Hoaprox, DJ Kruise, Rapper Gonzo hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn không gian visual đậm chất lẫn âm nhạc thời thượng!
Ngoài ra, bạn sẽ còn được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị khác trước đại nhạc hội, tại các khung giờ:
⭐ 16:00 - 19:30: Cổng trượt nhẹ êm tiến vào vũ trụ Heineken Silver cùng cơ hội nhận quà xịn tại thử thách chụp ảnh trượt Sliding Photo, khám phá bộ sưu tập Smooth Gear cực chất tại khu vực trưng bày, nhận các đặc quyền đỉnh cao tại khu VIP và trải nghiệm các sản phẩm của Heineken tại Greener Bar.
⭐ 20:00 - 22:00: Quẩy tiệc trên không, b**g nhịp phiêu đậm chất cùng đại nhạc hội.
📍 Thời gian, địa điểm rõ ràng: 16:00 - 22:00, Thứ 7 - 03/09/2022, QUẢNG TRƯỜNG 2/4, 46 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa.
Chương trình vào cửa tự do cho người trên 18 tuổi. Đặt lịch đến “quẩy” tiệc trên không tại vịnh biển Nha Trang cùng Heineken Silver và nhận thật nhiều quà đỉnh nhé! 🤘

31/08/2022

🏙 𝐎𝐂𝐄𝐀𝐍 𝐅𝐑𝐎𝐍𝐓 𝐕𝐈𝐋𝐋𝐀 - 𝐕𝐈𝐋𝐋𝐀 𝐀𝐍𝐇 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂̃𝐍 𝐍𝐇𝐀 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆
👉𝐂𝐇𝐔𝐎̂̃𝐈 𝐕𝐈𝐋𝐋𝐀 𝐒𝐀𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐎̣𝐍𝐆 Đ𝐀̆̉𝐍𝐆 𝐂𝐀̂́𝐏 𝐘𝐄̂𝐍 𝐓𝐈̃𝐍𝐇 - Đ𝐈̣𝐀 Đ𝐈𝐄̂̉𝐌 𝐋𝐘́ 𝐓𝐔̛𝐎̛̉𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐎 𝐁𝐀̣𝐍 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̂́𝐍 𝐃𝐔 𝐋𝐈̣𝐂𝐇 𝐓𝐀̣𝐈 𝐍𝐇𝐀 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆
👉 Đừng bỏ qua thành phố biển Nha Trang cho kì nghỉ dưỡng mùa hè này nhé! Không chỉ được yêu thích bởi hàng loạt địa điểm check-in nổi tiếng như Nhà thờ Núi, Tháp Bà Po Nagar, Vinpearl Land,... mà còn có những trải nghiệm không thể bỏ qua tại Ocean Front Villa nữa
🏝️ Khi đến villa, bạn sẽ khó lòng quên được những góc phòng với view ôm trọn một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới hay những chiều hoàng hôn rực rỡ, xuất sắc đến nao lòng.
🏝️ Toạ lạc tại khu biệt thự Núi Anh Nguyễn trên cung đường Trần Phú quen thuộc, villa được thiết kế theo phong cách Tropical Garden, tận dụng tối đa ánh sáng thiên nhiên, đem đến cảm giác thư thái như đang ở chốn thiên đường.
👉 Villa có chỗ đậu xe riêng, được trang bị đầy đủ mọi tiện nghi cao cấp với 4 phòng ngủ, 1 phòng khách với gian bếp cực lớn, hồ bơi riêng, phòng xông hơi khô và ướt,... phù hợp cho những bữa tiệc ấm áp, sum vầy bên đại gia đình và bè bạn.
----------------------------------
📌𝑴𝒐̣𝒊 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒄𝒉𝒊 𝒕𝒊𝒆̂́𝒕 𝒕𝒖̛ 𝒗𝒂̂́𝒏 𝒃𝒂̣𝒏 𝒗𝒖𝒊 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 𝒊𝒏𝒃𝒐𝒙 𝒕𝒂̣𝒊 𝒑𝒂𝒈𝒆 .
𝑯𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒉𝒆̣̂ 𝑯𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆 :
☎ 0934 702 817 (ms Thoa )
https://www.facebook.com/me.me.566790/

Photos from Biệt thự núi Ocean Front Nha Trang.'s post 31/08/2022

🏠𝐕𝐈𝐋𝐋𝐀 𝐂𝐀𝐎 𝐂𝐀̂́𝐏 𝐀𝐍𝐇 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂̃𝐍 𝐍𝐇𝐀 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆
👉𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐀𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝟒 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̉
🏢𝐀𝐃 : 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐀𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 , 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐢̃𝐧𝐡 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 - 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐨̂́ 𝐍𝐡𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ : 420𝑚2
🔸𝑇𝑜̣𝑎 𝑙𝑎̣𝑐 𝑡𝑎̣𝑖 𝑘ℎ𝑢 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑢̛̣ 𝑛𝑢́𝑖 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑃ℎ𝑜̂́ 𝑁ℎ𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑔.
𝑉𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑇𝑟𝑜𝑝𝑖𝑐𝑎𝑙 𝐺𝑎𝑟𝑑𝑒𝑛
𝑉𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑚𝑜̛̉ ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑔𝑜́𝑐 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑣𝑒̂̀ 𝑣𝑖̣𝑛ℎ 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑁ℎ𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑔 .
✅𝐶𝑜̛ 𝑐𝑎̂́𝑢 𝑉𝑖𝑙𝑙𝑎 :
✔️ 𝑉𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑜́ 4 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̉ 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 đ𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡
✔️1 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑔𝑖𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟 𝐾𝑖𝑛𝑔
✔️2 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 đ𝑜̂𝑖 𝑔𝑖𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝐾𝑖𝑛𝑔
✔️1 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 đ𝑜̂𝑖 2 𝑔𝑖𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 đ𝑜̛𝑛.
✔️𝐺𝑖𝑎𝑛 𝑏𝑒̂́𝑝 𝑟𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 đ𝑎̂̀𝑦 đ𝑢̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐𝑢̣ 𝑛𝑎̂́𝑢 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑏𝑜̣̂
✔️ 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑛𝑜̛𝑖 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑛𝑜̂́𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑎𝑢.
✔️𝐶𝑜́ 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑥𝑜̂𝑛𝑔 ℎ𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑜̂ 𝑢̛𝑜̛́𝑡 𝑛𝑎̆̀𝑚 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑜̀𝑎 𝑛ℎ𝑎̀ .
✔️𝐶𝑜́ 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑜̂́𝑖 đ𝑎 2 𝑥𝑒 4 𝑐ℎ𝑜̂̃ .
✔️ 𝐾ℎ𝑢 𝑣𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑜̂̀ 𝑏𝑜̛𝑖 ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣𝑛 𝑣𝑒̣𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑉𝑖̣𝑛ℎ 𝐵𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑁ℎ𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑋𝑖𝑛ℎ đ𝑒̣𝑝.
✔️ 𝐾ℎ𝑢 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝑎̆𝑛 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑘𝑒̀𝑚 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝐵𝐵𝑄.
✔️𝑀𝑜̣𝑖 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑥𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑥𝑢𝑜̂́𝑡 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑢̛𝑢 𝑡𝑟𝑢́ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑉𝑖𝑙𝑙𝑎 .
🍀𝐌𝐨̣𝐢 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 đ𝐚̣̆𝐭 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐩𝐚𝐠𝐞 đ𝐞̂̉ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐠𝐨̣𝐢 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐪𝐮𝐚 𝐬𝐨̂́ 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 :
☎ 𝟎𝟗𝟑𝟒 𝟕𝟎𝟐 𝟖𝟏𝟕 (𝐌𝐬 𝐓𝐡𝐨𝐚 - 𝐙𝐚𝐥𝐨 -𝐕𝐢𝐛𝐞𝐫)
Facebook inbox
https://www.facebook.com/me.me.566790/

Photos from Biệt thự núi Ocean Front Nha Trang.'s post 20/06/2022

Nha Trang đối với những ngày tháng bắt đầu đón khách du lịch từ các nơi về khiến không khí của Thành Phố đã muôn phần nhộn nhịp hơn.
Thiết nghĩ sau những giờ phút thả mình lênh đênh trên những hòn đảo và trở về villa nghĩ dưỡng chính là những giờ phút khiến cho cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của đại dương .
Khoảnh khắc bình yên nhất khi màn đêm buông xuống là bạn được nghe nhịp tim của chính bản thân, được cảm nhận làn gió của thiên nhiên. Bình yên và hạnh phúc !
Chọn cho mình một không gian nhẹ nhàng nhất để trãi nghiệm những điều khiến bạn được relax toàn bộ tinh thần và cơ thể của mình sau những ngày chiến đấu với dealine
Casa Blanca Villas - Infinity Pool
R12-14 Phố Rừng , Kdt Anh Nguyễn, Nha Trang
_______________________________________
CLOUDSEA TRAVEL

☎️ 𝐡𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟑𝟒 𝟕𝟎𝟐 𝟖𝟏𝟕 - 𝟎𝟗𝟔𝟑 𝟒𝟖𝟒 𝟏𝟕𝟗

Photos from Biệt thự núi Ocean Front Nha Trang.'s post 09/06/2022

. 𝐕𝐈𝐋𝐋𝐀 𝐒𝐄𝐀 𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐀𝐍𝐇 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂̃𝐍
𝐕𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝟒 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̉ 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 đ𝐞𝐦 𝐥𝐚̣𝐢 𝐜𝐚̉𝐦 𝐠𝐢𝐚́𝐜 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐥𝐚̣ 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐚̣𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐚𝐲 đ𝐚̆́𝐦 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐭𝐮̛̀ 𝐜𝐚́𝐢 𝐧𝐡𝐢̀𝐧 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐛𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐯𝐢𝐥𝐥𝐚 .
𝐂𝐮̀𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐫𝐚 𝐯𝐮̀𝐧𝐠 𝐯𝐢̣𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 .𝐁𝐚̣𝐧 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐧𝐠𝐚̆́𝐦 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐬𝐨𝐧𝐠 𝐬𝐨𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐭𝐚̣𝐨 𝐫𝐚 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐛𝐮̛́𝐜 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐬𝐮̛̣ 𝐬𝐢𝐧𝐡 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ đ𝐞̣𝐩 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭
. 𝐕𝐈𝐋𝐋𝐀 𝙣𝙖̆̀𝙢 𝙗𝙞𝙚̣̂𝙩 𝙡𝙖̣̂𝙥 𝙩𝙧𝙚̂𝙣 𝙣𝙜𝙤̣𝙣 đ𝙤̂̀𝙞 𝙣𝙚̂𝙣 𝙫𝙞𝙡𝙡𝙖 đ𝙚𝙢 𝙡𝙖̣𝙞 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙜𝙞𝙖𝙣 𝙘𝙖́𝙘𝙝 𝙗𝙞𝙚̣̂𝙩 𝙫𝙖̀ 𝙫𝙞𝙚𝙬 𝙫𝙤̂ 𝙘𝙪̀𝙣𝙜 đ𝙚̣𝙥 ,𝙝𝙮 𝙫𝙤̣𝙣𝙜 𝙨𝙚̃ đ𝙚̂́𝙣 𝙘𝙝𝙤 𝙠𝙝𝙖́𝙘𝙝 𝙝𝙖̀𝙣𝙜 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙣𝙜𝙖̀𝙮 𝙣𝙜𝙝𝙞̃ 𝙙𝙪̛𝙤̛̃𝙣𝙜 𝙨𝙖𝙣𝙜 𝙩𝙧𝙤̣𝙣𝙜 𝙫𝙖̀ 𝙮𝙚̂𝙣 𝙩𝙞̃𝙣𝙝 𝙫𝙖̀ 𝙘𝙖𝙤 𝙘𝙖̂́𝙥.
𝙑𝙞𝙡𝙡𝙖 𝙗𝙖𝙤 𝙜𝙤̂̀𝙢 𝙩𝙪̛̀ 4-6 𝙥𝙝𝙤̀𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙪̉
👉 𝙃𝙤̂̀ 𝙗𝙤̛𝙞 𝙧𝙞𝙚̂𝙣𝙜 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙠𝙝𝙪𝙤̂𝙣 𝙫𝙞𝙚̂𝙣 𝙗𝙞𝙚̣̂𝙩 𝙩𝙝𝙪̛̣
👉 𝙆𝙝𝙪 𝙫𝙪̛̣𝙘 𝙣𝙪̛𝙤̛́𝙣𝙜 𝘽𝘽𝙌
👉 𝙆𝙝𝙪 𝙫𝙪̛̣𝙘 𝙗𝙚̂́𝙥 𝙣𝙝𝙞𝙚̂̀𝙪 𝙩𝙞𝙚̣̂𝙣 𝙣𝙜𝙝𝙞 .
👉 𝙋𝙝𝙤̀𝙣𝙜 𝙭𝙤̂𝙣𝙜 𝙝𝙤̛𝙞 𝙠𝙝𝙤̂ ,𝙪̛𝙤̛́𝙩 𝙩𝙞𝙚̂𝙪 𝙘𝙝𝙪𝙖̂̉𝙣 𝙫𝙖̀ 𝙗𝙚̂̉ 𝙨𝙪̣𝙘 𝙅𝘼𝘾𝙐𝙕𝙕𝙄 𝙨𝙚̃ 𝙜𝙞𝙪́𝙥 𝙗𝙖̣𝙣 𝙩𝙝𝙪̛ 𝙜𝙞𝙖̃𝙣 𝙣𝙜𝙖𝙮 𝙩𝙖̣𝙞 𝘽𝙞𝙚̣̂𝙩 𝙩𝙝𝙪̛̣
👉 𝙋𝙝𝙤̀𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙚̂̉ 𝙙𝙪̣𝙘, 𝙜𝙮𝙢 𝙘𝙪̀𝙣𝙜 𝙫𝙤̛́𝙞 𝙢𝙖́𝙮 𝙩𝙖̣̂𝙥,.
👉 𝘾𝙝𝙤̂̃ đ𝙚̂̉ 𝙭𝙚 𝙧𝙤̣̂𝙣𝙜 𝙧𝙖̃𝙞, 𝙘𝙤́ 𝙗𝙖̉𝙤 𝙫𝙚̣̂ 𝙩𝙧𝙪̛̣𝙘 24/24
👉 𝙂𝙖̂̀𝙣 𝙘𝙖́𝙘 đ𝙞̣𝙖 𝙙𝙖𝙣𝙝 𝙙𝙪 𝙡𝙞̣𝙘𝙝 𝙫𝙖̀ 𝙣𝙝𝙖̀ 𝙝𝙖̀𝙣𝙜 đ𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙣𝙝𝙞𝙚̂̀𝙪 𝙙𝙪 𝙠𝙝𝙖́𝙘𝙝 𝙮𝙚̂𝙪 𝙩𝙝𝙞́𝙘𝙝 𝙩𝙖̣𝙞 𝙉𝙝𝙖 𝙏𝙧𝙖𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙪̛ 𝙗𝙚̂́𝙣 𝙘𝙖̉𝙣𝙜 𝙩𝙖̀𝙪 đ𝙚̂̉ đ𝙞 𝙘𝙖́𝙘 đ𝙖̉𝙤,𝙑𝙞𝙣𝙥𝙚𝙖𝙧𝙡 𝙇𝙖𝙣𝙙 𝙫𝙖̀ 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙖̀ 𝙝𝙖̀𝙣𝙜 𝙝𝙖̉𝙞 𝙨𝙖̉𝙣 𝙘𝙝𝙖̂́𝙩 𝙡𝙪̛𝙤̛̣𝙣𝙜 .𝙉𝙚̂𝙣 𝙧𝙖̂́𝙩 𝙙𝙚̂̃ 𝙩𝙝𝙪𝙖̣̂𝙣 𝙩𝙞𝙚̣̂𝙣 đ𝙞 𝙡𝙖̣𝙞 .
👉 𝘾𝙖́𝙘𝙝 𝙩𝙧𝙪𝙣𝙜 𝙩𝙖̂𝙢 𝙩𝙝𝙖̀𝙣𝙝 𝙥𝙝𝙤̂́ 𝙘𝙝𝙪̛𝙖 đ𝙚̂́𝙣 4 𝙠𝙢.
👉𝙄𝙣𝙗𝙤𝙭 𝙥𝙖𝙜𝙚 𝙣𝙝𝙖̣̂𝙣 𝙩𝙪̛ 𝙫𝙖̂́𝙣 𝙛𝙧𝙚𝙚
☎️ 𝙃𝙤𝙩𝙡𝙞𝙣𝙚 𝙩𝙪̛ 𝙫𝙖̂́𝙣 24/07
📞 0934.702.817 ( 𝙕𝙖𝙡𝙤 , 𝙒𝙝𝙖𝙩 𝙖𝙥𝙥, 𝙑𝙞𝙗𝙚𝙧 )
📞 0906.738.000 ( 𝙕𝙖𝙡𝙤 , 𝙒𝙝𝙖𝙩 𝙖𝙥𝙥 , 𝙑𝙞𝙗𝙚𝙧)

04/06/2022

Thành phố sau lưng đồi.
______

Biệt thự núi Ocean Front Nha Trang. Chuyên cung cấp villa cao cấp anh nguyễn - oceanfront Nha Trang , khu villa nghĩ dưỡng cao cấp , yên

28/05/2022

Vitamin Sea.
_______

Want your hotel to be the top-listed Hotel in Nha Trang?
Click here to claim your Sponsored Listing.

Category

Address


Lô 8 Trần Phú, Vĩnh Nguyên. Khu Biệt Thự Biển Và Du Lịch Anh Nguyễn
Nha Trang
700000

Opening Hours

Monday 07:00 - 00:00
Tuesday 07:00 - 00:00
Wednesday 07:00 - 00:00
Thursday 07:00 - 00:00
Friday 07:00 - 00:00
Saturday 07:00 - 00:00
Sunday 07:00 - 00:00
Other Resorts in Nha Trang (show all)
Căn Hộ Mường Thanh Viễn Triều Căn Hộ Mường Thanh Viễn Triều
3-5 Phạm Văn Đồng Nha Trang Khánh Hòa
Nha Trang

Chuyên Mua Bán - Cho Thuê Căn Hộ Giá rẻ tại Mường Thanh Viễn Triều số 3-5 Phạm

Zoom Apartment - Căn Hộ Biển Nha Trang Zoom Apartment - Căn Hộ Biển Nha Trang
32-34 Trần Phú
Nha Trang, 65000

Chuyên Cho Thuê Căn Hộ Cao Cấp 5⭐ Ngắn Hạn - Dài Hạn

Đăng Trung. Green Bay Land Đăng Trung. Green Bay Land
35 A4 VCN Phước Hải
Nha Trang

Bất Động Sản , Đất Nền Ven Đô , Căn Hộ Nghỉ Dưỡng

NHA TRANG GIÁ RẺ NHA TRANG GIÁ RẺ
59 Lê Thành Phương
Nha Trang, 650000

Luôn đồng hành tận tâm và uy tín.

Lucina Villa Nha Trang Lucina Villa Nha Trang
R20M Phố Rừng, Vĩnh Trường
Nha Trang, 650000

Located on a secluded hilltop of one of the most beloved areas of Nha Trang City, the Lucina Ocean F

KVG Mozzadiso.Nha Trang KVG Mozzadiso.Nha Trang
Phường Vĩnh Thái Tp Nha Trang
Nha Trang, 000000

Annova Nha Trang Hotel Annova Nha Trang Hotel
Số 05 Lý Tự Trọng, Lộc Thọ
Nha Trang

✨Chào mừng bạn đến Annova Hotel✨ Biểu tượng 5 sao tại trung tâm Nha Trang! Nơi kết hợp của sự tinh tế với phòng nghỉ sang trọng, nhà hàng đa dạng và dịch vụ spa, giả trí hiện đại. ...

Pavillon Hotel Nha Trang Pavillon Hotel Nha Trang
16 Tôn Đản, Lộc Thọ, Khánh Hòa
Nha Trang, 650000

The mini home located within the heart of Nha Trang, Vietnam

Shark Tank Villas Nha Trang Shark Tank Villas Nha Trang
R12 Phố Rừng, Khu Anh Nguyễn Villas
Nha Trang

Tọa lạc tại thành phố biển Nha Trang, Shark Tank Villas sẽ là mảnh ghép hoàn hảo

Marilla Hotel Marilla Hotel
Lô 14 Khu Ocean View, Đường Trần Phú
Nha Trang, 650000

MARILLA HOTEL- 3 sao, gần Winwonders, đường Trần Phú MARILLA HOTEL - PHÒNG ĐẸP - GIÁ RẺ - DỊCH VỤ TỐT

Lucky Star Hotel Nha Trang Lucky Star Hotel Nha Trang
96B/1/8 Trần Phú, Phường Lộc Thọ
Nha Trang, 57000

Khách sạn Lucky Star Nha Trang là khách sạn 3 sao tại Nha Trang GẦN BIỂN với GIÁ R?

Khách Sạn 4 Sao Nha Trang Khách Sạn 4 Sao Nha Trang
10 Nguyễn Thiện Thuật
Nha Trang, 650000

Khách sạn Ale ⭐️⭐️⭐️⭐️ tọa lạc tại khu phố Tây đường Nguyễn Th