Saphia Hotel Nha Trang

Khách sạn mặt biển đường Trần Phú, trung tâm Nha Trang
Tel: +84 258 3909 588 / 0836 250 054

30/12/2023

𝑁ℎ𝑎̂𝑛 𝑑𝑖̣𝑝 𝑛𝑎̆𝑚 𝑚𝑜̛́𝑖 2024, 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑠𝑎̣𝑛 𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑎 𝑁ℎ𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑔.
𝑇𝑟𝑎̂𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑄𝑢́𝑦 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑜́𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑄𝑢́𝑦 đ𝑜̂́𝑖 𝑡𝑎́𝑐 𝑛𝑜́𝑖 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑖 𝑎̂𝑛 𝑠𝑎̂𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡.
𝐶𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝑠𝑢̛̣ 𝑢̉𝑛𝑔 ℎ𝑜̣̂ 𝑣𝑎̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑡𝑎́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑠𝑎̣𝑛 𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑎 𝑁ℎ𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑜̂́𝑡 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑞𝑢𝑎.
𝑋𝑖𝑛 𝑐𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑘𝑖́𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢́𝑐, 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑛𝑎̆𝑚 𝑚𝑜̛́𝑖 2024
" 𝐴𝑁𝐻 𝐾𝐻𝐴𝑁𝐺 – 𝑇𝐻𝐼̣𝑁𝐻 𝑉𝑈̛𝑂̛̣𝑁𝐺 – 𝑉𝐴̣𝑁 𝑆𝑈̛̣ 𝑁𝐻𝑈̛ 𝑌́ "
🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆
𝑺𝑨𝑷𝑯𝑰𝑨 𝑯𝑶𝑻𝑬𝑳 𝑵𝑯𝑨 𝑻𝑹𝑨𝑵𝑮
𝑻𝒆𝒍 : (𝟎𝟐𝟓𝟖) 𝟑𝟗𝟎𝟗 𝟓𝟖𝟖 – 𝟎𝟖𝟑𝟔 𝟐𝟓𝟎 𝟎𝟓𝟒: 𝑴𝒔 𝑵𝒉𝒖̛ 𝑩𝒊́𝒄𝒉
𝑬𝒎𝒂𝒊𝒍: 𝒔𝒂𝒍𝒆𝒔@𝒔𝒂𝒑𝒉𝒊𝒂𝙝𝒐𝙩𝒆𝙡.𝙘𝒐𝙢
𝘼𝒅𝙙 : 𝟗𝟎-𝟗𝟐 𝑻𝙧𝒂̂̀𝙣 𝙋𝒉𝙪́, 𝑵𝙝𝒂 𝑻𝙧𝒂𝙣𝒈

Photos from Saphia Hotel Nha Trang's post 28/12/2023

“ 𝑁𝑎̆𝑚 𝑞𝑢𝑎 𝑡𝑜̂𝑖 đ𝑎̃ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑖̀ 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑟𝑎 𝑡𝑜̂𝑖
𝑁𝑎̆𝑚 𝑞𝑢𝑎 𝑡𝑜̂𝑖 đ𝑎̃ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑖̀ 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑚𝑖̀𝑛ℎ
𝑁𝑎̆𝑚 𝑞𝑢𝑎 𝑡𝑜̂𝑖 đ𝑎̃ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑖̀ 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑛𝑎̂𝑛𝑔 đ𝑜̛̃ 𝑡𝑜̂𝑖
𝑉𝑎̀ 𝑛𝑎̆𝑚 𝑞𝑢𝑎 𝑡𝑜̂𝑖 đ𝑎̃ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑖̀ 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑚𝑜̂́𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑖̀𝑛ℎ “

🥳 Đ𝐚̃ đ𝐞̂́𝐧 𝐥𝐮́𝐜 𝐭𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧, 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐲𝐞̂𝐮 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐚 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐝𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡.
⚡️𝐂𝐨̀𝐧 𝐜𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐡𝐮̛̀ 𝐠𝐢̀ 𝐦𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐍𝐡𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐧𝐚̆𝐦 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐦𝐮̣𝐜 đ𝐚̣̆𝐜 𝐬𝐚̆́𝐜, 𝐚̂́𝐧 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐚̀𝐧 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐝𝐨𝐰𝐧 đ𝐞̂𝐦 𝟑𝟏/𝟏𝟐 𝐭𝐚̣𝐢 𝐐𝐮𝐚̉𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟐/𝟒.
🔥𝐇𝐚̃𝐲 đ𝐞̂̉ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐬𝐚̣𝐧 𝐒𝐚𝐩𝐡𝐢𝐚 𝐍𝐡𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐛𝐚̣𝐧, 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐫𝐢́ 𝐧𝐚̆̀𝐦 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐯𝐚̀𝐢 𝐩𝐡𝐮́𝐭 đ𝐢 𝐛𝐨̣̂ 𝐬𝐞̃ đ𝐞̂́𝐧 𝐪𝐮𝐚̉𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟐/𝟒 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐥𝐨̛̣𝐢 đ𝐞̂̉ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐚́𝐲 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 đ𝐞̂𝐦 𝐜𝐚 𝐧𝐡𝐚̣𝐜.
🌼𝐍𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐚𝐲 đ𝐚̣̆𝐭 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚𝐲 đ𝐞̂̉ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐮̛𝐮 đ𝐚̃𝐢 𝐧𝐡𝐞́!
💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
𝑺𝑨𝑷𝑯𝑰𝑨 𝑯𝑶𝑻𝑬𝑳 𝑵𝑯𝑨 𝑻𝑹𝑨𝑵𝑮
𝑻𝒆𝒍 : (𝟎𝟐𝟓𝟖) 𝟑𝟗𝟎𝟗 𝟓𝟖𝟖 – 𝟎𝟖𝟑𝟔 𝟐𝟓𝟎 𝟎𝟓𝟒: 𝑴𝒔 𝑵𝒉𝒖̛ 𝑩𝒊́𝒄𝒉
𝑬𝒎𝒂𝒊𝒍: 𝒔𝒂𝒍𝒆𝒔@𝒔𝒂𝒑𝒉𝒊𝒂𝙝𝒐𝙩𝒆𝙡.𝙘𝒐𝙢
𝘼𝒅𝙙 : 𝟗𝟎-𝟗𝟐 𝑻𝙧𝒂̂̀𝙣 𝙋𝒉𝙪́, 𝑵𝙝𝒂 𝑻𝙧𝒂𝙣𝒈

24/12/2023

🥰Cảm ơn Quý khách hàng đã và đang đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua.
☃️Giáng Sinh đã về, Khách sạn Saphia Nha Trang xin kính chúc Quý khách an lành, vui vẻ và tất cả những điều tốt đẹp nhất.
Merry Christmas!!!
💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
𝑺𝑨𝑷𝑯𝑰𝑨 𝑯𝑶𝑻𝑬𝑳 𝑵𝑯𝑨 𝑻𝑹𝑨𝑵𝑮
𝑻𝒆𝒍 : (𝟎𝟐𝟓𝟖) 𝟑𝟗𝟎𝟗 𝟓𝟖𝟖 – 𝟎𝟖𝟑𝟔 𝟐𝟓𝟎 𝟎𝟓𝟒: 𝑴𝒔 𝑵𝒉𝒖̛ 𝑩𝒊́𝒄𝒉
𝑬𝒎𝒂𝒊𝒍: 𝒔𝒂𝒍𝒆𝒔@𝒔𝒂𝒑𝒉𝒊𝒂𝙝𝒐𝙩𝒆𝙡.𝙘𝒐𝙢
𝘼𝒅𝙙 : 𝟗𝟎-𝟗𝟐 𝑻𝙧𝒂̂̀𝙣 𝙋𝒉𝙪́, 𝑵𝙝𝒂 𝑻𝙧𝒂𝙣𝒈

Photos from Saphia Hotel Nha Trang's post 23/12/2023

💥𝑩𝒂̣𝒏 𝒎𝒖𝒐̂́𝒏 đ𝒐́𝒏 𝒃𝒊̀𝒏𝒉 𝒎𝒊𝒏𝒉 𝒎𝒐̂̃𝒊 𝒔𝒐̛́𝒎 𝒎𝒂𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒗𝒊𝒆𝒘 𝒑𝒉𝒐́𝒏𝒈 𝒙𝒂 𝒕𝒂̂̀𝒎 đ𝒂̣𝒊 𝒅𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈
💥𝑩𝒂̣𝒏 𝒎𝒖𝒐̂́𝒏 𝒄𝒐́ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒐̛𝒊 đ𝒆̂̉ 𝒕𝒂̣̂𝒏 𝒉𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒊́ 𝒎𝒂́𝒕 𝒎𝒆̉, 𝒏𝒈𝒐̂̀𝒊 𝒏𝒈𝒂̆́𝒎 𝒄𝒂̉𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒐̂́
💥𝑩𝒂̣𝒏 𝒎𝒖𝒐̂́𝒏 𝒅𝒆̂̃ 𝒅𝒂̀𝒏𝒈 𝒅𝒊 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒄𝒂́𝒄 đ𝒊̣𝒂 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒕𝒉𝒂𝒎 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒏𝒐̂̉𝒊 𝒕𝒊𝒆̂́𝒏𝒈, 𝒗𝒖𝒊 𝒄𝒉𝒐̛𝒊, 𝒂̆𝒏 𝒖𝒐̂́𝒏𝒈 𝒉𝒂𝒚 𝒔𝒉𝒐𝒑𝒊𝒏𝙜,..
🌟𝑲𝑯𝑨́𝑪𝑯 𝑺𝑨̣𝑵 𝑺𝑨𝑷𝑯𝑰𝑨 𝑵𝑯𝑨 𝑻𝑹𝑨𝑵𝑮 𝒄𝒐́ đ𝒂̂̀𝒚 đ𝒖̉ 𝒄𝒂́𝒄 𝒚𝒆̂́𝒖 𝒕𝒐̂́ 𝒎𝒂̀ 𝒃𝒂̣𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒏.
🥳 𝑽𝒐̛́𝒊 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝑬𝒙𝒆𝒄𝒖𝒕𝒊𝒗𝒆 𝒄𝒐́ 𝒃𝒂𝒏 𝒃𝒂𝒏 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 - 𝒗𝒊𝒆𝒘 𝒕𝒓𝒖̛̣𝒄 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒃𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒗𝒂̀ đ𝒂̂̀𝒚 đ𝒖̉ 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒃𝒊̣ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 đ𝒂̣𝒊 𝒔𝒆̃ 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒃𝒂̣𝒏 𝒄𝒐́ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒌𝒊̀ 𝒏𝒈𝒉𝒊̃ 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒕𝒓𝒐̣𝒏 𝒗𝒆̣𝒏 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒂 đ𝒊̀𝒏𝒉, 𝒃𝒂̣𝒏 𝒃𝒆̀ 𝒗𝒂̀ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒉𝒂̂𝒏 𝒚𝒆̂𝒖 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒊̀𝒏𝒉.
⚡️⚡️𝑮𝒊𝒂́ 𝕜𝕙𝕦𝕪𝕖̂́𝕟 𝕞𝕒̃𝕚 𝒄𝒉𝒊̉ 𝟞.𝒙𝒙.𝟘𝟘𝟘𝒗𝒏𝒅/𝟚𝒑𝒂𝒙/đ𝒆̂𝒎. 𝑩𝒂̣𝒏 đ𝒂̃ 𝒔𝒐̛̉ 𝒉𝒖̛̃𝒖 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆𝒘 𝒃𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒄𝒖̛̣𝒄 𝒌𝒊̀ “𝒙𝒊̣𝒏 𝒔𝒐̀”.
💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
𝑺𝑨𝑷𝑯𝑰𝑨 𝑯𝑶𝑻𝑬𝑳 𝑵𝑯𝑨 𝑻𝑹𝑨𝑵𝑮
𝑻𝒆𝒍 : (𝟎𝟐𝟓𝟖) 𝟑𝟗𝟎𝟗 𝟓𝟖𝟖 – 𝟎𝟖𝟑𝟔 𝟐𝟓𝟎 𝟎𝟓𝟒: 𝑴𝒔 𝑵𝒉𝒖̛ 𝑩𝒊́𝒄𝒉
𝑬𝒎𝒂𝒊𝒍: 𝒔𝒂𝒍𝒆𝒔@𝒔𝒂𝒑𝒉𝒊𝒂𝙝𝒐𝙩𝒆𝙡.𝙘𝒐𝙢
𝘼𝒅𝙙 : 𝟗𝟎-𝟗𝟐 𝑻𝙧𝒂̂̀𝙣 𝙋𝒉𝙪́, 𝑵𝙝𝒂 𝑻𝙧𝒂𝙣𝒈

Photos from Saphia Hotel Nha Trang's post 15/12/2023

☃️𝐆𝐢́𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐧𝐡 đ𝐞̂́𝐧 𝐫𝐨̂̀𝐢 – 𝐥𝐞̂𝐧 đ𝐨̂̀ đ𝐢 𝐭𝐡𝐨̂𝐢!

❄️𝑁𝑔𝑎̀𝑦 23/12 𝑡𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̂́ 𝑁ℎ𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑜́ đ𝑒̂𝑚 𝑐𝑎 𝑛ℎ𝑎̣𝑐 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑎́𝑦 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑎 𝑠𝑖̃ 𝑣𝑎̀ 𝐷𝐽 𝑛𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑖́𝑛 đ𝑜̂̀ 𝑎̂𝑚 𝑛ℎ𝑎̣𝑐 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑏𝑜̉ 𝑙𝑜̛̃.
🥰 𝐻𝑎̃𝑦 đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑠𝑎̣𝑛 𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑎 𝑁ℎ𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑔, 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ 𝑛𝑎̆̀𝑚 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̂́ 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑣𝑎̀𝑖 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑜̂ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑎́𝑦 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑒̂𝑚 𝑐𝑎 𝑛ℎ𝑎̣𝑐.
📞𝐿𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑛𝑔𝑎𝑦 đ𝑒̂̉ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑔𝑖𝑎́ 𝑢̛𝑢 đ𝑎̃𝑖 𝑛ℎ𝑒́!
💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
𝑺𝑨𝑷𝑯𝑰𝑨 𝑯𝑶𝑻𝑬𝑳 𝑵𝑯𝑨 𝑻𝑹𝑨𝑵𝑮
𝑻𝒆𝒍 : (𝟎𝟐𝟓𝟖) 𝟑𝟗𝟎𝟗 𝟓𝟖𝟖 – 𝟎𝟖𝟑𝟔 𝟐𝟓𝟎 𝟎𝟓𝟒: 𝑴𝒔 𝑵𝒉𝒖̛ 𝑩𝒊́𝒄𝒉
𝑬𝒎𝒂𝒊𝒍: 𝒔𝒂𝒍𝒆𝒔@𝒔𝒂𝒑𝒉𝒊𝒂𝙝𝒐𝙩𝒆𝙡.𝙘𝒐𝙢
𝘼𝒅𝙙 : 𝟗𝟎-𝟗𝟐 𝑻𝙧𝒂̂̀𝙣 𝙋𝒉𝙪́, 𝑵𝙝𝒂 𝑻𝙧𝒂𝙣𝒈

Photos from Saphia Hotel Nha Trang's post 13/12/2023

𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 𝐒𝐀̣𝐍 𝐒𝐀𝐏𝐇𝐈𝐀 𝐍𝐇𝐀 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆 ⭐️⭐️⭐️

🌻 𝑆𝑜̂́ 90-92 𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑃ℎ𝑢́, 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝐿𝑜̣̂𝑐 𝑇ℎ𝑜̣, 𝑁ℎ𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑔.

🌼𝑉𝑜̛́𝑖 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ đ𝑖̣𝑎 𝑙𝑦́ 𝑛𝑎̆̀𝑚 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̂́, 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑑𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑐𝑎́𝑐 đ𝑖̣𝑎 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑑𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ: 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑛 ℎ𝑎̉𝑖 𝑑𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑜̣𝑐, 𝑡ℎ𝑎́𝑝 𝑇𝑟𝑎̂̀𝑚 𝐻𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔, 𝑁ℎ𝑎̀ 𝑇ℎ𝑜̛̀ đ𝑎́,…. 𝑋𝑢𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑠𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑐𝑎́𝑐 𝑞𝑢𝑎́𝑛 𝑎̆𝑛, 𝑠ℎ𝑜𝑝 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔, 𝑐𝑢̛̉𝑎 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖,…
🔥 𝐶ℎ𝑖̉ 4𝑥𝑥,𝑥𝑥𝑥 𝑣𝑛𝑑/2𝑝𝑎𝑥/𝑛𝑖𝑔ℎ𝑡
💥 𝐺𝑖́𝑎 đ𝑎̃ 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑜̂̀𝑚:
✅𝐴̆𝑛 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑡 𝑠𝑎𝑛𝑔, 𝑥𝑖̣𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 đ𝑎 𝑑𝑎̣𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑚𝑜́𝑛 𝑎̆𝑛
✅𝑆𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 ℎ𝑜̂̀ 𝑏𝑜̛𝑖 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡𝑎̂̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑣𝑖𝑒𝑤 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑎́𝑦
✅𝑀𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́ 𝑛𝑎̂𝑛𝑔 ℎ𝑎̣𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑡𝑢̀𝑦 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎̣𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔
✅𝐷𝑜̣𝑛 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 ℎ𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦
✅𝑁𝑢̛𝑜̛́𝑐, 𝑡𝑟𝑎̀ 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̀ 𝑝ℎ𝑒̂ 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́ ℎ𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦
✅𝑊𝑖𝑓𝑒 𝑡𝑜̂́𝑐 đ𝑜̣̂ 𝑐𝑎𝑜
💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
𝑺𝑨𝑷𝑯𝑰𝑨 𝑯𝑶𝑻𝑬𝑳 𝑵𝑯𝑨 𝑻𝑹𝑨𝑵𝑮
𝑻𝒆𝒍 : (𝟎𝟐𝟓𝟖) 𝟑𝟗𝟎𝟗 𝟓𝟖𝟖 – 𝟎𝟖𝟑𝟔 𝟐𝟓𝟎 𝟎𝟓𝟒: 𝑴𝒔 𝑵𝒉𝒖̛ 𝑩𝒊́𝒄𝒉
𝑬𝒎𝒂𝒊𝒍: 𝒔𝒂𝒍𝒆𝒔@𝒔𝒂𝒑𝒉𝒊𝒂𝙝𝒐𝙩𝒆𝙡.𝙘𝒐𝙢
𝘼𝒅𝙙 : 𝟗𝟎-𝟗𝟐 𝑻𝙧𝒂̂̀𝙣 𝙋𝒉𝙪́, 𝑵𝙝𝒂 𝑻𝙧𝒂𝙣𝒈

06/12/2023

⛄️𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒊́ 𝒈𝒊𝒂́𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒏𝒉 đ𝒂̃ 𝒕𝒓𝒂̀𝒏 𝒏𝒈𝒂̣̂𝒑 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒐̂́ 𝑵𝒉𝒂 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒊𝒆̂́𝒕 𝒔𝒆 𝒔𝒆 𝒍𝒂̣𝒏𝒉. 𝑳𝒂̀ 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒎𝒂̀ 𝒎𝒐̣𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒆̣𝒏 𝒏𝒉𝒂𝒖 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂́𝒏 đ𝒊 𝒔𝒂𝒖 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒂̆𝒎 𝒃𝒂̣̂𝒏 𝒓𝒐̣̂𝒏 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄.
🥰𝑯𝒂̃𝒚 đ𝒆̂̉ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒔𝒂̣𝒏 𝑺𝒂𝒑𝒉𝒊𝒂 𝑵𝒉𝒂 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒈 đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒃𝒂̣𝒏, 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒗𝒐̛́𝒊 4𝒙𝒙.000 𝒗𝒏𝒅/2 𝒑𝒂𝒙/ đ𝒆̂𝒎. 𝑩𝒂̣𝒏 đ𝒂̃ 𝒔𝒐̛̉ 𝒉𝒖̛̃𝒖 𝒄𝒉𝒐 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒂̆𝒏 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝒙𝒊̣𝒏 𝒔𝒐̀ 𝒄𝒉𝒐 𝒌𝒊̀ 𝒏𝒈𝒉𝒊̃ 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒊̀𝒏𝒉.
🫶 Đ𝒆̂̉ 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒕𝒉𝒆̂𝒎 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒄𝒉𝒊 𝒕𝒊𝒆̂́𝒕 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂ 𝒒𝒖𝒂 𝒇𝒂𝒏𝒑𝒂𝒈𝒆 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒔𝒐̂́ 𝒉𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆 𝒄𝒖̉𝒂 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒔𝒂̣𝒏 𝒏𝒉𝒆́ !
☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️
𝑺𝑨𝑷𝑯𝑰𝑨 𝑯𝑶𝑻𝑬𝑳 𝑵𝑯𝑨 𝑻𝑹𝑨𝑵𝑮
𝑻𝒆𝒍 : (0258) 3909 588 – 0836 250 054: 𝑴𝒔 𝑵𝒉𝒖̛ 𝑩𝒊́𝒄𝒉
𝑬𝒎𝒂𝒊𝒍: 𝒔𝒂𝒍𝒆𝒔@𝒔𝒂𝒑𝒉𝒊𝒂𝙝𝒐𝙩𝒆𝙡.𝙘𝒐𝙢
𝘼𝒅𝙙 : 90-92 𝑻𝙧𝒂̂̀𝙣 𝙋𝒉𝙪́, 𝑵𝙝𝒂 𝑻𝙧𝒂𝙣𝒈

29/11/2023

𝐋𝐄̂̃ 𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐂𝐔𝐎̂́𝐈 𝐍𝐀̆𝐌 𝐕𝐎̂ 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 Đ𝐀̣̆𝐂 𝐒𝐀̆́𝐂 𝐓𝐀̣𝐈 𝐍𝐇𝐀 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆

🥳𝑇𝑢̛̀ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 23/12/2023 – 01/01/2024, 𝑠𝑒̃ 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 ℎ𝑎̂́𝑝 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑎 𝑛ℎ𝑎̣𝑐 đ𝑎̣̆𝑐 𝑠𝑎̆́𝑐. 𝐶𝑜̀𝑛 𝑐ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑐ℎ𝑢̛̀ 𝑔𝑖̀ 𝑚𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑒̂𝑛 đ𝑜̂̀ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̀𝑎 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖́ 𝑙𝑒̂̃ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑡𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̂́ 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑁ℎ𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑔
Nguồn: Nha Trang Stories
🔥𝑉𝑜̛́𝑖 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ 𝑛𝑎̆̀𝑚 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̂́, 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑑𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑘ℎ𝑢 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝑣𝑢𝑖 𝑐ℎ𝑜̛𝑖, 𝘮𝘶𝘢 𝘴𝘢̆́𝘮 𝘷𝘢̀ 𝘢̆𝘯 𝘶𝘰̂́𝘯𝘨.
𝐾ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑠𝑎̣𝑛 𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑎 𝑁ℎ𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑘𝑖̀ 𝑑𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛.
⚡️𝑁ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑎𝑦 đ𝑎̣̆𝑡 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎𝑦 ℎ𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦 đ𝑒̂̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑢̛𝑢 đ𝑎̃𝑖 𝑛ℎ𝑒́!
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
𝑺𝑨𝑷𝑯𝑰𝑨 𝑯𝑶𝑻𝑬𝑳 𝑵𝑯𝑨 𝑻𝑹𝑨𝑵𝑮
𝑻𝒆𝒍 : (0258) 3909 588 – 0836 250 054: 𝑴𝒔 𝑵𝒉𝒖̛ 𝑩𝒊́𝒄𝒉
𝑬𝒎𝒂𝒊𝒍: 𝒔𝒂𝒍𝒆𝒔@𝒔𝒂𝒑𝒉𝒊𝒂𝙝𝒐𝙩𝒆𝙡.𝙘𝒐𝙢
𝘼𝒅𝙙 : 90-92 𝑻𝙧𝒂̂̀𝙣 𝙋𝒉𝙪́, 𝑵𝙝𝒂 𝑻𝙧𝒂𝙣𝒈
#𝒔𝒂𝒑𝒉𝒊𝒂𝒉𝒐𝒕𝒆𝒍 #𝒅𝒖𝒍𝒊𝒄𝒉𝒏𝒉𝒂𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈 #𝒌𝒉𝒂𝒄𝒉𝒔𝒂𝒏𝒕𝒓𝒖𝒏𝒈𝒕𝒂𝒎

20/11/2023

𝗡𝗵𝗮̂𝗻 𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝗡𝗵𝗮̀ 𝗴𝗶𝗮́𝗼 𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗡𝗮𝗺 𝟮𝟬-𝟭𝟭, 𝗦𝗮𝗽𝗵𝗶𝗮 𝗛𝗼𝘁𝗲𝗹 𝘅𝗶𝗻 𝗰𝗵𝘂́𝗰 𝗰𝗵𝗼 𝘁𝗮̂́𝘁 𝗰𝗮̉ 𝗰𝗮́𝗰 𝗧𝗵𝗮̂̀𝘆 𝗖𝗼̂ 𝗴𝗶𝗮́𝗼 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝗺𝗼̣𝗶 𝗺𝗶𝗲̂̀𝗻 đ𝗮̂́𝘁 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝘀𝘂̛́𝗰 𝗸𝗵𝗼̉𝗲, 𝗵𝗮̣𝗻𝗵 𝗽𝗵𝘂́𝗰 𝘃𝗮̀ 𝘁𝗵𝗮̣̂𝘁 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘀𝘂̛̣ 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽 𝘁𝗿𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶.

𝑺𝑨𝑷𝑯𝑰𝑨 𝑯𝑶𝑻𝑬𝑳 𝑵𝑯𝑨 𝑻𝑹𝑨𝑵𝑮
𝑻𝒆𝒍: (0258) 3909 588 - 0984 733 200
𝑬𝒎𝒂𝒊𝒍: 𝒔𝒎@𝒔𝒂𝒑𝒉𝒊𝒂𝒉𝒐𝒕𝒆𝒍.𝒄𝒐𝒎
#𝒔𝒂𝒑𝒉𝒊𝒂 # #𝒔𝒂𝒑𝒉𝒊𝒂𝒉𝒐𝒕𝒆𝒍 #

11/11/2023

😍😍😍

Sáng nay (11-11) tàu du lịch cao cấp Celebrity Solstice (quốc tịch Malta) đưa 2.300 khách đến Nha Trang 🫰

20/10/2023

𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐏𝐡𝐮̣ 𝐍𝐮̛̃ 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝟐𝟎/𝟏𝟎, 𝐪𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐦𝐞̂́𝐧! 𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐭𝐨̉𝐚 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐮̛̣ 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩.

𝑺𝑨𝑷𝑯𝑰𝑨 𝑯𝑶𝑻𝑬𝑳 𝑵𝑯𝑨 𝑻𝑹𝑨𝑵𝑮
𝑻𝒆𝒍: (0258) 3909 588 - 0984 733 200
𝑬𝒎𝒂𝒊𝒍: 𝒔𝒎@𝒔𝒂𝒑𝒉𝒊𝒂𝒉𝒐𝒕𝒆𝒍.𝒄𝒐𝒎
#𝒔𝒂𝒑𝒉𝒊𝒂 # #𝒔𝒂𝒑𝒉𝒊𝒂𝒉𝒐𝒕𝒆𝒍 #

Photos from Saphia Hotel Nha Trang's post 07/09/2023

ĐI RA ĐƯỜNG GẶP SAO LÀ CÓ THẬT

Lễ trao giải "Cánh Diều Vàng 2023" với chủ đề "Ngân hà rực rỡ" sẽ chính thức diễn ra tại Nhà Hát Đó - Vega City Nha Trang vào ngày 9-9, với sự đổ bộ của nhiều ngôi sao. quy tụ gần 1.000 nghệ sĩ, lần đầu xuất hiện bức tường danh vọng, kỳ vọng trở thành Festival điện ảnh du lịch.
Ban tổ chức cũng sắp xếp các không gian để người hâm mộ được giao lưu, chụp ảnh và chơi minigame cùng nghệ sĩ trong sự kiện "Thảm đỏ thời trang". Đây là sân khấu thời trang trong không gian nhà hát Đó, nơi các nghệ sĩ, người nổi tiếng... trình diễn các phong cách thời trang thảm đỏ của mình. Người hâm mộ và du khách cũng có thể xem trực tiếp lễ trao giải thông quan hệ thống màn hình LED rộng lớn tại khu vực quảng trường.

SAPHIA HOTEL NHA TRANG
: (0258) 3909 588 - 0984 733 200
: [email protected]
# #

Photos from Saphia Hotel Nha Trang's post 30/08/2023

🔥🔥🔥Nghỉ lễ 2/9 chỉ với với 4xx/ phòng/đêm tại Saphia Hotel
⭐ Khách sạn chỉ cần bước chân qua đường là biển
⭐ Sử dụng hồ bơi miễn phí
⭐ Có các dịch vụ đưa đón sân bay, thuê xe máy,…
⭐ Tư vấn tour miễn phí: 3 đảo, tắm bùn, Vinpearl,..
⭐ Miễn phí bữa sáng, trà, café, nước suối mỗi ngày
⭐ Hỗ trợ đặt vé máy bay nhanh, giá tốt
⭐ Ưu tiên nhận phòng sớm, trả phòng trễ (tùy theo số lượng phòng trống tại khách sạn)

Quý khách hàng nhanh tay inbox để được hỗ trợ ạ
SAPHIA HOTEL NHA TRANG
: (0258) 3909 588 - 0984 733 200
: [email protected]
# #

Photos from Saphia Hotel Nha Trang's post 12/08/2023

CÒN HÈ LÀ CÒN NHIỀU SỰ KIỆN HẤP DẪN TẠI NHA TRANG. BA MẸ HÃY CHO CON TẬN HƯỞNG KỲ NGHỈ HÈ TRỌN VẸN TẠI ĐÂY NÀO!!!!!

💥 VEGACITY FESTIVAL CHÍNH THỨC ĐỔ BỘ ĐẾN NHA TRANG 💥
Với nhiều hoạt động giải trí siêu sôi động và hoàn toàn 𝐌𝐈Ễ𝐍 𝐏𝐇Í 𝐕É 𝐕À𝐎 𝐂Ổ𝐍𝐆 🫰
🔥 Chuỗi sự kiện “cực cháy” Vega City Festival 2023 sẽ diễn ra trong vòng 19 ngày với 06 sự kiện chính kéo dài từ ngày 11/08/2023 đến ngày 17/09/2023 với vô vàn chương trình hấp dẫn.
Đến với Vega City Festival 2023 quý khách sẽ được tận hưởng:
🎊 KHÔNG GIAN giải trí sôi động và thư giãn ngày cuối tuần.
🎊 THƯỞNG THỨC các món ăn đường phố hấp dẫn đến từ khu ẩm thực.
🎊 NHẬN QUÀ mỏi tay có giá trị siêu khủng khi tham gia các hoạt động vui chơi giải trí.
🎊 GIẢI TRÍ hết nấc với hàng loạt trò chơi dân gian đặc sắc, boardgame đang hot hiện nay.
🎊 THAM GIA vào các lễ hội, cuộc thi đấu đặc sắc xuyên suốt chương trình.
ĐẶC BIỆT VÀO LÚC 17h00-21h30 NGÀY 11-13/08 NÀY - Cuộc thi Lân Sư Rồng với nhiều màn trình diễn múa lân vô cùng nhiệt huyết đến từ 15 đội lân đến từ nhiều nơi tại tỉnh Khách Hòa.
CÒN CHỜ GÌ NỮA, LẬP KÈO ĐI VEGA CITY FESTIVAL NGAY THÔI!

Nguồn: ST

Photos from Khánh Hòa 24h's post 09/08/2023

Lên kèo cuối tuần thôi nào anh chị em ơi 🫶🫶🫶🫶

Photos from Khánh Hòa 24h's post 02/08/2023

Siêu to khổng lồ luôn ạ

Photos from Saphia Hotel Nha Trang's post 12/07/2023

Đầu tuần vui vẻ 🥰🥰🥰

Cảm ơn các anh chị đối tác, Quý khách hàng đã ủng hộ Saphia Nha Trang trong suốt thời gian qua.

Saphia vẫn còn phòng trong dịp hè này, giá cực kỳ ưu đãi
Quý đối tác inbox để được hỗ trợ ạ

SAPHIA HOTEL NHA TRANG
☎: (0258) 3909 588 - 0984 733 200
📩: [email protected]
# #

30/06/2023

📌Sắp có màn “collab khủng” giữa“hitmaker” thế giới và Việt Nam?
Bầu không khí lễ hội âm nhạc 8Wonder được dự báo sẽ không thể hạ nhiệt bất cứ phút giây nào trong suốt hơn 6 tiếng, từ 15 giờ đến quá nửa đêm ngày 22/7 tới đây. Bởi đây là lần đầu tiên trong lịch sử có thể sẽ có màn “đối mặt” của ông hoàng “hitmaker” của âm nhạc đương đại Charlie Puth và 7 hitmaker Việt: Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, HIEUTHUHAI, MONO, Tlinh, Amee, DJ Mie. Thông tin chi tiết hiện vẫn chưa được hé lộ nhưng trên khắp các cõi mạng, nitizen đang ngày đêm mong mỏi sẽ có những màn collab “khét lẹt” giữa Charlie Puth với một hoặc nhiều những nghệ sĩ Việt.
Nếu điều đó trở thành sự thật, 8Wonder có thể đi vào lịch sử âm nhạc đương đại khi mở ra cơ hội sánh vai cùng chủ nhân các bản siêu hit tỷ view quốc tế cho các nghê sỹ Việt.
📌Sân khấu âm nhạc “vô cực” đẳng cấp toàn cầu
Sân khấu 10.400m2, tầm nhìn 180 độ hướng ra vịnh biển Nha Trang, kết nối giữa thế giới đại dương đầy màu sắc của màn LED với đại dương rì rào sóng vỗ ngoài đời thực tạo nên một thế giới đại dương “vô cực”. Đó là những dữ liệu ít ỏi nhưng đầy hào hức về sân khấu 8Wonder tại quảng trường Wonder Square, nơi sẽ diễn ra những màn trình diễn “siêu phẩm” trong một không gian “vô cực” có 1-0-2.
Điểm nhấn đáng giá kế tiếp là hệ thống hệ thống âm thanh - ánh sáng được đầu tư theo tiêu chuẩn đỉnh cao của thế giới. Tất cả cộng hưởng lại sẽ tạo nên hiệu ứng nghe nhìn vượt trội, đưa 8Wonder vươn tầm các lễ hội âm nhạc lớn và đẳng cấp bậc nhất hành tinh.
📌Nơi “kỳ quan cảm xúc không giới hạn – Infinity Wonder” thăng hoa
Vượt xa khuôn khổ những đại nhạc hội thông thường, 8Wonder không chỉ kiến tạo không gian thưởng thức âm nhạc đỉnh cao, mà còn cộng hưởng cùng hệ sinh thái Vinpearl Nha Trang để mang đến cho du khách phong cách tận hưởng mùa hè đẳng cấp và khác biệt.
Fan tham gia đại nhạc hội 8Wonder sẽ được hoà mình vào không gian mua sắm, check-in với các tiểu cảnh điểm nhấn phong cách installation art, thực hành tại xưởng nghệ thuật, xem bài tarot, vẽ henna, trang điểm và làm tóc, sumo phao hơi, ném vòng cá ngựa, tương tác với các vũ công trống led sôi động. Những gian hàng ẩm thực đa quốc gia với các món ăn đặc trưng đến từ Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á và ẩm thực 3 miền Việt Nam, hoạt động hoạt náo của các nhãn hàng nổi tiếng... sẽ “tiếp năng lượng” để du khách tiếp tục thăng hoa cùng những “kỳ quan cảm xúc không giới hạn”.
Đặc biệt, không gian vệ tinh xung quanh sân khấu 8Wonder là nơi du khách mọi lứa tuổi có thể dễ dàng hoà vào những hoạt động hấp dẫn đầy bản sắc. Đó là Lễ hội đặc sản bản địa, trạm khoa học đại dương bí ẩn, đại chiến thế giới nước Wonder Water War, các cuộc thi cosplay, cheerleading sôi nổi dành cho giới trẻ...
Ngoài ra, không gian nghỉ dưỡng sang trọng trong căn biệt thự biển theo phong cách Tropicana villa sẽ giúp du khách tận hưởng nét thanh bình của mùa hè nhiệt đới, hoà mình giữa những giai điệu phóng khoáng từ đại dương.
📌Sản phẩm du lịch sáng tạo của VinWonder
Đại nhạc hội 8Wonder là sự kiện tâm điểm khép lại trọn vẹn chuỗi “hội hè bất tận” WonderFest 2023 tại Vinpearl Nha Trang - khẳng định sức hấp dẫn độc đáo lễ hội biển quốc tế thường niên vừa ra mắt.
Đặc biệt, mô hình lễ hội âm nhạc quốc tế đỉnh cao kết hợp cùng hệ sinh thái du lịch hàng đầu Việt Nam tại 8Wonder và WonderFest là một bước đi sáng tạo và đột phá của VinWonder. “Kỳ quan cảm xúc” mà 8Wonder tạo ra sẽ là mảnh ghép quan trọng góp phần mang đến sức hấp dẫn tươi mới cho du lịch Việt, bên cạnh các kỳ quan thiên nhiên và kỳ quan văn hóa.
Việc VinWonder nỗ lực tạo dựng công nghiệp giải trí thông qua các sản phẩm đặc sắc như Tinh hoa Việt Nam, GrandWord Phú Quốc, hay mới nhất là 8Wonder và WonderFest cũng là hướng đi mang tầm nhìn quốc gia nhằm kiến tạo các điểm nhấn mới mẻ, góp phần nâng du lịch quốc gia lên một tầm cao mới.

Nguồn: Báo Khánh Hòa

12/06/2023

Festival Biển 2023 vừa đi qua. Nha Trang - Khánh Hoà sẽ tiếp tục mở đại tiệc phục vụ người dân và du khách với loạt sự kiện liên kết du lịch và điện ảnh.

Nổi bật nhất là Đại nhạc hội chủ đề “Đôi cánh kỳ diệu” tại Quảng trường 2-4 (TP. Nha Trang) tối 17-6. Chương trình sẽ có sự tham gia của các ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Văn Mai Hương, Kyo York, Ái Phương… và nhiều đại biểu là các đạo diễn, diễn viên điện ảnh nổi tiếng!

Nhanh tay inbox đặt phòng nhé các tình yêu ơi
SAPHIA HOTEL NHA TRANG
☎: (0258) 3909 588 - 0984 733 200
📩: [email protected]
# #

05/06/2023

Toàn cảnh khai mạc fesival hoành tráng năm nay của Nha Trang.
Khách nào bỏ lỡ thì xem tạm clip này nhé.
Nha Trang còn rất nhiều cảnh đẹp hứa hẹn mang lại cho quý khách một kỳ nghỉ hè tuyệt vời.

Nguồn: ST

31/05/2023

𝑻𝒐𝒂̀𝒏 𝒃𝒐̣̂ 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒂̉𝒏𝒉 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒍𝒂̣̂𝒑 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒎𝒂́𝒚 𝒕𝒊́𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒈𝒐́𝒄 𝒏𝒉𝒊̀𝒏 45 đ𝒐̣̂ 𝒕𝒖̛̀ 𝒌𝒉𝒖 𝒗𝒖̛̣𝒄 𝒌𝒉𝒂́𝒏 đ𝒂̀𝒊 𝒕𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎. 𝑫𝒓𝒐𝒏𝒆 𝒃𝒂𝒚 𝒄𝒂𝒐 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 250𝒎, 𝒙𝒆̂́𝒑 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒂̉𝒏𝒉 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒍𝒐̛́𝒏 (𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒍𝒐̛́𝒏 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 270𝒎 𝒄𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒏𝒈𝒂𝒏𝒈) 𝒏𝒆̂𝒏 𝒌𝒉𝒂́𝒏 𝒈𝒊𝒂̉ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 đ𝒆̂́𝒏 𝒔𝒂̂𝒏 𝒌𝒉𝒂̂́𝒖 𝒐̛̉ 𝒒𝒖𝒂̉𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 2-4 đ𝒆̂̉ 𝒙𝒆𝒎 𝒎𝒂̀𝒏 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒅𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒏𝒈𝒉𝒆̣̂ 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒂́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈. 𝑺𝒖𝒐̂́𝒕 𝒄𝒂̉ 𝒅𝒂̉𝒊 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒃𝒐̛̀ 𝒃𝒊𝒆̂̉𝒏, 𝒄𝒂́𝒄 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒔𝒂̣𝒏 𝒅𝒐̣𝒄 𝒕𝒉𝒆𝒐 đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝑻𝒓𝒂̂̀𝒏 𝑷𝒉𝒖́ đ𝒆̂̀𝒖 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒎𝒂̀𝒏 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒅𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒂́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒆̣̂ 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕 đ𝒐̣̂𝒄 đ𝒂́𝒐 𝒏𝒂̀𝒚.

Quý khách không cần đi xa, không phải chen chúc chỉ cần đặt phòng ở Saphia có thể ngắm Drone bay tại hồ bơi tầng 16 hoặc các phòng có ban công hướng biển là có thể thưởng thức trọn vẹn màn trình diễn ánh sáng nhé

Saphia vẫn còn phòng phục vụ Quý khách dịp lễ này
Inbox để được hỗ trợ
SAPHIA HOTEL NHA TRANG
☎: (0258) 3909 588 - 0984 733 200
📩: [email protected]
# #

29/05/2023

Lễ hội ẩm thực Biển Nha Trang - Khánh Hòa từ ngày 2-6 đến 6-6 tại công viên bờ biển phía đông đường Trần Phú, Nha Trang (đoạn từ phía Bắc tháp Trầm Hương đến cà phê Bốn Mùa) sẽ có 90 gian hàng ẩm thực, đặc sản, dịch vụ du lịch. Trong những ngày diễn ra lễ hội (từ 16 giờ đến 20 giờ), các nghệ nhân trong và ngoài tỉnh sẽ trình diễn các món ăn độc đáo của 3 miền Bắc - Trung - Nam

SAPHIA HOTEL NHA TRANG
☎: (0258) 3909 588 - 0984 733 200
📩: [email protected]
# #

24/05/2023

Chân thành cảm ơn Quý công ty và Quý khách hàng đã tin tưởng lựa chọn Saphia trong kỳ nghỉ của mình.
Saphia Hotel phục vụ cơm đoàn, gala diner... Quý khách hàng có nhu cầu xin vui lòng inbox để được hỗ trợ

SAPHIA HOTEL NHA TRANG
☎: (0258) 3909 588 - 0984 733 200
📩: [email protected]
# # #

22/05/2023

Phân luồng giao thông tạm thời cho sự kiện Festival biển sắp tới. Quý khách hàng vui lòng cập nhật để có một chuyến đi suôn sẻ nhé.

Saphia Hotel vẫn còn phòng dịp lễ này, giá đặc biệt không phụ thu
Nhanh tay inbox để được hỗ trợ ạ.

https://baokhanhhoa.vn/Festival-bien-nha-trang-khanh-hoa-2023/202305/tu-1-den-6-6-phan-luong-giao-thong-tam-thoi-phuc-vu-festival-bien-nha-trang-khanh-hoa-2023-8ed5bf1/

10/05/2023

Champa Island Nha Trang sẽ tổ chức Đêm hội hoa đăng vào tối 13-5

Theo kế hoạch, Ban tổ chức sẽ thả một đại hoa đăng đường kính 5m và chuẩn bị 500 hoa đăng để khách tham gia dạ tiệc thả trên sông Cái Nha Trang. Những ước nguyện, hy vọng của du khách sẽ được thắp sáng bởi những ngọn nến lung linh lan xa theo dòng sông đổ về biển cả. Tiếp nối sự thành công của những năm trước, năm nay, Champa Island Nha Trang tiếp tục đầu tư chương trình nghệ thuật đặc sắc trong đêm hội hoa đăng như múa khai hội hoa đăng, múa Lục cúng hoa đăng, liên khúc âm nhạc Hội trùng dương, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, trình diễn áo dài “Quê hương 3 miền hội tụ… và màn bắn pháo hoa tầm thấp (10 phút). Chương trình có sự tham gia của người đẹp Hà Xuyên - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2014, Á khôi 2 Miss DOF 2015, ban nhạc Hoa sứ, Vũ đoàn Hoa Sứ, các ca sĩ Mỹ Hạnh, Xuân Hân, Thanh Vy.

Nguồn: Báo Khánh Hòa

Photos from Saphia Hotel Nha Trang's post 21/04/2023

Chương trình Festival Biển Nha Trang 2023, diễn ra ngày 3-6/6.
Theo kế hoạch mới được thông qua, Festival năm nay sẽ tổ chức nhiều hoạt động đa dạng và phong phú. Trong đó, sự kiện lễ khai mạc, chương trình biểu diễn nghệ thuật, thời trang Khánh Hòa – kết nối yêu thương, đại nhạc hội âm vang đại dương… sẽ là những điểm nhấn chính của Festival.
Trong đêm khai mạc vào tối ngày 3 tháng 6 tại Quảng trường 2 Tháng 4, sẽ có trình diễn ánh sáng với drone thay cho pháo hoa như các kỳ Festival trước.

NHANH TAY ĐẶT PHÒNG ĐỂ CÙNG HÒA MÌNH VÀO FESTIVAL 2023 NHÉ CÁC BẠN

SAPHIA HOTEL NHA TRANG
☎: (0258) 3909 588 - 0984 733 200
📩: [email protected]
# # # #

Photos from Saphia Hotel Nha Trang's post 15/04/2023

𝑁𝐻𝐴̀ 𝐻𝐴́𝑇 Đ𝑂́ - Đ𝐼̣𝐴 Đ𝐼𝐸̂̉𝑀 𝐶𝐻𝐸𝐶𝐾-𝐼𝑁 Đ𝐴𝑁𝐺 𝐿𝐴̀𝑀 𝑀𝑈̛𝐴 𝐿𝐴̀𝑀 𝐺𝐼𝑂́ 𝑇𝐴̣𝐼 𝑁𝐻𝐴 𝑇𝑅𝐴𝑁𝐺

𝑁ℎ𝑎̀ ℎ𝑎́𝑡 Đ𝑜́ 𝑁ℎ𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑔, 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑢́𝑐 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 4/2023 đ𝑎̃ 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 ℎ𝑎̂́𝑝 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑎̆́𝑡 𝑑𝑢 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ.
𝑁ℎ𝑎̀ ℎ𝑎́𝑡 Đ𝑜́ 𝑐𝑜́ 𝑡𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑙𝑎̀ 2500𝑚2 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑎̆́𝑡 𝑘ℎ𝑒 𝑣𝑒̂̀ 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑢́𝑐 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑒̂́. 𝑁ℎ𝑎̀ ℎ𝑎́𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ đ𝑜̣̂ 𝑏𝑒̂̀𝑛 𝑐𝑎𝑜 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑏𝑜̛̉𝑖 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̣𝑐 đ𝑜̛𝑛 𝑣𝑖̣ 𝑡ℎ𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢 đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑒̂́.

Ảnh: sưu tầm

10/04/2023

Khi khách nhà em enjoy cái moment này ✌️✌️✌️

01/04/2023

Lên kèo thôi ace ơi 💃💃💃💃

Photos from Saphia Hotel Nha Trang's post 28/03/2023

Loading!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CHÀO MỪNG LỄ KỶ NIỆM 370 NĂM THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA

Được tổ chức vào tối 1/4 tại Quảng trường 2 tháng 4 .Kết thúc chương trình nghệ thuật sẽ là tiết mục bắn pháo hoa nổ tầm thấp thời lượng 15 phút (Giờ dự kiến bắn 21h30)🎆🎆🎆

Các công tác chuẩn bị cho chương trình , hoạt động trưng bày triển lãm,.... đang được mọi người gấp rút thi công.

Với vị trí đắc địa, chỉ cách điểm bắn pháo hoa 5-7 phút đi bộ. SAPHIA HOTEL sẽ là lựa chọn tốt nhất cho Quý khách.
Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

SAPHIA HOTEL NHA TRANG
☎: (0258) 3909 588 - 0984 733 200
📩: [email protected]
# #

24/03/2023

Nha Trang đã bắt đầu vô mùa đẹp nhất năm!!!

Nếu Quý khách không muốn chen chúc vào mùa hè thì bây giờ đi là hợp lý nhất ạ

Ảnh: Khoa Trần

20/03/2023

Lên kèo đi xem pháo hoa thôi các bạn ơi

Photos from Saphia Hotel Nha Trang's post 15/03/2023

NHỮNG ĐỊA ĐIỂM KHÔNG THỂ BỎ LỠ KHI ĐẾN NHA TRANG (P1)
1. VinWonders được mệnh danh là công viên của những kỷ lục. Được thành lập từ năm 2006, công viên giải trí VinWonders Nha Trang bao gồm 6 phân khu trò chơi, nơi đem đến những ký ức khó quên cho hàng triệu lượt khách mọi lứa tuổi, mọi quốc tịch.
2. Hòn tằm là một ốc đảo rộng hơn 110ha nằm trong vịnh Nha Trang. Nơi đây đã được bầu chọn là một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới.
3. Hòn Chồng bao gồm nhiều hòn đá lớn nằm chồng lên nhau, là một trong những địa điểm du lịch tại nha trang rất thú vị. Nơi đây gắn liền với nhiều sự tích ly kỳ.
4. Tháp Bà Ponagar là quần thể kiến trúc Chăm Pa lớn nhất Việt Nam hiện nay. Đây là những tàn tích còn sót lại vô cùng quý giá của một nền tôn giáo lâu đời nhất trên thế giới.

Còn nữa…
----------------------------------
SAPHIA HOTEL NHA TRANG
☎: (0258) 3909 588 - 0984 733 200
📩: [email protected]
# #

07/03/2023

𝙲𝚑𝚞́𝚌 𝚌𝚑𝚘 𝚖𝚞̀𝚗𝚐 𝟾 𝚝𝚑𝚊́𝚗𝚐 𝟹 – 𝙲𝚑𝚒̣ 𝚎𝚖 𝚊𝚒 𝚌𝚞̃𝚗𝚐 𝚡𝚒𝚗𝚑 𝚛𝚊 𝚗𝚑𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚙𝚑𝚊̂̀𝚗.

𝙻𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚒̀ 𝚝𝚊̆𝚗𝚐 𝚐𝚊̂́𝚙 𝟻 𝚕𝚊̂̀𝚗 – Đ𝚎̂̉ 𝚕𝚞𝚘̂𝚗 𝚡𝚞́𝚗𝚐 𝚡𝚒́𝚗𝚑 𝚟𝚊̀ 𝚌𝚊̂𝚗 𝚗𝚑𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚔𝚎̀𝚘.

SAPHIA HOTEL NHA TRANG
☎: (0258) 3909 588 - 0984 733 200
📩: [email protected]
# #

24/02/2023

Không đi Nha Trang thì đi đâu nữa ạ
Một chiếc view hết nước chấm🤩🤩🤩
79 mãi đỉnh 👍👍👍

SAPHIA HOTEL NHA TRANG
☎: (0258) 3909 588 - 0984 733 200
📩: [email protected]
# #

09/02/2023

𝙱𝚊̣𝚗 đ𝚊̃ 𝚝𝚒̀𝚖 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚖𝚘́𝚗 𝚚𝚞𝚊̀ 𝚢́ 𝚗𝚐𝚑𝚒̃𝚊 𝚍𝚊̀𝚗𝚑 𝚝𝚊̣̆𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘 𝚗𝚞̛̉𝚊 𝚔𝚒𝚊 𝚌𝚞̉𝚊 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚌𝚑𝚞̛𝚊???
𝙷𝚊̃𝚢 đ𝚎̂̉ 𝚂𝚊𝚙𝚑𝚒𝚊 𝙷𝚘𝚝𝚎𝚕 𝚐𝚒𝚞́𝚙 𝚋𝚊̣𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚊̀𝚢 đ𝚊̣̆𝚌 𝚋𝚒𝚎̣̂𝚝 𝚗𝚊̀𝚢!
𝚅𝙰𝙻𝙴𝙽𝚃𝙸𝙽𝙴 𝚝𝚛𝚘̣𝚗 𝚐𝚘́𝚒 𝚌𝚑𝚒̉ 𝚟𝚘̛́𝚒 𝟽𝟿𝟿,000 𝚅𝙽𝙳
𝙱𝚊𝚘 𝚐𝚘̂̀𝚖
* 𝟸 𝚗𝚐𝚊̀𝚢 𝟷 đ𝚎̂𝚖 𝚗𝚐𝚑𝚒̉ 𝚝𝚊̣𝚒 𝚑𝚊̣𝚗𝚐 𝚙𝚑𝚘̀𝚗𝚐 𝚜𝚊𝚗𝚐 𝚑𝚞̛𝚘̛́𝚗𝚐 𝚋𝚒𝚎̂̉𝚗 𝚌𝚘́ 𝚋𝚊𝚗 𝚌𝚘̂𝚗𝚐
* 𝚃𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚒́ 𝚙𝚑𝚘̀𝚗𝚐 𝚋𝚊̆̀𝚗𝚐 𝚑𝚘𝚊 𝚑𝚘̂̀𝚗𝚐 𝚕𝚊̃𝚗𝚐 𝚖𝚊̣𝚗
* 𝙼𝚒𝚎̂̃𝚗 𝚙𝚑𝚒́ 𝚋𝚞̛̃𝚊 𝚜𝚊́𝚗𝚐, 𝚝𝚛𝚊̀, 𝚌𝚊𝚏𝚎́, 𝚗𝚞̛𝚘̛́𝚌 𝚜𝚞𝚘̂́𝚒
* 𝙶𝚒𝚊̉𝚖 𝟷𝟻% 𝚔𝚑𝚒 𝚖𝚞𝚊 𝚟𝚎́ 𝚝𝚘𝚞𝚛 𝟹 đ𝚊̉𝚘 𝚝𝚊̣𝚒 𝚔𝚑𝚊́𝚌𝚑 𝚜𝚊̣𝚗
* 𝙱𝚊́𝚗𝚑/𝚝𝚛𝚊́𝚒 𝚌𝚊̂𝚢 đ𝚊̣̆𝚝 𝚙𝚑𝚘̀𝚗𝚐
* 𝚃𝚑𝚒𝚎̣̂𝚙 𝚌𝚑𝚊̀𝚘 𝚖𝚞̛̀𝚗𝚐
* 𝚄̛𝚞 𝚝𝚒𝚎̂𝚗 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗 𝚙𝚑𝚘̀𝚗𝚐 𝚜𝚘̛́𝚖 (𝚝𝚞̀𝚢 𝚝𝚒̀𝚗𝚑 𝚝𝚛𝚊̣𝚗𝚐 𝚙𝚑𝚘̀𝚗𝚐)

𝙻𝙸𝙴̂𝙽 𝙷𝙴̣̂ 𝙷𝙾̂̃ 𝚃𝚁𝙾̛̣
0𝟿𝟾𝟺𝟽𝟹𝟹𝟸00/ 𝚜𝚖@𝚜𝚊𝚙𝚑𝚒𝚊𝚑𝚘𝚝𝚎𝚕.𝚌𝚘𝚖

Want your hotel to be the top-listed Hotel in Nha Trang?
Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

⛄️𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒊́ 𝒈𝒊𝒂́𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒏𝒉 đ𝒂̃ 𝒕𝒓𝒂̀𝒏 𝒏𝒈𝒂̣̂𝒑 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒐̂́ 𝑵𝒉𝒂 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒊𝒆̂́𝒕 𝒔𝒆 𝒔𝒆 𝒍𝒂̣𝒏𝒉. 𝑳𝒂̀ 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒎𝒂̀ 𝒎...
Toàn cảnh khai mạc fesival hoành tráng năm nay của Nha Trang. Khách nào bỏ lỡ thì xem tạm clip này nhé. Nha Trang còn rấ...
Chân thành cảm ơn Quý công ty và Quý khách hàng đã tin tưởng lựa chọn Saphia trong kỳ nghỉ của mình.Saphia Hotel phục vụ...
Khi khách nhà em enjoy cái moment này ✌️✌️✌️
Không đi Nha Trang thì đi đâu nữa ạMột chiếc view hết nước chấm🤩🤩🤩79 mãi đỉnh 👍👍👍SAPHIA HOTEL NHA TRANG ☎: (0258) 3909 5...
Video này không có capVideo này chỉ có sự dễ thương của những vị khách đáng yêu 😘😘**************************************...
Nha Trang vẫn luôn bình yên như thế🥰🥰🥰Ngắm trọn thành phố cùng Saphia Hotel #saphiahotel#
Khép lại một mùa hè sôi động☀️☀️☀️Chân thành cảm ơn tất cả các Quý đối tác và Quý khách hàng.Đem lại sự hài lòng cao nh...
⚡️          S̟A̟P̟H̟I̟A̟ H̟O̟T̟E̟L̟         ⚡  💥💥💥 K̟H̟ÔN̟G̟ P̟H̟Ụ T̟H̟U̟ L̟Ễ 2̟/9̟ 💥💥💥🌻Qua đường là b...
Hè là phải đi biển👙Ngắm biển🌈Tắm biển🏊‍♀️Và ở phòng view biển như thế này ạBạn chỉ cần xách balo lên và điKhách sạn + vi...

Category

Telephone

Website

Address


92 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Khánh Hòa
Nha Trang
57000

Other Resorts in Nha Trang (show all)
Mamadelta Retreat Mamadelta Retreat
72-74 Tran Phu
Nha Trang, 650000

Award-winning beachfront apartments in Nha Trang with sustainability at heart | Vietnamese cuisine at your door step

Libera Nha Trang - Tuyệt Tác Của Đất Tiên Vịnh Ngọc Libera Nha Trang - Tuyệt Tác Của Đất Tiên Vịnh Ngọc
Bãi Tiên, Phường Vĩnh Hòa
Nha Trang, 650000

Meliá Nha Trang - Vega City - thành phố của những cuộc vui không giới hạn.

Căn Hộ Mường Thanh Viễn Triều Căn Hộ Mường Thanh Viễn Triều
3-5 Phạm Văn Đồng Nha Trang Khánh Hòa
Nha Trang

Chuyên Mua Bán - Cho Thuê Căn Hộ Giá rẻ tại Mường Thanh Viễn Triều số 3-5 Phạm

Zoom Apartment - Căn Hộ Biển Nha Trang Zoom Apartment - Căn Hộ Biển Nha Trang
32-34 Trần Phú
Nha Trang, 65000

Chuyên Cho Thuê Căn Hộ Cao Cấp 5⭐ Ngắn Hạn - Dài Hạn

Đăng Trung. Green Bay Land Đăng Trung. Green Bay Land
35 A4 VCN Phước Hải
Nha Trang

Bất Động Sản , Đất Nền Ven Đô , Căn Hộ Nghỉ Dưỡng

NHA TRANG GIÁ RẺ NHA TRANG GIÁ RẺ
59 Lê Thành Phương
Nha Trang, 650000

Luôn đồng hành tận tâm và uy tín.

Lucina Villa Nha Trang Lucina Villa Nha Trang
R20M Phố Rừng, Vĩnh Trường
Nha Trang, 650000

Located on a secluded hilltop of one of the most beloved areas of Nha Trang City, the Lucina Ocean F

KVG Mozzadiso.Nha Trang KVG Mozzadiso.Nha Trang
Phường Vĩnh Thái Tp Nha Trang
Nha Trang, 000000

Annova Nha Trang Hotel Annova Nha Trang Hotel
Số 05 Lý Tự Trọng, Lộc Thọ
Nha Trang

✨Chào mừng bạn đến Annova Hotel✨ Biểu tượng 5 sao tại trung tâm Nha Trang! Nơi kết hợp của sự tinh tế với phòng nghỉ sang trọng, nhà hàng đa dạng và dịch vụ spa, giả trí hiện đại. ...

CCT Nha Trang Hotel CCT Nha Trang Hotel
Nha Trang, 650000

Khách sạn tiêu chuẩn 4 sao nằm ngay mặt biển Trần Phú với 66 phòng nội thất cao cấp

Pavillon Hotel Nha Trang Pavillon Hotel Nha Trang
16 Tôn Đản, Lộc Thọ, Khánh Hòa
Nha Trang, 650000

The mini home located within the heart of Nha Trang, Vietnam

Shark Tank Villas Nha Trang Shark Tank Villas Nha Trang
R12 Phố Rừng, Khu Anh Nguyễn Villas
Nha Trang

Tọa lạc tại thành phố biển Nha Trang, Shark Tank Villas sẽ là mảnh ghép hoàn hảo