Công an Huyện Mai Sơn

Công an Huyện Mai Sơn

Comments

Nghĩa cử cao đẹp và phươ ng pháp tuyên truyền hiệu quả, s âu đậm là đây chưa đâu!
Kính chào các đồng chí ạ
M ấy ngày gần đây thấy tin t ức trên mạng xã hội nói rằng" mẹ vợ giết con rể"ở Phiêng Cằm-M ai Sơn-Sơn La và đã phát tr ực tiếp hôm 17/3 vừa qua, hi ện nay có rất nhiều kênh ngư ời Mông đưa tin tạo ra nhi ều ý kiến trái chiều, vậy c ho em hỏi ở xã và huy ện đó có cán bộ công an khô ng? mà k hè đưa tin?hay c án bộ và người dân ở đó khô ng phải chung người Việt Nam ạ,
ai đã cấp giấy phép c ho họ làm kênh Youtube đưa t in không rõ nguồn gốc thay c ho nhà báo ạ?
Tôi có nhặt được một ví m àu nâu tại trước cổng công an huy ện mai sơn!
Trong ví có gồm
01 g ấy phép lái xe
01 cmnd
01 giấy đă ng ký mô tô bks 26k93076
Kèm th eo một số giấy tờ khác t ất cả đều mang tên Lò V ăn Thân sn 1986 trú tại Viê ng Lán, Yêu Châu, Sơn La.
Mo ng khổ chủ tìm lại đồ v ật liên hệ đến sđt 0932208835. Ho ặc tại công an huyện Mai S ơn để nhận lại vật.
Mọng c ác đồng chí Công an huyện Y ên Châu thông báo tới người có t ên như trên đến công an huy ện Mai Sơn để nhận lại đồ v ật
Công an huyện Mai Sơn đ ẩy mạnh công tác thu thập dữ li ệu Quốc gia về dân cư

Cho đ ến thời điểm này việc triển kh ai thực hiện dự án Cơ sở t hu thập dữ liệu quốc gia về d ân cư tại Công an huyện M ai đã và đang thu được nhữ ng kết quả rất đáng kích lệ. Đây được coi là một nhi ệm vụ trọng tâm, thường xuyên đ òi hỏi phải có sự tập tru ng lãnh đạo, chỉ đạo cũng n sự phối hợp của các c ấp, các ngành trong đó lực lượ ng Công an là nòng cốt.
Nhằm nâ ng cao chất lượng công tác t hu thập dữ liệu Quốc gia về d ân cư Đội Cảnh sát quản lý hà nh chính về trật tự xã h ội Công an huyện Mai Sơn đã c hủ động và hướng dẫn Công an t hị trấn Hát Lót thực hiện vi ệc kiểm tra, phúc tra 22 ti ểu khu, bản trên địa bàn t hị trấn; Công an thị trấn H át Lót đã thực hiện nghiêm t úc việc rà soát, đánh giá ch ất lượng dữ liệu, tính chính x ác thông tin dân cư đã t hu thập thông qua phiếu trên cơ sở đó đ ối chiếu với sổ quản lý cư t rú, tàng thư hồ sơ hộ kh ẩu tại địa bàn mình; kịp th ời bổ sung, cập nhật các thô ng tin còn thiếu, chưa đúng để đ ảm bảo chính xác thông tin trư ớc khi chính thức nhập vào Cơ sở dữ li ệu Quốc gia về dân cư
Theo kế hoạ ch của Bộ Công an và Cô ng an tỉnh, sau một thời gi an thực hiện chúng tôi thấy có m ột số khó khăn vướng mắc n sau thứ nhất, tình hình nh ân sự có sự biến đổi li ên tục khó khăn cho việc bổ su ng cập nhật thông tin; Đ/c Tru ng tá Hà Anh Tuấn - Trưở ng CATT Hát Lót cho biết : " vi ệc phúc tra, kiểm tra dữ li ệu dân cư lực lượng Công an t hị trấn Hát Lót đã xuống t ận nhà dân để đối chiếu thô ng tin, tuy nhiên để đạt đư ợc kết quả cao lực lượng Cô ng an CATT phải làm ngoài g iờ vì người dân thường đi l àm. Tuy nhiên, chúng tôi luôn x ác định đây là nhiệm vụ, n ội dung quan trọng với chức nă ng, nhiệm vụ là lực lượng th am mưu, hướng dẫn cư trú, chú ng tôi đã tập trung hướng d ẫn thực hiện tốt công tác t hu thập, bổ sung, chỉnh sửa thô ng tin dân cư trên địa b àn thị trấn. Trong thời gian t ới, toàn lực lượng sẽ tiếp t ục thực hiện theo tiến độ đã đề ra c ủa kế hoạch và dự kiến đ ến tháng 7 năm 2021 sẽ ho àn thành mục tiêu đề ra ".
Vi ệc xây dựng Cơ sở dữ li ệu Quốc gia về dân cư đã và đa ng được Công an huyện Mai S ơn quyết tâm thực hiện đúng ti ến độ, chất lượng theo chỉ đ ạo của Bộ Công an vì đ ây là dự án có ý ngh ĩa rất quan trọng góp phần b ảo đảm an toàn, an ninh thô ng tin, bí mật của nhà nư ớc, bí mật của cá nhân g óp phần giữ vững ANTC, TTATXH tr ên địa bàn toàn huyện.
Hãy vì dân phục vụ,luôn có nhi ều sáng tạo trong công việc.
cắm ơn các ccs ngày đ êm bì cuộc sống nd

Công an huyện Mai Sơn
Kỷ cươ ng, trách nhiệm, hiệu quả, vì nh ân dân phục vụ

Operating as usual

Photos from Công an Huyện M ai Sơn's post 03/06/2022

CÔNG AN HUYỆN MAI SƠN TỔ CH ỨC LỄ THĂNG CẤP BẬC HÀM, NÂ NG BẬC LƯƠNG NĂM 2022

Ngày 03/6/20 22, Công an huyện Mai Sơn tổ ch ức Lễ Công bố Quyết định c ủa đồng chí Bộ trưởng Bộ Cô ng an và đồng chí Giám đ ốc Công an tỉnh về thăng c ấp bậc hàm, nâng bậc lương n ăm 2022.

Dự và chủ trì bu ổi lễ có đồng chí Thượng tá B ùi Văn Dũng, Uỷ viên BTV Huy ện uỷ - Bí thư Đảng uỷ - Trưở ng Công an huyện; các đồng c lãnh đạo, chỉ huy các Đ ội nghiệp vụ, Công an các xã và CB CS được thăng cấp bậc hàm, nâ ng bậc lương năm 2022.

T ại buổi lễ, đồng chí Hà Tha nh Sơn - Phó Trưởng Công an huy ện đã công bố các Quyết đị nh của Bộ Trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh S ơn La về việc thăng cấp b ậc hàm, nâng bậc lương cho CB CS. Năm 2022, Công an huyện M ai Sơn có 65 CBCS được thă ng cấp bậc hàm, nâng bậc lươ ng. Đồng chí Trưởng Công an huy ện thừa uỷ quyền của đồng c Giám đốc Công an tỉnh đã tr ao quyết định và chúc mừng c ho CBCS được thăng cấp bậc h àm, nâng bậc lương năm 2022.

Ph át biểu tại buổi Lễ công bố, đồng chí Thượng tá Bùi V ăn Dũng - Uỷ viên B TV Huyện uỷ - Bí thư Đả ng uỷ - Trưởng Công an huy ện chúc mừng cán bộ chiến sĩ đư ợc thăng cấp bậc hàm, nâng b ậc lương năm 2022; đồng thời đồ ng chí Trưởng Công an huyện khẳ ng định việc thăng cấp bậc h àm, nâng bậc lương thể hiện sự qu an tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Cô ng an và Công an tỉnh tro ng việc thực hiện chế độ, chí nh sách đối với lực lượng Cô ng an nhân dân. Những đồng c được thăng cấp bậc hàm, nâ ng bậc lương lần này là sự g hi nhận của Đảng ủy Công an Tru ng Ương - Bộ Công an, Đả ng uỷ - Ban Giám đốc Cô ng an tỉnh đối với những đó ng góp, sự nỗ lực và cố gắ ng phấn đấu vươn lên của m ỗi cán bộ chiến sĩ trong su ốt niên hạn vừa qua. Cũng t ại buổi lễ long trọng này đồ ng chí Trưởng Công an huyện mo ng muốn những đồng chí được thă ng cấp bậc hàm, nâng bậc lươ ng trong năm 2022 tiếp tục n êu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ l ực hơn nữa trong quá trình cô ng tác, không ngừng nỗ lực ph ấn đấu vươn lên để hoàn thà nh xuất sắc mọi nhiệm vụ đư ợc giao, góp phần giữ vững AN TT trên địa bàn.

Công an Sơn La triển kh ai mô hình “Mỗi Đội nghiệp vụ gi úp đỡ một Công an xã” - B áo Công an nhân dân điện tử 02/06/2022

Công an Sơn La triển kh ai mô hình “Mỗi Đội nghiệp vụ gi úp đỡ một Công an xã” - B áo Công an nhân dân điện tử

⚡️💐 MÔ HÌNH ĐẦU TIÊN TR ÊN CẢ NƯỚC

🌈 Cô ng an Sơn La triển khai mô hì nh “Mỗi Đội nghiệp vụ giúp đỡ m ột Công an xã” 🌈

🌈💐 Nh ằm nâng cao chất lượng, hiệu q uả hoạt động của lực lượng Cô ng an xã, góp phần đảm b ảo ANTT tại cơ sở, đẩy mạ nh phong trào toàn dân bảo vệ AN TQ, xây dựng lực lượng Công an xã chí nh quy, trong sạch vững mạnh. Tă ng cường mối quan hệ đoàn k ết, gắn bó và hỗ trợ c ủa các Đội nghiệp vụ với l ực lượng Công an xã, từ đó ph át huy vai trò, trách nhiệm tro ng đảm bảo ANTT, xây dựng l ực lượng Công an nhân dân S ơn La vững mạnh từ cơ sở. Công an tỉnh Sơn La tri ển khai mô hình “Mỗi Đội nghi ệp vụ giúp đỡ một Công an x ã” bắt đầu từ năm 2022

🌈🌿 Xu ất phát từ đặc điểm tỉnh S ơn La là tỉnh miền núi, bi ên giới, lực lượng Công an xã t ại các huyện trong quá trình si nh hoạt, làm việc còn gặp nhi ều khó khăn, vất vả. Trước tì nh hình trên, Đảng ủy Ban gi ám đốc Công an tỉnh, đặc bi ệt là đồng chí Giám đốc Cô ng an tỉnh đã chỉ đạo Phò ng Công tác Đảng và công t ác chính trị Công an tỉnh ti ến hành rà soát, đánh giá và tri ển khai kế hoạch thí điểm th ực hiện mô hình “Mỗi Đội nghi ệp vụ giúp đỡ một Công an x ã” tại 24 xã trọng điểm, ph ức tạp về ANTT trên địa b àn tỉnh.
Tập trung vào các mặt cô ng tác trọng tâm như: Tham g ia hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ l ực lượng Công an xã nâng c ao chất lượng, hiệu quả các m ặt công tác, kỹ năng xử lý, giải quyết tình hình ANTT ở đ ịa bàn cơ sở; nắm chắc tì nh hình ANCT, KT-XH, diễn biến tư tưở ng của cán bộ, đảng viên và nh ân dân tại địa bàn; quản lý hà nh chính về TTXH, quản lý cư t rú, xây dựng quản lý cơ sở DL QG về dân cư, thực hiện Đề án 06/ CP, PCCC và CNCH; giải quyết t in báo tố giác tội phạm…Tham g ia hướng dẫn xây dựng chi bộ, lực lượng Công an xã tro ng sạch, vững mạnh đáp ứng y êu cầu đảm bảo ANTT trong tì nh hình mới; Phối hợp đẩy mạ nh tuyên truyền chủ trương, đường l ối của Đảng, chính sách pháp lu ật của Nhà nước và chủ trươ ng, định hướng lớn của tỉnh, huy ện liên quan đến các địa b àn Công an xã phụ trách; C hủ động phối hợp với lực lượ ng Công an xã cùng các l ực lượng ở cơ sở tham m ưu xây dựng, củng cố hoạt độ ng chính trị cơ sở , ph át triển kinh tế xã hội ở đ ịa phương,…

⬇️🌿 Trong năm 2022 Cô ng an tỉnh Sơn La thí đi ểm lựa chọn và triển khai t ại 24 Công an xã và nh ân rộng mô hình đến Công an c ác xã trên địa bàn toàn tỉ nh trong năm 2023.

(chi tiết đọc dư ới ⬇️⬇️⬇️)

https://cand.com.vn/Hoat-dong-LL-CAND/cong-an-son-la-trien-khai-mo-hinh-moi-doi-nghiep-vu-giup-do-mot-cong-an-xa-i655746/

🖋🖋🖋 Cao Thiên

Công an Sơn La triển kh ai mô hình “Mỗi Đội nghiệp vụ gi úp đỡ một Công an xã” - B áo Công an nhân dân điện tử Nhằm tăng cường mối quan hệ đo àn kết, gắn bó và hỗ t rợ của các Đội nghiệp vụ v ới lực lượng Công an xã, từ đó ph át huy vai trò, trách nhiệm tro ng đảm bảo ANTT, xây dựng l ực lượng Công an nhân dân S ơn La vững mạnh từ cơ sở. C....

01/06/2022

💥💥 [SƠN LA] KH ỞI TỐ ĐỐI TƯỢNG BIỂN THỦ CÔ NG QUỸ ĐỂ ĐÁNH BẠC 💥💥

Ngày 1 /6, Cơ quan Cảnh sát điều t ra, Công an tỉnh Sơn La đã t hi hành các quyết định khởi tố vụ án hì nh sự, khởi tố bị can, lệ nh bắt tạm giam đối với Đ ào Thị Hiền Trang (SN 1988, t tại Tiểu khu 15, thị tr ấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, S ơn La) để điều tra về hà nh vi “Lạm dụng tín nhiệm chi ếm đoạt tài sản”.

Theo đó, đối tượ ng Trang đã lạm dụng sự t ín nhiệm là lớp phó học t ập thu tiền học phí của 45 h ọc viên lớp K61D2, trường Đại h ọc Vinh liên kết đào tạo v ới trường Cao đẳng Sơn La, v ới tổng số tiền trên 300 tri ệu đồng.

Sau khi thu tiền học p hí, Trang không nộp cho Nhà trườ ng theo quy định mà sử dụ ng vào mục đích cá nhân, tro ng đó có việc đầu tư v ào App BINANCE trên mạng (đây là a pp không được phép hoạt động t ại Việt Nam), dẫn đến không t hể chi trả được số tiền đã chi ếm đoạt.

Theo quy định của pháp lu ật, hành vi của đối tượng Tra ng đã đủ yếu tố cấu thà nh tội “Lạm dụng tín nhiệm chi ếm đoạt tài sản”, được quy đị nh tại Khoản 3, Điều 175, Bộ lu ật Hình sự.

Hiện, vụ việc đang đư ợc tiếp tục điều tra, làm rõ./.
Ngu ồn: VOV

01/06/2022

Những hình ảnh đẹp của l ực lượng Công an Sơn La tro ng ngày Thủ tướng Phạm Minh Chí nh kết thúc chuyến thăm, làm vi ệc tại tỉnh Sơn La ❤️❤️❤️

Nguồn t in: Hiếu Lẩu

Photos from Công an Huyện M ai Sơn's post 01/06/2022

🆘🆘🆘 Quyết định truy tìm người:
quan CSĐT Công an huyện M ai Sơn Quyết định truy tìm ngư ời có nhân thân như sau:
Họ và t ên: QUÀNG VĂN HỌC
Sinh ngày: 04/10/1986
Quê qu án: xã Chiềng Chăn, huyện Mai S ơn, tỉnh Sơn La
Quốc tịch: Việt N am. Dân tộc: Thái
Nơi ĐKHKTT: bản Chiề ng Đen, xã Chiềng Chăn, huyện M ai Sơn, tỉnh Sơn La
Có liên qu an tới vụ việc “Trộm cắp t ài sản” xảy ra ngày 12/5/2022 t ại bản Chiềng Đen, xã Chiềng Ch ăn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
💥💥💥💥
Các cá nhân, cơ quan có thô ng tin đến đối tượng xin b áo về Cơ quan CSĐT Công an huy ện Mai Sơn để phối hợp gi ải quyết.

Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ c ấp hộ chiếu phổ thông - B áo Công an nhân dân điện tử 31/05/2022

Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ c ấp hộ chiếu phổ thông - B áo Công an nhân dân điện tử

TẠM DỪNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ C ẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG

Từ nay đ ến ngày 1/7, Bộ Công an c hỉ cấp phát hộ chiếu phổ thô ng mẫu cũ cho công dân tro ng trường hợp cần thiết, cấp bá ch như có giấy tờ đi ch ữa bệnh hoặc có quyết định đi cô ng tác hoặc có vé máy ba y… Trường hợp chưa cần thiết, đề ng hị người dân đến cơ quan Qu ản lý xuất nhập cảnh nộp hồ sơ c ấp hộ chiếu kể từ ngày 1/7/20 22 để được nhận và sử dụ ng hộ chiếu phổ thông theo m ẫu mới.

Nhằm triển khai Luật xuất cả nh, nhập cảnh của công dân Vi ệt Nam, ngày 29/6/2021, Bộ Công an đã b an hành Thông tư số 73/2021/TT-BCA q uy định về mẫu hộ chiếu, gi ấy thông hành và các biểu m ẫu liên quan, ngày 01/7/2022, Bộ Cô ng an sẽ bắt đầu triển kh ai cấp hộ chiếu phổ thông m ẫu mới cho công dân.

So với m ẫu hiện hành, mẫu hộ chiếu p hổ thông mới có nhiều cải ti ến. Mẫu hộ chiếu mới được thi ết kế công phu, trên mỗi tra ng là hình ảnh tiêu biểu pho ng cảnh, hình tượng về chủ quy ền quốc gia, di sản văn h óa nổi tiếng của đất nước n hư: Vịnh Hạ Long, Kinh đô H uế, Đền Hùng, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Bến cả ng Nhà rồng, Cột cờ Lũng Cú, cổng Tò Vò - Đảo Lý Sơ n…, góp phần khẳng định và quả ng bá những hình ảnh Việt N am ra thế giới, thể hiện đư ợc truyền thống, lịch sử, địa lý, văn hóa Việt Nam. Hơn n ữa, mẫu hộ chiếu phổ thông m ới đảm bảo các kỹ thuật b ảo an, khó làm giả.

Vì v ậy, từ nay đến ngày 1/7/2022, Bộ Cô ng an chỉ cấp phát hộ chi ếu phổ thông mẫu cũ cho cô ng dân trong trường hợp cần thi ết, cấp bách như có giấy tờ đi ch ữa bệnh hoặc có quyết định đi cô ng tác hoặc có vé máy bay…

Trườ ng hợp chưa cần thiết, đề ng hị người dân đến cơ quan Qu ản lý xuất nhập cảnh nộp hồ sơ c ấp hộ chiếu kể từ ngày 01/7/20 22 để được nhận và sử dụ ng hộ chiếu phổ thông theo m ẫu mới.
Báo Công an nhân dân

Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ c ấp hộ chiếu phổ thông - B áo Công an nhân dân điện tử Từ nay đến ngày 1/7, Bộ Cô ng an chỉ cấp phát hộ chi ếu phổ thông mẫu cũ cho cô ng dân trong trường hợp cần thi ết, cấp bách như có giấy tờ đi ch ữa bệnh hoặc có quyết định đi cô ng tác hoặc có vé máy ba y… Trường hợp chưa cần thi.....

Photos from Công an Huyện M ai Sơn's post 30/05/2022

🇻🇳 💙 RA QUÂN CHIẾN DỊ CH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ N ĂM 2022 - TUỔI TRẺ SƠN LA CHU NG TAY VÌ CUỘC SỐNG CỘNG ĐỒ NG 💙🇻🇳

🌷 Sáng ngày 30.5.2022, Tỉnh đo àn Sơn La - Hội LHTN tỉ nh - Hội Sinh viên Việt N am tỉnh tổ chức Lễ Ra qu ân Chiến dịch Thanh niên tình nguy ện Hè năm 2022 cùng các ho ạt động hưởng ứng, bao gồm: Ng ày hội Công nhân; Ngày hội Th ầy thuốc trẻ làm theo lời B ác; Sàn giao dịch tuyển dụng c ho các thanh niên công nhân th ất nghiệp sau Covid-19 và thanh ni ên thất nghiệp và Hoạt động ch ăm lo, hỗ trợ và tặng q cho học sinh có hoàn cả nh khó khăn nhân dịp Quốc tế Thi ếu nhi 01/6 tại Công ty cổ ph ần Mía đường Sơn La, huyện M ai Sơn.
Các nội dung trong chươ ng trình, Ban Thường vụ Tỉnh đo àn đã tổ chức trao tặng
✅ Tặ ng 20 suất quà cho các hộ g ia đình có hoàn cảnh khó kh ăn trên địa bàn xã Cò N òi, huyện Mai Sơn.
✅ Tặng 20 su ất quà; 100 túi thuốc an si nh cho công nhân có hoàn cả nh khó khăn tại Công ty Cổ ph ần Mía đường Sơn La.
✅ Tặ ng 15 thiết bị học trực tuy ến cho học sinh vượt khó h ọc giỏi trên địa bàn huyện B ắc Yên và huyện Mai Sơn.
✅ Tặ ng 3000 cây phân tán cho huy ện đoàn Sông Mã.
✅ Tr ao tặng 15 suất học bổng c ho học sinh có hoàn cảnh k khăn trên địa bàn Thành p hố Sơn La.
✅ Tặng 100 su ất quà cho các bạn thiếu n hi khó khăn trên địa bàn xã nh ân dịp Quốc tế Thiếu nhi 01 /6.
✅ Trao tặng những bó h oa thay lời cảm ơn tới c ác đơn vị tham gia Sàn gi ao dịch tuyển dụng cho thanh ni ên thất nghiệp.
🌷 Cùng với đó, Trung tâm hoạt động thanh thi ếu nhi tỉnh đã trao tặng 01 s ân chơi thiếu nhi cho Hội đồ ng Đội huyện Mai Sơn; tổ ch ức giao lưu văn hoá, văn ng hệ, thể thao và khám, tư v ấn cho thanh niên hậu Covid-19 và c ấp phát thuốc miễn phí cho tha nh niên công nhân Nhà máy.

🎉🎉 Tại buổi lễ khởi động Chi ến dịch Thanh niên tình nguyện Hè n ăm 2022, đồng chí Cầm Thị Huy ền Trang - UV BCH TW Đo àn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư tỉ nh đoàn đã nhấn mạnh: "Mùa hè tì nh nguyện mới của thanh niên đã b ắt đầu. Hãy để những ngày hè tì nh nguyện trở thành những tháng ng ày sôi nổi, đầy ý nghĩa tro ng cuộc đời của mỗi thanh ni ên chúng ta. Với tinh thần đó, mỗi chiến sĩ tình nguyện, m ỗi đội hình tình nguyện hãy b ắt tay ngay vào những hành độ ng cụ thể, sáng tạo, hiệu q uả, quyết tâm làm nên Chiến dị ch thanh niên tình nguyện Hè 2022 thà nh công."

💌 Chương trình đã diễn ra tro ng không khí sôi nổi, sẵn sà ng cho một Chiến dịch Thanh ni ên tình nguyện Hè đầy hiệu q uả, thành công của tuổi trẻ S ơn La.

Photos from Công an Huyện M ai Sơn's post 29/05/2022

💓🌿

THƯƠNG NGƯỜI CHIẾN SỸ CÔ NG AN SƠN LA

Công an S ơn La đội nắng thắng mưa b ảo vệ ANTT- TTATGT trong chuỗi sự ki ện quan trọng 💐

Photos from Công an Huyện M ai Sơn's post 28/05/2022

🔥🔥 THỦ TƯỚNG CHÍNH P HỦ PHẠM MINH CHÍNH THĂM VÀ L ÀM VIỆC TẠI HUYỆN MAI SƠN 🔥🔥 👇👇👇😍😍

Chi ều ngày 28/5, tiếp tục chương trì nh làm việc tại Sơn La, T hủ tướng Phạm Minh Chính đã t ới thăm vùng sản xuất nông nghi ệp xã Hát Lót, huyện Mai S ơn và kiểm tra tiến độ x ây dựng Trung tâm Chế biến r au quả Doveco Sơn La tại huy ện Mai Sơn.

Trung tâm Chế biến r au quả Doveco Sơn La của Cô ng ty cổ phần xuất nhập kh ẩu Đồng Giao tại huyện Mai S ơn có diện tích gần 9 ha là tổ h ợp 3 nhà máy có thiết bị và cô ng nghệ hiện đại bậc nhất hi ện nay: Nhà máy chế biến nư ớc quả cô đặc, nhà máy c hế biến rau quả đông lạnh, n máy chế biến rau quả, đồ h ộp công nghệ Italy, Nhật Bản, Đ ức, sử dụng nguồn nguyên liệu r au, quả sẵn có ở Sơn La.

T ại mô hình thâm canh xoài h ữu cơ tại xã Hát Lót, b áo cáo Thủ tướng, người dân c ho biết hiện có hơn 20 hộ d ân tham gia mô hình hợp t ác xã trồng xoài với diện tí ch hơn 70 ha, thu nhập bì nh quân khoảng 200 triệu đồng m ỗi ha, cao hơn khoảng 10 l ần so với thu nhập từ trồ ng ngô, sắn, mía…

Thủ tướng đánh g trong thời gian qua, nhờ kh ai thác tốt các tiềm năng, l ợi thế, tỉnh Sơn La đã đ ạt được nhiều thành tựu, có bư ớc bứt phá trong phát triển ki nh tế-xã hội, cơ cấu lại n ền kinh tế, nhất là về s ản xuất nông nghiệp, trọng tâm là cơ c ấu lại cây trồng và vật nuôi.

T hủ tướng đánh giá việc "đưa c ây ăn quả lên sườn dốc" là th ay đổi tư duy quan trọng, gi úp cơ cấu lại cây trồng, th ay đổi thói quen canh tác, ứ ng dụng công nghệ, nâng cao nă ng suất lao động và hiệu q uả kinh tế trên đất.
Thủ tướng bi ểu dương người dân nơi đây đã ph át huy tinh thần tự lực, tự cườ ng, khai thác tốt những điều ki ện của quê hương, đi lên từ b àn tay, khối óc, khung trời, mả nh đất của mình.

Bà con chia sẻ, "trước kia trồng ngô thì đá cứ c ao lên mãi" do đất bị cu ốn trôi, xói mòn, còn từ k hi trồng xoài thì đá không c ao lên nữa. Bà con cũng c ho biết, một "bí quyết" để c ây xoài phát huy hiệu quả là n hờ kỹ thuật ghép mắt. Theo đó, bà con sử dụng gốc c ây xoài bản địa rất khỏe và thí ch ứng với điều kiện đất đ ai, thổ nhưỡng ở đây, ghép v ới mắt của giống xoài mới c ho quả to hơn, ngon hơn, đ ẹp hơn.

Đồng thời, Thủ tướng đề ng hị các cơ quan tổng kết nhữ ng bài học kinh nghiệm từ mô hì nh này.
Theo đó, phải xây dựng thươ ng hiệu sản phẩm, quy hoạch vù ng nguyên liệu đi cùng việc cơ c ấu lại cây trồng, áp dụng kh oa học công nghệ, hỗ trợ ngu ồn vốn từ ngân hàng, phát tri ển thị trường, chú trọng công ng hệ chế biến sau thu hoạch, đa dạ ng hóa chuỗi cung ứng… Đây là nhữ ng vấn đề luôn phải đặt ra để hỗ t rợ người nông dân.

Thủ tướng đề ng hị các cấp chính quyền tiếp t ục tạo điều kiện thuận lợi c ho doanh nghiệp, người dân triển kh ai các mô hình sản xuất, c hế biến mới. Chính quyền, doanh nghi ệp và người dân hợp tác tr ên tinh thần "lợi ích hài h òa, rủi ro chia sẻ", góp ph ần nâng cao đời sống vật ch ất và tinh thần của người d ân Sơn La nói riêng và T ây Bắc nói chung./.

Nguồn: Thông tin Chí nh phủ

Photos from Công an Huyện M ai Sơn's post 27/05/2022

🔥🔥 AN TOÀN CHO CHUỖI SỰ KI ỆN QUAN TRỌNG🔥🔥

Chuỗi sự kiện Hội ng hị Thủ tướng Chính phủ đối tho ại với nông dân Việt Nam và Festiv al trái cây và sản phẩm OC OP Việt Nam năm 2022, lễ kh ởi công các dự án kinh tế - xã h ội tại tỉnh Sơn La sẽ di ễn ra từ ngày 28/5. Từ trư ớc đó, Công an tỉnh Sơn La đã h uy động tối đa lực lượng tri ển khai các phương án đảm b ảo ANTT các điểm diễn ra sự ki ện, nắm chặt tình hình, phòng ng ừa, đấu tranh với các loại t ội phạm và các hành vi vi ph ạm pháp luật, làm trong sạch đ ịa bàn, không để ảnh hưởng đ ến quá trình tổ chức các sự kiện.

Tru ng tá Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Phò ng Tham mưu, Công an tỉnh, c ho biết: Công an tỉnh đã b an hành quyết định phê duyệt c ác phương án bảo đảm ANTT đo àn công tác của Thủ tướng Chí nh phủ; dẫn đường, phân luồng b ảo đảm trật tự, an toàn gi ao thông, công tác PCCC và CN CH, ANTT các địa điểm diễn ra sự ki ện tại địa bàn huyện Mộc Ch âu, Mai Sơn và Thành phố. C hỉ đạo các đơn vị triển kh ai lực lượng nắm chắc tình hì nh khu vực vùng cao biên gi ới, các địa bàn phức tạp về AN TT, nhất là tình hình tranh ch ấp đất đai, khiếu kiện, hoạt độ ng tôn giáo; kịp thời tham m ưu với các cấp, cơ quan có th ẩm quyền giải quyết hiệu quả c ác vụ việc phức tạp liên qu an đến ANTT có thể ảnh hưở ng đến công tác tổ chức c ác sự kiện. Đồng thời, chỉ đ ạo lực lượng Công an toàn tỉ nh tổ chức đợt cao điểm t ấn công trấn áp tội phạm tr ên địa bàn toàn tỉnh bảo vệ an to àn chuỗi các sự kiện lớn và ch ào mừng kỷ niệm 60 năm Ng ày thành lập lực lượng Cảnh s át nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022).

Tại huy ện Mộc Châu, nơi diễn ra kh ởi công Dự án Thiên đường s ữa Mộc Châu, kiểm tra dự án đườ ng cao tốc Hòa Bình - S ơn La. Trung tá Đinh Văn Hi ển, Phó Trưởng Công an huyện M ộc Châu, cho biết: Công an huy ện Mộc Châu đã xây dựng phươ ng án đảm bảo ANTT, kiểm t ra an toàn thực phẩm tại c ác điểm ăn, nghỉ của Thủ tướ ng và đoàn công tác; phối h ợp đảm bảo an toàn tuyến đ ại biểu, công tác dẫn đoàn, kh ảo sát điểm đỗ xe đại bi ểu, tránh ùn tắc giao thông; đề xu ất Công an tỉnh tăng cường l ực lượng, huy động 100% cán bộ chi ến sỹ, công an viên các th ôn, bản, tiểu khu, dân quân tự vệ, Ban Chỉ huy Quân sự huy ện chia các tổ kiểm tra AN TT, an toàn giao thông các đ ịa điểm diễn ra sự kiện để phò ng ngừa, phát hiện, ngăn chặn c ác nguy cơ cháy nổ, đảm b ảo TTATGT bảo vệ từ xa, vò ng ngoài cho vị trí trung t âm tổ chức sự kiện.

Còn tại huy ện Mai Sơn, Thượng tá Bùi V ăn Dũng, Trưởng Công an huyện, thô ng tin: Công an huyện Mai S ơn xây dựng các phương án cụ t hể bảo vệ vòng trong, vòng ngo ài và tại điểm diễn các sự ki ện; chủ động phối hợp các ngà nh, phòng nghiệp vụ Công an tỉ nh triển khai các phương án đ ảm bảo ANTT; triển khai cao đi ểm tấn công trấn áp tội ph ạm. Trong ngày diễn ra sự ki ện, Công an huyện sẽ huy độ ng 150 cán bộ, chiến sỹ tr ực tại các điểm chốt sự ki ện tuyến trọng điểm, đảm bảo gi ải quyết kịp thời các vấn đề li ên quan đến ANTT với mục ti êu cao nhất đảm bảo tuyệt đ ối an toàn cho các đại bi ểu và Đoàn công tác của T hủ tướng Chính phủ.

Thành phố là n ơi sẽ diễn ra nhiều hoạt độ ng chính của chuỗi sự kiện, nhữ ng ngày này, cùng với nhiều l ực lượng công an tỉnh, Công an Thà nh phố đã chủ động triển kh ai quyết liệt, hiệu quả các bi ện pháp bảo đảm ANTT phục vụ chu ỗi sự kiện, không để xảy ra đ ột xuất, bất ngờ về an ni nh trật tự trên địa bàn, lĩ nh vực phụ trách.
Thượng tá Trần Tha nh Sơn, Trưởng Công an Thành p hố, cho biết: Với quyết tâm b ảo đảm Thành phố “Bình yên, an to àn, không để xảy ra vụ vi ệc về an ninh trật tự, ch áy, nổ” trong suốt thời gian di ễn ra chuỗi sự kiện, Công an Thà nh phố đã quán triệt 100% c án bộ, chiến sỹ nêu cao ý th ức cảnh giác, thực hiện nhiệm vụ v ới tinh thần trách nhiệm cao nh ất. Tổ chức hiệu quả đợt c ao điểm tấn công trấn áp c ác loại tội phạm, bảo đảm an ni nh trật tự chuỗi sự kiện, tri ển khai các phương án đảm b ảo ANTT, phân công lực lượng b ảo vệ trực tiếp tại các n ơi diễn ra sự kiện, nơi l ưu trú của các đại biểu. Đồ ng thời, tăng cường công tác tu ần tra vũ trang bảo đảm AN TT thời gian trước, trong và s au thời gian diễn ra sự ki ện; quản lý chặt các cơ sở ki nh doanh có điều kiện về AN TT, nhất là các cơ sở ki nh doanh lưu trú, karaoke, không để c ác đối tượng lợi dụng hoạt độ ng phạm tội, vi phạm pháp luật...

Phò ng Cảnh sát PCCC cũng đã th am mưu với Ban Giám đốc Cô ng an tỉnh ban hàng các v ăn bản chỉ đạo công an to àn tỉnh triển khai các phương án PC CC, đồng thời xây dựng phương án đ ảm bảo an toàn PCCC cho chu ỗi sự kiện Thủ tướng lên l àm việc tại Sơn La, từ đ ịa bàn Mộc Châu, Mai Sơn và đ ặc biệt là thành phố Sơn La, huy động lực lượng của t ất cả công an các huyện, thà nh phố tham gia; phối hợp v ới Điện lực Sơn La đảm b ảo an toàn cấp điện. Phối h ợp với các đơn vị tổ ch ức sự kiện kiểm tra các đi ều kiện an toàn PCCC, để đ ảm bảo tuyệt đối an toàn khô ng để cháy nổ xảy ra tr ên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Khắc Ng ọc, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CN CH cho biết: Chúng tôi đặc bi ệt chú trọng kiểm tra các đi ều kiện đảm bảo an toàn PC CC khu Quảng trường Tây Bắc Thà nh phố phục vụ cho đêm Kh ai mạc Festival trái cây; phối h ợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉ nh, Ban CHQS Thành phố triển kh ai phương án hiệp đồng đảm b ảo an toàn PCCC tại các đi ểm bắn pháo hoa; tăng cường ki ểm tra, ký cam kết tại c ác cơ sở có nguy hiểm ch áy nổ. Đã kiểm tra, có phươ ng án đảm bảo an toàn PC CC, huy động lực lượng túc tr ực 24/24h khách sạn các đại bi ểu nghỉ. Trong những ngày diễn ra sự ki ện tại khu vực quảng trường, đ ơn vị bố trí 3 xe ô tô, có các phương tiện chữa ch áy tại chỗ và có các ti ểu đội chữa cháy đi kèm th eo xe; bố trí phương tiện l ực lượng thường trực 24/24h sẵn sà ng xử lý tình huống cháy nổ có t hể xảy ra và trong suốt th ời gian diễn ra chuỗi sự kiện.

Tro ng chuỗi sự kiện quan trọng n ày, lực lượng Cảnh sát giao thô ng đóng vai trò rất quan trọ ng trong việc phân luồng, đảm b ảo trật tự an toàn giao thô ng, xếp xe bảo đảm các tuy ến đường thông suốt, an toàn c ho các đại biểu, đồng chí lã nh đạo và phục vụ các ho ạt động của chuỗi sự kiện di ễn ra trên địa bàn tỉnh. Đ ại tá Đỗ Xuân Cảnh, Trưởng phò ng Cảnh sát Giao thông công an tỉ nh, cho hay: Phòng đã tham m ưu, trưng tập một số chiến sỹ nữ tă ng cường từ các đơn vị để c hỉ huy, điều khiển giao thông và t ại các nút giao thông có l ưu lượng phương tiện tham gia gi ao thông lớn và thực hiện cô ng tác dẫn đường trên các tuy ến đường thuộc địa phận thành p hố Sơn La.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc V ân, Giám đốc Công an tỉnh, c ho biết: Đây là chuỗi sự ki ện chính trị quan trọng, thu h út du lịch, quảng bá hình ả nh, góp phần nâng cao vị t hế của tỉnh, thu hút hàng ngh ìn đại biểu của Trung ương và đ ại biểu các tỉnh, thành phố, du khá ch trong cả nước về tham dự. Trong những ngày diễn ra sự ki ện, Công an tỉnh huy động t ối đa lực lượng, triển khai c ác phương án đảm bảo ANTT s át với mục tiêu đề ra; th ực hiện nghiêm chế độ thông t in, báo cáo; kịp thời nắm b ắt, trao đổi thông tin, tình hì nh có liên quan giữa các l ực lượng để phối hợp xử lý, bảo đảm với quan điểm “nhi ệm vụ bảo đảm an ninh, tr ật tự phải được đặt lên hà ng đầu”, tuyệt đối “không để x ảy ra bất cứ sơ xuất g ì” trong công tác bảo đảm an ni nh, an toàn trước, trong và s au chuỗi sự kiện.

Với tinh thần trá ch nhiệm, sự chuẩn bị kỹ lưỡ ng của lực lượng Công an tỉ nh trong công tác bảo đảm an ni nh trật tự, tin rằng các chu ỗi hoạt động trong khuôn khổ sự ki ện sẽ diễn ra tuyệt đối an to àn, góp phần để lại ấn tượ ng trong lòng du khách, đồng th ời quảng bá hình ảnh về vù ng đất Sơn La năng động, ph át triển, mến khách, giàu truyền thố ng văn hóa.

Videos (show all)

Cảnh giác trước biến tướng tà đ ạo mang tên Năng lượng gốc (N LG)
Công an huyện Mai Sơn h ọc tập làm theo lời Bác
Bình tĩnh và có kiến th ức cơ bản về PCCC sẽ ch ữa cháy một cách hiệu quả và an to àn
Nếu có kiến thức cơ b ản về phòng cháy, chữa cháy t hì không xảy ra thiệt hại n hư trong video dưới đây
PHÓNG SỰ

Telephone

Website

Address


Mai Son

Other Government Organizations in Mai Son (show all)
BHXH Huyện Mai Sơn BHXH Huyện Mai Sơn
TK2-TT Hát Lót - Huyện Mai Sơn - Tỉnh Sơn La
Mai Son, 84

BHXH huyện Mai Sơn là cơ quan hành chính sự nghiệp đóng trên địa bàn, trư