CII Ho Chi Minh

CII Ho Chi Minh

Comments

Thư mời và tài liệu Đại hội: http://cii.com.vn/vi/quan-he-co-dong/tai-lieu-dai-hoi-co-dong
Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông Thư mời và tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 lần thứ hai ngày 20 tháng 05 năm 2022.
Chi tiết quý cổ đông vui lòng truy cập website CII theo link: http://cii.com.vn/vi/quan-he-co-dong/tai-lieu-dai-hoi-co-dong
Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông Công bố thông tin về việc Hội Đồng Quản Trị thông qua việc triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 lần thứ hai.
Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông Biên bản ghi nhận Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
THÔNG BÁO
Để thuận lợi cho việc gửi thư mời và các tài liệu cho Đại hội cổ đông thường niên của Công ty. Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh kính xin ý kiến quý cổ đông về việc gửi thư mời và tài liệu qua tin nhắn điện thoại. Quý cổ đông nào đồng ý nhận thư mời và tài liệu qua tin nhắn điện thoại vui lòng gửi thông tin và số điện thoại về địa chỉ mail [email protected].
Trân trọng cảm ơn!
Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông BCTC Công ty mẹ và BCTC Hợp nhất Quý 01/2022 kèm giải trình.
Chi tiết quý cổ đông truy cập website CII theo link:
BCTC công ty mẹ: http://cii.com.vn/vi/ket-qua-san-xuat-kinh-doanh/bao-cao-tai-chinh
BCTC Hợp nhất: http://cii.com.vn/vi/ket-qua-san-xuat-kinh-doanh/bao-cao-tai-chinh-hop-nhat
Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông về việc Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông Báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ.
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh vô cùng thương tiếc báo tin: Ông Đặng Ngọc Thanh - thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty CII nhiệm kỳ 2017-2022, vì lý do sức khỏe, đã qua đời vào ngày 04 tháng 04 năm 2022

Theo đó, Hội Đồng Quản Trị đã phê chuẩn việc kết thúc nhiệm vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị của Ông Đặng Ngọc Thanh.

Công ty kính báo đến Quý cổ đông.
Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông Thư mời và link tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 25/04/2022.
Quý cổ đông tải tài liệu theo link: http://cii.com.vn/vi/quan-he-co-dong/tai-lieu-dai-hoi-co-dong
Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông Công bố thông tin về việc HDQT chấp thuận thoái vốn SII.

Cty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TPHCM là tổ chức đầu tư tài chính vào các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị với mô hình là Cty CP đại chúng

Thành phố Hồ Chí Minh một trong những trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam. Do đó, việc phát triển cơ sở hạ tầng đô; thị nhằm thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Trong thời gian qua, các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị của Thành phố hầu hết được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách hoặc bằng một phần vốn ngân sách và vốn vay. Nhu cầu v

Operating as usual

Photos from CII Ho Chi Minh's post 26/04/2022

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông Thư mời và tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 lần thứ hai ngày 20 tháng 05 năm 2022.
Chi tiết quý cổ đông vui lòng truy cập website CII theo link: http://cii.com.vn/vi/quan-he-co-dong/tai-lieu-dai-hoi-co-dong

Photos from CII Ho Chi Minh's post 25/04/2022

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông Công bố thông tin về việc Hội Đồng Quản Trị thông qua việc triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 lần thứ hai.

Photos from CII Ho Chi Minh's post 25/04/2022

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông Biên bản ghi nhận Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

25/04/2022

THÔNG BÁO
Để thuận lợi cho việc gửi thư mời và các tài liệu cho Đại hội cổ đông thường niên của Công ty. Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh kính xin ý kiến quý cổ đông về việc gửi thư mời và tài liệu qua tin nhắn điện thoại. Quý cổ đông nào đồng ý nhận thư mời và tài liệu qua tin nhắn điện thoại vui lòng gửi thông tin và số điện thoại về địa chỉ mail [email protected].
Trân trọng cảm ơn!

21/04/2022

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông BCTC Công ty mẹ và BCTC Hợp nhất Quý 01/2022 kèm giải trình.
Chi tiết quý cổ đông truy cập website CII theo link:
BCTC công ty mẹ: http://cii.com.vn/vi/ket-qua-san-xuat-kinh-doanh/bao-cao-tai-chinh
BCTC Hợp nhất: http://cii.com.vn/vi/ket-qua-san-xuat-kinh-doanh/bao-cao-tai-chinh-hop-nhat

06/04/2022

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông về việc Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Photos from CII Ho Chi Minh's post 06/04/2022

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông Báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ.

05/04/2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh vô cùng thương tiếc báo tin: Ông Đặng Ngọc Thanh - thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty CII nhiệm kỳ 2017-2022, vì lý do sức khỏe, đã qua đời vào ngày 04 tháng 04 năm 2022

Theo đó, Hội Đồng Quản Trị đã phê chuẩn việc kết thúc nhiệm vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị của Ông Đặng Ngọc Thanh.

Công ty kính báo đến Quý cổ đông.

Photos from CII Ho Chi Minh's post 04/04/2022

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông Thư mời và link tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 25/04/2022.
Quý cổ đông tải tài liệu theo link: http://cii.com.vn/vi/quan-he-co-dong/tai-lieu-dai-hoi-co-dong

21/03/2022

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông Công bố thông tin về việc HDQT chấp thuận thoái vốn SII.

Photos from CII Ho Chi Minh's post 17/03/2022

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 kèm giải trình.

BCTC Công ty mẹ: http://cii.com.vn/vi/ket-qua-san-xuat-kinh-doanh/bao-cao-tai-chinh
BCTC Hợp nhất: http://cii.com.vn/vi/ket-qua-san-xuat-kinh-doanh/bao-cao-tai-chinh-hop-nhat

Photos from CII Ho Chi Minh's post 11/03/2022

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ

Photos from CII Ho Chi Minh's post 08/03/2022

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Photos from CII Ho Chi Minh's post 04/03/2022

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông Công bố thông tin về nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 04.03.2022

04/03/2022

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông Công bố thông tin về việc HĐQT Công ty CII chấp thuận cho Công ty bán cổ phiếu quỹ.

25/02/2022

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông Công bố thông tin về việc HĐQT Công ty CII chấp thuận cho Công ty điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy.

23/02/2022

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Photos from CII Ho Chi Minh's post 23/02/2022

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ

Photos from CII Ho Chi Minh's post 19/02/2022

Ngày 17/02/2022, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) nhận được email từ cổ đông công ty, đề nghị giải thích một số vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty. Do email khá dài bao gồm cả một số phân tích, nên CII chỉ lượt trích phần câu hỏi và trả lời trực tiếp các câu hỏi này. Cụ thể như sau:

Photos from CII Ho Chi Minh's post 29/01/2022

Công ty vừa nhận được khá nhiều câu hỏi của cổ đông liên quan đến hoạt động của CII, Công ty kính trả lời như sau:

Photos from CII Ho Chi Minh's post 28/01/2022

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông Công bố thông tin giải trình về kết quả tài chính năm 2021.

28/01/2022

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2021.
http://cii.com.vn/vi/bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-quy-4-nam-2021.html

28/01/2022

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4 năm 2021.
http://cii.com.vn/vi/bao-cao-tai-chinh-cong-ty-quy-4-nam-2021.html

27/01/2022
Photos from CII Ho Chi Minh's post 13/01/2022

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông Công bố thông tin về giao dịch bán cổ phiếu quỹ.

10/01/2022

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc và Giám Đốc Quản Lý Vốn.

CII Ho Chi Minh updated their address. 07/01/2022

CII Ho Chi Minh updated their address.

CII Ho Chi Minh updated their address.

07/01/2022

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông Công bố thông tin về việc HDQT chấp thuận việc bán cổ phiếu quỹ.

Photos from CII Ho Chi Minh's post 26/11/2021

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Photos from CII Ho Chi Minh's post 26/11/2021

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông Công bố thông tin về việc Hội Đồng quản Trị thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

26/11/2021

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông Công bố thông tin về việc điều chỉnh Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công Ty.

Chi tiết quý cổ đông vui lòng truy cập website CII theo link: http://cii.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin-ve-viec-dieu-chinh-giay-chung-nhan-dang-ky-doanh-nghiep-va-dieu-le-cong-ty.html

04/11/2021

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông công bố thông tin về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy.

03/11/2021

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông công bố thông tin về việc xem xét điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối thiểu của CII tại NBB

Videos (show all)

Xa Lộ Hà Nội thu phí thử nghiệm từ 22h00 ngày 27 tháng 03 năm 2021 - theo VTC1
Bản tin của VTC về Dự án BOT mở rộng Xa Lộ Hà Nội
Phóng sự của VTV về Dự án BOT mở rộng Xa Lộ Hà Nội
Phóng sự của VTC về Dự án BOT mở rộng Xa Lộ Hà Nội
Video giới thiệu không gian dự án Thủ Thiêm River Park
Video Q&A của Đại hội cổ đông bất thường của CII năm 2016
Roadshow CII 2016 Q&A

Products

Đầu tư xây dựng, khai thác, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đô thị theo phương thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), hợp đồng xây dựng- chuyển giao (BT);

Nhận quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch, xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử dụng đất;

Sản xuất, mua bán các thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực thu phí giao thông và xây dựng;

Dịch vụ thu phí giao thông;

Kinh doanh nhà ở;

Tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính;

Xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình đường ống cấp thoát nước, san lắp mặt bằng;

Dịch vụ thiết kế, trồng, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, hòn non bộ;

Thu gom rác thải, kinh doanh nhà vệ sinh công cộng, nhà vệ sinh lưu động;

Cung cấp nước sạch;

Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng và rửa xe ô tô, xe gắn máy;

Đại lý kinh doanh xăng, dầu, nhớt;

Cho thuê kho, bãi.

Address


Tầng 12, 152 Điện Biện Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City

Opening Hours

Monday 08:00 - 17:00
Tuesday 08:00 - 17:00
Wednesday 08:00 - 17:00
Thursday 08:00 - 17:00
Friday 08:00 - 17:00

Other Financial Services in Ho Chi Minh City (show all)
Vay Vốn Tiêu Dùng Tín Chấp Uy Tín Ngân Hàng OCB Phương Đông Vay Vốn Tiêu Dùng Tín Chấp Uy Tín Ngân Hàng OCB Phương Đông
Quận 12 Hồ Chí MInh
Ho Chi Minh City, 700000

UY TÍN HÀNG ĐẦU - NIỀM TIN TRAO GỬI - HỖ TRỢ TẬN TÂM

Kiến thức Bảo hiểm Nhân Thọ Kiến thức Bảo hiểm Nhân Thọ
1A Phạm Ngọc Thạch, Quận 3
Ho Chi Minh City, 700000

Cung cấp các Kiến thức bảo hiểm nhân thọ cho người dân

Boj - Tài Chính Tiện Ích 4.0 Boj - Tài Chính Tiện Ích 4.0
Lầu 2, Tòa Nhà Athena. 146-148 Cộng Hòa P. 12, Q. Tân Bình
Ho Chi Minh City, 700000

- Dựa trên nền tảng công nghệ Fintech. Chúng tôi không ngừng cải thiện tư vấn, cung cấp các giải pháp tài chính cá nhân, chia sẻ tiện ích thanh toán online 24/7, nhằm số hóa lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Hổ Trợ Vay Tiền Online Trên 18 Tuổi Chỉ Cần CMND Hổ Trợ Vay Tiền Online Trên 18 Tuổi Chỉ Cần CMND
Ho Chi Minh City, 700000

Hổ Trợ Vay Tiền Online Trên 18 Tuổi Chỉ Cần CMND - Hổ trợ vay tiền nhanh duyệt nhanh - giải ngân nhanh trong ngày - hổ trợ vay vốn nhiều gói vay uy tín - vay trả góp - lãi suất thấp nhất 2021

Vay Ngân Hàng Mua Nhà Lãi Suất Thấp Vay Ngân Hàng Mua Nhà Lãi Suất Thấp
Ho Chi Minh City, 70000

Hỗ trợ, tư vấn tín dụng ngân hàng. - Vay Mua Nhà - Vay Mua ÔTô - Vay Tín Chấp, Tiêu dùng

Đỗ Ngọc Trâm Anh Đỗ Ngọc Trâm Anh
Vạn Phúc City, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 700000

Dịch vụ vay tiêu dùng 24/7

Vay Tiền Siêu Tốc 24/7 chỉ cần CMND - Hỗ Trợ Nợ Xấu Vay Tiền Siêu Tốc 24/7 chỉ cần CMND - Hỗ Trợ Nợ Xấu
Đường Tân Quý, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ho Chi Minh City

VAY TIỀN SIÊU TỐC - CHỈ CẦN CMND � Chỉ với CMND � Không thẩm định người thân � Duyệt vay tức thì � Bạn đang cần tài chính online

Elite BPO Limited Company Elite BPO Limited Company
19 Đông Hưng Thuận 42, P Tân Hưng Thuận
Ho Chi Minh City, 70000

Công ty TNHH Elite BPO (Business Process Outsourcing) chuyên hoạch định chiến lược, cung cấp dịch vụ thuê ngoài. Nhằm tiết kiệt chi phí đầu tư, giải quyết bài toán nhân sự ngắn & dài hạn cho doanh nghiệp.

Bitback - Ứng dụng giải trí và nhận thưởng Bitcoin Bitback - Ứng dụng giải trí và nhận thưởng Bitcoin
124 Huỳnh Tấn Phát
Ho Chi Minh City, 70000

Ứng dụng giải trí và nhận thưởng Bitcoin.

Dự án Masterise Centre Point Quận 9 Dự án Masterise Centre Point Quận 9
Đại đô Thị Vinhome Grand Park, Phường Long Bình Và Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 70000

Là dự án của sự kết hợp giữa Masterise và Vingroup được nhiều nhà đầu tư mong đợi tạo ra giá trị vượt bậc. Sản phẩm của Masterise sẽ được trang bị FULL nội thất chuẩn cao cấp.

Dịch Vụ Kế Toán Fast Quality Dịch Vụ Kế Toán Fast Quality
6G25 Đường Trần Não, Khu Phố 3, Quận 2
Ho Chi Minh City, 71108

Cung cấp các dịch vụ về kế toán chuyên nghiệp, quyết toán thuế, thành lập công ty với chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Kim Ngọc Kim Ngọc
Trần Hưng Đạo
Ho Chi Minh City, 700000

Tư vấn tài chính uy tín, chất lượng