Tư vấn Thành Nghĩa

Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp, tư vấn tài chính, tư vấn kế toán - thuế. Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn THÀNH NGHĨA là một công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản lý, tư vấn tài chính kế toán, thuế.

Công ty chúng tôi họat động với nguyên tắc: Độc lập – Khách quan – Chính trực, bảo vệ quyền lợi và bí mật kinh doanh của khách hàng cũng như quyền lợi của chính bản thân mình dựa trên cơ sở tuân thủ luật pháp Việt Nam. Nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, chất lượng dịch vụ cung cấp và uy tín của Công ty là những tiêu chuẩn hàng đầu mà Công ty chúng tôi luôn luôn đặt ra cho mình trong suốt quá trình họ

Operating as usual

Photos from Tư vấn Thành Nghĩa's post 29/01/2022

Thực hiện giảm thuế GTGT từ 01/02/2922 đến 31/12/2022

07/01/2022

TCT THUẾ TRẢ LỜI VỀ NGÀY LẬP VÀ NGÀY KÝ HĐ ĐIỆN TỬ KHÁC NHAU CÓ ĐC KHÔNG ? CĂN CỨ .MỨC PHẠT ???

Hỏi: Tại nghị định 123 có nói thời điểm lập HĐ có thể khác thời điểm ký HDĐT nhưng không nói thời gian các nhau là bao lâu? ví dụ lập ngày 1/4/2021 nhưng tới tận ngày 8/4/2021 mới ký số thì có được không ạ?
- Trả lời: 123/2020/NĐ-CP thì hóa đơn điện tử hợp pháp là hóa đơn đảm bảo đúng, đầy đủ về hình thức và nội dung. Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4, Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì khi giao dịch kinh tế phát sinh (bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ) thì tại thời điểm phải lập hóa đơn theo quy định, người bán có trách nhiệm lập hóa đơn đảm bảo đúng, đầy đủ về hình thức và nội dung (trên hóa đơn phải có chữ ký số của người bán) để gửi cho người mua.
Trường hợp người bán lập hóa đơn (thời điểm lập hóa đơn theo đúng quy định tại Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP) nhưng 7 ngày sau mới ký số và gửi cho người mua thì thời điểm khai thuế xác định theo thời điểm lập hóa đơn; và người bán có hành vi vi phạm lập hóa đơn gửi người mua sai thời điểm.

Hỏi : Ngày ký sau ngày lập 07 ngày thì người bán có hành vi vi phạm lập hóa đơn gửi người mua sai thời điểm. Trường hợp này CQT sẽ xử phạt theo quy định tại văn bản hướng dẫn nào ? Mức xử phạt như thế nào ?
- Trả lời: Hóa đơn hợp pháp là hóa đơn được lập có đủ nội dung, có chữ ký số của người bán và đúng với nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Trường hợp lập hóa đơn sau thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế thì tùy mức độ vi phạm mà NNT bị xử phạt theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
-Nguồn TCT-

28/12/2021

Cách hủy hóa đơn theo thông tư 78.2021/BTC

Photos from Tư vấn Thành Nghĩa's post 20/11/2021

Công văn thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử mới của Cục thuế Tp Hồ Chí Minh

17/09/2020

1. Thêm đối tượng không được thành lập doanh nghiệp
So với Luật Doanh nghiệp 2014 (đang có hiệu lực) thì Luật Doanh nghiệp 2020 đã bổ sung thêm nhiều đối tượng không được phép thành lập, quản lý doanh nghiệp, gồm:

- Công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam (trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp);

- Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

- Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

2. Bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng
Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về con dấu của doanh nghiệp như sau:

- Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

- Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.

- Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

Như vậy, so với quy định về con dấu tại Luật Doanh nghiệp 2014 thì Luật Doanh nghiệp 2020 đã bỏ quy định “Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp”.

3. Quy định về hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp từ 01/01/2021
- Người thành lập doanh nghiệp được ký hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết và các bên phải thực hiện việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự, trừ trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận khác;

(Hiện hành quy định "Trường hợp doanh nghiệp được thành lập thì doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác").

- Trường hợp doanh nghiệp không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người ký kết hợp đồng chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng; trường hợp có người khác tham gia thành lập doanh nghiệp thì cùng liên đới chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng đó;

(Hiện hành quy định "Trường hợp doanh nghiệp không được đăng ký thành lập thì người ký kết hợp đồng chịu trách nhiệm hoặc người thành lập doanh nghiệp liên đới chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng đó").

4. Từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp chịu trách nhiệm:
- Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có thay đổi theo quy định.

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi có thay đổi theo quy định.

- Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp khi có thay đổi theo quy định.

(Hiện hành quy định trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp khi có thay đổi là của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp).

5. Trường hợp doanh nghiệp thành lập địa điểm kinh doanh thì tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ "Địa điểm kinh doanh".
(Quy định hiện hành không đề cập đến vấn đề này).

6. Các trường hợp được coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký từ ngày 01/01/2021, gồm:
- Tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được đọc giống tên doanh nghiệp đã đăng ký;

- Tên viết tắt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký;

- Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký;

- Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, một số thứ tự hoặc một chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, chữ F, J, Z, W được viết liền hoặc cách ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó;

- Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một ký hiệu "&" hoặc "và", ".", ",", "+", "-", "_" (hiện hành chỉ quy định các ký hiện "&", ".", "+", "-", "_");

- Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ "tân" ngay trước hoặc từ "mới" được viết liền hoặc cách ngay sau hoặc trước tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký;

- Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một cụm từ "miền Bắc", "miền Nam", "miền Trung", "miền Tây", "miền Đông" (hiện hành quy định các từ "miền Bắc", "miền Nam", "miền Trung", "miền Tây", "miền Đông" hoặc từ có ý nghĩa tương tự);

- Tên riêng của doanh nghiệp trùng với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký.

7. Quy định về định giá tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp từ 01/01/2021
- Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam.

- Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc đồng thuận hoặc do một tổ chức thẩm định giá định giá.

Trường hợp tổ chức thẩm định giá định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được trên 50% số thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận;

(Hiện hành quy định "Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được đa số các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận").

Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế của tài sản đó tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

8. Nội dung chủ yếu trong điều lệ công ty, gồm:
- Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có).

- Ngành, nghề kinh doanh.

- Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần.

- Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh. Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá từng loại cổ phần của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;

(Hiện hành ngoài yêu cầu về họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, còn yêu cầu thêm các đặc điểm cơ bản khác).

- Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;

- Cơ cấu tổ chức quản lý.

- Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;

(Hiện hành chỉ yêu cầu thông tin về người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần).

- Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

- Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên;

- Trường hợp thành viên, cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần.

- Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh.

- Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty.

- Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

9. Thời hạn góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên
- Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản.

- Trường hợp có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp theo quy định (hiện hành là 60 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp).

10. Từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp tư nhân (DNTN) được trực tiếp chuyển đổi thành công ty cổ phần khi có nhu cầu nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
- Doanh nghiệp được chuyển đổi phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;

+ Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

+ Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;

+ Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

- Chủ DNTN cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

- Chủ DNTN có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó;

- Chủ DNTN cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của DNTN.

Hiện hành: Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, DNTN muốn chuyển đổi sang công ty cổ phần thì không được chuyển đổi trực tiếp, mà bắt buộc phải thực hiện chuyển đổi sang công ty trách nhiệm hữu hạn trước, sau đó mới thực hiện chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần theo quy định tại Điều 196 của Luật Doanh nghiệp 2014.

15/07/2020

Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
Quy định mới về con dấu doanh nghiệp tại Luật doanh nghiệp 2020

Theo đó, quy định về con dấu của doanh nghiệp như sau:
- Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
- Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.
- Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành.
Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

=> Như vậy, so với quy định về con dấu tại Luật doanh nghiệp 2014 thì luật mới đã bỏ quy định “Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp”.

youtube.com 17/03/2020

Cục thuế TP. Hồ Chí Minh

https://www.youtube.com/channel/UCftb-K1I6ElszRNxbmpreqQ?sub_confirmation=1&fbclid=IwAR0VOwaGjZH-q0d6XCejiJQcEyEXqesBQagl9xHzeh2BgPgJA1amrwF71Sw

Hướng dẫn Quyết toán thuế TNDN năm 2019

youtube.com - Trang cung cấp thông tin, tin tức, giải pháp của Ngành thuế nhằm hỗ trợ Người nộp thuế. Kênh cung cấp các giải pháp về công nghệ thông tin, các phần mềm dà...

07/01/2020

Tổng Cục Thuế chúc các doanh nghiệp làm ăn phát đạt

25/12/2019

thuedientu.gdt.gov.vn

TÍCH HỢP KHAI THUẾ - NỘP THUẾ TẠI TP HCM TỪ NGÀY 10/02/2020

Cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuế, giảm chi phí cho người nộp thuế, đảm bảo công khai minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan thuế là mục tiêu cốt lõi xuyên suốt trong quá trình cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, trong những năm qua ngành Thuế đã không ngừng nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật về thuế, trong đó chú trọng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các phần mền ứng dụng hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh trong việc đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế … kết quả ứng dụng đã được cộng đồng doanh nghiệp, Người nộp thuế đánh giá cao. Tuy nhiên, các công nghệ ứng dụng Khai thuế điện tử (iHTKK), Nộp thuế điện tử (NTĐT) đã áp dụng trong thời gian qua có một số mặt hạn chế nhất định, chưa đáp ứng nhu cầu mong muốn của Người nộp thuế. Vì vậy đòi hỏi cần phải có một ứng dụng mới ra đời.

Với mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất để Người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế, ngành Thuế sẽ triển khai mở rộng hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax) thay thế hệ thống khai thuế điện tử (nhantokhai.gdt.gov.vn), nộp thuế điện tử (nopthue.gdt.gov.vn) đang cung cấp cho các doanh nghiệp, đồng thời bổ sung thêm một số tính năng mới. Đây cũng là tiền đề cho hệ thống thuế điện tử - một cửa - tập trung cung cấp toàn bộ các dịch vụ về giao dịch thuế điện tử cho doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước trong thời gian tới.

A-Lộ trình triển khai hệ thống dịch vụ thuế điện tử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh:

Từ ngày 07/02/2020: Cục Thuế TP.HCM dừng hệ thống khai thuế điện tử (iHTKK), và hệ thống nộp thuế điện tử (NTĐT) để chuyển dữ liệu từ trước ngày 07/02/2020 trên iHTKK, NTĐT sang hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax).

Từ ngày 08/02/2020 đến ngày 09/02/2020: Thực hiện kiểm tra tài khoản công chức thuế và đối soát dữ liệu của Người nộp thuế sau chuyển đổi

Từ ngày 10/02/2020: Cục Thuế TP.HCM và 24 Chi cục Thuế quận, huyện chính thức vận hành hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax).

B-Chức năng của dịch vụ thuế điện tử (eTax):

1. Đăng ký thuế

Cho phép NNT kê khai và nộp các hồ sơ đăng ký thuế đến Cơ quan thuế với các trường hợp đăng ký cấp mới MST; các trường đăng ký thuế đối với trường hợp đã có MST, đăng ký thuế hoặc thay đổi thông tin qua tổ chức chi trả thu nhập, tạm ngừng – khôi phục mã số thuế, chấm dứt hiệu lực MST, Khôi phục hiệu lực MST.

Lưu ý: Trừ trường hợp đăng ký thuế lần đầu đối với các trường hợp còn lại thì NNT đều phải có tài khoản trên hệ thống eTax.

2. Đăng ký sử dụng dịch vụ

Cho phép NNT đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế, là tài khoản đăng nhập eTax.

Lưu ý: đối với NNT đã sử dụng các dịch vụ iHTKK, NTĐT, hệ thống chuyển đổi tự động sang eTax để NNT không phải đăng ký lại.

3. Quản lý tài khoản

Đăng ký thay đổi thông tin dịch vụ đang sử dụng: thay đổi tài khoản ngân hàng, chữ ký số, thông tin liên lạc….

Đăng ký thêm/bớt dịch vụ điện tử: khai, nộp, hoàn thuế…

4. Khai thuế

Tương tự iHTKK: đăng ký tờ khai, kê khai trực tuyến hoặc tải từ phần mềm hỗ trợ kê khai, ký, gửi hồ sơ đến cơ quan thuế, tiếp nhận, tra cứu thông báo bước 1, bước 2.

5. Hoàn thuế

Tương tự iHTKK: lập và gửi đề nghị hoàn, tiếp nhận các thông báo từ cơ quan thuế.

6. Nộp thuế

Tương tự NTĐT: lập giấy nộp tiền, ký, gửi đến Ngân hàng, Kho bạc, Cơ quan thuế.

Ngoài ra, bổ sung chức năng Phê duyệt giấy nộp tiền (GNT) cho phép doanh nghiệp có thể phân quyền cho tài khoản trình ký và ký giấy nộp tiền tách rời nhau. Ví dụ: phân quyền chức năng trình ký cho kế toán, chức năng ký cho Giám đốc.

7. Tra cứu thông tin
Cho phép NNT tra cứu các thông tin:

- Nghĩa vụ kê khai: danh sách tờ khai phải nộp

- Số thuế còn phải nộp, Số nộp thừa.

- Nghĩa vụ thuế: Số thuế phát sinh theo tờ khai, Số thuế phát sinh theo chứng từ, Số thuế phát sinh theo các quyết định từ Cơ quan Thuế

- Tra cứu các thông báo thuế

8. Quản lý doanh nghiệp

Cho phép doanh nghiệp tự tạo và phân quyền cho các tài khoản con (Sub-account) sử dụng các chức năng hay trên hệ thống tùy theo nhu cầu quản lý:

Doanh nghiệp có tài khoản giao dịch với cơ quan thuế là MST-QL. Đây cũng là tài khoản quản trị (admin của doanh nghiệp). Doanh nghiệp có thể tạo ra tài khoản con cho:

- Cán bộ A quản lý việc khai thuế: MST-S1

- Cán bộ B quản lý việc nộp thuế: MST-S2

- Mỗi tài khoản có mật khẩu khác nhau do cán bộ A, B tự đặt. Tài khoản admin cũng có thể xóa các tài khoản đã tạo ra.

9. Hỏi đáp

Cho phép NNT gửi câu hỏi đến Cơ quan thuế. CQT tiếp nhận và trả lời câu hỏi cho người nộp thuế

10. Phân hệ dành cho cá nhân

Kê khai tờ khai thuê tài sản (01-TTS): Cho phép NNT là đối tượng cá nhân (cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh):

- Đăng ký tài khoản để kê khai và nộp tờ khai TTS, dùng mã xác thực qua mã OTP gửi đến điện thoại.

- Kê khai trực tuyến tờ khai TTS.

QTT TNCN: cho phép đối tượng là Cá nhân và tổ chức không sử dụng chữ ký số kê khai và nộp các tờ khai QTT TNCN.

Chi tiết chức năng và hướng dẫn sử dụng tại: http://thuedientu.gdt.gov.vn/ bằng trình duyệt Internet Explorer phiên bản 9, hoặc trình duyệt Chrome.

Người nộp thuế có thể tra cứu ứng dụng Hệ thống dịch vụ thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (www.gdt.gov.vn); hoặc Trang thông tin điện tử Cục Thuế TP.HCM (cucthuetp.hcm.gdt.gov.vn).

thuedientu.gdt.gov.vn

Videos (show all)

Products

Tư vấn quản lý

Telephone

Address


48/3 Đường Số 6, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân
Ho Chi Minh City

Other Ho Chi Minh City businesses (show all)
MCE Store MCE Store
201A Chung Cư Mỹ Thuận, An Dương Vương
Ho Chi Minh City, 215242181

Mỹ phẩm Elbon cao cấp cho bạn làn da như mong đợi.

MobiFone Quận 3 MobiFone Quận 3
221/3 Lê Trọng Tấn, Sơn Kỳ, Tân Phú
Ho Chi Minh City, 70000

Sim Mobifonw số đẹp, số khuyến mãi, Sim fastconnect (4G) các loại.

Đào tạo bán hàng online - moa.edu.vn Đào tạo bán hàng online - moa.edu.vn
181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10
Ho Chi Minh City, 700000

MOA chuyên đào tạo bán hàng online tại TPHCM. Liên hệ tư vấn: 0779 499 343 Zalo

Dầu dừa Ngân Huỳnh Dầu dừa Ngân Huỳnh
18A Lê Văn Thịnh
Ho Chi Minh City

Shop chuyên cung cấp các loại yến sào nha trang: yến tinh chế, yến rút lông thượng hạn

Nhà Hàng Hương Phố Nhà Hàng Hương Phố
A12 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp
Ho Chi Minh City, 700000

Hotline Phòng Kinh Doanh : 0905 348 590

Công ty TNHH Mực in Bảo Tín Công ty TNHH Mực in Bảo Tín
264C Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3
Ho Chi Minh City, 760000

Chuyên cung cấp Máy in - Mực in - Giấy in - Linh kiện in ấn

Xe Ba Gác Xe Ba Gác
Hà Huy Giáp Quận 12
Ho Chi Minh City, 700000

Chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa ở TP HCM và các tỉnh lân cận bằng xe ba gác , Cam kết giá rẻ , chạy xe cẩn thận .

Việt Thuận Thành Việt Thuận Thành
Ho Chi Minh City, 70000

Hãy like page này nếu bạn cảm thấy thích những gì chúng tôi chia sẻ.

Carbon fiber & Composite 2P Carbon fiber & Composite 2P
Tân Hòa Đông Q6
Ho Chi Minh City, 08

Chuyên ốp carbon Thiết kế - tạo mẫu chi tiết dàn nhựa xe máy và ốp carbon trên mọi chất liệu v.v...

Sửa khóa Quận 12 & hóc môn Sửa khóa Quận 12 & hóc môn
Ho Chi Minh City

※Mở khóa xe hơi, làm Remote xe hơi ※Cấp id smartkey honda, yamaha,suzuki *Chép coppy Remot cửa cuốn tại nhà *làm chìa từ Ôtô , chíp xe Piaggo Vespa zalo 0937083763 Quang KEY

Dụng Cụ Cầm Tay AEG , Ryobi và Ozito Dụng Cụ Cầm Tay AEG , Ryobi và Ozito
437 Tô Ngọc Vân Quận 12
Ho Chi Minh City, 70000

Dụng Cụ Cầm Tay Ryobi , AEG , Ozito

Dao ATM - Miếng thép đa năng Dao ATM - Miếng thép đa năng
Ho Chi Minh City, 700000

😎 COMBO 1 DAO ATM + 1 MIẾNG THÉP - 60k 😎 😎 COMBO 2 DAO ATM - 70k 😎 *Mua lẻ: Dao ATM 40k, Miếng thép đa năng 35k 🍀 Zalo: 0937645295 🍀