VINA BOOKKEEPING

Bookkeeping, Accounting, Tax, Advisory

Operating as usual

Photos from VINA BOOKKEEPING's post 19/06/2022

🔰🔰Công văn số 2054/TCHQ-GSQL ngày 03/06/2022 của Tổng cục Hải quan gửi đến Tổng Cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu:

✨Quy định về hóa đơn trong bộ hồ sơ hải quan xuất khẩu:

Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu bao gồm hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương đương trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán, KHÔNG quy định phải phát hành thêm hóa đơn GTGT điện tử để làm thủ tục xuất khẩu.

✨Quy định về thời điểm phát hành hóa đơn điện tử đối với hàng xuất khẩu tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020:

Thời điểm phát hành hóa đơn GTGT đối với hàng xuất khẩu là SAU KHI người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan xuất khẩu (điểm b, điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP)

Do đó, tại thời điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu người khai hải quan chưa thể phát hành hóa đơn GTGT để nộp trong bộ hồ sơ hải quan.

Như vậy, việc lập hóa đơn điện tử là thực hiện theo pháp luật Việt Nam còn hóa đơn trong thương mại quốc tế thực hiện theo thông lệ quốc tế. Thời điểm phát hành 02 loại hóa đơn này là khác nhau: hóa đơn thương mại phát hành trước khi làm thủ tục hải quan còn hóa đơn điện tử phát hành sau khi làm thủ tục hải quan. Do vậy, Tổng cục Hải quan không thể hướng dẫn người khai hải quan nộp hóa đơn GTGT điện tử trong bộ hồ sơ hải quan xuất khẩu để làm thủ tục hải quan.

🎁Download văn bản tại: https://bit.ly/3QJ78zB

Photos from VINA BOOKKEEPING's post 29/05/2022

🔰🔰Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022.

Một trong những nội dung đáng chú ý như:

1️⃣Đối với thuế GTGT

✨Theo đó, đối với thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu), gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2022 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II năm 2022 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức.

✨Thời gian gia hạn là 06 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2022 và quý I năm 2022, thời gian gia hạn là 05 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 6 năm 2022 và quý II năm 2022, thời gian gia hạn là 04 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7 năm 2022, thời gian gia hạn là 03 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8 năm 2022. Thời gian gia hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

✨Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế giá trị gia tăng riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức tại (1), (2), (3) nêu trên không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng.

2️⃣Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp

✨Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được quy định tại Điều 3 Nghị định này. Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

✨Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức nêu tại Điều 3 Nghị định này có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Nghị định này không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

✨Nghị định này có hiệu lực từ ngày 28/5/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

🥎Download văn bản tại: https://bit.ly/3wXOpsb

Công văn số 1503/CTBNI-TTHT ngày 12 tháng 05 năm 2022 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về chính sách thuế nhà thầu đối với thỏa thuận phái cử lao động - Vina Bookkeeping 26/05/2022

Công văn số 1503/CTBNI-TTHT ngày 12 tháng 05 năm 2022 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về chính sách thuế nhà thầu đối với thỏa thuận phái cử lao động - Vina Bookkeeping

🌈Công văn số 1503/CTBNI-TTHT ngày 12 tháng 05 năm 2022 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về chính sách thuế nhà thầu đối với thỏa thuận phái cử lao động

Trường hợp Công ty A tại Hàn Quốc ký Thỏa thuận phái cử với Công ty B tại Việt Nam về việc cử lao động có chuyên môn của Công ty A sang làm việc tại Công ty B, theo đó:

Công ty B sẽ trực tiếp ký hợp đồng lao động với lao động nước ngoài và có trách nhiệm chi trả toàn bộ tiền lương, tiền trợ cấp, các khoản hỗ trợ khác cho người lao động,

Trong thời gian làm việc tại Công ty B, các lao động được phái cử sẽ chịu sự giám sát, chỉ đạo và kiểm soát của Công ty B (không chịu sự kiểm soát, điều hành quản lý của Công ty A),

Công ty A thanh toán toàn bộ tiền lương, tiền trợ cấp, các khoản hỗ trợ kác cho người lao động vào tài khoản cá nhân tại Hàn Quốc, sau đó Công ty B hoàn trả lại cho Công ty A các khoản này, ngoài ra không có bất cứ khoản thanh toán nào khác, Công ty B khấu trừ, kê khai và nộp thuế TNCN trên toàn bộ khoản thu nhập mà lao động phái cử nhận được.

Thì ngoài khoản hoàn trả nhận được do chi hộ, Công ty A không có thu nhập từ thỏa thuận phái cử lao động ký với Công ty B nên không thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu. Trường hợp sau này Cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện Công ty A có thu nhập nào khác từ việc phái cử lao động thì Công ty B phải khai thuế trên toàn bộ khoản thanh toán cho Công ty A và bị xử lý theo quy định.

📩Download văn bản tại: https://bit.ly/3wMZ3BT

Công văn số 1503/CTBNI-TTHT ngày 12 tháng 05 năm 2022 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về chính sách thuế nhà thầu đối với thỏa thuận phái cử lao động - Vina Bookkeeping Trường hợp Công ty A tại Hàn Quốc ký Thỏa thuận phái cử với Công ty B tại Việt Nam về việc cử lao động có chuyên môn của Công ty A sang làm việc tại Công ty B, theo đó:

Thông báo số 3734/TB-CT ngày 05 tháng 05 năm 2022 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử có sai sót theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC - Vina Boo 26/05/2022

Thông báo số 3734/TB-CT ngày 05 tháng 05 năm 2022 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử có sai sót theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC - Vina Boo

📗Thông báo số 3734/TB-CT ngày 05 tháng 05 năm 2022 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử có sai sót theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC

Căn cứ Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP; Điều 7 và khoản 6 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC, Cục thuế hướng dẫn người nộp thuế xử lý hóa đơn điện tử, bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp, cụ thể như sau:

Nội dung chi tiết vui lòng xem link đính kèm: https://bit.ly/3yWcvVu

Thông báo số 3734/TB-CT ngày 05 tháng 05 năm 2022 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử có sai sót theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC - Vina Boo Căn cứ Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP; Điều 7 và khoản 6 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC, Cục thuế hướng dẫn người nộp thuế xử lý hóa đơn điện tử, bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót ...

Facebook thu thêm 5% phí quảng cáo để nộp thuế ở Việt Nam 25/05/2022

Facebook thu thêm 5% phí quảng cáo để nộp thuế ở Việt Nam

Facebook thu thêm 5% phí quảng cáo để nộp thuế ở Việt Nam

Từ 1/6, các khách hàng của Facebook sẽ phải nộp thêm 5% thuế giá trị gia tăng (VAT) khi chạy quảng cáo tại Việt Nam.

Phía Meta cho biết sẽ đăng ký, kê khai và nộp thuế nhà thầu nước ngoài ở Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 4, Meta đã có cuộc gặp và trao đổi với Tổng cục Thuế để làm rõ việc triển khai Thông tư 80 (về cơ chế đăng ký, kê khai và nộp thuế cho các nhà thầu nước ngoài) tại Việt Nam.

https://vnexpress.net/facebook-thu-them-5-phi-quang-cao-de-nop-thue-o-viet-nam-4467629.html

Facebook thu thêm 5% phí quảng cáo để nộp thuế ở Việt Nam Từ 1/6, các khách hàng của Facebook sẽ phải nộp thêm 5% thuế giá trị gia tăng (VAT) khi chạy quảng cáo tại Việt Nam.

Photos from VINA BOOKKEEPING's post 17/04/2022

[VBK & Ngày hội Thực tập và việc làm UEH 2022 - UEH CAREER FAIR 2022]

Join our Team ✌️

Photos from VINA BOOKKEEPING's post 15/04/2022

Ngày 15 tháng 04 năm 2022 tại Hà Nội, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) đã tổ chức Hội nghị thi đua khen thưởng và kỷ niệm thành lập Hội.

Tại hội nghị, VINA BOOKKEEPING vinh dự năm thứ hai liên tiếp nhận được Giấy khen của Chủ tịch hội VTCA vì đã có nhiều thành tích trong công tác xây dựng, phát triển Hội và hỗ trợ người nộp thuế chấp hành chính sách pháp luật thuế năm 2021.

Photos from VINA BOOKKEEPING's post 31/03/2022

🌟⚙️THÉP PHẾ LIỆU KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG GIẢM THUẾ GTGT - Theo Công văn 902/TCT-CS ngày 25/03/2022 của Tổng Cục Thuế

Người lao động làm thêm không quá 300 giờ mỗi năm và 60 giờ mỗi tháng 26/03/2022

Người lao động làm thêm không quá 300 giờ mỗi năm và 60 giờ mỗi tháng

✨🌈Người lao động làm thêm không quá 300 giờ mỗi năm và 60 giờ mỗi tháng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký, ban hành Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị:

Điều 1. Số giờ làm thêm trong 1 năm

1. Trường hợp người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động thì được sử dụng người lao động làm thêm trên 200 giờ nhưng không quá 300 giờ trong 1 năm, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi;

b) Người lao động là người khuyết tật nhẹ suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên, khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng;

c) Người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

d) Lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 hoặc từ tháng thứ 6 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;

đ) Lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

2. Không áp dụng khoản 1 Điều này đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 107 của Bộ luật Lao động.

Điều 2. Số giờ làm thêm trong 01 tháng

Trường hợp người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm tối đa 300 giờ trong 01 năm có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động thì được sử dụng người lao động làm thêm trên 40 giờ nhưng không quá 60 giờ trong 01 tháng.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Việc thực hiện quy định về số giờ làm thêm tại Nghị quyết này phải tuân thủ đầy đủ các quy định khác có liên quan của Bộ luật Lao động.

2. Khi tổ chức làm thêm giờ quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết này, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại khoản 4 Điều 107 của Bộ luật Lao động.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm áp dụng các biện pháp nâng cao năng suất lao động và các biện pháp khác nhằm giảm thiểu việc làm thêm giờ; trong trường hợp phải làm thêm giờ, người sử dụng lao động thực hiện các chế độ phúc lợi bảo đảm cho người lao động có điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật về lao động.

4. Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành, chính quyền địa phương, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, hướng dẫn, tổ chức thi hành Nghị quyết này.

5. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tăng cường tuyên truyền, thông tin, chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn các cấp trong việc giám sát thực hiện Nghị quyết, bảo vệ quyền lợi của người lao động, thúc đẩy việc đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, các thỏa thuận bảo đảm phúc lợi cho người lao động trong quá trình thực hiện Nghị quyết này.

6. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các tổ chức đại diện của người sử dụng lao động khác tăng cường tuyên truyền, thông tin đến người sử dụng lao động để thực hiện Nghị quyết này, đồng thời bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích giữa các bên trong quan hệ lao động, hỗ trợ và tăng cường các chế độ phúc lợi cho người lao động để cùng vượt qua khó khăn, góp phần phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, trừ quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.

Nguồn: https://laodong.vn/thoi-su/nguoi-lao-dong-lam-them-khong-qua-300-gio-moi-nam-va-60-gio-moi-thang-1027668.ldo

Người lao động làm thêm không quá 300 giờ mỗi năm và 60 giờ mỗi tháng Theo nghị quyết mới được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, số giờ làm thêm của người lao động trong 1 tháng được nâng lên trên 40 giờ nhưng không quá 60 giờ.

Công văn số 2688/BTC-TCT ngày 23/02/2022 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về việc áp dụng giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP - Vina Bookkeeping 26/03/2022

Công văn số 2688/BTC-TCT ngày 23/02/2022 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về việc áp dụng giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP - Vina Bookkeeping

🔰Công văn số 2688/BTC-TCT ngày 23/02/2022 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về việc áp dụng giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP

✨Trường hợp cơ sở kinh doanh ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ, đã lập hóa đơn tại thời điểm thu tiền trước ngày 01/02/2022 với thuế suất 10% nhưng dịch vụ hoàn thành trong thời gian từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 thì đối với phần tiền đã lập hóa đơn trước ngày 01/02/2022 không thuộc trường hợp được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT; đối với phần tiền còn lại chưa thanh toán, được lập hóa đơn từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 theo quy định của pháp luật thì được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT.

✨Trường hợp cơ sở kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc mức thuế suất 10% trong tháng 01/2022 nhưng đến tháng 02/2022 cơ sở kinh doanh mới lập hóa đơn đối với doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong tháng 01/2022 thì thuộc trường hợp lập hóa đơn không đúng thời điểm và không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT.

✨Đối với các hóa đơn đã lập trước ngày 01/02/2022 với thuế suất thuế GTGT 10%, sau ngày 01/02/2022 phát sinh các nội dung sai sót cần điều chỉnh về tiền hàng, thuế GTGT hoặc trả lại hàng thì hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn trả lại hàng được lập với thuế suất thuế GTGT là 10%.

✨Đối với hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ đặc thù như cung cấp điện, cơ sở kinh doanh được giảm thuế GTGT theo quy định đối với các hóa đơn lập từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

👉Tuy nhiên, đối với trường hợp dịch vụ được lập hóa đơn tại thời điểm thu tiền trong giai đoạn từ 01/02/2022 đến 31/12/2022 nhưng dịch vụ hoàn thành sau ngày 31/12/2022 có được giảm thuế hay không thì chưa được hướng dẫn cụ thể tại Công văn này.

Cần lưu ý thêm, quy định về việc giảm thuế GTGT tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

📥Download văn bản tại: https://bit.ly/3NyTDAS

Công văn số 2688/BTC-TCT ngày 23/02/2022 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về việc áp dụng giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP - Vina Bookkeeping Đối với các hóa đơn đã lập trước ngày 01/02/2022 nhưng kể từ ngày 01/02/2022 mới phát hiện sai sót, Công ty lập hóa đơn điều chỉnh/ thay thế thì

Photos from VINA BOOKKEEPING's post 20/03/2022

🔰🔰[CHÍNH SÁCH THUẾ TNDN ĐỐI VỚI VIỆC CHI TRẢ PHÉP NĂM]

🎯Công văn của Cục thuế tỉnh Phú Thọ hỏi Tổng Cục thuế:

👉Nếu chi trả phép năm KHÁC với quy định tại Khoản 3 Điều 113, Bộ Luật Lao động 2019 nhưng thực hiện ĐÚNG với Thông tư 96 về thuế TNDN thì có được tính vào chi phí được trừ hay không?

👮Tổng cục thuế trả lời:

👉Nếu chi trả phép năm ĐÁP ỨNG theo Luật lao động và ĐÚNG theo Thông tư 96 về thuế TNDN thì được tính vào chi phí được trừ.

Công văn số 2738/CTBDU-TTHT ngày 23/02/2022 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về chính sách thuế GTGT đối với hóa đơn lập từ ngày 01/02/2022 - Vina Bookkeeping 03/03/2022

Công văn số 2738/CTBDU-TTHT ngày 23/02/2022 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về chính sách thuế GTGT đối với hóa đơn lập từ ngày 01/02/2022 - Vina Bookkeeping

🚧Công văn số 2738/CTBDU-TTHT ngày 23/02/2022 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về chính sách thuế GTGT đối với hóa đơn lập từ ngày 01/02/2022

👉Đối với các hóa đơn đã lập trước ngày 01/02/2022 nhưng kể từ ngày 01/02/2022 mới phát hiện sai sót, Công ty lập hóa đơn điều chỉnh/ thay thế thì vẫn áp dụng thuế suất tại thời điểm bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do hàng hóa dịch vụ được bán/ cung ứng trước ngày 01/02/2022.

👉Về thuế suất thuế giá trị gia tăng hàng hóa đã mua, nhập kho trước thời điểm Nghị định số 15/2022/NĐ-CP có hiệu lực: Trường hợp nếu Công ty có mã ngành sản phẩm (theo Quyết định số 43/QĐ/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ) không thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ thì thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định này khi bán ra.

Download văn bản tại: https://bit.ly/3KbbYRP

Công văn số 2738/CTBDU-TTHT ngày 23/02/2022 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về chính sách thuế GTGT đối với hóa đơn lập từ ngày 01/02/2022 - Vina Bookkeeping Đối với các hóa đơn đã lập trước ngày 01/02/2022 nhưng kể từ ngày 01/02/2022 mới phát hiện sai sót, Công ty lập hóa đơn điều chỉnh/ thay thế thì

Photos from VINA BOOKKEEPING's post 02/03/2022

🚦🚦Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ Tháng 04/2022

👉Theo đó, triển khai áp dụng HĐĐT đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thời gian thực hiện từ tháng 4/2022.

Danh sách các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện được quy định cụ thể tại Phụ lục kèm theo Quyết định 206.

(Trước đó, từ tháng 11/2021 tại 6 tỉnh, thành phố đã triển khai áp dụng HĐĐT là: TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bình Định).

Download toàn bộ văn bản tại: https://vinabookkeeping.com/trien-khai-ap-dung-hoa-don-dien-tu-hddt-tai-57-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-tu-thang-04-2022/

27/02/2022

🚀 Bộ Tài chính sẽ sớm tháo gỡ các vướng mắc của chính sách giảm thuế GTGT.

Công văn số 1129/VPCP-KTTH ngày 22/2/2022 của Văn phòng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương xem xét, hướng dẫn, giải thích kịp thời những vướng mắc hiện nay để chính sách giảm thuế GTGT được áp dụng thông suốt, phát huy hiệu quả chính sách Nhà nước trong triển khai chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

(Trước đó, có nhiều phản ánh từ các báo đài, hiệp hội, doanh nghiệp cho rằng chính sách giảm 2% thuế GTGT của Nghị định 15/2022/NĐ-CP còn nhiều bất cập)

Timeline photos 26/02/2022

Anh Bùi Bảo Nguyên, trưởng phòng tư vấn thuế Vina Bookkeeping, thành viên tổ tư vấn pháp lý Câu lạc bộ nhân sự Việt Nam (VNHR).

Anh hiện cũng là Diễn giả chính của VNHR về Kê khai và quyết toán thuế TNCN, hướng dẫn tính Lương cho người lao động.

2. TỔ TƯ VẤN PHÁP LÝ

Tổ Tư Vấn Pháp lý VNHR bắt đầu hoạt động từ ngày 01/01/2017, là một nhóm các Anh/Chị Hội viên VNHR, đang hoạt động trong lĩnh vực Quản trị Nhân sự & tư vấn Luật thực hiện giải đáp những thắc mắc của hội viên VNHR về vấn đề pháp lý liên quan đến pháp luật lao động.
-----
CLB Nhân sự Việt Nam - VNHR
➤ Website VNHR: https://tinyurl.com/vnhrwebsite
➤ Trở thành Hội viên VNHR tại: https://tinyurl.com/vnhrmembership
➤ VNHR ZALO: 0906645006

Videos (show all)

Đã có thông báo của BTC về Tài liệu học, ôn thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên 2020, các bạn đã ...

Telephone

Address


14th Floor, 180-192 Nguyen Cong Tru Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1
Ho Chi Minh City

Other Business consultants in Ho Chi Minh City (show all)
Awareness id Strategic Public Relations-CÔNG TY PR CHIẾN LƯỢC Awareness id Strategic Public Relations-CÔNG TY PR CHIẾN LƯỢC
92 Nguyễn Hữu Cảnh
Ho Chi Minh City, 700000

Sử dụng PR Chiến lược để giúp các công ty, thương hiệu thu hút nhà đầu tư v

SPECTRA - Singapore Professional Education, Consultancy & Training SPECTRA - Singapore Professional Education, Consultancy & Training
51 Nguyen Cu Trinh Street, District 1, HCMC, Vietnam
Ho Chi Minh City, 700000

www.spectrasingapore.com SPECTRA Consultancy (S) Pte Ltd is a professional education, consultancy and training company with offices in Singapore, Ho Chi Minh City and Hanoi. For more information, contact [email protected]

Mobile V Store Mobile V Store
449 Hương Lộ 2, Bình Trị đông, Bình Tân
Ho Chi Minh City, 70000

những sản phẩm đẹp nhất mới nhất

Tiếng Anh Kế Toán Tiếng Anh Kế Toán
17 Lý Thái Tổ
Ho Chi Minh City, 083

Học Tiếng Anh thật dễ dàng tại www.tienganhketoan.com

Cara Hồ Chí Minh - Thiết kế logo 2 Cara Hồ Chí Minh - Thiết kế logo 2
Đường Núi Thành 60, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ho Chi Minh City, 100000

CARA DESIGN tự hào là công ty thiết kế Logo đã thực hiện hơn 6000+ thương hiệu, hy vọng với kinh nghiệm dày dặn của đội ngũ thiết kế sẽ đem lại cho quý khách hành một LOGO thật chuyên nghiệp

Thanh Truc Duong Thanh Truc Duong
Ho Chi Minh City

We help People build Their own successful Online Business using a Proven and Tested system.

Quản trị website Betali Quản trị website Betali
502 Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp
Ho Chi Minh City, 700000

Dịch vụ quản trị website Betali: Giải pháp marketing hiệu quả dành cho doanh nghiệp, giúp quản lý hiệu quả website, các nền tảng mạng xã hội và các chiến dịch maketing - quảng cáo.

Okinaki Tư Vấn Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản Okinaki Tư Vấn Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản
210 Bến Mễ Cốc Phường 15 Quận 8 TPHCM
Ho Chi Minh City, 70000

Tư vấn du học, Tư vấn Xuất Khẩu Lao động Nhật Bản

EVOGYM - Setup Phòng Tập EVOGYM - Setup Phòng Tập
125 Song Hành, Khu Phố 6, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12
Ho Chi Minh City, 70000

EVOGYM là công ty nhập khẩu, phân phối máy tập gym chính hãng và tư vấn giải pháp toàn diện cho phòng tập.

Căn hộ Bcons - căn hộ lý tưởng Căn hộ Bcons - căn hộ lý tưởng
Tòa Nhà Bcons Tower 2, Số 42/1 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh Thành
Ho Chi Minh City

Chuyên cung cấp thông tin xác thực và uy tín cho khách hàng có nhu cầu mua căn hộ và đầu tư. Cam kết hỗ trợ tư vấn báo giá nhiệt tình, tận tâm và đặt chữ tín lên hàng đầu.

Azgad Agency Azgad Agency
219C - 219D đường Số 2, P. Trường Thọ, TP. Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 700000

Triển khai bán hàng đa kênh cho các doanh nghiệp, cửa hàng trên toàn quốc. Là người bạn đồng hành cùng doanh nghiệp trong mọi giai đoạn phát triển.

BNI Quality Chapter BNI Quality Chapter
Ho Chi Minh City

Tổ chức kết nối thương mại lớn nhất dành cho doanh nghiệp trên khắp thế giới tại Việt Nam.