GĐPT Phổ Hiền - Tp.HCM

GĐPT Phổ Hiền - Tp.HCM

Comments

Lễ tưởng niệm bác sĩ- cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám. Sáng lập viên Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Cũng là dịp kỷ niệm 70 năm danh xưng GĐPT Việt Nam chính thức ra đời.
*MẶT TRỜI PHẬT PHÁP.
-Lời 1: Pháp Hoa Ba Vàng.
-Nhạc và lời: Chúc Linh.
-Trình bày: Đỗ Tùng Lâm.
https://www.youtube.com/watch?v=BOurJoTfRCw`
.
*PHÁP HOA BỒ TÁT KHIÊM TỪ.
-Nhạc và lời: Chúc Linh.
-Trình bày: Kim Khánh
https://www.youtube.com/watch?v=83w79Mx1zz4
.
PHẨM "TỰA" THỨ NHẬT.
-Dịch giả: HT.Thích Trí Tịnh.
-Phổ nhạc: Chúc Linh.
-Trình bày: Triệu Lộc.
https://www.youtube.com/watch?v=hgNrhEP-UIc
.
PHẨM "PHƯƠNG TIỆN" THỨ NHÌ.
-Dịch giả: HT.Thích Trí Tịnh.
-Phổ nhạc: Chúc Linh.
-Trình bày: Nam Khánh.
https://www.youtube.com/watch?v=0VtD4Qnx5Ms
.
PHẨM "THÍ DỤ" THỨ BA.
-Dịch giả: HT.Thích Trí Tịnh.
-Phổ nhạc: Chúc Linh.
-Trình bày: Diệu Hiền.
https://www.youtube.com/watch?v=OJ1gbZm9-z0
.
PHẨM "TÍN GIẢI" THỨ TƯ
-Dịch giả: HT.Thích Trí Tịnh.
-Phổ nhạc: Chúc Linh.
-Trình bày: Khang Ngọc.
https://www.youtube.com/watch?v=edgM4qWREDM
.
PHẨM "DƯỢC THẢO DU" THỨ NĂM.
-Dịch giả: HT.Thích Trí Tịnh.
-Phổ nhạc: Chúc Linh.
-Trình bày: Diệu Hiền.
https://www.youtube.com/watch?v=OtTMq5tXAFU
.
PHẨM "THỌ KÝ" THỨ SÁU.
-Dịch giả: HT.Thích Trí Tịnh.
-Phổ nhạc: Chúc Linh.
-Trình bày: Nam Khánh.
https://www.youtube.com/watch?v=B-g3ZlUbI_Q
.
PHẨM "HÓA THÀNH DỤ" THỨ BẨY.
-Dịch giả: HT.Thích Trí Tịnh.
-Phổ nhạc: Chúc Linh.
-Trình bày: Võ Hạ Trâm.
https://www.youtube.com/watch?v=AP5n1KeHeY4
.
*QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
-Nhạc và lời: Chúc Linh.
-Trình bày: Thùy Trang.
https://www.youtube.com/watch?v=_nUtfOmwiUQ
:
*MẸ TỪ BI.
-Nhạc và lời: Chúc Linh.
-Trình bày: Quang Lê
https://www.youtube.com/watch?v=ja8ha-7lyro
-
ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ
-Dịch giả: HT.Thích Trí Quảng.
-Phổ nhạc: Chúc Linh.
-Trình bày: Hồ Trung Dũng.
https://www.youtube.com/watch?v=ZA-MG2PcX-k
.
***
.
NAM MÔ DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
Tâm Bồ đề - Bi Trí Dũng Giác tha.
Bồ tát đạo - Tứ Trọng Ân Giác hạnh.

*Kính lạy Bồ tát Quán Thế Âm
Nhành dương nước tịnh mê lầm lìa xa
Thành tâm dâng nén hương lòng
Khấn nguyện thế giới thoát vòng điêu linh.
Dịch bệnh Cô-vid tiêu trừ
Từ bi hóa giải hận thù can qua.

*Việt Nam an bình niềm hạnh phúc.
Nụ cười sen lời chúc thanh lương
Chuông từ trí dũng thơm hương
Bồ đề tâm rực ánh dương thái bình

NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT
NAM MÔ THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT.
.
*PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG.
-Nhạc và lời: Chúc Linh.
-Trình bày: Nam Khánh.
https://www.youtube.com/watch?v=M-GYFZ6TddI
.
*ĐÊM PHÁP HOA.
-Lời 1: HT.Thích Nhất Hạnh.
-Nhạc và lời: Chúc Linh.
-Trình bày: Hồ Quốc Việt.
https://www.youtube.com/watch?v=PYqq2y3XEog
.
ĐÓA HỒNG DÂNG CHA.
-Nhạc và lời: Chúc Linh.
-Trình bày: Khánh Ly
https://www.youtube.com/watch?v=bQnpCJJ2NlY
.
PHẬT & CON MỘT NHÀ.
-Lời thơ: HT.Thích Nguyên Siêu.
-Phổ nhạc: Chúc Tâm.
-Trình bày: Đỗ Tùng Lâm.
https://www.youtube.com/watch?v=91UY_3yXTQo
*MẶT TRỜI PHẬT PHÁP.
-Lời 1: Pháp Hoa Ba Vàng.
-Nhạc và lời: Chúc Linh.
-Trình bày: Đỗ Tùng Lâm.
https://www.youtube.com/watch?v=BOurJoTfRCw`
.
*PHÁP HOA BỒ TÁT KHIÊM TỪ.
-Nhạc và lời: Chúc Linh.
-Trình bày: Kim Khánh
https://www.youtube.com/watch?v=83w79Mx1zz4
.
PHẨM "TỰA" THỨ NHẬT.
-Dịch giả: HT.Thích Trí Tịnh.
-Phổ nhạc: Chúc Linh.
-Trình bày: Triệu Lộc.
https://www.youtube.com/watch?v=hgNrhEP-UIc
.
PHẨM "PHƯƠNG TIỆN" THỨ NHÌ.
-Dịch giả: HT.Thích Trí Tịnh.
-Phổ nhạc: Chúc Linh.
-Trình bày: Nam Khánh.
https://www.youtube.com/watch?v=0VtD4Qnx5Ms
.
PHẨM "THÍ DỤ" THỨ BA.
-Dịch giả: HT.Thích Trí Tịnh.
-Phổ nhạc: Chúc Linh.
-Trình bày: Diệu Hiền.
https://www.youtube.com/watch?v=OJ1gbZm9-z0
.
PHẨM "TÍN GIẢI" THỨ TƯ
-Dịch giả: HT.Thích Trí Tịnh.
-Phổ nhạc: Chúc Linh.
-Trình bày: Khang Ngọc.
https://www.youtube.com/watch?v=edgM4qWREDM
.
PHẨM "DƯỢC THẢO DU" THỨ NĂM.
-Dịch giả: HT.Thích Trí Tịnh.
-Phổ nhạc: Chúc Linh.
-Trình bày: Diệu Hiền.
https://www.youtube.com/watch?v=OtTMq5tXAFU
.
PHẨM "THỌ KÝ" THỨ SÁU.
-Dịch giả: HT.Thích Trí Tịnh.
-Phổ nhạc: Chúc Linh.
-Trình bày: Nam Khánh.
https://www.youtube.com/watch?v=B-g3ZlUbI_Q
.
PHẨM "HÓA THÀNH DỤ" THỨ BẨY.
-Dịch giả: HT.Thích Trí Tịnh.
-Phổ nhạc: Chúc Linh.
-Trình bày: Võ Hạ Trâm.
https://www.youtube.com/watch?v=AP5n1KeHeY4
.
*QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
-Nhạc và lời: Chúc Linh.
-Trình bày: Thùy Trang.
https://www.youtube.com/watch?v=_nUtfOmwiUQ
:
*MẸ TỪ BI.
-Nhạc và lời: Chúc Linh.
-Trình bày: Quang Lê
https://www.youtube.com/watch?v=ja8ha-7lyro
-
ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ
-Dịch giả: HT.Thích Trí Quảng.
-Phổ nhạc: Chúc Linh.
-Trình bày: Hồ Trung Dũng.
https://www.youtube.com/watch?v=ZA-MG2PcX-k
.
***
.
NAM MÔ DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
Tâm Bồ đề - Bi Trí Dũng Giác tha.
Bồ tát đạo - Tứ Trọng Ân Giác hạnh.

*Kính lạy Bồ tát Quán Thế Âm
Nhành dương nước tịnh mê lầm lìa xa
Thành tâm dâng nén hương lòng
Khấn nguyện thế giới thoát vòng điêu linh.
Dịch bệnh Cô-vid tiêu trừ
Từ bi hóa giải hận thù can qua.

*Việt Nam an bình niềm hạnh phúc.
Nụ cười sen lời chúc thanh lương
Chuông từ trí dũng thơm hương
Bồ đề tâm rực ánh dương thái bình

NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT
NAM MÔ THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT.
.
*PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG.
-Nhạc và lời: Chúc Linh.
-Trình bày: Nam Khánh.
https://www.youtube.com/watch?v=M-GYFZ6TddI
.
*ĐÊM PHÁP HOA.
-Lời 1: HT.Thích Nhất Hạnh.
-Nhạc và lời: Chúc Linh.
-Trình bày: Hồ Quốc Việt.
https://www.youtube.com/watch?v=PYqq2y3XEog
.
ĐÓA HỒNG DÂNG CHA.
-Nhạc và lời: Chúc Linh.
-Trình bày: Khánh Ly
https://www.youtube.com/watch?v=bQnpCJJ2NlY
.
PHẬT & CON MỘT NHÀ.
-Lời thơ: HT.Thích Nguyên Siêu.
-Phổ nhạc: Chúc Tâm.
-Trình bày: Đỗ Tùng Lâm.
https://www.youtube.com/watch?v=91UY_3yXTQo
🌏🌍🌎㊗️⛩ #Bênçãos_além_das_fronteiras_do_Tempo *🚩🏁🇧🇷
Sài Gòn dạo này trời sẫm tối nhanh, mới đầu chiều đã nghe se se lạnh, những ngã bảy ngã ba chẳng vì thế mà giảm đi sự tấp nập của dòng người. Ai cũng hối hả ngược xuôi về bên gia đình. Và những người áo lam cũng thế, cũng về nhà nhưng là "nhà" Phổ Hiền thân thương.

Dạo gần đây, như một thói quen thường lệ, sau khi tan học tan làm, chúng tôi từ mọi nẻo đường lại cùng nhau tụ tập về đây, chuẩn bị cho ngày trại lớn : Chu niên 57 của gpdt Phổ Hiền.

Mỗi người mỗi việc, từ những em oanh vũ đến các anh chị lớn, ai cũng tất bật loay hoay. Các em tay dán tay tô, anh thì dựng trại, chị thì cắt may. Một sự sắp xếp hoàn chỉnh, như một khung máy trong hệ thống được vận hành trơn tru mà chẳng có sự tính toán nào.

Ở đâu xa, chợt vang lên tiếng cười rộn rã, tiếng chị gọi em, tiếng anh nhắc nhở, mọi thứ như hòa quyện vào nhau tạo nên khung cảnh vui tươi, tràn ngập sắc màu.

Và những lúc thế này lại bồi hồi nhớ chu niên xưa. Thuở bé, mỗi lần tới ngày hội, trại lớn là lòng vui đến lạ. Vì lúc đó nhiều người, nhiều bạn, được bày đủ thứ trò, làm đủ thứ việc. Đứa chạy ra chạy vô, đứa thì coi này coi nọ, còn đứa nào lớn lớn nhìn chững một tí thì cho vào đội ngũ trang trí, oai hết sức.

Giờ lớn rồi, tuổi đã qua đầu hai nhưng cảm giác háo hức, khung cảnh rộn ràng lúc xưa vẫn nguyên vẹn ở đó chẳng mảy may thay đổi gì.

Chúng ta có nhiều con đường để đi, nhiều trạm dừng chân để nghỉ nhưng chúng ta đã chọn cùng 1 con đường, cùng 1 lý tưởng, cùng màu áo lam thân thương. Đó chính là niềm tin, sự vinh hạnh lớn nhất của mỗi người.

Cuộc sống lắm nỗi lo toan, cơm áo gạo tiền làm ta phiền não. Lắm lúc khốn khó, lòng không kiên định nhưng màu lam gìn giữ trong tim, như có phép lạ, làm tất cả mỏi mệt dường như tan biến.

Đôi lúc muộn phiền, xin hãy giữ lại cho mình chút bình yên tự tại, gửi lại sau lưng gánh nặng mang tên cuộc đời. Về đây cùng chị cùng em, gia đình mà, vẫn mãi mở rộng vòng tay.

Không cần gì cả chỉ cần bên nhau, chu niên về đây sum vầy.

#Chunien57

GĐPT Phổ Hiền - Chùa Phổ Hiền
Địa chỉ 198 Võ Thành Trang - P.11 - Quận Tân Bình - Tp.HCM

Operating as usual

14/10/2020

Thông báo: v/v vận động quyên góp cứu trợ bão lụt các tỉnh miền Trung thân thương.
Theo tinh thần thông báo của BHD Pb GĐPT TpHCM, Ban Huynh trưởng GĐPT Phổ Hiền vận động tất cả quý ace Huynh trưởng và đoàn sinh chung tay hỗ trợ giúp đỡ đồng bào miền trung đang gặp khổ nạn do bão lụt gây ra.
Các đóng góp của các em đoàn sinh do HTrg đoàn nhận sau đó gộp chuyển qua chị thủ quỹ.
Các ace HTrg có thể đóng góp trực tiếp cho chị thủ quỹ luôn. Sau đó sẽ tổng kết chuyển về Uv TTXH BHD Pb GĐPT TpHCM.
Cuộc vận động cứu trợ sẽ thu 2 đợt:
- Đợt 1: chủ nhật 18/10/2020.
- Đợt 2: chủ nhật 25/10/2020.
Quý anh chị HTrg các đoàn hoan hỷ nhanh chóng thông tin đến các em đoàn sinh để chúng ta có sự hưởng ứng hỗ trợ kịp thời.
Chào tinh tấn.

13/07/2020

DUYÊN GIÁC NGỘ

SUY NGẪM VỀ LỜI PHÁT NGUYỆN CỦA HUYNH TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ QUA 10 CÂU CUỐI TRONG BÀI TỰA CHÚ LĂNG NGHIÊM

Phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh
Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập
Như nhất chúng sanh vị thành Phật
Chung bất ư thử thủ nê hoàn

Đại hùng đại lực đại từ bi
Hi cánh thẩm trừ vi tế hoặc
Linh ngã tảo đăng Vô thượng giác
Ư thập phương giới tọa đạo tràng

Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong
Thước ca ra tâm vô động chuyển

Hầu như tất cả những anh chị em Lam Viên Gia Đình Phật Tử khi phát nguyện làm Huynh trưởng thì ít nhất một lần trong đời cũng đã từng đọc qua lời sám nguyện này được trích trong 10 câu cuối bài tựa Chú Lăng Nghiêm. Nhưng liệu có anh chị em nào trong một tuần có thể dành cho tổ chức GĐPT được vài tiếng đồng hồ để sinh hoạt với các em đoàn sinh, để gần gủi tâm tình với huynh trưởng trẻ !!!

Hay đợi đến lúc họp trại, lễ hội lớn nhỏ... thì các anh chị có mặt với đồng phục, cấp bậc tươm tất, phát ngôn vài câu rất điệu nghệ để rồi sau khi kết Dây Thân Ái chia tay trở về an lành, các anh chị cũng quên mất lời sám nguyện của mình.

Nếu quý anh chị em vì những chướng duyên không thể dành thời gian cho tổ chức thì hãy nên để cho những Lam Viên có tâm huyết năm vai trò huynh trưởng điều hành dẫn dắt tổ chức. Chứ anh chị em đã phát nguyện làm huynh trưởng nắm lấy một vị trí trong tổ chức để rồi một tuần không dành lấy được vài tiếng đồng hồ cho tổ chức thì quả thật không nên !!!

Vài lời chân tình góp ý mong anh chị em Hoan Hỷ ! Kính chúc anh chị em Lam Viên Gia Đình Phật Tử thân tâm thường an lạc, thuận duyên trên bước đường tu học... TINH TẤN.

06/07/2020

Vĩnh Minh Tự Viện

ÂN SƯ

Ở đời, để một người có thể thành danh, lập thân cần phải có nhiều vị Thầy dạy dỗ, Thầy dạy chữ, Thầy dạy nghề, cả những bậc Thầy về tinh thần, lối sống. Người xuất gia cũng có những bậc Thầy như thế: Bổn sư, Y chỉ sư, Nghiệp sư, Giáo thọ sư, v.v... Tôi cũng có một vị Thầy cao cả mà tôi chẳng biết gọi là gì, nên tạm gọi là Ân sư, vị Thầy mà mình chịu ơn rất lớn: Hòa thượng Thích Minh Nghĩa, người vừa viên tịch tại chùa Từ Minh, quận 3, Sài gòn, hưởng thọ 77 tuổi.

Nghe tin Thầy Từ Minh về với Phật lúc 20 giờ 30 phút ngày 14 tháng 05 năm Canh Tý, tôi bàng hoàng thật sự. Điện thoại reo liên tục, không phải từ Ban tổ chức tang lễ, không phải từ những người gần gũi với Thầy, mà từ những người đã gần 30 năm chưa từng gọi cho tôi. Đó là những kẻ ất ơ như tôi, một thời lưu lạc, lang thang, nhếch nhác. Vài người bạn đồng tu đã ra đời lấy vợ sinh con, mấy Thầy mấy Cô không danh không phận, nay ở chùa này, mai ở chỗ khác, mấy Phật tử “tào lao” thuở nào lui tới một mái chùa. Nói thế để thấy Thầy là ai. Thầy là Thầy của những tâm hồn dang dở. Thuở ấy bao nhiêu người bơ vơ không nơi nương tựa, đất Sài Gòn chật hẹp, Thầy dung tất cả, đem về chùa, cho ăn cho học, nâng đỡ bảo ban, nhờ vậy mà bao nhiêu Thầy Cô mà đường tu chưa biết sẽ về đâu còn có chỗ nương tựa để đi tiếp, để an thân lập mệnh, khi đủ duyên sẽ lìa Thầy ra đi, về trụ trì một ngôi chùa hay ra làm Phật sự. Năm khi mười thuở có duyên chạy về thăm Thầy, có người đi biền biệt chẳng biết tung tích ở đâu, Thầy vẫn vậy, chẳng hờn chẳng giận. Có vị không tu ra đời, muốn dựng vợ gả chồng, Thầy cũng tùy thuận mà giúp đỡ, tạo điều kiện cho làm ăn. Gặp lại Thầy cũng vui như con cháu đến thăm, tiếp đãi đàng hoàng. Một ông thầy tu như Thầy quả là xứng đáng với 2 chữ Từ bi.

Trong số huynh đệ lang thang, tôi có duyên với Thầy hơn cả. Khi tôi còn nhỏ đi GĐPT ở chùa Phổ Hiền, khoảng năm 1970, Thầy đang là Tăng chúng của Sư Phụ tôi. Thầy đẹp, đường đường Tăng tướng. Thầy là hình ảnh tu sĩ đẹp nhất tôi từng biết. Câu chuyện “Thầy tu mà cũng đi cầu” trong chương trình “Phương trời thong dong” tôi từng kể chính là Thầy Thị Châu, pháp danh của Thầy. Năm 1990 tôi về ở chùa Hưng Phước, lúc ấy Thầy làm Tri sự, thay mặt Hòa thượng trụ trì lo toan tất cả mọi việc trong chúng, từ xây dựng, thuyết pháp giảng kinh, cúng bái cũng như tiếp Tăng độ chúng. Nhiều người hay bảo tôi là cánh tay trái của Thầy Tri sự. Thực ra tôi chẳng đỡ đần gì được cho Thầy, chỉ là được Thầy thương, sai bảo nhiều việc riêng. Đi đâu Thầy cũng dắt tôi đi, có chuyện gì Thầy cũng hay tham khảo ý kiến. Nhờ vậy Thầy trò trở nên gần gũi. Có đồng nào thầy cũng cho, có chi ngon thầy đều gọi. Ở chùa tôi được ưu tiên ở một căn phòng phía sau, nhìn ra sân ga Hoà Hưng, chính xác là Xí nghiệp đầu máy xe lửa, nơi khi tàu Bắc Nam về thì ra ga đậu, một khoang trời giữa phố xá đông người với hoa ngàn cỏ dại. Đó là ưu ái lớn nhất mà thầy cho tôi, kẻ lạc loài giữa phố xá xô bồ đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Thầy có một chiếc xe Cúp 81, kim vàng giọt lệ. Chiếc áo dài nâu mềm mại, đeo chiếc mục kỉnh trắng, đẹp ơi là đẹp. Mỗi lần Thầy chạy xe cúp từ chùa Từ Minh lên Hưng Phước, cả chúng đang chơi đá cầu hay trò chuyện đều đứng cả lên chào. Có người tấm tắc: Thầy tu đâu mà quý phái quá! Thầy luôn luôn ra vẻ nghiêm nghị, oai phong lắm, nhưng khi Thầy cười, Thầy đẹp như một ... ông Thầy tu.

Từ khi tôi rời Sài Gòn về xứ lạnh, tôi ít ghé Thầy, chẳng thường xuyên thăm hỏi. Nhưng khi gặp Thầy đâu đó, Thầy ân cần hỏi han, tán thán những Phật sự tôi làm. Tôi nghĩ trong đời còn có một ông Thầy để dành. Nếu khi nào có chút muộn phiền trăn trở thì chạy về than thở với Thầy, để được Thầy sẻ chia, bảo ban dạy dỗ. Nhưng than ôi! Vị Thầy để dành của tôi đã không còn nữa.

Ngày Rằm tháng 5 của tôi quá nhiều bận bịu, tôi không kịp chạy về nhìn mặt Thầy lần cuối. Tôi viết vội những dòng này trước khi lên xe về lạy Thầy. Về lạy Thầy chứ không phải về phúng điếu lo toan gì cả. Lạy Thầy, bằng tất cả niềm tri cảm và biết ơn đối với Ân Sư, Hòa thượng Thích Minh Nghĩa.

Đại Ninh mùa an cư PL. 2564

14/06/2020

Tối chủ nhật 23/06/2020, Đại Đức Thích Thị Bảo đã có buổi giảng dạy đề tài Tứ Niệm Xứ cho các HTrg và Đs ngành Thanh GđPt Phổ Hiền.

phatgiao.org.vn 09/06/2020

Nguồn gốc và ý nghĩa của An cư kiết hạ

phatgiao.org.vn Không chỉ giảng giải về nguồn gốc ý nghĩa của an cư kiết hạ, mà hơn cả như thế, bài giảng dưới đây của Thiền sư Thích Thanh Từ còn cho chúng ta thấy nhiều nguyên nhân và lợi lạc sâu xa của an cư kiết hạ mang lại.

08/06/2020

Vĩnh Minh Tự Viện

Nhớ Thầy

BÀI GIẢNG: HOA SEN TRONG TRIẾT LÝ CỦA ĐẠO PHẬT
GIẢNG SƯ: CỐ HT. THÍCH TÂM THANH-KHAI SƠN VĨNH MINH TỰ VIỆN.
Chúng con vô cùng xúc động khi bắt gặp được video này, hình bóng và pháp âm của người còn vang mãi.
Kính lạy Giác linh Thầy.

13/04/2020

Chùa Vạn Đức, Thủ Đức, HCM

Đại lão Hòa thượng Thượng Trí hạ Tịnh là một bậc tôn sư khả kính đã có nhiều công lao giáo dưỡng và dìu dắt hàng trăm môn đồ đệ tử đã trưởng thành, noi gương từ bi hỷ xả, tự giác giác tha của Hòa thượng để bền vững đạo tâm và trang nghiêm Giáo hội.
Nhân ngày tưởng niệm lễ Húy kỵ lần thứ 4 của Sư ông (28-02- Canh Tý), chúng ta cùng nhau ôn lại tiểu sử của Ngài để chúng ta thấy rằng
Hòa thượng cả đời đã tận tụy vì Phật Pháp, luôn lấy việc học kinh, tụng kinh, niệm Phật, giảng dạy và phiên dịch kinh điển từ Hán Tạng ra Việt Văn làm chánh hạnh của đời mình.

12/11/2019

Vĩnh Minh Tự Viện

XÁ LỢI CỦA ĐẠI LÃO HT. THÍCH TRÍ QUANG, 97 TUỔI

Tro Cốt xá lợi này (chỉ còn lại răng và xương sọ màu trắng bạch) được phân chia và tôn thờ 5 tự viện sau đây:
1/ Chùa Đại Giác tại Quảng Bình
2/ Chùa Từ Đàm tại Cố đô Huế
3/ Tu Viện Quảng Hương Già Lam tại Sàigòn
4/ Chùa Phật Ân tại Long Thành (đệ tử của Ôn là HT Thích Minh Tâm)
5/ Chùa Linh Thái tại Sài gòn (đệ tử Ôn là HT Thích Trung Hậu)

Tin và ảnh: Tk. Thích Minh Thế

13/09/2019

Vĩnh Minh Tự Viện

Thầy Thích Nguyên Hiền - Trụ trì Vĩnh Minh Tự Viện sẽ có những buổi giảng xuyên suốt về Kinh Trung A Hàm vào những ngày mồng 1 và 15 hàng tháng. Vĩnh Minh Tự Viện sẽ liên tục cập nhật để mọi người cùng theo dõi.
Trân trọng kính mời cả nhà theo dõi buổi giảng đầu tiên.

29/08/2019

THIỀN TÔN PHẬT QUANG

CLIP KỂ CHUYỆN CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT (TỪ KHI ĐẢN SINH ĐẾN KHI XUẤT GIA)

Thiền Tôn Phật Quang kính mừng Đại lễ Phật Đản PL.2563 - DL.2019.

28/08/2019

DUYÊN GIÁC NGỘ

Huynh trưởng cấp Dũng đầu tiên của tổ chức GĐPTVN
CỐ HUYNH TRƯỞNG NGUYÊN HÙNG VÕ ĐÌNH CƯỜNG (1918 - 2008)

Huynh Trưởng Võ Đình Cường pháp danh Nguyên Hùng, sinh năm Mậu Ngọ (1918) tại Thạch Bình, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Xuất thân trong một gia đình thâm tín đạo Phật, Anh là đệ tử đã thọ tam quy ngũ giới với Bổn Sư Thích Trí Thủ tại tu viện Quảng Hương Già Lam. Đây là điểm mốc và là nền tảng cho sự cống hiến cuộc đời phụng sự đạo pháp và dân tộc của anh. Kể từ đây anh dành tất cả tình cảm, tâm sức, trí tuệ của mình cho sự nghiệp gầy dựng, phát triển và hướng dẫn tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam từ những năm 1947 đến sau năm 1975.

HOẠT ĐỘNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

Mùa thu năm 1940, anh tham gia Đoàn Thanh Niên Phật Học Đức Dục do cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám thành lập gồm những thanh niên trí thức yêu nước, có một niềm tin mạnh mẽ vào lý tưởng giải thoát của đạo Phật. Về sau các đơn vị Thanh niên Phật học Đức Dục, Hướng Đạo Phật Giáo và Đồng Ấu Phật Học họp tại đồi Quảng Tế, Huế nhân Lễ Phật Đản năm 1944 và cùng nhau thành lập Gia đình Phật Hóa Phổ.

Từ năm 1944, trong tổ chức Gia Đình Phật Hóa Phổ, dưới sự dẫn dắt của cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, anh Võ Đình Cường, anh Đinh Văn Nam (tức Hòa Thượng Minh Châu về sau này) cùng một số anh chị trí thức cốt cán là những thành viên tham gia hết sức tích cực bên cạnh cư sĩ Tâm Minh. Nhưng rồi cuối năm 1946, khi phong trào toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp nổ ra, cư sĩ Tâm Minh trở về quê nhà ở Quảng Nam rồi sau đó ra Hà Nội. Kể từ đó, anh Võ Đình Cường là con chim đầu đàn tiếp nối công việc giáo dục, duy trì và phát triển tổ chức.

Tuy vậy, do vận mệnh đất nước từ giai đoạn 1945 đền 1947 nhiều sóng gió chiến tranh với các cuộc càn quét, tản cư, hồi cư… Các thành viên nòng cốt của tổ chức lớp thì lên đường ra chiến trận theo tiếng gọi núi sông, lớp thì tản cư theo gia đình, thôn xóm… nên mãi đến sau cuộc hồi cư, từ năm 1948 anh mới có thể cùng anh chị em trong tổ chức tận tâm, tận lực xây dựng và bồi đắp, phát triển phong trào Gia Đình Phật Hóa Phổ.

Năm 1949, Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Hóa Phổ Thừa Thiên – Huế được thành lập, với chức vụ Trưởng Ban được công cử là Trưởng Lê Cao Phan và anh Võ Đình Cường là thành viên cùng các Trưởng: Tráng Thông, Phan Xuân Sanh, Lê Văn Dũng…

Vào các ngày 24, 25 và 26 tháng 4 năm 1951, Đại Hội Gia Đình Phật Hóa Phổ tổ chức tại chùa Từ Đàm, Huế, đã đổi danh xưng Gia đình Phật Hóa Phổ thành Gia đình Phật tử Việt Nam và bầu anh Võ Đình Cường làm Trưởng ban Hướng dẫn Gia Đình Phật Tử Trung Phần, vượt qua bao sóng gió, phát triển khắp ba miền đất nước.

Ngày 6 tháng 5 năm 1951, Đại hội Phật giáo toàn quốc gồm 6 tập đoàn Phật giáo khắp ba miền Bắc - Trung - Nam tổ chức tại chùa Từ Đàm, Huế, anh được Đại Hội cử làm Ủy viên Thanh niên. Với trọng trách được giao, anh đã đem hết trí tuệ và công sức chu toàn nhiệm vụ một cách xuất sắc, xứng đáng với sự tín nhiệm của Giáo hội giao phó. Có thể nói, anh Võ Đình Cường là người tràn đầy nhiệt huyết, giàu tâm đạo, đem hết ý chí và năng lực để phục vụ cho tổ chức giáo dục thanh, thiếu niên Phật Tử.

Với cương vị Ủy viên Thanh niên và Trưởng ban Hướng dẫn Gia Đình Phật Tử trực thuộc Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam, anh đã khéo léo kết hợp, quy tụ một số Huynh Trưởng cốt cán, có năng lực và giàu tâm huyết như các anh: Lê Cao Phan, Phan Canh Tuân, Nguyên Xuân Quyền, Lê Cảnh Đạm, Lê Văn Dũng, Văn Đình Hy, chị Hoàng Thị Kim Cúc..., tổ chức các khóa trại huấn luyện mà quan trọng nhất là trại Kim Cang vào trung tuần tháng 5 năm 1951, nhằm đào tạo Huynh Trưởng nòng cốt cho ba miền Bắc - Trung - Nam.

Mùa hè năm 1952, Anh thành lập một Ban quản trại lưu động để huấn luyện và đào tạo Huynh Trưởng các tỉnh: Quảng Nam, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đà Lạt..., làm hạt nhân phát triển.

Đại Hội Gia Đình Phật Tử lần ba được tổ chức tại Đà Lạt từ ngày 31/7/1955 đến 03/8/1955. Sau đại hội lần này, một Quyết định xếp cấp Huynh trưởng đầu tiên được Ban Hướng Dẫn trực thuộcTổng Hội Phật Giáo Việt Nam ký ngày 10/3/1956. Anh Nguyên Hùng Võ Đình Cường là huynh trưởng được xếp cấp Dũng duy nhất tại đại hội và là huynh trưởng cấp Dũng đầu tiên của tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Năm 1964, sau cơn Pháp Nạn, khi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất thành lập, truyền thừa Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam, anh được Đại Hội công cử đảm nhiệm chức vụ Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ thuộc Tổng Vụ Thanh Niên và được tín nhiệm liên tiếp các Đại Hội nhiệm kỳ sau cho đến năm 1981.

Anh luôn quan tâm đến việc gầy dựng và đào tạo các thế hệ Huynh Trưởng kế thừa: tháng 7 năm 1973, trong buổi lễ khánh thành Trại trường Gia đình Phật tử Việt Nam tại hồ Than Thở, Đà Lạt và khai mạc khóa Trại Huấn luyện Huynh Trưởng cấp III, Vạn Hạnh I, Anh đã nói lên nguyện vọng tha thiết của mình: Chính hôm nay trước mắt quý vị, trên 80 Huynh Trưởng trên toàn quốc đã tề tựu về đây dự trại huấn luyện cấp III, là trại cao nhất mà Ban Hướng Dẫn chúng tôi sẽ mở ra tại Trại Trường này sau buổi lễ khánh thành hôm nay.

HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA XÃ HỘI

Từ rất sớm Anh Võ Đình Cường đã là nhà báo, năm 1941 đến 1945, Anh là cộng tác viên của Tạp chí Viên Âm, cơ quan ngôn luận của Hội An Nam Phật học do Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám làm Chủ nhiệm.

Từ năm 1945 đến năm 1957, Anh đảm nhiệm khi thì làm Tổng thư ký Tòa soạn, khi thì Biên tập viên các báo Giải Thoát, Tiến Hóa, Ngày Mai, Liên Hoa tại Huế.

Từ năm 1957 đến 1966, tại Sài Gòn, Anh đảm nhiệm Biên tập viên Tạp chí Phật giáo Việt Nam, Tổng Thư ký báo Hải Triều Âm và Tổng Thư ký Toà soạn tuần báo Thiện Mỹ của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Năm 1976, anh đảm trách nhiệm vụ Tổng Biên Tập báo Giác Ngộ cho đến năm 1990.

Vào năm 1982, anh cho ra đời và làm Tổng Biên Tập tờ Tập Văn Phật Giáo tức tờ Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo hiện nay.

Anh cũng đã sáng tác, biên soạn và xuất một số tác phẩm đa dạng và giá trị như:

Ánh Đạo Vàng (1945).

Thử Hòa Điệu Sống (1949)

Đây, Gia Đình (1956).

Đường Tam Tạng Thỉnh Kinh (1960).

Những Cặp Kính Màu (1964).

Những Ngả Đường (truyện dài – 1965)

Đạo Phật Qua Cặp Kính Màu Của Tôi (nghị luận – 1967).

Cành Hoa Mẹ Tặng (tuyển tập – 1994).

Cô Gái Bất Khuất (dịch phẩm từ truyện ngắn của Somerset Maugham – 1972).

Vi Phạm Nhân Quyền Tại Miền Nam Việt Nam (dịch từ nguyên bản tiềng Pháp tài liệu của Phái Đoàn Điều Tra Liên Hiệp Quốc về cuộc đàn áp Phật Giáo năm 1963 của chính quyền Ngô Đình Diệm – xuất bản năm 1964).

Đối với xã hội, Cư sĩ là một nhà giáo mô phạm đã tham gia giảng dạy tại một số trường Trung học Tư thục ở cố đô Huế và Sài Gòn. Nhiều thế hệ thanh thiếu niên học sinh sau đó đã trở thành những người có vị trí trong xã hội, góp phần xây dựng đát nước cho đến ngày nay.

SUỐT ĐỜI PHỤNG SỰ CHO LÝ TƯỞNG

70 năm phụng sự cho đạo pháp, quê hương với một quảng đường dài trong đó dành trọn vẹn cho cho lý tưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam… để rồi thuận thế vô thường theo định luật thành – trụ – hoại – diệt trong pháp môn nhà Phật, anh an tường xả báo thân từ biệt Ta Bà lúc 18 giờ ngày 6 tháng 3 năm 2008, nhằm ngày 29 tháng giêng âm lịch năm Mậu Tý, hưởng thọ 91 tuổi.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT... NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH CỐ HUYNH TRƯỞNG VÃNG SANH CẢNH GIỚI AN LÀNH 🙏 🙏 🙏

17/08/2019

Vĩnh Minh Tự Viện

VĨNH MINH TỰ VIỆN KHÁNH CHÚC CHƯ TÔN ĐỨC CÙNG QUÝ THIỆN NAM TÍN NỮ PHẬT TỬ MÙA VU LAN AN LÀNH DƯỚI ANH HÀO QUANG CỦA MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT.
XIN TRI ÂN MỌI NGƯỜI ĐÃ CÙNG CHUNG TAY PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA PHẬT GIÁO VÀ DÂN TỘC.
NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT.

ph.tinhtong.vn 18/04/2019

Video Phim Buddha (Đức Phật)

ph.tinhtong.vn Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 55 tập, Trung Tâm Diệu Pháp Âm lồng tiếng

26/03/2019

Vĩnh Minh Tự Viện

CLIP LỄ TƯỞNG NIỆM 15 NĂM NGÀY CỐ HÒA THƯỢNG TÔN SƯ VIÊN TỊCH - NGHI THỨC DÂNG LỤC CÚNG CÚNG DƯỜNG TÔN SƯ DO 10 VỊ ĐỆ TỬ LỚN CỬ HÀNH.
Mời đại chúng theo dõi!

22/05/2018
13/12/2017

Thêm bằng chứng mới về thời điểm Đức Phật ra đời

m.phatgiao.org.vn Phát hiện nơi sinh chính xác của đức Phật

03/09/2017

Tối 13/07 âm lịch (03/09/2017), tại giảng đường chùa Phổ Hiền đã làm lễ Gắn Bông Hồng - tưởng niệm công ơn sinh thành cho toàn thể Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Phổ Hiền cùng quí đạo hữu Phật tử.

19/07/2017

Vĩnh Minh Tự Viện

TIỂU SỬ CỐ HOÀ THƯỢNG THÍCH TÂM THANH
KHAI SƠN VĨNH MINH TỰ VIỆN

I. Thân Thế:
Hòa thượng pháp danh thượng Tâm hạ Thanh tự Giải Tịnh hiệu Chơn Nghiêm, thế danh Lê Thanh Hải sinh năm Tân Mùi (1932 ) tại xứ Mã Châu, xã Duy An, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
Thân phụ là cụ ông Bồ Tát giới, húy Dương Cần tự Lê Nghiêm hiệu Viên Minh pháp danh Thị Tịnh. Thân mẫu là cụ bà Trần Thị Qua.
Xuất thân trong một gia đình gia giáo có thân phụ là Chánh Tổng nên Hòa Thượng đã sớm hấp thụ Nho học và Tây học từ thuở ấu niên. Vì thế, Hòa Thượng đã thông thạo cả Hán văn lẫn Pháp văn, kết hợp và dung hòa được cả hai truyền thống văn hóa Đông – Tây. Hòa Thượng đã lớn lên với rất nhiều hoài bão cùng tài năng bẩm sinh. Chính Hòa Thượng đã từng được cử thay mặt học sinh đồng ấu đọc một bài diễn văn bằng tiếng Pháp để đón vua Bảo Đại khi vua vào thăm Quảng Nam, khi ấy Ngài mới lên 10 tuổi. Ở tuổi vị thành niên, Hòa Thượng đã trở thành một họa sĩ nổi tiếng, đặc biệt là tài viết chữ. Bằng trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ, Hòa Thượng đã tham gia các phong trào đấu tranh giành độc lập tự do cho quê hương đất nước. Nhờ nghiên cứu Phật học từ rất sớm nên Hoà Thượng đã chọn tổ chức Gia Đình Phật Tử để tham gia sinh hoạt và đấu tranh cho chính nghĩa chống chế độ độc tài kỳ thị tôn giáo Ngô Đình Diệm. Hòa Thượng đã đến xin quy y thọ 5 giới với Hòa Thượng Phổ Thiên húy thượng Trừng hạ Kệ tự Như Nhu hiệu Tôn Thắng và được Hòa Thượng ban cho pháp danh là Tâm Thanh.
Là một thành viên nòng cốt của tổ chức Gia Đình Phật Tử Quảng Nam, Hoà Thượng đã cống hiến hết mình cho tổ chức và trong mùa pháp nạn 1963, Hoà thượng đã đồng lao cộng khổ cùng chư tôn đức cũng như Gia Đình Phật Tử Quảng Nam đấu tranh đòi bình đẳng tôn giáo. Trong mùa pháp nạn này, Hòa Thượng bị chính quyền Ngô Đình Diệm đánh đập dã man và vào tù ra khám không biết bao nhiêu lần cũng chỉ vì bảo vệ Đạo Pháp và sự tự do bình đẳng của Dân Tộc.
II. Xuất Gia Học Đạo:
Chính sự hăng say công tác và nhận thức đúng đắn đã thúc đẩy Hòa Thượng xuất gia tu học. Năm 1963, Hòa Thượng được Hòa Thượng thượng Chơn hạ Ngọc hiệu Long Trí thế phát trước sự chứng minh của chư tôn đức tại Quảng Nam và sự tham dự của toàn thể Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Quảng Nam. Sau đó Hoà Thượng Long Trí đã gởi Ngài ra học tại Phật Học Viện Phổ Đà-thành phố Đà Nẵng. Nhận thấy Ngài có tài năng xuất chúng, Hòa Thượng Phổ Thiên cùng Hòa Thượng Long Trí đã đưa Ngài vào Sài Gòn tu học.
Năm 1964 Hòa thượng thọ giới Sa Di, được Hoà Thượng Long Trí ban pháp tự là Giải Tịnh và cho theo học lớp Cao Đẳng Phật Học tại Phật Học Viện Huệ Nghiêm. Năm 1966, Hoà thượng thọ Tỳ kheo giới tại giới đàn Quảng Đức do Hoà Thượng Thích Thanh Thạnh làm đàn đầu và được Hòa Thượng Phổ Thiên cho hiệu là Chơn Nghiêm. Trong thời gian này Hòa Thượng cũng theo học tại Đại học Vạn Hạnh.
III. Thời Kỳ Hành Đạo:
Sau khi tốt nghiệp lớp Cao Đẳng Phật Học Huệ Nghiêm khoá đầu tiên, Hòa Thượng đã trở thành một vị giảng sư nổi tiếng của Giảng Sư Đoàn Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và được cố Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hoá Đạo Thích Thiện Hoa mời về chùa Ấn Quang để đi giảng dạy khắp các tỉnh thành. Đầu tiên, Hòa Thượng được Hòa thượng Thích Trí Hữu - người khai sơn Tổ đình Ấn Quang mời về quê hương Quảng NamĐà Nẵng thuyết pháp. Những pháp âm đầy đạo vị bắt đầu vang vọng từ quê hương lan đến khắp các tỉnh thành từ Quảng Trị vào đến Cà Mau.
Năm 1970, Hòa Thượng về nhận chức Chánh đại diện GHPGVNTN khu Bảy Hiền – Gia Định, nơi các đồng bào Quảng Namvào an cư lạc nghiệp. Nhờ đức độ tài năng và sự làm việc không mỏi mệt, Hoà Thượng đã trùng tu chùa Phổ Hiền, thành lập Gia Đình Phật Tử Đức Trung, vận động làm đường Hồ Tấn Đức (tức đường Võ Thành Trang ngày nay), xây dựng trường Bồ Đề Hạnh Đức (tức trường Võ Văn Tần ngày nay)và giữ chức Giám đốc điều hành toàn bộ trường học này. Vừa làm Chánh Đại Diện khu Bảy Hiền vừa làm Giám đốc trường Bồ Đề, Hòa Thượng vẫn luôn luôn đi giảng dạy các Phật Học Viện Dược Sư, Từ Nghiêm v.v… tại Sài Gòn và đi thuyết pháp các tỉnh. Hòa Thượng còn giữ quyền Giám đốc ký nhi viện Quách Thị Trang trong những lúc Thượng Tọa Giám đốc Thích Nhật Thiện đi vắng.
Năm 1971, Hòa Thượng lên Đại Ninh thăm Hòa Thượng thượng Thiền hạ Tâm - giáo thọ trưởng trường Phật Học Huệ Nghiêm đang nhập thất tại trú xứ Hương Nghiêm. Hòa Thượng được Hoà Thượng Thiền Tâm giới thiệu và nhận một quả đồi phía trên tu viện Hương Nghiêm do phật tử Mười hiến cúng. Hòa Thượng bắt đầu xây dựng một thạch thất nơi núi rừng hoang vắng này để về tịnh dưỡng sau những ngày đi thuyết pháp và làm Phật sự khắp nơi. Sau lễ Phật đản 1973, Hòa Thượng đã về Đại Ninh nhập thất tu tập thiền định và một mình lặng lẽ với công án tử sinh.
Đầu năm 1975, tình hình chính sự đất nước có sự biến đổi, Hòa Thượng đã quyết định rời thất một thời gian về lại Phổ Hiền cùng với đồng bào Quảng Nam đồng cam cộng khổ vượt qua cơn lửa binh ly loạn. Hòa thượng tổ chức chuẩn bị lương thực y tế và đặc biệt cố vấn tinh thần cho đồng bao Phật tử ở khu Bảy Hiền trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng này. Chiến tranh chấm dứt hòa bình lập lại, Hòa Thượng trở lại núi rừng Đại Ninh vui với cỏ cây muôn thú gác ngoài tai mọi chuyện thế sự.
Năm 1976 , Hòa Thượng lại trở về vận động tổ chức trùng tu chùa Phổ Hiền thành ngôi chùa khang trang tráng lệ. Xong việc lại về Đại Ninh tỉnh tu.
Năm 1978, Hòa Thượng về trùng tu chùa Ba Phong và từ đó về sau Ngài góp phần trùng tu rất nhiều ngôi chùa tại quê hương Duy Xuyên - Quảng Nam.
Năm 1988, nhận thấy duyên hoá độ có nhiều thuận lợi, Hoà Thượng quyết định xây chùa ngay phía trên tịnh thất Chơn Nghiêm lấy hiệu là Vĩnh Minh Tự Viện với ý xiển dương giáo pháp Tịnh Độ của ngài Vĩnh Minh Diên Thọ - tổ thứ 6 của Tịnh Độ tông, một phần lấy ý ghép tên tổ Vĩnh Gia - một vị tổ sư cận đại tại Quảng Nam và tổ Minh Hải - tổ sư khai sơn môn phái chúc Thánh. Ngôi chùa nhỏ nhắn nơi núi đồi Đại Ninh thơ mộng đã trở thành điểm tựa tinh thần cho dân chúng khắp các làng quê Đức Trọng-Lâm Đồng. Pháp âm Tịnh Độ được vang vọng mỗi chiều cho Tăng Ni và Phật tử tại trú xứ về nghe, giới hạnh và lòng vị tha cứ mãi lan tỏa từ địa phương đến các tỉnh thành và hải ngoại.
Năm 1995, Hòa Thượng lại vận động đại trùng tu Vĩnh Minh Tự Viện, từ đó về sau cứ mỗi năm Hòa thượng lại khánh thành một công trình nhân ngày kỵ tổ Phổ Thiên: Giảng đường, Khánh đường, Tăng xá, Pháp bảo, các tượng đài, Bảo tháp v.v… khiến Vĩnh Minh Tự Viện trở thành một Tòng lâm nổi tiếng với cảnh trí hài hoà u nhã. Đồng thời, Hòa Thượng cũng vận động tráng nhựa hương lộ Phú An, làm cầu treo qua sông Thiện Chí v.v….
Từ đó, pháp âm từ núi rừng Đại Ninh vang vọng nên chư Tăng Ni và Phật tử khắp mọi nơi về thọ giáo quy y. Hòa Thượng cũng từng ra đảm nhiệm chức vụ Phó Ban Trị Sự kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp Gíáo Hội tỉnh Lâm Đồng, Hiệu Phó kiêm Giám Luật trường Cơ Bản Phật Học Lâm Đồng khóa I và II. Đồng thời đi giảng dạy truyền đạt kinh nghiệm giảng sư cho Tăng Ni sinh khắp nơi.
Đầu năm 2003, Hòa thượng cảm thấy tuổi già sức yếu, nhân ngày kỵ tổ Phổ Thiên, Hoà Thượng tổ chức khánh thành bảo tháp xá lợi Minh Tích Ấn, công trình cuối cùng của đời Ngài. Trước sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Từ Mãn –Thành viên Hội Đồng Chứng Minh TW, Trưởng Ban Trị Sự Giáo HộI tỉnh Lâm Đồng và chư tôn đức trong môn phái, Hòa Thượng đã phó chúc cho Đại Đức Thích Nguyên Hiền kế vị trú trì Vĩnh Minh Tự Viện và phát nguyện nhập thất tĩnh tu quyết liễu sanh thoát tử. Lễ nhập thất của Hòa Thượng được long trọng tổ chức vào ngày 20 tháng 4 năm Quý Mùi dướI sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Pháp Chiếu – thành viên Hội Đồng Trị Sự TW-phó ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh Lâm Đồng.
IV. Những Ngày Cuối Cùng:
Tịnh thất Chơn Nghiêm tọa lạc sau khu pháp bảo yên tỉnh, Hòa Thượng bắt đầu hạ thủ công phu. Mỗi ngày dành thời gian tụng lại toàn bộ các kinh điển Đại Thừa và Nikaya. Trong lúc trì tụng, Hòa Thượng thấy có quá nhiều chi tiết đặc biệt mà hàng hậu thế khó lòng kham đọc hết nếu không có thời gian yên tỉnh. Với tâm lượng vị tha, vì lợi lạc quần sanh nên Hòa Thượng đã rút tỉa các ý chính trong kinh điển và ghi chú từng phẩm mục, từng chi tiết và soạn thành tác phẩm: Những Đề Mục Quan Yếu Trong Kinh Điển Đại Thừa (bao gồm kinh Bảo Tích, Hoa Nghiêm, Đại Bát Niết Bàn, Bát Nhã)và tác phẩm Những Đề Mục Thiết Cận trong các kinh Nikaya ( bao gồm kinh Tăng Nhất A Hàm, Tạp A Hàm, Tương Ưng Bộ). Suốt gần 1 năm trời hoàn tất hai tạng kinh Đại Thừa và Nikaya. Hòa Thượng lại gia hạnh công phu niệm Phật. Tiếng niệm Phật vang vọng trong tịnh thất suốt ngày đêm. Sau lễ kỵ tổ rằm tháng 2 năm Giáp Thân, Hoà Thượng thường xuyên kể lại cho đệ tử nghe những giấc mơ thấy chư thiên thỉnh lên trời Đao Lợi thuyết pháp hoặc gặp Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền giao phó Phật sự độ sanh.
Sáng ngày 30/2/Giáp Thân, Hoà Thượng cảm thấy tứ đại bất an và sức khỏe dần suy yếu. Biết cơ duyên hóa độ của mình đã mãn nên ngày mồng 5 tháng 2 nhuận năm Giáp Thân, Hòa Thượng cho gọi Đại Đức Nguyên Hiền - trụ trì Vĩnh Minh Tự Viện cũng như hàng môn đồ vào tịnh thất dặn dò mọi việc, khuyến tấn tu hành cũng như hướng dẫn Phật tử tu học. Dặn dò xong Hòa Thượng đã chắp tay niệm to danh hiệu A Di Đà Phật như một cách Yết Ma và Ngài đã an nhiên xả báo thân vào lúc 6 giờ 15 phút sáng ngày 13 tháng 2 nhuần năm Giáp Thân nhằm ngày 2 tháng 4 năm 2004 thọ 72 thế tuế và trảI qua 40 mùa kiết hạ An Cư.
Với hơn 40 năm tu học và hoằng pháp, Hòa thượng đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp. Hòa Thượng đã đảm nhận nhiều chức vụ Giáo Thọ, Yết Ma trong các giới đàn để truyền trao giới pháp cho Tăng Ni Phật tử tu học. Các băng giảng Pháp Hoa, Duy Thức v.v.. của Ngài là một kho báu cho những ai khát khao tìm cầu sự giải thoát. Hòa thượng không chủ trương viết sách nhưng với những kinh nghiệm tu học, hoằng pháp cũng như khảo cứu của mình, Hòa thượng đã để lại những tác phẩm như: Danh Từ Phật Học, Nghệ Thuật Diễn Giảng, Những Đề Mục Quan Yếu Trong Kinh Điển Đại Thừa, Những Phẩm Mục Thiết Cận Trong Các Kinh Nikaya và nhiều bài viết trong các tập san Phật giáo cùng nhiều tài liệu giảng dạy khác.
Xuất thân từ tổ chức Gia Đình Phật Tử và nhận thấy tổ chức này là một tổ chức giáo dục thanh thiếu niên rất lợi lạc cho đạo đức và văn hoá Phật giáo cũng như Dân tộc nên Hòa Thượng luôn quan tâm và gắn bó với GĐPT. Như một tấm gương sáng về giới hạnh và đức độ, như một bóng cây đại thọ ấp ủ, chở che, Hòa Thượng đã được suy tôn là Cố Vấn Giáo Hạnh Trung Ương Gia đình Phật Tử Việt Nam trong nhiều thập niên và cho đến ngày viên tịch.
Chốn Huyễn Hoá Tám Vạn Khói Sương, Ly Hợp Sắc Danh, Chiếc Áo Nâu Sồng, Cửa Không Hương Điểm Hạnh.
Cõi Mộng Trần Ba Nghìn Bóng Bọt, Tụ Tan Thân Thế, Một Đài Sen Trắng, Cõi Tịnh Nguyệt Cài Thơ.
Tuy ngôn ngữ trầm phù của thế gian không chuyển tải hết được công hạnh của Ngài nhưng chúng con cung kính ghi lại vài dòng lược sử của Hòa Thượng như một nén nhang đảnh lễ thâm ân của một bậc lương đống trong ngôi nhà Phật pháp. Ngưỡng nguyện giác linh Hòa Thượng cao đăng Thượng Phẩm và hồi nhập Ta Bà tiếp tục sứ mệnh cao cả thiêng liêng: hóa độ chúng sanh đồng về bến giác.
Nam Mô Tự Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tam Thế, Khai Kiến Vĩnh Minh Tự Viện, húy thượng Tâm hạ Thanh tự Giải Tịnh hiệu Chơn Nghiêm Lê Công Hòa Thượng Giác Linh Thùy Từ Chứng Giám

Address


198 Võ Thành Trang Phường 11 Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City
70000
Other Ho Chi Minh City places of worship (show all)
Catholic Bishops' Conference of Vietnam Catholic Bishops' Conference of Vietnam
Ho Chi Minh City, 84

+- Website: http://www.cbcvietnam.org/ +- Facebook: https://www.facebook.com/cbcvietnam +- Twitter: https://twitter.com/cbcvietnam

GIÁO XỨ CHỢ CẦU GIÁO XỨ CHỢ CẦU
30/7 Nguyễn Văn Quá,Phường Đông Hưng Thuận,Quận 12
Ho Chi Minh City, 1000

Địa Chỉ: 30/7 Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh Số Điện Thoại: (08) 3891 6140

Maria - Mẹ Thiên Chúa Maria - Mẹ Thiên Chúa
Ho Chi Minh City

Mẹ nhắn nhủ người đời: "Hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ, hãy năng lần hạt Mân Côi!!"

Mocanaa.com Mocanaa.com
Ho Chi Minh City, 700000

Thời trang Nước hoa Tinh dầu bưởi Tinh dầu dừa Tinh dầu dưỡng tóc Tinh dầu dưỡng da

Tân Hòa Thánh Mẫu Điện Tân Hòa Thánh Mẫu Điện
525/92 Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 700000

NHÓM BẢN TIN | Giáo xứ Tân Hòa ĐC: 525/92 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, quận Phú Nhuận, TP.HCM, Việt Nam. ĐT: (083) 991 0524 | Mail: [email protected]

ĐẠO TRÀNG HOA SEN-Phóng sanh - Chùa Hoa Sen ĐẠO TRÀNG HOA SEN-Phóng sanh - Chùa Hoa Sen
Ấp 4B Tỉnh Lộ 9 Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi
Ho Chi Minh City

Đạo Tràng thuộc Chùa Hoa Sen-Ấp 4B, Tỉnh Lộ 9, xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi,TP.HCM Vào ngày 01, 15 và 16 Âm lịch hàng tháng Đạo Tràng có tổ chức Lễ Phóng sanh

Chùa An Phú Chùa An Phú
24, Chánh Hưng
Ho Chi Minh City, 700000

Trang giới thiệu các Phật sự, hoạt động nhập thế của Chùa An Phú. Bạn hãy Like và Follow Trang để cập nhật các tin tức, hình ảnh và sự kiện mới nhất Tuyên bố bởi: www.chuaanphu.com

Lễ Sinh Mân Côi Lễ Sinh Mân Côi
90 Nguyễn Thái Sơn Phường 3 Quận Gò Vấp
Ho Chi Minh City, 700000 - 760000

Nhóm lễ sinh Mân Côi được thành lập vào năm 1967 và chọn thánh bổn mạng là tổng lãnh thiên thần Micae. Trực thuộc giáo xứ Rất Thánh Mân Côi dòng Đa Minh.

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn
Số 1 Công Trường Công Xã Paris, Quận 1
Ho Chi Minh City, 70000

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

𝙋𝙝𝙖̣̂𝙩 𝙋𝙝𝙖́𝙥 𝙏𝙝𝙖̣̂𝙩 𝙆𝙮̀ 𝘿𝙞 𝙋𝙝𝙖̣̂𝙩 𝙋𝙝𝙖́𝙥 𝙏𝙝𝙖̣̂𝙩 𝙆𝙮̀ 𝘿𝙞
Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11
Ho Chi Minh City, 760000

Page chia sẻ tin tức, giải trí, lời Phật dạy, những điều hay miễn phí đến với mọi người nhanh nhất và mới nhất. Mọi người like page để đọc báo online nha.

Chùa Pháp Bửu Hóc Môn Tphcm Chùa Pháp Bửu Hóc Môn Tphcm
1/4 Bùi Cồng Trừng Đông Thạnh Hóc Môn
Ho Chi Minh City, 700000

Chùa Pháp Bửu Hóc Môn Tphcm Địa Chỉ: 1/4 Bùi Công Trừng Đông Thạnh Hóc Môn TPHCM ĐT: 0979115750

Tam Linh Tinh Tam Tam Linh Tinh Tam
469 Nguyen Huu Tho
Ho Chi Minh City, 700000

Nghiêm túc nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, với việc công ty, việc gia đình... Có phải bạn cảm thấy mọi thứ dường như quá sức, cái gì cũng gấp gáp, vội vã? Liệu tâm linh bạn có đang được yên ninh?