tinhtong.com.vn

tinhtong.com.vn

Comments

TÁN LIÊN TRÌ

Liên Trì Hải hội

Di Đà Như Lai

Quán Âm Thế Chí tọa liên đài

Tiếp dẫn thượng kim giai

Đại thệ hoằng khai;

Phổ nguyện li trần ai.

Nam mô Liên Trì Hải hội Bồ Tát Ma ha tát (3 lần)

Nam mô Liên Trì Hải hội Phật Bồ Tát (3 lần)

PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH ©
Như thị ngã văn, nhứt thời Phật tại Xá Vệ quốc, Kỳ thọ Cấp Cô Độc viên, dữ đại Tỳ Kheo tăng, thiên nhị bá ngũ thập nhơn câu, giai thị đại A La Hán, chúng sở tri thức:

Trưởng lão Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha Ca Chiên Diên, Ma Ha Câu Hy La, Ly Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà Dà, Nan Đà, A Nan Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lô Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nậu Lầu Đà, như thị đẳng chư đại đệ tử.

Tinh chư Bồ Tát Ma Ha Tát: Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Càn Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, dữ như thị đẳng chư đại Bồ Tát, cập Thích Đề Hoàn Nhơn đẳng,© vô lượng chư Thiên, đại chúng câu.©

Nhĩ thời Phật cáo Trưởng lão Xá Lợi Phất: “Tùng thị Tây phương, quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh viết Cực Lạc, kỳ độ hữu Phật hiệu A Di Đà, kim hiện tại thuyết pháp.”

Xá Lợi Phất! Bỉ độ hà cố danh vi Cực Lạc? Kỳ quốc chúng sanh, vô hữu chúng khổ, đản thọ chư lạc, cố danh Cực Lạc. Hựu Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ, thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ, giai thị tứ bảo, châu tráp vi nhiễu, thị cố bỉ quốc danh vi Cực Lạc.

Hựu Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ, hữu thất bảo trì, bát công đức thủy, sung mãn kỳ trung, trì để thuần dĩ kim sa bố địa. Tứ biên giai đạo, kim, ngân, lưu ly, pha lê hiệp thành. Thượng hữu lâu các, diệc dĩ kim, ngân, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não nhi nghiêm sức chi. Trì trung liên hoa, đại như xa luân: thanh sắc thanh quang, huỳnh sắc huỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, vi diệu hương khiết. Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm.

Hựu Xá Lợi Phất! Bỉ Phật quốc độ, thường tác thiên nhạc, huỳnh kim vi địa, trú dạ lục thời, vũ thiên Mạn Đà La hoa. Kỳ độ chúng sanh, thường dĩ thanh đán, các dĩ y kích, thạnh chúng diệu hoa, cúng dường tha phương thập vạn ức Phật, tức dĩ thực thời, hườn đáo bổn quốc, phạn thực kinh hành. Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm.

Phục thứ Xá Lợi Phất! Bỉ quốc thường hữu chủng chủng kỳ diệu, tạp sắc chi điểu: Bạch Hạc, Khổng Tước, Anh Võ, Xá Lợi, Ca Lăng Tần Già, Cộng Mạng chi điểu, thị chư chúng điểu, trú dạ lục thời, xuất hòa nhã âm. Kỳ âm diễn xướng: Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Bồ Đề Phần, Bát Thánh Đạo Phần, như thị đẳng pháp. Kỳ độ chúng sanh, văn thị âm dĩ, giai tất niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

Xá Lợi Phất! Nhữ vật vị thử điểu, thiệt thị tội báo sở sanh. Sở dĩ giả hà? Bỉ Phật quốc độ, vô tam ác đạo.

Xá Lợi Phất! Kỳ Phật quốc độ, thường vô ác đạo chi danh, hà huống hữu thiệt, thị chư chúng điểu, giai thị A Di Đà Phật, dục linh pháp âm tuyên lưu, biến hoá sở tác.

Xá Lợi Phất! Bỉ Phật quốc độ, vi phong xuy động, chư bảo hàng thọ, cập bảo la võng, xuất vi diệu âm, thí như bá thiên chủng nhạc, đồng thời câu tác. Văn thị âm giả, tự nhiên giai sanh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chi tâm. Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm.

Xá Lợi Phất! Ư nhữ ý vân hà? Bỉ Phật hà cố hiệu A Di Đà? Xá Lợi Phất! Bỉ Phật quang minh vô lượng, chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại, thị cố hiệu vi A Di Đà. Hựu Xá Lợi Phất! Bỉ Phật thọ mạng, cập kỳ nhơn dân, vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, cố danh A Di Đà. Xá Lợi Phất! A Di Đà Phật thành Phật dĩ lai, ư kim thập kiếp.

Hựu Xá Lợi Phất! Bỉ Phật hữu vô lượng vô biên Thanh Văn đệ tử, giai A La Hán, phi thị toán số, chi sở năng tri, chư Bồ Tát chúng diệc phục như thị. Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm.

Hựu Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ chúng sanh sanh giả, giai thị a bệ bạt trí. Kỳ trung đa hữu, nhứt sanh bổ xứ, kỳ số thậm đa, phi thị toán số, sở năng tri chi, đản khả dĩ vô lượng vô biên a tăng kỳ thuyết.

Xá Lợi Phất! Chúng sanh văn giả, ưng đương phát nguyện, nguyện sanh bỉ quốc. Sở dĩ giả hà? Đắc dữ như thị chư thượng thiện nhơn, câu hội nhứt xứ. Xá Lợi Phất! Bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức, nhơn duyên, đắc sanh bỉ quốc.

Xá Lợi Phất! Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhơn, văn thuyết A Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu: nhược nhứt nhựt, nhược nhị nhựt, nhược tam nhựt, nhược tứ nhựt, nhược ngũ nhựt, nhược lục nhựt, nhược thất nhựt, nhất tâm bất loạn. Kỳ nhơn lâm mạng chung thời, A Di Đà Phật dữ chư Thánh chúng, hiện tại kỳ tiền. Thị nhơn chung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật Cực Lạc quốc độ.

Xá Lợi Phất! Ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn. Nhược hữu chúng sanh, văn thị thuyết giả, ưng đương phát nguyện, sanh bỉ quốc độ.”

“Xá Lợi Phất! Như ngã kim giả, tán thán A Di Đà Phật bất khả tư nghì công đức chi lợi.©

Đông phương diệc hữu A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn: “Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhứt Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh”.

Xá Lợi Phất! Nam phương thế giới hữu Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn: “Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhứt Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh”.

Xá Lợi Phất! Tây phương thế giới hữu Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn: “Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhứt Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh”.

Xá Lợi Phất! Bắc phương thế giới hữu Diệm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhật Sanh Phật, Võng Minh Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn: “Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhứt Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh”.

Xá Lợi Phất! Hạ phương thế giới hữu Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt Ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn: “Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhứt Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh”.

Xá Lợi Phất! Thượng phương thế giới hữu Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta La Thọ Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhứt Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn: “Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhứt Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh”. ©

Xá Lợi Phất! Ư nhữ ý vân hà, hà cố danh vi: “Nhứt Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh”? Xá Lợi Phất! Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhơn, văn thị kinh thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả, thị chư thiện nam tử, thiện nữ nhơn, giai vi nhứt thiết chư Phật chi sở hộ niệm, giai đắc bất thối chuyển, ư a nậu đa la tam miệu tam Bồ Đề.

Thị cố, Xá Lợi Phất! Nhữ đẳng giai đương, tín thọ ngã ngữ, cập chư Phật sở thuyết.

Xá Lợi Phất! Nhược hữu nhơn, dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sanh A Di Đà Phật quốc giả, thị chư nhơn đẳng, giai đắc bất thối chuyển, ư a nậu đa la tam miệu tam Bồ Đề, ư bỉ quốc độ, nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh.

Thị cố, Xá Lợi Phất! Chư thiện nam tử, thiện nữ nhơn, nhược hữu tín giả, ưng đương phát nguyện, sanh bỉ quốc độ.

Xá Lợi Phất! Như ngã kim giả, xưng tán chư Phật bất khả tư nghì công đức, bỉ chư Phật đẳng, diệc xưng tán ngã bất khả tư nghì công đức nhi tác thị ngôn: “Thích Ca Mâu Ni Phật© năng vi thậm nan, hy hữu chi sự, năng ư Ta Bà quốc độ, ngũ trược ác thế: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược trung, đắc a nậu đa la tam miệu tam Bồ Đề, vị chư chúng sanh, thuyết thị nhứt thiết thế gian nan tín chi pháp”.

Xá Lợi Phất! Đương tri ngã, ư ngũ trược ác thế, hành thử nan sự, đắc a nậu đa la tam miệu tam Bồ Đề, vị nhứt thiết thế gian thuyết thử, nan tín chi pháp, thị vi thậm nan.”

Phật thuyết thử kinh dĩ,© Xá Lợi Phất cập chư Tỳ Kheo, nhứt thiết thế gian: Thiên, Nhơn, A Tu La đẳng, văn Phật sở thuyết, hoan hỷ tín thọ, tác lễ nhi khứ.

PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH ©

CHÚ VÃNG SANH

Bạt nhất thiết nghiệp chướng đắc sanh Tịnh Độ Đà ra ni
Nam mô a di đa bà dạ, Đa tha dà đa dạ, Đa địa dạ tha,

A di rị đô bà tỳ,

A di rị đa tất đam bà tỳ,

A di rị đa tỳ ca lan đế,

A di rị đa tỳ ca lan đa,

Dà di nị dà dà na,

Chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần)

TÁN PHẬT
A-Di-Đà Phật thân kim sắc

Tướng hảo quang minh vô đẳng luân

Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di

Hám mục trừng thanh tứ đại hải

Quang trung hóa Phật vô số ức

Hóa Bố Tát chúng diệc vô biên

Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn

Nam mô Tây-phương Cực-lạc thế giới đại từ đại bi A-Di-Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật …
A Di Đà Phật …

NGUYỆN VÃNG SANH
Nguyện sanh Tây phương Tịnh Độ trung

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh

Bất thoái Bồ Tát vi bạn lữ.

HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

Nguyện đem công đức này.

Trang nghiêm Phật Tịnh Độ.

Trên đền bốn ơn nặng.

Dưới cứu khổ tam đồ.

Nếu có ai thấy nghe.

Đều phát lòng Bồ Đề.

Hết một báo thân này,

Đồng sanh cực lạc quốc.

A Di Đà Phật thân kim sắc
Tướng hảo quang minh vô đẳng luân.Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di.Hám mục trừng thanh tứ đại hải.Quang trung hóa Phật vô số ức.Hóa Bồ Tát chúng diệc vô biên.Tứ thập b?

Operating as usual

10/08/2012

Christian Lion.mp4

Câu chuyện cảm động về chú sư tử Christian gặp lại hai người chủ cưu mang nó suốt 4 năm nuôi nấng!
http://youtu.be/UkHReORaBqk

Đoạn video clip diễn tả cảnh một chú sư tử to lớn ôm choàng lấy hai người đàn ông và không ngừng dụi mình vào họ một cách thân thiện như một con mèo, nhưng k...

11/12/2011

Nguyện cho khắp pháp giới khổ nạn chúng sanh
Nguyện cho thế giới hòa bình, tiêu tai miễn nạn
Quốc thái dân an, phong điều vũ thuận
Nguyện cho tất cả tín nguyện niệm phật
Đồng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc
A Di Đà Phật

03/12/2011

Phàm là con người khi ăn thịt chúng sanh nhiều thì cái bụng chính là nghĩa địa chôn chúng nó vào trong ấy.! Mong quí liên hữu mình phát tâm ăn rau củ quả nhiều ạ!

30/11/2011

Mình Thương Ai Nhất ?

Phàm nói đến thương yêu thì những người được thương là cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em... Ðó là những đối tượng được thương đứng hàng đầu mà không ai phủ nhận. Nhưng tại sao đây hỏi "mình thương ai nhất?" "Ai" mà mình thương nhất đó là nhân vật nào mà quan trọng đến thế? Trong kinh A Hàm có đoạn ghi: Một hôm vua Ba Tư Nặc hỏi phu nhân Mạt Lợi, "Trên đời nầy ái khanh yêu ai nhất?"
Phu nhân Mạt Lợi đáp: Dĩ nhiên, người thiếp yêu chính là bệ hạ.
Vua Ba Tư Nặc nói: Trẫm cũng đoán rằng khanh sẽ nói như thế.
Phu nhân Mạt lợi mĩm cười: Tâu bệ hạ, nếu thánh thượng cho phép, thần thiếp sẽ nói khác đi một tí, nhưng xác thực hơn.
Vua Ba Tư Nặc bảo: Khanh cứ nói!
Phu nhân Mạt Lợi thưa: Tâu bệ hạ, người mà thần thiếp yêu quý nhất, chính là thần thiếp.
Vua Ba Tư Nặc ngạc nhiên: Sao? Mình lại yêu mình? Trẫm không hiểu khanh muốn nói gì?
Phu nhân Mạt Lợi thưa: Tâu bệ hạ, vì có ái trọng tự ngã mình, nên thần thiếp mới yêu thương bệ hạ, vì bệ hạ là người đem lại hạnh phúc cho cái tự ngã nầy.
Vua Ba Tư Nặc nói: Trẫm biết điều đó, nhưng vẫn chưa hiểu rõ ý của khanh.
Phu nhân Mạt Lợi dè dặt: Tâu bệ hạ, thần thiếp mạn phép nêu ra một câu hỏi, "Trên đời nầy bệ hạ yêu thương ai nhất?".
Vua Ba Tư Nặc cười: Ái khanh chứ còn ai!
Phu nhân Mạt Lợi hỏi tiếp: Giả sử thần thiếp yêu thương một người đàn ông khác thì bệ hạ sẽ làm gì?
Vua Ba Tư Nặc lúng túng: À, trẫm sẽ... trẫm sẽ...
Phu nhân Mạt Lợi tiếp lời: Bệ hạ sẽ nổi trận lôi đình, chém đầu thần thiếp ngay lập tức phải không?
Vua Ba Tư Nặc giả lả: Khanh hỏi rắc rối qúa! Rắc rối thật!
Phu nhân Mạt Lợi hỏi: Tâu bệ hạ, có đúng thế không ạ?
Vua Ba Tư Nặc đáp: À... à...
Phu nhân Mạt Lợi hỏi dồn: Ðúng, phải không bệ hạ?
Vua Ba Tư Nặc im lặng giây lâu, nói: Có lẽ khanh nói đúng.
Phu nhân Mạt Lợi nói: Thế là bệ hạ đã đáp câu hỏi của thần thiếp rồi!
Yêu người ta nhất đời mà người ta yêu kẻ khác thì chặt đầu. Như vậy có yêu nhất đời chưa? Nếu yêu nhất đời thật, thì dù người ta có thương ai khác, mình cũng vẫn thương người ta. Ðằng nầy người ta không thương mình thì mình chặt đầu, vậy thương đó là qua ai? Thương đó là vì mình! Mình chỉ thương mình thôi! Tất cả mọi đối tượng mà mình thương mến đều vì mình mà mình thương, thương người qua tự ngã của mình đó vậy.
Hôm sau vua Ba Tư Nặc xa giá đến tinh xá Kỳ Viên thăm Phật, và trình bày câu chuyện đối đáp giữa vua và hoàng hậu. Phật xác nhận ý kiến của phu nhân Mạt Lợi qua bài kệ như sau:
Tâm ta đi cùng khắp
Tất cả mọi phương trời
Cũng không tìm thấy được
Ai thân hơn tự ngã
Ði tìm khắp phương trời
Cũng không tìm đâu thấy
Ai thân hơn tự ngã
Vậy ai yêu tự ngã
Chớ hại tự ngã người
Ðó là lời xác nhận của Phật: Chúng sanh yêu tự ngã mình hơn hết. Ða số người đời thương tự ngã mình hơn hết mà không biết, cứ nghĩ thương người nầy hết lòng, thương người kia hết lòng. Hoặc giả có biết mình thương tự ngã mình cũng không can đảm nói thật, nói gạt thiên hạ là mình thương chúng sanh, chớ đích thực mình thương mình là gốc
(ST)

26/11/2011

http://chuakyvien.org/

Hạnh phúc tìm ở đâu?

Một ngày kia, đám yêu tinh họp nhau lại để tìm cách phá hoại cuộc sống của loài người. Yêu tinh đầu đàn lên tiếng: “Với loài người, hạnh phúc là thứ quí giá nhất. Vậy chúng ta hãy đánh cắp thứ quí giá nhất của họ và giấu ở nơi mà họ không thể tìm thấy được. Các ngươi thấy sao?”.

Một yêu tinh lên tiếng: “Hãy đem hạnh phúc giấu trên đỉnh núi cao nhất trên Trái đất này, chắc con người sẽ không thể tìm ra”.

Yêu tinh đầu đàn lắc đầu: “Rồi một ngày họ cũng sẽ tìm cách chinh phục đỉnh núi cao nhất ấy”.

“Vậy hãy giấu hạnh phúc dưới đáy đại dương sâu thẳm…” – một yêu tinh khác nói.

“Rồi một ngày họ cũng thám hiểm đến đáy đại dương sâu thẳm nhờ những phương tiện hiện đại”, yêu tinh đầu đàn lại lắc đầu.

“Mang giấu ở một hành tinh khác vậy”, một tiểu yêu tinh đề nghị.

“Con người đang tìm cách khám phá vũ trụ và các hành tinh khác”, yêu tinh đầu đàn ngao ngán.

“Có một sự thật: con người hay tìm kiếm hạnh phúc khắp mọi nơi; nhìn thấy hạnh phúc nơi người khác nhưng thường không nhìn thấy hạnh phúc chính ở bản thân mình. Vậy ta hãy giấu hạnh phúc trong mỗi con người, chắc chắn họ sẽ không thể nào tìm thấy được…”, một nữ yêu tinh chậm rãi nói.

Cả đám yêu tinh reo lên sung sướng và quyết định làm theo lời đề nghị trên.

Liệu hạnh phúc của con người có bị đám yêu tinh kia giấu mất? Câu trả lời tùy thuộc chính bản thân chúng ta trong quá trình tìm kiếm hạnh phúc cho mình…


(Theo SAKURANBO – Chocolate for a teen’s dreams)

chuakyvien.org

23/11/2011

Có 8 quả bóng giống hệt nhau, nhưng chỉ có 1 quả nặng hơn. Làm sao bạn tìm ra quả bóng đó với 1 cái cân và chỉ được cân 2 lần?

31/10/2011

Thật thà trong từng phút giây!

10/10/2011

A Mi Da Phat...
Kho dau,buon,vui
Va Cuc lac quoc.

05/06/2011

Bài ca chẳng nhàn
Biết Ngài vốn chẳng bận,
Cứ cố nói chẳng nhàn,
Trong hai mươi bốn giờ,
Nằm ngủ mất tám giờ,
Ba bữa ăn ba tiếng
Lại uống trà, hút thuốc
Chải gỡ, đại tiểu tiện,
Phí mất khoảng một giờ,
Ði ra ngoài uống rượu
Về chuyện gẫu cùng vợ
Ít nhất vài ba giờ,
Lại e lòng bận bịu,
Thân mệt tính ngủ trưa,
Ngủ hai giờ chẳng đã,
Mất đi mười sáu giờ,

21/05/2011

Đời là biển khổ cảnh đau thương!
Say đắm làm chi giấc mộng trường
Danh lợi thế quyền như bọt nước
Tiền tài vật chất tợ sa sương
Trăm năm không đạo gây thêm tội
Một kiếp biết tu khỏi lạc đường
Khuyên hỡi khách trần mau tỉnh ngộ
Nương thuyền bát nhã đáo Tây Phương

Trích "Tứ Kệ Tĩnh Tâm"

_(())_ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT _(())_

15/05/2011

"Trên thiên giới, dưới người trần thế,
Chỉ có ta cao quí phi thường.
Thân này kiếp chót Pháp Vương,
Không còn trở lại con đường tử sanh."

Mừng lễ Phật Ðản

15/04/2011

A Mi Đà Phật...amidaphat....amidaphat..t..t.niệm niệm thành khối!

21/03/2011

Hồi hướng cho tất cả chúng sanh trên toàn thế giới được tiêu tai miễn nạn

08/03/2011

Amituofo.Happy woman's day. All wish best for the Ladies!...('..')...

04/02/2011

Happy New Year!__('..')__Amituofo

16/01/2011

Siêu độ vong linh- Pháp sự tam thời hệ niệm. Amituofo

12/01/2011

Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp,
Giai do vô thỉ tham sân si,
Tùng thân ngữ ý chi sở sanh,
Kim đối Phật tiền cầu sám hối.

07/01/2011

Google Docs

Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp,
Giai do vô thỉ tham sân si,
Tùng thân ngữ ý chi sở sanh,
Kim đối Phật tiền cầu sám hối.
Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp,
Giai do vô thỉ tham sân si,
Tùng thân ngữ ý chi sở sanh,
Nhất thiết tội chướng giai sám hối.
Link : https://docs.google.com/leaf?id=0B_xQ_MehdIj6Njg5M2Y3ODItM2IxOC00ZGQ5LWJiYWQtMWMzNDJhMGEzMjFj&hl=en

docs.google.com

05/01/2011

Hanoi Tattoo Club

Cách vào Facebook ( Fb) KHÔNG BỊ CHẶN FPT VNPT Mới nhất – Cập nhật 30/12/2010
http://www.lisp4.facebook.com

Câu lạc bộ xăm nghệ thuật lâu đời nhất Hà Nội
Xăm 3D, xăm che sẹo, xăm theo phong thuỷ...
www.tattoo.vn
Ngõ 100 phố Trần Đại Nghĩa > Hot Line: 0989.311.278

31/12/2010

Happy new year! Buddha bless everybody.._( )_

mixpod.com 20/12/2010

Nhạc Phật Giáo (0 tracks) by quangtk87 - MixPod.com

http://www.mixpod.com/playlist/73993148

mixpod.com Create a free music playlist and share it with your friends on MixPod.

15/12/2010

Khi vừa sanh ra là đã hướng về phần mộ mà vào, chẳng có một giây ngừng nghĩ. Thân thể còn chẳng thể giữ được, huống chi là vật ngoại thân ư. Cho nên trong khởi tín luận nói : "Ân oán quá khứ sở niệm chư pháp, hoảng hốt như mộng","Ân oán hiện tại sở niệm chư pháp, do như điện quang","Ân oán vị lai sở niệm chư pháp, do như phù vân, hốt nhi nhi khởi"

08/12/2010

Employment admin! pls contact with me. Tinhquang. Namo Amitabha

gdata.youtube.com 04/12/2010

TIẾN TRÌNH THỤ THAI VÀ PHÁT TRIỂN THAI NHI [HQ] - Selenite re-up

http://www.youtube.com/watch?v=Cn8tyCjV1nw

gdata.youtube.com

vi.wikipedia.org 30/11/2010

Lịch sử Phật giáo – Wikipedia tiếng Việt

http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o

vi.wikipedia.org Phật giáo là một tôn giáo được Thích Ca Mâu Ni (Shakyamuni) truyền giảng ở miền bắc Ấn Độ vào thế kỷ 6 TCN. Do được truyền bá trong một thời gian dài ra nhiều nơi đến nhiều chủng tộc nên lịch sử phát triển của đạo Phật khá đa dạng về các bộ phái cũng như các nghi thức hay phương pháp tu học. Ngay từ

30/11/2010

Niệm Phật là Tâm niệm Phật chứ không phải là cái miệng xưng danh hiệu. Hãy nghĩ thử, nếu mục đích là cái danh hiệu, thì người Tàu niệm tiếng Tàu, người Thái niệm tiếng Thái, người Việt niệm tiếng Việt, mỗi dân tộc niệm một ngôn ngữ riêng, âm thanh hoàn toàn khác lạ, chẳng lẽ mình thì đúng còn họ thì sai sao? Chẳng lẽ họ cũng tu pháp đó mà đành phải lạc đến chỗ khác sao?

28/11/2010

Liên trì hải hội Di Đà Như Lai
Quán Âm Thế Chí tọa Liên đài
Tiếp dẫn thượng kim giai
Đại thệ hoằng khai
Phổ nguyện ly trần ai
Nam mô Liên Trì hải hội Bồ tát ma ha tát (3 lần)

02/11/2010

Bạn bận rộn,bạn muốn công phu? Hãy đến Đạo Tràng Không Gian!

01/11/2010

A Mi Da Phat. Xin phat cho con ve Tay Phuong Cuc lac....

06/10/2010

Kinh Vô Lượng Thọ chú giải.Kính mong chư vị cùng thâm nhập giáo pháp đức từ phụ A Mi Đà Phật ạ.
https://docs.google.com/leaf?id=0B_xQ_MehdIj6OTM2ZmVhYjYtYzA3OC00NTY0LWFiY2QtNTZlMGJhY2VmNDZi&hl=vi

05/10/2010

A Mi Da Phat!

27/09/2010

Lại chỉ nên niệm mười hơi, chẳng được niệm hai mươi, ba mươi hơi. Niệm nhiều hơi cũng tổn khí. Vì tán tâm niệm Phật khó được vãng sanh nên pháp này khiến cho tâm quy một chỗ, nhất tâm niệm Phật, quyết định vãng sanh. Số câu niệm tuy ít, công đức rất sâu. Người cực nhàn, kẻ cực bận đều có pháp tắc. Còn kẻ nửa nhàn, nửa bận hãy tự nên châm chước để lập thành pháp tắc tu trì.Mong qúi liên hữu đồng phát tâm niệm phật.

Videos (show all)

TIẾN TRÌNH THỤ THAI VÀ PHÁT TRIỂN THAI NHI

Address


Ban Hộ Niệm Diệu Âm,113/9 An Dương Vương, Quận Bình Tân
Ho Chi Minh City
+84

General information

Đức Phật dạy: Người nào muốn vãng sanh vào cõi Phật, phải tu tam phước.
Một là hiếu thảo cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, có lòng từ bi không sát sanh, tu thập thiện nghiệp.
Hai là thọ trì tam quy, giữ các giới đầy đủ, không phạm oai nghi.
Ba là phát tâm Bồ đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh đại thừa, khuyên bảo người tu hành . Làm được ba điều này, thì gọi là Tịnh Nghiệp Chánh Nhân của ba đời chư Phật.
· Phật Giáo là Đức Phật đối với chín pháp giới chúng sanh giáo dục chí thiện viên mãn nhất.
· Đức Phật Thích Ca sở thuyết tất cả kinh điển 49 năm, nội dung là nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh.
· Tri giác gọi là Phật Bồ tát, Bất giác là phàm phu.
· Tu hành là chúng ta đem những sự hiểu sai lầm đối với vũ trụ nhân sanh cách nhìn, cách nghĩ, cách nói cách làm mà cần phải tu chính lại.
· Cương lĩnh tu hành của Phật giáo là Giác Chánh Tịnh, Giác mà không mê, Chánh mà không tà, Tịnh mà không nhiểm, y theo Giới Định Huệ tam học hầu mong đạt đến mục tiêu này.
· Nền tảng tu học là tam phước, đối với người phải y theo lục hòa, đối với việc làm phải tu lục độ, tuân theo hạnh nguyện Phổ Hiền, tâm quy hướng Tịnh Độ, thì sự giáo hóa của Phật mới có thể hoàn toàn viên mãn.
* ** Trích lời Pháp sư Tịnh Không ***


卍_(*(*(""")*)*)_卍_SÁM HỐI_卍_(*(*(""")*)*)_卍
Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp
Giai do vô thỉ tham sân si
Tùng thân ngữ y chi sở sanh
Kim đối Phật tiền cầu sám hối

卍_(*(*(""")*)*)_卍_PHÁT NGUYỆN_卍_(*(*(""")*)*)_卍
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

卍_(*(*(""")*)*)_卍_HỒI HƯỚNG_卍_(*(*(""")*)*)_卍
Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ


卍_(*(*(""")*)*)_卍_Tịnh Nghiệp Tam Phước_卍_(*(*(""")*)*)_卍
1- Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, lòng từ bi không giết hại, tu thập thiện nghiệp.
2- Thọ trì tam quy, giữ vẹn các giới, chẳng phạm oai nghi.
3-Phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh đại thừa, khuyến tấn người tu hành.

卍_(*(*(""")*)*)_卍_Lục Hòa_卍_(*(*(""")*)*)_卍
1. Kiến hòa đồng giải.
2. Giới hòa đồng tu.
3. Thân hòa đồng trụ.
4. Khẩu hòa vô tranh.
5. Ý hòa đồng duyệt.
6. Lợi hòa đồng quân.

Tam Học: Giới học, Định học, Huệ học.

Lục Độ: Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Bát nhã.

卍_(*(*(""")*)*)_卍_Thập Nguyện_卍_(*(*(""")*)*)_卍

1- Lễ kính chư Phật.
2- Khen ngợi Như Lai.
3- Rộng tu cúng dường.
4- Sám hối nghiệp chướng.
5- Tuỳ hỷ công đức.
6- Thỉnh chuyển pháp luân.
7- Thỉnh Phật trụ thế.
8- Thường tuỳ Phật học.
9- Hằng thuận chúng sanh.
10- Hồi hướng tất cả.

Công khóa hằng ngày, y theo Tịnh Tu Tiệp Yếu, Bảo Vương Tam Muội Sám, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, cầu sanh tịnh độ, quảng độ hữu tình chúng sanh.MƯỜI CÔNG ĐỨC NIỆM PHẬT


Trong kinh nói: “ Người nào chí tâm niệm Phật, được mười món công đức như sau:

1- Thường được chư Phật ngày đêm hộ niệm, Đức A-Di-Đà phóng quang nhiếp thọ.
2- Thường được các vị Đại Bồ Tát như Đức Quán Thế Âm thủ hộ.
3- Ngày đêm thường được chư Thiên cùng Đại lực Thần tướng ẩn hình ủng hộ.
4- Tất cả Dạ-xoa, ác quỉ, rắn độc, thuốc độc đều không thể làm hại.
5- Không bị những tai nạn: nước, lửa, đao, tên, gông, xiềng, lao ngục, giặc cướp, oan gia, cùng các thứ chết dữ.
6- Những tội đã làm thảy đều tiêu diệt, những kẻ chết oan vì mình đều được giải thoát, không còn kết oán ràng buộc.
7- Ban đêm nằm ngủ thường thấy điềm lành, hoặc thấy sắc thân thắng diệu của Phật A-Di-Đà.
8- Tâm thường vui vẻ, sắc thường tươi nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt đẹp lợi ích.
9- Mọi người trông thấy đều vui mừng, cung kính hoặc lễ bái cũng như kính Phật.
10- Khi mạng chung tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, được Tây phương Tam-Thánh tiếp dẫn sanh về Tịnh-Độ hưởng sự an vui không cùng!"

卍_(*(*(""")*)*)_卍


Hãy Sống Trong Thế Giới Biết Ơn

Hãy biết ơn những người khiển trách ta
vì họ giúp ta tăng trưởng Định Tuệ.
Hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã
vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn.
Hãy biết ơn những người bỏ rơi ta
vì họ đã dạy cho ta biết tự lập.
Hãy biết ơn những người đánh đập ta
vì họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta.
Hãy biết ơn những người lường gạt ta
vì họ tăng tiến kiến thức cho ta.
Hãy biết ơn những người làm hại ta
vì họ đã tôi luyện tâm trí của ta.
Hãy biết ơn tất cả những người khiến ta được Kiên Định Thành Tựu.

Trích những lời khai thị vàng ngọc
của Tịnh Không Pháp Sư.

卍_(*(*(""")*)*)_卍

Other Ho Chi Minh City contractors (show all)
Bí Quyết Trẻ Hóa Da Bí Quyết Trẻ Hóa Da
61Bis đường 11, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp Hcm
Ho Chi Minh City, 700000

Phân phối độc quyền sản phẩm Trị Nám tại HOA KỲ, với đội ngũ Y Bác sĩ chuyên về Da liễu nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thẩm Mỹ Viện và Spa, làm đẹp và chăm sóc sức khỏe cá nhân.

Quảng Ngãi Quê Hương Tôi Quảng Ngãi Quê Hương Tôi
TP. HCM
Ho Chi Minh City

HỮU GIA BARCODE HỮU GIA BARCODE
40/12 Go Dua, Tam Binh Ward, Thu Duc District
Ho Chi Minh City, 700000

Chuyên sản xuất : Giấy in mã vạch, mực in mã vạch, giấy in nhiệt, giấy in liên tục, giấy in bill, in tem vải satin.LH : (08)3 729 6968 - 090 706 2823

Solargard Viet Nam Solargard Viet Nam
313 Trần Bình Trọng, P.4, Q.5, TP. HCM. Tel: 08 3833 8977 - 3833 8978 - Www.danphimcachnhiet.org
Ho Chi Minh City

NQ WINDOW FILMS - Quang Đèn Ô Tô - danphimcachnhiet.org - Phim cách nhiệt NewKool cho ô tô và nhà kính - Made in Korea - HIỆU QUẢ MÀ TIẾT KIỆM - 313 Trần Bình Trọng, P.4, Q.5, TP. HCM - 08 3833 8978 - 0909 525 547

Long Son Joint Stock Company Long Son Joint Stock Company
Plot III 23A, Road 19/5A, Tan Binh Industrial Park, Tan Phu Dist., HCM City, Viet Nam
Ho Chi Minh City, 70000

Largest vietnamese processor and exporter of cashews. Công ty xuất khẩu và xử lý sản phẩm hạt điều tại Việt Nam.

Thi công gỗ nội thất - KTC Decor Thi công gỗ nội thất - KTC Decor
353 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM
Ho Chi Minh City, 70000

Hơn 10 năm kinh nghiệm thiết kế, thi công căn hộ chung cư, nhà phố, văn phòng Xưởng sản xuất sofa cao cấp, bọc sofa cao cấp

Công ty TNHH SBGroup Việt Nam Công ty TNHH SBGroup Việt Nam
Ho Chi Minh City, 70000

ĐT: 028. 6284 9636 - Fax : 08.54031532 - Email: [email protected] - website: http://sbgroup.vn - https://tongkhomica.net - https://tongkhoalu.com

Aqsa Yarns Aqsa Yarns
Cống Quỳnh
Ho Chi Minh City, 84

Các sản phẩm len sợi Thổ Nhĩ Kỳ

HAI NAM CO., LTD HAI NAM CO., LTD
55 Phạm Ngọc Thạch Street, Ward 6, District 3
Ho Chi Minh City, 70000

Công ty TNHH Hải Nam được thành lập năm 1982. Công ty chuyên kinh doanh sản xuất và chế biến hải sản xuất khẩu..,

LynKart Boutique LynKart Boutique
Ho Chi Minh City, 700000

LYNKART BOUTIQUE Thời trang là cuộc sống <3 <3 <3

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Ánh Minh Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Ánh Minh
363 Vành Đai Trong, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM
Ho Chi Minh City

ANH MINH ELECTRIC CO., LTD - KẾT NỐI CUỘC SỐNG

M&B Shop M&B Shop
Ho Chi Minh City, 84

Kinh doanh quần áo phụ kiện Mẹ và Bé