Anphabe

Anphabe

Comments

Cho một ly trà đào đ âu ra công ty nào tốt n công ty mình.
BÌNH CHỌN NGAY! https://anpha.be/3wR4jo2

Nh ận combo quà “hấp dẫn”:
- M ột (01) mã quà tặng “Mua 1 tặ ng 1” sản phẩm trà và cà p tại hệ thống cửa hàng Highlan ds Coffee.
- Một (01) mã giảm g 100k các mặt hàng của T he Face Shop cho đơn từ 300 k
-
Cùng cơ hội nhận quà r út thăm may mắn hàng tuần:
* T ai nghe OPPO Enco Buds trị g 749k/phần
* Đồng hồ OPPO Wat ch Free trị giá 1.790k/phần.

Bắt đ ầu ngay! https://anpha.be/3wR4jo2

#Anphabe #vietnambestplacestowork2022 #noilamviectotnhatvietnam2022
"Các bạn quên đi việc hi ểu chính mình. Trong khi đó, c hỉ khi hiểu bản thân, bạn m ới biết mình nên làm gì."
Ngo ài ra, bạn trẻ cần trả l ời được 3 câu hỏi nếu khô ng muốn rơi vào vòng lẩn qu ẩn của "nhảy" việc, thiếu kiên đị nh với nghề. Đó là gì? Cù ng tìm hiểu chi tiết tại https://anpha.be/3zigsUq

#Anpha be #GenZ #HieuungZ
KẾT QUẢ QUÀ TẶNG TAI NG HE OPPO ENCO BUDS TRỊ GIÁ 74 9K - Khảo sát Nơi làm vi ệc tốt nhất Việt Nam 2022
Chúc mừ ng đáp viên may mắn với mã dự thưở ng: 6291f8bb16168 đã trở thành chủ nh ân của quà tặng đặc biệt tu ần này: 1 Tai nghe OPPO En co Buds trị giá 749.000 VNĐ.
🎁 V ẫn còn nhiều quà tặng hấp d ẫn chờ bạn, khảo sát ngay: https://anpha.be/3PwCuIS
----
Bộ q CHẤT:
🎁 01 mã quà tặng “M ua 1 tặng 1” sản phẩm t và cà phê tại hệ thố ng cửa hàng Highlands Coffee.
🎁 (01) mã gi ảm giá 100.000đ các mặt hàng c ủa The Face Shop cho hóa đ ơn thanh toán từ 300.000đ.
Quà tặng m ay mắn hàng tuần:
🎁 Tai nghe OP PO Enco Buds trị giá 749.000 VNĐ/phần.
🎁
Đồng hồ OPPO Watch Free t rị giá 1.790.000 VNĐ/phần.
#Anphabe #Noilamviectotnhatvietnam2022
Đâu là nơi làm việc t ốt nhất Việt Nam năm 2022? S au 2 năm đại dịch, bảng x ếp hạng có thay đổi? Bình ch ọn ngay! https://anpha.be/3LTPS72

Nhận quà tặng h ấp dẫn:
📌 Mã quà cực đỉnh:
- M ột (01) mã quà tặng “Mua 1 tặ ng 1” sản phẩm trà và cà p tại hệ thống cửa hàng Highlan ds Coffee.
- Một (01) mã giảm 10 0k cho hóa đơn từ 300k t rở lên của The Face Shop.

📌 Đ ặc biệt: Cơ hội nhận 1 tro ng 2 phần quà rút thăm m ay mắn hàng tuần:
- Tai nghe OP PO Enco Buds trị giá 749K/phần.
- Đồ ng hồ OPPO Watch Free trị g 1.790K/phần

Bắt đầu khảo sát: https://anpha.be/3LTPS72

#Anphabe #NoilamviectotnhatVietN am #Vietnambestplacestowork
Làm khảo sát ngay - q XỊN trao tay!
Chúc mừng đáp vi ên Trần Đăng Thi, chủ nhân c ủa mã rút thăm may mắn đ ợt 1, tuần 1 (6287645d47f02) đã sở h ữu trên tay chiếc tai nghe OP PO Enco Buds. Anphabe chân thành c ảm ơn bạn đã tham gia kh ảo sát "Nơi làm việc tốt nh ất Việt Nam 2022" và chúc b ạn thành công trên con đường sự nghiệp.

V ẫn còn nhiều phần quà hấp d ẫn đang đợi bạn hàng tuần, KH ẢO SÁT NGAY: https://anpha.be/3MUMSZe
--
Khảo sát Nơi l àm việc tốt nhất Việt Nam do Anpha be thực hiện hàng năm nhằm c ập nhật động cơ nghề nghiệp và kỳ vọ ng của người đi làm theo từ ng ngành nghề, cấp bậc, phòng b an, v.v. từ đó, đưa ra tha ng chuẩn và vinh danh 100 N ơi Làm Việc Tốt Nhất Việt N am 2022.

#Anphabe #KhaosatnoilamviectotnhatVietnam2022
#NơilàmviệctốtnhấtViệtNam2022 #Vietnambestplacestowork2022
KẾT QUẢ QUÀ TẶNG ĐẶC BI ỆT SUNSET SANATO 7 TRIỆU ĐỒNG
Chúc mừ ng đáp viên may mắn với mã số 627b349c103 d9 đã sở hữu quà tặng đ ặc biệt: 1 gói nghỉ dưỡng 3 ng ày 2 đêm tại Sunset Sanato Reso rt & Villas trị giá 7.000.000 VNĐ.
🎁
Vẫn còn nhiều quà tặng h ấp dẫn chờ bạn, khảo sát ng ay: https://anpha.be/3yOS9xm
----
Bộ quà CHẤT:
🎁 Voucher Inochi gi ảm 200k/đơn hàng 500k (cho 5.000 đ áp viên đầu tiên)
🎁 20 Cơ h ội nhận thẻ ăn uống Sodexo Me al Pass (trị giá 200.000 VNĐ) m ỗi tuần
🎁Quay số may mắn gói ng hỉ dưỡng tại Sunset Sanato Resort & Vill as (7 triệu VNĐ)
#Anphabe #TrendSurvey
CÔNG BỐ KẾT QUẢ QUAY SỐ M AY MẮN TUẦN 5
20 THẺ ĂN UỐ NG SODEXO MEAL PASS TRỊ GIÁ 200.000 VNĐ
số may mắn:
1. 627a8ac5569a5
2. 627c9364ee93f
3. 627bf0d9301b5
4.
627b6f9a0ba99
5. 6277610fe18b4
6. 6279e6249414e
7. 627a42d6c3934
8. 6284f42db0e61
9. 627fbcd1e2739
10. 627a1c2aba013
11. 62811268bda5b
12. 62745b0dba7dc
13. 627cd3eb7fd8b
14. 62766f3580859
15. 627906b0b5954
16. 628473afa6c24
17. 627b6e265fec8
18. 627a318128110
19. 627ae0c26744a
20. 627cec8027c1b

Còn nhi ều quà tặng hấp dẫn chờ b ạn, khảo sát ngay: https://anpha.be/3LW4aUu
-----
Khảo sát do Anpha be thực hiện nhằm khám phá nhữ ng thay đổi về kì vọng c ủa người đi làm về xu hướ ng làm việc tương lai. Ý ki ến của bạn rất quan trọng tro ng việc giúp các doanh nghiệp đ áp ứng tốt hơn nhu cầu c ủa người lao động.
#Anphabe #TrendSurvey #Khaosatxuhuong
KẾT QUẢ QUÀ TẶNG ĐỒNG HỒ OP PO WATCH FREE TRỊ GIÁ 1.790K - Kh ảo sát Nơi làm việc tốt nh ất Việt Nam 2022
Chúc mừng đáp vi ên may mắn với mã dự thưở ng: 628b4b62cb9a1 đã trở thành chủ nh ân của quà tặng đặc biệt tu ần này: 1 Đồng hồ OPPO Wat ch Free trị giá 1.790.000 VNĐ.
🎁 V ẫn còn nhiều quà tặng hấp d ẫn chờ bạn, khảo sát ngay: https://anpha.be/3PwCuIS
----
Bộ q CHẤT:
🎁 01 mã quà tặng “M ua 1 tặng 1” sản phẩm t và cà phê tại hệ thố ng cửa hàng Highlands Coffee.
🎁 (01) mã gi ảm giá 100.000đ các mặt hàng c ủa The Face Shop cho hóa đ ơn thanh toán từ 300.000đ.
Quà tặng m ay mắn hàng tuần:
🎁 Tai nghe OP PO Enco Buds trị giá 749.000 VNĐ/phần.
🎁
Đồng hồ OPPO Watch Free t rị giá 1.790.000 VNĐ/phần.
#Anphabe #Noilamviectotnhatvietnam2022
Ăn trông nồi, ngồi trông tă ng lương.
👉 Anh em Xây dự ng/ Kiến trúc ơi, chia sẻ ý ki ến ngay: https://anpha.be/3yUsWBL

-----
Khảo sát do Anphabe th ực hiện nhằm khám phá những th ay đổi về kì vọng của ngư ời đi làm về xu hướng l àm việc tương lai. Ý kiến c ủa bạn rất quan trọng trong vi ệc giúp các doanh nghiệp đáp ứ ng tốt hơn nhu cầu của ngư ời lao động.
#Anphabe #TrendSurvey
KẾT QUẢ QUÀ TẶNG TAI NG HE OPPO ENCO BUDS TRỊ GIÁ 74 9K - Khảo sát Nơi làm vi ệc tốt nhất Việt Nam 2022

Chúc mừ ng đáp viên may mắn với mã dự thưở ng: 6287645d47f02 đã trở thành chủ nh ân của quà tặng đặc biệt tu ần này: 1 Tai nghe OPPO En co Buds trị giá 749.000 VNĐ.

🎁 V ẫn còn nhiều quà tặng hấp d ẫn chờ bạn, khảo sát ngay: https://anpha.be/3PwCuIS

----

Bộ q CHẤT:
🎁 01 mã quà tặng “M ua 1 tặng 1” sản phẩm t và cà phê tại hệ thố ng cửa hàng Highlands Coffee.
🎁 (01) mã gi ảm giá 100.000đ các mặt hàng c ủa The Face Shop cho hóa đ ơn thanh toán từ 300.000đ.

Quà tặng m ay mắn hàng tuần:
🎁 Tai nghe OP PO Enco Buds trị giá 749.000 VNĐ/phần.
🎁
Đồng hồ OPPO Watch Free t rị giá 1.790.000 VNĐ/phần.

#Anphabe #Noilamviectotnhatvietnam2022
Anh em Công nghệ phần cứ ng/ Viễn thông/ Hạ tầng ơi, "c ột sống" bạn ổn không?
👉 Chia sẻ ng ay: https://anpha.be/3yOS9xm

-----
Khảo sát do Anphabe thực hi ện nhằm khám phá những thay đ ổi về kì vọng của người đi l àm về xu hướng làm việc tươ ng lai. Ý kiến của bạn r ất quan trọng trong việc giúp c ác doanh nghiệp đáp ứng tốt h ơn nhu cầu của người lao động.
#Anpha be #TrendSurvey
Thì ra, mùa hè, dịu m át là vì… Tham gia khảo s át, săn ngay voucher 200k thoải m ái ăn Häagen-Dazs.
👉 Khảo sát ngay: https://anpha.be/3NvPbBN

Cùng nhi ều quà tặng bất ngờ cực H OT khác, xem dưới comment 👇👇
-----
Khảo s át do Anphabe thực hiện nhằm kh ám phá những thay đổi về kì vọ ng của người đi làm về xu hướ ng làm việc tương lai. Ý ki ến của bạn rất quan trọng tro ng việc giúp các doanh nghiệp đ áp ứng tốt hơn nhu cầu c ủa người lao động.
#Anphabe #TrendSurvey

Anphabe - Nhà tư vấn ti ên phong về giải pháp Thương hi ệu Nhà tuyển dụng và Môi trườ ng làm việc Hạnh phúc. Tìm hi ểu thêm tại https://business.anphabe.com/.

Anphabe.com tự hào khi luôn đồ ng hành & là Người Kết N ối đáng tin cậy với hơn 600,0 00 thành viên đến những thành cô ng mới thông qua những quan hệ g trị, kiến thức quản lý h ữu ích & cơ hội nghề nghi ệp xứng tầm

10/06/2022

Dẫu thị trường biến động, dị ch vụ tài chính vẫn đóng v ai trò quan trọng trong nền ki nh tế. Các doanh nghiệp trong ngà nh không ngừng phát triển để đ áp ứng nhu cầu, cải thiện và nâ ng cao chất lượng dịch vụ. Vì t hế, cơ hội bứt phá sự nghi ệp trong lĩnh vực này là vô cù ng tiềm năng.

Đâu là điểm đến lý tưở ng của bạn trong ngành dịch vụ t ài chính năm 2022?
Bình chọn ngay! https://anpha.be/3My7iq4

-----
Khảo s át Nơi làm việc tốt nhất Vi ệt Nam do Anphabe thực hiện hà ng năm nhằm cập nhật động cơ ng hề nghiệp và kỳ vọng của ngư ời đi làm theo từng ngành ng hề, cấp bậc, phòng ban, v.v. từ đó, đưa ra thang chuẩn và vi nh danh 100 Nơi Làm Việc T ốt Nhất Việt Nam 2022.

10/06/2022

KẾT QUẢ QUÀ TẶNG ĐỒNG HỒ OP PO WATCH FREE TRỊ GIÁ 749K - TU ẦN 3 - 10/6

KẾT QUẢ QUÀ TẶNG ĐỒNG HỒ OP PO WATCH FREE TRỊ GIÁ 1.790K - Kh ảo sát Nơi làm việc tốt nh ất Việt Nam 2022
Chúc mừng đáp vi ên may mắn với mã dự thưở ng: 629f36e0eb214
đã trở thành chủ nhân c ủa quà tặng đặc biệt tuần n ày: 1 Đồng hồ OPPO Watch Fr ee trị giá 1.790.000 VNĐ
🎁 Vẫn c òn nhiều quà tặng hấp dẫn c hờ bạn, khảo sát ngay: https://anpha.be/3PwCuIS
----
Bộ q CHẤT:
🎁 01 mã quà tặng “M ua 1 tặng 1” sản phẩm t và cà phê tại hệ thố ng cửa hàng Highlands Coffee.
🎁 (01) mã gi ảm giá 100.000đ các mặt hàng c ủa The Face Shop cho hóa đ ơn thanh toán từ 300.000đ.
Quà tặng m ay mắn hàng tuần:
🎁 Tai nghe OP PO Enco Buds trị giá 749.000 VNĐ/phần.
🎁
Đồng hồ OPPO Watch Free t rị giá 1.790.000 VNĐ/phần.

10/06/2022

Z trăn trở – Doanh nghiê ̣p tháo gỡ

Z có những trăn t rở gì về chuyện đi làm? Z mu ốn được lắng nghe? Hãy chia sẻ nhữ ng tâm tình đó với các a nh chị đại diện doanh nghiệp h ấp dẫn nhất với gen Z t ại Ngày hội Nghề nghiệp Sinh vi ên Việt Nam 2022.

Đến với chươ ng trình, các bạn sẽ được tươ ng tác trực tiếp với diễn g iả qua việc hỏi nhanh – đa ́p gọn trực tiếp giữa gen Z v các Giám Đốc Nhân Sự xi ̣n xò, tư vấn những băn kho ăn nóng hổi khi các bạn đa ng trên hành trình bắt đầu c on đường sự nghiệp.

Đừng quên tham g ia sự kiện vào lúc 13h30 ng ày 24/06/2022 nhé!

Quá hấp dẫn luôn Z ơi, đăng ký là có quà. G ét gô: https://anpha.be/3tcGEfB

09/06/2022

Vũ trụ mở lời, mời Z g chơi!
NGÀY HỘI NGHỀ NGHIỆP SI NH VIÊN VIỆT NAM 2022 – HI ỆU ỨNG Z

Sự kiện trực tuyến ho àn toàn miễn phí dành riêng “c ho Z và vì Z”, với t ất tần tật "Z bí kíp" gi úp các bạn sinh viên mới và s ắp tốt nghiệp hiểu mình, hiểu xu hướ ng và sẵn sàng cho hành trì nh sự nghiệp tương lai.

- Thời gi an: 𝟏3𝐡𝟑𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 24/𝟎6/𝟐𝟎𝟐2
- Đăng ký là có q uà: https://anpha.be/399eWcQ

Đến với chương trình, b ạn sẽ được gặp gỡ, tâm tì nh và “bắt sóng” cùng các chuy ên gia là những đại diện doa nh nghiệp, nhà giáo dục hàng đ ầu thông qua nhiều phiên nội du ng hấp dẫn:

👀 Z XU HƯỚ NG: TrendZetter – Bắt Bài để Bâ ́t Bại.
Chia sẻ độc quyền từ c hị Thanh Nguyễn – GĐĐH & Truyê ̀n cảm hứng Hạnh Phúc, Anphabe.

👀 Z BĂ ́T SÓNG: “Z” đi làm – Vươ ̣t qua những hiểu lầm thường gặp.
Đa ̣i diện những nơi làm việc “đâ ̀y sức hút” chia sẻ bí ki ́p để gen Z và doanh nghiê ̣p nhanh chóng bắt sóng & ho ̀a nhập.

👀 Z TÂM TÌNH: Ho ̉i nhanh – Đáp gọn trực tiê ́p giữa gen Z và các Gia ́m Đốc Nhân Sự xịn xò, tư vâ ́n những băn khoăn nóng hổi k hi các bạn đang trên hành trì nh bắt đầu sự nghiệp.

Đừng “shay nắn g” nữa, hãy say cùng HIỆU Ứ NG Z! https://anpha.be/399eWcQ

-
Sự kiện Ngày hội Nghề nghiệp si nh viên Việt Nam 2022 do Anpha be tổ chức với sự đồng hà nh của Trung tâm hỗ trợ HS SV Tp.HCM và hơn 50 doanh nghi ệp hàng đầu.

09/06/2022

Làm đẹp không khó, có Anpha be lo!
Chỉ 10’ khảo sát, nhận ng ay mã giảm giá 100K làm đ ẹp từ The Face Shop https://anpha.be/3avyUP2

L ưu ý: Ưu đãi giảm giá 10 0K các mặt hàng của The Fa ce Shop cho đơn hàng từ 300K

Ngo ài ra, hoàn thành khảo sát N ơi làm việc tốt nhất Việt N am 2022, bạn còn nhận ngay:

📌M ột (01) mã quà tặng “Mua 1 tặ ng 1” sản phẩm trà và cà p tại hệ thống cửa hàng Highlan ds Coffee.
📌Cùng cơ hội nhận quà r út thăm may mắn hàng tuần:
- T ai nghe OPPO Enco Buds trị g 749K/phần.
- Đồng hồ OPPO Watch Fr ee trị giá 1.790K/phần

BẮT ĐẦU: https://anpha.be/3avyUP2


07/06/2022

ENCO BUDS TRỊ GIÁ 749K - TU ẦN 3 - 7/6

KẾT QUẢ QUÀ TẶNG TAI NG HE OPPO ENCO BUDS TRỊ GIÁ 74 9K - Khảo sát Nơi làm vi ệc tốt nhất Việt Nam 2022
Chúc mừ ng đáp viên may mắn với mã dự thưở ng: 629cfeb476be9 đã trở thành chủ nh ân của quà tặng đặc biệt tu ần này: 1 Tai nghe OPPO En co Buds trị giá 749.000 VNĐ.
🎁 V ẫn còn nhiều quà tặng hấp d ẫn chờ bạn, khảo sát ngay: https://anpha.be/3PwCuIS
----
Bộ q CHẤT:
🎁 01 mã quà tặng “M ua 1 tặng 1” sản phẩm t và cà phê tại hệ thố ng cửa hàng Highlands Coffee.
🎁 (01) mã gi ảm giá 100.000đ các mặt hàng c ủa The Face Shop cho hóa đ ơn thanh toán từ 300.000đ.
Quà tặng m ay mắn hàng tuần:
🎁 Tai nghe OP PO Enco Buds trị giá 749.000 VNĐ/phần.
🎁
Đồng hồ OPPO Watch Free t rị giá 1.790.000 VNĐ/phần.

06/06/2022

Z ơi, “cột sóng” Z có ổn khô ng? Hay Z đã “mất kết nố i” với các thế hệ khác r ồi? Để kiểm tra tình trạng “són g” của mình, các bạn Z h ãy đến với Ngày hội Nghề nghi ệp Sinh viên Việt Nam 2022 nhé!

13h 30 ngày 24/06/2022 là buổi hẹn c ủa chúng mình đấy, bạn nhớ n hé! Với sự tham gia của h ơn 50k các bạn sinh viên tr ên toàn quốc, đại diện những n ơi làm việc “đầy sức hút” sẽ ch ia sẻ bí kíp để gen Z v doanh nghiệp nhanh chóng bắt só ng & hòa nhập với nhau.

Z ơi đừ ng bỏ qua, đăng ký là có q uà. Gét gô: https://anpha.be/3tcGEfB

06/06/2022

Trà sen hồng nhan bạc ph ận lận đận chạy KPI.
Nhưng vẫn Free ze đá ”xay đắm” công ty mình!

nh chọn Nơi làm việc tốt nh ất Việt Nam 2022, nhận ngay vouch er Mua 1 tặng 1 Highlands Coff ee: https://anpha.be/3aqhGCP

Hoàn thành khảo sát h ợp lệ, nhận Combo quà tặng h ấp dẫn:

📌 Một (01) mã q tặng “Mua 1 tặng 1” s ản phẩm trà và cà phê t ại hệ thống cửa hàng Highlands Coffee.
📌
Một (01) mã giảm giá c ác mặt hàng của The Face Shop
📌
Cùng cơ hội nhận quà r út thăm may mắn hàng tuần:
- T ai nghe OPPO Enco Buds trị g 749K/phần.
- Đồng hồ OPPO Watch Fr ee trị giá 1.790K/phần

Bình chọn ngay! https://anpha.be/3aqhGCP

04/06/2022

Z ƠI, ĐĂNG KÝ HẾT MÌ NH – QUÀ XỊN HẾT HỒN!!!​

👀 I s ee you look at my “THẾ HỆ Z”​
📅
13h30 ngày 24.06 này, đừng qu ên Gen Z tụi mình có h ẹn tại: https://www.facebook.com/events/714449996270422

🔥 Cùng th am dự Ngày hội Nghề nghiệp Si nh Viên và có cơ hội nh ận ngay cặp vé CGV xem ph im thả ga với nhiều quà tặ ng ô zề.​
1️⃣ Like & share b ài viết ở chế độ công kh ai kèm hashtag ​
2️⃣ Tag ng ay đồng chí của bạn để cù ng nhau lên live quẩy Hội.​

🎁 10 đồ ng chí Gen Z may mắn nh ất sẽ được công bố trên li ve trong ngày diễn ra sự kiện.​

👉
Lắng nghe thông điệp vũ tr và truy cập https://anpha.be/38MupPI ngay để biê ́t thêm thông tin về Ngày h ội Nghề nghiệp Sinh viên 2022 nha nh nhất.

03/06/2022

KẾT QUẢ QUÀ TẶNG ĐỒNG HỒ OP PO WATCH FREE TRỊ GIÁ 749K - TU ẦN 2 - 3/6

KẾT QUẢ QUÀ TẶNG ĐỒNG HỒ OP PO WATCH FREE TRỊ GIÁ 1.790K - Kh ảo sát Nơi làm việc tốt nh ất Việt Nam 2022
Chúc mừng đáp vi ên may mắn với mã dự thưở ng: 629704513205b
đã trở thành chủ nhân c ủa quà tặng đặc biệt tuần n ày: 1 Đồng hồ OPPO Watch Fr ee trị giá 1.790.000 VNĐ
🎁 Vẫn c òn nhiều quà tặng hấp dẫn c hờ bạn, khảo sát ngay: https://anpha.be/3PwCuIS
----
Bộ q CHẤT:
🎁 01 mã quà tặng “M ua 1 tặng 1” sản phẩm t và cà phê tại hệ thố ng cửa hàng Highlands Coffee.
🎁 (01) mã gi ảm giá 100.000đ các mặt hàng c ủa The Face Shop cho hóa đ ơn thanh toán từ 300.000đ.
Quà tặng m ay mắn hàng tuần:
🎁 Tai nghe OP PO Enco Buds trị giá 749.000 VNĐ/phần.
🎁
Đồng hồ OPPO Watch Free t rị giá 1.790.000 VNĐ/phần.

03/06/2022

Làm khảo sát ngay - q XỊN trao tay!
Chúc mừng đáp vi ên Nguyễn Phạm Đức Quỳnh, chủ nh ân của mã rút thăm may m ắn đợt 1, tuần 2 (6291f8bb16168) đã sở h ữu trên tay chiếc tai nghe OP PO Enco Buds. Anphabe chân thành c ảm ơn bạn đã tham gia kh ảo sát "Nơi làm việc tốt nh ất Việt Nam 2022" và chúc b ạn thành công trên con đường sự nghiệp.
V ẫn còn nhiều phần quà hấp d ẫn đang đợi bạn hàng tuần, KH ẢO SÁT NGAY: https://anpha.be/3MUMSZe
--
Khảo sát Nơi l àm việc tốt nhất Việt Nam do Anpha be thực hiện hàng năm nhằm c ập nhật động cơ nghề nghiệp và kỳ vọ ng của người đi làm theo từ ng ngành nghề, cấp bậc, phòng b an, v.v. từ đó, đưa ra tha ng chuẩn và vinh danh 100 N ơi Làm Việc Tốt Nhất Việt N am 2022.

03/06/2022

Sau một năm với nhiều bi ến động, bảng xếp hạng 100 N ơi Làm Việc Tốt Nhất Việt N am sẽ thay đổi ra sao? Th eo bạn, doanh nghiệp nào sẽ đư ợc vinh danh?
👉 Bình chọn ngay: https://anpha.be/38ALRGS

-----
Kh ảo sát Nơi làm việc tốt nh ất Việt Nam do Anphabe thực hi ện hàng năm nhằm cập nhật độ ng cơ nghề nghiệp và kỳ vọ ng của người đi làm theo từ ng ngành nghề, cấp bậc, phòng b an, v.v. từ đó, đưa ra tha ng chuẩn và vinh danh 100 N ơi Làm Việc Tốt Nhất Việt N am 2022.
.

02/06/2022

Cho một ly trà đào đ âu ra công ty nào tốt n công ty mình.
BÌNH CHỌN NGAY! https://anpha.be/3wR4jo2

Nh ận combo quà “hấp dẫn”:
- M ột (01) mã quà tặng “Mua 1 tặ ng 1” sản phẩm trà và cà p tại hệ thống cửa hàng Highlan ds Coffee.
- Một (01) mã giảm g 100k các mặt hàng của T he Face Shop cho đơn từ 300 k
-
Cùng cơ hội nhận quà r út thăm may mắn hàng tuần:
* T ai nghe OPPO Enco Buds trị g 749k/phần
* Đồng hồ OPPO Wat ch Free trị giá 1.790k/phần.

Bắt đ ầu ngay! https://anpha.be/3wR4jo2

Ba yếu tố khiến giới t rẻ 'cả thèm chóng chán' nghề nghi ệp 01/06/2022

Ba yếu tố khiến giới t rẻ 'cả thèm chóng chán' nghề nghi ệp

"Các bạn quên đi việc hi ểu chính mình. Trong khi đó, c hỉ khi hiểu bản thân, bạn m ới biết mình nên làm gì."
Ngo ài ra, bạn trẻ cần trả l ời được 3 câu hỏi nếu khô ng muốn rơi vào vòng lẩn qu ẩn của "nhảy" việc, thiếu kiên đị nh với nghề. Đó là gì? Cù ng tìm hiểu chi tiết tại https://anpha.be/3zigsUq

Ba yếu tố khiến giới t rẻ 'cả thèm chóng chán' nghề nghi ệp Các bạn trẻ hay "nhảy" vi ệc, thiếu kiên định với nghề do ch ưa tìm ra câu trả lời c ho ba câu hỏi nội tại: mu ốn làm gì, tạo động lực ra s ao

31/05/2022

KẾT QUẢ QUÀ TẶNG TAI NG HE OPPO ENCO BUDS TRỊ GIÁ 74 9K - TUẦN 2 - 31/5

KẾT QUẢ QUÀ TẶNG TAI NG HE OPPO ENCO BUDS TRỊ GIÁ 74 9K - Khảo sát Nơi làm vi ệc tốt nhất Việt Nam 2022
Chúc mừ ng đáp viên may mắn với mã dự thưở ng: 6291f8bb16168 đã trở thành chủ nh ân của quà tặng đặc biệt tu ần này: 1 Tai nghe OPPO En co Buds trị giá 749.000 VNĐ.
🎁 V ẫn còn nhiều quà tặng hấp d ẫn chờ bạn, khảo sát ngay: https://anpha.be/3PwCuIS
----
Bộ q CHẤT:
🎁 01 mã quà tặng “M ua 1 tặng 1” sản phẩm t và cà phê tại hệ thố ng cửa hàng Highlands Coffee.
🎁 (01) mã gi ảm giá 100.000đ các mặt hàng c ủa The Face Shop cho hóa đ ơn thanh toán từ 300.000đ.
Quà tặng m ay mắn hàng tuần:
🎁 Tai nghe OP PO Enco Buds trị giá 749.000 VNĐ/phần.
🎁
Đồng hồ OPPO Watch Free t rị giá 1.790.000 VNĐ/phần.

Our Story

Anphabe là Nhà tư vấn ti ên phong về giải pháp Thương Hi ệu Nhà Tuyển Dụng và Môi trườ ng làm việc Hạnh Phúc, Anphabe hi ện là đối tác nhân sự chi ến lược của nhiều doanh nghiệp hà ng đầu Việt nam & Khu v ực.

Khảo sát Nơi Làm Việc t ốt Nhất Việt Nam là khảo s át thường niên của Anphabe. Đây đư ợc xem là nguồn thông tin đá ng tin cậy về Xu hướng Nh ân sự & Nguồn nhân lực t ại thị trường Việt Nam.

Anphabe cũng sở hữu Mạng cộ ng đồng nghề nghiệp dành cho ngư ời đi làm với một năm ki nh nghiệm trở lên. Đây là n ơi cung cấp thông tin, kiến th ức, kinh nghiệm thực tế trong cô ng việc dành cho nhân sự ở t ất cả các ngành nghề, mang đ ến cơ hội nghề nghiệp cho ngư ời lao động tại Việt Nam. B ên cạnh đó, Anphabe khuyến khích c ác thành viên tham gia chia sẻ, thảo luận những vấn đề tro ng công việc hàng ngày để x ây dựng cộng đồng lớn mạnh cù ng nhau góp phần xây dựng ngu ồn nhân lực Hạnh phúc.

Liên hệ bộ phận khách hà ng để được tư vấn thêm c ác dịch vụ của Anphabe:
Email: [email protected]
Điện tho ại: 028 62682222 – Gặp Hải Y ến

Videos (show all)

KẾT QUẢ QUÀ TẶNG TAI NG HE OPPO ENCO BUDS TRỊ GIÁ 74 9K - TUẦN 2 - 31/5
KẾT QUẢ QUÀ TẶNG ĐẶC BI ỆT SUNSET SANATO 7 TRIỆU ĐỒNG
KHẢO SÁT XU HƯỚNG 2022 - K ẾT QUẢ MAY MẮN TUẦN 5
KẾT QUẢ QUÀ TẶNG ĐỒNG HỒ OP PO WATCH FREE TRỊ GIÁ 1.790K - Tu ần 1 - 27/5
KẾT QUẢ QUÀ TẶNG TAI NG HE ENCO BUDS TRỊ GIÁ 749K - Tu ần 1 - 24/5
KẾT QUẢ QUÀ TẶNG ĐẶC BI ỆT SUNSET SANATO 7 TRIỆU ĐỒNG
KHẢO SÁT XU HƯỚNG 2022 - K ẾT QUẢ MAY MẮN TUẦN 4
KHẢO SÁT XU HƯỚNG 2022 - K ẾT QUẢ MAY MẮN TUẦN 3
KHẢO SÁT XU HƯỚNG 2022 - K ẾT QUẢ MAY MẮN TUẦN 2
KẾT QUẢ QUÀ TẶNG ĐẶC BI ỆT SUNSET SANATO 7 TRIỆU ĐỒNG
KHẢO SÁT XU HƯỚNG 2022 - K ẾT QUẢ MAY MẮN TUẦN 1

Products

Khi tham gia Anphabe.com, tất cả c ác thành viên sẽ nhận được nhi ều lợi ích thiết thực:

- Mở rộng vò ng kết nối cũng như luôn g iữ liên lạc cùng bạn bè & đồ ng nghiệp
http://www.anphabe.com/user/login

- Trao đ ổi & học hỏi trực tiếp từ c ác chuyên gia & lãnh đạo da nh tiếng của các công ty l ớn tại chuyên mục Anphabe Discussions “Ch ia sẻ để thành công”
http://www.anphabe.com/discussions

- Tiếp c ận nguồn công việc chất lượng & hi ếm có trên thị trường việc l àm khi truy cập Anphabe Big Job s
http://www.anphabe.com/big-jobs

-
G ặp gỡ những chuyên gia săn đ ầu người nhiều kinh nghiệm & uy t ín tại Anphabe Top Headhunt – Cổ ng thông tin săn đầu người c ao cấp đầu tiên tại Việt Na m
http://www.anphabe.com/top-headhunt

Anphabe.com c am kết không thu phí thành vi ên & người đi làm có ki nh nghiệm luôn được chào đón đă ng ký trở thành thành viên r ất dễ dàng & tiện lợi v ới tài khoản Google, Yahoo, Linkedin ho ặc Facebook cá nhân tại www.anphabe.com

THAM G IA NGAY HÔM NAY ĐỂ ĐƯỢC K ẾT NỐI VỚI NHỮNG CƠ HỘI XỨ NG TẦM & MỘT SỰ NGHIỆP THÀ NH CÔNG

Telephone

Address


Anphabe Head Office - Lầu 6, 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1
Ho Chi Minh City

Other Business consultants in Ho Chi Minh City (show all)
Awareness id Strategic Public Relations-CÔNG TY PR CHIẾN LƯỢC Awareness id Strategic Public Relations-CÔNG TY PR CHIẾN LƯỢC
92 Nguyễn Hữu Cảnh
Ho Chi Minh City, 700000

Sử dụng PR Chiến lược để giúp các công ty, thương hiệu thu hút nhà đầu tư v

SPECTRA - Singapore Professional Education, Consultancy & Training SPECTRA - Singapore Professional Education, Consultancy & Training
51 Nguyen Cu Trinh Street, District 1, HCMC, Vietnam
Ho Chi Minh City, 700000

www.spectrasingapore.com SPECTRA Consultancy (S) Pte Ltd is a professional education, consultancy and training company with offices in Singapore, Ho Chi Minh City and Hanoi. For more information, contact [email protected]

Mobile V Store Mobile V Store
449 Hương Lộ 2, Bình Trị đông, Bình Tân
Ho Chi Minh City, 70000

những sản phẩm đẹp nhất mới nhất

Tiếng Anh Kế Toán Tiếng Anh Kế Toán
17 Lý Thái Tổ
Ho Chi Minh City, 083

Học Tiếng Anh thật dễ dàng tại www.tienganhketoan.com

Figma Figma
72 Le Thanh Ton Street
Ho Chi Minh City, 700000

We offer high-quality product consultancy and the best brand & UX design services

Okinaki Tư Vấn Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản Okinaki Tư Vấn Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản
210 Bến Mễ Cốc Phường 15 Quận 8 TPHCM
Ho Chi Minh City, 70000

Tư vấn du học, Tư vấn Xuất Khẩu Lao động Nhật Bản

EVOGYM - Setup Phòng Tập EVOGYM - Setup Phòng Tập
125 Song Hành, Khu Phố 6, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12
Ho Chi Minh City, 70000

EVOGYM là công ty nhập khẩu, phân phối máy tập gym chính hãng và tư vấn giải pháp toàn diện cho phòng tập.

Đa chức năng Hương Thị Platinum Đa chức năng Hương Thị Platinum
365 Cộng Hòa , Phường 13 Tân Bình
Ho Chi Minh City, 70000

Mỹ phẩm Hương Thị Platinum do nghệ sĩ Việt Hương sản xuất nhằm tôn vinh và bảo vệ vẻ đẹp người phụ nữ nói chung và phụ nữ Á Đông nói riêng

Căn hộ Bcons - căn hộ lý tưởng Căn hộ Bcons - căn hộ lý tưởng
Tòa Nhà Bcons Tower 2, Số 42/1 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh Thành
Ho Chi Minh City

Chuyên cung cấp thông tin xác thực và uy tín cho khách hàng có nhu cầu mua căn hộ và đầu tư. Cam kết hỗ trợ tư vấn báo giá nhiệt tình, tận tâm và đặt chữ tín lên hàng đầu.

Azgad Agency Azgad Agency
219C - 219D đường Số 2, P. Trường Thọ, TP. Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 700000

Triển khai bán hàng đa kênh cho các doanh nghiệp, cửa hàng trên toàn quốc. Là người bạn đồng hành cùng doanh nghiệp trong mọi giai đoạn phát triển.

BNI Quality Chapter BNI Quality Chapter
Ho Chi Minh City

Tổ chức kết nối thương mại lớn nhất dành cho doanh nghiệp trên khắp thế giới tại Việt Nam.

TiBi Marketing TiBi Marketing
235/28 Nam Kì Khởi Nghĩa P.7 Q.3
Ho Chi Minh City, 700000

Tư vấn Marketing doanh nghiệp Online và Offline