ACCOUNTING & TAX Professionals

ACCOUNTING & TAX Professionals

Comments

Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử theo TT78, xem file ảnh nhen mọi người.
06 ĐÁNG LƯU Ý TẠI THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Sau đây là những nội dung quan trọng tại Thông tư 78/2021/TT-BTC về hóa đơn điện tử, cụ thể:

1. Được ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử
Theo đó, người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được quyền ủy nhiệm cho bên thứ ba (là bên có quan hệ liên kết với người bán, là đối tượng đủ điều kiện sử dụng hoá đơn điện tử và không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử) lập hóa đơn điện tử cho hoạt động bán hàng hoá, dịch vụ.

Hóa đơn điện tử ủy nhiệm phải thể hiện tên, địa chỉ, mã số thuế của bên ủy nhiệm và tên, địa chỉ, mã số thuế của bên nhận ủy nhiệm và phải đúng thực tế phát sinh. Việc ủy nhiệm phải được lập bằng văn bản hợp đồng hoặc thỏa thuận) giữa hai bên và phải thể hiện đầy đủ các thông tin sau:

+ Thông tin về bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm (tên, địa chỉ, mã số thuế, chứng thư số);

+ Thông tin về hoá đơn điện tử ủy nhiệm (loại hoá đơn, ký hiệu hoá đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn);

+ Mục đích ủy nhiệm,

+ Thời hạn ủy nhiệm,

+ Phương thức thanh toán hoá đơn ủy nhiệm (ghi rõ trách nhiệm thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn ủy nhiệm);

Việc ủy nhiệm được xác định là thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử do đó bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm phải thông báo cho cơ quan thuế theo quy định tại Điều 15 Nghị định 123/2000/NĐ-CP.

2. Giải thích ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử, ký hiệu hóa đơn điện tử
Theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 78/2021 thì

Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử

Là ký tự có một chữ số tự nhiên là các số tự nhiên 1, 2, 3, 4, 5, 6 để phản ánh loại hóa đơn điện tử như sau:

- Số 1: Phản ánh loại hóa đơn điện tử giá trị gia tăng;

- Số 2: Phản ánh loại hóa đơn điện tử bán hàng;

- Số 3: Phản ánh loại hóa đơn điện tử bán tài sản công;

- Số 4: Hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia;

- Số 5: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung của hóa đơn điện tử;

- Số 6: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử.

Ký hiệu hóa đơn điện tử

Là nhóm 6 ký tự gồm cả chữ viết và chữ số thể hiện ký hiệu hóa đơn điện tử để phản ánh các thông tin về loại hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không mã, năm lập hóa đơn, loại hóa đơn điện tử được sử dụng. Sáu (06) ký tự này được quy định như sau:

- Ký tự đầu tiên là một (01) chữ cái được quy định là C hoặc K như sau: C thể hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, K thể hiện hóa đơn điện tử không có mã;

- Hai ký tự tiếp theo là hai (02) chữ số Ả rập thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch.

- Một ký tự tiếp theo là 01 chữ cái: T, D, L, M, N, B, G, H thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng,

- Hai ký tự cuối là chữ viết do người bán tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý. Trường hợp người bán sử dụng nhiều mẫu hóa đơn điện tử trong cùng một loại hóa đơn thì sử dụng hai ký tự cuối nêu trên để phân biệt các mẫu hóa đơn khác nhau trong cùng một loại hóa đơn. Trường hợp không có nhu cầu quản lý thì để là YY;

Xem chi tiết tại điều 4, TT78/2021

Trước đây, Thông tư 68/2019/TT-BTC không có quy định về hóa đơn điện tử bán tài sản công; hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia. Thông tư 78 mới đã bổ sung hướng dẫn về 02 loại hóa đơn này.

3. Quy định riêng thời điểm lập hóa đơn đối với dịch vụ ngân hàng
Theo đó, trường hợp cung cấp dịch vụ ngân hàng ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ;

Trường hợp cung cấp dịch vụ ngân hàng với số lượng lớn, phát sinh thường xuyên, cần có thời gian đối soát dữ liệu giữa ngân hàng và các bên thứ ba có liên quan (tổ chức thanh toán, tổ chức thẻ quốc tế hoặc các tổ chức khác), thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa các bên nhưng chậm nhất không quá ngày 10 của tháng sau tháng phát sinh.

Trước đây, Nghị định 119/2018 và Thông tư 68/2019 không có quy định riêng về thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với dịch vụ ngân hàng.
4. Quy định xử lý hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót
Thông tư 78/2021/BTC hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp như sau:

- Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải cấp lại mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có sai sót cần xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế thì người bán được lựa chọn để thông báo việc điều chỉnh cho từng hóa đơn có sai sót hoặc thông báo việc điều chỉnh cho nhiều hóa đơn điện tử có sai sót đến cơ quan thuế bất cứ thời gian nào nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh;

- Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bản đã xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế, sau đó lại phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót thì các lần xử lý tiếp theo người bán sẽ thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu

- Sau thời hạn chuyển bằng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế, trường hợp thiếu dữ liệu hóa đơn điện tử tại bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế thì người bản gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử bổ sung

- Trường hợp bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót thì người bản gửi thông tin điều chỉnh cho các thông tin đã kê khai trên bảng tổng hợp.

Trường hợp người bán lập hóa đơn khi thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ sau đó có phát sinh việc hủy hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ thì người bán thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập và thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn.

Trường hợp theo quy định hóa đơn điện tử được lập không có ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn có sai sót thì người bán chỉ thực hiện điều chỉnh mà không thực hiện hủy hoặc thay thế.

Đối với nội dung về giá trị trên hóa đơn điện tử có sai sót thì: điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh.

Việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế liên quan các hóa đơn điện tử điều chỉnh, thay thế (bao gồm cả hóa đơn điện tử bị hủy) thực hiện theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

Trước đây, Nghị định 119/2018 và Thông tư 68/2019 không quy định nội dung này.

5. Quy định hóa đơn điện tử tạo từ máy tính tiền
Quy định hóa đơn điện tử tạo từ máy tính tiền như sau:

- Về nguyên tắc:

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế đảm bảo quy định tại Điều 11 Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

- Về đối tượng áp dụng:

Doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo mô hình kinh doanh (trung tâm thương mại, siêu thị, bán lẻ hàng tiêu dùng, ăn uống, nhà hàng, khách san: bán lẻ thuốc tân dược dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác) được lựa chọn sử dụng hoá đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có mã hóa đơn điện tử không có mã.

Nội dung hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế có các nội dung:

+ Tên, địa chỉ, mã số thuế người bán Thông tin người mua nếu người mua yêu cầu (mã số định danh cá nhân hoặc mã số thuế);

+ Tên hàng hóa, dịch vụ, đơn giá, số lượng, giá thanh toán.

Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ phải ghi rõ giá bán chưa thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT, tổng tiền thanh toán có thuế GTGT Thời điểm lập hóa đơn, Mã của Cơ quan thuế.

Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử khởi tại từ máy tính tiền được cấp tự động, theo dải ký tự cho từng cơ sở kinh doanh khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử Có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyên dữ liệu điện tử với cơ quan thuế và đảm bảo không trùng lắp.

Trước đây, Nghị định 119/2018 và Thông tư 68/2019 chưa hướng dẫn cụ thể về nội dung của hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, chưa hướng dẫn việc tham gia dự thưởng.

6. 14 văn bản về hoá đơn, chứng từ sẽ hết hiệu lực từ 01/7/2022.
Hiện tại công ty mình vẫn đang tìm đồng đội nhé. Các chiến hữu, chiến binh nào yêu thích kế toán gia nhập ngay nhé 👭👫👨‍🦯🧎‍♀️👯‍♀️👨‍👩‍👧‍👦
Tin tuyển dụng tháng 5:
Team leader: 02 vị trí
Kế toán viên: 02 vị trí
Thực tập sinh: 02 vị trí
QUÝ DZỊ NHỚ CHUYỂN SANG DÙNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRƯỚC 01/11/2020
HÓA ĐƠN GIẤY ĐÃ HẾT THỜI
DÙNG NGAY ĐIỆN TỬ KỊP THỜI VĂN MINH

Hiện nay, Tổng Cục Thuế và các Cục thuế địa phương đồng loạt có công văn hướng dẫn với nội dung: khuyến khích doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử kể từ ngày 𝟏/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟎.

Không đợi tới thời điểm bắt buộc, hơn 400.000 doanh nghiệp trên cả nước đã chuyển đổi sang Hóa đơn điện tử để:

✔️Tiết kiệm 80% thời gian và chi phí so với hóa đơn giấy

✔️Đơn giản hóa thủ tục phát hành, quản lý, kê khai hóa đơn

✔️Không cần lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

✔️Giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính Thuế

✔️An toàn – Bảo mật – Chống làm giả hóa đơn

Phần mềm hóa đơn điện tử 𝐌𝐈𝐒𝐀 𝐦𝐞𝐈𝐧𝐯𝐨𝐢𝐜𝐞 được Cơ Quan Thuế cả nước chứng thực và khuyến khích doanh nghiệp sử dụng để tối ưu chi phí và thay đổi hoàn toàn cách thức phát hành, quản lý, báo cáo của DN:
1. Không cần in ấn và cài đặt phần mềm, sử dụng mọi lúc mọi nơi ngay cả trên di động
2. Chỉ mất 3 giây để phát hành và gửi hóa đơn cho khách qua Email/SMS
3. Lưu trữ dễ dàng, bảo mật và không giới hạn dung lượng trên hệ thống MISA
4. Tự động thống kê chính xác số liệu để lên báo cáo
5. Quản lý hạn nợ, tình hình sử dụng hóa đơn & tra cứu đơn giản trên mọi thiết bị di động
----------------------
Thời điểm 1/11/2020 đang đến rất gần, 𝐌𝐈𝐒𝐀 sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp triển khai Hóa đơn điện tử nhanh chóng và tiết kiệm nhất:

🎁🎁🎁TẶNG THÊM 𝟑𝟎𝟎 HĐĐT cho 100 Doanh nghiệp đăng ký sớm nhất.

HỖ TRỢ 𝐀-𝐙 thủ tục: Đăng ký phát hành với CQT, thiết kế mẫu hóa đơn cơ bản, lưu trữ miễn phí 10 năm,....

1. Kế toán
2. Khai thuế (đại lý thuế)
3. Pháp lý Doanh nghiệp
4. Đăng ký bảo hiểm
5. Các dịch vụ cá nhân khác,...
6. Dịch vụ văn phòng, VP chia sẻ, VP đại diện
7.

PM Misa, hóa đơn điện tử, chữ ký số

Operating as usual

Photos from ACCOUNTING & TAX Professionals's post 16/12/2021

Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử theo TT78, xem file ảnh nhen mọi người.

04/10/2021

06 ĐÁNG LƯU Ý TẠI THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Sau đây là những nội dung quan trọng tại Thông tư 78/2021/TT-BTC về hóa đơn điện tử, cụ thể:

1. Được ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử
Theo đó, người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được quyền ủy nhiệm cho bên thứ ba (là bên có quan hệ liên kết với người bán, là đối tượng đủ điều kiện sử dụng hoá đơn điện tử và không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử) lập hóa đơn điện tử cho hoạt động bán hàng hoá, dịch vụ.

Hóa đơn điện tử ủy nhiệm phải thể hiện tên, địa chỉ, mã số thuế của bên ủy nhiệm và tên, địa chỉ, mã số thuế của bên nhận ủy nhiệm và phải đúng thực tế phát sinh. Việc ủy nhiệm phải được lập bằng văn bản hợp đồng hoặc thỏa thuận) giữa hai bên và phải thể hiện đầy đủ các thông tin sau:

+ Thông tin về bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm (tên, địa chỉ, mã số thuế, chứng thư số);

+ Thông tin về hoá đơn điện tử ủy nhiệm (loại hoá đơn, ký hiệu hoá đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn);

+ Mục đích ủy nhiệm,

+ Thời hạn ủy nhiệm,

+ Phương thức thanh toán hoá đơn ủy nhiệm (ghi rõ trách nhiệm thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn ủy nhiệm);

Việc ủy nhiệm được xác định là thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử do đó bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm phải thông báo cho cơ quan thuế theo quy định tại Điều 15 Nghị định 123/2000/NĐ-CP.

2. Giải thích ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử, ký hiệu hóa đơn điện tử
Theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 78/2021 thì

Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử

Là ký tự có một chữ số tự nhiên là các số tự nhiên 1, 2, 3, 4, 5, 6 để phản ánh loại hóa đơn điện tử như sau:

- Số 1: Phản ánh loại hóa đơn điện tử giá trị gia tăng;

- Số 2: Phản ánh loại hóa đơn điện tử bán hàng;

- Số 3: Phản ánh loại hóa đơn điện tử bán tài sản công;

- Số 4: Hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia;

- Số 5: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung của hóa đơn điện tử;

- Số 6: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử.

Ký hiệu hóa đơn điện tử

Là nhóm 6 ký tự gồm cả chữ viết và chữ số thể hiện ký hiệu hóa đơn điện tử để phản ánh các thông tin về loại hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không mã, năm lập hóa đơn, loại hóa đơn điện tử được sử dụng. Sáu (06) ký tự này được quy định như sau:

- Ký tự đầu tiên là một (01) chữ cái được quy định là C hoặc K như sau: C thể hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, K thể hiện hóa đơn điện tử không có mã;

- Hai ký tự tiếp theo là hai (02) chữ số Ả rập thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch.

- Một ký tự tiếp theo là 01 chữ cái: T, D, L, M, N, B, G, H thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng,

- Hai ký tự cuối là chữ viết do người bán tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý. Trường hợp người bán sử dụng nhiều mẫu hóa đơn điện tử trong cùng một loại hóa đơn thì sử dụng hai ký tự cuối nêu trên để phân biệt các mẫu hóa đơn khác nhau trong cùng một loại hóa đơn. Trường hợp không có nhu cầu quản lý thì để là YY;

Xem chi tiết tại điều 4, TT78/2021

Trước đây, Thông tư 68/2019/TT-BTC không có quy định về hóa đơn điện tử bán tài sản công; hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia. Thông tư 78 mới đã bổ sung hướng dẫn về 02 loại hóa đơn này.

3. Quy định riêng thời điểm lập hóa đơn đối với dịch vụ ngân hàng
Theo đó, trường hợp cung cấp dịch vụ ngân hàng ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ;

Trường hợp cung cấp dịch vụ ngân hàng với số lượng lớn, phát sinh thường xuyên, cần có thời gian đối soát dữ liệu giữa ngân hàng và các bên thứ ba có liên quan (tổ chức thanh toán, tổ chức thẻ quốc tế hoặc các tổ chức khác), thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa các bên nhưng chậm nhất không quá ngày 10 của tháng sau tháng phát sinh.

Trước đây, Nghị định 119/2018 và Thông tư 68/2019 không có quy định riêng về thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với dịch vụ ngân hàng.
4. Quy định xử lý hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót
Thông tư 78/2021/BTC hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp như sau:

- Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải cấp lại mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có sai sót cần xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế thì người bán được lựa chọn để thông báo việc điều chỉnh cho từng hóa đơn có sai sót hoặc thông báo việc điều chỉnh cho nhiều hóa đơn điện tử có sai sót đến cơ quan thuế bất cứ thời gian nào nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh;

- Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bản đã xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế, sau đó lại phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót thì các lần xử lý tiếp theo người bán sẽ thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu

- Sau thời hạn chuyển bằng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế, trường hợp thiếu dữ liệu hóa đơn điện tử tại bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế thì người bản gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử bổ sung

- Trường hợp bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót thì người bản gửi thông tin điều chỉnh cho các thông tin đã kê khai trên bảng tổng hợp.

Trường hợp người bán lập hóa đơn khi thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ sau đó có phát sinh việc hủy hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ thì người bán thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập và thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn.

Trường hợp theo quy định hóa đơn điện tử được lập không có ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn có sai sót thì người bán chỉ thực hiện điều chỉnh mà không thực hiện hủy hoặc thay thế.

Đối với nội dung về giá trị trên hóa đơn điện tử có sai sót thì: điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh.

Việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế liên quan các hóa đơn điện tử điều chỉnh, thay thế (bao gồm cả hóa đơn điện tử bị hủy) thực hiện theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

Trước đây, Nghị định 119/2018 và Thông tư 68/2019 không quy định nội dung này.

5. Quy định hóa đơn điện tử tạo từ máy tính tiền
Quy định hóa đơn điện tử tạo từ máy tính tiền như sau:

- Về nguyên tắc:

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế đảm bảo quy định tại Điều 11 Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

- Về đối tượng áp dụng:

Doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo mô hình kinh doanh (trung tâm thương mại, siêu thị, bán lẻ hàng tiêu dùng, ăn uống, nhà hàng, khách san: bán lẻ thuốc tân dược dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác) được lựa chọn sử dụng hoá đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có mã hóa đơn điện tử không có mã.

Nội dung hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế có các nội dung:

+ Tên, địa chỉ, mã số thuế người bán Thông tin người mua nếu người mua yêu cầu (mã số định danh cá nhân hoặc mã số thuế);

+ Tên hàng hóa, dịch vụ, đơn giá, số lượng, giá thanh toán.

Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ phải ghi rõ giá bán chưa thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT, tổng tiền thanh toán có thuế GTGT Thời điểm lập hóa đơn, Mã của Cơ quan thuế.

Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử khởi tại từ máy tính tiền được cấp tự động, theo dải ký tự cho từng cơ sở kinh doanh khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử Có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyên dữ liệu điện tử với cơ quan thuế và đảm bảo không trùng lắp.

Trước đây, Nghị định 119/2018 và Thông tư 68/2019 chưa hướng dẫn cụ thể về nội dung của hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, chưa hướng dẫn việc tham gia dự thưởng.

6. 14 văn bản về hoá đơn, chứng từ sẽ hết hiệu lực từ 01/7/2022.

05/07/2021

🌞🌞🌞Lợi ích khi sử dụng dịch vụ văn phòng ảo tại OfficeOnes
📣 Vị trí thuận tiện, trên trục đường trung tâm TP.HCM
📣 Tiết kiệm chi phí thuê mặt bằng, văn phòng
📣 Đặc biệt chi phí cực kỳ ưu đãi mùa Covid
📣 Tối ưu hóa thủ tục hành chính doanh nghiệp
📣 Được phục vụ từ dịch vụ kế toán - thuế chuyên nghiệp
🌳🌳🌳OfficeOnes dành cho ai?
🏆Các startup khởi nghiệp, thành lập công ty mới
🚀Doanh nghiệp mở rộng chi nhánh, VPĐD
💸Công ty nước ngoài mới đầu tư vào Việt Nam, mở VPĐD
🚕Công ty cần chuyển địa chỉ về trung tâm
☎️0919826936 Zalo/Viber
☎️0901177583 Zalo/Viber
☎️0934637785 Zalo/Viber
✈️VP3.07-4.01 The Prince Building, 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, HCM

Về chúng tôi

Công ty TNHH Accounting & Tax Professionals đã tạo ra một hệ sinh thái các dịch vụ để phụng sự cho khách hàng thân chủ trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của họ.

Khi khởi sự lập nghiệp, vấn đề đầu tiên bạn cần quan tâm là tối ưu chi phí cho doanh nghiệp để có thể tồn tại trong thời gian đầu. Vì vậy chúng tôi đưa ra các giải pháp nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp bạn giảm thiểu các chi phí, hoạt động một cách an toàn và hiệu quả. Đến với chúng tôi bạn sẽ:

· Có một chỗ ngồi để làm việc đầy đủ tiện nghi, có một địa chỉ để đăng ký kinh doanh hợp pháp.

· Có đội ngũ chuyên viên sẵn sàng tư vấn pháp lý doanh nghiệp khi bạn cần.

Products

1. Thành lập mới doanh nghiệp
2. Kế toán
3. Khai thuế (đại lý thuế)
4. Đăng ký bảo hiểm
5. Các dịch vụ cá nhân khác,...
6. Dịch vụ văn phòng, VP chia sẻ
7. Đại lý phần mềm Misa, hóa đơn điện tử, chữ ký số

Telephone

Address


The Prince, P.1, Lầu 4, Số 19 Nguyễn Văn Trỗi, P.12, Q. Phú Nhuận
Ho Chi Minh City
700000

Opening Hours

Monday 07:30 - 17:00
18:00 - 19:00
Tuesday 08:00 - 17:30
Wednesday 08:00 - 17:30
Thursday 08:00 - 17:30
Friday 08:00 - 17:30
Saturday 08:00 - 17:30

Other Ho Chi Minh City businesses (show all)
Hỗ Trợ Việc Làm Hỗ Trợ Việc Làm
Thảo Điền Quận 2
Ho Chi Minh City, 08408

Nơi kết nối Doanh Ngiệp với Người lao động. Giúp Doanh Nghiệp giải quyết được vấn đề nguồn nhân lực và giúp cho người lao động thoát khỏi cảnh thất nghiệp.

Bibica Corporation Bibica Corporation
443 Lý Thường Kiệt Phường 08 Quận Tân Bình TP.HCM
Ho Chi Minh City, 70000

"KHÁCH HÀNG LÀ TRỌNG TÂM TRONG MỌI HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI"

Tuyết Nhi Tuyết Nhi
Tô Kí
Ho Chi Minh City

You can follow me and chat with me

Công Ty Gỗ Bạch Dương Poplar Công Ty Gỗ Bạch Dương Poplar
Số 2 đường Số 7, Kp 5, P.hiệp Bình Chánh
Ho Chi Minh City, 700000

Chuyên ccung cấp các loại gỗ xẻ sấy nhập khâu

Centi garden Centi garden
Ấp 3, Bình Chánh
Ho Chi Minh City

Tô xanh không gian sống và làm việc của bạn.

INOX INOX
2939B , Quốc Lộ 1a , Tân Thới Nhất, Quận 12 , Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 70000

CHUYÊN DOANH CÁC MẶT HÀNG INOX & NHÔM ( TẤM - CUỘN ) VÀ GIA CÔNG THEO QUI CÁCH

Chuyên sản xuất bố thắng má phanh xe gắn máy Chuyên sản xuất bố thắng má phanh xe gắn máy
251 Kp7 đg Tân Thới Nhất, Quận 12 (đoạn An Sương)
Ho Chi Minh City, +84

cơ sở chuyên sản xuất bố thắng má phanh xe máy các loại

Takoyaki Chochin Đỗ Tấn Phong Takoyaki Chochin Đỗ Tấn Phong
103 Đỗ Tấn Phong, Phường 9, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 704500

Một chi nhánh thương hiệu Takoyaki Chochin

TpTax - 0934 606 779 TpTax - 0934 606 779
17/43/12 Đường Tam Bình, P Hiệp Bình Chánh, Q Thủ Đức
Ho Chi Minh City

Hiện nay Kế Toán TP đang cung câp các gói dịch vụ sau đây: – Dịch vụ thành lập công ty – Dịch vụ kế toán – Đại lý chữ ký số – Đại lý hóa đơn điện tử Hotline: 0934 606 779

Giặt nệm tại nhà quận 9 0902352048 Giặt nệm tại nhà quận 9 0902352048
161 Lê Văn Việt, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

DỊCH VỤ GIẶT GHẾ SOFA,GIẶT NỆM,GIẶT THẢM ,TỔNG VỆ SINH NHÀ Ở CÁC QUÁN CAFE,PHÒNG TRÀ ,NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN,VĂN PHÒNG...TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM. CAM KẾT :ƯNG Ý MỚI TÍNH PHÍ

DIỆT MỐI TẬN GỐC DIỆT MỐI TẬN GỐC
262A, đường HT17, Phường Hiêpj Thành, Quận 12
Ho Chi Minh City, 70000

Diệt mối tận gốc không những giúp ngôi nhà của mình tránh được những rủi ro như chập điện, hủy hoại giấy tờ quan trọng, phá hỏng nhiều đồ gỗ có giá trị...

Dịch Vụ Xin Giấy Phép An Toàn Thực Phẩm - C.A.O Media Dịch Vụ Xin Giấy Phép An Toàn Thực Phẩm - C.A.O Media
44 Nguyễn Văn Dung, Phường 6, Gò Vấp
Ho Chi Minh City

Chuyên tư vấn và cung cấp hồ sơ vệ sinh ATTP,công bố chất lượng, môi trường,PCCC,GP khách sạn, GP rượu bia.