Nang Food

Nang Food

Comments

Menu
A- Nhóm gạo, hạt, sợi:
- N ui ngũ sắc khô 90k/kg, 50k/nửa k g
-
Miến d**g Điện Biên 120k/kg, 65k/n ửa kg
- Miến d**g sợi to, th ái tay 130k/kg, 70k/nửa kg
- Bún g ạo khô, cọng nhỏ 50k/kg
- Phở k Bắc 50k/kg
- Set Phở khô G ia Lai (phở 1kg + 1 ch ai tương đen 300ml + 1 hũ t óp mỡ hành phi) : 150k/set
- G ạo ST25 30k/kg, túi 5kg
- Gạo ST 21 23k/kg, túi 10kg
- Gạo Lài C PC 25k/kg, túi 10kg

B- Nhóm gia vị :
-
Đường phèn kết tinh vụn 100k/k g
-
Đường cát kết tinh 90k/kg
- Đườ ng phên đỏ 60k/kg
- Đường phèn và ng, nấu 50k/kg
- Đường thốt nốt s ệt nguyên chất 85k/hũ 1kg
- Nước m ắm nhĩ Quảng Ngãi 110k/l, chai 1.25 l
-
Muối hầm Sahu 235k/5kg, 52k/kg (tá ch túi)
- Muối xay Sahu 105k/5kg, 24/ kg (tách túi)
- Nước tương đậu đ en ngưu bàng 145k/c 500ml
- Dầu phộ ng 130k/l

C- Nhóm đạm :
- Chả cá N ha Trang 150k/kg, 3 miếng
- C hả cá mè 145k/kg
- Chả cốm từ c hả cá 155k/kg
- Dồi sụn 190k/kg, 100k/n ửa kg
- Chả ram tôm đất lo ại 1 210k/kg, 110k/nửa kg
- Dứa m ột nắng size lớn 400k/kg (con từ 1.2 kg trở lên)
- Đù xẻ một nắ ng size lớn 240k/kg (5 con)
- K sặc 8 con 320k/kg
- Khô l óc 4 con 250k/kg
- Tôm khô v ừa 750k/kg, 380k/nửa kg
- Tôm khô n hỏ 590k/kg, 300k/nửa kg
- Lạp xưởng T ây Bắc (tặng chẩm chéo) 220k/kg

D- Nh óm thức uống :
- Cà phê T ín Thác 220k/kg, 115k/nửa kg
- Chanh mu ối chua ngọt Trúc Lâm 135k/hũ 1k g
-
Bột sắn dây NC 140k/kg

E- Nh óm đồ khô :
- Nấm hương k 200k/nửa kg
- Mộc nhĩ khô 100k/n ửa kg
- Tàu hũ ky khô (vá ng đậu) 120k/kg, 65k/nửa kg

F- Nhóm l ửa :
- Lò than đất 125k/c
- Th an không khói 20k/kg, thùng 10kg
- C ủi dầu 50k/kg
- Đèn cầy 50k/nửa k g
-
Hộp quẹt diêm 15k/10 hộp
- Đ èn dầu 80k/cây
- Quạt nan 20k/c

G- Nh óm hoa lá cỏ cây :
- Ti nh dầu thông 140k/10ml (đặt trước)
- K ẹo thông 110k/gói 100gr (đặt trước)
- D ầu tràm Thiên An 170k/c 100ml
- D ầu thuốc Minh Ngọc 185k/c 50ml
- B ột nhuộm tóc người Dao (màu đe n): 120k/hộp 3 gói
- Bồ hòn tá ch hạt 75k/kg
- Bồ kết 165k/kg (t ạm hết)
- Cao gội bồ kết Me Rừ ng 160k/c 330ml (tạm hết)

H- Hàng đ ặt giao theo ngày :
- Cá t ầm tươi 250k/kg, con từ 1.7kg. B ao công làm.
- Nem nướng ph ần đầy đủ 160k/p, 2-3 người ă n
-
Gỏi cá trích 175k/p, 3 ngư ời ăn
- Gỏi khô bò 35k/p, 100k/3 p
-
Mắm chưng 50k/chén
- Mắm ruốc x ào 155k/hũ 400gr
- Bì trộn 160k/hộp n ửa kg
- Chả lụa 270k/kg
- Chả chi ên 250k/kg
- Mộc 250k/kg
- Giò thủ trứ ng muối 300k/kg, 155k/nửa kg
- Mì tư ơi rau xanh 150k/kg
- Lá sủi c ảo 150k/kg, 80k/nửa kg
- Sủi cảo 150k/n ửa kg (2 vỉ)
- Xá xíu 330k/ kg, 170k/nửa kg
- Bò viên gân 350k/ kg, 180k/nửa kg
- Nước cốt lèo 12k/tô

I-
Món chay, bán vào mồng 1, 15 al hàng tháng:
- Chả giò chay 75k/h ộp 12c
- Chả phù trúc chay 40k/đ òn 250gr
- Bì cuốn chay 85k/chục
- B ún xào chay 35k/p
Chúc Quý khách hàng một n ăm Nhâm Dần 2022 an vui và mạ nh khỏe ❤️❤️

A- Nhóm gạo, hạt, sợi :
-
Nui ngũ sắc khô 90k/kg, 50k/n ửa kg
- Miến d**g Điện Biên 120k/ kg, 65k/nửa kg
- Miến d**g sợi to Th ái 130k/kg, 70k/nửa kg
- Bún gạo k hô, cọng nhỏ 50k/kg
- Phở khô B ắc 50k/kg
- Set Phở khô Gia L ai (phở 1kg + 1 chai tươ ng đen 300ml + 1 hũ t óp mỡ hành phi) : 150k/set
- G ạo ST25 30k/kg, túi 5kg
- Gạo ST 21 23k/kg, túi 10kg
- Gạo Lài C PC 25k/kg, túi 10kg
- Nếp nhung B ắc 115k/túi 3kg
- Đậu xanh 60k/kg
- Đ ậu đen 65k/kg
- Mè đen 95k/kg

B- Nh óm gia vị :
- Đường phèn k ết tinh vụn 100k/kg
- Đường cát k ết tinh 90k/kg
- Đường phên đỏ 60k/k g
-
Đường phèn vàng, nấu 50k/kg, 45k/ kg từ 2kg
- Đường thốt nốt s ệt nguyên chất 85k/hũ 1kg
- Nước m ắm nhĩ Quảng Ngãi 110k/l, chai 1.25 l
-
Muối hầm Sahu 235k/5kg, 52k/kg (tá ch túi)
- Muối xay Sahu 105k/5kg, 24/ kg (tách túi)
- Nước tương đậu đ en ngưu bàng 145k/c 500ml
- Dầu phộ ng 125k/l

C- Nhóm đạm :
- Chả cá N ha Trang 150k/kg, 3 miếng
- Chả cá mè 145k/k g
-
Chả cốm từ chả cá 155k/k g
-
Dồi sụn 190k/kg, 100k/nửa kg
- C hả ram tôm đất loại 1 210k/ kg, 110k/nửa kg
- Dứa một nắng si ze lớn 400k/kg (con từ 1.2kg t rở lên)
- Đù xẻ một nắng si ze lớn 240k/kg (5 con)
- Khô s ặc 8 con 320k/kg
- Khô lóc 4 c on 250k/kg
- Tôm khô vừa 750k/kg, 380k/n ửa kg
- Tôm khô nhỏ 590k/kg, 300k/n ửa kg
- Lạp xưởng Tây Bắc (tặ ng chẩm chéo) 220k/kg

D- Nhóm thức uố ng :
- Cà phê Tín Thác 220k/ kg, 115k/nửa kg
- Chanh muối chua ng ọt Trúc Lâm 135k/hũ 1kg
- Bột s ắn dây NC 130k/kg

E- Nhóm đồ k :
- Nấm hương khô 200k/nửa k g
-
Mộc nhĩ khô 100k/nửa kg
- T àu hũ ky khô (váng đậu) 120k/ kg, 65k/nửa kg

F- Nhóm lửa :
- Lò th an đất 125k/c
- Than không kh ói 20k/kg, thùng 10kg
- Củi dầu 50k/k g
-
Đèn cầy 50k/nửa kg
- Hộp qu ẹt diêm 15k/10 hộp
- Đèn dầu 80k/câ y
-
Quạt nan 20k/c

G- Nhóm hoa lá cỏ c ây :
- Tinh dầu thông 140k/10ml (đ ặt trước)
- Kẹo thông 110k/gói 100gr (đ ặt trước)
- Dầu tràm Thiên An 170k /c 100ml
- Dầu thuốc Minh Ngọc 185k /c 50ml
- Bột nhuộm tóc người D ao (màu đen): 120k/hộp 3 gói
- Bồ h òn tách hạt 75k/kg
- Bồ kết 165k/k g
-
Cao gội bồ kết Me Rừ ng 160k/c 330ml (tạm hết)

H- Hàng đ ặt giao theo ngày :
- Cá t ầm tươi 250k/kg, con từ 1.7kg. B ao công làm.
- Nem nướng ph ần đầy đủ 160k/p, 2-3 người ă n
-
Gỏi cá trích 175k/p, 3 ngư ời ăn
- Gỏi khô bò 35k/p, 100k/3 p
-
Mắm chưng 50k/chén, từ 3 ch én 45k/chén
- Mắm ruốc xào 155k/hũ 400 gr, từ 2 hũ 150k/hũ
- Bì tr ộn 160k/hộp nửa kg
- Chả lụa 270k/k g
-
Chả chiên 250k/kg
- Mộc 250k/kg
- G thủ trứng muối 300k/kg, 155k/nửa k g
-
Mì tươi (rau xanh, than t re) 150k/kg
- Lá sủi cảo 150k/kg, 80k/n ửa kg
- Sủi cảo 150k/nửa kg (2 vỉ )
-
Xá xíu 330k/kg, 170k/nửa kg
- Bò vi ên gân 350k/kg, 180k/nửa kg
- Nước c ốt lèo 12k/tô

I- Món chay, bán v ào mồng 1, 15al hàng tháng:
- C hả giò chay 70k/hộp 12c
- Chả p trúc chay 40k/đòn 250gr
- Bì cu ốn chay 85k/chục
- Bún xào chay 30k /p
Ưu đãi ngày thứ hai (11.11-13.11)

Set 1 : Tặng 1kg đườ ng phên đỏ 60k khi mua 1 kg nấm hương khô 330k
☘ Set 2 : Tặ ng 1kg đường phèn vàng 40k k hi mua 1kg lạp xưởng trứng mu ối 280k
☘ Set 3 : Tặng 1 kg đường cát kết tinh 80k k hi mua combo 1kg cá đù xẻ 20 0k + 1kg cá sặc một nắ ng 200k

Kết thúc 3 set ưu đ ãi này trong hôm nay.
Thương m ời các nàng!

➡ gửi từ quận 3, p ship theo ahamove
Ưu đãi ngày đầu tiên (11.11-13.11)

Set 1 : Tặng 1kg đườ ng phên đỏ 60k khi mua 1 kg long nhãn Hương Chi 240k,
☘ S et 2 : Tặng 1kg đường ph èn vàng 40k khi mua 1kg h ạt bí rang củi Đắc Lắc 160k,
Set 3 : Tặng 1kg đườ ng phèn kết tinh nhỏ 90k k hi mua combo 1kg chả cốm 200 + 1 kg dồi sụn 190.

Kết thúc 3 s et ưu đãi này trong hôm n ay.
Thương mời các nàng!

➡ gửi từ qu ận 3, phí ship theo ahamove
Welcome ❤
TIN BÃO KHẨN CẤP CƠN B ÃO CUỒNG PHONG SỐ 9

(BẢN TIN L ÚC 13h20, ngày 26/10/2020 - RẤT KH ẨN CẤP – CHÚNG TA KHÔNG C ÒN NHIỀU THỜI GIAN)

Bão số 9 đã đi v ào Biển Đông của Việt Nam v ào rạng sáng nay và đã tă ng cấp lên Cuồng Phong Cấp 1 (Typho on CAT 1 theo thang đo b ão của Mỹ) với vận tốc g hiện tại là 119-153km/h. Dự b áo bão sẽ tiếp tục tăng c ấp thành Cuồng Phong cấp 2 (CA T2) với vận tốc gió từ 1 54- 177km/h vào cuối giờ chiều ng ày hôm nay 26/10.

Bão sẽ duy t sức mạnh của nó đến g ần bờ biển Nam Trung Bộ và Tru ng Bộ của Việt Nam với s ức gió từ 130-150km/h, giật 160km/h.

ĐÂY LÀ C ƠN BÃO CỰC KỲ LỚN, VÀO BỜ ĐÚ NG VÀO THỜI ĐIỂM TRIỀU CƯỜNG C AO THÊM 1 MÉT SẼ TẠO RA SÓ NG BIỂN CAO 7-8 MÉT. VỚI S ỨC MẠNH NÀY NÓ CÓ THỂ B ỐC MỘT CON THUYỀN LỚN Ở DƯ ỚI BIỂN LÊN ĐƯỜNG HOẶC LÊN RUỘNG.

DỰ BÁO:

Tâm bão đổ bộ: KHẢ NĂ NG CAO LÀ Khu vực B ắc Quảng Ngãi và Nam của Quả ng Nam. Bão đi hơi chếch hướ ng Tây-tây Bắc nên toàn bộ tỉ nh Quảng Nam và một phần c ủa Quảng Ngãi có khả năng là t âm bão đi qua. Do bán kí nh bão rộng nên các tỉnh Bì nh Định, Đà Nẵng và Thừa Thi ên Huế cũng có khả năng c ao là vùng đổ bộ của B ão với cấp gió không giảm m ấy so với khu vực tâm bão

C ấp bão khi đổ bộ: Bão sẽ d uy trì cấp 13, giật cấp 15 ở k hu vực tâm bão với bán kí nh khoảng 100km tính từ tâm b ão. Các vùng lân cận cách t âm bão 100-200km có gió cấp 12, giật cấp 13. Vùng ngoài r ìa cách tâm bão 200-250-300m về ph ía Bắc có gió cấp 9-10, gi ật cấp 11. Như vậy các tỉ nh Phú Yên, Quảng Trị và B ĂC TÂY NGUYÊN cũng nằm trong vù ng ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Th ời gian đổ bộ: Bão đi r ất nhanh nên thời gian đổ bộ c ủa Bão ước tính khoảng từ 8:00AM-10: AM sáng ngày 28/10. (Thời gian n ày có thể thay đổi. Nếu có t ôi sẽ cập nhật ở bản t in sau)

Lượng mưa: Mưa như trút nư ớc từ khu vực Bình Định ra đ ến Quảng Trị với lượng mưa t ập trung lớn nhất ở Quãng Ng ãi, Quảng Nam, Đà Nẵng và H uế. Mưa cao nhất có thể đ ạt 700mm ở khu vực Nam Đô ng, A Lưới của Huế. Tâm m ưa dịch chuyển dần ra Quảng Bì nh và Quảng Trị vào ngày 29/10.

KHUY ẾN CÁO:

Bão này có sức mạnh khủ ng khiếp. Nhà cấp 4, đặc bi ệt là các nhà mới bị ng âm lụt mà ở khu vực trố ng gió dễ bị nó quật đổ, tốc mái. Vậy nên tuyệt đ ối không trú bão trong các n cấp 4.

Vui lòng đọc các khuy ến cáo của tôi ở bản t in đầu tiên của tôi về b ão số 9.

Ở đây tôi lưu ý th êm một số khuyến cáo khác b ao gồm:

- Khô ng dồn đỗ tàu đánh cá ở v en biển nơi không có cảng bi ển được che chắn. Bão có t hể đánh bay con tàu đánh cá từ dư ới biển lên bờ hoặc lên ruộ ng đồng. Năm 2017, bão Damrey đã đá nh đắm và hư hỏng 1141 c on tàu ngay trong bờ. Tôi n hớ như in con số ám ả nh đó.

- C ác tàu hàng cỡ lớn nên trá nh xa đường đi của bão. Khô ng neo đậu cách bờ 1 h ải lý vì nơi đó sẽ có só ng cao nhất (7-8m).

- H ãy hàn chặt các mái tole bằ ng thép phi 6 trở lên.

- Khô ng tránh trú trong các nhà c ấp 4, nhà ngói và nhà tole.

-
Khô ng đỗ xe dưới tán cây to.

-
Khô ng đi ra đường trong ngày 28/ 10 ở địa bàn các tỉnh trên.

-
H ãy tích trữ nhu yếu phẩm, đi ện thoại, sạc điện dự phòng,… và sơ t án lên nhà beton cao tầng.

- H ãy tuân lệnh sơ tán của chí nh quyền địa phương.

- C ác địa phương cần cung cấp đườ ng dây nóng từ bây giờ để hỗ t rợ sơ tán.

- C ác địa phương cũng nên kêu g ọi các đội tình nguyện chuyên nghi ệp hỗ trợ ứng cứu và sơ t án người dân từ lúc này. Khô ng đợi khi xong bão mới c ứu trợ. Một đồng, một sức c ứu trợ lúc này sẽ có g trị lớn hơn 7 đồng, 7 s ức khi khắc phục hậu quả.

NGAY L ÚC NÀY HÃY LIÊN HỆ VỚI N HÀNG XÓM CÓ NHÀ CAO TẦ NG BẰNG BETONG ĐỂ TRÁNH TRÚ. N ÊN SƠ TÁN TẠI CHỖ TRONG CÙ NG THÔN, CÙNG XÓM, CÙNG KHU P HỐ. NHỮNG NHÀ Ở VEN BIỂN N ÊN SƠ TÁN VÀO TRONG THEO LỆ NH CỦA CHÍNH QUYỀN.

LUU Ý: NGAY S AU BÃO SỐ 9 SẼ LÀ B ÃO SỐ 10 CÓ KHẢ NĂNG C AO VÀO PHÍA NAM TRUNG BỘ NG ÀY 03/11.

Huy Nguyễn
Cao bồ kết - cách dù ng như các loại dầu gội thô ng thường, không phải lích kích nhi ều thứ như dùng nước bồ k ết. Chỉ cần làm ướt tóc, x ịt vừa đủ cao lên tóc r ồi gội, matxa bình thường, xả sạ ch. Vậy là xong. Sản phẩm ho àn toàn thiên nhiên.

❤❤ ƯU Đ ÃI TRONG HÔM NAY ❤❤

☘ Giá chí nh thức 160k/300ml 👉 145k
☘ Công dụ ng :
- Trị gàu , h ết ngứa da đầu
- Giảm rụng t óc nhờ vỏ bưởi
- Cây hương n hu trắng có chứa tinh dầu, l àm ra mồ hôi, làm thông thoá ng da đầu, nhẹ đầu, sảng kho ái khi gội đầu, giúp tăng l ưu thông khí huyết dưới da, kí ch thích mọc tóc mới
- Hà T hủ Ô giúp làm đen tóc, ng ăn lão hoá
- Bồ kết giúp sạ ch da đầu và mượt tóc
- N ha đam . Giúp tóc siêu m ềm mượt
- Sả : giúp kích thí ch mọc tóc và ngăn rụng t óc .
☘ Thành phần :Bồ kết, Hươ ng nhu, Hà thủ ô, quế, Cha nh, sả, Nha đam, Bồ hòn, Cỏ m ần trầu, Vỏ bưởi, me rừng , gừ ng , núc nác , ... d ầu dừa và lá để tạo b ọt tự nhiên

Qua tuần giao

Tên tài khoản: PHẠM THỊ BÍ CH THU
1. Ngân hàng Techcombank - CN Nguy ễn Kiệm
Số TK: 19020416463011
2. Ngân hàng Đô ng Á - TPHCM
Số TK : 0101115740

Thực phẩm không hóa chất

Operating as usual

23/02/2022

Menu
A- Nhóm gạo, hạt, sợi:
- N ui ngũ sắc khô 90k/kg, 50k/nửa k g
-
Miến d**g Điện Biên 120k/kg, 65k/n ửa kg
- Miến d**g sợi to, th ái tay 130k/kg, 70k/nửa kg
- Bún g ạo khô, cọng nhỏ 50k/kg
- Phở k Bắc 50k/kg
- Set Phở khô G ia Lai (phở 1kg + 1 ch ai tương đen 300ml + 1 hũ t óp mỡ hành phi) : 150k/set
- G ạo ST25 30k/kg, túi 5kg
- Gạo ST 21 23k/kg, túi 10kg
- Gạo Lài C PC 25k/kg, túi 10kg

B- Nhóm gia vị :
-
Đường phèn kết tinh vụn 100k/k g
-
Đường cát kết tinh 90k/kg
- Đườ ng phên đỏ 60k/kg
- Đường phèn và ng, nấu 50k/kg
- Đường thốt nốt s ệt nguyên chất 85k/hũ 1kg
- Nước m ắm nhĩ Quảng Ngãi 110k/l, chai 1.25 l
-
Muối hầm Sahu 235k/5kg, 52k/kg (tá ch túi)
- Muối xay Sahu 105k/5kg, 24/ kg (tách túi)
- Nước tương đậu đ en ngưu bàng 145k/c 500ml
- Dầu phộ ng 130k/l

C- Nhóm đạm :
- Chả cá N ha Trang 150k/kg, 3 miếng
- C hả cá mè 145k/kg
- Chả cốm từ c hả cá 155k/kg
- Dồi sụn 190k/kg, 100k/n ửa kg
- Chả ram tôm đất lo ại 1 210k/kg, 110k/nửa kg
- Dứa m ột nắng size lớn 400k/kg (con từ 1.2 kg trở lên)
- Đù xẻ một nắ ng size lớn 240k/kg (5 con)
- K sặc 8 con 320k/kg
- Khô l óc 4 con 250k/kg
- Tôm khô v ừa 750k/kg, 380k/nửa kg
- Tôm khô n hỏ 590k/kg, 300k/nửa kg
- Lạp xưởng T ây Bắc (tặng chẩm chéo) 220k/kg

D- Nh óm thức uống :
- Cà phê T ín Thác 220k/kg, 115k/nửa kg
- Chanh mu ối chua ngọt Trúc Lâm 135k/hũ 1k g
-
Bột sắn dây NC 140k/kg

E- Nh óm đồ khô :
- Nấm hương k 200k/nửa kg
- Mộc nhĩ khô 100k/n ửa kg
- Tàu hũ ky khô (vá ng đậu) 120k/kg, 65k/nửa kg

F- Nhóm l ửa :
- Lò than đất 125k/c
- Th an không khói 20k/kg, thùng 10kg
- C ủi dầu 50k/kg
- Đèn cầy 50k/nửa k g
-
Hộp quẹt diêm 15k/10 hộp
- Đ èn dầu 80k/cây
- Quạt nan 20k/c

G- Nh óm hoa lá cỏ cây :
- Ti nh dầu thông 140k/10ml (đặt trước)
- K ẹo thông 110k/gói 100gr (đặt trước)
- D ầu tràm Thiên An 170k/c 100ml
- D ầu thuốc Minh Ngọc 185k/c 50ml
- B ột nhuộm tóc người Dao (màu đe n): 120k/hộp 3 gói
- Bồ hòn tá ch hạt 75k/kg
- Bồ kết 165k/kg (t ạm hết)
- Cao gội bồ kết Me Rừ ng 160k/c 330ml (tạm hết)

H- Hàng đ ặt giao theo ngày :
- Cá t ầm tươi 250k/kg, con từ 1.7kg. B ao công làm.
- Nem nướng ph ần đầy đủ 160k/p, 2-3 người ă n
-
Gỏi cá trích 175k/p, 3 ngư ời ăn
- Gỏi khô bò 35k/p, 100k/3 p
-
Mắm chưng 50k/chén
- Mắm ruốc x ào 155k/hũ 400gr
- Bì trộn 160k/hộp n ửa kg
- Chả lụa 270k/kg
- Chả chi ên 250k/kg
- Mộc 250k/kg
- Giò thủ trứ ng muối 300k/kg, 155k/nửa kg
- Mì tư ơi rau xanh 150k/kg
- Lá sủi c ảo 150k/kg, 80k/nửa kg
- Sủi cảo 150k/n ửa kg (2 vỉ)
- Xá xíu 330k/ kg, 170k/nửa kg
- Bò viên gân 350k/ kg, 180k/nửa kg
- Nước cốt lèo 12k/tô

I-
Món chay, bán vào mồng 1, 15 al hàng tháng:
- Chả giò chay 75k/h ộp 12c
- Chả phù trúc chay 40k/đ òn 250gr
- Bì cuốn chay 85k/chục
- B ún xào chay 35k/p

Nang Food updated their information in the ir About section. 07/02/2022

Nang Food updated their information in the ir About section.

Nang Food updated their information in the ir About section.

07/02/2022

Chúc Quý khách hàng một n ăm Nhâm Dần 2022 an vui và mạ nh khỏe ❤️❤️

A- Nhóm gạo, hạt, sợi :
-
Nui ngũ sắc khô 90k/kg, 50k/n ửa kg
- Miến d**g Điện Biên 120k/ kg, 65k/nửa kg
- Miến d**g sợi to Th ái 130k/kg, 70k/nửa kg
- Bún gạo k hô, cọng nhỏ 50k/kg
- Phở khô B ắc 50k/kg
- Set Phở khô Gia L ai (phở 1kg + 1 chai tươ ng đen 300ml + 1 hũ t óp mỡ hành phi) : 150k/set
- G ạo ST25 30k/kg, túi 5kg
- Gạo ST 21 23k/kg, túi 10kg
- Gạo Lài C PC 25k/kg, túi 10kg
- Nếp nhung B ắc 115k/túi 3kg
- Đậu xanh 60k/kg
- Đ ậu đen 65k/kg
- Mè đen 95k/kg

B- Nh óm gia vị :
- Đường phèn k ết tinh vụn 100k/kg
- Đường cát k ết tinh 90k/kg
- Đường phên đỏ 60k/k g
-
Đường phèn vàng, nấu 50k/kg, 45k/ kg từ 2kg
- Đường thốt nốt s ệt nguyên chất 85k/hũ 1kg
- Nước m ắm nhĩ Quảng Ngãi 110k/l, chai 1.25 l
-
Muối hầm Sahu 235k/5kg, 52k/kg (tá ch túi)
- Muối xay Sahu 105k/5kg, 24/ kg (tách túi)
- Nước tương đậu đ en ngưu bàng 145k/c 500ml
- Dầu phộ ng 125k/l

C- Nhóm đạm :
- Chả cá N ha Trang 150k/kg, 3 miếng
- Chả cá mè 145k/k g
-
Chả cốm từ chả cá 155k/k g
-
Dồi sụn 190k/kg, 100k/nửa kg
- C hả ram tôm đất loại 1 210k/ kg, 110k/nửa kg
- Dứa một nắng si ze lớn 400k/kg (con từ 1.2kg t rở lên)
- Đù xẻ một nắng si ze lớn 240k/kg (5 con)
- Khô s ặc 8 con 320k/kg
- Khô lóc 4 c on 250k/kg
- Tôm khô vừa 750k/kg, 380k/n ửa kg
- Tôm khô nhỏ 590k/kg, 300k/n ửa kg
- Lạp xưởng Tây Bắc (tặ ng chẩm chéo) 220k/kg

D- Nhóm thức uố ng :
- Cà phê Tín Thác 220k/ kg, 115k/nửa kg
- Chanh muối chua ng ọt Trúc Lâm 135k/hũ 1kg
- Bột s ắn dây NC 130k/kg

E- Nhóm đồ k :
- Nấm hương khô 200k/nửa k g
-
Mộc nhĩ khô 100k/nửa kg
- T àu hũ ky khô (váng đậu) 120k/ kg, 65k/nửa kg

F- Nhóm lửa :
- Lò th an đất 125k/c
- Than không kh ói 20k/kg, thùng 10kg
- Củi dầu 50k/k g
-
Đèn cầy 50k/nửa kg
- Hộp qu ẹt diêm 15k/10 hộp
- Đèn dầu 80k/câ y
-
Quạt nan 20k/c

G- Nhóm hoa lá cỏ c ây :
- Tinh dầu thông 140k/10ml (đ ặt trước)
- Kẹo thông 110k/gói 100gr (đ ặt trước)
- Dầu tràm Thiên An 170k /c 100ml
- Dầu thuốc Minh Ngọc 185k /c 50ml
- Bột nhuộm tóc người D ao (màu đen): 120k/hộp 3 gói
- Bồ h òn tách hạt 75k/kg
- Bồ kết 165k/k g
-
Cao gội bồ kết Me Rừ ng 160k/c 330ml (tạm hết)

H- Hàng đ ặt giao theo ngày :
- Cá t ầm tươi 250k/kg, con từ 1.7kg. B ao công làm.
- Nem nướng ph ần đầy đủ 160k/p, 2-3 người ă n
-
Gỏi cá trích 175k/p, 3 ngư ời ăn
- Gỏi khô bò 35k/p, 100k/3 p
-
Mắm chưng 50k/chén, từ 3 ch én 45k/chén
- Mắm ruốc xào 155k/hũ 400 gr, từ 2 hũ 150k/hũ
- Bì tr ộn 160k/hộp nửa kg
- Chả lụa 270k/k g
-
Chả chiên 250k/kg
- Mộc 250k/kg
- G thủ trứng muối 300k/kg, 155k/nửa k g
-
Mì tươi (rau xanh, than t re) 150k/kg
- Lá sủi cảo 150k/kg, 80k/n ửa kg
- Sủi cảo 150k/nửa kg (2 vỉ )
-
Xá xíu 330k/kg, 170k/nửa kg
- Bò vi ên gân 350k/kg, 180k/nửa kg
- Nước c ốt lèo 12k/tô

I- Món chay, bán v ào mồng 1, 15al hàng tháng:
- C hả giò chay 70k/hộp 12c
- Chả p trúc chay 40k/đòn 250gr
- Bì cu ốn chay 85k/chục
- Bún xào chay 30k /p

12/11/2020

Ưu đãi ngày thứ hai (11.11-13.11)

Set 1 : Tặng 1kg đườ ng phên đỏ 60k khi mua 1 kg nấm hương khô 330k
☘ Set 2 : Tặ ng 1kg đường phèn vàng 40k k hi mua 1kg lạp xưởng trứng mu ối 280k
☘ Set 3 : Tặng 1 kg đường cát kết tinh 80k k hi mua combo 1kg cá đù xẻ 20 0k + 1kg cá sặc một nắ ng 200k

Kết thúc 3 set ưu đ ãi này trong hôm nay.
Thương m ời các nàng!

➡ gửi từ quận 3, p ship theo ahamove

11/11/2020

Ưu đãi ngày đầu tiên (11.11-13.11)

Set 1 : Tặng 1kg đườ ng phên đỏ 60k khi mua 1 kg long nhãn Hương Chi 240k,
☘ S et 2 : Tặng 1kg đường ph èn vàng 40k khi mua 1kg h ạt bí rang củi Đắc Lắc 160k,
Set 3 : Tặng 1kg đườ ng phèn kết tinh nhỏ 90k k hi mua combo 1kg chả cốm 200 + 1 kg dồi sụn 190.

Kết thúc 3 s et ưu đãi này trong hôm n ay.
Thương mời các nàng!

➡ gửi từ qu ận 3, phí ship theo ahamove

10/11/2020

Welcome ❤

26/10/2020

TIN BÃO KHẨN CẤP CƠN B ÃO CUỒNG PHONG SỐ 9

(BẢN TIN L ÚC 13h20, ngày 26/10/2020 - RẤT KH ẨN CẤP – CHÚNG TA KHÔNG C ÒN NHIỀU THỜI GIAN)

Bão số 9 đã đi v ào Biển Đông của Việt Nam v ào rạng sáng nay và đã tă ng cấp lên Cuồng Phong Cấp 1 (Typho on CAT 1 theo thang đo b ão của Mỹ) với vận tốc g hiện tại là 119-153km/h. Dự b áo bão sẽ tiếp tục tăng c ấp thành Cuồng Phong cấp 2 (CA T2) với vận tốc gió từ 1 54- 177km/h vào cuối giờ chiều ng ày hôm nay 26/10.

Bão sẽ duy t sức mạnh của nó đến g ần bờ biển Nam Trung Bộ và Tru ng Bộ của Việt Nam với s ức gió từ 130-150km/h, giật 160km/h.

ĐÂY LÀ C ƠN BÃO CỰC KỲ LỚN, VÀO BỜ ĐÚ NG VÀO THỜI ĐIỂM TRIỀU CƯỜNG C AO THÊM 1 MÉT SẼ TẠO RA SÓ NG BIỂN CAO 7-8 MÉT. VỚI S ỨC MẠNH NÀY NÓ CÓ THỂ B ỐC MỘT CON THUYỀN LỚN Ở DƯ ỚI BIỂN LÊN ĐƯỜNG HOẶC LÊN RUỘNG.

DỰ BÁO:

Tâm bão đổ bộ: KHẢ NĂ NG CAO LÀ Khu vực B ắc Quảng Ngãi và Nam của Quả ng Nam. Bão đi hơi chếch hướ ng Tây-tây Bắc nên toàn bộ tỉ nh Quảng Nam và một phần c ủa Quảng Ngãi có khả năng là t âm bão đi qua. Do bán kí nh bão rộng nên các tỉnh Bì nh Định, Đà Nẵng và Thừa Thi ên Huế cũng có khả năng c ao là vùng đổ bộ của B ão với cấp gió không giảm m ấy so với khu vực tâm bão

C ấp bão khi đổ bộ: Bão sẽ d uy trì cấp 13, giật cấp 15 ở k hu vực tâm bão với bán kí nh khoảng 100km tính từ tâm b ão. Các vùng lân cận cách t âm bão 100-200km có gió cấp 12, giật cấp 13. Vùng ngoài r ìa cách tâm bão 200-250-300m về ph ía Bắc có gió cấp 9-10, gi ật cấp 11. Như vậy các tỉ nh Phú Yên, Quảng Trị và B ĂC TÂY NGUYÊN cũng nằm trong vù ng ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Th ời gian đổ bộ: Bão đi r ất nhanh nên thời gian đổ bộ c ủa Bão ước tính khoảng từ 8:00AM-10: AM sáng ngày 28/10. (Thời gian n ày có thể thay đổi. Nếu có t ôi sẽ cập nhật ở bản t in sau)

Lượng mưa: Mưa như trút nư ớc từ khu vực Bình Định ra đ ến Quảng Trị với lượng mưa t ập trung lớn nhất ở Quãng Ng ãi, Quảng Nam, Đà Nẵng và H uế. Mưa cao nhất có thể đ ạt 700mm ở khu vực Nam Đô ng, A Lưới của Huế. Tâm m ưa dịch chuyển dần ra Quảng Bì nh và Quảng Trị vào ngày 29/10.

KHUY ẾN CÁO:

Bão này có sức mạnh khủ ng khiếp. Nhà cấp 4, đặc bi ệt là các nhà mới bị ng âm lụt mà ở khu vực trố ng gió dễ bị nó quật đổ, tốc mái. Vậy nên tuyệt đ ối không trú bão trong các n cấp 4.

Vui lòng đọc các khuy ến cáo của tôi ở bản t in đầu tiên của tôi về b ão số 9.

Ở đây tôi lưu ý th êm một số khuyến cáo khác b ao gồm:

- Khô ng dồn đỗ tàu đánh cá ở v en biển nơi không có cảng bi ển được che chắn. Bão có t hể đánh bay con tàu đánh cá từ dư ới biển lên bờ hoặc lên ruộ ng đồng. Năm 2017, bão Damrey đã đá nh đắm và hư hỏng 1141 c on tàu ngay trong bờ. Tôi n hớ như in con số ám ả nh đó.

- C ác tàu hàng cỡ lớn nên trá nh xa đường đi của bão. Khô ng neo đậu cách bờ 1 h ải lý vì nơi đó sẽ có só ng cao nhất (7-8m).

- H ãy hàn chặt các mái tole bằ ng thép phi 6 trở lên.

- Khô ng tránh trú trong các nhà c ấp 4, nhà ngói và nhà tole.

-
Khô ng đỗ xe dưới tán cây to.

-
Khô ng đi ra đường trong ngày 28/ 10 ở địa bàn các tỉnh trên.

-
H ãy tích trữ nhu yếu phẩm, đi ện thoại, sạc điện dự phòng,… và sơ t án lên nhà beton cao tầng.

- H ãy tuân lệnh sơ tán của chí nh quyền địa phương.

- C ác địa phương cần cung cấp đườ ng dây nóng từ bây giờ để hỗ t rợ sơ tán.

- C ác địa phương cũng nên kêu g ọi các đội tình nguyện chuyên nghi ệp hỗ trợ ứng cứu và sơ t án người dân từ lúc này. Khô ng đợi khi xong bão mới c ứu trợ. Một đồng, một sức c ứu trợ lúc này sẽ có g trị lớn hơn 7 đồng, 7 s ức khi khắc phục hậu quả.

NGAY L ÚC NÀY HÃY LIÊN HỆ VỚI N HÀNG XÓM CÓ NHÀ CAO TẦ NG BẰNG BETONG ĐỂ TRÁNH TRÚ. N ÊN SƠ TÁN TẠI CHỖ TRONG CÙ NG THÔN, CÙNG XÓM, CÙNG KHU P HỐ. NHỮNG NHÀ Ở VEN BIỂN N ÊN SƠ TÁN VÀO TRONG THEO LỆ NH CỦA CHÍNH QUYỀN.

LUU Ý: NGAY S AU BÃO SỐ 9 SẼ LÀ B ÃO SỐ 10 CÓ KHẢ NĂNG C AO VÀO PHÍA NAM TRUNG BỘ NG ÀY 03/11.

Huy Nguyễn

02/07/2020

Cao bồ kết - cách dù ng như các loại dầu gội thô ng thường, không phải lích kích nhi ều thứ như dùng nước bồ k ết. Chỉ cần làm ướt tóc, x ịt vừa đủ cao lên tóc r ồi gội, matxa bình thường, xả sạ ch. Vậy là xong. Sản phẩm ho àn toàn thiên nhiên.

❤❤ ƯU Đ ÃI TRONG HÔM NAY ❤❤

☘ Giá chí nh thức 160k/300ml 👉 145k
☘ Công dụ ng :
- Trị gàu , h ết ngứa da đầu
- Giảm rụng t óc nhờ vỏ bưởi
- Cây hương n hu trắng có chứa tinh dầu, l àm ra mồ hôi, làm thông thoá ng da đầu, nhẹ đầu, sảng kho ái khi gội đầu, giúp tăng l ưu thông khí huyết dưới da, kí ch thích mọc tóc mới
- Hà T hủ Ô giúp làm đen tóc, ng ăn lão hoá
- Bồ kết giúp sạ ch da đầu và mượt tóc
- N ha đam . Giúp tóc siêu m ềm mượt
- Sả : giúp kích thí ch mọc tóc và ngăn rụng t óc .
☘ Thành phần :Bồ kết, Hươ ng nhu, Hà thủ ô, quế, Cha nh, sả, Nha đam, Bồ hòn, Cỏ m ần trầu, Vỏ bưởi, me rừng , gừ ng , núc nác , ... d ầu dừa và lá để tạo b ọt tự nhiên

Qua tuần giao

03/06/2020

A- THỦY HẢI SẢN KHÔ, M ỘT NẮNG :
1. Mực một nắng 3- 4c : 430k/kg
2. Cá dứa thiên nhi ên một nắng, con từ 1kg2 đ ến 2kg : 410k/kg
3. Cá dứa m ột nắng, 2 con 1kg : 350k/kg
4.
Cá đù xẻ một nắng : 200k/ kg
5. Cá đù nguyên con m ột nắng : 180k/kg
6. Cá thu m ột nắng : 280k/kg

B- THỦY H ẢI SẢN TƯƠI SỐNG :
1. Cá d ứa : 250k/kg
2. Cá tầm : 250k/ kg, con từ 1kg5 đến 2kg

C- HÀ NG CHẾ BIẾN CẤP ĐÔNG:
1. C hả cá thác lác suối : 350k/ kg (tạm hết). Chả cá nàng h ai : 280k/kg
2. Chả cá thác l ác nguyên con rút xương : 260k/ kg, 3-4con
3. Cá thác lác t ẩm gia vị rút xương : 230k/ kg, 4 con (tạm hết)
4. Chả c ốm Hà Nội : 220k/kg
5. Dồi s ụn Hà Nội : 220k/kg
6. Chả sư ờn sụn Hà Nội : 250k/kg
7. C hả ram tôm đất Bình Định lo ại 1 : 220k/kg, size trung : 190k/kg
8.
Chả chìa Hạ Lũng : 380k/ kg
9. Chả cua Huế : 250k/kg

D-
GIA VỊ BẾP :
1. Đườ ng phèn kết tinh mật mía : 180k/kg
2.
Đường cát kết tinh mật m ía : 80k/kg
3. Đường phên mật m ía : 60k/kg
4. Đường phèn vàng, khô ng tẩy : 45k/kg
5. Đường thau (m ía thô) : 30k/kg
6. Đường thốt n ốt nguyên chất : 90k/kg
7. Mật m ía : 80k/lít
8. Mạch nha nếp : 40k/l on 400gr
9. Mật ong hoa cà p : 180k/l

E- HÀNG KHÔ :
1. P hở sắn Quảng Nam : 85k/kg
2. Mi ến d**g Phia Đén : 130k/kg
3. Hủ ti ếu Sa Đéc : 45k/kg
4. Nấm hươ ng khô : 350k/kg
5. Vỏ ram Hà Tĩ nh : 45k/tệp ~ 100 miếng
6. H ạt bí rang củi : 160k/kg
7. Lo ng nhãn Hương Chi loại 1 : 280k/kg
8.
Gạo lứt tím : 100k/2kg

F- CH ĂM SÓC SỨC KHỎE :
1. Bồ h òn tách hạt : 120k/kg
2. Bồ h òn bột : 150k/kg
3. Dầu gội + d ầu xả bồ kết : 130k/cặp
4. T đàn hương : 320k/lon 100gr

G- HÀ NG ORDER :
1. Cà phê T ín Thác phối (moka, robusta) :190k/kg
2. Cha nh muối chua ngọt Trúc Lâm : 130k/ 1kg
3. Bánh mì hoa c úc : 100k/ổ
4. Hạt đác tư ơi : 60k - 70k/kg, tùy size
5.
Gà nướng mắc khén : 230k/ kg, con từ 1k5

Gửi từ quận 3
P ship theo ahamove

17/05/2020

Cập nhật ngày 17/5

A- THỦY H ẢI SẢN KHÔ, MỘT NẮNG :
1. M ực một nắng 3-4c : 430k/kg
2. Cá d ứa thiên nhiên một nắng, con từ 1k g2 đến 2kg : 410k/kg
3. Cá d ứa một nắng, 2 con 1kg : 350k/kg
4.
Cá đù xẻ một nắng : 200k/ kg
5. Cá đù nguyên con m ột nắng : 180k/kg
6. Cá thu m ột nắng : 280k/kg

B- THỦY H ẢI SẢN TƯƠI SỐNG :
1. Cá d ứa : 250k/kg
2. Cá tầm : 240k/ kg, con từ 1kg5 đến 2kg

C- HÀ NG CHẾ BIẾN CẤP ĐÔNG:
1. C hả cá thác lác suối : 350k/ kg (tạm hết)
2. Chả cá thác l ác nguyên con rút xương : 260k/ kg, 3-4con (tạm hết)
3. Cá thác l ác tẩm gia vị rút xương : 230k/ kg, 4 con (tạm hết)
4. Chả c ốm Hà Nội : 220k/kg
5. Dồi s ụn Hà Nội : 220k/kg
6. Chả sư ờn sụn Hà Nội : 250k/kg
7. C hả ram tôm đất Bình Định lo ại 1 : 220k/kg
8. Chả chìa Hạ Lũ ng : 380k/kg (tạm hết)

D- GIA VỊ B ẾP :
1. Đường phèn kết ti nh mật mía : 180k/kg
2. Đường c át kết tinh mật mía : 80k/kg
3.
Đường phên mật mía : 60k/kg
4.
Đường phèn vàng, không tẩy : 45k/kg
5.
Đường thau (mía thô) : 28k/kg
6.
Đường thốt nốt nguyên chất : 90k/kg
7.
Mật mía : 70k/lít
8. Mạch n ha nếp : 40k/lon 400gr
9. Mật o ng hoa cà phê : 180k/lít

E- HÀ NG KHÔ :
1. Phở sắn Quảng N am : 85k/kg
2. Miến d**g Phia Đ én : 130k/kg
3. Hủ tiếu Sa Đ éc : 45k/kg
4. Nấm hương khô : 350k/kg
5.
Vỏ ram Hà Tĩnh : 45k/t ệp ~ 100 miếng
6. Hạt bí ra ng củi : 150k/kg

F- CHĂM SÓC S ỨC KHỎE :
1. Bồ hòn tá ch hạt : 120k/kg
2. Bồ hòn b ột : 150k/kg
3. Dầu gội + d ầu xả bồ kết : 130k/cặp
4. T đàn hương : 320k/lon 100gr

G- HÀ NG ORDER :
1. Cà phê T ín Thác phối (moka, robusta) :190k/kg
2. Cha nh muối chua ngọt Trúc Lâm : 130k/ 1kg
3. Bánh mì hoa c úc : 100k/ổ
4. Hạt đác tư ơi : 60k - 70k/kg, tùy size

Phí ship theo ahamove.
☘ Từ qu ận 3, Sài Gòn

Videos (show all)

Nấu gì vại 😁😁😁Ai đoán đú ng Nàng gửi tặng 1 phần.
Sắp ra mắt sản phẩm m ới đây ạ. 🍀chả ram tôm đ ất giòn tan,🍀chả cốm béo ngọt,🍀chả cá ng ọt dai🍀bề bề ngon ngọt (tôm tích...

Products

- Thực phẩm không hóa ch ất, phụ gia
- Các loại gia vị t ốt cho sức khỏe
- Các sản ph ẩm hóa phẩm thiên nhiên
- Các lo ại dầu, tinh dầu thiên nhiên
- Nhi ên liệu thắp sáng, nấu bếp

Telephone

Website

Address


144 Huỳnh Văn Bánh, Phường 12, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City

Other Specialist Food Shops in Ho Chi Minh City (show all)
Bé Chanh tạp hóa Bé Chanh tạp hóa
Ho Chi Minh City, 70000

🍋Chuyên cung cấp sỉ lẻ sữa,socola bánh kẹo ..nuớc ngọt nhập Mỹ, Úc, Hàn 🤍

Tạp Hóa Mẹ Bắp Tạp Hóa Mẹ Bắp
Ho Chi Minh City

Tiệm tạp hóa DORIS Tiệm tạp hóa DORIS
Ho Chi Minh City

Order album & goods oficial/fansite của Cpop/Kpop Nhận tìm deal nhượng Trung - Hàn Nhận mua hàng đại ngôn, tạp chí,... nhằm tăng doanh thu idols.

Trà sữa Sayakafarm _ Phạm Ngũ Lão_Q1 Trà sữa Sayakafarm _ Phạm Ngũ Lão_Q1
175/16 Đường Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

Set Trà Sữa xịn xò chỉ 5k/ly

Chuyên sỉ lẻ các loại Nem Chua Chả Lụa Ớt Xiêm Xanh Nha Trang 079 Chuyên sỉ lẻ các loại Nem Chua Chả Lụa Ớt Xiêm Xanh Nha Trang 079
Ho Chi Minh City, 70000

Sỉ lẻ nem chả giá tốt

Trái Cây Tươi Cô Điệu Trái Cây Tươi Cô Điệu
Ho Chi Minh City

Bán hàng bằng cái tâm <3

Bán sỉ hạt điều rang muối - Hạt điều Dihona Bán sỉ hạt điều rang muối - Hạt điều Dihona
59, 3/2, Quận 10, HCM
Ho Chi Minh City, 700000

Dihona với nhiều năm kinh nghiệm chuyên hạt điều rang muối ngon, hạt điều cồ Cam, hạt điều rang muối Bình Phước chính gốc giá tốt (bao gồm loại A cồ, loại 1 và loại 2).

Aquavat_A quà vặt Aquavat_A quà vặt
145 Đường B Trưng Trắc, KP7, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức
Ho Chi Minh City

Chuyên các món ăn vặt nhà làm, ngon-bổ-rẽ và không tăng cân, thích hợp cho giới văn phòng

Tiệm nghìn lẻ một đêm Tiệm nghìn lẻ một đêm
Ho Chi Minh City, 70000

Ở đây có bán album Kpop nèeeee

Shop MỢ MƯỜI MỘT - Ngon mới bán Shop MỢ MƯỜI MỘT - Ngon mới bán
159/92 Trần Văn Đang, Quận 3
Ho Chi Minh City

Bếp Vườn Quê - Lợn Tộc Mẹt 5 Món Bếp Vườn Quê - Lợn Tộc Mẹt 5 Món
38 đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 700000

Bếp Vườn Quê cung cấp các món ngon đặc sản Việt Nam như lợn mẹt Tây Bắc, Cá chép kho riềng, Xôi xéo...Công thức gia truyền, chế biến bởi anh bếp trưởng nhiều kinh nghiệm.

Tạp Hoá Cô Út Fun Fruit World Tạp Hoá Cô Út Fun Fruit World
Đường Nguyễn Đức Cảnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ho Chi Minh City

TẠP HOÁ CÔ ÚT MANG NHỮNG GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT CẢ HƯƠNG VỊ ĐẶC BIỆT ĐẾN GIA ĐÌNH BẠN!!! KHÔNG GIAN THƯ GIÃN KẾT NỐI GIA ĐÌNH BẠN!!!...