Tiệm cô Ri

Tiệm cô Ri

Comments

❌❌❌HOT HOT HOT❌❌❌

🧧🧧🧧𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐔̛𝐔 Đ𝐀̃𝐈 𝐓𝐀̣𝐈 𝐑𝐈’𝐒 𝐂𝐎𝐑𝐍𝐄𝐑 🧧🧧🧧

💥💥💥 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐂𝐎́ 𝟏-𝟎-𝟐
#𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐂𝐀́𝐂 𝐋𝐎𝐀̣𝐈 𝐇𝐀̉𝐈 𝐒𝐀̉𝐍 𝐆𝐈𝐀́ 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐒𝐎̂́𝐂 💥💥💥

🐠 CÁ LẠC LÀM SẠCH
🦑MỰC TRỨNG
🦞MỰC ỐNG LỚN
🐙 CÁ ĐÙ làm sạch
🐡 CÁ HƯỜNG làm sạch
🐠 TÔM THẺ NÕN
🐳 CÁ ĐÙ XẺ 1 NẮNG
🎣 CÁ BỚP CẮT KHOANH
🍤 CÁ DỨA NUÔI 1 NẮNG
🐋 TÔM KHÔ NHÀ LÀM BIG SIZE
🍤 TÔM TÍT

📮 Inbox ngay 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊: 51C Phan Tây Hồ, P7, Phú Nhuận.
🛎 Hotline ship 24/7: 0792992008

🪴 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊 thương mời ♥️
❌❌❌HOT HOT HOT❌❌❌

🧧🧧🧧𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐔̛𝐔 Đ𝐀̃𝐈 𝐓𝐀̣𝐈 𝐑𝐈’𝐒 𝐂𝐎𝐑𝐍𝐄𝐑 🧧🧧🧧

💥💥💥 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐂𝐎́ 𝟏-𝟎-𝟐
#𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐂𝐀́𝐂 𝐋𝐎𝐀̣𝐈 𝐇𝐀̉𝐈 𝐒𝐀̉𝐍 𝐆𝐈𝐀́ 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐒𝐎̂́𝐂 💥💥💥

🐠 CÁ LẠC LÀM SẠCH
🦑MỰC TRỨNG
🦞MỰC ỐNG LỚN
🐙 CÁ ĐÙ làm sạch
🐡 CÁ HƯỜNG làm sạch
🐠 TÔM THẺ NÕN
🐳 CÁ ĐÙ XẺ 1 NẮNG
🎣 CÁ BỚP CẮT KHOANH
🍤 CÁ DỨA NUÔI 1 NẮNG
🐋 TÔM KHÔ NHÀ LÀM BIG SIZE
🍤 TÔM TÍT

📮 Inbox ngay 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊: 51C Phan Tây Hồ, P7, Phú Nhuận.
🛎 Hotline ship 24/7: 0792992008

🪴 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊 thương mời ♥️
❌❌❌HOT HOT HOT❌❌❌

🧧🧧🧧𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐔̛𝐔 Đ𝐀̃𝐈 𝐓𝐀̣𝐈 𝐑𝐈’𝐒 𝐂𝐎𝐑𝐍𝐄𝐑 🧧🧧🧧

💥💥💥 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐂𝐎́ 𝟏-𝟎-𝟐
#𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐂𝐀́𝐂 𝐋𝐎𝐀̣𝐈 𝐇𝐀̉𝐈 𝐒𝐀̉𝐍 𝐆𝐈𝐀́ 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐒𝐎̂́𝐂 💥💥💥

🐠 CÁ LẠC LÀM SẠCH
🦑MỰC TRỨNG
🦞MỰC ỐNG LỚN
🐙 CÁ ĐÙ làm sạch
🐡 CÁ HƯỜNG làm sạch
🐠 TÔM THẺ NÕN
🐳 CÁ ĐÙ XẺ 1 NẮNG
🎣 CÁ BỚP CẮT KHOANH
🍤 CÁ DỨA NUÔI 1 NẮNG
🐋 TÔM KHÔ NHÀ LÀM BIG SIZE
🍤 TÔM TÍT

📮 Inbox ngay 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊: 51C Phan Tây Hồ, P7, Phú Nhuận.
🛎 Hotline ship 24/7: 0792992008

🪴 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊 thương mời ♥️
❌❌❌HOT HOT HOT❌❌❌

🧧🧧🧧𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐔̛𝐔 Đ𝐀̃𝐈 𝐓𝐀̣𝐈 𝐑𝐈’𝐒 𝐂𝐎𝐑𝐍𝐄𝐑 🧧🧧🧧

💥💥💥 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐂𝐎́ 𝟏-𝟎-𝟐
#𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐂𝐀́𝐂 𝐋𝐎𝐀̣𝐈 𝐇𝐀̉𝐈 𝐒𝐀̉𝐍 𝐆𝐈𝐀́ 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐒𝐎̂́𝐂 💥💥💥

🐠 CÁ LẠC LÀM SẠCH
🦑MỰC TRỨNG
🦞MỰC ỐNG LỚN
🐙 CÁ ĐÙ làm sạch
🐡 CÁ HƯỜNG làm sạch
🐠 TÔM THẺ NÕN
🐳 CÁ ĐÙ XẺ 1 NẮNG
🎣 CÁ BỚP CẮT KHOANH
🍤 CÁ DỨA NUÔI 1 NẮNG
🐋 TÔM KHÔ NHÀ LÀM BIG SIZE
🍤 TÔM TÍT

📮 Inbox ngay 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊: 51C Phan Tây Hồ, P7, Phú Nhuận.
🛎 Hotline ship 24/7: 0792992008

🪴 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊 thương mời ♥️
❌❌❌HOT HOT HOT❌❌❌

🧧🧧🧧𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐔̛𝐔 Đ𝐀̃𝐈 𝐓𝐀̣𝐈 𝐑𝐈’𝐒 𝐂𝐎𝐑𝐍𝐄𝐑 🧧🧧🧧

💥💥💥 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐂𝐎́ 𝟏-𝟎-𝟐
#𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐂𝐀́𝐂 𝐋𝐎𝐀̣𝐈 𝐇𝐀̉𝐈 𝐒𝐀̉𝐍 𝐆𝐈𝐀́ 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐒𝐎̂́𝐂 💥💥💥

🐠 CÁ LẠC LÀM SẠCH
🦑MỰC TRỨNG
🦞MỰC ỐNG LỚN
🐙 CÁ ĐÙ làm sạch
🐡 CÁ HƯỜNG làm sạch
🐠 TÔM THẺ NÕN
🐳 CÁ ĐÙ XẺ 1 NẮNG
🎣 CÁ BỚP CẮT KHOANH
🍤 CÁ DỨA NUÔI 1 NẮNG
🐋 TÔM KHÔ NHÀ LÀM BIG SIZE
🍤 TÔM TÍT

📮 Inbox ngay 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊: 51C Phan Tây Hồ, P7, Phú Nhuận.
🛎 Hotline ship 24/7: 0792992008

🪴 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊 thương mời ♥️
❌❌❌HOT HOT HOT❌❌❌

🧧🧧🧧𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐔̛𝐔 Đ𝐀̃𝐈 𝐓𝐀̣𝐈 𝐑𝐈’𝐒 𝐂𝐎𝐑𝐍𝐄𝐑 🧧🧧🧧

💥💥💥 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐂𝐎́ 𝟏-𝟎-𝟐
#𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐂𝐀́𝐂 𝐋𝐎𝐀̣𝐈 𝐇𝐀̉𝐈 𝐒𝐀̉𝐍 𝐆𝐈𝐀́ 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐒𝐎̂́𝐂 💥💥💥

🐠 CÁ LẠC LÀM SẠCH
🦑MỰC TRỨNG
🦞MỰC ỐNG LỚN
🐙 CÁ ĐÙ làm sạch
🐡 CÁ HƯỜNG làm sạch
🐠 TÔM THẺ NÕN
🐳 CÁ ĐÙ XẺ 1 NẮNG
🎣 CÁ BỚP CẮT KHOANH
🍤 CÁ DỨA NUÔI 1 NẮNG
🐋 TÔM KHÔ NHÀ LÀM BIG SIZE
🍤 TÔM TÍT

📮 Inbox ngay 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊: 51C Phan Tây Hồ, P7, Phú Nhuận.
🛎 Hotline ship 24/7: 0792992008

🪴 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊 thương mời ♥️
❌❌❌HOT HOT HOT❌❌❌

🧧🧧🧧𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐔̛𝐔 Đ𝐀̃𝐈 𝐓𝐀̣𝐈 𝐑𝐈’𝐒 𝐂𝐎𝐑𝐍𝐄𝐑 🧧🧧🧧

💥💥💥 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐂𝐎́ 𝟏-𝟎-𝟐
#𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐂𝐀́𝐂 𝐋𝐎𝐀̣𝐈 𝐇𝐀̉𝐈 𝐒𝐀̉𝐍 𝐆𝐈𝐀́ 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐒𝐎̂́𝐂 💥💥💥

🐠 CÁ LẠC LÀM SẠCH
🦑MỰC TRỨNG
🦞MỰC ỐNG LỚN
🐙 CÁ ĐÙ làm sạch
🐡 CÁ HƯỜNG làm sạch
🐠 TÔM THẺ NÕN
🐳 CÁ ĐÙ XẺ 1 NẮNG
🎣 CÁ BỚP CẮT KHOANH
🍤 CÁ DỨA NUÔI 1 NẮNG
🐋 TÔM KHÔ NHÀ LÀM BIG SIZE
🍤 TÔM TÍT

📮 Inbox ngay 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊: 51C Phan Tây Hồ, P7, Phú Nhuận.
🛎 Hotline ship 24/7: 0792992008

🪴 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊 thương mời ♥️
❌❌❌HOT HOT HOT❌❌❌

🧧🧧🧧𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐔̛𝐔 Đ𝐀̃𝐈 𝐓𝐀̣𝐈 𝐑𝐈’𝐒 𝐂𝐎𝐑𝐍𝐄𝐑 🧧🧧🧧

💥💥💥 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐂𝐎́ 𝟏-𝟎-𝟐
#𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐂𝐀́𝐂 𝐋𝐎𝐀̣𝐈 𝐇𝐀̉𝐈 𝐒𝐀̉𝐍 𝐆𝐈𝐀́ 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐒𝐎̂́𝐂 💥💥💥

🐠 CÁ LẠC LÀM SẠCH
🦑MỰC TRỨNG
🦞MỰC ỐNG LỚN
🐙 CÁ ĐÙ làm sạch
🐡 CÁ HƯỜNG làm sạch
🐠 TÔM THẺ NÕN
🐳 CÁ ĐÙ XẺ 1 NẮNG
🎣 CÁ BỚP CẮT KHOANH
🍤 CÁ DỨA NUÔI 1 NẮNG
🐋 TÔM KHÔ NHÀ LÀM BIG SIZE
🍤 TÔM TÍT

📮 Inbox ngay 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊: 51C Phan Tây Hồ, P7, Phú Nhuận.
🛎 Hotline ship 24/7: 0792992008

🪴 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊 thương mời ♥️
Dễ thương 🥰
❌❌❌HOT HOT HOT❌❌❌

🧧🧧🧧𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐔̛𝐔 Đ𝐀̃𝐈 𝐓𝐀̣𝐈 𝐑𝐈’𝐒 𝐂𝐎𝐑𝐍𝐄𝐑 🧧🧧🧧

💥💥💥 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐂𝐎́ 𝟏-𝟎-𝟐
#𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐂𝐀́𝐂 𝐋𝐎𝐀̣𝐈 𝐇𝐀̉𝐈 𝐒𝐀̉𝐍 𝐆𝐈𝐀́ 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐒𝐎̂́𝐂 💥💥💥

🐠 CÁ LẠC LÀM SẠCH
🦑MỰC TRỨNG
🦞MỰC ỐNG LỚN
🐙 CÁ ĐÙ làm sạch
🐡 CÁ HƯỜNG làm sạch
🐠 TÔM THẺ NÕN
🐳 CÁ ĐÙ XẺ 1 NẮNG
🎣 CÁ BỚP CẮT KHOANH
🍤 CÁ DỨA NUÔI 1 NẮNG
🐋 TÔM KHÔ NHÀ LÀM BIG SIZE
🍤 TÔM TÍT

📮 Inbox ngay 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊: 51C Phan Tây Hồ, P7, Phú Nhuận.
🛎 Hotline ship 24/7: 0792992008

🪴 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊 thương mời ♥️
❌❌❌HOT HOT HOT❌❌❌

🧧🧧🧧𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐔̛𝐔 Đ𝐀̃𝐈 𝐓𝐀̣𝐈 𝐑𝐈’𝐒 𝐂𝐎𝐑𝐍𝐄𝐑 🧧🧧🧧

💥💥💥 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐂𝐎́ 𝟏-𝟎-𝟐
#𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐂𝐀́𝐂 𝐋𝐎𝐀̣𝐈 𝐇𝐀̉𝐈 𝐒𝐀̉𝐍 𝐆𝐈𝐀́ 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐒𝐎̂́𝐂 💥💥💥

🐠 CÁ LẠC LÀM SẠCH
🦑MỰC TRỨNG
🦞MỰC ỐNG LỚN
🐙 CÁ ĐÙ làm sạch
🐡 CÁ HƯỜNG làm sạch
🐠 TÔM THẺ NÕN
🐳 CÁ ĐÙ XẺ 1 NẮNG
🎣 CÁ BỚP CẮT KHOANH
🍤 CÁ DỨA NUÔI 1 NẮNG
🐋 TÔM KHÔ NHÀ LÀM BIG SIZE
🍤 TÔM TÍT

📮 Inbox ngay 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊: 51C Phan Tây Hồ, P7, Phú Nhuận.
🛎 Hotline ship 24/7: 0792992008

🪴 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊 thương mời ♥️
❌❌❌HOT HOT HOT❌❌❌

🧧🧧🧧𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐔̛𝐔 Đ𝐀̃𝐈 𝐓𝐀̣𝐈 𝐑𝐈’𝐒 𝐂𝐎𝐑𝐍𝐄𝐑 🧧🧧🧧

💥💥💥 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐂𝐎́ 𝟏-𝟎-𝟐
#𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐂𝐀́𝐂 𝐋𝐎𝐀̣𝐈 𝐇𝐀̉𝐈 𝐒𝐀̉𝐍 𝐆𝐈𝐀́ 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐒𝐎̂́𝐂 💥💥💥

🐠 CÁ LẠC LÀM SẠCH
🦑MỰC TRỨNG
🦞MỰC ỐNG LỚN
🐙 CÁ ĐÙ làm sạch
🐡 CÁ HƯỜNG làm sạch
🐠 TÔM THẺ NÕN
🐳 CÁ ĐÙ XẺ 1 NẮNG
🎣 CÁ BỚP CẮT KHOANH
🍤 CÁ DỨA NUÔI 1 NẮNG
🐋 TÔM KHÔ NHÀ LÀM BIG SIZE
🍤 TÔM TÍT

📮 Inbox ngay 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊: 51C Phan Tây Hồ, P7, Phú Nhuận.
🛎 Hotline ship 24/7: 0792992008

🪴 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊 thương mời ♥️

Chuyên phân phối sỉ - lẻ đặc sản vùng miền
CHẢ ỚT XIÊM XANH NHA TRANG TẠI TP.HCM

Operating as usual

15/03/2022

❌❌❌HOT HOT HOT❌❌❌

🧧🧧🧧𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐔̛𝐔 Đ𝐀̃𝐈 𝐓𝐀̣𝐈 𝐑𝐈’𝐒 𝐂𝐎𝐑𝐍𝐄𝐑 🧧🧧🧧

💥💥💥 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐂𝐎́ 𝟏-𝟎-𝟐
#𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐂𝐀́𝐂 𝐋𝐎𝐀̣𝐈 𝐇𝐀̉𝐈 𝐒𝐀̉𝐍 𝐆𝐈𝐀́ 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐒𝐎̂́𝐂 💥💥💥

🐠 CÁ LẠC LÀM SẠCH
🦑MỰC TRỨNG
🦞MỰC ỐNG LỚN
🐙 CÁ ĐÙ làm sạch
🐡 CÁ HƯỜNG làm sạch
🐠 TÔM THẺ NÕN
🐳 CÁ ĐÙ XẺ 1 NẮNG
🎣 CÁ BỚP CẮT KHOANH
🍤 CÁ DỨA NUÔI 1 NẮNG
🐋 TÔM KHÔ NHÀ LÀM BIG SIZE
🍤 TÔM TÍT

📮 Inbox ngay 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊: 51C Phan Tây Hồ, P7, Phú Nhuận.
🛎 Hotline ship 24/7: 0792992008

🪴 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊 thương mời ♥️

15/03/2022

❌❌❌HOT HOT HOT❌❌❌

🧧🧧🧧𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐔̛𝐔 Đ𝐀̃𝐈 𝐓𝐀̣𝐈 𝐑𝐈’𝐒 𝐂𝐎𝐑𝐍𝐄𝐑 🧧🧧🧧

💥💥💥 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐂𝐎́ 𝟏-𝟎-𝟐
#𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐂𝐀́𝐂 𝐋𝐎𝐀̣𝐈 𝐇𝐀̉𝐈 𝐒𝐀̉𝐍 𝐆𝐈𝐀́ 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐒𝐎̂́𝐂 💥💥💥

🐠 CÁ LẠC LÀM SẠCH
🦑MỰC TRỨNG
🦞MỰC ỐNG LỚN
🐙 CÁ ĐÙ làm sạch
🐡 CÁ HƯỜNG làm sạch
🐠 TÔM THẺ NÕN
🐳 CÁ ĐÙ XẺ 1 NẮNG
🎣 CÁ BỚP CẮT KHOANH
🍤 CÁ DỨA NUÔI 1 NẮNG
🐋 TÔM KHÔ NHÀ LÀM BIG SIZE
🍤 TÔM TÍT

📮 Inbox ngay 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊: 51C Phan Tây Hồ, P7, Phú Nhuận.
🛎 Hotline ship 24/7: 0792992008

🪴 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊 thương mời ♥️

15/03/2022

❌❌❌HOT HOT HOT❌❌❌

🧧🧧🧧𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐔̛𝐔 Đ𝐀̃𝐈 𝐓𝐀̣𝐈 𝐑𝐈’𝐒 𝐂𝐎𝐑𝐍𝐄𝐑 🧧🧧🧧

💥💥💥 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐂𝐎́ 𝟏-𝟎-𝟐
#𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐂𝐀́𝐂 𝐋𝐎𝐀̣𝐈 𝐇𝐀̉𝐈 𝐒𝐀̉𝐍 𝐆𝐈𝐀́ 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐒𝐎̂́𝐂 💥💥💥

🐠 CÁ LẠC LÀM SẠCH
🦑MỰC TRỨNG
🦞MỰC ỐNG LỚN
🐙 CÁ ĐÙ làm sạch
🐡 CÁ HƯỜNG làm sạch
🐠 TÔM THẺ NÕN
🐳 CÁ ĐÙ XẺ 1 NẮNG
🎣 CÁ BỚP CẮT KHOANH
🍤 CÁ DỨA NUÔI 1 NẮNG
🐋 TÔM KHÔ NHÀ LÀM BIG SIZE
🍤 TÔM TÍT

📮 Inbox ngay 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊: 51C Phan Tây Hồ, P7, Phú Nhuận.
🛎 Hotline ship 24/7: 0792992008

🪴 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊 thương mời ♥️

15/03/2022

❌❌❌HOT HOT HOT❌❌❌

🧧🧧🧧𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐔̛𝐔 Đ𝐀̃𝐈 𝐓𝐀̣𝐈 𝐑𝐈’𝐒 𝐂𝐎𝐑𝐍𝐄𝐑 🧧🧧🧧

💥💥💥 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐂𝐎́ 𝟏-𝟎-𝟐
#𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐂𝐀́𝐂 𝐋𝐎𝐀̣𝐈 𝐇𝐀̉𝐈 𝐒𝐀̉𝐍 𝐆𝐈𝐀́ 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐒𝐎̂́𝐂 💥💥💥

🐠 CÁ LẠC LÀM SẠCH
🦑MỰC TRỨNG
🦞MỰC ỐNG LỚN
🐙 CÁ ĐÙ làm sạch
🐡 CÁ HƯỜNG làm sạch
🐠 TÔM THẺ NÕN
🐳 CÁ ĐÙ XẺ 1 NẮNG
🎣 CÁ BỚP CẮT KHOANH
🍤 CÁ DỨA NUÔI 1 NẮNG
🐋 TÔM KHÔ NHÀ LÀM BIG SIZE
🍤 TÔM TÍT

📮 Inbox ngay 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊: 51C Phan Tây Hồ, P7, Phú Nhuận.
🛎 Hotline ship 24/7: 0792992008

🪴 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊 thương mời ♥️

15/03/2022

❌❌❌HOT HOT HOT❌❌❌

🧧🧧🧧𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐔̛𝐔 Đ𝐀̃𝐈 𝐓𝐀̣𝐈 𝐑𝐈’𝐒 𝐂𝐎𝐑𝐍𝐄𝐑 🧧🧧🧧

💥💥💥 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐂𝐎́ 𝟏-𝟎-𝟐
#𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐂𝐀́𝐂 𝐋𝐎𝐀̣𝐈 𝐇𝐀̉𝐈 𝐒𝐀̉𝐍 𝐆𝐈𝐀́ 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐒𝐎̂́𝐂 💥💥💥

🐠 CÁ LẠC LÀM SẠCH
🦑MỰC TRỨNG
🦞MỰC ỐNG LỚN
🐙 CÁ ĐÙ làm sạch
🐡 CÁ HƯỜNG làm sạch
🐠 TÔM THẺ NÕN
🐳 CÁ ĐÙ XẺ 1 NẮNG
🎣 CÁ BỚP CẮT KHOANH
🍤 CÁ DỨA NUÔI 1 NẮNG
🐋 TÔM KHÔ NHÀ LÀM BIG SIZE
🍤 TÔM TÍT

📮 Inbox ngay 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊: 51C Phan Tây Hồ, P7, Phú Nhuận.
🛎 Hotline ship 24/7: 0792992008

🪴 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊 thương mời ♥️

15/03/2022

❌❌❌HOT HOT HOT❌❌❌

🧧🧧🧧𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐔̛𝐔 Đ𝐀̃𝐈 𝐓𝐀̣𝐈 𝐑𝐈’𝐒 𝐂𝐎𝐑𝐍𝐄𝐑 🧧🧧🧧

💥💥💥 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐂𝐎́ 𝟏-𝟎-𝟐
#𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐂𝐀́𝐂 𝐋𝐎𝐀̣𝐈 𝐇𝐀̉𝐈 𝐒𝐀̉𝐍 𝐆𝐈𝐀́ 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐒𝐎̂́𝐂 💥💥💥

🐠 CÁ LẠC LÀM SẠCH
🦑MỰC TRỨNG
🦞MỰC ỐNG LỚN
🐙 CÁ ĐÙ làm sạch
🐡 CÁ HƯỜNG làm sạch
🐠 TÔM THẺ NÕN
🐳 CÁ ĐÙ XẺ 1 NẮNG
🎣 CÁ BỚP CẮT KHOANH
🍤 CÁ DỨA NUÔI 1 NẮNG
🐋 TÔM KHÔ NHÀ LÀM BIG SIZE
🍤 TÔM TÍT

📮 Inbox ngay 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊: 51C Phan Tây Hồ, P7, Phú Nhuận.
🛎 Hotline ship 24/7: 0792992008

🪴 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊 thương mời ♥️

15/03/2022

❌❌❌HOT HOT HOT❌❌❌

🧧🧧🧧𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐔̛𝐔 Đ𝐀̃𝐈 𝐓𝐀̣𝐈 𝐑𝐈’𝐒 𝐂𝐎𝐑𝐍𝐄𝐑 🧧🧧🧧

💥💥💥 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐂𝐎́ 𝟏-𝟎-𝟐
#𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐂𝐀́𝐂 𝐋𝐎𝐀̣𝐈 𝐇𝐀̉𝐈 𝐒𝐀̉𝐍 𝐆𝐈𝐀́ 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐒𝐎̂́𝐂 💥💥💥

🐠 CÁ LẠC LÀM SẠCH
🦑MỰC TRỨNG
🦞MỰC ỐNG LỚN
🐙 CÁ ĐÙ làm sạch
🐡 CÁ HƯỜNG làm sạch
🐠 TÔM THẺ NÕN
🐳 CÁ ĐÙ XẺ 1 NẮNG
🎣 CÁ BỚP CẮT KHOANH
🍤 CÁ DỨA NUÔI 1 NẮNG
🐋 TÔM KHÔ NHÀ LÀM BIG SIZE
🍤 TÔM TÍT

📮 Inbox ngay 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊: 51C Phan Tây Hồ, P7, Phú Nhuận.
🛎 Hotline ship 24/7: 0792992008

🪴 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊 thương mời ♥️

15/03/2022

❌❌❌HOT HOT HOT❌❌❌

🧧🧧🧧𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐔̛𝐔 Đ𝐀̃𝐈 𝐓𝐀̣𝐈 𝐑𝐈’𝐒 𝐂𝐎𝐑𝐍𝐄𝐑 🧧🧧🧧

💥💥💥 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐂𝐎́ 𝟏-𝟎-𝟐
#𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐂𝐀́𝐂 𝐋𝐎𝐀̣𝐈 𝐇𝐀̉𝐈 𝐒𝐀̉𝐍 𝐆𝐈𝐀́ 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐒𝐎̂́𝐂 💥💥💥

🐠 CÁ LẠC LÀM SẠCH
🦑MỰC TRỨNG
🦞MỰC ỐNG LỚN
🐙 CÁ ĐÙ làm sạch
🐡 CÁ HƯỜNG làm sạch
🐠 TÔM THẺ NÕN
🐳 CÁ ĐÙ XẺ 1 NẮNG
🎣 CÁ BỚP CẮT KHOANH
🍤 CÁ DỨA NUÔI 1 NẮNG
🐋 TÔM KHÔ NHÀ LÀM BIG SIZE
🍤 TÔM TÍT

📮 Inbox ngay 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊: 51C Phan Tây Hồ, P7, Phú Nhuận.
🛎 Hotline ship 24/7: 0792992008

🪴 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊 thương mời ♥️

15/03/2022

❌❌❌HOT HOT HOT❌❌❌

🧧🧧🧧𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐔̛𝐔 Đ𝐀̃𝐈 𝐓𝐀̣𝐈 𝐑𝐈’𝐒 𝐂𝐎𝐑𝐍𝐄𝐑 🧧🧧🧧

💥💥💥 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐂𝐎́ 𝟏-𝟎-𝟐
#𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐂𝐀́𝐂 𝐋𝐎𝐀̣𝐈 𝐇𝐀̉𝐈 𝐒𝐀̉𝐍 𝐆𝐈𝐀́ 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐒𝐎̂́𝐂 💥💥💥

🐠 CÁ LẠC LÀM SẠCH
🦑MỰC TRỨNG
🦞MỰC ỐNG LỚN
🐙 CÁ ĐÙ làm sạch
🐡 CÁ HƯỜNG làm sạch
🐠 TÔM THẺ NÕN
🐳 CÁ ĐÙ XẺ 1 NẮNG
🎣 CÁ BỚP CẮT KHOANH
🍤 CÁ DỨA NUÔI 1 NẮNG
🐋 TÔM KHÔ NHÀ LÀM BIG SIZE
🍤 TÔM TÍT

📮 Inbox ngay 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊: 51C Phan Tây Hồ, P7, Phú Nhuận.
🛎 Hotline ship 24/7: 0792992008

🪴 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊 thương mời ♥️

15/03/2022

❌❌❌HOT HOT HOT❌❌❌

🧧🧧🧧𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐔̛𝐔 Đ𝐀̃𝐈 𝐓𝐀̣𝐈 𝐑𝐈’𝐒 𝐂𝐎𝐑𝐍𝐄𝐑 🧧🧧🧧

💥💥💥 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐂𝐎́ 𝟏-𝟎-𝟐
#𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐂𝐀́𝐂 𝐋𝐎𝐀̣𝐈 𝐇𝐀̉𝐈 𝐒𝐀̉𝐍 𝐆𝐈𝐀́ 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐒𝐎̂́𝐂 💥💥💥

🐠 CÁ LẠC LÀM SẠCH
🦑MỰC TRỨNG
🦞MỰC ỐNG LỚN
🐙 CÁ ĐÙ làm sạch
🐡 CÁ HƯỜNG làm sạch
🐠 TÔM THẺ NÕN
🐳 CÁ ĐÙ XẺ 1 NẮNG
🎣 CÁ BỚP CẮT KHOANH
🍤 CÁ DỨA NUÔI 1 NẮNG
🐋 TÔM KHÔ NHÀ LÀM BIG SIZE
🍤 TÔM TÍT

📮 Inbox ngay 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊: 51C Phan Tây Hồ, P7, Phú Nhuận.
🛎 Hotline ship 24/7: 0792992008

🪴 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊 thương mời ♥️

15/03/2022

❌❌❌HOT HOT HOT❌❌❌

🧧🧧🧧𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐔̛𝐔 Đ𝐀̃𝐈 𝐓𝐀̣𝐈 𝐑𝐈’𝐒 𝐂𝐎𝐑𝐍𝐄𝐑 🧧🧧🧧

💥💥💥 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐂𝐎́ 𝟏-𝟎-𝟐
#𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐂𝐀́𝐂 𝐋𝐎𝐀̣𝐈 𝐇𝐀̉𝐈 𝐒𝐀̉𝐍 𝐆𝐈𝐀́ 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐒𝐎̂́𝐂 💥💥💥

🐠 CÁ LẠC LÀM SẠCH
🦑MỰC TRỨNG
🦞MỰC ỐNG LỚN
🐙 CÁ ĐÙ làm sạch
🐡 CÁ HƯỜNG làm sạch
🐠 TÔM THẺ NÕN
🐳 CÁ ĐÙ XẺ 1 NẮNG
🎣 CÁ BỚP CẮT KHOANH
🍤 CÁ DỨA NUÔI 1 NẮNG
🐋 TÔM KHÔ NHÀ LÀM BIG SIZE
🍤 TÔM TÍT

📮 Inbox ngay 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊: 51C Phan Tây Hồ, P7, Phú Nhuận.
🛎 Hotline ship 24/7: 0792992008

🪴 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊 thương mời ♥️

15/03/2022

❌❌❌HOT HOT HOT❌❌❌

🧧🧧🧧𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐔̛𝐔 Đ𝐀̃𝐈 𝐓𝐀̣𝐈 𝐑𝐈’𝐒 𝐂𝐎𝐑𝐍𝐄𝐑 🧧🧧🧧

💥💥💥 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐂𝐎́ 𝟏-𝟎-𝟐
#𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐂𝐀́𝐂 𝐋𝐎𝐀̣𝐈 𝐇𝐀̉𝐈 𝐒𝐀̉𝐍 𝐆𝐈𝐀́ 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐒𝐎̂́𝐂 💥💥💥

🐠 CÁ LẠC LÀM SẠCH
🦑MỰC TRỨNG
🦞MỰC ỐNG LỚN
🐙 CÁ ĐÙ làm sạch
🐡 CÁ HƯỜNG làm sạch
🐠 TÔM THẺ NÕN
🐳 CÁ ĐÙ XẺ 1 NẮNG
🎣 CÁ BỚP CẮT KHOANH
🍤 CÁ DỨA NUÔI 1 NẮNG
🐋 TÔM KHÔ NHÀ LÀM BIG SIZE
🍤 TÔM TÍT

📮 Inbox ngay 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊: 51C Phan Tây Hồ, P7, Phú Nhuận.
🛎 Hotline ship 24/7: 0792992008

🪴 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊 thương mời ♥️

15/03/2022

❌❌❌HOT HOT HOT❌❌❌

🧧🧧🧧𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐔̛𝐔 Đ𝐀̃𝐈 𝐓𝐀̣𝐈 𝐑𝐈’𝐒 𝐂𝐎𝐑𝐍𝐄𝐑 🧧🧧🧧

💥💥💥 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐂𝐎́ 𝟏-𝟎-𝟐
#𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐂𝐀́𝐂 𝐋𝐎𝐀̣𝐈 𝐇𝐀̉𝐈 𝐒𝐀̉𝐍 𝐆𝐈𝐀́ 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐒𝐎̂́𝐂 💥💥💥

🐠 CÁ LẠC LÀM SẠCH
🦑MỰC TRỨNG
🦞MỰC ỐNG LỚN
🐙 CÁ ĐÙ làm sạch
🐡 CÁ HƯỜNG làm sạch
🐠 TÔM THẺ NÕN
🐳 CÁ ĐÙ XẺ 1 NẮNG
🎣 CÁ BỚP CẮT KHOANH
🍤 CÁ DỨA NUÔI 1 NẮNG
🐋 TÔM KHÔ NHÀ LÀM BIG SIZE
🍤 TÔM TÍT

📮 Inbox ngay 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊: 51C Phan Tây Hồ, P7, Phú Nhuận.
🛎 Hotline ship 24/7: 0792992008

🪴 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊 thương mời ♥️

15/03/2022

❌❌❌HOT HOT HOT❌❌❌

🧧🧧🧧𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐔̛𝐔 Đ𝐀̃𝐈 𝐓𝐀̣𝐈 𝐑𝐈’𝐒 𝐂𝐎𝐑𝐍𝐄𝐑 🧧🧧🧧

💥💥💥 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐂𝐎́ 𝟏-𝟎-𝟐
#𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐂𝐀́𝐂 𝐋𝐎𝐀̣𝐈 𝐇𝐀̉𝐈 𝐒𝐀̉𝐍 𝐆𝐈𝐀́ 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐒𝐎̂́𝐂 💥💥💥

🐠 CÁ LẠC LÀM SẠCH
🦑MỰC TRỨNG
🦞MỰC ỐNG LỚN
🐙 CÁ ĐÙ làm sạch
🐡 CÁ HƯỜNG làm sạch
🐠 TÔM THẺ NÕN
🐳 CÁ ĐÙ XẺ 1 NẮNG
🎣 CÁ BỚP CẮT KHOANH
🍤 CÁ DỨA NUÔI 1 NẮNG
🐋 TÔM KHÔ NHÀ LÀM BIG SIZE
🍤 TÔM TÍT

📮 Inbox ngay 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊: 51C Phan Tây Hồ, P7, Phú Nhuận.
🛎 Hotline ship 24/7: 0792992008

🪴 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊 thương mời ♥️

Photos from Tiệm cô Ri's post 15/03/2022

❌❌❌HOT HOT HOT❌❌❌

🧧🧧🧧𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐔̛𝐔 Đ𝐀̃𝐈 𝐓𝐀̣𝐈 𝐑𝐈’𝐒 𝐂𝐎𝐑𝐍𝐄𝐑 🧧🧧🧧

💥💥💥 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐂𝐎́ 𝟏-𝟎-𝟐
#𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐂𝐀́𝐂 𝐋𝐎𝐀̣𝐈 𝐇𝐀̉𝐈 𝐒𝐀̉𝐍 𝐆𝐈𝐀́ 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐒𝐎̂́𝐂 💥💥💥

🐠 CÁ LẠC LÀM SẠCH
🦑MỰC TRỨNG
🦞MỰC ỐNG LỚN
🐙 CÁ ĐÙ làm sạch
🐡 CÁ HƯỜNG làm sạch
🐠 TÔM THẺ NÕN
🐳 CÁ ĐÙ XẺ 1 NẮNG
🎣 CÁ BỚP CẮT KHOANH
🍤 CÁ DỨA NUÔI 1 NẮNG
🐋 TÔM KHÔ NHÀ LÀM BIG SIZE
🍤 TÔM TÍT

📮 Inbox ngay 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊: 51C Phan Tây Hồ, P7, Phú Nhuận.
🛎 Hotline ship 24/7: 0792992008

🪴 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂ 𝑹𝒊 thương mời ♥️

15/03/2022

KHÁCH CÒN AI ĐẶT #TÔM_TÍCH ☎️ E NHA 😘

🔆 #Giá_trị_dinh_dưỡng_của_Bề_Bề 🔆

☑ Bề bề có chứa tới 60% lượng đạm trong khoảng 100gam, cũng trong 100gam bề bề, bạn được cung cấp hơn 290Kcal cho mọi hoạt động của cơ thể. Loài hải sản nói chung, bề bề nói riêng, lượng Omega 3 rất là nhiều, chính thành phần axit này giúp cho cơ thể bạn chống lại những nguy cơ mắc bệnh ung thư, tim mạch, viêm khớp, đột quỵ, nó giúp tăng khả năng tuần hoàn máu trong cơ thể.

☑ Bề bề rất dễ chế biến món ăn hấp dẫn, đơn giản nhất là món hấp. Khi hấp thịt bề bề dai, ngon, ngọt. Vào cuối năm, bề bề sinh sản nhiều, chính là lúc thịt bề bề ngon nhất, thịt dầy, đậm đà hương vị biển.
---------------------------------------------

🎡🎡🎡 #giá #1xx

💥 inbox e ngay 📮 Riri Ngo để cảm nhận dịch vụ tốt nhất 🎈🎈🎈
---------------------------
---------------------------
🚚🚚🚚Ship: Ahamove (có hỗ trợ phí ship tuỳ giá trị đơn hàng)
🏚 Add: 51C Phan Tây Hồ, P7, Phú Nhuận.
📲 0792.992.008

#riri_ngô #mực_trứng #Mực_ống #cua #tôm #cá_khoai #cua_cà_mau #hải_sản_cà_mau #hàu #riri_ngô

#cá #Hải_sản #Cua_cà_mau #đặc_sản_cà_mau #vựa_cá
#mực #bạch_tuộc #riri_ngô #cua #cua_cà_mau #hàu #tôm_tít #bề_bề

15/03/2022

KHÁCH CÒN AI ĐẶT #TÔM_TÍCH ☎️ E NHA 😘

🔆 #Giá_trị_dinh_dưỡng_của_Bề_Bề 🔆

☑ Bề bề có chứa tới 60% lượng đạm trong khoảng 100gam, cũng trong 100gam bề bề, bạn được cung cấp hơn 290Kcal cho mọi hoạt động của cơ thể. Loài hải sản nói chung, bề bề nói riêng, lượng Omega 3 rất là nhiều, chính thành phần axit này giúp cho cơ thể bạn chống lại những nguy cơ mắc bệnh ung thư, tim mạch, viêm khớp, đột quỵ, nó giúp tăng khả năng tuần hoàn máu trong cơ thể.

☑ Bề bề rất dễ chế biến món ăn hấp dẫn, đơn giản nhất là món hấp. Khi hấp thịt bề bề dai, ngon, ngọt. Vào cuối năm, bề bề sinh sản nhiều, chính là lúc thịt bề bề ngon nhất, thịt dầy, đậm đà hương vị biển.
---------------------------------------------

🎡🎡🎡 #giá #1xx

💥 inbox e ngay 📮 Riri Ngo để cảm nhận dịch vụ tốt nhất 🎈🎈🎈
---------------------------
---------------------------
🚚🚚🚚Ship: Ahamove (có hỗ trợ phí ship tuỳ giá trị đơn hàng)
🏚 Add: 51C Phan Tây Hồ, P7, Phú Nhuận.
📲 0792.992.008

#riri_ngô #mực_trứng #Mực_ống #cua #tôm #cá_khoai #cua_cà_mau #hải_sản_cà_mau #hàu #riri_ngô

#cá #Hải_sản #Cua_cà_mau #đặc_sản_cà_mau #vựa_cá

#mực #bạch_tuộc #riri_ngô #cua #cua_cà_mau #hàu #tôm_tít #bề_bề

Photos from Tiệm cô Ri's post 15/03/2022

🥂🥂🥂 Bạn bè quây quần bên nhau còn gì tuyệt vời hơn khi được uống một cốc bia mát lạnh, ăn một ít đồ nhắm thơm ngon. Chẳng cần phải ra hàng quán, chỉ cần ở nhà nhấc máy lên gọi 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝑪𝒐̂ 𝑹𝒊 có ngay những món ngon uống bia vừa nhanh chóng lại đảm bảo vệ sinh.😋😋😋

🍝 𝐂𝐇𝐀̉ 𝐎̛́𝐓 𝐗𝐈𝐄̂𝐌 𝐗𝐀𝐍𝐇 𝐓𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐂𝐎̂ 𝐑𝐈 - 𝐌𝐎́𝐍 𝐍𝐆𝐎𝐍 𝐂𝐔̛̣𝐂 𝐂𝐇𝐀̂́𝐓 - 𝐕𝐈̣ 𝐓𝐇𝐎̛𝐌 𝐊𝐇𝐎́ 𝐂𝐔̛𝐎̛̃𝐍𝐆!!!
🌶 Chả da ớt xiêm xanh🌟 (bestseller)
🌶 Chả tai ớt xiêm xanh (không ớt) 🌟
🌶 Chả lụa ớt xiêm xanh
🌶 Chả bò da ớt xiêm xanh 🌟
🌶 Chả bò gân ớt xiêm xanh🌟
🌶 Chả bò ớt xiêm xanh 🌟
🌶 Nem chua tỏi ớt xiêm xanh🌟

👉👉👉 𝐌𝐎́𝐍 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐂𝐀𝐘:
🍘 Chả lụa truyền thống
🍘 Chả bò Đ𝗮̀ 𝗡𝗮̆̃𝗻𝗴 💋(trust me)
🍘 Tré Huế 💋
🍘 Bò Viên Gân nhà làm
🍘 Nem nướng Gia Truyền 💋

👉👉👉𝐒𝐎̂́𝐓 𝐂𝐇𝐀̂́𝐌 𝐓𝐀̆𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐀̂̀𝐍 𝐇𝐀̂́𝐏 𝐃𝐀̂̃𝐍:
🫔 Tương chấm nem gia truyền • 25k/chai
🧂Sốt chấm chả thần thánh • 10k/hũ

🎁 🎁 🎁 𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝟏 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐬𝐨̂́𝐭 𝐜𝐡𝐚̂́𝐦 𝐜𝐡𝐚̉ 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐨𝐚́ đ𝐨̛𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝟏𝐤𝐠 𝐧𝐞𝐦 𝐜𝐡𝐚̉ 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐤𝐢̀ 😍😍😍

🎁🎁🎁 𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝟏 𝐜𝐡𝐚𝐢 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̂́𝐦 𝐧𝐞𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐨𝐚́ đ𝐨̛𝐧 𝟏𝐤𝐠 𝐧𝐞𝐦 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐥𝐞̂𝐧! 🥰🥰🥰
---------------------------
Đặc sản Chả Ớt Xiêm Xanh có vị ngọt của thịt tươi, giòn sật của tai, da, gân,... kết hợp với vị cay the thơm nồng của ớt xiêm xanh rừng, vị đậm đà của gia vị truyền thống, ... Chỉ cần cắn một miếng là cảm nhận được trọn vẹn sự tinh túy của cái món ăn mang đậm truyền thống nam trung bộ. Thích hợp làm mồi nhậu, quà biếu và ăn vặt. Ăn một lần nhớ một đời!

🤤 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐠𝐨̂̀𝐢 𝐧𝐡𝐚̀ đ𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐡𝐨̂𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐨́ 𝐜𝐡𝐚̉ 𝐚̆𝐧 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐧𝐡𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚........ 𝐄 𝐑𝐢 𝐬𝐡𝐢𝐩 𝟐𝟒/𝟕 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐚̣!
𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐜𝐡𝐢́ 𝐜𝐨̀𝐧 𝐭𝐡𝐨̛̉ 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐨̀𝐧 𝐬𝐡𝐢𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩 🚀🚀🚀

---------------------------

••••𝐂𝐀𝐌 𝐊𝐄̂́𝐓••••
🚫KHÔNG HÀN THE
🚫KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN
🚫KHÔNG PHA BỘT
🚫KHÔNG BỘT NGỌT
🚫KHÔNG PHA BỘT
🚫KHÔNG CHẤT GÂY HẠI

🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️ 𝑹𝒊 biết Anh Chị có nhiều sự lựa chọn, 𝑹𝒊 rất biết ơn khi đã luôn lựa chọn 𝑹𝒊 😍

𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝑪𝒐̂ 𝑹𝒊 - 𝑵𝒐̛𝒊 𝒍𝒖̛𝒖 𝒈𝒊𝒖̛̃ 𝒕𝒂̂𝒎 𝒉𝒐̂̀𝒏 𝒂̂̉𝒎 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝑻𝒆̂́𝒕 𝑪𝒐̂̉ 𝑻𝒓𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏! 🥢🥢🥢

☎️ 𝐇𝐎𝐓𝐋𝐈𝐍𝐄 𝟎𝟕𝟗𝟐.𝟗𝟗𝟐.𝟎𝟎𝟖
📩 Inbox hoặc gọi để được tư vấn kĩ và chu đáo.
🏠🏠 Phân phối tại 51C Phan Tây Hồ, P7, Phú Nhuận.
🚛 Phí ship theo ahamove.

#Tuyển_sỉ_giá_lò_các_tỉnh_từ_10kg #chả_da_ớt_xiêm_xanh #chả_heo #sỉ_nem_chả_ớt_xiêm #món_ngon #tré_Huế #đặc_sản_Nha_Trang #chả_ớt_xiêm_xanh #thực_phẩm_sạch #Món_ngon_truyền_thống #bò_viên_gân #Tôm_khô #món_ngon_nhà_làm #quà_tặng #quà_biếu_tết #tết_nguyên_đán #tết_cổ_truyền #lò_chả #chả_lụa #nem_chua #nem_chả #Riri_ngô #Riri_store #Tiệm_cô_Ri #ăn_vặt #đám_giỗ #mâm_cỗ_Tết #chả_bò #chả_bò_Đà_Nẵng #bánh_mì_chả #món_nhậu #tiệc

Photos from Tiệm cô Ri's post 15/03/2022

🥂🥂🥂 Bạn bè quây quần bên nhau còn gì tuyệt vời hơn khi được uống một cốc bia mát lạnh, ăn một ít đồ nhắm thơm ngon. Chẳng cần phải ra hàng quán, chỉ cần ở nhà nhấc máy lên gọi 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝑪𝒐̂ 𝑹𝒊 có ngay những món ngon uống bia vừa nhanh chóng lại đảm bảo vệ sinh.😋😋😋

🍝 𝐂𝐇𝐀̉ 𝐎̛́𝐓 𝐗𝐈𝐄̂𝐌 𝐗𝐀𝐍𝐇 𝐓𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐂𝐎̂ 𝐑𝐈 - 𝐌𝐎́𝐍 𝐍𝐆𝐎𝐍 𝐂𝐔̛̣𝐂 𝐂𝐇𝐀̂́𝐓 - 𝐕𝐈̣ 𝐓𝐇𝐎̛𝐌 𝐊𝐇𝐎́ 𝐂𝐔̛𝐎̛̃𝐍𝐆!!!
🌶 Chả da ớt xiêm xanh🌟 (bestseller)
🌶 Chả tai ớt xiêm xanh (không ớt) 🌟
🌶 Chả lụa ớt xiêm xanh
🌶 Chả bò da ớt xiêm xanh 🌟
🌶 Chả bò gân ớt xiêm xanh🌟
🌶 Chả bò ớt xiêm xanh 🌟
🌶 Nem chua tỏi ớt xiêm xanh🌟

👉👉👉 𝐌𝐎́𝐍 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐂𝐀𝐘:
🍘 Chả lụa truyền thống
🍘 Chả bò Đ𝗮̀ 𝗡𝗮̆̃𝗻𝗴 💋(trust me)
🍘 Tré Huế 💋
🍘 Bò Viên Gân nhà làm
🍘 Nem nướng Gia Truyền 💋

👉👉👉𝐒𝐎̂́𝐓 𝐂𝐇𝐀̂́𝐌 𝐓𝐀̆𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐀̂̀𝐍 𝐇𝐀̂́𝐏 𝐃𝐀̂̃𝐍:
🫔 Tương chấm nem gia truyền • 25k/chai
🧂Sốt chấm chả thần thánh • 10k/hũ

🎁 🎁 🎁 𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝟏 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐬𝐨̂́𝐭 𝐜𝐡𝐚̂́𝐦 𝐜𝐡𝐚̉ 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐨𝐚́ đ𝐨̛𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝟏𝐤𝐠 𝐧𝐞𝐦 𝐜𝐡𝐚̉ 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐤𝐢̀ 😍😍😍

🎁🎁🎁 𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝟏 𝐜𝐡𝐚𝐢 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̂́𝐦 𝐧𝐞𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐨𝐚́ đ𝐨̛𝐧 𝟏𝐤𝐠 𝐧𝐞𝐦 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐥𝐞̂𝐧! 🥰🥰🥰
---------------------------
Đặc sản Chả Ớt Xiêm Xanh có vị ngọt của thịt tươi, giòn sật của tai, da, gân,... kết hợp với vị cay the thơm nồng của ớt xiêm xanh rừng, vị đậm đà của gia vị truyền thống, ... Chỉ cần cắn một miếng là cảm nhận được trọn vẹn sự tinh túy của cái món ăn mang đậm truyền thống nam trung bộ. Thích hợp làm mồi nhậu, quà biếu và ăn vặt. Ăn một lần nhớ một đời!

🤤 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐠𝐨̂̀𝐢 𝐧𝐡𝐚̀ đ𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐡𝐨̂𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐨́ 𝐜𝐡𝐚̉ 𝐚̆𝐧 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐧𝐡𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚........ 𝐄 𝐑𝐢 𝐬𝐡𝐢𝐩 𝟐𝟒/𝟕 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐚̣!
𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐜𝐡𝐢́ 𝐜𝐨̀𝐧 𝐭𝐡𝐨̛̉ 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐨̀𝐧 𝐬𝐡𝐢𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩 🚀🚀🚀

---------------------------

••••𝐂𝐀𝐌 𝐊𝐄̂́𝐓••••
🚫KHÔNG HÀN THE
🚫KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN
🚫KHÔNG PHA BỘT
🚫KHÔNG BỘT NGỌT
🚫KHÔNG PHA BỘT
🚫KHÔNG CHẤT GÂY HẠI

🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️ 𝑹𝒊 biết Anh Chị có nhiều sự lựa chọn, 𝑹𝒊 rất biết ơn khi đã luôn lựa chọn 𝑹𝒊 😍

𝑻𝒊𝒆̣̂𝒎 𝑪𝒐̂ 𝑹𝒊 - 𝑵𝒐̛𝒊 𝒍𝒖̛𝒖 𝒈𝒊𝒖̛̃ 𝒕𝒂̂𝒎 𝒉𝒐̂̀𝒏 𝒂̂̉𝒎 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝑻𝒆̂́𝒕 𝑪𝒐̂̉ 𝑻𝒓𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏! 🥢🥢🥢

☎️ 𝐇𝐎𝐓𝐋𝐈𝐍𝐄 𝟎𝟕𝟗𝟐.𝟗𝟗𝟐.𝟎𝟎𝟖
📩 Inbox hoặc gọi để được tư vấn kĩ và chu đáo.
🏠🏠 Phân phối tại 51C Phan Tây Hồ, P7, Phú Nhuận.
🚛 Phí ship theo ahamove.

#Tuyển_sỉ_giá_lò_các_tỉnh_từ_10kg #chả_da_ớt_xiêm_xanh #chả_heo #sỉ_nem_chả_ớt_xiêm #món_ngon #tré_Huế #đặc_sản_Nha_Trang #chả_ớt_xiêm_xanh #thực_phẩm_sạch #Món_ngon_truyền_thống #bò_viên_gân #Tôm_khô #món_ngon_nhà_làm #quà_tặng #quà_biếu_tết #tết_nguyên_đán #tết_cổ_truyền #lò_chả #chả_lụa #nem_chua #nem_chả #Riri_ngô #Riri_store #Tiệm_cô_Ri #ăn_vặt #đám_giỗ #mâm_cỗ_Tết #chả_bò #chả_bò_Đà_Nẵng #bánh_mì_chả #món_nhậu #tiệc

Ri’s Corner - Chuyên sỉ lẻ đặc sản chả ớt xiêm xanh Nha Trang tại Sài Gòn

Chuyên sỉ lẻ các loại đặc sản NHA TRANG giá lò chỉ từ 10kg:


 • Chả da ớt xiêm xanh

 • Chả tai ớt xiêm xanh

 • Chả bò ớt xiêm xanh
 • Videos (show all)

  Products

  Đặc sản chả ớt xiêm xanh, nem nướng, nem chua tỏi ớt lá chùm ruột, chả lụa ớt xiêm xanh, chả tai ớt xiêm xanh, chả da ớt xiêm xanh,chả bò ớt xiêm xanh, chả bò da ớt xiêm xanh, chả bò gân ớt xiêm xanh, bò viên gân, ...
  Các loai hải sản nước mặn Cà Mau: Tôm tít(bề bề), mực trứng, mực bầu, chả cá, ...
  Gà ta chạy bộ hảo hạng, gà trứng, vịt xiêm, ...

  Payment Options

  Cash

  Telephone

  Address


  51C Phan Tây Hồ, Phường 7, Phú Nhuận
  Ho Chi Minh City
  1000

  Other Ho Chi Minh City health & beauty businesses (show all)
  Chai Xịt Ayodele Chai Xịt Ayodele
  117-119 Lý Chính Thắng, P.7, Quận 3
  Ho Chi Minh City, 70000

  Chai xịt vệ sinh phụ nữ Ayodele là sản phẩm được sản xuất tại Hàn quốc. Và là sản phẩm rất được ưa chuộng tại đất nước xinh đẹp này.

  Ri Beauty Ri Beauty
  Lô A Chung Cư Quân đội, Hẻm 468 Phan Văn Trị F.7 Gò Vấp
  Ho Chi Minh City, 240319

  Chuyên cung cấp sỉ & lẻ quần áo thể thao nam toàn quốc. Theo xu hướng " Đẹp - Rẻ - Chất Lượng " và Uy Tín Tuyển ctv và sỉ lớn nhỏ , sản xuất theo yêu cầu giá rẻ nhất trị trường !

  Khỏe để yêu mỗi ngày Khỏe để yêu mỗi ngày
  27 đường A4, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
  Ho Chi Minh City, 700000

  Sức khỏe là tài sản quan trọng nhất để bạn sống và chia sẻ yêu thương với mọi người

  Na Beo Mini Home Spa Na Beo Mini Home Spa
  65/3 Tân Kì Tân Quý Phường Tân Sơn Nhì Quận Tân Phú
  Ho Chi Minh City

  Spa

  Miifus Miifus
  137 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10
  Ho Chi Minh City

  Bán hàng xịn cho bạn thêm xinh

  Y tế gia đình Linh Chi Y tế gia đình Linh Chi
  Ho Chi Minh City, 700000

  Y tế Linh Chi

  Giảm Cân An Toàn Giảm Cân An Toàn
  538 CMT8, P.11, Q.3
  Ho Chi Minh City, 70000

  Fanpage chuyên cung cấp kiến thức sức khoẻ, giảm cân, làm đẹp thuộc http://giamcanantoan.com Hotline: 0938.098.369 - 0862708888

  Florita Boutique Florita Boutique
  315 Tô Hiến Thành P13 Q10
  Ho Chi Minh City, 70000

  Chuyên hàng mỹ phẩm authentic từ Pháp , Ý.Cam kết bán hàng thật 100%, phát hiện hàng giả shop sẽ hoàn tiền và bồi thường

  Quần áo Quần áo
  Linh Xuân- Thủ Đức
  Ho Chi Minh City

  MỸ PHẨM LINDA MỸ PHẨM LINDA
  Ho Chi Minh City, 700000

  Chuyên cung cấp và phân phối mỹ phẩm Nelly.P

  Purity - Mỹ Phẩm Thiên Nhiên Purity - Mỹ Phẩm Thiên Nhiên
  61/10 Đường Số 48 Khu Phố 6 , Phường Hiệp Bình Chánh , Quận Thủ Đức
  Ho Chi Minh City, 700000

  Luôn tuyển sỉ, đại lý,tổng đại lý,nhà phân phối sản phẩm chăm sóc da Purity mĩ phẩm thiên nhiên an toàn ,lành tính, phù hợp cho làn da người Việt Fb: Minh Nguyen

  Phòng khám Răng Hàm Mặt - Bác sĩ Hữu Khoa Phòng khám Răng Hàm Mặt - Bác sĩ Hữu Khoa
  44, Đường Số 13, Phường 11, Quận 6
  Ho Chi Minh City, 70000

  Phòng khám răng hàm mặt chuyên: hỗ trợ điều trị bệnh lý, nha khoa thẩm mỹ, chỉnh nha niềng răng, phục hình răng sứ, răng trẻ em.