Send a message to Mua chung trái cây/sản phẩm nhập khẩu