Energy Nature Vi Na,.Jsc

Kinh doanh năng lượng sạch. Tư v ấn, mời gọi đầu tư trong và ngo ài nước. Tư v? • クリーンエネルギー製造、販売、海外向け輸
  籾殻ブリッ ケト 木材チップオガラ イト 木屑ブロッ
 備 長炭 木炭 ヤシガラ炭
農業(水稲、野菜、花卉、園芸)土壌改良剤
水産(海老養殖、魚)水質改良剤
河川・湖沼・沼・池 水質改良
ベトナム国内土木建設工事仲介
大型建設機械、大型建設重機販売、リース仲介
許認可取得手続き
海外進出企業サポート
ベトナム国内案件サポート
人材派遣
  技術者派遣       一般作業員派遣
 介護士・看護士・介助士派遣   留学生送り出し支


Kinh doanh năng lượng sạ ch.

Operating as usual

Photos from Energy Nature Vi Na,.Jsc 's post 10/04/2022

Hoa đào mộng mơ làm t im tôi thẫn thờ ! Buổi sá ng ban mai nắng chiếu vào h oa đào ! Thả hồn theo cá nh đào dơi làm tâm hồn t ôi thẫn thờ trước vẻ đẹp c ủa hoa đào nghiên mình bên dò ng nước ! Đây là kênh nư ớc giống như kênh nước nhiêu l ộc của thành phố Hồ Chí Mi nh Việt Nam ! Nhưng nó tro ng vắt cá bơi tung tăng mà nh ìn thấy cả ! Thiên nhiên th ật đẹp !

Thông Điệp Đức Đạt Lai L ạt Ma "Hy Vọng Khôi Phục H òa Bình Ở Ukraine Thông Qua Đ ối Thoại" 01/03/2022

Thông Điệp Đức Đạt Lai L ạt Ma "Hy Vọng Khôi Phục H òa Bình Ở Ukraine Thông Qua Đ ối Thoại"

THÔNG ĐIỆP ĐỨC ĐẠT LAI L ẠT MA
"Hy vọng Khôi phục Hòa bì nh ở Ukraine Thông qua Đối thoại"
(H is Holiness the Dalai lama Hopes f or Dialogue to Restore Peace in Ukraine)

T ôi thật đau lòng như kim ch âm muối xát về cuộc xung đ ột đổ máu tại Ukraine.

Thế giới c ủa chúng ta luôn tương tác p hụ thuộc lẫn nhau, đến mức xu ng đột bạo lực giữa hai qu ốc gia chắc chắn sẽ ảnh hưở ng đến phần còn lại của nh ân loại thế giới. Chiến tranh đã l ỗi thời - bất bạo động là cá ch duy nhất. Chúng ta cần ph át triển ý thức về tính h ợp nhất của nhân loại, bằng cá ch coi những người khác đều là huy nh đệ cùng chung sống trong đ ại gia đình trên hành tinh n ày. Đây là cách chúng ta sẽ x ây dựng một thế giới hòa bì nh hơn.

Các vấn đề và bất b ạo động được giải quyết tốt nh ất thông qua đối thoại. Thực sự h òa bình có được nhờ sự hi ểu hiểu biết, cảm thông và t ôn trọng hạnh phúc của nhau.

Đối v ới hy vọng của chúng ta khô ng thể mất. Thế kỷ 20 là m ột thế kỷ của chiến tranh và đổ m áu. Thế kỷ 21 là thế kỷ c ủa đối thoại.

Tôi thành tâm cầu nguy ện sớm hòa bình được lập l ại tại Ukraine.

Ấn Độ, ngày 28 thá ng 02 năm 2022

Đức Đạt Lai L ạt Ma

Thông Điệp Đức Đạt Lai L ạt Ma "Hy Vọng Khôi Phục H òa Bình Ở Ukraine Thông Qua Đ ối Thoại" Tôi thật đau lòng như k im châm muối xát về cuộc xu ng đột đổ máu tại Ukraine. T hế giới của chúng ta luôn tươ ng tác phụ thuộc lẫn nhau, đ ến mức xung đột bạo lực gi ữa hai quốc gia chắc chắn sẽ ả nh hưởng đến phần còn lại c ủa nh...

19/11/2021

Có người hỏi: BỐN SỰ C ẦN MẪN (tứ chính cần) là gì?

X in thưa: BỐN SỰ CẦN MẪN ( tứ chính cần)

Ở mục sau, khi đề c ập tới “ 8 thức”, chúng ta sẽ th ấy rằng, thức a-lại-da có khả nă ng chứa đựng tất cả hạt giố ng (chủng tử) tốt và xấu. N ếu nó cứ thường xuyên tiếp nh ận được các hạt giống tốt t dần dần các hạt giống x ấu sẽ bị lấn át, chuyển h óa, hoặc tiêu diệt. Khi nào tro ng nó chỉ còn thuần các h ạt giống tốt – nghĩa là c ác hạt giống xấu đã hoàn to àn bị tiêu diệt, thì tự th ân nó cũng sẽ được chuyển đ ổi để trở thành đại viên cả nh trí, một trong bốn trí t uệ của bậc giác ngộ (như m ục “Bốn Trí Tuệ” sẽ trình b ày ở sau).
Nhưng, muốn cho thức a-lại- da thường xuyên được huân tập c ác chủng tử tốt như vậy, hà nh giả phải luôn luôn siêng nă ng thực hành bốn điều sau đây:

1.
Phải chấm dứt triệt để c ác hành động xấu (kể cả về th ân, ngữ và ý) đã làm (t rừ đoạn dĩ sinh chi ác). Đừ ng tái phạm, cũng không làm c ho các lỗi lầm ấy to l ớn thêm.

2. Phải thấy trước và k ịp thời ngăn ngừa, chận đứng c ác hành động tội lỗi có t hể, nhưng chưa xảy ra (sử vị si nh chi ác bất sinh).

3. Phải th ấy được và quyết tâm thực hi ện các hành động tốt đáng th ực hiện, nhưng chưa được thực hi ện (sử vị sinh chi thiện nă ng sinh).

4. Phải tiếp tục đẩy mạ nh và hoàn tất các việc t ốt đang được thực hiện (sử dĩ si nh chi thiện năng cánh tăng trưởng).

Đ ối với bốn điều trên đây, hà nh giả lúc nào cũng siêng nă ng và chăm chú thi hành, đừ ng để cho những giây phút lư ời biếng, xao lãng xen vào; và n thế tức là hành giả đa ng sống nếp sống tỉnh thức thườ ng trực. Siêng năng như thế t gọi là siêng năng chính đá ng (chánh cần); nếu siêng năng l àm những điều xấu xa, tội l ỗi thì gọi là siêng năng b ất chánh, chỉ đem lại đau k hổ mà thôi.

04/11/2021

Thuận duyên mọi việc dễ dà ng. Nghịch duyên đừng có mơ mà ng uổng công. Có duyên thì chuy ện khó cũng xong, không duyên c hớ đợi chớ trông làm gì. C òn duyên thì ở đừng đi, h ết duyên chấp nhận có chi ph ải buồn. Thiện duyên phải giữ lu ôn luôn. Ác duyên phải diệt t ận nguồn mới yên. Đủ duyên t cuộc sống như tiên. Thiếu duy ên thì mọi thứ ưu phiền b ủa vây. Tình duyên có lúc v ơi đầy, nợ duyên là chuyện x ưa nay cõi đời. Thắng duyên là sự tuy ệt vời, Phước duyên đầy đủ rạ ng ngời tương lai. Gieo duyên ch ân chánh chẳng sai, tạo duyên t ốt đẹp để sài dài lâu. Nh ân duyên gieo tạo khỏi cầu, t uỳ duyên là để đối đầu k khăn. Duyên đến thì nên k ết. Mà duyên hết thì nên buô ng. Tuy vuông mà tròn. Làm s ao không tự tại, vạn pháp do duy ên, vạn sự tuỳ duyên, cứ An NHI ÊN mà sống. Lại bắt đầu m ột ngày mới với nhiều yêu thươ ng .

08/09/2021

Hãy khởi sáng một chặng đườ ng mới cho bao ngày giãn cá ch xà hội ! Cách công vi ệc bao năm bao ngày qua đ ều phải tạm dừng !
Vậy chú ng ta một mặt vẫn phải tu ân thủ cách bao vệ sức kh ỏe trong mùa dịch bệnh !
Như ng cũng phải tiếp tục công vi ệc của công ty không thể ngư ng được ! Vì chúng ta c òn phải sống và làm việc và t ồn tại ! Cho đất nước khô ng thể tụt hậu hoặc chậm ph át truyển kinh tế ! Mong chú ng ta hãy đoàn kết bảo vệ nh au trong gia đinh cũng như xã h ội ! Để xây dựng kinh tế c ho chúng ta và cho mọi ngư ời!

Photos from Energy Nature Vi Na,.Jsc 's post 07/08/2021

Mùa này thèm về nơi bì nh minh chim hót trên cành

Photos from Energy Nature Vi Na,.Jsc 's post 24/06/2021

Hay nhớ lại dấu ấn c ủa những ngày quá khứ bình y ên làm kinh tế ! Nhưng l ại phải đương đầu với thực t ại với ngày tháng năm nay dị ch bệnh truyền miên ! Nhưng khô ng phải thế mà cv của chú ng ta phải dừng lại ! Khô ng thể phải đương đầu với k khăn thù mới khảng định b ản lĩnh của người chủ chốt c ủa công ty !

Photos from Energy Nature Vi Na,.Jsc 's post 26/05/2021

Đi làm ngày này thì phâ gj phát phủ hộ và trời Đ ất thương mọi người trắc sẽ thà nh công !

Photos from Energy Nature Vi Na,.Jsc 's post 12/03/2021

Photos from Energy Nature Vi Na,.Jsc 's post

Photos from Energy Nature Vi Na,.Jsc 's post 27/02/2021

Ngày ấy bây giờ là đ ây !

Photos from Energy Nature Vi Na,.Jsc 's post 19/02/2021

Đầu năm mới công việc ch ưa biết vó gì hay không như ng phải thưởng thức trà mới l ộc của trời đất ban cho c on chúng ta !

Cựu Hoa Hậu Quý Bà Vi ệt Nam Toàn Cầu tại Mỹ A my Lê Anh nền nã tham dự đ êm Trần Quang Sơn-Hãy Tỉnh T 14/01/2021

Cựu Hoa Hậu Quý Bà Vi ệt Nam Toàn Cầu tại Mỹ A my Lê Anh nền nã tham dự đ êm Trần Quang Sơn-Hãy Tỉnh T

Cựu Hoa Hậu Quý Bà Vi ệt Nam Toàn Cầu tại Mỹ A my Lê Anh nền nã tham dự đ êm Trần Quang Sơn-Hãy Tỉnh T Với tinh thần kêu gọi và ủ ng hộ cho giá trị yêu thươ ng con người, tỉnh thức trước nhữ ng hành

06/12/2020

Hết năm rồi hu hu !

01/12/2020

Ngày ấy bây giờ vẫn là n vậy ?

23/08/2020

Hoa trái cảnh vật v ui đẹp mắt !

20/07/2020

Photos from Energy Nature Vi Na,.Jsc 's post

15/09/2019

Hãy yêu những gì cảnh s ắc quê hương ! Không nơi có đư ợc cảnh sắc vô cùng và đ ẹp và hiền hoà như nơi đ ây ! Cám ơn bà mẹ thi ên nhiên đã ban tặng cho Đ ất Nước Việt Nam ta một cả nh quang tuyệt mỹ ! Chúng ta h ãy gữi gìn di sản quý b áu của quốc gia ! Để l ưu đời con cháu chúng ta ! Cũ ng hãy đưa bè bạn thế gi ới chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhi êm của Việt Nam ta !

06/09/2019

Energy Nature Vi Na,.Jsc

06/09/2019

Energy Nature Vi Na,.Jsc's cover pho to

14/08/2019

Sức mạnh của đoàn kết là ph ải gắn kết và chia sẻ để đo àn kết nhau thành một tập t hể đoàn kết . Bạn bè li ên kết - đất nước li ên kết ban giao ngoại thương -v ăn hoá kinh tế . C ho hành các quốc gia hưởng an bì nh hạnh phúc !tôi may mắn đư ợc đi nhiều . Nhưng một đi ều duy nhất của tôi là đi để h ọc họ cách làm và xem lị ch sử làm kinh tế của họ . Để t ôi học và chia sẻ cho m ọi người . Tôi kết nối họ v ới mọi người .Đưa họ đến v ới nhau giúp đỡ chia sẻ cá ch l của bè bạn . M ỗi quốc gia có một cách l àm hay . Chúng ta siết ch ặt tay nhau . Xây dựng ki nh tế đầy lùi bất công c ủa xã hội ‘

14/08/2019

Chúng ta hãy chungvtay xây dự ng môi trường nơi mình ở mà bi ết bảo vệ tu tạo bảo dưỡ ng duy trì . Thì đó là m ột duy tích lịch sử cho g ia đình và người thân sau n ày .Tôi đã hân hạnh được m ời vào vườn trà đạo của tỉ nh Aichi Nhật .Tôi thấy họ bi ết quý và bảo tồn gìn g iữ nhứng cái gói là vông s ức của thế hệ ông bà họ. Và cứ duy trì một cá ch trình trọng và họ kinh doa nh trên thành qura đó một cá ch thanh tao. Mang đày tính nh ân văn và duy trì lịch sử c ủa gia đình và đất nước ! Ôi chú ng ta cần xem lại cách l àm của chúng ta !

08/07/2019

Rác và môi trường là v ấn đề nhức nhối mọi thành t hị đến nông thôn Việt Nam . Đi đ âu cũng thấy ớn qua ! Như ng để tiếp tay nhỏ bé c ủa mọi người vào vấn đề n ay ôi khó quá ?

29/05/2019

Mùa thời trang sắc hè h ai nẹ con đi ngắm s ắc nắng hè !

01/05/2019

Công việc của cty tôi là lu ôn kết nối các doanh nghiệp Nh ật Bản và Việt Nam . Tổ ch ức sự kiện giao lưu văn h ., kinh tế tổ chức h ợp tác hội chợ VN và Nh ật Bản .

05/03/2019

Đất nước và con người Nh ật lúc nào cũng chăm chỉ l àm việc cho cuộc sống vui vẻ và ha nh phúc !

09/02/2019

Công việc của năm mới !H ãy bắt đầu thôi !

19/12/2018
10/12/2018

Đang thăm dự hội thảo v ăn hoá tại Ấn độ và đư ợc Đại sứ mệnh toàn quyền Vi ệt Nam tại Ấn độ tiếp đo àn và chiêu đại tiệc tại tổ ng lãnh sự

11/11/2018

Tất cả là một nền nô ng nghiệp xanh sạch cho kịp th ời su hướng công nghệ4.0 của Vi ệt Nam hội nhập .

04/08/2018

Trí thức Việt Nam

Nói Nhật Bản là một tro ng những quốc gia sạch sẽ nh ất thế giới hoàn toàn không ph ải là nói quá. Rốt cuộc Nh ật Bản sạch sẽ đến mức độ nào?
X em thêm tại http://video.trithucvn.net

24/10/2017

Cám ơn các bạn đã ch ia sẻ cùng đồng hành với c ty Vinanature -

infoq.vn 21/03/2014

Đăng ký thành viên tại infoq. vn

Các bạn thân mến! Mình là thà nh viên của Website Khảo sát t hị trường trực tuyến InfoQ Việt N am. Các bạn hãy click vào đườ ng link sau để đăng ký t rở thành thành viên của Cộng đồ ng InfoQ, tham gia trả lời kh ảo sát, tích lũy điểm thưởng, th am gia các hoạt động từ thi ện cũng như rinh về những ph ần quà hấp dẫn nhất!

infoq.vn Đăng ký làm thành viên t ại InfoQ, nhập đủ các thông t in cá nhân yêu cầu để t ạo tài khoản tại infoq.vn, đăng nh ập và tham gia trả lời kh ảo sát141

 18/03/2014

「ケセラ」3月限定! /フードメニュー&ベーグル

2014年3月は、「スープ付き冷製パスタフェア」と題し、「蟹クリームスパゲティ」(16万VND/約810円) 、「トマト...

 18/03/2014

ダラットコーヒーのお酒が / 「小堀酒造店」から新発売

「小堀酒造店」と「友越」が、リキュール「幻の珈琲酒バー・ダラット」を発売。ベトナム産の無農薬栽培コーヒー「ダラットコーヒ...

 17/03/2014

西バルカン地域における中小企業メンターサービス構築・普及促進プロジェクト

西バルカン地域では、経済活性化などへの対応を図るため、国内企業数の大半を占める中小企業の役割が期待されています。しかし、中小企業支援機関の体制が不十分であるため、日本はセルビアに対して、中小企業に直接企業診断やアドバイスを行うメンター制度の組織化、定着を支援しました。この協力では、セルビアのメンター制度のさらなる普及・強化と、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロにおけるメンターサービスの構築を支援します。これにより、西バルカン地域の中小企業の定着・発展に寄与します。

Videos (show all)

Chúng ta hãy chungvtay xây dự ng môi trường nơi mình ở mà bi ết bảo vệ tu tạo bảo dưỡ ng duy trì . Thì đó là m ột duy t...

Telephone

Address


146/11 Võ Thị Sáu, Phường 8 Quận 3
Ho Chi Minh City
71000

Opening Hours

Monday 07:30 - 17:00
Tuesday 07:30 - 17:00
Wednesday 07:30 - 17:00
Thursday 07:30 - 17:00
Friday 07:30 - 17:00

Other Financial Consultants in Ho Chi Minh City (show all)
TAMO - Vay Tiền Online bằng CMND TAMO - Vay Tiền Online bằng CMND
Ho Chi Minh City, 700000

TAMO - Vay Tiền Online bằng CMND Giải pháp tài chính hàng đầu Ưu đãi hổ trợ vay 0% lãi suất đối với lần vay đầu tiên Thủ tục đơn giãn, bảo mật tuyệt đối - Giải ngân trong 24h

Chiều Tím Chiều Tím
91 Pasteur
Ho Chi Minh City

Quý anh chị nhà đầu tư mở tài khoản liên hệ Zalo/sdt: 0562.012.369 Công ty chứng khoán Mirae Asset

Hỗ Trợ Tài Chính Online - Vay Tiền Trả Góp Hỗ Trợ Tài Chính Online - Vay Tiền Trả Góp
Ho Chi Minh City

HỖ TRỢ BẠN VAY TIỀN TỐT NHẤT: - KHÔNG LÃI SUẤT HOẶC LÃI THẤP NHẤT - THU TỤC ĐƠN GIẢN NHẤT - GIẢI NGÂN NHANH CHÓNG NHẤT

MoneyLab.vn MoneyLab.vn
Ho Chi Minh City

MoneyLab.vn đồng hành cùng nhà đầu tư Học tập, nghiên cứu - Trang bị Phương pháp Đầu tư Tài Chính hiệu quả.

Ocb-Comb Vay tín chấp Ocb-Comb Vay tín chấp
Ho Chi Minh City

☆ OCB Ngân hàng Phương Đông ☆ Mirae Asset ☆ SHB Finance ☆ Liên hệ: 0985.325.396(zalo)

Đầu Tư Cùng CKL Team Đầu Tư Cùng CKL Team
90 Cao Thắng
Ho Chi Minh City, 72400

- Mở tài khoản Chứng Khoán bằng EKYC giao dịch nhanh chóng - Team tư vấn quản trị rủi ro danh mục hiệu quả - Cung cấp thông tin, nhận định thị trường mỗi ngày cho NĐT

Vay tiền nhanh với CMND Vay tiền nhanh với CMND
Ho Chi Minh City

Cho vay góp tháng theo CMND 10-70tr Hỗ trợ nợ xấu.Giải ngân trong ngày. KO THU PHÍ Zalo: 0932 473 033

Kênh Đầu Tư 247 Kênh Đầu Tư 247
Bitexco Financial Tower, 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1
Ho Chi Minh City, 70000

Cổng thông tin cập nhật tin tức về tài chính và thị trường chứng khoán Việt Nam, và các tin tức thời sự về diễn biến kinh tế Việt Nam

Alo Nhà Đất Giá Rẻ Alo Nhà Đất Giá Rẻ
Khu Đô Thị Vạn Phúc
Ho Chi Minh City, 75000

Cập nhật kiến thức, thông tin, tầm nhìn trong đầu tư kinh doanh. Nắm bắt xu thế công nghệ mới, đón đầu dòng chảy tài chính.

Kinh Nghiệm Mua Nhà Định Cư Nước Ngoài Kinh Nghiệm Mua Nhà Định Cư Nước Ngoài
215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3
Ho Chi Minh City, 700000

FE Credit - Tư Vấn Hổ Trợ Vay Tín Chấp FE Credit - Tư Vấn Hổ Trợ Vay Tín Chấp
Ho Chi Minh City

Thương hiệu FE CREDIT là công ty tài chính tiêu dùng uy tín thuộc hệ thống các tổ chức tín dụng chịu sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Vay Tiền Online Chỉ Bằng CMND 2021 Vay Tiền Online Chỉ Bằng CMND 2021
Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 700000

Vay Tiền Online Chỉ Bằng CMND 2021 chuyên cung cấp chương trình cho vay tài chính online dễ dàng . Chỉ cần có CMND có thể vay tín chấp không cần thế chấp chuyển khoản qua ATM không cần gặp mặt .