TC Shipping Company

TC SHIPPING is a member of P PL network in Vietnam who very pro ud to be your reliable and profession al partner in Hochiminh. We have t he best rate

Operating as usual

TC Shipping Company updated their busine ss hours. 24/02/2022

TC Shipping Company updated their busine ss hours.

TC Shipping Company updated their busine ss hours.

Photos from TC Shipping Company's po st 22/02/2022

TC Shipping – Forwarding in Vi et Nam
Amost of our customers are Forwardi ng and Logistics Company in Viet Nam;
O ur best service in Export and Impo rt from Viet Nam as below:
- S ea Freight: Trading and Personnal FCL a nd LCL
- Air Freight
- NVOCC
- Project Carg o
-
Customs Clearance
- Inland Trucking & Domest ic Service
- Other added value Services

Kindly conta ct me if you have any request:

Mr Trọng ( Leonas)
TC SHIPPING Co.
6TH FLO OR, SONG RONG BUILDING,
NO. 191 TRUO NG VAN BANG ST, DIST 2, HOCHIMI NH CITY, VIETNAM
TEL: 84-8-62618449 ( EXT 1 04) FAX: 84-8-62618447
Email: [email protected]
HANDPHONE: 0903.033.843
Skype : leonas3 43

TC Shipping Company updated their pho ne number. 21/01/2021

TC Shipping Company updated their pho ne number.

TC Shipping Company updated their pho ne number.

\"Siêu cảng\" Gemalink chính thức đi v ào hoạt động 21/01/2021

\"Siêu cảng\" Gemalink chính thức đi v ào hoạt động

Cảng Gemalink khi đi vào ho ạt động đã trở thành cảng nư ớc sâu lớn nhất tại khu v ực phía nam, có khả năng ti ếp nhận đồng thời ba tàu mẹ ra v ào làm hàng. Đồng thời, đây là cả ng nước sâu duy nhất tại k hu vực có bến chuyên dụng c ho tàu feeder/sà lan kết nối v ới TP Hồ Chí Minh, các cả ng vùng đồng bằng sông Cửu Lo ng và các cảng của các nư ớc trong khu vực như: Thái L an, Campuchia….😍😍

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-kinh-te/-sieu-cang-gemalink-chinh-thuc-di-vao-hoat-dong-632233/

\"Siêu cảng\" Gemalink chính thức đi v ào hoạt động Sáng 19-1, tại thị xã P Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng T àu, \"siêu cảng\" Gemalink đã chính th ức đi vào hoạt động và tổ ch ức lễ đón chuyến tàu thương m ại đầu tiên của hãng tàu CMA-C GM cập cảng với số lượng b ốc dỡ hàng hóa lên tới g.. ...

04/08/2020

Tất tần tật dòng họ n ội ngoại các loại phí liên qu an đến xuất nhập khẩu ở m ọi quốc gia trên thế giới ! 😁😁😁😁

https://www.container-transportation.com/phu-phi-cuoc-bien.html

29/07/2020

BEST PROMOTION LCL FROM HCM TO ASI AN ON AUGUST , 2020

TC Shipping – Forwardi ng in Viet Nam
Amost of our custome rs are Forwarding and Logistics Company in Vi et Nam;
Our best service in Export a nd Import from Viet Nam as below :
-
Sea Freight: Trading and Personnal F CL and LCL
- Air Freight
- NVOCC
- Proje ct Cargo
- Customs Clearance
- Inland Trucking & Domest ic Service
- Other added value Services

Kindly conta ct me if you have any request:

Mr Trọng ( Leonas)
TC SHIPPING Co.
1ST FLO OR, VICONSHIP SAIGON BUILDING,
NO. 6-8 DO AN VAN BO ST, DIST 4, HOCHIMI NH CITY, VIETNAM
TEL: 84-8-62618449 ( EXT 1 04) FAX: 84-8-62618447
Ema il: [email protected]
HANDPHONE: 0903.033.843
Skype : leonas343

TC Shipping Company updated their addre ss. 29/07/2020

TC Shipping Company updated their addre ss.

TC Shipping Company updated their addre ss.

TC Shipping Company updated their busine ss hours. 29/07/2020

TC Shipping Company updated their busine ss hours.

TC Shipping Company updated their busine ss hours.

TC Shipping Company updated their pho ne number. 29/07/2020

TC Shipping Company updated their pho ne number.

TC Shipping Company updated their pho ne number.

It's now easier to send TC Shippi ng Company a message. 29/07/2020

It's now easier to send TC Shippi ng Company a message.

It's now easier to send TC Shippi ng Company a message.

07/10/2019

TC SHIPPING Co. – CONSOL GRO UP – PROMOTION ON OCTOBER, 2019
ng ty chúng tôi trực tiếp mở co nt hàng LCL cho Công ty Logisti cs, công ty sản xuất lớn n hỏ và cá nhân có nhu c ầu với các dịch vụ sau:
- Dị ch vụ giao nhận hàng hóa cá nh ân, thương mại;
- Dịch vụ hàng lẻ đườ ng biển xuất và nhập;
- Dịch vụ hà ng lẻ đường hàng không, express;
- Dị ch vụ khai thuê hải quan;

Với hà ng lẻ (LCL), hiện nay TC Shippi ng đang có ưu đãi cực l ớn, cước tốt và Refund tốt c ho khách hàng đối với tuyến xu ất nhập từ:
Hồ Chí Minh – Singapo re, Colombo, Yangon
Hồ Chí Mi nh – Busan, Inchone
Hồ Chí Mi nh – Melbourne, Sydney, Brisbance
Hồ C Minh – Chennai, Nhava Sheva
Hồ Chí Minh – Shanghai, Hong Ko ng
Hồ Chí Minh – Taichung, Keelu ng, Kaohsiung
Hồ Chí Minh – Tok yo, Nagoya, Osaka, Yokohama, Kobe
Hồ Chí Minh – Hamburge, Antwerp, Rotterd am, Southampton, Le Harve
Hồ Chí Mi nh – Los Angeles, New York, Houston

M ọi thông tin xin liên hệ:

Mr Trọ ng ( Leonas)
TC SHIPPING Co.
1ST FLOOR, VICONSH IP SAIGON BUILDING,
NO. 6-8 DOAN V AN BO ST, DIST 4, HOCHIMINH CI TY, VIETNAM
TEL: 84-8-62618449 ( EXT 104) F AX: 84-8-62618447
Email: [email protected]
HANDPHONE: 0903.033.843
Skype : leonas343

17/08/2018

Xin chào quý công ty và cá nh ân có nhu cầu,

Công ty TNHH Gi ao Nhận Thương Mại Dịch Vụ Hà ng Hải Trân Châu – TC Shipping.
ng ty có liên kết và đư ợc ưu đãi bởi các hãng t àu lớn và có đại lý ở to àn thế giới. TC Shipping với dị ch vụ trải đều khắp thế gi ới, đặc biệt chuyên vận tải c ác tuyến Châu Á, Châu Âu, đ ặc biệt là USA, AUS,SIN, KOREA. TC Shippi ng là một đối tác đáng t in cậy của các cá nhân và doa nh nghiệp có nhu cầu.
Với thế mạ nh của mình, TC Shipping là m ột trong hơn 30 master consol t ại TP HCM. Chúng tôi tự h ào là đối tác đáng tin c ậy cho khách hàng hầu hết là :
-
Các công ty Logistics toàn quốc ;
-
Các công ty giao nhận n hỏ lẻ;
- Công ty sản xuất ki nh doanh có nhu cầu xuất nh ập khẩu;
- Cá nhân có hàng c ần vận chuyển quốc tế by s ea, air, express,.v.v…

Các tuyến chính đang ho ạt động với giá tốt nhất tr ên thị trường từ HPH, DAD, H CM đến
- Các tuyến Châu Á: Srilan ka, Singapore, HongKong, Hàn Quốc, Nhật B ản, Malaysia, Thai Land, ….
- Các tuy ến Châu Âu: Hamburge, Antwerp, Rotterdam, Southampt on, Felixstowe, Le Harve, Marseilles,….
- Các tuy ến Châu Úc: Sydney, Melbourne,Brisbane, Adelaide…
- C ác tuyến Châu Mỹ: Los Angeles, Longbea ch, Newyork,Oakland…

Nếu cần hổ trợ và tư v ấn miễn phí. Vui lòng liên hệ bộ ph ận Sale Executive của TC Shipping!
Xin ch ân thành cảm ơn!

Mr Trọng ( Leonas)
TC SHIPPING Co.
1ST FLOOR, VICONSHIP SAIGON BUILDI NG,
NO. 6-8 DOAN VAN BO ST, DIST 4, HOCHIMINH CITY, VIETNAM
TEL: 84-028-626184 49 ( EXT 104) F AX: 84-028-62618447
Email: [email protected]
HANDPHONE: 0903.033.843
Skype : leonas343

24/07/2018

TC SHIPPING - MASTER CONSOL (L CL)
Công ty vận chuyển TC Shippi ng chuyên gửi hàng cá nhân đi Mỹ, Úc với hình thức chuyển ph át nhanh đi bằng đường hàng khô ng và bằng đường biển giá cạ nh tranh nhất hiện nay.
Dịch vụ cô ng ty TC Shipping chuyên về c ác loại hình vận chuyển sau:
++ Chuy ển Phát Nhanh hàng cá nhân, B ưu Phẩm, Bưu Kiện, Hàng Hoá, Q Tặng, Hàng Mẫu, Hành Lý Cá Nh ân, đồ dùng cá nhân đi Mỹ, Úc định cư.
++ Gửi hàng đi Mỹ, Úc bằng đường biển
++ Gửi hà ng bàn ghế đi Mỹ,Úc bằng đườ ng biển
++ Gửi hàng máy móc đi Mỹ, Úc bằng đường biển
++ Gửi hà ng nội thất đi Mỹ, Úc bằ ng đường biển
++ Gửi nệm Kymdan đi Mỹ, Úc bằng đường biển
++ Gửi hà ng thiết bị, đồ dùng nhà b ếp đi Mỹ, Úc bằng đường biển
++
Gửi bàn nail đi Mỹ, Úc bằ ng đường biển
++ Gửi hàng gia đì nh đi Mỹ, Úc bằng đường biển
++
Gửi quần áo đi Mỹ,Úc bằ ng đường tàu biển.
====================================================

Mr Trọng ( Leonas)
TC SHIPPING Co.
1ST FLOOR, VICONSHIP SAIGON BUILDI NG,
NO. 6-8 DOAN VAN BO ST, DIST 4, HOCHIMINH CITY, VIETNAM
TEL: 84-028-626184 49 ( EXT 104) FAX: 84-028-62618447
Email: [email protected]
HANDPHONE: 0903.033.843
Sky pe : leonas343

09/09/2015

Xin chào quý công ty,

+ Cô ng ty TNHH Giao Nhận Thương M ại Dịch Vụ Hàng Hải Trân Ch âu – TC Shipping.
+ Công ty có li ên kết và được ưu đãi b ởi các hãng tàu lớn và có đ ại lý ở toàn thế giới. TC Shippi ng với dịch vụ trải đều kh ắp thế giới, đặc biệt chuyên v ận tải các tuyến Châu Á, Ch âu Âu, đặc biệt là USA, A US.
+ TC Shipping là một đ ối tác đáng tin cậy của c ác cá nhân và doanh nghiệp có n hu cầu.

************************************************************************************
TC Shipping trực tiếp đóng dire ct consol các tuyến sau mỗi tuần :
+
Châu Á: SINGAPORE,PUSAN, INCHONE, MALAYSIA, COLOM BO, CHENNAI, AUSTRALIA, JAPAN, THAILAND, CHINA, DUBAI,
+
Châu Âu: HAMBURG, ROTTERDAM, LEHARVE, SOUTHAMPT ON, FELIXSTOWE
+ USA: LONGBEACH, LOS ANGESLAX, N EW YORK, HOUSTON,…
***Và tất cả các cả ng trên thế giới via SIN, P US, DUBAI, HKG ***

*************************************************************************************
Với thế mạnh c ủa mình, TC Shipping là một tro ng 30 master consol tại TP H CM. Chúng tôi tự hào là đ ối tác đáng tin cậy cho khá ch hàng hầu hết là:
- Các cô ng ty Logistics toàn quốc;
- Các cô ng ty giao nhận nhỏ lẻ;
- Cô ng ty sản xuất kinh doanh có n hu cầu xuất nhập khẩu;
- Cá nh ân có hàng cần vận chuyển qu ốc tế by sea, air, express,.v.v…

************************************************************************************
Nếu c ần hổ trợ và tư vấn mi ễn phí. Vui lòng liên hệ bộ ph ận Sale Executive của TC Shipping:

Mr Trọ ng ( Leonas)
TC SHIPPING Co.
1ST FLOOR, VICONSH IP SAIGON BUILDING,
NO. 6-8 DOAN V AN BO ST, DIST 4, HOCHIMINH CI TY, VIETNAM
TEL: 84-8-62618449 ( EXT 104) F AX: 84-8-62618447
Email: [email protected]
HANDPHONE: 0903.033.843
Skype : leonas343

25/02/2015

Với hàng lẻ (LCL), hiện n ay TC Shipping đang có ưu đ ãi cực lớn, cước tốt và Refu nd tốt cho khách hàng đối v ới tuyến xuất nhập từ:
Hồ Chí Mi nh – Singapore, Colombo, Yangon
Hồ Chí Minh – Busan, Inchone
Hồ Chí Minh – Melbourne, Sydney, Brisban ce
Hồ Chí Minh – Chennai, Nha va Sheva
Hồ Chí Minh – Shangh ai, Hong Kong
Hồ Chí Minh – Taichu ng, Keelung, Kaohsiung
Hồ Chí Minh – Tok yo, Nagoya, Osaka, Yokohama, Kobe
Hồ Chí Minh – Hamburge, Antwerp, Rotterd am, Southampton, Le Harve
Hồ Chí Mi nh – Los Angeles, New York, Houst on
CHÚNG TÔI LÀ TC SHIPPING SERVIC ES CORPORATION VỚI TRỤ SỞ TẠI HÀ N ỘI, HẢI PHÒNG, ĐÀ NĂNG, HỒ C MINH CÙNG CÁC ĐẠI LÝ TR ÊN TOÀN THẾ GIỚI. CÔNG TY CHÚ NG TÔI CHUYÊN THỰC HIỆN VẬN CHUY ỂN HÀNG HÓA ĐI TẤT CẢ C ÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ NGƯ ỢC LẠI BẰNG ĐƯỜNG BIỂN, ĐƯỜNG HÀ NG KHÔNG. ĐỒNG THỜI CHÚNG TÔI CŨ NG CUNG CÁP DỊCH VỤ LÀM T HỦ TỤC HẢI QUAN/XUẤT NHẬP KHẨU TR ỌN GÓI VỚI MỨC GIÁ CẠNH TRANH.
************************************************ **
CÁC DỊCH VỤ :
* Tư v ấn thủ tục xuất nhập khẩu
* Kh ai thuê Hải quan
* Vận chuyển n ội địa
* Giao nhận hàng hóa t ận nhà (door to door services)
* V ận chuyển quốc tế
* Xuất / nh ập khẩu ủy thác
* Đóng kiện, h un trùng các loại hàng hoá
CAM KẾT
Đ ảm bảo an toàn hàng hoá k hi gửi
Cước phí vận chuyển t ốt nhất
Thời gian vận chuyển nhanh nh ất
Đội ngũ nhân viên chuyên nghi ệp, năng động, giúp đỡ tận tình
M ọi người có nhu cầu về xu ất nhập khẩu xin vui lòng li ên hệ

Hãy gọi cho chúng tôi để đư ợc nhân viên tư vấn miễn phí:
Leon as (Mr.Trong)
1ST FLOOR, VICONSHIP SAIGON BUILDING,
NO. 6-8 DOAN VAN BO ST, DI ST 4, HOCHIMINH CITY, VIETNAM
TEL: 84-8-62618449 ( E XT 104) FAX: 84-8-62618447
Email: [email protected]
HANDPHONE: 01646.292.765
Skype : leonas3 43

TC SHIPPING Co.,Ltd 25/04/2014

TC SHIPPING Co.,Ltd

Xin chào các bạn,

Công ty TN HH Giao Nhận Thương Mại Dịch Vụ Hà ng Hóa Trân Châu – TC Shippi ng có kinh nghiệm hơn 10 n ăm trong ngành vận tải và đã t ạo cho mình một chỗ đứng vữ ng chắc trên thị trường.
Công ty có li ên kết và được ưu đãi b ởi các hãng tàu lớn và có đ ại lý ở toàn thế giới. TC Shippi ng với dịch vụ trải đều kh ắp thế giới, đặc biệt chuyên v ận tải các tuyến Châu Á, Ch âu Âu, đặc biệt là USA, A US. TC Shipping là một đối t ác đáng tin cậy của các cá nh ân và doanh nghiệp có nhu cầu.
V ới thế mạnh của mình, TC Shippi ng là một trong 30 master cons ol tại TP HCM. Chúng tôi tự h ào là đối tác đáng tin c ậy cho khách hàng hầu hết là :
-
Các công ty Logistics toàn quốc ;
-
Các công ty giao nhận n hỏ lẻ;
- Công ty sản xuất ki nh doanh có nhu cầu xuất nh ập khẩu;
- Cá nhân có hàng c ần vận chuyển quốc tế by s ea, air, express,.v.v…

Dịch vụ chính của cô ng ty gồm các dịch vụ sau :
-
Logistics, giao nhận vận tải F CL, LCL;
- Cước hàng không, express tro ng nước và quốc tế;
- Thủ t ục hải quan hàng mậu dịch và p hi mậu dịch;
- Dịch vụ door to do or hàng FCL, LCL;
- Vận tải n ội địa FCL, LCL, sea nội đ ịa từ HCM – HPH, HCM – DAD,…

C ác tuyến chính đang hoạt động v ới giá tốt nhất trên thị trườ ng từ HPH, DAD, HCM đến
- C ác tuyến Châu Á: Srilanka, Singapo re, HongKong, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malays ia, Thai Land, ….
- Các tuyến Ch âu Âu: Hamburge, Antwerp, Rotterdam, Southampton, Felixsto we, Le Harve, Marseilles,….
- Các tuyến Ch âu Úc: Sydney, Melbourne,…
- Các tuyến Ch âu Mỹ: Los Angeles, Longbeach, Newyork,…

Nếu c ần hổ trợ và tư vấn mi ễn phí. Vui lòng liên hệ bộ ph ận Sale Executive của TC Shipping:

Mr Trọ ng ( Leonas)
TC SHIPPING Co.
1ST FLOOR, VICONSH IP SAIGON BUILDING,
NO. 6-8 DOAN V AN BO ST, DIST 4, HOCHIMINH CI TY, VIETNAM
TEL: 84-8-62618449 ( EXT 104) F AX: 84-8-62618447
Email: [email protected]
HANDPHONE: 01646.292.765
Skype : leonas343
Yahoo: [email protected]
www.tc-shipping.com.vn

TC SHIPPING Co.,Ltd Along with the rapid growth of Vietnam ’s economy, transportation, shipping or logistics ha ve been playing a pivotal role in th at development progress. Emerging from the extreme ly competitive forwarding industry, TC SHIPPING C O., LTD already built up in t he heart of our clients a strongho ld of belief…

19/02/2014

Xuất siêu 1,44 tỷ USD tro ng tháng 1/2014
(Baodautu.vn) Số liệu của Tổ ng cục Hải quan, tháng 1/2014, cả nư ớc xuất siêu 1,44 tỷ USD. Đ ây là mức thặng dư thương m ại hàng hóa trong tháng cao nh ất từ trước tới nay.

Xuất siêu 1, 44 tỷ USD trong tháng 1/2014
Tổ ng cục Hải quan vừa chính th ức công bố, tổng kim ngạch xu ất nhập khẩu của cả nước thá ng 1/2014 đạt gần 21,48 tỷ U SD, giảm 9,9% so với tháng 12/20 13 và giảm 3% về tương đ ối (tương ứng giảm 670 triệu U SD về số tuyệt đối) so v ới kết quả thực hiện của thá ng 1/2013.

Trong đó, tổng kim ngạch xu ất nhập khẩu của doanh nghiệp có v ốn đầu tư nước ngoài (FDI) đ ạt 12,63 tỷ USD, tăng nhẹ 0 ,1% (tương ứng tăng gần 8 tri ệu USD) so với tháng 1 n ăm 2013 và chiếm 58,8% tổng k im ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

nh riêng xuất khẩu, trong tháng 1/20 14, cả nước đạt 11,46 tỷ U SD, giảm 1,5% so với tháng 12/20 12 và giảm nhẹ 0,8% so v ới cùng kỳ năm 2013.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 10, 02 tỷ USD, giảm 17,8% so v ới tháng 12/2013 và giảm 5,5% so v ới cùng kỳ năm 2013.

Như vậy, c hỉ trong tháng 1/2014, Việt Nam đã xu ất siêu 1,44 tỷ USD. Đây là m ức thặng dư thương mại hàng h óa trong tháng cao nhất từ trư ớc đến nay.

Trong số này, chỉ riê ng xuất siêu của khối FDI đã đ ạt 1,41 tỷ USD, chiếm 97,8% thặ ng dư thương mại hàng hóa c ủa cả nước.

Nguyên Đức

18/02/2014

Best LCL rate from HCM to A US, USA,...

Chào các anh chị em F WD, Tôi tên Trọng bên TC Shippi ng, bên mình đang mở direct hà ng lẻ các tuyến trên Thế Gi ới, trong tháng này bên mình có g tốt các tuyến sau:
HCM -AUS: R EF 20.00/CBM
HCM to BUSAN: REF 60.00/CBM
HCM to L AX, LGB, USA: USD 3.00/CBM
HCM to COLOM BO: USD 55.00/CBM
Ngoài ra còn các tuy ến khác mà mình không thể up l ên hết. Anh chị em FWD n ào cần giá tốt thì liên hệ mì nh nhé!
Skype: leonas343
email: [email protected]
Cell Phone: 01 646 292 765
Offi ce phone: 083 626 18449 (EXT: 104)
Ngo ài ra bên mình còn thêm dị ch vụ: express hàng cá nhân - p hi mậu dịch, trucking, nội địa,...

PPL NETWORKS 13/02/2014

PPL NETWORKS

TC SHIPPING is a member of P PL network in Vietnam who very pro ud to be your reliable and profession al partner in Hochiminh.

PPL stands for PACIF IC POWER LOGISTICS, rooted from the conce pt of networking for people, quality shippi ng services worldwide and innovative logistic solutio ns on a global scale…

PPL is a you ng but very ambitious and fast growi ng global logistic network with strong presen ce in over 87 countries in Arfi ca, Asia, Europe, India Sub Continent, Midd le East Asia, North & South Ameri ca and Oceania. As a mix of independe nt air and sea freight forwarders, bre ak bulk operators, LCL consolidators, FMCG distributo rs, and warehouse operators, PPL provides custom er with a wide range of servic es tailor-made to meet all the shippi ng needs of companies engaged in glob al trade. Our website www.pplnetwork.net will gi ve you a detailed picture of t he PPL network and its worldwide activities
Sco pe of activities:
• Sea & Air freight
• Internation al Forwarding Agency
• Logistics service
• Door to Do or delivery
• Customs Clearance
• Servise LCL
Together with PPL ’s agent network since our inception, at TC SHIPPI NG, your shipments are handled by a experienc ed team with years in shipping indust ry, accumulated knowledge and customer-oriented & achievement-driv en attitude.
Our scope of business covers seafreig ht, airfreight, customs clearance, trucking, packaging… a nd other shipping-related one; enable us to ta ke care of your cargo from warehou se to worldwide final destination. In whi ch, LCL consolidation is our main foc us. And in close relationship with carrie rs, airlines and warehouse, we can off er you very competitive FCL/air.. rat es at the best service.
Also, please kind ly update big promotion rates f or some ports LCL export from H CM to some ports as below :

PPL NETWORKS We are PPL Networks. Member of Internation al Federation of Freight Forwarders Association.

Category

Telephone

Address


6th FLOOR, NO.191 TRUONG VAN BANG ST THANH MY LOI WARD, DIST 2
Ho Chi Minh City
70000

Opening Hours

Monday 08:00 - 17:00
Tuesday 08:00 - 17:00
Wednesday 08:00 - 17:00
Thursday 08:00 - 17:00
Friday 08:00 - 17:00
Saturday 08:00 - 12:00

Other Business Centers in Ho Chi Minh City (show all)
Thiết Bị Camera Hành Trình Ôtô Chính Hãng Thiết Bị Camera Hành Trình Ôtô Chính Hãng
1286 Quốc Lộ 1A Phường Thới An Quận 12
Ho Chi Minh City

chuyên tư vấn lắp đăt, cung cấp thiết bị camera giám sát hành trình cho xe ô tô chính hãng

Studionoithat Studionoithat
26G Đường Số 9, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức
Ho Chi Minh City

Studionoithat.com cung cấp: Bàn, ghế, tủ, giường, kệ, nội thất các loại cho gia đình với tiêu chuẩn xuất khẩu đi các nước Châu Âu Mỹ...

Thinh_GTBC Thinh_GTBC
Lý Thường Kiệt
Ho Chi Minh City, 700000

HỒ SƠ BẰNG CẤP GIẤY TỜ CÁC LOẠI.

Cho Vay Góp Ngày Cho Vay Góp Ngày
Ho Chi Minh City

Hòa Phát Miền Nam - Hoaphatmiennam.vn Hòa Phát Miền Nam - Hoaphatmiennam.vn
Ho Chi Minh City, 70000

Hoaphatmiennam.vn Nội thất Hòa Phát TPHCM Showroom nội thất văn phòng HCM và Hà Nội chi nhánh đại lý toàn quốc. Cung cấp bàn ghế, tủ, két sắt, vách ngăn

Xuong Sale Diễm Phúc Xuong Sale Diễm Phúc
Đường Liên ấp 2-3-4
Ho Chi Minh City, 7000-7400

Chuyên Bán Quần Áo

Kim Tự Tháp Đồng Đỉnh Cao Năng Lượng Tâm Linh Kim Tự Tháp Đồng Đỉnh Cao Năng Lượng Tâm Linh
Ho Chi Minh City

�Sản phẩm bảo vệ sức khỏe dưới tác nhân của bức xạ. �Sản phẩm trang trí - trang sức bằng đồng đỏ nguyên chất , Bạc 10 �Tạo hình theo yêu cầu của khách. Hàng HandMade �/100.

Ri Shop - Chuyên Sỉ Ri Shop - Chuyên Sỉ
Đường Bình Long, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ho Chi Minh City

Thời trang đa dạng mẫu mã. hợp thời . giá rẽ

Quần Áo Hot Trend Quần Áo Hot Trend
Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 762000

Trang bán quần áo rẽ và đẹp

MT's House Bia Rượu, Bánh Kẹo Khập Khẩu, Thực phẩm đông lạnh MT's House Bia Rượu, Bánh Kẹo Khập Khẩu, Thực phẩm đông lạnh
45 Âu Cơ , Phường 11 Quận 11
Ho Chi Minh City, 72700

Chuyên cung cấp Bia rượu nhập khẩu cao cấp, bánh kẹo ngoại nhập , thực phẩm đông lạnh đạt tiêu chuẩn. Cung cấp các dịch vụ về giỏ quà tặng - giftpack hamper.

Đangquylonhgk64 Đangquylonhgk64
Điện Biên Phủ
Ho Chi Minh City

Cửa hàng bán giày thể thao uy tín chất lượng của TP. Hồ Chí Minh

Chuyện chăn gối Chuyện chăn gối
Ho Chi Minh City, 70000

Chuyện chăn gối là điều vô cùng quan trọng đối với các cặp đôi giúp thắt chặt tình cảm 2 bên và được coi là điều không thể thiếu trong đời sống tình cảm.