Lush Saigon

Lush Saigon

Comments

Main room dj needs to fi nd himself a better youtube playlist...
Lush raided by the police la st night... they stopped me filming it. what went down?
Heading to Lush tonight, need a compani on 😉
Pretty lame, Not friendly with grou ps or tourists, came in with a gro up for about 5 minutes before th ey told us to buy 2 overpric ed bottles or get out. Not wor th your time.
Nên xem lại thái độ nh ân viên nói chuyện với khách, t đi q ua đây lần thứ 2 có d ẫn 1 người bạn và bạn t cũ ng phàn nàn với thái độ nh ân viên ở đây. Mặc dù ở đ ây vui nhưng thái độ nhân vi ên quá kém, ko chấp nhận dc
DJ was fantastic. Marketing was po or. "Owner" let the whole te am down. Unprofessional, ugly and weak.
Anh oi hinh hom chu nh at dau

Lush is one of the leadi ng international standard nightlife establishments of t he city. Lush, một trong những tụ đi ểm vui chơi về đêm theo ti êu chuẩn quốc tế hàng đầu t ại thành phố.

Lush is one of the longe st running nightlife establishments in Ho C hi Minh City, opening it's doors to t he public on June 15, 2004. It 's always played a leading role in t he Saigon nightlife culture, having hosted so me the best local, international DJs, a nd other talents and being frequented by t he top trendsetters of the country.

--

Lush, m ột trong những địa điểm vui ch ơi về đêm lâu năm tại Sa ig

Operating as usual

17/06/2022

Come and feel the vibes at Lu sh with an amazing performance by DJ Leg na 💽
DJ Legna의 놀라운 퍼포먼스와 함께 무 성한 분위기를 느껴보세요💽
🔥 From 12pm till Late
🔥
Buy 2 get 1 on bottle
🔥
Birthday Promotions
🔥 Lu… See more

Photos from Lush Saigon's post 17/06/2022

Tonight's going to be one to rememb er ✌️
오늘밤은 기억에 남을 밤이 될거야 ✌️
🔥
Buy 2 get 1 on bottle
🔥
Birthday Promotions
🔥 Lush contact (Mr.De) - 0918630742

Photos from Lush Saigon's post 16/06/2022

Stay cunning and save some mon ey 💰
교활함을 유지하고 돈을 절약하십시오 💰
🔥 50% off 🎈🎈🎈
🔥 Buy 1 get 1 on drin ks
🔥 Birthday Promotions
🔥 Lush contact (Mr. De) - 091863074

Photos from Lush Saigon's post 15/06/2022

Photos from Lush Saigon's post

Photos from Lush Saigon's post 14/06/2022

Let's get glammed up and rea dy to party
화이팅 하고 파티할 준비 합 시다 #레이디스
🔥 Ladies drink
🔥 Buy 2 g et 1 on bottles
🔥 Birthday Promotions
🔥 Lu sh Contact (Mr.De) - 0918630742

Photos from Lush Saigon's post 13/06/2022

Photos from Lush Saigon's post

Photos from Lush Saigon's post 10/06/2022

Let's catch a vibe at Lush✨
러쉬 에서 바이브하자✨
🔥 Buy 2 get 1 on bottle
🔥
Birthday Promotions
🔥 Lush contact (Mr.De) - 0918630742

Photos from Lush Saigon's post 09/06/2022

Help your bank account and par ty at Lush on Thursdays
목요일에 Lush 에서 은행 계좌와 파티를 도와주세요 #거래
🔥 50% off 🎈🎈🎈
🔥 Buy 1 get 1 on drin ks
🔥 Birthday Promotions
🔥 Lush contact (Mr. De) - 0918630742

Photos from Lush Saigon's post 08/06/2022

Photos from Lush Saigon's post

Photos from Lush Saigon's post 07/06/2022

Put on your dress, heels a nd bestfriends and enjoy
드레스, 힐, 베스트프렌 드를 신고 #레이디스나잇을 즐겨보세요
🔥 Ladies drink
🔥 B uy 2 get 1 on bottles
🔥 Birthd ay Promotions
🔥 Lush Contact (Mr.De) - 0918630742

Photos from Lush Saigon's post 06/06/2022

Photos from Lush Saigon's post

Photos from Lush Saigon's post 03/06/2022

Let's go ! Friday is he re, time for some FUN 🎉
갑시다 ! 금요 일이 왔습니다. 즐거운 시간을 보낼 시간입니다 🎉
🔥
Buy 2 get 1 on bottle
🔥
Birthday Promotions
🔥 Lush contact (Mr.De) - 0918630742

Photos from Lush Saigon's post 02/06/2022

Reduced prices with a great vi be, sounds like a good time
좋은 분위 기와 함께 할인된 가격, 좋은 시간이 될 것 같습니다
🔥
50% off 🎈🎈🎈
🔥 Buy 1 g et 1 on drinks
🔥 Birthday Promotions
🔥
Lush contact (Mr.De) - 0918630742

Photos from Lush Saigon's post 01/06/2022

Photos from Lush Saigon's post

Photos from Lush Saigon's post 31/05/2022

Best nights are always on Tuesda ys (Ladies Night)
최고의 밤은 항상 화요일에 있습니다(Ladi es Night)
🔥 Ladies drink
🔥 Buy 2 g et 1 on bottles
🔥 Birthday Promotions
🔥 Lu sh Contact (Mr.De) - 0918630742

Photos from Lush Saigon's post 30/05/2022

Photos from Lush Saigon's post

Photos from Lush Saigon's post 27/05/2022

End the week off with a BA NG 💥💥💥
힘차게 주말을 시작해보세요 💥💥💥
🔥 Buy 2 g et 1 on bottle
🔥 Birthday Promotions
🔥 Lu sh contact (Mr.De) - 0918630742

Photos from Lush Saigon's post 26/05/2022

Party people all very stunning, Co me to Lush on Thursdays and sa ve some money 💸💸💸
파티 사람들은 모두 매우 훌륭합 니다. 목요일에 Lush에 와서 돈을 절약하십시오💸💸💸
🔥 50% off 🎈🎈🎈
🔥 Buy 1 get 1 on drin ks
🔥 Birthday Promotions
🔥 Lush contact (Mr. De) - 0918630742

Photos from Lush Saigon's post 25/05/2022

Photos from Lush Saigon's post

Photos from Lush Saigon's post 24/05/2022

Put on some lipstick, Get yo ur nicest dress and dance the nig ht away 👯
립스틱을 바르고 가장 멋진 드레 스를 입고 밤새도록 춤을 춰 👯
🔥 Ladi es drink
🔥 Buy 2 get 1 on bottles
🔥
Birthday Promotions
🔥 Lush Contact (Mr.De) - 0918630742

Photos from Lush Saigon's post 23/05/2022

Photos from Lush Saigon's post

Photos from Lush Saigon's post 20/05/2022

End of the week, Start of t he fun!
한 주의 끝, 즐거움의 시작!
🔥 B uy 2 get 1 on bottle
🔥 Birthd ay Promotions
🔥 Lush contact (Mr.De) - 0918630742

Photos from Lush Saigon's post 19/05/2022

Save some money for your hon ey. Come on to Lush
꿀을 위해 약 간의 돈을 저축하십시오. 러쉬로 오세요
🔥 50% o ff 🎈🎈🎈
🔥 Buy 1 get 1 on drin ks
🔥 Birthday Promotions
🔥 Lush contact (Mr. De) - 0918630742

Photos from Lush Saigon's post 18/05/2022

Photos from Lush Saigon's post

Photos from Lush Saigon's post 17/05/2022

All Ladies' are welcomed for an amazi ng time. See y'all tonight 😉
멋진 시 간을 위해 모든 레이디스를 환영합니다. 오늘밤 봐요 😉
🔥
Ladies drink
🔥 Buy 2 g et 1 on bottles
🔥 Birthday Promotions
🔥 Lu sh Contact (Mr.De) - 0918630742

Photos from Lush Saigon's post 16/05/2022

Photos from Lush Saigon's post

Photos from Lush Saigon's post 13/05/2022

Let's catch a vibe as t he week ends 🕺💃
한 주가 끝나면 분위 기를 잡자 🕺💃
🔥 Buy 2 get 1 on bottle
🔥
Birthday Promotions
🔥 Lush contact (Mr.De) - 0918630742

Photos from Lush Saigon's post 12/05/2022

Weekend is coming up. Let's sa ve some money 💰
주말이 다가오고 있습니다. 돈을 좀 아껴 보자 💰
🔥 50% off 🎈🎈🎈
🔥 Buy 1 g et 1 on drinks
🔥 Birthday Promotions
🔥
Lush contact (Mr.De) - 0918630742

Photos from Lush Saigon's post 11/05/2022

Photos from Lush Saigon's post

Photos from Lush Saigon's post 10/05/2022

Beautiful ladies on the daily. Especial ly on Tuesdays 😉
일상의 아름다운 여인들. 특히 화요일 에는 😉
🔥 Ladies drink
🔥 Buy 2 g et 1 on bottles
🔥 Birthday Promotions
🔥 Lu sh Contact (Mr.De) - 0918630742

Photos from Lush Saigon's post 09/05/2022

Photos from Lush Saigon's post

Photos from Lush Saigon's post 05/05/2022

Its the end of the we ek. Let's catch a vibe at
이번주말입 니다. 에서 분위기를 잡아보자
🔥 Buy 2 g et 1 on bottle
🔥 Birthday Promotions
🔥 Lu sh contact (Mr.De) - 0918630742

Photos from Lush Saigon's post 05/05/2022

Don't worry about the bill, wi th our reduced Thursday prices!
목요일 할 인된 가격으로 청구서에 대해 걱정하지 마세요!
🔥 50% off 🎈🎈🎈
🔥 Buy 1 get 1 on drin ks
🔥 Birthday Promotions
🔥 Lush contact (Mr. De) - 0918630742

Photos from Lush Saigon's post 04/05/2022

Photos from Lush Saigon's post

Photos from Lush Saigon's post 03/05/2022

Bring your Ladies and enjoy t he
당신의 숙녀를 데려오고 바이브를 즐기십시오
🔥 Ladi es drink
🔥 Buy 2 get 1 on bottles
🔥
Birthday Promotions
🔥 Lush Contact (Mr.De) - 0918630742

Let’s Have Some Fun!

Lush is one of the longe st running nightlife establishments in Ho C hi Minh City, opening it's doors to t he public on June 15, 2004. It 's always played a leading role in t he Saigon nightlife culture, having hosted so me of the best local and internation al DJs, as well as other talen ts and some of the top trendsette rs of the country.

--

Lush, m ột trong những địa điểm vui ch ơi về đêm lâu năm tại Saig on, mở cửa ngày 15/06/2004. Luôn đư ợc coi là một điển hình hà ng đầu của văn hóa về đ êm tại thành phố, với sự trì nh diễn của các DJ n ổi tiếng hàng đầu của Việt N am và quốc tế và luôn nh ận được sự tham dự thường xuy ên cuả những người nổi tiếng tro ng nước.

Videos (show all)

Supa D**a Fly

General Manager

Mr. David

Attire

Casual

Services

Groups Reserve Waiter Walkins

Specialties

Dinner Drinks

Price Range

££

Products

Fun

Payment Options

Cash Mastercard Visa

Telephone

Website

Address


So 2 Ly Tu Trong, District. 1
Ho Chi Minh City

Opening Hours

Tuesday 21:00 - 03:00
Thursday 21:00 - 03:00
Friday 21:00 - 03:00
Saturday 21:00 - 03:00

Other Ho Chi Minh City nightclubs (show all)
Vũ Trường Hòa Bình 2022 Vũ Trường Hòa Bình 2022
Ho Chi Minh City, 700000

Vũ trường khiêu vũ và hát với nhau

LEO Coffee LEO Coffee
Ho Chi Minh City

Leo Coffee - Quán cà phê, phòng trà-khiêu vũ-hát với nhau

BIG Chasers - CLB Nhảy KTX ĐHQG TP. HCM BIG Chasers - CLB Nhảy KTX ĐHQG TP. HCM
KTX Khu B ĐHQG TP.HCM
Ho Chi Minh City

BIG CHASERS - CLB Nhảy KTX ĐHQG TP.HCM nơi nuôi dưỡng, phát triển đam mê nhảy dành cho sinh viên.

85 king Beer 85 king Beer
333 Phạm Văn Đồng Phường 11 Quận Gò Vấp
Ho Chi Minh City

85 KingBeer Gò Vấp là nơi thể hiện phong cách của bạn Facebook 85 Club sẽ update thường xuyên nhất các chương trình của 85 Club tới anh chị em! Hãy cùng đến và Chia vui cùng 85 nhaaaaa! Thank All

KING BEER 85 I 333 Phạm Văn Đồng - Gò Vấp KING BEER 85 I 333 Phạm Văn Đồng - Gò Vấp
333 Phạm Văn Đồng, Phường 1
Ho Chi Minh City, 700000

KING BEER 85 Gò Vấp - The King of Saigon Nightlife

Nomad SGN Nomad SGN
275-277 Pham Ngu Lao, District 1
Ho Chi Minh City, 700000

At Nomad we offer an extensive selection of craft beer's, delicious cocktails and amazing pizza's in a relaxed, friendly environment overlooking 23/9 park. We also offer daily happy hours plus we host different events weekly. Super social - Awesome Value!

Buffalo 2020 the foreigner party house Buffalo 2020 the foreigner party house
Bui Vien
Ho Chi Minh City

Excellent

Deluxe Restaurant & Karaoke Deluxe Restaurant & Karaoke
159 Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 5
Ho Chi Minh City, 700000

Best Nightclub in Saigon. Where the night never ends~

ATEX DJ Entertainment ATEX DJ Entertainment
1472 Võ Văn Kiệt District 6
Ho Chi Minh City, 70000

Atex Entertainment provides professional DJs & live artists for clubs, festivals, and event promoters worldwide.

DCLopez Entertainment DCLopez Entertainment
Ho Chi Minh City

DANCER � SINGER - ENTERTAINER - MC - DJ

NHÀ HÀNG CAFE AROMA NHÀ HÀNG CAFE AROMA
22 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 70000

Cà phê sân vườn, phòng trà, dịch vụ nhà hàng Aroma

10x - Night Club - anchoisg.com 10x - Night Club - anchoisg.com
Đường Đỗ Quang Đẩu 26, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ho Chi Minh City

Night club - Night Life