Grand Mercure Phan Thiết - Accor

Grand Mercure Phan Thiết - Accor

Skyvilla, Villa biển, chuẩn khai thác và vận hành bởi Accor Group. sổ hồng lâu dài, ngay mặt tiền biển, thanh toán linh hoạt. Giá gốc Chủ Đầu Tư.

Operating as usual

Photos from Grand Mercure Phan Thiết - Accor's post 10/01/2022

𝐁𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐓𝐡𝐮̛̣ 𝐒𝐨̛̉ 𝐇𝐮̛̃𝐮 𝐕𝐢̃𝐧𝐡 𝐕𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐍𝐠𝐚𝐲 𝐌𝐚̣̆𝐭 𝐁𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐁𝐚̣𝐧 Đ𝐚̃ 𝐍𝐠𝐡𝐞 𝐂𝐡𝐮̛𝐚 ? 🧐🧐🧐
_____________________
𝑁ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑖 𝑠𝑜̛̉ ℎ𝑢̛̃𝑢 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑑𝑢̛̣ 𝑎́𝑛 𝑮𝒓𝒂𝒏𝒅 𝑴𝒆𝒓𝒄𝒖𝒓𝒆 𝑷𝒉𝒂𝒏 𝑻𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̆́𝑐 𝑚𝑎̆́𝑐 ℎ𝑜̉𝑖 𝑡𝑎̣𝑖 𝑠𝑎𝑜 𝑑𝑢̛̣ 𝑎́𝑛 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑚𝑎̀ 𝑠𝑜̛̉ ℎ𝑢̛̃𝑢 𝑙𝑎̂𝑢 𝑑𝑎̀𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑣𝑎̣̂𝑦 ? 🧐

📍 𝐷𝑢̛̣ 𝑎́𝑛 𝑮𝒓𝒂𝒏𝒅 𝑴𝒆𝒓𝒄𝒖𝒓𝒆 𝑷𝒉𝒂𝒏 𝑻𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑘𝑦̀ 𝑚𝑎𝑦 𝑚𝑎̆́𝑛 𝑘ℎ𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 đ𝑜̂̉𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 đ𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑚𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ đ𝑎̂́𝑡 đ𝑜̂ 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑣𝑎̀𝑜 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖 𝑛𝑎̆𝑚 2017 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑠𝑎́𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑖̉𝑛ℎ 𝐵𝑖̀𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛. 𝑁ℎ𝑜̛̀ đ𝑜́, 𝑐𝑎́𝑐 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑐𝑎̆𝑛 ℎ𝑜̣̂ 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑢̛̣ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑑𝑢̛̣ 𝑎́𝑛 đ𝑒̂̀𝑢 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝒔𝒐̂̉ 𝒉𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒓𝒊𝒆̂𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒔𝒐̛̉ 𝒉𝒖̛̃𝒖 𝒗𝒊̃𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̂̃𝒏.

📍 𝐶𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑛𝑜́𝑖 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝑐ℎ𝑖̉ 𝐃𝐔𝐘 𝐍𝐇𝐀̂́𝐓 𝑜̛̉ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 𝑡𝑎̣𝑖 𝐺𝑅𝐴𝑁𝐷 𝑀𝐸𝑅𝐶𝑈𝑅𝐸 𝑃𝐻𝐴𝑁 𝑇𝐻𝐼𝐸𝑇 𝑚𝑜̛́𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝐒𝐎̛̉ 𝐇𝐔̛̃𝐔 𝐋𝐀̂𝐔 𝐃𝐀̀𝐈 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛. 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑣𝑎̣̂𝑦, 𝒔𝒐̂́ 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒕𝒂̣𝒊 𝑮𝒓𝒂𝒏𝒅 𝑴𝒆𝒓𝒄𝒖𝒓𝒆 𝑷𝒉𝒂𝒏 𝑻𝒉𝒊𝒆𝒕 𝒄𝒖̛̣𝒄 𝒌𝒊̀ 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒉𝒂̣𝒏, 𝑚𝑢̣𝑐 đ𝑖́𝑐ℎ 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝒏𝒈𝒉𝒊̉ 𝒅𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝑪𝑯𝑼𝑨̂̉𝑵 𝒏𝒈𝒉𝒊̉ 𝒅𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 1 𝑐𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑎̂̀𝑚 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑒̂́ 5*

📍 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑜𝑎́𝑛 𝑘𝑦́ 𝐻Đ𝑀𝐵 25% (Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑙𝑎̀𝑚 2 đ𝑜̛̣𝑡 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑜𝑎́𝑛) 𝑣𝑎̀ đ𝑜̛̣𝑖 đ𝑒̂́𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑜i 𝑏𝑎̀𝑛 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑡𝑢̛̀ 𝑝ℎ𝑖́𝑎 𝐶Đ𝑇. 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑜𝑎́𝑛 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 25% (𝑇𝑜̂̉𝑛𝑔 50%) .
Liên hệ 0908 502 471.
#accor
#grandmercurephanthiet
#grandmercure
#mercure

Photos from Grand Mercure Phan Thiết - Accor's post 08/01/2022

VÌ SAO GIỚI THƯỢNG LƯU ƯA CHUỘNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀNG HIỆU?

⚡⚡⚡ Với nguồn cung hạn chế, các dự án bất động sản hàng hiệu trên toàn cầu luôn được giới thượng lưu săn đón nhờ sở hữu sức hút từ nhiều giá trị độc đáo:

💎 GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU

Chất lượng của bất động sản hàng hiệu gắn liền với thương hiệu có danh tiếng và uy tín trong ngành. Một khi đã được khách hàng biết đến và yêu mến, họ sẽ có thể trở thành khách hàng trung thành của bất kỳ sản phẩm nào có sự bảo chứng chất lượng của thương hiệu đó.

💎 GIÁ TRỊ SƯU TẦM

Vì thường xuyên du lịch hoặc công tác xa, khách hàng sẽ có nhu cầu sở hữu ngôi nhà thứ 2, thứ 3 ở nhiều nơi trên thế giới. Căn hộ bất động sản hàng hiệu khi ấy sẽ là tổ ấm chào đón họ trở về trong không gian sang trọng và dịch vụ chuyên nghiệp bậc nhất.

💎 GIÁ TRỊ TÍCH SẢN

Bất động sản hàng hiệu là kênh đầu tư hiệu quả theo thời gian và bền vững trước những biến động của nền kinh tế. Sở hữu nhiều dự án ở nhiều thị trường khác nhau sẽ giúp nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục và hạn chế rủi ro.

💎 GIÁ TRỊ PHONG CÁCH SỐNG

“Nơi bạn sống khẳng định bạn là ai” – những căn hộ hàng hiệu khẳng định vị thế thượng lưu của chủ nhân, giúp họ kết nối với cộng đồng tinh hoa có sự tương đồng về phong cách sống.

💥💥💥 Thừa hưởng những giá trị vượt trội trên, Grand mercure Phan Thiet-“ Dấu Ấn Quý Tộc Bên Bờ Đại Dương”, mặt tiền biển ngay trái tim của Thủ Phủ Resort.

👉👉👉 Liên hệ ngay HOTLINE: 0908 502 471 (Mr Bão) để được tư vấn chi tiết về dự án.
#grandmercure
#accor
#accorgroup
#grandmercurephanthiet

Photos from Grand Mercure Phan Thiết - Accor's post 07/01/2022

Khách VIP làm thêm căn nữa.
Chỉ có thể là Grand Mercure Phan Thiet.🤪🤪🤪🤪

Cận cảnh thảm nhựa cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, dự kiến hoàn thành năm 2022 | Thảo Luận Chung | Otosaigon 07/01/2022

Cận cảnh thảm nhựa cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, dự kiến hoàn thành năm 2022 | Thảo Luận Chung | Otosaigon

https://www.otosaigon.com/threads/can-canh-tham-nhua-cao-toc-phan-thiet-dau-giay-du-kien-hoan-thanh-nam-2022.9033451/

Cận cảnh thảm nhựa cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, dự kiến hoàn thành năm 2022 | Thảo Luận Chung | Otosaigon Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây qua hai tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai đã lộ những hình ảnh trải thảm nhựa đầu tiên. Để kịp hoàn thành tiến độ hoàn thành vào cuối năm 2022 và làm bù vào thời gian giãn cách xã hội do dịch covid, công nhân...

Photos from Grand Mercure Phan Thiết - Accor's post 06/01/2022

Văn hoá làng chài !
Một tối Phan Thiết.

06/01/2022

🎶 Grand Mercure Phan Thiet: Bản Hoan Ca Nơi Thiên Đường Vịnh Biển

📎 Tất bật với những nỗi lo cơm áo gạo tiền, đối mặt với những áp lực, lo toan nơi phố thị đất chật người đông… Chắc hẳn đã rất nhiều lần Chúng Ta khao khát được trở về vùng đất có biển xanh nắng ấm, tận hưởng dư vị ngọt ngào của thiên nhiên để cân bằng lại Thân - Tâm - Trí.

🏖 Giữa “trái tim” của thủ phủ resort, Grand Mercure Phan Thiet luôn sẵn sàng thiết đãi chủ nhân những thanh âm dịu êm của biển cả cùng những trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp nhất. Để từ chính nơi đây:
✨ Thay vì phải nghe tiếng còi xe inh ỏi, căng thẳng. Chúng Ta sẽ được lắng nghe tiếng sóng nối nhau xô bờ khi biển ngay trước hiên nhà, tiếng reo vui của những cơn gió nhẹ nhàng đan qua tán cây, xa xa có tiếng nói cười của những ngư dân chất phát, chúc nhau một ngày ra khơi thuận buồm xuôi gió…

✨ Thay vì hằng ngày chỉ nhìn thấy những tòa cao ốc, khối bê tông đầy ngột ngạt; Bầu trời mờ ảo không rõ là sương hay bụi. Chúng Ta sẽ được chiêm ngưỡng trọn vẹn vịnh biển thiên đường, tự tin hít vào lồng ngực bầu không khí trong lành tuyệt đối, đón ánh ban mai rực rỡ hay hoàng hôn buông nhuộm đỏ một góc trời… đủ khiến thời gian như lắng đọng.

✨ Thay vì không thể tìm thấy không gian để tản bộ khi đất chật người đông. Chúng Ta có thể thư thái dạo bước trên những “Con Đường Bồng Bềnh” dẫn xuống bãi biển thơ mộng, có hương đồng cỏ nội, nền cát dịu êm, cảnh vật đa sắc khiến mỗi người đều cảm nhận rõ rệt từng cung bậc cảm xúc.

️🎶 Grand Mercure Phan Thiet tách biệt với những khói bụi, ồn ào, chứa đựng những thanh âm sôi động mà dịu dàng của bản hoan ca ru lòng người lữ khách. Chinh phục những trái tim luôn khát khao, mong nhớ về vùng biển nguyên sơ, thanh bình và thi vị.
🌊 Hãy tạm gác những lắng lo thường nhật, cùng về với Grand Mercure Phan Thiet để nạp thêm năng lượng tích cực, thêm hạnh phúc vẹn toàn, thêm sức khỏe an vui, thêm biết ơn từng giây phút tự tại… Và sẵn sàng cho những hành trình mới ở tương lai!

#GrandMercurePhanThiet
#BDSPhanThiet
#Accor
------------------
📍 Vị trí: Đường ven biển, Phường Phú Hài, TP Phan Thiết
🌐Website: https://danggialand.com/edna-grandmercure/
☎ Hotline: 0908 502 471

05/01/2022

𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐮𝐫𝐞 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐓𝐡𝐢𝐞𝐭: 𝐵𝑎̉𝑛 𝐻𝑜𝑎𝑛 𝐶𝑎 𝑁𝑜̛𝑖 𝑇ℎ𝑖𝑒̂𝑛 Đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑉𝑖̣𝑛ℎ 𝐵𝑖𝑒̂̉𝑛.
_____________________________
⚜️ 𝑇𝑎̂́𝑡 𝑏𝑎̣̂𝑡 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑜̂̃𝑖 𝑙𝑜 𝑐𝑜̛𝑚 𝑎́𝑜 𝑔𝑎̣𝑜 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛, đ𝑜̂́𝑖 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑎́𝑝 𝑙𝑢̛̣𝑐, 𝑙𝑜 𝑡𝑜𝑎𝑛 𝑛𝑜̛𝑖 𝑝ℎ𝑜̂́ 𝑡ℎ𝑖̣ đ𝑎̂́𝑡 𝑐ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑜̂𝑛𝑔… 𝐶ℎ𝑎̆́𝑐 ℎ𝑎̆̉𝑛 đ𝑎̃ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑇𝑎 𝑘ℎ𝑎𝑜 𝑘ℎ𝑎́𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑣𝑒̂̀ 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑜́ 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑎̆́𝑛𝑔 𝑎̂́𝑚, 𝑡𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑑𝑢̛ 𝑣𝑖̣ 𝑛𝑔𝑜̣𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑐𝑎̂𝑛 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑇ℎ𝑎̂𝑛 - 𝑇𝑎̂𝑚 - 𝑇𝑟𝑖́.

⚜️ 𝐺𝑖𝑢̛̃𝑎 “𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑡𝑖𝑚” 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑝ℎ𝑢̉ 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡, 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑢𝑟𝑒 𝑃ℎ𝑎𝑛 𝑇ℎ𝑖𝑒𝑡 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑠𝑎̆̃𝑛 𝑠𝑎̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 đ𝑎̃𝑖 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑎̂𝑚 𝑑𝑖̣𝑢 𝑒̂𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑐𝑎̉ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 đ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡. Đ𝑒̂̉ 𝑡𝑢̛̀ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑛𝑜̛𝑖 đ𝑎̂𝑦:

👉 𝑇ℎ𝑎𝑦 𝑣𝑖̀ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑒 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑐𝑜̀𝑖 𝑥𝑒 𝑖𝑛ℎ 𝑜̉𝑖, 𝑐𝑎̆𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔. 𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑇𝑎 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̆́𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑠𝑜́𝑛𝑔 𝑛𝑜̂́𝑖 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑥𝑜̂ 𝑏𝑜̛̀ 𝑘ℎ𝑖 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̀, 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑜 𝑣𝑢𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑜̛𝑛 𝑔𝑖𝑜́ 𝑛ℎ𝑒̣ 𝑛ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎𝑛 𝑞𝑢𝑎 𝑡𝑎́𝑛 𝑐𝑎̂𝑦, 𝑥𝑎 𝑥𝑎 𝑐𝑜́ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑛𝑜́𝑖 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛ 𝑑𝑎̂𝑛 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑝ℎ𝑎́𝑡, 𝑐ℎ𝑢́𝑐 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑟𝑎 𝑘ℎ𝑜̛𝑖 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑏𝑢𝑜̂̀𝑚 𝑥𝑢𝑜̂𝑖 𝑔𝑖𝑜́…

👉 𝑇ℎ𝑎𝑦 𝑣𝑖̀ ℎ𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑜̀𝑎 𝑐𝑎𝑜 𝑜̂́𝑐, 𝑘ℎ𝑜̂́𝑖 𝑏𝑒̂ 𝑡𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑦 𝑛𝑔𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑎̣𝑡; 𝐵𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑜̛̀ 𝑎̉𝑜 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑟𝑜̃ 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑦 𝑏𝑢̣𝑖. 𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑇𝑎 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑖𝑒̂𝑚 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣𝑛 𝑣𝑒̣𝑛 𝑣𝑖̣𝑛ℎ 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑡𝑢̛̣ 𝑡𝑖𝑛 ℎ𝑖́𝑡 𝑣𝑎̀𝑜 𝑙𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛̣𝑐 𝑏𝑎̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖́ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 đ𝑜̂́𝑖, đ𝑜́𝑛 𝑎́𝑛ℎ 𝑏𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑖 𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑟𝑜̛̃ ℎ𝑎𝑦 ℎ𝑜𝑎̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̂𝑛 𝑏𝑢𝑜̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢𝑜̣̂𝑚 đ𝑜̉ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑔𝑜́𝑐 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖… đ𝑢̉ 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑙𝑎̆́𝑛𝑔 đ𝑜̣𝑛𝑔.

👉 𝑇ℎ𝑎𝑦 𝑣𝑖̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡𝑖̀𝑚 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑎̉𝑛 𝑏𝑜̣̂ 𝑘ℎ𝑖 đ𝑎̂́𝑡 𝑐ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑜̂𝑛𝑔. 𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑇𝑎 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑎́𝑖 𝑑𝑎̣𝑜 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 “𝐶𝑜𝑛 Đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝐵𝑜̂̀𝑛𝑔 𝐵𝑒̂̀𝑛ℎ” 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑥𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑏𝑎̃𝑖 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑡ℎ𝑜̛ 𝑚𝑜̣̂𝑛𝑔, 𝑐𝑜́ ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑐𝑜̉ 𝑛𝑜̣̂𝑖, 𝑛𝑒̂̀𝑛 𝑐𝑎́𝑡 𝑑𝑖̣𝑢 𝑒̂𝑚, 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝑣𝑎̣̂𝑡 đ𝑎 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑎̉𝑚 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑟𝑜̃ 𝑟𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑏𝑎̣̂𝑐 𝑐𝑎̉𝑚 𝑥𝑢́𝑐.

️🍃 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑢𝑟𝑒 𝑃ℎ𝑎𝑛 𝑇ℎ𝑖𝑒𝑡 𝑡𝑎́𝑐ℎ 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜́𝑖 𝑏𝑢̣𝑖, 𝑜̂̀𝑛 𝑎̀𝑜, 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 đ𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑎̂𝑚 𝑠𝑜̂𝑖 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑚𝑎̀ 𝑑𝑖̣𝑢 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̉𝑛 ℎ𝑜𝑎𝑛 𝑐𝑎 𝑟𝑢 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑢̛̃ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ. 𝐶ℎ𝑖𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑡𝑖𝑚 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑘ℎ𝑎́𝑡 𝑘ℎ𝑎𝑜, 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑜̛́ 𝑣𝑒̂̀ 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑠𝑜̛, 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑖 𝑣𝑖̣.

🍃 𝐻𝑎̃𝑦 𝑡𝑎̣𝑚 𝑔𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̆́𝑛𝑔 𝑙𝑜 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡, 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑒̂̀ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑢𝑟𝑒 𝑃ℎ𝑎𝑛 𝑇ℎ𝑖𝑒𝑡 đ𝑒̂̉ 𝑛𝑎̣𝑝 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑐𝑢̛̣𝑐, 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐 𝑣𝑒̣𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛, 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑎𝑛 𝑣𝑢𝑖, 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑜̛𝑛 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎̂𝑦 𝑝ℎ𝑢́𝑡 𝑡𝑢̛̣ 𝑡𝑎̣𝑖… 𝑉𝑎̀ 𝑠𝑎̆̃𝑛 𝑠𝑎̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑜̛̉ 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖!

𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐮𝐫𝐞 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐓𝐡𝐢𝐞𝐭: 𝐵𝑎̉𝑛 𝐻𝑜𝑎𝑛 𝐶𝑎 𝑁𝑜̛𝑖 𝑇ℎ𝑖𝑒̂𝑛 Đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑉𝑖̣𝑛ℎ 𝐵𝑖𝑒̂̉𝑛.
_____________________________
⚜️ 𝑇𝑎̂́𝑡 𝑏𝑎̣̂𝑡 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑜̂̃𝑖 𝑙𝑜 𝑐𝑜̛𝑚 𝑎́𝑜 𝑔𝑎̣𝑜 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛, đ𝑜̂́𝑖 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑎́𝑝 𝑙𝑢̛̣𝑐, 𝑙𝑜 𝑡𝑜𝑎𝑛 𝑛𝑜̛𝑖 𝑝ℎ𝑜̂́ 𝑡ℎ𝑖̣ đ𝑎̂́𝑡 𝑐ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑜̂𝑛𝑔… 𝐶ℎ𝑎̆́𝑐 ℎ𝑎̆̉𝑛 đ𝑎̃ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑇𝑎 𝑘ℎ𝑎𝑜 𝑘ℎ𝑎́𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑣𝑒̂̀ 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑜́ 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑎̆́𝑛𝑔 𝑎̂́𝑚, 𝑡𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑑𝑢̛ 𝑣𝑖̣ 𝑛𝑔𝑜̣𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑐𝑎̂𝑛 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑇ℎ𝑎̂𝑛 - 𝑇𝑎̂𝑚 - 𝑇𝑟𝑖́.

⚜️ 𝐺𝑖𝑢̛̃𝑎 “𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑡𝑖𝑚” 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑝ℎ𝑢̉ 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡, 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑢𝑟𝑒 𝑃ℎ𝑎𝑛 𝑇ℎ𝑖𝑒𝑡 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑠𝑎̆̃𝑛 𝑠𝑎̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 đ𝑎̃𝑖 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑎̂𝑚 𝑑𝑖̣𝑢 𝑒̂𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑐𝑎̉ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 đ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡. Đ𝑒̂̉ 𝑡𝑢̛̀ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑛𝑜̛𝑖 đ𝑎̂𝑦:

👉 𝑇ℎ𝑎𝑦 𝑣𝑖̀ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑒 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑐𝑜̀𝑖 𝑥𝑒 𝑖𝑛ℎ 𝑜̉𝑖, 𝑐𝑎̆𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔. 𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑇𝑎 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̆́𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑠𝑜́𝑛𝑔 𝑛𝑜̂́𝑖 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑥𝑜̂ 𝑏𝑜̛̀ 𝑘ℎ𝑖 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̀, 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑜 𝑣𝑢𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑜̛𝑛 𝑔𝑖𝑜́ 𝑛ℎ𝑒̣ 𝑛ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎𝑛 𝑞𝑢𝑎 𝑡𝑎́𝑛 𝑐𝑎̂𝑦, 𝑥𝑎 𝑥𝑎 𝑐𝑜́ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑛𝑜́𝑖 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛ 𝑑𝑎̂𝑛 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑝ℎ𝑎́𝑡, 𝑐ℎ𝑢́𝑐 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑟𝑎 𝑘ℎ𝑜̛𝑖 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑏𝑢𝑜̂̀𝑚 𝑥𝑢𝑜̂𝑖 𝑔𝑖𝑜́…

👉 𝑇ℎ𝑎𝑦 𝑣𝑖̀ ℎ𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑜̀𝑎 𝑐𝑎𝑜 𝑜̂́𝑐, 𝑘ℎ𝑜̂́𝑖 𝑏𝑒̂ 𝑡𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑦 𝑛𝑔𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑎̣𝑡; 𝐵𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑜̛̀ 𝑎̉𝑜 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑟𝑜̃ 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑦 𝑏𝑢̣𝑖. 𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑇𝑎 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑖𝑒̂𝑚 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣𝑛 𝑣𝑒̣𝑛 𝑣𝑖̣𝑛ℎ 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑡𝑢̛̣ 𝑡𝑖𝑛 ℎ𝑖́𝑡 𝑣𝑎̀𝑜 𝑙𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛̣𝑐 𝑏𝑎̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖́ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 đ𝑜̂́𝑖, đ𝑜́𝑛 𝑎́𝑛ℎ 𝑏𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑖 𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑟𝑜̛̃ ℎ𝑎𝑦 ℎ𝑜𝑎̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̂𝑛 𝑏𝑢𝑜̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢𝑜̣̂𝑚 đ𝑜̉ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑔𝑜́𝑐 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖… đ𝑢̉ 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑙𝑎̆́𝑛𝑔 đ𝑜̣𝑛𝑔.

👉 𝑇ℎ𝑎𝑦 𝑣𝑖̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡𝑖̀𝑚 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑎̉𝑛 𝑏𝑜̣̂ 𝑘ℎ𝑖 đ𝑎̂́𝑡 𝑐ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑜̂𝑛𝑔. 𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑇𝑎 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑎́𝑖 𝑑𝑎̣𝑜 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 “𝐶𝑜𝑛 Đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝐵𝑜̂̀𝑛𝑔 𝐵𝑒̂̀𝑛ℎ” 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑥𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑏𝑎̃𝑖 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑡ℎ𝑜̛ 𝑚𝑜̣̂𝑛𝑔, 𝑐𝑜́ ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑐𝑜̉ 𝑛𝑜̣̂𝑖, 𝑛𝑒̂̀𝑛 𝑐𝑎́𝑡 𝑑𝑖̣𝑢 𝑒̂𝑚, 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝑣𝑎̣̂𝑡 đ𝑎 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑎̉𝑚 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑟𝑜̃ 𝑟𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑏𝑎̣̂𝑐 𝑐𝑎̉𝑚 𝑥𝑢́𝑐.

️🍃 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑢𝑟𝑒 𝑃ℎ𝑎𝑛 𝑇ℎ𝑖𝑒𝑡 𝑡𝑎́𝑐ℎ 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜́𝑖 𝑏𝑢̣𝑖, 𝑜̂̀𝑛 𝑎̀𝑜, 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 đ𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑎̂𝑚 𝑠𝑜̂𝑖 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑚𝑎̀ 𝑑𝑖̣𝑢 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̉𝑛 ℎ𝑜𝑎𝑛 𝑐𝑎 𝑟𝑢 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑢̛̃ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ. 𝐶ℎ𝑖𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑡𝑖𝑚 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑘ℎ𝑎́𝑡 𝑘ℎ𝑎𝑜, 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑜̛́ 𝑣𝑒̂̀ 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑠𝑜̛, 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑖 𝑣𝑖̣.

🍃 𝐻𝑎̃𝑦 𝑡𝑎̣𝑚 𝑔𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̆́𝑛𝑔 𝑙𝑜 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡, 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑒̂̀ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑢𝑟𝑒 𝑃ℎ𝑎𝑛 𝑇ℎ𝑖𝑒𝑡 đ𝑒̂̉ 𝑛𝑎̣𝑝 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑐𝑢̛̣𝑐, 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐 𝑣𝑒̣𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛, 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑎𝑛 𝑣𝑢𝑖, 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑜̛𝑛 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎̂𝑦 𝑝ℎ𝑢́𝑡 𝑡𝑢̛̣ 𝑡𝑎̣𝑖… 𝑉𝑎̀ 𝑠𝑎̆̃𝑛 𝑠𝑎̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑜̛̉ 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖!

Photos from Grand Mercure Phan Thiết - Accor's post 04/01/2022

Grand mercure nóng 🥵 quá.
Nàng hậu B707 có chủ nhân.

03/01/2022

🔥𝑮𝑹𝑨𝑵𝑫 𝑴𝑬𝑹𝑪𝑼𝑹𝑬 𝑷𝑯𝑨𝑵 𝑻𝑯𝑰𝑬𝑻🔥
𝑆𝑜̛̉ 𝐻𝑢̛̃𝑢 𝐿𝑎̂𝑢 𝐷𝑎̀𝑖 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 (𝑃ℎ𝑎́𝑝 𝑙𝑦́ 𝑣𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑉𝑁).
🌾𝑃ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑇ℎ𝑢̛́𝑐 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇𝑜𝑎́𝑛 𝑈̛𝑢 đ𝑎̃𝑖: 15% 𝑘𝑦́ 𝐻Đ𝑀𝐵 🌾𝑁ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑜𝑎́𝑛 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑐𝑜́ 50%
𝐷𝑢̛̣ 𝑎́𝑛 𝑉𝑎̀𝑛𝑔, 𝑝ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑏𝑎̉𝑛 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 ℎ𝑎̣𝑛 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 105 𝑐𝑎̆𝑛 ℎ𝑜̣̂ 𝑣𝑎̀ 24 𝑐𝑎̆𝑛 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑢̛̣ 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛.
🌾Đ𝑜̛𝑛 𝑣𝑖̣ 𝐴𝑐𝑐𝑜𝑟 (𝑇ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑢𝑟𝑒 5* 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑇𝑒̂́) 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑐𝑎̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑡ℎ𝑢𝑒̂ 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜́ 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑜̂̉𝑛 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑡𝑢̛̀ 𝑇𝑎̣̂𝑝 Đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑨𝒄𝒄𝒐𝒓.
🌾𝐵𝑎̀𝑛 𝐺𝑖𝑎𝑜 𝐶𝑎̆𝑛 𝐻𝑜̣̂ 𝐹𝑢𝑙𝑙 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 5* 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑇𝑒̂́.
🌾105 𝐶𝑎̆𝑛 𝑆𝑘𝑦𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎, 24 𝐶𝑎̆𝑛 𝑉𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛.
🌾𝐶ℎ𝑖̉ 5,2𝑡𝑦̉/𝑐𝑎̆𝑛 ( 𝑔𝑖𝑎́ đ𝑢̉ 𝟏𝟎𝟎%,đ𝑎̃ 𝑉𝐴𝑇).
🌾𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑜𝑎́𝑛 15% 𝑘𝑖́ 𝐻Đ𝑀𝐵.
🌾.............. 25% 𝑁𝑔𝑢̛𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜̛̀ 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̀.
𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑐𝑜̛ 𝑏𝑎̉𝑛.
𝐷𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ:
-𝑆𝑈𝐼𝑇 70𝑚2 (1𝑃𝑁, 1𝑊𝐶).
-𝐿𝑈𝑋𝑈𝑅𝑌 84𝑚2 (2𝑃𝑁, 2𝑊𝐶).
-𝑃𝑅𝐸𝑆𝐼𝐷𝐸𝑁𝑇 𝑉𝐼𝑃 113𝑚2 (2𝑃𝑁, 2𝑊𝐶 𝑉𝐼𝑃 ).
𝑄𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑖́ 𝑣𝑎̀ 𝑣𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛ℎ : 𝐴𝑐𝑐𝑜𝑟 𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝.
🎁 𝑉𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑢𝑟𝑒.
🎁 𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡 𝑂𝑁𝐺&𝑂𝑁𝐺.
🎁 𝑇𝑎̣̆𝑛𝑔 𝐹𝑈𝐿𝐿 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡 5 𝑠𝑎𝑜 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝐴𝐶𝐶𝑂𝑅.
🎁𝑇𝑎̣̆𝑛𝑔 15 đ𝑒̂𝑚 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́.
🎁 𝑇𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑉𝑖𝑝 𝑐𝑢̉𝑎 𝐴𝑐𝑐𝑜𝑟.
𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂:�
𝐺𝑅𝐴𝑁𝐷 𝑀𝐸𝑅𝐶𝑈𝑅𝐸 𝑃𝐻𝐴𝑁 𝑇𝐻𝐼𝐸̂́𝑇�
𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒: 𝟎𝟗𝟎𝟖 𝟓𝟎𝟐 𝟒𝟕𝟏 Đ𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐁𝐚̃𝐨
gmail: [email protected]
web : https://danggialand.com/edna-grandmercure/

🔥𝑮𝑹𝑨𝑵𝑫 𝑴𝑬𝑹𝑪𝑼𝑹𝑬 𝑷𝑯𝑨𝑵 𝑻𝑯𝑰𝑬𝑻🔥
𝑆𝑜̛̉ 𝐻𝑢̛̃𝑢 𝐿𝑎̂𝑢 𝐷𝑎̀𝑖 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 (𝑃ℎ𝑎́𝑝 𝑙𝑦́ 𝑣𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑉𝑁).
🌾𝑃ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑇ℎ𝑢̛́𝑐 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇𝑜𝑎́𝑛 𝑈̛𝑢 đ𝑎̃𝑖: 15% 𝑘𝑦́ 𝐻Đ𝑀𝐵 🌾𝑁ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑜𝑎́𝑛 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑐𝑜́ 50%
𝐷𝑢̛̣ 𝑎́𝑛 𝑉𝑎̀𝑛𝑔, 𝑝ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑏𝑎̉𝑛 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 ℎ𝑎̣𝑛 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 105 𝑐𝑎̆𝑛 ℎ𝑜̣̂ 𝑣𝑎̀ 24 𝑐𝑎̆𝑛 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑢̛̣ 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛.
🌾Đ𝑜̛𝑛 𝑣𝑖̣ 𝐴𝑐𝑐𝑜𝑟 (𝑇ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑢𝑟𝑒 5* 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑇𝑒̂́) 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑐𝑎̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑡ℎ𝑢𝑒̂ 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜́ 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑜̂̉𝑛 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑡𝑢̛̀ 𝑇𝑎̣̂𝑝 Đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑨𝒄𝒄𝒐𝒓.
🌾𝐵𝑎̀𝑛 𝐺𝑖𝑎𝑜 𝐶𝑎̆𝑛 𝐻𝑜̣̂ 𝐹𝑢𝑙𝑙 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 5* 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑇𝑒̂́.
🌾105 𝐶𝑎̆𝑛 𝑆𝑘𝑦𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎, 24 𝐶𝑎̆𝑛 𝑉𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛.
🌾𝐶ℎ𝑖̉ 5,2𝑡𝑦̉/𝑐𝑎̆𝑛 ( 𝑔𝑖𝑎́ đ𝑢̉ 𝟏𝟎𝟎%,đ𝑎̃ 𝑉𝐴𝑇).
🌾𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑜𝑎́𝑛 15% 𝑘𝑖́ 𝐻Đ𝑀𝐵.
🌾.............. 25% 𝑁𝑔𝑢̛𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜̛̀ 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̀.
𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑐𝑜̛ 𝑏𝑎̉𝑛.
𝐷𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ:
-𝑆𝑈𝐼𝑇 70𝑚2 (1𝑃𝑁, 1𝑊𝐶).
-𝐿𝑈𝑋𝑈𝑅𝑌 84𝑚2 (2𝑃𝑁, 2𝑊𝐶).
-𝑃𝑅𝐸𝑆𝐼𝐷𝐸𝑁𝑇 𝑉𝐼𝑃 113𝑚2 (2𝑃𝑁, 2𝑊𝐶 𝑉𝐼𝑃 ).
𝑄𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑖́ 𝑣𝑎̀ 𝑣𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛ℎ : 𝐴𝑐𝑐𝑜𝑟 𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝.
🎁 𝑉𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑢𝑟𝑒.
🎁 𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡 𝑂𝑁𝐺&𝑂𝑁𝐺.
🎁 𝑇𝑎̣̆𝑛𝑔 𝐹𝑈𝐿𝐿 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡 5 𝑠𝑎𝑜 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝐴𝐶𝐶𝑂𝑅.
🎁𝑇𝑎̣̆𝑛𝑔 15 đ𝑒̂𝑚 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́.
🎁 𝑇𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑉𝑖𝑝 𝑐𝑢̉𝑎 𝐴𝑐𝑐𝑜𝑟.
𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂:�
𝐺𝑅𝐴𝑁𝐷 𝑀𝐸𝑅𝐶𝑈𝑅𝐸 𝑃𝐻𝐴𝑁 𝑇𝐻𝐼𝐸̂́𝑇�
𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒: 𝟎𝟗𝟎𝟖 𝟓𝟎𝟐 𝟒𝟕𝟏 Đ𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐁𝐚̃𝐨
gmail: [email protected]
web : https://danggialand.com/edna-grandmercure/

Photos from Grand Mercure Phan Thiết - Accor's post 03/01/2022

Grand Mercure Phan Thiet.
1PN 70m2.
Thanh toán 15% KHĐMB.

Photos from Grand Mercure Phan Thiết - Accor's post 02/01/2022

Grand Mercure Phan Thiết
Khách chốt đơn đầu năm😛🥰🌾🌾💴🐅🐅🐅

01/01/2022

Range rover

01/01/2022

Du lịch phan thiết ngày 1/1/2022

Photos from Grand Mercure Phan Thiết - Accor's post 01/01/2022

Du lịch Phan thiết tết dương lịch 2022 🐅.
P/s e vẫn đợi khách tai Grand mercure Phan Thiet.

31/12/2021

Chúc mừng năm mới 2022!🐅

Chúc mừng năm mới 2022!🐅

Photos from Grand Mercure Phan Thiết - Accor's post 31/12/2021

Grand mercure Phan Thiết
Thân mời quý khách hàng tham quan thực tế 1/1/2022.
Lh 0908502471

Photos from Grand Mercure Phan Thiết - Accor's post 28/12/2021

Grand Mercure Phan Thiet
Thanh toán 15%KHĐ
25% chờ nhận nhà.
Lh 0908 502 471🥰

28/12/2021

Động thổ sảnh đón khách DA GRAND MERCURE PHAN THIET

28/12/2021

Grand mercure Phan Thiet
28/12/2021.

Photos from Grand Mercure Phan Thiết - Accor's post 25/12/2021

Khách hàng tham quan Grand Mercure Phan Thiet.
25/12/2021.

Photos from Grand Mercure Phan Thiết - Accor's post 25/12/2021

𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚 Đ𝐨̛𝐧 𝐋𝐚̣̂𝐩 ⚜️ 𝐕𝐢̣𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭
〽️𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑢𝑟𝑒 𝑃ℎ𝑎𝑛 𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡〽️
---------------------
📍 𝐊𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜: 16*27𝑚
📍 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐢́𝐜𝐡 đ𝐚̂́𝐭: 432𝑚2
---------------------
📍 𝐓𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐢́𝐜𝐡 𝐛𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠:
- 𝐻𝑎̂̀𝑚 𝑥𝑒 𝑜𝑡𝑜: 1
- 𝐻𝑜̂̀ 𝑏𝑜̛𝑖: 1
- 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ: 1
- 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑏𝑒̂́𝑝 𝑢̛𝑜̛́𝑡; 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑏𝑒̂́𝑝 𝑘ℎ𝑜̂: 1;1
- 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̉: 3
- 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ: 4
---------------------
⛵️ 𝑉𝑖𝑙𝑙𝑎 Đ𝑜̛𝑛 𝐿𝑎̣̂𝑝 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑢̛̀ 𝑦́ 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̂̀ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡ℎ𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑢̛ 𝑑𝑎̂𝑛 𝑛𝑜̛𝑖 đ𝑎̂𝑦. 𝐾𝑒̂́𝑡 𝑛𝑜̂́𝑖 𝑞𝑢𝑎́ 𝑘ℎ𝑢̛́ - ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑎̣𝑖, 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎̉𝑚 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑐𝑎̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑏𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑢̛̣.
🚪 𝑀𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑡𝑎𝑜 𝑛ℎ𝑎̃, ℎ𝑎̀𝑖 ℎ𝑜̀𝑎 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑜 𝑛𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑛𝑒́𝑡 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑒̂́, 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐, 𝑐𝑎̉𝑚 𝑥𝑢́𝑐 𝑔𝑎̂̀𝑛 𝑔𝑢̃𝑖 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛, đ𝑒̂̉ 𝑘𝑦̀ 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑛𝑒̂𝑛 𝑣𝑜̂ 𝑔𝑖𝑎́!
--------------------
𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐂𝐎̂̉ 𝐏𝐇𝐀̂̀𝐍 Đ𝐀̂̀𝐔 𝐓𝐔̛ Đ𝐈̣𝐀 𝐎̂́𝐂 𝐌𝐈𝐍𝐇 𝐏𝐇𝐔́
📞 𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒: 0908.502.471 - Đặng Bão
🌐 Địa chỉ: Tòa nhà MK, số 83 đường A4, phường 12, Quận Tân Bình.
🔗 Website: https://danggialand.com/edna-grandmercure/
---------------------
#ednaresortandresidence #ednagrandmercure #ednaresort
#grandmercurephanthiet #grandmercurevietnam #grandmercure
#accorgroup #accorhotel #accor #ongandong #ongong
#condotel #condosuite #canhobien #bietthubien
#skyvilla #skyvillas #villaphanthiet #skyvillaphanthiet
#dulichnghiduong #bdsbinhthuan #dulichsuckhoe #nghiduongsuckhoe #sohuulaudai #docnhatvonhiVN #tuasonhuongthuy

24/12/2021

Giáng Sinh An Lành!
Grand Mercure Phan Thiet kính chúc Quý nhà đầu tư mùa giáng Sinh An Lành bên Gia Đình!!!!

Photos from Grand Mercure Phan Thiết - Accor's post 23/12/2021

THANH TOÁN 15% kí HĐMB.
60 NGÀY SAU 10 % CHỜ NHẬN NHÀ.
CHÍNH SÁCH THANH TOÁN CHỈ ÁP DỤNG ĐẾN HẾT THÁNG 12.
Liên hệ e Ngay Chọn Căn: 0908 502 471.

CĂN HỘ BIỂN PHAN THIÊT !

Một sớm thức giấc, được ngăm sự tuyệt diệu của bình minh tại biển xanh bao la. Những căng thẳng mệt mỏi đời thường cũng sẽ được gió biển cuốn đi, trả lại sự thư thái và bình yên trước vẻ đẹp lộng lẫy của thiên nhiên.

Biển xanh trong giao hòa với bầu trời vô tận, cát trắng mịn trải dài ôm lấy những đường cong của núi, mang theo hương vị tươi mới của văn hóa làng chài. Bình minh tại Phan Thiết hiện lên như một bức tranh tuyệt diệu, làm say đắm lòng người.

Tọa lạc tại “trái tim” thành phố Phan Thiết, Edna Grand Mercure sẽ đánh thức và vỗ về tâm hồn chủ nhân bởi thanh âm và hương vị dịu êm của vùng biển Phan Thiết hoang sơ, bình dị.

Hứa hẹn sẽ là không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp yêu chiều mọi xúc cảm của chủ nhân. Nơi mỗi người được tận hưởng những phút giây hạnh phúc và bình yên bên người mình yêu thương.

Videos (show all)

Products

bất động sản , đầu tư bất động sản

Telephone

Address


Số 83 đường A4, Phường 12, Quận Tân Bình TP Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City
72109
Other Property Investment in Ho Chi Minh City (show all)
KING BAY NHƠN TRẠCH KING BAY NHƠN TRẠCH
Xã Long Tân, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam
Ho Chi Minh City, 71

VietcomReal VietcomReal
Ho Chi Minh City

NBreal hân hạnh mang đến cho quý khách hàng những giá trị thực.

Chuyên Gia Huấn Luyện Và Phát Triển Kĩ Năng Bán Hàng Chuyên Gia Huấn Luyện Và Phát Triển Kĩ Năng Bán Hàng
Số 09 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 700000

Chuyên viên Thẩm định giá, quản lí BĐS, Phát triển và Đầu tư Xây Dựng. Chuyên viên Tư vấn pháp lý và Hổ trợ các Cá nhân & Tổ chức vay vốn Ngân hàng .

Công ty bất động sản giá tốt Real24h Công ty bất động sản giá tốt Real24h
Ho Chi Minh City, 76000

Cung cấp căn hộ và biệt thự giá tốt phú quốc

Công Ty Vận Tải Nhất Thiên Sơn Công Ty Vận Tải Nhất Thiên Sơn
Ho Chi Minh City

Vận chuyển nhà, vận chuyển văn phòng trọn gói.

Lộc Sơn Hà Miền Nam Lộc Sơn Hà Miền Nam
Số 3, Đường Số 39, Phường Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

LỘC SƠN HÀ MIỀN NAM

Đất Nhà Xưởng Đất Nhà Xưởng
171 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3
Ho Chi Minh City, 0000

We provide industrial real estate in Viet Nam

Căn Hộ Giá Tốt An Gia Căn Hộ Giá Tốt An Gia
63A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1
Ho Chi Minh City, 700000

Trung tâm bán hàng An gia - An Gia Sale Center: chuyên mua bán căn hộ, nhà phố của chủ đầu tư Angia. Nhiều ưu đãi hấp dẫn. Quản Lý Kinh Doanh: 0907.31.32.38

Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Thanh Trúc Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Thanh Trúc
179 EF Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận 3
Ho Chi Minh City, 70000

Mục tiêu thực hiện ước mơ “Nhà cho mọi người”, chuyên tư vấn, môi giới khu dân cư giá rẻ dành cho mọi đối tượng. Điện thoại: (08) 3832 9228

Estella Heights Estella Heights
An Pu Ward, District 2
Ho Chi Minh City

Estella Heights by Keppel Land Singapore is a an integreated luxury condominium located Prime Location An Pu Ward District 2 in Ho Chi Minh Vietnam.

WIKILAND WIKILAND
A00.09, đường B2, Khu Đô Thị Sala, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM
Ho Chi Minh City, 70000

WIKILAND phân phối các dự án Bất Động Sản Phú Quốc: Biệt thự Biển nghỉ dưỡng (Villa), Nhà phố (Shophouse), Khách sạn (Mini Hotel), Condotel, Khu đô thị, đất nền ven biển,... #WikiLand #Wiki_Land

Clbtrieuphu.vn Clbtrieuphu.vn
3 Thành Thái, Phường 14, Quận 10
Ho Chi Minh City, 700000

CLB ĐẦU TƯ THÔNG MINH VỚI CÁC DỰ ÁN LỢI NHUẬN CAO VÀ AN TOÀN